Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK"

Transkript

1 Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen August 2010

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf

3 Indhold Indledning...3 Resumé...3 Metode...8 Regionernes tilgange til at udfylde udmøntningsmodellen...10 Fem forskellige tilgange Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Sekretariatsfunktionen Ansøgningsprocedurer...20 Det koordinerende forum som forum for strategi og erfaringsudveksling...23 Fordelingskriterier...24 Generelle kriterier Fokusområder som fordelingskriterium Princippet om at træffe beslutninger i enighed...29 Udfordringer omkring enighed Information...33 Udgangspunkt i individuelle udviklingsplaner...35 Supplerende midler...36 Foraenes vurdering Hvordan anvendes kompetenceudviklingsmidlerne?...38 Aktiviteter inden for OAO-området Aktiviteter inden for FTF-K/SHK Aktiviteter inden for AC-området Udbytte og ressourceforbruget på administration af puljerne...45

4 Indledning Baggrunden I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der i perioden afsat et engangsbeløb på 118 mio. kr. til kompetenceudvikling for ansatte i regionerne. I forbindelse med OK08 har RLTN med henholdsvis Sundhedskartellet og KTO aftalt ved Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling, hvordan midlerne skulle udmøntes. Hensigten har været at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats. Parterne var desuden enige om, at erfaringerne med den aftalte model for udmøntning af trepartsmidler skulle evalueres medio Formålet med evalueringen Sprogbrug for de forskellige fora Det er på denne baggrund, at evalueringen er blevet gennemført. Formålet med evalueringen har været at indsamle erfaringer og synspunkter fra medlemmer af de nedsatte beslutningsfora og koordinerende fora i de 5 regioner. Formålet er endvidere at bidrage med et kvalificeret grundlag for parternes overvejelser og drøftelser om modellen for udmøntningen af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Dagligdags omtale af betegnelser for de forskellige fora følger langt fra altid den formelle. Beslutningsforum OAO kaldes nogle steder eksempelvis Beslutningsudvalget på LOområdet, andre steder bare OAO-udvalget. Tilsvarende bliver betegnelsen FTF-K/SHK kun sjældent brugt i regionerne. Vi har valgt at holde os til de formelle betegnelser: FTF-K/- SHK og OAO. Resumé Metode Denne evaluering bygger på fokusgruppeinterview med medlemmer i de lokale beslutningsfora og det koordinerede forum, samt på interview med sekretariaterne og skriftligt materiale om udmøntningsmodel, vejledninger til ansøgninger o.l. Der har været store forskelle i forhold til, hvor mange medlemmer fra de enkelte fora der har deltaget i fokusgruppeinterviewene. Alle interview er gennemført i maj Stort udbytte store omkostninger Blandt stort set alle deltagerne i evalueringen er der enighed om, at trepartsmidlerne til kompetenceudvikling har givet et stort udbytte på flere områder. Særligt fremtrædende er følgende gevinster: Generelt øget fokus på kompetenceudvikling. Lærerige drøftelser med alle parter om kompetenceudvikling på individ-, arbejdsplads- og regionsniveau, samt gensidig indsigt i hinandens perspektiver med kompetenceudvikling. Større volumen i kompetenceudviklingsaktiviteter. Kompetenceudvikling for faggrupper, der normalt ikke deltager så meget. Bedre samarbejde mellem organisationerne. 3

5 Enigheden er lige så stor, når omkostningerne vurderes. De har også været store. Det gælder specielt følgende: Tidsforbruget for deltagelse i møder, læsning af ansøgninger mm for alle medlemmer i de forskellige fora. Stort ressourceforbrug i sekretariaterne. Et stort bureaukrati, der skulle bygges op og skal bruges i udmøntningen af midlerne. Især ledelsessiden vurderer, at der er skabt et parallelt og uhensigtsmæssigt beslutningssystem til ledelses- og MED-systemet. 5 forskellige tilgange til at udfylde udmøntningsmodellen De fem regioner har som udgangspunkt fulgt vejledningen fra RLTN/KTO og RLTN/SHK om at etablere en model med et koordinerende forum og tre beslutningsfora. Men de konkrete regionale tilgange til at udmønte modellen er forskellig fra region til region. Forskellene viser sig i den konkrete udformning fx i samspillet mellem det koordinerende forum/samlet kompetenceforum, de lokale beslutningsfora og de decentrale driftsenheder, sektorer, virksomheder og/eller MED-udvalg. Ikke mindst adskiller de fem regionale tilgange sig i forhold til, i hvilken grad beslutninger om anvendelsen af midlerne foretages centralt eller decentralt. Sekretariaterne spiller en udfarende og central rolle Sekretariatet har i alle fem regioner haft en betydelig rolle i de forskellige foras arbejde, både ifm at udarbejde oplæg til retningslinjer og ansøgningsvejledning, vejlede ledere og medarbejdere om muligheder for at søge, udarbejde skriftligt informationsmateriale, indsamle, behandle og registrere ansøgninger, holde styr på anvendelsen af midlerne, samt i nogle af regionerne også til screening og indstilling af ansøgningerne til beslutningsforaene. Sekretariaternes arbejde anerkendes som uundværlig for de forskellige foras indsats, og for at de varetager både ledelses- og medarbejderrepræsentants interesser. Forskellige ansøgningsprocedurer Der er også forskelle regionerne imellem i forhold til ansøgningsprocedurerne: De fleste regioner og beslutningsfora har valgt 2 ansøgningsrunder. I en region er der for to områders vedkommende fire runder. Og i en region er der åbnet for løbende ansøgninger. I fire regioner foregår ansøgningerne primært elektronisk. En enkelt er fortrinsvist papirbaseret, men der er flere, som også tilbyder en papirbaseret procedure som supplement. Der er også betragtelige forskellige i procedurerne i forhold til indstilling og bevilling af indkomne ansøgninger. I en af regionerne er det koordinerende forum beslutningsforum for tværgående ansøgninger. Strategiske satsninger? I flere tilfælde har de lokale beslutningsfora udviklet særlige fokusområder og kriterier, der kan ses som udtryk for strategisk tænkning på et mere decentralt område. Disse fokusområder er forskellige fra region til region. 4

6 Det koordinerende forum er typisk ikke stedet for strategiske drøftelser som det egentlig er tiltænkt i vejledningen. Til gengæld virker det koordinerende forum flere steder som sted for erfaringsudveksling og gensidig inspiration, eksempelvis om mulige tværgående satsningsområder. Forskellige fordelingskriterier Det er vanskeligt at finde et fælles mønster for indholdsmæssige fordelingskriterier på tværs af regioner og områder, bortset fra at de ofte er knyttet til de ovennævnte fokusområder i de enkelte beslutningsfora som nogle steder skal forstås som vejledende, andre steder som forpligtende retningslinier. Der kan dog tegnes et mere entydigt billede i forhold til, hvilke typer udgifter der betales. Alle beslutningsfora har besluttet at betale selve kursusafgiften, nogle fora betaler for bøger, mens andre udgifter som transportomkostninger som regel forventes at blive betalt af arbejdspladsen. For vikardækning betales kun i undtagelsestilfælde ud fra specifikke begrundelser om, at manglende dækning ville umuliggøre den ellers bevilgede kompetenceudvikling. Enighedsprincippet Enighedsprincippet har overordnet set fungeret godt. I en del tilfælde har det ikke været muligt at træffe beslutninger om fx en fælles strategi i det koordinerende forum/det samlede kompetence forum. I de tilfælde er beslutningerne lagt ud til de lokale beslutningsfora og som konsekvens heraf er mange beslutninger truffet i de lokale beslutningsfora. Det spørgsmål, som utvivlsomt har udfordret enighedsprincippet mest, er spørgsmålet om, hvor centralt eller decentralt afgørelsen om trepartsmidlerne kriterier og konkrete ansøgninger skulle træffes. I selve behandlingen af ansøgningerne efter at man først er blevet enige om fordelingskriterier har det til gengæld været nemt at opnå enighed. Mangfoldig informationsindsats Der er brugt mange ressourcer og anvendt mange kanaler med henblik på at gøre opmærksom på eksistensen af midlerne og information om ansøgningsprocedurer: Intranet/interne webside Pjece ud sammen med lønsedlen Personlige mails til lederne og medarbejderne Artikler i personaleblade Plakater Flyers Derudover er personlige netværk bragt i spil af såvel ledere som organisations- og tillidsrepræsentanter. På trods af denne mangfoldige og store indsats nås tilsyneladende ikke alle medarbejdere lige godt, hvis ansøgninger fra specifikke arbejdspladser eller faggrupper - eller snarere manglen på samme kan tages som indikator for vellykket hhv mislykket information. Det er et indsatsområde, som medarbejderrepræsentanterne har opmærksomhed på i forhold til at nå flest mulige medarbejdere og faggrupper. Udgangspunkt i Selv om det i protokollatet anbefales, at ansøgninger tager 5

7 udviklingssamtaler udgangspunkt i MUS eller andre former for udviklingssamtaler, og selv om dette gentages i de fleste beslutningsforas vejledninger, er der i almindelighed ikke tjek på, om det forholder sig sådan i realiteten. Der findes tilsyneladende ikke nogen tilfredsstillende procedure til at sikre sig, at ansøgningerne tager udgangspunkt i individuelle medarbejdsudviklingssamtaler / udviklingsplaner, uden at det bliver for bureaukratisk og kontrollerende. Der er også medarbejderrepræsentanter, som synes, at dette krav kan bidrage til at underminere muligheden for kompetenceudvikling på de arbejdspladser, hvor ledelserne ikke systematisk gennemfører MUS eller lignende. Derudover kan ansøgningsterminer være i tidsmæssig utakt med gennemførelsen af MUS. Sikker fornemmelse af at aktiviteterne er supplerende Spørgsmålet om, at trepartsmidler skal være supplerende midler, er grundigt drøftet i alle fora. Og under behandlingen af ansøgningerne er dette i alle fora et afgørende kriterium uden at der dog er entydige definitioner for, hvad der er supplerende. Og alle er lige så enige om, at det er uhyre vanskeligt at efterprøve, om de bevilgede midler i realiteten er supplerende. Dette gælder både volumen og indhold i aktiviteterne. Det sikres dog så vidt som overhovedet muligt, at ansøgninger om uddannelser, der er nødvendige forudsætninger for at kunne udføre arbejdet, for at opretholde den daglige drift, og leverandørkurser i forbindelse med nyt udstyr, bliver afvist. Endnu intet systematisk overblik over anvendte midler I en af regionerne er der på evalueringstidspunktet ikke uddelt midler endnu. I de fire andre regioner har der været mindst en ansøgningsrunde. Ingen af regionerne har indtil nu foretaget egentlige analyser over karakteren af de anvendte midler. De eksisterende opgørelser går alene på opdeling på driftområder og faggrupper. I de kommende ansøgningsrunder vil de enkelte beslutningsfora forsøge at påvirke de arbejdspladser og de faggrupper, som hidtil ikke har fået deres andel mere ud fra en tommelfingerregel end ud fra regnestykker med flere decimaler. Forskellige mønstre på de tre hovedorganisationsområder På alle tre hovedorganisationsområder og i alle regioner er der givet penge til både individuelle, gruppevise, afdelingsvise og tværgående aktiviteter. Selv om der mangler systematiske opgørelser, giver fokusgruppeinterviewene et indtryk af, at midlerne er brugt forskelligt på hhv AC, FTF-K/SHK og OAO-områderne. I hovedtræk kan disse forskelle beskrives som følger: På OAO-området er der i forhold til de to andre hovedorganisationsområder tilsyneladende en større andel af kollektivt/- gruppeorienterede tilgange. På FTF-K/SHK-området har der i alle fire regioner, som har 6

8 uddelt midler, været høj grad af fokus på diplom- og masterforløb. Flere lokale beslutningsfora overvejer at give midler til andre forløb i de kommende ansøgningsrunder. På AC-området har de lokale beslutningsfora i disse fire regioner tilsyneladende i mindre grad prioriteret selve uddannelsesbeviset, og i højere grad det individuelt orienterede valg. Lægerne er systematisk underrepræsenterede i antallet af ansøgninger, hvilket som regel forklares med, at de i forvejen har en stor uddannelsesaktivitet. Stor tilfredshed med de uddelte midler I alle beslutningsfora er der udpræget tilfredshed med de ansøgninger, der er blevet bevilget. Som nævnt ovenfor har der også været stor enighed i selve indstillings- og beslutningsprocesserne i de gennemførte ansøgningsrunder. 7

9 Metode Evalueringen baserer sig på nedenstående kvalitative metodiske tilgange, som beskrives nedenfor: - Indledende telefonsamtaler og indsamling af materiale. - Interview med sekretariatsfunktion. - Fokusgruppeinterview med det koordinerende forum og de tre beslutningsfora. Afslutningsvis peger vi på nogle praktiske udfordringer i forbindelse med praktisering af metoden og redegør for, hvordan vi har tilstræbt at reducere de begrænsninger, der følger af disse udfordringer. Valget af kvalitative metoder Ved at praktisere en kvalitativ metodetilgang indsamles konkrete erfaringer fra praksis. Gennem interviewene inviteres de forskellige deltagere til at beskrive deres erfaringer og oplevelser. Tilsammen frembringes et mangfoldigt billede og en samlet forståelse af, hvordan kompetenceudviklingsmidlerne er blevet udmøntet i de enkelte regioner. Den kvalitative undersøgelse er ikke en statistisk repræsentativ undersøgelse. Men den er repræsentativ for så vidt, at den bidrager til at udfolde den mangfoldighed af erfaringer og nuancer, som ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de koordinerende fora og i de lokale beslutningsfora, samt sekretariaterne repræsenterer. Indledende telefonsamtale med sekretariatsfunktionen samt indsamling af materiale Interview med sekretariatsfunktion Fokusgruppeinterviewene Som led i projektets generelle forberedende arbejde tog projektledelsen kontakt til regionerne. Kubix indledte med en mail- og telefonkorrespondance med regionernes kontaktpersoner, dels for at tilrettelægge de konkrete fokusgruppe- og sekretariatsinterview, og dels for at indsamle materiale og få et forhåndskendskab til den tilgang, den enkelte region havde valgt. I processen blev indhentet forskelligt materiale, som fx mødereferater, principper for udmøntning, ansøgningsprocedurer, materiale til udbredelse af kendskab vedr. midlernes tilstedeværelse etc. Samtalen var med til at prækvalificere de efterfølgende interview og fokusgruppeinterview. Besøgene blev så vidt muligt tilrettelagt over to dage. I de fleste regioner begyndte interviewene med sekretariatsfunktionen, hvilket gav et bedre grundlag for at kunne gennemføre de efterfølgende fokusgruppeinterview. Interviewene med sekretariatsfunktionen gav endvidere indblik i sekretariatets erfaringer med modellen for udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling. Interviewet belyste deres erfaringer med den praktiske uformning af modellen i regionen og sekretariatsarbejde for at synliggøre trepartsmidlerne og kompetenceudviklingsmulighederne. Sekretariatets erfaringer med at understøtte de respektive fora med at udfærdige og administrere ansøgningsprocedurer, fordelingskriterier etc. blev desuden belyst. Endvidere blev der gennemført tre fokusgruppeinterview med de lokale beslutningsfora samt et for det koordinerende forum. Fokusgruppeinterviewenes formål var at belyse, hvordan deltagerne vurderer, at modellen til anvendelse af tre- 8

10 partsmidlerne er blevet anvendt til at fremme og understøtte regionens kompetenceudviklingsindsats; hvordan beslutningsfora og koordinerende forum er blevet etableret og hvordan samarbejdet har fungeret; hvordan ansøgningsprocedurer og kriterier er blevet udarbejdet og bragt i anvendelse. Interviewene havde også til formål at frembringe eksempler på, hvordan midlerne er blevet anvendt, deres sammenhæng med udviklingsplaner, strategiske overvejelser, og hvordan der bliver fulgt op på initiativerne. Endelig skulle interviewene belyse forholdet mellem administration og udbytte. Forud for fokusgruppeinterviewene blev udarbejdet et notatark med hovedspørgsmål vedr. deltagernes erfaringer og synspunkter, som deltagerne udfyldte individuelt. Gruppeinterviewene tog derefter udgangspunkt i deltagernes stikord. Metodiske begrænsninger Projektdesignet baserede sig på en antagelse om, at regionerne havde lokale beslutningsfora på alle tre hovedorganisationsområder og at de var med i behandlingen af ansøgningerne. Flere regioner har valgt at udfylde rammerne af udmøntningsmodellen med en delvis decentralisering. Det betød, at de konkrete data om, hvordan behandlingen af ansøgningerne faktisk var forløbet, blev baseret på deltagere, der i nogle tilfælde (2 regioner, hvoraf den ene stadig havde en regional behandling på det ene foras område) ikke nødvendigvis havde været med i selve behandlingen. Sekretariaterne stod for den konkrete tilrettelæggelse ud fra datoforslag fra Kubix. Kalendermæssige problemer, prioritering af tid til deltagelse i interview i forhold til andre opgaver, sygdom på den aftalte dato, forskellige vurderinger af, hvor mange ledelses- og medarbejderrepræsentanter der var nødvendige for at repræsentere et forum i interviewene, gjorde, at antallet af deltagere i de forskellige fokusgruppeinterview varierede stærkt fra region til region, og ligeledes fra beslutningsforum til beslutningsforum. Et enkelt interview i et af beslutningsforaene blev ikke gennemført, da de inviterede medlemmer ikke mødte op. I de tilfælde, hvor der manglede ledelsesrepræsentanter, og hvor der kun var få medlemmer af det pågældende forum til stede, blev medlemmerne eksplicit bedt om at redegøre for fraværende positioner. Og ikke mindst interviewene med sekretariatet kunne kompensere en del for denne bias, da de via deres organisatoriske placering var i stand til at redegøre for ledelsernes synspunkter. I andre tilfælde har det været muligt at anvende interviewmateriale fra det koordinerende forum og endelig har vi under interviewene tilstræbt at trække på mødereferater, vejledninger og andet materiale for at sikre en så nuanceret besvarelse som muligt, når repræsentationen i interviewene var begrænset. 9

11 Regionernes tilgange til at udfylde udmøntningsmodellen De fem regioner har som udgangspunkt fulgt vejledningen fra RLTN/KTO om at etablere en model med et koordinerende forum og tre beslutningsfora. Koordinerende forum Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (AC) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (FTF-K / SHK) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (OAO) I udgangspunktet har det været fastlagt, at der på ACområdet vælges 2-3 medarbejderrepræsentanter, at SHK udpeger 3 og FTF-K 1 medarbejderrepræsentant. På OAOområdet er det de lokale organisationer, som afgør antallet af deltagere. Ledelsens repræsentation afgøres i den enkelte region. De regionale tilgange til at udmønte den overordnede model er forskellige fra region til region. Forskellene viser sig i den konkrete udformning af modellen fx i samspillet mellem det koordinerende forum, de lokale beslutningsfora og de decentrale driftsenheder, sektorer, virksomheder og/eller MEDudvalg. De fem regioner har taget udgangspunkt i vejledningens model og har gennem drøftelser i de forskellige fora forhandlet sig frem til den måde at udfylde rammerne på som de mener, giver mening i sammenhængen eller som de kunne blive enige om under de givne omstændigheder. De konkrete tilpasninger er levende kompromisser, der tager hensyn til rammerne, eksisterende forhandlingskultur samt overvejelser over, hvilken rolle den lokale drift og de lokale MED-udvalg kan spille for at sikre mest og bedst mulig kompetenceudvikling. Fordelingsnøgler Regionerne har som udgangspunkt anvendt lidt forskellige fordelingsnøgler. De tager alle udgangspunkt i protokollatets fordeling, men tager herudover hensyn til den måde, som de enkelte regioner udfylder udmøntningsmodellen på. Hovedprincipperne for disse fordelingsnøgler kan skitseres på følgende forskellige niveauer, med en øget detaljeringsgrad: 1. Protokollatet har foretaget en fordeling på hovedorganisationsområde. Det vil sige en fordeling mellem AC, FTF-K/SHK og OAO. 2. I et enkelt tilfælde er der reserveret midler (10%) til tværgående indsatser, som administreres af det koordinerende forum. De resterende midler administreres af de lokale 10

12 beslutningsfora, dog med et specifikt beløb afsat til akutområdet, psykiatrien og det medicinske område. 3. I to tilfælde har de fra regionalt niveau fordelt midlerne til driftsenhederne/sektorledelsesniveau. Med udgangspunkt i fordelingen på hovedorganisationsområderne har de endvidere fordelt midlerne ud fra henholdsvis et lønsumsprincip og et princip opgjort på den relative fordeling af årsværk. I alle regionerne har de haft en opdeling på faggrupper under hvert hovedorganisationsområde (jf senere afsnit om fordelingskriterier). I de fleste tilfælde har den fungeret som noget, man sigter efter, som en tommelfingerregel, en ideel fordeling, som ikke måtte blive så rigid, at den forhindrer en tværgående tænkning, hensyn til små faggrupper osv. Fordelingsnøglen på faggrupper sammenholdt med de fordelte midler er som regel blevet monitoreret undervejs, eller har været genstand for fokus og dialog, når der er gjort status (eller netop nu gøres status) mellem to fordelingsrunder. Fem forskellige tilgange I det følgende gengives regionernes tilgang i en skematisk form. Desuden beskrives i kort form processen og det forhandlingsforløb, de enkelte regioner har været igennem og som har ført frem til regionens udmøntning. I fremstillingen beskrives ligheder og forskelle mellem tilgangene til at udfylde udmøntningsmodellen. Hovedfokus er på at beskrive Relationen mellem det koordinerende forum og de tre beslutningsfora. Relationen mellem de lokale beslutningsfora og en decentral struktur (driftsenheder og MED/lokale beslutningsfora) i de tilfælde, hvor det er relevant. Fordelingsnøgler for midlerne til driftsenheder/afdelinger/- sektorer mv. i de tilfælde, hvor det er relevant. Antal runder og status for fordeling af midler. Afslutningsvis behandles kort sekretariatsfunktionens rolle. Ved relationen forstår vi samspillet og opgave- og ansvarsfordelingen mellem de enkelte elementer i modellen. Region Hovedstaden Region Hovedstaden har endnu ikke udmøntet nogen af regionens midler. Dette skyldes både, at regionen har stået midt i et stort personaleprojekt og især at ledelses- og medarbejderrepræsentanterne ikke har kunnet blive enige om, hvorvidt midlerne skulle administreres centralt eller decentralt. Løsningen på denne uenighed er etableringen af en udvidet model med en række indstillingsudvalg. Det koordinerende udvalg er beslutningsudvalg for tværgående aktiviteter og beslutter, hvilke ansøgninger der skal have midler fra den tværgående pulje. 10 % af midlerne er øremærket til tværgående aktiviteter, der går på tværs af personalegrupper og de tre hovedorganisationer. 11

13 indstillingsudvalg Koordinerende forum AC FTF-K/ SHK OAO indstillingsudvalg indstillingsudvalg indstillingsudvalg Modellen er udvidet med en række indstillingsudvalg. I det tværgående indstillingsudvalg sidder repræsentanter fra sekretariatet, virksomhedskonsulenter samt en repræsentant/tr fra hvert hovedorganisationsområde (OAO, FTF-K/- SHK og AC) De nedsatte beslutningsudvalg beslutter, hvilke ansøgninger der skal have midler. Fordelingsnøgle i Region Hovedstaden Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i protokollatets fordeling på hovedorganisationsområderne. Midlerne for 2008 og 2009 er fortsat til rådighed sammen med midlerne for 2010 og 2011 og fordeles over to runder. 10 % af de samlede midler øremærkes til aktiviteter, der går på tværs af personalegrupper og de tre hovedorganisationer. Det giver en samlet pulje på knapt 4 mio kr, som behandles af det koordinerende forum. De resterende 90 % af midlerne fordeles af de lokale beslutningsfora OAO, AC og FTF-K/SHK-området. Hvert beslutningsforum skal som minimum sikre, at 1,3 mio udmøntes til aktiviteter på akutområdet, psykiatrien og det medicinske område. Inden for hvert af de tre beslutningsfora er der formuleret en række konkrete områder, der kan søges midler til aktiviteter indenfor. På OAO-området satser de på AMU-kurser, moduler på diplomniveau, opkvalificeringskurser, interne kurser. Inden for FTF-K/SHK satser de ud over de nævnte på OAO-området også på kurser med tværfagligt sigte. På negativlisten er Ph.d uddannelser og uddannelser, som regionen selv har forpligtelsen til at udbyde. Fordelte midler Der er endnu ikke uddelt nogen midler. De opsparede midler forventes at blive fordelt i de to kommende ansøgningsrunder i efterår 2010 og primo

14 Region Midtjylland Processen i Region Midtjylland tog udgangspunkt i, at ledelsen først drøftede modellen og derefter indkaldte organisationerne til at nedsætte det koordinerende forum. Her blev også drøftet indhold mv. Umiddelbart efter blev der nedsat besluttende fora. Ledelsen og sekretariatet ønskede at decentralisere så meget som muligt, så det kommer så nær ved ledelse-medarbejderrelationen som muligt. De lokale beslutningsfora omkring FTF-K/SHK og AC har samme forståelse, imens beslutningsforum OAO ønsker at fastholde bevillingskompetencen på regionalt niveau. Dette førte frem til, at der blev lavet en model, der kombinerer centrale beslutningsfora med decentrale. Der blev dermed oprettet lokale beslutningsfora inden for hvert af områderne FTF-K/SHK og AC ude på driftsenhederne, imens ansøgningerne på området OAO blev fastholdt i det regionale beslutningsforum på området. Koordinerende forum Ansøgninger på området OAO behandles i lokalt beslutningsforum på regionalt niveau. AC FTF-K/ SHK OAO Ansøgninger på områderne AC og FTF-K/SHK behandles i lokale beslutningsfora, der blev oprettet for hvert område på de 9 driftsenheder. AC FTF-K/ SHK Driftsenhed med beslutningsforum på hhv. området AC og området FTF-K/SHK. På driftsenhederne etableredes ikke beslutningsforum på området OAO. I Region Midtjylland har der været 3 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter i beslutningsforum AC. Der har været 3 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter i beslutningsforum FTF-K/SHK og der har været 5 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter i beslutningsforum OAO. Det koordinerende forum har bestået af alle repræsentanterne fra de lokale fora samt HR-direktøren. Det betyder, at der har været 11 medarbejderrepræsentanter og 8 ledelsesrepræsentanter, idet nogle var gengangere. Behandling af ansøgninger skete forskelligt for de forskellige hovedorganisationsområder På områderne AC og FTF-K/SHK blev der desuden oprettet lokale beslutningsfora på driftsenhederne. På hver driftsenhed blev der oprettet et lokalt beslutningsforum for området AC og et for området FTF-K/SHK. Hvert af disse fora bestod af 3 tillidsrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter, som behandlede de respektive ansøgninger. Vurdering har været, at beslutningerne skal træffes så tæt på driften som muligt. Det er de decentrale, lokale beslutningsfora for AC og FTF-K/ 13

15 SHK, der varetager selve behandlingen af ansøgningerne og tager beslutning om bevilling af midler. På området for OAO fastholdt de behandlingen af ansøgninger i det lokale beslutningsforum på regionalt niveau. Deres vurdering var blandt andet, at det ville understøtte en tilnærmelsesvis ligelig fordeling. De lagde samtidig i interview vægt på, at de i meget høj grad er enige om, at de står sammen som forum i forhold til, at det kunne være relevant med en forskydning til fordel for nogle grupper. Fordelingsnøgle i Region Midtjylland Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i protokollatets fordeling på hovedorganisationsområderne. I forlængelse heraf fordeles midlerne på de ni driftsområder og tre hovedorganisationsområder, som dermed tegner fordelingen op. Der fordeles efter lønsumsprincip. Der lægges op til, at hvert område på sigt skal have nogenlunde den ideelle andel, som svarer til den forholdstalsfordeling, der fremkommer af ovennævnte fordelingsnøgle. Der lægges også op til, at det kan være skævt fordelt på de to runder, der fordeles efter. Det vigtigste er at få det til at fungere optimalt. Man har derfor ikke gjort så meget ud af i 1. runde at sikre en klar forholdsmæssig fordeling. Det vil man tage med videre til 2. runde. Midlerne fordeles som nævnt i to runder. Den første runde omfatter Forud for anden runde er der foretaget en evaluering, som blandt andet baserer sig på samtaler i det koordinerende forum om, hvordan midlerne faktisk er blevet fordelt, i hvilket omfang der er en relativ ideel fordeling efter de kriterier og fordelingsnøgler, som er blevet vedtaget. Fordelte midler Midlerne for første runde er fordelt på områderne for FTF-K/- SHK og AC. På området for OAO har de overført midler til den kommende periode og arbejder på at synliggøre midlerne. Region Nordjylland Region Nordjylland har etableret lokale beslutningsfora på det regionale niveau som beskrevet i udmøntningsmodellen. Region Nordjylland har derudover udviklet en decentral struktur: Der blev udviklet en fordelingsnøgle, så sektorledelserne på driftsniveau kunne udnævne godkenderansvarlige inden for de kriterier, som blev udformet af de respektive fora på regionalt niveau. De fleste vurderer, at modellen fungerer godt og er en god og effektiv måde at udmønte midlerne på inden for de givne rammer. Modellen har dog været og er stadig omdiskuteret. Ikke alle har været lige tilfredse med modellen. Det er især inden for medarbejderrepræsentanterne blandt OAO s beslutningsforum, som er skeptiske over for modellen. Dele af OAO ser denne måde at delegere på som et brud på udmøntningsmodellens aftalegrundlag. I ét perspektiv fremstår delegeringen af kompetencen til at godkende ansøgninger inden for de rammer, som beslutningsforaene på regionalt niveau har godkendt, at være en overdragelse af principiel og indholds- 14

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Hagedorn-Rasmussen, Peter; Clematide, Bruno; Bruhn, Per; Christiansen, Heidi Lindtoft Publication date: 2010 Document Version

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område aftale om Kompetenceudvikling 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om kompetenceudvikling 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer indholdsfortegnelse

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på KL s område. November 2008

Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på KL s område. November 2008 1 Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på KL s område November 2008 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb på 388 mio. kr.

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge / målgruppe og arbejdspladser... 1 Ansøgningsfrister... 2 Hvor meget kan du ansøge om og til hvad... 2 Hvilke uddannelser støtter fonden?...

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?... 2 Hvilke arbejdspladser er omfattet?... 2 Ansøgningsfrist... 3 Hvor meget kan du søge om?... 3 Den

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Punkt 4 - bilag 1 Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Aftalen bygger videre på den værdibaserede tilgang til samarbejdet ledere og medarbejdere imellem, som er beskrevet i Region Sjællands

Læs mere

efteruddannelse og kompetenceudvikling

efteruddannelse og kompetenceudvikling fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling nr. 4 februar 2002 VED VEJS ENDE For godt et år siden startede undersøgelsen om kommunernes arbejde med kompetenceudvikling og evalueringen af, hvordan der

Læs mere

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling HR-sekretariatet 11. september 2009 /trmao/bisp Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling I forbindelse med Trepartsaftalerne er der afsat midler til kompetenceudvikling i perioden

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Fokusgruppeinterview med decentrale ledere i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice, og Borgmesterens Afdeling (i alt

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling. pr. 1. april 2008

Aftale om kompetenceudvikling. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om kompetenceudvikling pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KTO s forord til aftalen...

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU)

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Intern

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere