Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland"

Transkript

1

2 Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni

3

4 Indhold: 1. Forord Megatrends... 7 Globalisering og fortsat udvikling af frihandelsområderne... 7 Teknologisk udvikling... 8 Fokus på global konkurrence i vidensøkonomien... 8 Miljø får stigende strategisk betydning... 8 En øget del af verdens befolkning vil bo i de større bycentre... 8 Mere komplekse varestrømme... 8 Logistik får større strategisk betydning for virksomhedernes konkurrenceevne... 9 Logistik som regional konkurrenceparameter Global udvikling i godstransport og logistik Godstransportarbejdet i EU forventes at stige 50% frem til Danmarks internationale samhandel vokser hurtigere end den økonomiske vækst Udviklingen inden for vejtransport Godstransport med skib Global transport med container i vækst Eksempel: Hamborg Havn Godstransport med fly i vækst Godstransport med bane Konsolidering inden for transporterhvervet virksomhederne internationaliserer Øget pres på bycentrene Transport udgør en stadigt større andel af den globale CO 2 emission Region Midtjylland som godstransportregion De traditionelle erhverv udgør en relativ andel af den samlede beskæftigelse i regionen Transportkorridorer gennem regionen Havnesystemet i Region Midtjylland Århus er Danmarks største containerhavn Intermodal transport til og fra regionen knudepunkter i og uden for regionen Godstransport med fly Transporterhvervet i regionen koncentreres i centre og lang motorvejene Østjylland: Bybåndet fra Randers til Kolding Vigtige udfordringer for Region Midtjylland Transport og logistik som en vigtig rammefaktor Udvikling af de internationale transportkorridorer gennem regionen Sikring af mulighed for bil-bane transporter Udvikling af Århus Havn som et overregionalt HUB for global containertransport Udvikling af et effektivt havnesystem i regionen for de øvrige varegrupper over havnen Kilder

5 4

6 1. Forord Regeringen nedsatte i efteråret 2006 en infrastrukturkommission. Infrastrukturkommissionen skal analysere og vurdere de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder for infrastrukturen og de statslige trafikinvesteringer frem til 2030 i lyset af de langsigtede forventninger til transportbehov og transportmønstre som følge af demografi, urbanisering og byudvikling, pendling, samhandel m.v. Samtidig skal Infrastrukturkommissionen kortlægge og vurdere de strategiske valg og prioriteringsmuligheder og komme med forslag, der kan styrke grundlaget for de statslige investeringsbeslutninger på transportområdet. Infrastrukturkommissionen afslutter sit arbejde i efteråret Infrastrukturkommissionen vil komme med en række anbefalinger. Det vil efterfølgende være op til politikerne, hvordan de vil anvende anbefalingerne. Kontaktudvalget i Midtjylland nedsatte i november 2006 en arbejdsgruppe til at forestå udarbejdelsen af et fælles midtjysk indspil til Infrastrukturkommissionen. Institut for Transportstudier er anmodet om at udarbejde dette baggrundsnotat om udviklingstendenser og udfordringer inden for godstransport og logistik. Notatets kapitel 2 indeholder en beskrivelse af centrale megatrends, som især vurderes at have betydning for udvikling i logistik og organisering af vare- og godstransport. I kapitel 3 sammenfattes udviklingstendenserne inden for godstransport på europæisk plan og i Danmark. I kapitel 4 er der givet en kvalitativ beskrivelse af Region Midtjylland i forhold til godstransport og logistik. Endelig er der i kapitel 5 beskrevet vigtige udfordringer for Region Midtjylland med relation til godstransport og logistik. Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Juni

7 6

8 2. Megatrends I dette kapitel er der med baggrund i international litteratur givet et bud på udviklingen inden for en række megatrends, som især må forventes at have indflydelse på den fremtidige udvikling af logistik og transport. Globalisering og fortsat udvikling af frihandelsområderne Der sker en fortsat globalisering af produktion og samhandel. En stigende andel af den globale samhandel foregår mellem verdensdelene. Inden for Europa sker der en fortsat udvikling af EU som frihandelsområde. Udviklingen må forventes at fortsættes i de kommende år. Der vil ske en økonomisk vækst i nye regioner, det vil især være i Asien (Kina og Indien). Inden for Europa må det forventes, at udviklingen af det indre marked vil føre til, at der vil ske en betydelig økonomisk udvikling i de østeuropæiske lande, som senest er blevet medlem af EU. Udviklingstendenserne understreges af, at hvor Asien i 2005 stod for knap 36 % af verdensøkonomien, forventes det, at denne andel i 2020 vil være vokset til godt 43 %. Se figur 1. Figur 1. Fordelingen af BNP på regioner i verden. Andel af den globale BNP i 2005, 2010 og 2020 i pct. 50,0 45, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - US EU Asien Russia Latin America Middle East and North Africa Sub-Saharan Africa Other Note: EU forventes at have 28 medlemsstater i 2010 og 33 i 2030 Kilde: Economist Intelligence Unit 7

9 Teknologisk udvikling Den teknologiske udvikling må forventes at fortsætte. Antallet af nye teknologier vil fortsat stige, og den teknologiske levetid, dvs. tiden inden en ny teknologi vil erstatte produkter, vil blive stadigt kortere. Det må forventes, at stadigt flere produkter bliver udstyret med minicomputere, og at der vil ske en stadigt hurtigere udvikling af nye produkter baseret på udnyttelse af mulighederne i processorer i udstyr. Inden for produktion og logistik vil der være fokus på udvikling af integration i forsyningskæden og på at udnytte den teknologiske udvikling til bedre sporing og bedre planlægning af produktion og transport. Fokus på global konkurrence i vidensøkonomien Globaliseringen betyder, at konkurrencen om markederne i stadig større grad vil foregå globalt. Kun produkter og virksomheder, som er i stand til at levere et produkt, som er konkurrencedygtigt på det globale marked, vil kunne fastholde en vedvarende konkurrenceevne. Pris, kvalitet, produktets funktionalitet, nyhedsværdi og brand vil blive stadig vigtigere konkurrenceparametre. Først på markedet med nye produkter og nye teknologier bliver en stadig vigtigere konkurrencefaktor. Udviklingen må forventes at betyde, at produktlevetiden vil blive stadigt kortere, og at antallet af produktvarianter fortsat vil stige. Konkurrencepresset vil i stigende grad handle om at komme først til markedet med nye produkter, at være på det rigtige marked på det rigtige tidspunkt med det rigtige antal af de efterspurgte produkter. Brugerdreven innovation gennem hele forsyningskæden vil blive et vigtigt middel til at kunne realisere ovenstående. Miljø får stigende strategisk betydning Den aktuelle klimadebat samt behovet for at finde nye energiformer til erstatning for de fossile brændstoffer vil betyde, at miljø får en stadigt stigende strategisk betydning. Transportsektoren tegner sig for en stadig større del af det samlede energiforbrug, sektorens andel af forbruget af fossile brændstoffer er allerede i dag meget høj. Også denne andel må forventes at stige i de kommende år. En øget del af verdens befolkning vil bo i de større bycentre Befolkningen søger i stigende grad mod de større byer. Hvor der i 1950 på globalt plan var 2 byer med mere end 20 mio. indbyggere, var der i byer. Også i Danmark er der en tendens til, at befolkningsvæksten især sker omkring de større byer. I Jylland gælder dette udviklingen af et bybånd langs motorvejen i Østjylland. Det vil således være i de større sammenhængende bysamfund, at fremtidens forbrugere vil koncentrere sig. Koncentrationen af mennesker og aktiviteter vil betyde pres på infrastrukturen her. Behovet for at sikre transport af varer til og fra centrene vil stille krav til udviklingen af infrastrukturen og til transportsystemerne. Mere komplekse varestrømme Den globale udvikling med stadig kortere produktlevetid, mere fokus på hurtig og præcis levering af det rigtige produkt til den enkelte forbruger og øget global arbejdsdeling inden for forsyningskæden er alle forhold, som vil påvirke logistikopgaverne og transporterne. Udviklingen vil medføre, at varestrømmene vil blive stadigt mere komplekse. Den enkelte forsendelse vil blive mindre, og den potentielle kunde er at finde i et stadigt større og mere spredt geografisk område. 8

10 Logistik får større strategisk betydning for virksomhedernes konkurrenceevne Logistik får en stadigt vigtigere rolle i produktions- og handelsvirksomhedernes udvikling. Logistikbegrebet er under forandring: Fra i 70 erne at være fokuseret på styring af materialeflowet bliver logistik i stigende grad et middel til at styre og integrere værdikæden globalt. En international undersøgelse fra 2004 peger på, at især følgende tre forhold vil være i fokus i den fortsatte udvikling af virksomhedernes logistik: Andelen af varer og halvfabrikata, som indkøbes uden for Europa vil være stigende. Der vil være øget fokus på reduktion i antallet af fejlleverancer og øget anvendelse af overregionale distributionscentre (Stock Keeping Units, SKU er). Midlet er integration med underleverandører, global tilstedeværelse og udvikling af virksomhedens fleksibilitet. Til gengæld er det vurderingen fra den samme undersøgelse, at udviklingspotentialet i reduktion af leadtime (dvs. tid fra ordreafgivelse til modtagelse af varen) og nedbringelse i antal produktionsenheder vurderes at være ved at være udtømt. 1 Logistik som regional konkurrenceparameter Den stigende globalisering og udvikling af nye globale logistikkoncepter betyder, at logistik får stigende betydning som regional konkurrenceparameter. Ifølge den ovennævnte internationale undersøgelse fra 2004 er det samtidig forventningen, at de traditionelle logistikomkostninger (transport, lager og håndtering) fortsat vil falde. Det er imidlertid også vurderingen, at de Value Added Services vil stige i logistiksystemet. Det kan være slutmontage, landespecifik pakning, kundespecifik konfigurering af f.eks. mobiltelefoner og pc er. Der er forhold, som har betydning for logistik og transport som regional konkurrenceparameter: Først og fremmest er transport og logistik i sig selv en vigtig aktivitet. Etableringen af internationale produktions- og handelsvirksomheder vil betyde øget aktivitet i det regionale transporterhverv. For det andet er adgang til effektive internationale transportsystemer i stigende grad en vigtig parameter for etablering af nye produktionsfaciliteter. Sidst men ikke mindst må det i vores region forventes, at hvor produktion i stigende grad outsources globalt til områder med lavere lønomkostninger, vil etablering af distributionscentre være et vækstområde i regionen. Holland og Tyskland er to eksempler på regioner, hvor der satses massivt på tiltrækning af nye investeringer inden for logistik- og distributionscentre. I Tyskland er der etableret et nationalt initiativ, og i de fleste delstater arbejdes der på udvikling af regionale initiativer. For Region Midtjylland kan placeringen i forhold til det skandinaviske marked og Centraleuropa udgøre et udviklingspotentiale. Logistiksystemerne vil få stadigt større betydning for regionernes konkurrenceevne. Der må forventes at være vækst inden for særlige ydelser, som f.eks. kundespecifik pakning og slutkonfigurering af produkter. 1 Kilde: FLA/AT Kearny2004 9

11 10

12 3. Global udvikling i godstransport og logistik Godstransporterne er i vækst, der sker en internationalisering af transporterhvervet og af transportopgaverne. En række forhold har betydning for denne udvikling. Hvorledes kan det forventes, at transportsektoren vil udvikle sig i de kommende år? Dette vil i vidt omfang være konsekvenser af den fortsatte udvikling af den globale arbejdsdeling og af organisering af samfundet og af produktionen som beskrevet i det foregående kapitel. I det følgende beskrives udviklingen inden for godstransport. Indledningsvis gives et overblik over den samlede udvikling inden for EU og i Danmark. Efterfølgende beskrives udviklingen inden for de enkelte transportmidler bil, bane, fly og skib. EU blev fra maj 2004 udvidet med 10 nye medlemsstater, så fællesskabet herefter består af 25 medlemsstater. Det er i figurerne anført, om opgørelsen er baseret på alle 25 medlemsstater (EU 25), eller de 15 stater, som var medlem før 2004 (EU 15). Godstransportarbejdet i EU forventes at stige 50 % frem til 2020 Siden starten af 90 erne er godstransportarbejdet inden for EU vokset hurtigere end persontransportarbejdet (se figur 2). Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Ifølge en prognose fra EU Kommissionen med perspektivet rettet mod 2020 vil stigningen i godstransportarbejdet fortsat være større end væksten i persontransportarbejdet. Den mest sandsynlige udvikling er ifølge EU Kommissionen, at godstransportarbejdet frem til 2020 vil vokse med 50 %, medens persontransportarbejdet vil vokse med 35 %. Figur 2. Udviklingen i person- og godstransportarbejdet og bruttonationalproduktet i EU fra 1995 til 2005 (EU 25). Indeks 1995 = = Passengers (1) (pkm) Goods (2) (tkm) GDP (at constant 1995 prices) Kilde: EU Kommissionen 11

13 Figur 3 viser udviklingen i godstransportarbejdet fra 1995 til 2005 fordelt på transportmidler. Som det fremgår, er væksten især sket ved øget lastbiltransport og øget anvendelse af skib. Også denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Ifølge ovennævnte prognose fra EU forventes væksten i godstransportarbejdet at være: lastbil 55 %, skib 59 %, bane 13 % og transport ad kanaler 28 %. Personbiltrafikken forventes at vokse med 36 %. En væsentlig del af væksten forventes således i begge tilfælde at ske i vejbaseret transportarbejde. En udvikling der vil øge presset på infrastrukturen med stigende kapacitetsproblemer på en stadigt større del af vejnettet som konsekvens. Figur 3.Udviklingen i godstransportarbejdet i EU (EU 25) fra 1995 til Mia. tonkm. Road Sea Rail Inland Waterw ay Kilde: EU Kommissionen Godstransport med lastbil vil stige i de kommende år 12

14 Ovenstående beskrivelse har taget udgangspunkt i udviklingen i godstransport opgjort som tonkm, dvs. vægt gange kilometer. Tabel 1 viser EU's samhandel mellem EU's medlemsstater internt og med resten af verden opgjort både i vægt og værdi, når godset passerer EU's ydre grænser. Det er bemærkelsesværdigt, at luftfragt tegner sig for ¼ af EU s samhandel med den øvrige verden opgjort i værdi. Opgjort i vægt er det under 1 %. Andelen af godstransporter til og fra EU med fly er stigende. Tabel 1.Værdi og vægt af samhandelen inden for Europa (EU 25) og Europas samhandel med den resterende verden Mia. Euro og mio. tons. Extra EU-25 Eksport + Import Værdi (mia. EURO) Intra EU-25 Import Extra EU-25 Eksport + Import Vægt (mio. tons) Intra EU-25 Skib 1.013,7 45,1% 186,1 9,0% 1.515,4 69,8% 219,9 14,7% Vej 395,6 17,6% 853,1 41,1% 136,2 6,3% 419,9 28,1% Bane 34,5 1,5% 61,1 2,9% 95,6 4,4% 76,7 5,1% Indre Vandveje 9,1 0,4% 16,6 0,8% 22,2 1,0% 64,2 4,3% Pipeline 76,8 3,4% 36,5 1,8% 290,5 13,4% 119,3 8,0% Luftfragt 536,7 23,9% 37,3 1,8% 10,4 0,5% 0,6 0,0% Andet 180,0 8,0% 885,3 42,6% 100,7 4,6% 593,5 39,7% I alt 2.246,3 100,0% 2.076,0 100,0% 2.171,1 100,0% 1.494,1 100,0% Kilde: EU Kommissionen Import Luftfragt har en stigende strategisk betydning for EU's samhandel med den øvrige verden 13

15 Danmarks internationale samhandel vokser hurtigere end den økonomiske vækst Figur 4 viser udviklingen i værdien af Danmarks im- og eksport samt udviklingen i BNP. Som for hele EU er im- og eksporten steget hurtigere end bruttonationalproduktet. Figur 5 viser udviklingen i im- og eksporten fordelt på transportmidler fra 1995 til Som det fremgår, er væksten sket ved øget transport med lastbil. Andelen af udenlandske lastbiler er endvidere steget markant. Figur 4. Udviklingen i værdien af Danmarks im- og eksport samt BNP i løbende priser import eksport BNP Kilde: Danmarks Statistik Figur 5. Vægten af Danmarks im- og eksport 1995 og 2005 fordelt på transportmidler. Mio. tons. Fordelingen af Danmarks im- og eksport 2005 fordelt på transportmidler. Procent. Mio. tons 90,0 Fordeling på transportmidler 2005, pct. 80,0 70,0 Dansk Lastbil 18% 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Fly Skib Tog Udenlandsk lastbil *) Dansk Lastbil Skib 64% Tog 3% Udenlandsk lastbil *) 15% Kilde: Danmarks Statistik. Andelen af udenlandske lastbiler i 1995 er skønnet 14

16 Andelen af udenlandsk registrerede lastbiler på det danske vejnet er kraftigt stigende Danmarks TransportForskning udarbejdede i 2005 en prognose for udviklingen i godstransporterne i Danmark. Den samlede im- og eksport forventes de næste 20 år at blive fordoblet. Forventningen var her i overensstemmelse med prognosen fra EU Kommissionen, at det især vil være lastbiltrafikken, som vokser (figur 6). Ifølge prognosen fra Danmarks TransportForskning vil lastbiltrafikken især vokse på det overordnede vejnet. Der peges på, at væksten især forventes at ske på motorvejsstrækningen fra Århus til landgrænsen ved Frøslev i Sønderjylland og på motorringvejen omkring København. I Region Midtjylland vil udviklingen således særligt ske på den østjyske motorvej. Figur 6. Fordelingen af Danmarks im- og eksport 2005 og 2025 på transportmidler. Pct. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Lastbil Skib Jernbane 40% 30% 20% 10% 0% Import Eksport Kilde: Danmarks TransportForskning 15

17 Udviklingen inden for vejtransport Lastbiltrafikken mellem Danmark og udlandet vokser kraftigt i disse år. Figur 9 viser udviklingen i lastbiltrafik til og fra Danmark fordelt på landgrænsen, færger og Øresundsbroen. Den samlede lastbiltrafik er fra 2. kvartal 2002 til 4. kvartal 2006, dvs. i en 4½ års periode vokset med 20 %. Væksten har været højest mellem Jylland og Norge, her er den samlede trafik vokset med godt 80 %. Figur 7. Udviklingen i den grænseoverskridende lastbiltrafik fra 2. kvartal 2002 til 4. kvartal Indeks: 2. kvartal 2002 = Norge - Jylland Sverige - jylland Sjælland - Sverige (færge) Øresundsbro Sjælland - Sverige i alt Sjælland - Tyskland Landgrænsen Alle snit Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 06 Kilde: International Transport Danmark. Konjunkturindeks 16

18 I figur 8 er udviklingen i godstransportarbejdet med lastbil (national og international kørsel) fra 1995 til 2005 opgjort efter lastbilens indregistreringsland. Som det fremgår, har der været meget store forskelle fra land til land på, hvor stor væksten har været. Set for hele EU 25 er lastbiltrafikken vokset med 40 % i perioden. Godstransportarbejdet udført med dansk indregistrerede lastbiler har været stort set konstant i perioden. Dette skal ses i lyset af, at danske lastbilers markedsandel i international godstransport er faldet markant i perioden (se f.eks. figur 5 ovenfor). En stigende andel af godstransportarbejdet med lastbil inden for Europa er således udført af lastbiler indregistreret i Polen og Spanien. Medens der har været store variationer i væksten opgjort for både national og international kørsel, så har variationen været betydeligt mindre, når det gælder national kørsel. Danske lastbilers godstransportarbejde er i perioden steget med knap 20 % i gns. For hele EU er den nationale godstransport med lastbil steget med ca. 25 % (figur 9). Figur 8. Udviklingen i godstransportarbejdet med lastbil (national og international kørsel) efter lastbilens indregistreringsland. Indekseret udvikling = EU25 Denmark Germany Poland Czech Republic Spain Kilde: EU Kommissionen Figur 9. Udviklingen i godstransportarbejdet med lastbil (national og international kørsel) efter lastbilens indregistreringsland. Indekseret udvikling = EU15 DK DE FR SE FI Kilde: EU Kommissionen 17

19 Godstransport med skib Godstransport med nærskibsfart (short sea shipping) udgjorde i 2005 knap 40 pct. af godstransportarbejdet i EU, medens godstransportarbejdet med bil var knap 45 % (figur 10). Godstransportarbejdet med skib har fra 1995 til 2005 haft samme vækstrater som vejgodstransporten. Figur 10. Godstransportarbejdet i EU(25) 2005 fordelt på transportmidler. Pipe- lines Sea Inland Water- ways Air Rail Road Kilde: EU Kommissionen Fra 1995 til 2005 er godstransporten med skib via de europæiske havne vokset med 30 %. Billedet viser Bremen Havn, som i 2004 sammen med havnen i Bremerhaven havde en godsomsætning på i alt godt 50 mio. tons. 18

20 Figur 11 viser udviklingen i godstransport over de danske havne. Den samlede godstransport over de danske havne har fra 1995 til 2005 været stort set uændret. I samme periode er skibstransporten i hele EU steget med ca. 30 %. Udviklingen i Danmark skal ses i lyset af, at åbningen af de to faste forbindelser over hhv. Storebælt og Øresund har medført lukning af færgeruter, og at omlægningen af el-produktion fra kul til naturgas har reduceret Danmarks import af kul med skib. Figur 11. Udviklingen i godstransport over de danske havne Tus. tons. Med fragtskibe, fra og til udland i alt Med fragtskibe, udlosset gods fra indland i alt Med færger, fra og til udland Med færger, indenlansk gods Kilde: EU Kommissionen 19

21 Global transport med container i vækst Den globale containertransport vokser for tiden meget hurtigt. Som eksempel kan anføres, at i verdens 10 største containerhavne steg antal håndterede containere fra 2001 til 2005 med knap 70 % (figur 12). I Shanghai Havn (verdens tredjestørste containerhavn i 2005) blev omsætningen af containere i samme periode forøget med næsten 200 %. Den øgede globale samhandel vil betyde øget international godstransport med containerskibe og med fly. Der vil være fokus på effektivisering af disse transporter, skibene og flyene vil vokse i størrelse. De globale containerrederier anskaffer i disse år i betydeligt omfang nye større containerskibe, som kan medtage over TEU (20 fods containere). Udviklingen vil koncentrere de globale containerskibstransporter i de meget store containerhavne, som vil blive endnu større. Væksten vil betyde behov for udbygning af kapaciteten i disse havne gennem anlæg af nye havneafsnit eller etablering af helt nye containerhavne. Presset på baglandene i de store globale HUB vil stige, derfor vil en stigende del af den regionale transport mellem havnene og baglandet ske med bane eller med feederskibe. Figur 12. Containeromsætningen i verdens 10 største containerhavne Mio. TEU. Los Angeles Dubai Hamborg Rotterdam Kaohsiung (Taiwan) Pusan (Korea) Shenzen (China) Shanghai (China) Hongkong(China) Singapur Kilde: Hamborg Havn Eksempel: Hamborg Havn Udviklingen kan f.eks. beskrives ved Hamborg Havn. Her er der inden for de seneste år taget et helt nyt havneanlæg, Altenwerder, i brug. Anlægget er bl.a. karakteriseret ved, at håndteringen af containerne på havneanlægget sker fuldautomatisk. Væksten i containeromsætningen på Hamborg Havn har været større end væksten på Rotterdam Havn. Udviklingen skal ses i lyset af havnens placering i forhold til Østeuropa. Udviklingen i samhandelen med Østeuropa har været en vigtig årsag til væksten i Hamborg Havn. Hertil kommer udviklingen af et netværk af bane og feedersystemer til havnen. Containeromsætningen i havnen er fordelt på følgende måde: 10 % tømmes inden for havneområdet, f.eks. med henblik på distribution i regionen, 30 % transporteres inden for Hamborgs region, 30 % transporteres til og fra det baltiske område og Skandinavien. Heraf foregår 80 % af transporterne med feederskib og 30 % transporteres til og fra Centraleuropa. 70 % heraf transporteres med tog. 20

22 Hamborg Havn har taget et nyt havneafsnit i brug, Hamborg Altenverder. Figur 13. Containeromsætningen på Rotterdam, Hamborg, Bremerhaven, Göteborg, Århus og Helsingfors Tus. TEU Rotterdam Hamburg Bremen/B'h. Göteborg Helsinki Århus Kilde: Hamborg Havn 21

23 Figur 14. Udviklingen i containeromsætningen på Hamborg, Bremerhaven, Göteborg, Århus og Helsingfors Indekseret udvikling = Hamburg Bremen/B'h. Göteborg Århus Helsinki Kilde: Hamborg Havn Århus Havn er Danmarks største containerhavn. Siden 1995 er antallet af containere over havnen fordoblet 22

24 Godstransport med fly i vækst International godstransport med fly er i vækst. Som tidligere anført udgør flytransport ca. 25 pct. af EU's samhandel med resten af verden målt i værdi. Målt i vægt er andelen under 1 %. Flytransporten sker i vidt omfang til og fra de store lufthavne i Centraleuropa, det er f.eks. Schiphol i Amsterdam og Frankfurt Lufthavn. Som det fremgår af figur 15, sker væksten i disse lufthavne. Gods til og fra Danmark transporteres i betydeligt omfang med lastbil til og fra disse lufthavne. Figur 15. Godsomsætningen i Europas 10 største knudepunkter for luftfragt og Tus. tons. KØBENHAVNS / KASTRUP MADRID / BARAJAS MILANO / MALPENSA LUXEMBOURG KÖLN / BONN BRUSSEL / BRUSSELS PARIS / CHARLES DE GAULLE LONDON / HEATHROW AMSTERDAM / SCHIPHOL FRANKFURT / MAIN Kilde: EU Kommissionen 23

25 Godstransport med bane Udviklingen i banegodstransport har været meget forskellig fra land til land inden for EU. Dette er illustreret i figur 16. I Tyskland og Storbritannien er godstransport med bane vokset betydeligt. I Tyskland er godstransport med bane fra 1995 til 2005 vokset med 37 %. Udviklingen skal ses i lyset af en betydelig satsning på at understøtte udviklingen fra statslig side. Godstransport med bane i Danmark er fra 1995 til 2005 faldet med godt 20 % (Figur 17). Både im- og eksport og national godstransport med bane er faldet i perioden. Transittrafikken med bane gennem Danmark var i 2005 på samme niveau som i Det sidste er bemærkelsesværdigt i lyset af, at siden 1995 er transittransport via to færgeruter (Øresund og Femern Bælt) erstattet af transport over to broer (Øresund og Storebælt). Figur 16. Udviklingen i godstransport med bane i 8 europæiske lande. Mio. tonkm. Norge 2005 Storbritanien Italien Frankrig Sverige Østrig Tyskland Danmark 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Kilde: EU Kommissionen Figur 17. Udviklingen i godstransport i Danmark med bane National transport Im- og eksport Transit I alt Kilde: Danmarks Statistik 24

26 Hvor den samlede udvikling i godstransport med bane inden for EU har været stagnerende, så er godstransport med kombineret bil-bane transport i regi af UIR selskaberne (de europæiske kombiselskaber) vokset med ca. 50 %, medens den samlede godstransport inden for EU i samme periode er vokset med godt 30 %. I figur 18 er udviklingen vist fordelt på swap bodies (containere og veksellad), semitrailere (uledsagede lastbiler) og rolling road (togforbindelser, hvor lastbil inkl. chauffør transporteres. Benyttes primært i Alperne). Transport af containere er vokset, meden de to andre transportformer er faldet. Udviklingen skal ses i lyset af, at tog i stigende grad er blevet benyttet i forbindelse med en række større containerhavne i Europa. Det gælder f.eks. Hamborg Havn og Gøteborg Havn. Figur 18. Udviklingen i godstransport med bane gennemført af de europæiske kombiselskaber i UIR. Mio. tonkm. 40,0 35,0 30,0 Semi-trailers Rolling road Sw ap bodies Total 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Kilde: EU Kommissionen I Tyskland investeres der massivt i udbygning af terminaler til den kombinerede transport med bane. Terminalerne etableres med op til 85 % finansieringsstøtte fra den tyske stat og EU. Billedet viser en ny terminal i Travemünde Færgehavn 25

27 Konsolidering inden for transporterhvervet virksomhederne internationaliserer Der sker en konsolidering i transportbranchen. Virksomhederne vokser gennem organisatorisk vækst og ved fusioner og opkøb. De små og mellemstore transportvirksomheder må stadig vurderes at have en central betydning for erhvervets udvikling. Dels indeholder denne gruppe fortsat virksomheder med et vigtigt vækstpotentiale, og dels er samspillet mellem de større virksomheder og en stor underskov af underleverandører vitalt for den samlede effektivitet og fleksibilitet. Institut for Transportstudier gennemførte i forbindelse med en række projekter i 2006 interview med et antal danske transport- og logistikvirksomheder. Undersøgelserne viste, at de vækstorienterede transportvirksomheder er godt i gang med at imødekomme udfordringerne fra ændringerne i kundekravene. Mange virksomheder har i dag en strategi for internationalisering, der er fokus på udvikling af innovationssamarbejdet med kunderne, og it får en stadigt vigtigere rolle som middel til at planlægge og styre produktionen. Videre er det bemærkelsesværdigt, at der i vidt omfang også sker en internationalisering af virksomhedernes organisation. Følgende forhold har især betydning for dette: tilstedeværelse på de internationale markeder sammen med kunderne, sikring af bedre transportflow gennem adgang til internationale netværk og sidst men ikke mindst: mulighederne for tilpasning af den samlede produktion til internationale forskelle i omkostninger. De større bliver stadigt større: I tabel 2 er opgjort antal beskæftigede og omsætningen i Europas 10 største logistikvirksomheder. Der er til sammenligning knap ansatte inden for godstransport og logistik i Danmark. Samlet arbejder der skønsmæssigt ca. 4 mio. medarbejdere inden for godstransport og logistik i hele EU. De 10 store virksomheder, der er medtaget i tabellen, er alle internationale virksomheder med en international organisering. Dvs. de har afdelinger eller datterselskaber i hele verden, og de agerer på det internationale marked. Selvom enhederne således er store og i vækst, udgør de stadig en beskeden del af den samlede aktivitet i Europa. De har imidlertid stor indflydelse på udviklingen, fordi de handler meget strategisk. Tabel 2. Top 10 for logistikvirksomheder i Europa 2004 Rang Virksomhed Logistikomsætning i Europa/verden 2004 (mio. Euro ekskl. postvirksomhed) Medarbejdere 1 Deutsche Post (D) Maersk (DK) DHL Express (del af Deutsche Post) Deutsche Bahn (D) TNT (NL) Exel (GB) Schenker (del af Deutsche Bahn) Kühne + Nagel (CH) DHL Logistics (del af Deutsche Post) SNCF (F) CMA CGM (F) Panalpina Worldtransport (CH) Univar (NL) Sum (ekskl. delkoncernvirksomheder) Kilde: Top 100 der Logistik. 26

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering

Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering Udviklet for Transporterhvervets UddannelsesRåd via en bevilling fra Undervisningsministeriets AMU-udviklingsprogram Institut for

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere