Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland"

Transkript

1

2 Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni

3

4 Indhold: 1. Forord Megatrends... 7 Globalisering og fortsat udvikling af frihandelsområderne... 7 Teknologisk udvikling... 8 Fokus på global konkurrence i vidensøkonomien... 8 Miljø får stigende strategisk betydning... 8 En øget del af verdens befolkning vil bo i de større bycentre... 8 Mere komplekse varestrømme... 8 Logistik får større strategisk betydning for virksomhedernes konkurrenceevne... 9 Logistik som regional konkurrenceparameter Global udvikling i godstransport og logistik Godstransportarbejdet i EU forventes at stige 50% frem til Danmarks internationale samhandel vokser hurtigere end den økonomiske vækst Udviklingen inden for vejtransport Godstransport med skib Global transport med container i vækst Eksempel: Hamborg Havn Godstransport med fly i vækst Godstransport med bane Konsolidering inden for transporterhvervet virksomhederne internationaliserer Øget pres på bycentrene Transport udgør en stadigt større andel af den globale CO 2 emission Region Midtjylland som godstransportregion De traditionelle erhverv udgør en relativ andel af den samlede beskæftigelse i regionen Transportkorridorer gennem regionen Havnesystemet i Region Midtjylland Århus er Danmarks største containerhavn Intermodal transport til og fra regionen knudepunkter i og uden for regionen Godstransport med fly Transporterhvervet i regionen koncentreres i centre og lang motorvejene Østjylland: Bybåndet fra Randers til Kolding Vigtige udfordringer for Region Midtjylland Transport og logistik som en vigtig rammefaktor Udvikling af de internationale transportkorridorer gennem regionen Sikring af mulighed for bil-bane transporter Udvikling af Århus Havn som et overregionalt HUB for global containertransport Udvikling af et effektivt havnesystem i regionen for de øvrige varegrupper over havnen Kilder

5 4

6 1. Forord Regeringen nedsatte i efteråret 2006 en infrastrukturkommission. Infrastrukturkommissionen skal analysere og vurdere de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder for infrastrukturen og de statslige trafikinvesteringer frem til 2030 i lyset af de langsigtede forventninger til transportbehov og transportmønstre som følge af demografi, urbanisering og byudvikling, pendling, samhandel m.v. Samtidig skal Infrastrukturkommissionen kortlægge og vurdere de strategiske valg og prioriteringsmuligheder og komme med forslag, der kan styrke grundlaget for de statslige investeringsbeslutninger på transportområdet. Infrastrukturkommissionen afslutter sit arbejde i efteråret Infrastrukturkommissionen vil komme med en række anbefalinger. Det vil efterfølgende være op til politikerne, hvordan de vil anvende anbefalingerne. Kontaktudvalget i Midtjylland nedsatte i november 2006 en arbejdsgruppe til at forestå udarbejdelsen af et fælles midtjysk indspil til Infrastrukturkommissionen. Institut for Transportstudier er anmodet om at udarbejde dette baggrundsnotat om udviklingstendenser og udfordringer inden for godstransport og logistik. Notatets kapitel 2 indeholder en beskrivelse af centrale megatrends, som især vurderes at have betydning for udvikling i logistik og organisering af vare- og godstransport. I kapitel 3 sammenfattes udviklingstendenserne inden for godstransport på europæisk plan og i Danmark. I kapitel 4 er der givet en kvalitativ beskrivelse af Region Midtjylland i forhold til godstransport og logistik. Endelig er der i kapitel 5 beskrevet vigtige udfordringer for Region Midtjylland med relation til godstransport og logistik. Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Juni

7 6

8 2. Megatrends I dette kapitel er der med baggrund i international litteratur givet et bud på udviklingen inden for en række megatrends, som især må forventes at have indflydelse på den fremtidige udvikling af logistik og transport. Globalisering og fortsat udvikling af frihandelsområderne Der sker en fortsat globalisering af produktion og samhandel. En stigende andel af den globale samhandel foregår mellem verdensdelene. Inden for Europa sker der en fortsat udvikling af EU som frihandelsområde. Udviklingen må forventes at fortsættes i de kommende år. Der vil ske en økonomisk vækst i nye regioner, det vil især være i Asien (Kina og Indien). Inden for Europa må det forventes, at udviklingen af det indre marked vil føre til, at der vil ske en betydelig økonomisk udvikling i de østeuropæiske lande, som senest er blevet medlem af EU. Udviklingstendenserne understreges af, at hvor Asien i 2005 stod for knap 36 % af verdensøkonomien, forventes det, at denne andel i 2020 vil være vokset til godt 43 %. Se figur 1. Figur 1. Fordelingen af BNP på regioner i verden. Andel af den globale BNP i 2005, 2010 og 2020 i pct. 50,0 45, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - US EU Asien Russia Latin America Middle East and North Africa Sub-Saharan Africa Other Note: EU forventes at have 28 medlemsstater i 2010 og 33 i 2030 Kilde: Economist Intelligence Unit 7

9 Teknologisk udvikling Den teknologiske udvikling må forventes at fortsætte. Antallet af nye teknologier vil fortsat stige, og den teknologiske levetid, dvs. tiden inden en ny teknologi vil erstatte produkter, vil blive stadigt kortere. Det må forventes, at stadigt flere produkter bliver udstyret med minicomputere, og at der vil ske en stadigt hurtigere udvikling af nye produkter baseret på udnyttelse af mulighederne i processorer i udstyr. Inden for produktion og logistik vil der være fokus på udvikling af integration i forsyningskæden og på at udnytte den teknologiske udvikling til bedre sporing og bedre planlægning af produktion og transport. Fokus på global konkurrence i vidensøkonomien Globaliseringen betyder, at konkurrencen om markederne i stadig større grad vil foregå globalt. Kun produkter og virksomheder, som er i stand til at levere et produkt, som er konkurrencedygtigt på det globale marked, vil kunne fastholde en vedvarende konkurrenceevne. Pris, kvalitet, produktets funktionalitet, nyhedsværdi og brand vil blive stadig vigtigere konkurrenceparametre. Først på markedet med nye produkter og nye teknologier bliver en stadig vigtigere konkurrencefaktor. Udviklingen må forventes at betyde, at produktlevetiden vil blive stadigt kortere, og at antallet af produktvarianter fortsat vil stige. Konkurrencepresset vil i stigende grad handle om at komme først til markedet med nye produkter, at være på det rigtige marked på det rigtige tidspunkt med det rigtige antal af de efterspurgte produkter. Brugerdreven innovation gennem hele forsyningskæden vil blive et vigtigt middel til at kunne realisere ovenstående. Miljø får stigende strategisk betydning Den aktuelle klimadebat samt behovet for at finde nye energiformer til erstatning for de fossile brændstoffer vil betyde, at miljø får en stadigt stigende strategisk betydning. Transportsektoren tegner sig for en stadig større del af det samlede energiforbrug, sektorens andel af forbruget af fossile brændstoffer er allerede i dag meget høj. Også denne andel må forventes at stige i de kommende år. En øget del af verdens befolkning vil bo i de større bycentre Befolkningen søger i stigende grad mod de større byer. Hvor der i 1950 på globalt plan var 2 byer med mere end 20 mio. indbyggere, var der i byer. Også i Danmark er der en tendens til, at befolkningsvæksten især sker omkring de større byer. I Jylland gælder dette udviklingen af et bybånd langs motorvejen i Østjylland. Det vil således være i de større sammenhængende bysamfund, at fremtidens forbrugere vil koncentrere sig. Koncentrationen af mennesker og aktiviteter vil betyde pres på infrastrukturen her. Behovet for at sikre transport af varer til og fra centrene vil stille krav til udviklingen af infrastrukturen og til transportsystemerne. Mere komplekse varestrømme Den globale udvikling med stadig kortere produktlevetid, mere fokus på hurtig og præcis levering af det rigtige produkt til den enkelte forbruger og øget global arbejdsdeling inden for forsyningskæden er alle forhold, som vil påvirke logistikopgaverne og transporterne. Udviklingen vil medføre, at varestrømmene vil blive stadigt mere komplekse. Den enkelte forsendelse vil blive mindre, og den potentielle kunde er at finde i et stadigt større og mere spredt geografisk område. 8

10 Logistik får større strategisk betydning for virksomhedernes konkurrenceevne Logistik får en stadigt vigtigere rolle i produktions- og handelsvirksomhedernes udvikling. Logistikbegrebet er under forandring: Fra i 70 erne at være fokuseret på styring af materialeflowet bliver logistik i stigende grad et middel til at styre og integrere værdikæden globalt. En international undersøgelse fra 2004 peger på, at især følgende tre forhold vil være i fokus i den fortsatte udvikling af virksomhedernes logistik: Andelen af varer og halvfabrikata, som indkøbes uden for Europa vil være stigende. Der vil være øget fokus på reduktion i antallet af fejlleverancer og øget anvendelse af overregionale distributionscentre (Stock Keeping Units, SKU er). Midlet er integration med underleverandører, global tilstedeværelse og udvikling af virksomhedens fleksibilitet. Til gengæld er det vurderingen fra den samme undersøgelse, at udviklingspotentialet i reduktion af leadtime (dvs. tid fra ordreafgivelse til modtagelse af varen) og nedbringelse i antal produktionsenheder vurderes at være ved at være udtømt. 1 Logistik som regional konkurrenceparameter Den stigende globalisering og udvikling af nye globale logistikkoncepter betyder, at logistik får stigende betydning som regional konkurrenceparameter. Ifølge den ovennævnte internationale undersøgelse fra 2004 er det samtidig forventningen, at de traditionelle logistikomkostninger (transport, lager og håndtering) fortsat vil falde. Det er imidlertid også vurderingen, at de Value Added Services vil stige i logistiksystemet. Det kan være slutmontage, landespecifik pakning, kundespecifik konfigurering af f.eks. mobiltelefoner og pc er. Der er forhold, som har betydning for logistik og transport som regional konkurrenceparameter: Først og fremmest er transport og logistik i sig selv en vigtig aktivitet. Etableringen af internationale produktions- og handelsvirksomheder vil betyde øget aktivitet i det regionale transporterhverv. For det andet er adgang til effektive internationale transportsystemer i stigende grad en vigtig parameter for etablering af nye produktionsfaciliteter. Sidst men ikke mindst må det i vores region forventes, at hvor produktion i stigende grad outsources globalt til områder med lavere lønomkostninger, vil etablering af distributionscentre være et vækstområde i regionen. Holland og Tyskland er to eksempler på regioner, hvor der satses massivt på tiltrækning af nye investeringer inden for logistik- og distributionscentre. I Tyskland er der etableret et nationalt initiativ, og i de fleste delstater arbejdes der på udvikling af regionale initiativer. For Region Midtjylland kan placeringen i forhold til det skandinaviske marked og Centraleuropa udgøre et udviklingspotentiale. Logistiksystemerne vil få stadigt større betydning for regionernes konkurrenceevne. Der må forventes at være vækst inden for særlige ydelser, som f.eks. kundespecifik pakning og slutkonfigurering af produkter. 1 Kilde: FLA/AT Kearny2004 9

11 10

12 3. Global udvikling i godstransport og logistik Godstransporterne er i vækst, der sker en internationalisering af transporterhvervet og af transportopgaverne. En række forhold har betydning for denne udvikling. Hvorledes kan det forventes, at transportsektoren vil udvikle sig i de kommende år? Dette vil i vidt omfang være konsekvenser af den fortsatte udvikling af den globale arbejdsdeling og af organisering af samfundet og af produktionen som beskrevet i det foregående kapitel. I det følgende beskrives udviklingen inden for godstransport. Indledningsvis gives et overblik over den samlede udvikling inden for EU og i Danmark. Efterfølgende beskrives udviklingen inden for de enkelte transportmidler bil, bane, fly og skib. EU blev fra maj 2004 udvidet med 10 nye medlemsstater, så fællesskabet herefter består af 25 medlemsstater. Det er i figurerne anført, om opgørelsen er baseret på alle 25 medlemsstater (EU 25), eller de 15 stater, som var medlem før 2004 (EU 15). Godstransportarbejdet i EU forventes at stige 50 % frem til 2020 Siden starten af 90 erne er godstransportarbejdet inden for EU vokset hurtigere end persontransportarbejdet (se figur 2). Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Ifølge en prognose fra EU Kommissionen med perspektivet rettet mod 2020 vil stigningen i godstransportarbejdet fortsat være større end væksten i persontransportarbejdet. Den mest sandsynlige udvikling er ifølge EU Kommissionen, at godstransportarbejdet frem til 2020 vil vokse med 50 %, medens persontransportarbejdet vil vokse med 35 %. Figur 2. Udviklingen i person- og godstransportarbejdet og bruttonationalproduktet i EU fra 1995 til 2005 (EU 25). Indeks 1995 = = Passengers (1) (pkm) Goods (2) (tkm) GDP (at constant 1995 prices) Kilde: EU Kommissionen 11

13 Figur 3 viser udviklingen i godstransportarbejdet fra 1995 til 2005 fordelt på transportmidler. Som det fremgår, er væksten især sket ved øget lastbiltransport og øget anvendelse af skib. Også denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Ifølge ovennævnte prognose fra EU forventes væksten i godstransportarbejdet at være: lastbil 55 %, skib 59 %, bane 13 % og transport ad kanaler 28 %. Personbiltrafikken forventes at vokse med 36 %. En væsentlig del af væksten forventes således i begge tilfælde at ske i vejbaseret transportarbejde. En udvikling der vil øge presset på infrastrukturen med stigende kapacitetsproblemer på en stadigt større del af vejnettet som konsekvens. Figur 3.Udviklingen i godstransportarbejdet i EU (EU 25) fra 1995 til Mia. tonkm. Road Sea Rail Inland Waterw ay Kilde: EU Kommissionen Godstransport med lastbil vil stige i de kommende år 12

14 Ovenstående beskrivelse har taget udgangspunkt i udviklingen i godstransport opgjort som tonkm, dvs. vægt gange kilometer. Tabel 1 viser EU's samhandel mellem EU's medlemsstater internt og med resten af verden opgjort både i vægt og værdi, når godset passerer EU's ydre grænser. Det er bemærkelsesværdigt, at luftfragt tegner sig for ¼ af EU s samhandel med den øvrige verden opgjort i værdi. Opgjort i vægt er det under 1 %. Andelen af godstransporter til og fra EU med fly er stigende. Tabel 1.Værdi og vægt af samhandelen inden for Europa (EU 25) og Europas samhandel med den resterende verden Mia. Euro og mio. tons. Extra EU-25 Eksport + Import Værdi (mia. EURO) Intra EU-25 Import Extra EU-25 Eksport + Import Vægt (mio. tons) Intra EU-25 Skib 1.013,7 45,1% 186,1 9,0% 1.515,4 69,8% 219,9 14,7% Vej 395,6 17,6% 853,1 41,1% 136,2 6,3% 419,9 28,1% Bane 34,5 1,5% 61,1 2,9% 95,6 4,4% 76,7 5,1% Indre Vandveje 9,1 0,4% 16,6 0,8% 22,2 1,0% 64,2 4,3% Pipeline 76,8 3,4% 36,5 1,8% 290,5 13,4% 119,3 8,0% Luftfragt 536,7 23,9% 37,3 1,8% 10,4 0,5% 0,6 0,0% Andet 180,0 8,0% 885,3 42,6% 100,7 4,6% 593,5 39,7% I alt 2.246,3 100,0% 2.076,0 100,0% 2.171,1 100,0% 1.494,1 100,0% Kilde: EU Kommissionen Import Luftfragt har en stigende strategisk betydning for EU's samhandel med den øvrige verden 13

15 Danmarks internationale samhandel vokser hurtigere end den økonomiske vækst Figur 4 viser udviklingen i værdien af Danmarks im- og eksport samt udviklingen i BNP. Som for hele EU er im- og eksporten steget hurtigere end bruttonationalproduktet. Figur 5 viser udviklingen i im- og eksporten fordelt på transportmidler fra 1995 til Som det fremgår, er væksten sket ved øget transport med lastbil. Andelen af udenlandske lastbiler er endvidere steget markant. Figur 4. Udviklingen i værdien af Danmarks im- og eksport samt BNP i løbende priser import eksport BNP Kilde: Danmarks Statistik Figur 5. Vægten af Danmarks im- og eksport 1995 og 2005 fordelt på transportmidler. Mio. tons. Fordelingen af Danmarks im- og eksport 2005 fordelt på transportmidler. Procent. Mio. tons 90,0 Fordeling på transportmidler 2005, pct. 80,0 70,0 Dansk Lastbil 18% 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Fly Skib Tog Udenlandsk lastbil *) Dansk Lastbil Skib 64% Tog 3% Udenlandsk lastbil *) 15% Kilde: Danmarks Statistik. Andelen af udenlandske lastbiler i 1995 er skønnet 14

16 Andelen af udenlandsk registrerede lastbiler på det danske vejnet er kraftigt stigende Danmarks TransportForskning udarbejdede i 2005 en prognose for udviklingen i godstransporterne i Danmark. Den samlede im- og eksport forventes de næste 20 år at blive fordoblet. Forventningen var her i overensstemmelse med prognosen fra EU Kommissionen, at det især vil være lastbiltrafikken, som vokser (figur 6). Ifølge prognosen fra Danmarks TransportForskning vil lastbiltrafikken især vokse på det overordnede vejnet. Der peges på, at væksten især forventes at ske på motorvejsstrækningen fra Århus til landgrænsen ved Frøslev i Sønderjylland og på motorringvejen omkring København. I Region Midtjylland vil udviklingen således særligt ske på den østjyske motorvej. Figur 6. Fordelingen af Danmarks im- og eksport 2005 og 2025 på transportmidler. Pct. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Lastbil Skib Jernbane 40% 30% 20% 10% 0% Import Eksport Kilde: Danmarks TransportForskning 15

17 Udviklingen inden for vejtransport Lastbiltrafikken mellem Danmark og udlandet vokser kraftigt i disse år. Figur 9 viser udviklingen i lastbiltrafik til og fra Danmark fordelt på landgrænsen, færger og Øresundsbroen. Den samlede lastbiltrafik er fra 2. kvartal 2002 til 4. kvartal 2006, dvs. i en 4½ års periode vokset med 20 %. Væksten har været højest mellem Jylland og Norge, her er den samlede trafik vokset med godt 80 %. Figur 7. Udviklingen i den grænseoverskridende lastbiltrafik fra 2. kvartal 2002 til 4. kvartal Indeks: 2. kvartal 2002 = Norge - Jylland Sverige - jylland Sjælland - Sverige (færge) Øresundsbro Sjælland - Sverige i alt Sjælland - Tyskland Landgrænsen Alle snit Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 06 Kilde: International Transport Danmark. Konjunkturindeks 16

18 I figur 8 er udviklingen i godstransportarbejdet med lastbil (national og international kørsel) fra 1995 til 2005 opgjort efter lastbilens indregistreringsland. Som det fremgår, har der været meget store forskelle fra land til land på, hvor stor væksten har været. Set for hele EU 25 er lastbiltrafikken vokset med 40 % i perioden. Godstransportarbejdet udført med dansk indregistrerede lastbiler har været stort set konstant i perioden. Dette skal ses i lyset af, at danske lastbilers markedsandel i international godstransport er faldet markant i perioden (se f.eks. figur 5 ovenfor). En stigende andel af godstransportarbejdet med lastbil inden for Europa er således udført af lastbiler indregistreret i Polen og Spanien. Medens der har været store variationer i væksten opgjort for både national og international kørsel, så har variationen været betydeligt mindre, når det gælder national kørsel. Danske lastbilers godstransportarbejde er i perioden steget med knap 20 % i gns. For hele EU er den nationale godstransport med lastbil steget med ca. 25 % (figur 9). Figur 8. Udviklingen i godstransportarbejdet med lastbil (national og international kørsel) efter lastbilens indregistreringsland. Indekseret udvikling = EU25 Denmark Germany Poland Czech Republic Spain Kilde: EU Kommissionen Figur 9. Udviklingen i godstransportarbejdet med lastbil (national og international kørsel) efter lastbilens indregistreringsland. Indekseret udvikling = EU15 DK DE FR SE FI Kilde: EU Kommissionen 17

19 Godstransport med skib Godstransport med nærskibsfart (short sea shipping) udgjorde i 2005 knap 40 pct. af godstransportarbejdet i EU, medens godstransportarbejdet med bil var knap 45 % (figur 10). Godstransportarbejdet med skib har fra 1995 til 2005 haft samme vækstrater som vejgodstransporten. Figur 10. Godstransportarbejdet i EU(25) 2005 fordelt på transportmidler. Pipe- lines Sea Inland Water- ways Air Rail Road Kilde: EU Kommissionen Fra 1995 til 2005 er godstransporten med skib via de europæiske havne vokset med 30 %. Billedet viser Bremen Havn, som i 2004 sammen med havnen i Bremerhaven havde en godsomsætning på i alt godt 50 mio. tons. 18

20 Figur 11 viser udviklingen i godstransport over de danske havne. Den samlede godstransport over de danske havne har fra 1995 til 2005 været stort set uændret. I samme periode er skibstransporten i hele EU steget med ca. 30 %. Udviklingen i Danmark skal ses i lyset af, at åbningen af de to faste forbindelser over hhv. Storebælt og Øresund har medført lukning af færgeruter, og at omlægningen af el-produktion fra kul til naturgas har reduceret Danmarks import af kul med skib. Figur 11. Udviklingen i godstransport over de danske havne Tus. tons. Med fragtskibe, fra og til udland i alt Med fragtskibe, udlosset gods fra indland i alt Med færger, fra og til udland Med færger, indenlansk gods Kilde: EU Kommissionen 19

21 Global transport med container i vækst Den globale containertransport vokser for tiden meget hurtigt. Som eksempel kan anføres, at i verdens 10 største containerhavne steg antal håndterede containere fra 2001 til 2005 med knap 70 % (figur 12). I Shanghai Havn (verdens tredjestørste containerhavn i 2005) blev omsætningen af containere i samme periode forøget med næsten 200 %. Den øgede globale samhandel vil betyde øget international godstransport med containerskibe og med fly. Der vil være fokus på effektivisering af disse transporter, skibene og flyene vil vokse i størrelse. De globale containerrederier anskaffer i disse år i betydeligt omfang nye større containerskibe, som kan medtage over TEU (20 fods containere). Udviklingen vil koncentrere de globale containerskibstransporter i de meget store containerhavne, som vil blive endnu større. Væksten vil betyde behov for udbygning af kapaciteten i disse havne gennem anlæg af nye havneafsnit eller etablering af helt nye containerhavne. Presset på baglandene i de store globale HUB vil stige, derfor vil en stigende del af den regionale transport mellem havnene og baglandet ske med bane eller med feederskibe. Figur 12. Containeromsætningen i verdens 10 største containerhavne Mio. TEU. Los Angeles Dubai Hamborg Rotterdam Kaohsiung (Taiwan) Pusan (Korea) Shenzen (China) Shanghai (China) Hongkong(China) Singapur Kilde: Hamborg Havn Eksempel: Hamborg Havn Udviklingen kan f.eks. beskrives ved Hamborg Havn. Her er der inden for de seneste år taget et helt nyt havneanlæg, Altenwerder, i brug. Anlægget er bl.a. karakteriseret ved, at håndteringen af containerne på havneanlægget sker fuldautomatisk. Væksten i containeromsætningen på Hamborg Havn har været større end væksten på Rotterdam Havn. Udviklingen skal ses i lyset af havnens placering i forhold til Østeuropa. Udviklingen i samhandelen med Østeuropa har været en vigtig årsag til væksten i Hamborg Havn. Hertil kommer udviklingen af et netværk af bane og feedersystemer til havnen. Containeromsætningen i havnen er fordelt på følgende måde: 10 % tømmes inden for havneområdet, f.eks. med henblik på distribution i regionen, 30 % transporteres inden for Hamborgs region, 30 % transporteres til og fra det baltiske område og Skandinavien. Heraf foregår 80 % af transporterne med feederskib og 30 % transporteres til og fra Centraleuropa. 70 % heraf transporteres med tog. 20

22 Hamborg Havn har taget et nyt havneafsnit i brug, Hamborg Altenverder. Figur 13. Containeromsætningen på Rotterdam, Hamborg, Bremerhaven, Göteborg, Århus og Helsingfors Tus. TEU Rotterdam Hamburg Bremen/B'h. Göteborg Helsinki Århus Kilde: Hamborg Havn 21

23 Figur 14. Udviklingen i containeromsætningen på Hamborg, Bremerhaven, Göteborg, Århus og Helsingfors Indekseret udvikling = Hamburg Bremen/B'h. Göteborg Århus Helsinki Kilde: Hamborg Havn Århus Havn er Danmarks største containerhavn. Siden 1995 er antallet af containere over havnen fordoblet 22

24 Godstransport med fly i vækst International godstransport med fly er i vækst. Som tidligere anført udgør flytransport ca. 25 pct. af EU's samhandel med resten af verden målt i værdi. Målt i vægt er andelen under 1 %. Flytransporten sker i vidt omfang til og fra de store lufthavne i Centraleuropa, det er f.eks. Schiphol i Amsterdam og Frankfurt Lufthavn. Som det fremgår af figur 15, sker væksten i disse lufthavne. Gods til og fra Danmark transporteres i betydeligt omfang med lastbil til og fra disse lufthavne. Figur 15. Godsomsætningen i Europas 10 største knudepunkter for luftfragt og Tus. tons. KØBENHAVNS / KASTRUP MADRID / BARAJAS MILANO / MALPENSA LUXEMBOURG KÖLN / BONN BRUSSEL / BRUSSELS PARIS / CHARLES DE GAULLE LONDON / HEATHROW AMSTERDAM / SCHIPHOL FRANKFURT / MAIN Kilde: EU Kommissionen 23

25 Godstransport med bane Udviklingen i banegodstransport har været meget forskellig fra land til land inden for EU. Dette er illustreret i figur 16. I Tyskland og Storbritannien er godstransport med bane vokset betydeligt. I Tyskland er godstransport med bane fra 1995 til 2005 vokset med 37 %. Udviklingen skal ses i lyset af en betydelig satsning på at understøtte udviklingen fra statslig side. Godstransport med bane i Danmark er fra 1995 til 2005 faldet med godt 20 % (Figur 17). Både im- og eksport og national godstransport med bane er faldet i perioden. Transittrafikken med bane gennem Danmark var i 2005 på samme niveau som i Det sidste er bemærkelsesværdigt i lyset af, at siden 1995 er transittransport via to færgeruter (Øresund og Femern Bælt) erstattet af transport over to broer (Øresund og Storebælt). Figur 16. Udviklingen i godstransport med bane i 8 europæiske lande. Mio. tonkm. Norge 2005 Storbritanien Italien Frankrig Sverige Østrig Tyskland Danmark 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Kilde: EU Kommissionen Figur 17. Udviklingen i godstransport i Danmark med bane National transport Im- og eksport Transit I alt Kilde: Danmarks Statistik 24

26 Hvor den samlede udvikling i godstransport med bane inden for EU har været stagnerende, så er godstransport med kombineret bil-bane transport i regi af UIR selskaberne (de europæiske kombiselskaber) vokset med ca. 50 %, medens den samlede godstransport inden for EU i samme periode er vokset med godt 30 %. I figur 18 er udviklingen vist fordelt på swap bodies (containere og veksellad), semitrailere (uledsagede lastbiler) og rolling road (togforbindelser, hvor lastbil inkl. chauffør transporteres. Benyttes primært i Alperne). Transport af containere er vokset, meden de to andre transportformer er faldet. Udviklingen skal ses i lyset af, at tog i stigende grad er blevet benyttet i forbindelse med en række større containerhavne i Europa. Det gælder f.eks. Hamborg Havn og Gøteborg Havn. Figur 18. Udviklingen i godstransport med bane gennemført af de europæiske kombiselskaber i UIR. Mio. tonkm. 40,0 35,0 30,0 Semi-trailers Rolling road Sw ap bodies Total 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Kilde: EU Kommissionen I Tyskland investeres der massivt i udbygning af terminaler til den kombinerede transport med bane. Terminalerne etableres med op til 85 % finansieringsstøtte fra den tyske stat og EU. Billedet viser en ny terminal i Travemünde Færgehavn 25

27 Konsolidering inden for transporterhvervet virksomhederne internationaliserer Der sker en konsolidering i transportbranchen. Virksomhederne vokser gennem organisatorisk vækst og ved fusioner og opkøb. De små og mellemstore transportvirksomheder må stadig vurderes at have en central betydning for erhvervets udvikling. Dels indeholder denne gruppe fortsat virksomheder med et vigtigt vækstpotentiale, og dels er samspillet mellem de større virksomheder og en stor underskov af underleverandører vitalt for den samlede effektivitet og fleksibilitet. Institut for Transportstudier gennemførte i forbindelse med en række projekter i 2006 interview med et antal danske transport- og logistikvirksomheder. Undersøgelserne viste, at de vækstorienterede transportvirksomheder er godt i gang med at imødekomme udfordringerne fra ændringerne i kundekravene. Mange virksomheder har i dag en strategi for internationalisering, der er fokus på udvikling af innovationssamarbejdet med kunderne, og it får en stadigt vigtigere rolle som middel til at planlægge og styre produktionen. Videre er det bemærkelsesværdigt, at der i vidt omfang også sker en internationalisering af virksomhedernes organisation. Følgende forhold har især betydning for dette: tilstedeværelse på de internationale markeder sammen med kunderne, sikring af bedre transportflow gennem adgang til internationale netværk og sidst men ikke mindst: mulighederne for tilpasning af den samlede produktion til internationale forskelle i omkostninger. De større bliver stadigt større: I tabel 2 er opgjort antal beskæftigede og omsætningen i Europas 10 største logistikvirksomheder. Der er til sammenligning knap ansatte inden for godstransport og logistik i Danmark. Samlet arbejder der skønsmæssigt ca. 4 mio. medarbejdere inden for godstransport og logistik i hele EU. De 10 store virksomheder, der er medtaget i tabellen, er alle internationale virksomheder med en international organisering. Dvs. de har afdelinger eller datterselskaber i hele verden, og de agerer på det internationale marked. Selvom enhederne således er store og i vækst, udgør de stadig en beskeden del af den samlede aktivitet i Europa. De har imidlertid stor indflydelse på udviklingen, fordi de handler meget strategisk. Tabel 2. Top 10 for logistikvirksomheder i Europa 2004 Rang Virksomhed Logistikomsætning i Europa/verden 2004 (mio. Euro ekskl. postvirksomhed) Medarbejdere 1 Deutsche Post (D) Maersk (DK) DHL Express (del af Deutsche Post) Deutsche Bahn (D) TNT (NL) Exel (GB) Schenker (del af Deutsche Bahn) Kühne + Nagel (CH) DHL Logistics (del af Deutsche Post) SNCF (F) CMA CGM (F) Panalpina Worldtransport (CH) Univar (NL) Sum (ekskl. delkoncernvirksomheder) Kilde: Top 100 der Logistik. 26

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION?

KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg December 2013 Indhold Hvorfor Skandinavisk integration er nødvendigt Hvad nøglespillerne

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer. Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI

Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer. Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI Infrastruktur og fremtidsstudier Hvilke udviklingstendenser tegner sig? Hvilke

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere