Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

2 Indhold Forord Område Formål Medindflydelse og medbestemmelse Form og struktur MED udvalgenes sammensætning Fælles MED Udvalgets opgaver Selvejende institutioner Arbejdsmiljø Tillidsvalgtes vilkår Uddannelse Ændringer og opsigelse Ikrafttræden Bilag 1: Arbejdsmiljøaftale for Aarhus Kommune Bilag 2: Oversigt over MED- og arbejdsmiljøstruktur i Aarhus Kommune 2

3 Forord Denne lokale MED-aftale for Aarhus Kommune er forhandlet og vedtaget af Forhandlingsorganet den 21. august Aftalen er gældende fra 1. januar 2014 Med indgåelse af MED-aftalen er det besluttet at integrere organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i MED-aftalen. Således har Aarhus Kommune en en-strenget struktur, hvilket bl.a. indebærer, at MED udvalgene varetager arbejdsmiljøfunktioner i henhold til lovgivningen. Det betyder, at arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold drøftes i samme udvalg. MED-aftalen udgør sammen med den lokale Arbejdsmiljøaftale (bilag 1), og Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO/SHK, den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Aarhus Kommune. 1 Område Denne lokale MED-aftale er indgået i henhold til MED Rammeaftalerne om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO, KL og Sundhedskartellet (Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse 2011), samt OK Aftalen gælder for alle ansatte i Aarhus Kommune, Aarhus Havn, samt for selvejende institutioner, som Aarhus Kommune har indgået driftsoverenskomst med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Andre selvejende institutioner eller private institutioner, der ikke er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn, kan omfattes af aftalen, hvis dette aftales med bestyrelsen for den pågældende institution (jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse kapitel 1). 2 Formål MED-aftalen, som er en-strenget, skal danne grundlag for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune og for fortsat udvikling af arbejdsmiljøet. Aftalen skal medvirke til at sikre alle medarbejdere medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspersonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold (se bilag 1, Arbejdsmiljøaftalen). 3

4 3 Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse er en forudsætning for, at der kan skabes engagement og udvikling i Aarhus Kommune, som en effektiv og attraktiv arbejdsplads. Medindflydelse og medbestemmelse udøves gennem dialog, både i MED-organisationen og i det daglige arbejde. Ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtede til at give information om alle forhold, der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 7. Ved medindflydelse forstås, at ledelsen træffer beslutninger på grundlag af åbne og grundige drøftelser med medarbejderne, så deres viden inddrages i processen og bidrager til, at ledelsen kan træffe beslutninger på så kvalificeret et grundlag som muligt. Ved medbestemmelse forstås, at beslutninger vedrørende retningslinjer, der skal gælde for tilrettelæggelse af arbejds-, samarbejds-, personale-, og arbejdsmiljøforhold, træffes mellem ledelse og medarbejdere. Der aftales retningslinjer i det omfang ledere og medarbejdere er enige om det, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 8 stk. 1. Der skal udarbejdes procedureretningslinjer i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 8 stk. 3. Retningslinjerne er et supplement til de aftaler, der forhandles mellem Aarhus Kommune og de forhandlingsberettigede organisationer. 4 Form og struktur MED Udvalg og Arbejdsmiljø Udvalg MED-strukturen afspejler Aarhus Kommunes ledelsesstruktur. Der oprettes som udgangspunkt følgende udvalg (se den ved aftaleindgåelsen aktuelle oversigt over MED- og arbejdsmiljøstruktur i Aarhus Kommune, herunder hvor der er oprettet arbejdsmiljøgrupper eller MED Udvalg med arbejdsmiljøgruppens opgaver, bilag 2): Fælles MED Udvalg (FMU) som hovedudvalg for: hele Aarhus Kommune (øverste MED udvalg) Hoved MED Udvalg (HMU) som hovedudvalg for: de respektive magistratsafdelinger i Aarhus Kommune Lokale MED Udvalg (LMU) på de enkelte institutioner, der modsvarer et givent ledelsesniveau indenfor de i 4 og 5 Rammeaftalen 2011 beskrevne kriterier. Lokale MED Udvalg er også Arbejdsmiljø Udvalg, medmindre det er besluttet, at der under det Lokale MED Udvalg er nedsat et Lokalt Arbejdsmiljø Udvalg. I det tilfælde, er det fortsat det Lokale MED Udvalg, der har kompetencen. 4

5 Fælles Arbejdsmiljø Udvalg (FAU) skal oprettes under Fælles MED Udvalg (se bilag 1 Arbejdsmiljøaftalen). Hoved Arbejdsmiljø Udvalg (HAU) skal oprettes under Hoved MED Udvalg (se bilag 1 Arbejdsmiljøaftalen). Lokal Arbejdsmiljø Udvalg (LAU) kan oprettes efter beslutning i Hoved MED Udvalg (se bilag 1 Arbejdsmiljøaftalen). Arbejdsmiljø Udvalg under MED Udvalg er underudvalg. MED-strukturen afspejler kommunens ledelsesstruktur. Der kan, hvis der er enighed herom i Fælles MED Udvalget, træffes beslutning om ændring af MED-niveauer (jf. OK-13, bilag 3). Disse niveauer skal begrundes i magistratsafdelingens specifikke struktur og være i overensstemmelse med Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 5. Vurderer Fælles MED Udvalget, en af parterne i Fælles MED Udvalget, eller en af parterne bag den lokale MED aftale, at et givent forslag om en ændring ligger udenfor Aarhus Kommunes lokalaftales principper om form og struktur, vil det være nødvendigt at genforhandle lokalaftalen i et dertil nedsat forhandlingsorgan. Ændringer i antallet af niveauer i magistratsafdelingens MED-organisation skal godkendes af Fælles MED Udvalg. Funktionsperiode MED udvalgenes funktionsperiode er fire år. Arbejdsmiljøgruppernes (arbejdsmiljørepræsentanternes) funktionsperiode er fire år. Der afholdes således valg/indstilling til MED-udvalg ved indgangen til hver ny byrådsperiode. Nærværende 4 får ingen indflydelse på eksisterende aftaler i magistratsafdelingerne. Kommunikationsveje Problematikker, som ikke kan løses på et lokalt niveau, kan bringes videre i MED-strukturen, således at man i første omgang indhenter vejledning fra det nærmeste øvre liggende MEDudvalg. Ved uenighed om aftalte retningslinjer (jf. Rammeaftalens bilag 2, s. 113) og den lokale MEDaftale, er det Fælles MED Udvalget som fortolker (jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 9). Kan Fælles MED udvalget ikke opnå enighed vedrørende fortolkning af den lokale MED-aftale, fremsendes dette til de centrale parter (jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 22, stk. 1-2, samt OK-13, bilag 3). 5

6 5 MED udvalgenes sammensætning Ledelsesrepræsentanter Ledelsesrepræsentanterne udpeges blandt lederne indenfor det pågældende område. Antallet af ledere i MED udvalget kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Øverste leder for området er formand for MED udvalget. Formanden for Fælles MED Udvalget er øverste ansvarlige for MED organisationen, herunder arbejdsmiljøorganisationen, i Aarhus Kommune. Formanden for Hoved MED Udvalget er øverste ansvarlig for MED organisationen, herunder arbejdsmiljøorganisationen, i magistratsafdelingen. Der udpeges altid en arbejdsleder (som er udpeget til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet) til alle MED Udvalg, jf. AMO bekendtgørelsen 22, stk. 2. Medarbejderrepræsentanter Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen indenfor det pågældende ledelsesområde. Repræsentationen baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der kan udpeges suppleanter for MED repræsentanterne, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 13, stk.1. Dertil vælges altid mindst en arbejdsmiljørepræsentant til alle MED udvalg. Næstformanden i MED udvalget udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Fælles MED udvalget Fælles MED udvalget sammensættes af 12 ledelsesrepræsentanter, herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 12 medarbejderrepræsentanter samt mindst to arbejdsmiljørepræsentanter. De 12 medarbejderrepræsentanter, som er ansat i Aarhus Kommune udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling: LO FTF-K 6 repræsentanter 4 repræsentanter 6

7 AC 2 repræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges blandt alle kommunens arbejdsmiljørepræsentanter dog så vidt muligt fra forskellige områder. Fælles Arbejdsmiljø Udvalg (obligatorisk) Der skal oprettes et Fælles Arbejdsmiljø Udvalg under Fælles MED Udvalget. Fælles MED udvalgets arbejdsmiljørepræsentanter er obligatoriske medlemmer af Fælles Arbejdsmiljø Udvalget. Eventuelt yderligere medarbejderrepræsentanter til Fælles Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Fælles MED Udvalgets medarbejderside. Formanden for Fælles Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Fælles MED udvalgets ledelsesrepræsentanter. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, jf. AT bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010, 12. Eventuelt yderligere ledelsesrepræsentanter i Fælles Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Fælles MED Udvalgets ledelsesside. Hoved MED Udvalg i Magistratsafdelingerne Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Hoved MED udvalget i Magistratsafdelingen sammensættes af 6 ledelsesrepræsentanter, herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 10 medarbejderrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Hoved MED udvalget i Magistratsafdelingen sammensættes af 4 ledelsesrepræsentanter, herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 7 medarbejderrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Hoved MED udvalget i Magistratsafdelingen sammensættes af 7 ledelsesrepræsentanter, herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 12 medarbejderrepræsentanter samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Magistratsafdelingen for Miljø og Teknik: Hoved MED udvalget i Magistratsafdelingen sammensættes af 5 ledelsesrepræsentanter, herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 11 medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) samt 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Hoved MED udvalget i Magistratsafdelingen sammensættes af 13 ledelsesrepræsentanter, herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 10 medarbejderrepræsentanter samt 4 arbejdsmiljørepræsentanter. Magistratsafdelingen for Borgmesterens Afdeling: Hoved MED udvalget i Magistratsafdelingen sammensættes af 5 ledelsesrepræsentanter, 7

8 herunder en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, 6 medarbejderrepræsentanter samt to arbejdsmiljørepræsentanter. Hoved MED Udvalgenes størrelse er fastsat lokalt og fremgår ovenfor. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af organisationerne i henhold til en fordelingsnøgle, der afspejler personalesammensætningen. Formanden for Hoved MED Udvalget er magistratsafdelingens øverste ansvarlige i MEDorganisationen, herunder arbejdsmiljøorganisationen. Der skal være mindst 2 arbejdsmiljørepræsentanter i de enkelte Hoved MED Udvalg. De vælges blandt magistratsafdelingens arbejdsmiljørepræsentanter dog så vidt muligt fra forskellige dele af magistratsafdelingen. Såfremt Hoved MED Udvalget dækker selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune og er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn, skal disse være repræsenteret med minimum en ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant i Hoved MED Udvalget. De selvejende institutioners repræsentanter er obligatoriske medlemmer i Hoved Arbejdsmiljø Udvalget (jf. 7 Selvejende institutioner). Hoved Arbejdsmiljø Udvalg (obligatorisk) Der skal oprettes et Hoved Arbejdsmiljø Udvalg under de respektive Hoved MED udvalg. Hoved MED udvalgenes arbejdsmiljørepræsentanter er obligatoriske medlemmer. Jf. ovenfor, er eventuelle repræsentanter fra selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og som er underlagt kommunernes Lønningsnævns tilsyn, obligatoriske medlemmer af Hoved Arbejdsmiljø Udvalget. Eventuelt yderligere medarbejderrepræsentanter til Hoved Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Hoved MED Udvalgets medarbejderside. Formanden for Hoved Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Hoved MED udvalgets ledelsesrepræsentanter. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, jf. AT bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010, 12. Eventuelt yderligere ledelsesrepræsentanter til Hoved Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Hoved MED Udvalgets ledelsesside. Lokal MED Udvalg i Magistratsafdelingerne Lokale MED Udvalg i magistratsafdelingerne sammensættes af ledelsesrepræsentanter, samt en arbejdsleder fra Arbejdsmiljøorganisationen, medarbejderrepræsentanter, samt mindst en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten til Lokal MED Udvalget vælges blandt områdets arbejdsmiljørepræsentanter. Den endelige sammensætning og fordeling af repræsentanter afgøres lokalt ud fra ovennævnte kriterier og godkendes i Hoved MED Udvalg. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Der er i alt 13 Lokale MED Udvalg og 66 arbejdsmiljøgrupper. Der er oprettet 1 Hoved Arbejdsmilljø Udvalg (se vedlagte oversigt) 8

9 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Der er i alt 13 Lokale MED Udvalg og 36 arbejdsmiljøgrupper. Der er oprettet 1 Hoved Arbejdsmilljø Udvalg (se vedlagte oversigt) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Der er i alt 48 Lokale MED Udvalg, 6 Søjle MED Udvalg, 1 SOC. MED og 1 BEF MED Udvalg og 127 arbejdsmiljøgrupper. Der er oprettet 1 Hoved Arbejdsmilljø Udvalg (se vedlagte oversigt). Magistratsafdelingen for Miljø og Teknik: Der er i alt 10 Lokale MED Udvalg og 29 arbejdsmiljøgrupper. Der er oprettet 1 Hoved Arbejdsmilljø Udvalg (se vedlagte oversigt) Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Der er i alt 141 Lokale MED Udvalg, 8 Område MED Udvalg og 566 arbejdsmiljøgrupper. Der er oprettet 1 Hoved Arbejdsmilljø Udvalg (se vedlagte oversigt) Magistratsafdelingen for Borgmesterens Afdeling: Der er oprettet 1 Hoved Arbejdsmilljø Udvalg (se vedlagte oversigt). Der er nedsat et midlertidigt Lokalt MED-udvalg (frem til udgangen af 2014) omfattende Fælles IT (IT og digitalisering, samt Brugerservice). Lokal Arbejdsmiljø Udvalg (kan tilvælges) Det aftales lokalt, hvorvidt der ønskes oprettet Lokal Arbejdsmiljø Udvalg. Formanden for Lokal Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Lokal MED udvalgets ledelsesrepræsentanter. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, jf. AT bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010, 12. Det aftales lokalt, hvorvidt der ønskes oprettet Arbejdsmiljø Udvalg på MED niveauer mellem Lokal MED Udvalg og Hoved MED Udvalget. 6 Fælles MED Udvalgets opgaver Fælles MED Udvalget varetager de overordnede strategiske opgaver vedr. personale-, arbejdsmiljø- og samarbejdsforhold for hele kommunen. Heri indgår en række obligatoriske opgaver, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 2011, 9 stk. 1 3 og bilag 9. Fælles MED Udvalget gennemfører hvert år en strategisk drøftelse (kombineres med den årlige arbejdsmiljødrøftelse), og udarbejder på baggrund heraf en strategi for det kommende års arbejde i MED-organisationen. Strategien medvirker til at sikre, at der skabes en rød tråd i MED-arbejdet, og at MED-organisationens arbejde afspejler de emner, der i fællesskab findes væsentlige. 9

10 Fælles MED Udvalget mødes mindst en gang om året med kommunens politiske ledelse, med henblik på drøftelse af den del af budgettet, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejdsog personaleforhold i kommunen. Fælles MED Udvalget udarbejder endvidere procedureretningslinjer for: Drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Kommunens personalepolitik 7 Selvejende institutioner Nedenstående følger af Bilag 10 til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, samt Lov om Arbejdsmiljø Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010, Jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1, er alle selvejende institutioner, som har indgået driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn, omfattet af Aarhus Kommunes Lokale MED-aftale. Den lokale MED-aftale kan således ikke vælges til eller fra. Andre selvejende institutioner eller private institutioner, der ikke er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn, kan omfattes af aftalen, hvis dette aftales med bestyrelsen for den pågældende institution (jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse kapitel 1). Selvejende institutioners repræsentation i MED-systemet Jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1, er de selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn, repræsenteret i Aarhus Kommunes MED-system, ved medarbejderrepræsentanter fra de faglige organisationer og ledelsesrepræsentanterne på de relevante MED-niveauer. Selvejende institutioners repræsentation i arbejdsmiljøorganisationen I tilknytning til arbejdsmiljøorganisationen skal de selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn, til hvert Hoved Arbejdsmiljø Udvalg vælge en arbejdsmiljørepræsentant og en ledelsesrepræsentant. Disse repræsenterer alle selvejende institutioner, som er omfattet af Hoved MED udvalget. 10

11 De selvejende institutioners (med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn) arbejdsmiljørepræsentant og ledelsesrepræsentant er obligatoriske medlemmer af Hoved Arbejdsmiljø Udvalget. I Aarhus Kommune er der to afdelinger, hhv. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge, der har selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. På de underliggende MED-niveauer repræsenteres disse selvejende institutioner i arbejdsmiljøorganisationen som følger: I Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er de selvejende institutioner (med driftsoverenskomst og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn) fagligt organiseret under to center MED, Voksenhandicap MED og Familie, børn og Unge MED (LMU er). De selvejende institutioner repræsenteres på relevant niveau og er repræsenteret af en ledelses- og en arbejdsmiljørepræsentant til de pågældende to center MED/LMU er. Det vil sige, at de selvejende institutioner er repræsenteret på 3 niveauer og indgår på linje med øvrige kommunale institutioner i øvrige relevante mødefora, bl.a. på arbejdsmiljøområdet. I Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan de selvejende institutioner (med driftsoverenskomst og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn) i hvert område vælge en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder som medlem af områdemed. Valgene foretages af og blandt henholdsvis de relevante arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere. De selvejende institutioner deltager i fælles mødefora, som omfatter alle de selvejende og de kommunale institutioner indenfor det pågældende MED-systems område. Dermed sikres, at der udveksles information og koordineres arbejdsmiljøanliggender af fælles betydning på tværs indenfor det pågældende MED-systems område. Arbejdsmiljøanliggender kommunikeres løbende til de selvejende institutioner. Principper for valg af arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra de selvejende institutioner til MED Udvalg og Arbejdsmiljø Udvalg i Aarhus Kommune De selvejende institutioners arbejdsmiljørepræsentant til et MED Udvalg og dermed Arbejdsmiljø Udvalg i Aarhus Kommune, vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra de selvejende institutioner, som er omfattet af det relevante MED Udvalg i Aarhus Kommune. Lederrepræsentanten udpeges blandt lederne af de pågældende selvejende institutioner. Det skal sikres, at den udpegede lederrepræsentant er medlem af en arbejdsmiljøgruppe og at denne har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Repræsentanter vælges for en fire-årig periode, jf. valgprocessen for andre arbejdsmiljørepræsentanter. 11

12 Der kan vælges en suppleant til Hoved Arbejdsmiljø Udvalgene for henholdsvis ledelsesrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten fra de selvejende institutioner. Suppleanten indtræder i tilfælde af fravær. Det er den valgtes ansvar at sørge for videreformidling af relevant information til suppleanten. Pligter og ansvar hos den selvejende institution i forhold til arbejdsmiljøområdet Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, og holder derfor ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven. Den selvejende institution har således det juridiske ansvar for at: - Overholde arbejdsmiljøloven - Efterkomme påbud vedrørende forhold på den selvejende institution - Udarbejde APV - Overholde af krav til lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Det kan fremgå af den konkrete driftsaftale med de selvejende institutioner, i hvilket omfang de kan gøre brug af kommunens service på arbejdsmiljøområdet. Kommunikation af relevant information om arbejdsmiljø, til de selvejende institutioner De selvejende institutioner skal på lige fod med de øvrige institutioner i Aarhus Kommune, have adgang til relevante informationer på arbejdsmiljøområdet. MED-og arbejdsmiljøanliggender kommunikeres løbende til de selvejende institutioner. 8 Arbejdsmiljø Det er afgørende for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø, at alle ledere og medarbejdere bidrager positivt til udviklingen af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøarbejdet er integreret i MED-strukturen og er beskrevet i en særskilt Arbejdsmiljøaftale (bilag 1) under henvisning til AT s bekendtgørelse nr af 15. oktober Arbejdsmiljøaftalen omhandler hele Aarhus Kommune, samt de selvejende institutioner, som Aarhus Kommune har indgået driftsoverenskomst med, og som er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. 12

13 9 Tillidsvalgtes vilkår Ved tillidsvalgte forstås (fælles)tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hertil kommer øvrige medarbejderrepræsentanter i MED-organisationen. De tillidsvalgte er vigtige aktører i samarbejdet om udviklingen af Aarhus Kommune som arbejdsplads og i arbejdet med at sikre et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt at sikre de tillidsvalgte gode og attraktive arbejdsvilkår og gode rammer for, at de kan udføre deres hverv. Tillidsvalgte kan anvende den tid, der er nødvendig og tilstrækkelig til at udføre deres tillidshverv, jf. Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse 14 stk. 2. Det er et ledelsesansvar at sikre, at arbejdet tilrettelægges, så den enkelte tillidsvalgte har den nødvendige tid til rådighed. Det er et fælles ansvar for ledere og tillidsvalgte, at der tages de nødvendige hensyn til arbejdspladsens størrelse, arbejdstilrettelæggelsen og andre konkrete, lokale forhold. Fælles MED Udvalget kan drøfte rammer og principper for de tillidsvalgtes vilkår, som grundlag for en overordnet aftale om tillidsvalgtes vilkår i Aarhus Kommune indgået mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationer. Konkrete vilkår for den enkelte (fælles)tillidsrepræsentant eller grupper af tillidsrepræsentanter forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Suppleanter for tillidsvalgte skal sikres vilkår, der betyder, at de i konkrete situationer kan tage over for den tillidsvalgte. 10 Uddannelse Det er en forudsætning for en velfungerende MED-organisation, at både ledere og medarbejdere er klædt på til opgaven, og har de nødvendige redskaber til at arbejde konstruktivt og effektivt med MED-arbejdet. Derfor understøtter Aarhus Kommune MED-aftalen ved at tilrettelægge en MED-uddannelse umiddelbart efter konstituering af de nye MED udvalg. Uddannelsen er tilpasset MED-aftalen og arbejdspladsen som helhed. Uddannelsen er obligatorisk for alle medlemmer af MEDorganisationen. Fælles MED Udvalget er ansvarlig for at fastlægge de overordnede rammer for uddannelsen. 13

14 11 Ændringer og opsigelse Ændringer Ved strukturelle ændringer i kommunen/magistratsafdelingerne skal Fælles MED Udvalget tage stilling til, hvorvidt de gør en ændring af MED-strukturen nødvendig (antal niveauer), jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. Ændringer i antallet af niveauer i magistratsafdelingens MED-organisation skal godkendes af Fælles MED Udvalget. Ændringer af antallet af lokale MED udvalg, som følge af færre eller flere arbejdspladser/ institutioner, skal godkendes i Hoved MED Udvalget (jf. OK-13, bilag 3, side 19, afsnit 5). Fælles MED Udvalget vil altid kunne afgøre en lokal uenighed om udfyldning af den lokale MED aftale (jf. OK-13, bilag 3, side 19, afsnit 6). Opsigelse Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med ni måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandlinger mellem parterne om indgåelse af en ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Hvis aftalen opsiges, og der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en ny aftale inden udløb af ni-måneders fristen, gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg sammen med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. Ved genforhandling af aftalen nedsættes et forhandlingsorgan. 12 Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft 1.januar 2014 og erstatter den tidligere lokale MED-aftale for Aarhus Kommune fra

15 ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune

16 Indhold Forord Aftalens område Struktur og opbygning Formål, aktiviteter og metode Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen (arbejdsmiljøaftalen) Opgaver og funktioner... 5 Arbejdsmiljøgrupper... 6 Lokale MED udvalg... 6 Hoved MED Udvalg og Hoved Arbejdsmiljø Udvalg... 7 Fælles MED Udvalg og Fælles Arbejdsmiljø Udvalg Ændringer og opsigelse af arbejdsmiljøaftalen Ikrafttræden Organisationsplan for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune... 9 Bilag Side 2 af 10

17 Forord Denne arbejdsmiljøaftale indgås i henhold til Arbejdsmiljølovens (2010) 7 og Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr af 15. oktober stk. 1, 2, 3, 4 og 5 samt Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, 3, stk. 3 og bilag 9, der beskriver, at der kan indgås aftaler mellem parterne om en ændret organisering af sikkerhedsog sundhedsarbejdet, med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed. Det betyder, at denne Arbejdsmiljøaftale handler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, med henblik på at styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver, funktioner, pligter og rettigheder mv., der er fastlagt i arbejdsmiljølovgivningen er obligatorisk og kan ikke fraviges ved aftale. 1 Aftalens område Arbejdsmiljøaftalen gælder for alle ansatte i Aarhus kommune, herunder ansatte ved selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Aarhus kommune og hvis løn- og ansættelsesvilkår er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. For de selvejende institutioners deltagelse i den fælles arbejdsmiljøorganisation foregår det på de vilkår, der er beskrevet i Bekendtgørelse om samarbejde om sundhed og sikkerhed nr af 15. oktober stk. 1 punkt 3 og stk. 2 punkterne 1 5. Denne arbejdsmiljøaftale indeholder følgende elementer, som er obligatoriske i en arbejdsmiljøaftale: Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at organiseringen af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i Aarhus Kommune styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen. ( 3) Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen (arbejdsmiljøaftalen) på virksomheden. ( 4) Angivelse og beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages (i henhold til de i loven foreskrevne), herunder arbejdsledernes, arbejdsmiljøudvalgenes, arbejdsmiljøgruppernes og de øvrige ansattes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet. ( 5) Beskrivelse af, hvordan Arbejdsmiljøaftalen kan ændres og opsiges. ( 6) Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan. ( 8) 2 Struktur og opbygning Fælles MED Udvalget er det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse samt øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet. MED-strukturens opbygning afspejler ledelsesstrukturen. Ved uoverensstemmelser / tvivlsspørgsmål kan der i bestræbelserne på at opnå enighed indhentes bistand og vejledning fra et overliggende udvalg. Side 3 af 10

18 Aarhus Kommune har èn-strenget MED struktur på alle niveauer, hvilket bl.a. indebærer, at MED-udvalgene varetager arbejdsmiljøfunktioner i henhold til lovgivningen. Det betyder, at arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold drøftes i samme udvalg. Under henholdsvis Fælles MED Udvalg og Hoved MED Udvalg nedsættes Arbejdsmiljø Udvalg. Disse benævnes: Fælles Arbejdsmiljø Udvalg og Hoved Arbejdsmiljø Udvalg. Det lokale arbejdsmiljøarbejde er organiseret i Arbejdsmiljøgrupperne under de Lokale MED udvalg. Det enkelte Hoved MED Udvalg kan beslutte, at der kan oprettes et Arbejdsmiljøudvalg under Lokale MED Udvalg udover Arbejdsmiljøgrupperne. Lokal MED Udvalg kan beslutte organisering udover den obligatoriske. Organiseringen skal begrundes og beskrives. Der udarbejdes særskilt kommissorium og forretningsorden for Arbejdsmiljø Udvalg nedsat under Fælles MED Udvalg og under Hoved MED Udvalg. Kommissorium og Forretningsorden skal sikre Arbejdsmiljøudvalgenes reference til de respektive MED Udvalg, samt sikre deres kompetence til at udføre den løbende koordinering af arbejdsmiljøarbejdet mellem MED møderne. Nærhedsprincip Arbejdsmiljøorganisationen skal til enhver tid kunne løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. Organiseringen af arbejdet og antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal tage hensyn til: - ledelsesstrukturen i virksomheden - virksomhedens geografiske beliggenhed - de forskellige typer arbejde, der udføres i virksomheden - hvornår på døgnet arbejdet foregår i virksomheden. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter fastsættes således, at alle ansatte kan komme i kontakt med arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentanter og således, at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for den ansattes arbejdstid. Antallet af arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen fastsættes således, at der sikres viden om virksomhedens produktion og ydelse. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges efter de almindelige bestemmelser i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse indgået af KL og KTO. Alle ansatte på arbejdspladsen skal være dækket af en arbejdsmiljørepræsentant. 3 Formål, aktiviteter og metode Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke og udvikle arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, herunder organiseringen i alle led, så der er et dynamisk, systematisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde. Følgende aktiviteter og metoder medvirker til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet: implementering af lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.m. vedr. arbejdsmiljøet, opfølgning på arbejdsulykker, Side 4 af 10

19 udarbejdelse af planer for organiseret arbejdsmiljøarbejde på Fælles MED Udvalgs- og Hoved MED Udvalgsniveau, der kan omsættes i det daglige arbejdsmiljøarbejde i Lokal MED Udvalg (Lokal Arbejdsmiljø Udvalg, hvis et sådant er oprettet) og i Arbejdsmiljøgrupperne, forpligtende opfølgning på reaktioner fra Arbejdstilsynet, målrettet opfølgning på arbejdsmiljørelaterede faktorer bag sygefravær, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og efterfølgende målrettet indsats for forbedring, målrettet forebyggende indsats i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, på baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Fælles MED Udvalget udarbejdes lokale arbejdsmiljøplaner på Hoved MED Udvalgs-niveau. Med baggrund i afrapporteringer fra arbejdsmiljøcertificeringen, vil Fælles MED Udvalget en gang om året blive præsenteret for en vurdering af de væsentligste arbejdsmiljøforhold i Aarhus Kommune, set i forhold til de strategiske indsatsområder defineret i Fælles MED Udvalget. Ved eventuel ophør af arbejdsmiljøcertificering i Aarhus Kommune videreføres proceduren. 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen (arbejdsmiljøaftalen) Fælles MED Udvalget drøfter en gang om året gennemførelse og opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet som led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor bl.a. mål, hensigter, aktiviteter og metoder i arbejdsmiljøarbejdet inddrages. Aarhus Kommune er arbejdsmiljøcertificeret, og arbejdsmiljøledelse fordrer samarbejde på og mellem de forskellige niveauer i organisationen. De enkelte magistratsafdelinger tydeliggør, hvordan de udveksler viden og giver feedback mellem de forskellige niveauer i afdelingen om fx reaktioner fra Arbejdstilsynet, statistik over arbejdsulykker og sygefravær, samt hvilke initiativer, der er lavet for opfølgning og evaluering. Som en del af arbejdsmiljøledelsen skal hver magistratsafdeling lave en arbejdsmiljøredegørelse. Den og opsamling fra eksterne og interne audits, kan danne grundlag for tilbagemelding til Hoved Med Udvalget. Dertil kommer, at Fælles MED Udvalget årligt vil blive præsenteret for en vurdering af de væsentligste arbejdsmiljøforhold i Aarhus Kommune. 5 Opgaver og funktioner Organiseringen af arbejdsmiljøopgaverne sker i udgangspunktet i den under 2 nævnte organisering, hvoraf det bl.a. fremgår, at MED-strukturens opbygning tænkes sammen med og afspejler ledelsesstrukturen. Arbejdsmiljøorganisationen skal tage hånd om arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen og forebygge at nye problemer opstår. De strategiske arbejdsmiljøopgaver varetages af Fælles Arbejdsmiljø Udvalg og Hoved Arbejdsmiljø Udvalg. Med strategisk menes de overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver. Der henvises til 17 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr Side 5 af 10

20 De operationelle arbejdsmiljøopgaver varetages af Lokal MED Udvalg og Lokal Arbejdsmiljø Udvalg, såfremt det er besluttet at nedsætte et Lokal Arbejdsmiljø Udvalg. De operationelle opgaver udføres af Arbejdsmiljøgrupperne. Med operationelt arbejdsmiljø menes de daglige opgaver, der udføres af arbejdsmiljøgruppen for den del af organisationen, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Løsningen af de operationelle opgaver sker med respekt for de vedtagne strategiske arbejdsmiljøplaner. Der henvises til 18 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgrupperne er hjørnestenen i det daglige arbejdsmiljøarbejde. De arbejder for at fremme sikkerhed, sundhed, udvikling, arbejdsglæde og trivsel for medarbejdere og ledere. Det kræver et kontinuerligt fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Arbejdsmiljøgruppen skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr af 15. oktober og 19, forestå det daglige arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøgruppen skal sikre, at de vedtagne overordnede fælles mål udmøntes og omsættes til lokale handlinger og indsatser efter en sammenhængende plan. Arbejdsmiljøgruppen kortlægger de væsentligste arbejdsmiljøudfordringer og prioriterer blandt disse. Det er vigtigt, at foretage denne vurdering og prioritering, så man kan sætte arbejdsmiljøindsatsen ind på de væsentlige steder. Arbejdsmiljøgrupperne laver en vurdering af den eller de største arbejdsmiljømæssige risici ved arbejdsområdet. Det kan både være fysisk og psykisk. Når de væsentligste arbejdsmiljøudfordringer er kortlagt, foretager arbejdsmiljøgruppen en prioritering blandt disse. Dvs. hvad er det vigtigste at tage fat på. Risikovurderingen kan foregå både som en del af APV, eller den kan kobles til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som alle MED Udvalg gennemfører. Arbejdsmiljøgruppen afrapporterer status på indsatsen til MED Udvalget og Arbejdsmiljøudvalget, hvor et sådant er besluttet oprettet herunder afrapportering af problematikker, som ikke kan håndteres lokalt. Sammensætning og reference Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder og en (eller flere) Arbejdsmiljørepræsentanter fra området. Arbejdsmiljøgruppen refererer til nærmeste leder i linjeorganisationen. Lokale MED udvalg Lokal MED Udvalgene er de øverste udvalg på Arbejdsmiljøområdet for de ledelsesområder, som Lokal MED udvalgene dækker. De Lokale MED Udvalg kan efter beslutning i Hoved MED Udvalgene nedsætte et Lokalt Arbejdsmiljø Udvalg. Et lokalt Arbejdsmiljø Udvalg refererer i givet fald til det Lokale MED Udvalg. Et Lokalt Arbejdsmiljø Udvalg har eget kommissorium, egen forretningsorden og kompetence til praktisk og operationelt at koordinere Arbejdsmiljøgruppernes arbejde, håndtere arbejdsmiljøproblematikker samt almene sundhedsproblematikker inden for de ledelsesområder, som Lokal MED Udvalgene dækker. Det lokale MED Udvalg har ansvaret for varetagelsen af de operationelle arbejdsmiljøopgaver. De operationelle opgaver udføres af Arbejdsmiljøgrupperne i samarbejde med Lokal MED Udvalg og Lokal Arbejdsmiljø Udvalg, såfremt et sådant er besluttet nedsat. Side 6 af 10

21 Lokale MED Udvalg sætter fokus på og tager initiativ til koordinering mellem Hoved MED Udvalget, Lokal MED Udvalg og Arbejdsmiljøgrupperne inden for området, således at informationer og informationsveje mellem udvalg og arbejdsmiljøgrupper er tydelige og tilgængelige begge veje. Lokal Med Udvalg skal sikre lokal implementering, opfølgning og evaluering af indsatsområder på arbejdsmiljøområdet, som er vedtaget i Hoved MED Udvalget. Sammensætning og reference (se nærmere i Aarhus Kommunes Lokale MED-aftale 5) Formanden for Lokal MED Udvalget refererer til nærmeste leder i linjeorganisationen. Formanden for et Arbejdsmiljøudvalg nedsat under et Lokalt MED Udvalg er en ledelsesrepræsentant. Lokal MED Udvalgets Arbejdsmiljøudvalg planlægger og koordinerer på vegne af Lokal MED Udvalget det daglige arbejdsmiljøarbejde. For at fremme samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen, har en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant sæde i de Lokale MED Udvalg. Hoved MED Udvalg og Hoved Arbejdsmiljø Udvalg Hoved MED Udvalgene er de øverste udvalg på Arbejdsmiljøområdet for de ledelsesområder, som Hoved MED Udvalgene dækker. Hoved MED Udvalg nedsætter et Hoved Arbejdsmiljø Udvalg som underudvalg, med reference til Hoved MED Udvalget. Der udarbejdes kommissorium og forretningsorden for Hoved Arbejdsmiljø Udvalget. Hoved Arbejdsmiljø Udvalget skal forestå den løbende koordinering af Arbejdsmiljøarbejdet mellem Hoved MED Udvalgsmøderne. Hoved MED Udvalget og Hoved Arbejdsmiljø Udvalget, varetager de strategiske arbejdsmiljøopgaver med udgangspunkt i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr af 15. oktober Hoved MED Udvalget og Hoved Arbejdsmiljø Udvalget drøfter årligt mål og hensigter i udviklingen af arbejdsmiljøet, samt evaluerer på resultater opnået i det forløbne år. På baggrund af en årlig arbejdsmiljødrøftelse: udarbejdes en plan for, hvad man skal fokusere på i det kommende år (konkrete arbejdsmiljømål og implementeringsplaner) vurderes, om det foregående års mål er nået (opfølgning på målopfyldelse) og, sættes mål for det kommende års samarbejde, foretages en vurdering af arbejdsmiljøledelsessystemet Hovedformålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at forebygge arbejdsmiljøproblemer og lægge rammerne for udnyttelsen af ressourcerne bedst muligt. Planer for forbedring af arbejdsmiljøet integreres i afdelingens øvrige planlægnings- og beslutningsprocesser. I drøftelsen indgår de overordnede rammer besluttet i Fælles MED Udvalget, der gælder for hele Aarhus Kommune, herunder implementering, opfølgning og evaluering af indsatsområder vedtaget i Fælles MED Udvalget. Hoved MED Udvalget og Hoved Arbejdsmiljø Udvalget koordinerer mellem Fælles MED Udvalget/Fælles Arbejdsmiljø Udvalg, Hoved MED Udvalget/Hoved Arbejdsmiljø Udvalg, og Lokal Side 7 af 10

22 MED Udvalgene, så informationer og informationsveje mellem udvalgene er tydelige og tilgængelige. Sammensætning og reference (se nærmere i Aarhus Kommunes Lokale MED-aftale 5) Formanden for Hoved MED Udvalget refererer til nærmeste leder i linjeorganisationen. Formanden for Hoved Arbejdsmiljø Udvalget udpeges af Hoved MED Udvalgets ledelsesrepræsentanter. Pågældende varetager den daglige organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Hoved MED Udvalgets vegne. Hoved Arbejdsmiljø Udvalget refererer til Hoved MED Udvalget og koordinerer de Lokale MED udvalgs arbejdsmiljøarbejde. Fælles MED Udvalg og Fælles Arbejdsmiljø Udvalg Fælles MED Udvalg er øverste udvalg på arbejdsmiljø- og sundhedsområdet for hele kommunen. Fælles MED Udvalg nedsætter et Fælles Arbejdsmiljø Udvalg som underudvalg med reference til Fælles Med Udvalget. Fælles MED udvalget udarbejder kommissorium og forretningsorden for Fælles Arbejdsmiljø udvalget. Fælles Arbejdsmiljø Udvalget organiserer den løbende koordinering af arbejdsmiljøarbejdet mellem Fælles MED Udvalgsmøderne. Fælles MED Udvalg varetager med udgangspunkt i 17 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr. 1181, de strategiske arbejdsmiljøopgaver, hvormed menes de overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver. Årlig arbejdsmiljødrøftelse i Fælles MED udvalget Fælles MED Udvalget har en årlig arbejdsmiljødrøftelse på baggrund af oplæg fra Fælles Arbejdsmiljø Udvalget. Med baggrund i afrapporteringer fra arbejdsmiljøcertificeringen vil Fælles MED Udvalget en gang om året blive præsenteret for en vurdering af de væsentligste arbejdsmiljøforhold i Aarhus Kommune, set i forhold til de strategiske indsatsområder defineret i Fælles MED Udvalget. Ved eventuelt ophør af arbejdsmiljøcertificering i Aarhus Kommune videreføres proceduren. Fælles MED Udvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse inddrager mål og hensigter i udviklingen af arbejdsmiljøet, samt evaluerer på resultater opnået i det forløbne år. Hovedformålet med drøftelsen er at forebygge arbejdsmiljøproblemer og sætte rammerne for udnyttelsen af ressourcerne bedst muligt, herunder sikre en overordnede koordinering af arbejdsmiljøindsatsen. På baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal Fælles MED udvalget følgende: foretage opfølgning på målopfyldelse udarbejde en strategiplan for det/de kommende år (overordnede arbejdsmiljømål og implementeringsrammer) sætte mål for det kommende års samarbejde. Planer for forbedring af arbejdsmiljøet integreres i kommunens øvrige planlægnings- og beslutningsprocesser. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse bør indtænke den strategiske drøftelse, som Fælles MED Udvalget har hvert år, som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet. Der henvises til Side 8 af 10

23 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 9, stk. 5 og til 6 i Den Lokale MED Aftale. Arbejdsmiljøpolitik Fælles MED Udvalget formulerer en arbejdsmiljøpolitik i Aarhus Kommune, der skal udgøre grundlaget og rammerne for udarbejdelse af de lokale Arbejdsmiljøaftaler, arbejdsmiljøstrategier og indsats-/fokusområder, samt arbejdsmiljømål på Hoved MED Udvalgsniveau. Arbejdsmiljøpolitikken skal indeholde: en procedure for, hvorledes Hoved MED Udvalget rådgiver arbejdsgiveren om løsningen af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål hvordan arbejdsmiljø integreres i strategisk ledelse, i daglig drift rådgivning om virksomhedens kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Der henvises til Bekendtgørelse nr af 15. oktober stk. 6 og 10. Sammensætning og reference Formanden for Fælles MED Udvalget er øverste ansvarlige for MED organisationen, herunder arbejdsmiljøorganisationen, i Aarhus Kommune. Formanden for det af Fælles MED Udvalget nedsatte Fælles Arbejdsmiljø Udvalg udpeges af Fælles MED Udvalgets ledelsesrepræsentanter. Fælles Arbejdsmiljø Udvalget refererer til Fælles MED Udvalget og koordinerer Hoved Arbejdsmiljø Udvalgenes arbejdsmiljøarbejde (jf. Aarhus Kommunes lokale MED-aftale, 5). 6 Ændringer og opsigelse af arbejdsmiljøaftalen Ændrings- og opsigelsesbestemmelser følger de bestemmelser, som gælder for Aarhus Kommunes Lokale MED-Aftale ( 11). 7 Ikrafttræden Arbejdsmiljøaftalen træder i kraft fra den Arbejdsmiljøaftalen er forhandlet og besluttet af Forhandlingsorganet, sammen med den Lokale MED-aftale. 8 Organisationsplan for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune Den samlede organisationsplan for Arbejdsmiljøorganisationen skal fremgå af Aarhus Kommunes lokale MED Aftale (bilag 2 til Aarhus Kommunes lokale MED-aftale). Oversigter over formand, daglig sikkerhedsleder, valgt ledelsesrepræsentant- (er) og valgt Arbejdsmiljørepræsentant-(er) ved Fælles MED Udvalg, Hoved MED Udvalgene samt ved Lokal MED udvalgene, skal fremgå af intranettet i Aarhus Kommune eller af Aarhus Kommunes hjemmeside Side 9 af 10

24 Bilag Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Fælles MED Udvalget og Hoved Med Udvalgene Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Fælles MED Udvalget sker af og blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra Hoved MED Udvalgene. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Hoved MED Udvalgene sker af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra nærmest liggende MED niveau. Hoved MED udvalgene træffer beslutning om, hvordan den praktiske valghandling gennemføres. Side 10 af 10

25 Magistratsafdelingen for Børn og Unge Administrationsafdelingen Børn og Unge IT-afd. Fællessekretariatet Pladsanvisningen Planlægningsafdelingen Økonomi HR, Kommunikation og Trivsel Kommunikation - Arbejdsmiljø Personale og Udvikling Selvejende institutioner Børnehaven Kernehuset (SDT) Børnehaven Frk. Ellen Gade (SDT) Børnehaven S.V.Å. (SDT) Løgtengården (SDT) Børnegården Rundhøj (SDT) Børnely (SDT) Langenæsen (SDT) Sct. Anna (SDT) Børnehaven Sct. Anna Vuggestuen Sct. Anna Skovslottet (SDT) Børnehaven Mosegården (SDT) Børnehaven Stenhøjgård (SDT) Vuggestuen Frederiksgården (SDT) Arveprinsesse Carolines Børneasyl (SDT) Børnebåndet (SDT) Børnehaven Kløverparken (SDT) Børnehuset Thunfisken (SDT) Chr. Sogns Menighedsbørnehave (SDT) Lindegården (SDT) Riisvangen-Ellengården (SDT) Ellengårdens Børnehus Riisvangen Skovbørnehaven Skovtrolden (SDT) Vuggestuen Katrinebjergparken (SDT) Børnehaven Hans Broges Vej (SDT) Børnehaven Skovgårdsparken (SDT) Børnehaven Bjørnbakhus (SDT) Egmontgården (SDT) Børnehaven FADL (SDT)

26 Vuggestuen Skjoldhøj (SDT) Pædagogisk afdeling Afdelingen for PPR og specialpædagogik Afdelingen for Pædagogik og integration Center for læring Natursamarbejdet UNO friluftscenter Afdelingen for Sundhed og trivsel Sundhedsfagligt personale Sundhedsplejen Nord Sundhedsplejen Nordvest Sundhedsplejen Syd Sundhedsplejen Sydvest Tandplejen Tandplejen - Netværk Vejlby Tandplejen - Netværk Administration Tandplejen - Netværk Beder Tandplejen - Netværk Engdal Tandplejen - Netværk Grønløkke Tandplejen - Netværk Højvang Tandplejen - Netværk OR- Graven Tandplejen - Netværk Skæring Tandplejen - Netværk Special Tandplejen - Netværk Tovshøj Tandplejen - Netværk ÅTS Tranbjerg Tandregulering Pædagogisk Afdeling - Decentrale enheder Område Grenåvej Vest Elsted dagtilbud Blomsterhaven Børnehaven Troldehøj Børnehuset Lyset Elsted Børnehus Hasselhaven Vuggestuen Godthåb Ørnereden Hjortshøj dagtilbud Børnegården Bifrost Dagplejen i Hjortshøj, Hårup og Mejlby Solsikken Spiren

27 Hårup-Elev dagtilbud Hårup Børnegård Krokodillehaven Todbjerg Børnehus Jellebakken dagtilbud Børnehaven Ellevang Børnehaven På Højene Børnehuset På Engen Gnisten Spirillen Vuggestuen Ellevang Vuggestuen Trekanten Lystrup dagtilbud Børnehaven Hasselhøj Børnehaven Lystruplund Dagplejen i Lystrup og Elsted Hurlumhejhuset Minihøj Møllehuset Vejlby dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej Børnehuset Næringen Børnehuset på Kanten Gadekæret Krudtuglen Lindehuset Vuggestuen Valmuen Ellevangskolen Ellevangskolen - Administration Ellevangskolen - Undervisning SFO Ellevangskolen Elsted skole Elsted Skole - Adm leder Elsted Skole - Pæd leder SFO Elsted skole Hårup/Elev Skoler Elev Skole - Undervisning Hårup Skole - Undervisning Hårup/Elev SFO SFO Elev skole SFO Hårup skole

28 Hårup/Elev Skoler Administration Lystrup skole Lystrup Skole - Adm leder Lystrup Skole - Pæd leder SFO Lystrup skole SFO Elstedgård, Lystrup skole SFO Frimærket, Lystrup skole Virupskolen SFO Virupskolen Virupskolen - Adm leder Virupskolen - Pæd leder Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Vest Elsted-Lystrup Fritidscenter Fritidscenter Vejlby Hårup-Hjortshøj Fritidscenter Område Grenåvej Øst Risskov dagtilbud Børnehaven Jasminvej Børnehuset Alsvej Damhuset Under Bøgen Vuggestuen Forteleddet Vuggestuen Solsikken Skæring dagtilbud Annekæret Delfinhuset Skærgården Skæringhus Stenhøjen Studsen Vuggestuen Tusindfryd Skødstrup dagtilbud Børnehaven Bakkehuset Børnehaven Myrhøjen Børnehuset Myrhøjen Dagplejen i Løgten og Skødstrup Engskovgård Satelitten Stationsvangen Vuggestuen Kløvervangen Væksthuset

29 Strandens dagtilbud Børnehuset Ved Åen Julsøvej Vuggestuen Pilehuset Vuggestuen Åkanden Åtrolden Sølyst dagtilbud Børnehaven Gl. Egå Børnehaven Labyrinten Børnehaven Søstjernen Dagplejen i Egå, Skæring, Studstrup og Risskov Vuggestuen Brohaven Vuggestuen Sneglehuset Risskov skole Risskov Skole - Adm leder Risskov Skole - Pæd leder SFO Risskov skole Sygehusundervisningen i Århus Skæring skole SFO Skæring skole Skæring Skole - Adm leder Skæring Skole - Pæd leder Skødstrup skole SFO Skødstrup skole Skødstrup Skole - Adm leder Skødstrup Skole - Pæd leder Strandskolen SFO Strandskolen Strandskolen - Adm leder Strandskolen - Pæd leder Sølystskolen Kaløvigskolen SFO Sølystskolen Sølystskolen - Adm leder Sølystskolen - Pæd leder Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Øst Egå Fritidscenter Risskov Fritidscenter Skødstrup Fritidscenter Område Horsensvej Frederiksbjerg dagtilbud

30 Børnehaven Guldbryllupsasylet Børnehaven Marselisparken Børnehuset Naturbørnehaven Ajstrup Vuggestuen Baunes Plads Vuggestuen Jægergårdsgade Vuggestuen Kroghsgade Vuggestuen Smørhullet Vuggestuen Tumlestien Holme dagtilbud Dagplejen Højbjerg og Holme Elverhøj Holmehulen Kometen Trekløveret Tudsen Langenæsstien dagtilbud Langenæsstien 6A Langenæsstien 6B Naturbørnehaven Giberhytten Naturbørnehaven Projekt Mariendal Naturbørnehaven Søndervang Vuggestuen Langenæsstien 6D Læssøesgade dagtilbud Børnehaven Gerlachsgade Børnehuset 29 Børnehuset Kirkedammen Vuggestuen Ankersgade Vuggestuen Langenæs Vuggestuen Læssøesgade Rundhøj dagtilbud Børnehaven Holmetræet Børnehaven Neptun Børnehuset Tulshøjvej 5 Flyverhøjen Vuggestuen Holmetræet Vuggestuen Rundhøj Allé Vuggestuen Snurretoppen Tranbjerg dagtilbud Børnehaven Kirketorvet Børnehuset Klatretræet

31 Børnehuset Smilehullet Børnehuset Tranely Dagplejen i Tranbjerg Legehuset Regnbuen Solsikken Spiloppen Holme Skole Holme Skole - Adm leder Holme Skole - Pæd leder SFO Holme Skole Læssøesgades skole Læssøesgades Skole Adm leder Læssøesgades Skole Pæd leder SFO Læssøesgade skolen SFO-afdeling Marselis Boulevard 180 N.J. Fjordsgades skole N.J. Fjordsgades Skole Adm leder N.J. Fjordsgades Skole Pæd leder SFO - N.J. Fjordsgades Skole Rundhøjskolen Rundhøjskolen - Adm leder Rundhøjskolen - Pæd leder SFO Rundhøjskolen Tranbjergskolen SFO Tranbjergskolen SFO Tranbjergskolen afd. Grønløkke Tranbjergskolen - Pæd leder afd. Grønløkke Tranbjergskolen - Pæd leder afd. Kirketorvet Tranbjergskolen - administration afd. Kirketorvet Tranbjergskolen administration - afd. Grønløkke Flex Skolen og Heltidsundervisningen Ung i Aarhus - Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Holme/Rundhøj Fritidscenter Midtby 1 Fritidscenter Midtby 2 Fritidscenter Tranbjerg Område Oddervej Beder dagtilbud Amaliegården Børnehaven Bekkasinen Børnehuset Grønnebakken

32 Dagplejen i Beder og Malling Himmelblå Vuggestuen Bymosen Højbjerg dagtilbud Børnehaven Rygården Børneslottet Kridthuset Kræmmerhuset Malling dagtilbud Børnehuset Ajstrupvej Børnehuset Eghovedvej Børnehuset Tværgade Børnehuset Østerskov Mårslet dagtilbud Børnehuset Mirabellen Børnehuset Nymarken Børnehuset Valnødden Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Græsbakken Skovbørnehaven Mårslet Solhuset Valhalla Skåde dagtilbud Bushøj Børnehuset Elmehøj Børnehuset Stenvej Børnehuset Søsterhøj Stennehøjallé Solbjerg dagtilbud Børnehuset Solbjerg Hasselhuset Kærgården Mariehønen Spiren Beder skole Beder Skole - Adm leder Beder Skole - Pæd leder SFO Beder skole Kragelundskolen Kragelundskolen - Adm leder Kragelundskolen - Pæd leder

33 SFO Kragelundskolen Malling skole Malling Skole - Adm leder Malling Skole - Pæd leder SFO Malling skole Mårslet skole Mårslet Skole - Adm leder Mårslet Skole - Pæd leder SFO Mårslet skole Skåde skole SFO Skåde skole Skåde Skole - Adm leder Skåde Skole - Pæd leder Solbjergskolen SFO Solbjergskolen Solbjergskolen - Adm leder Solbjergskolen - Pæd leder Ung i Aarhus - Fritidscenter Oddervej Beder Fritidscenter Fritidsklubben Lyseng Mårslet Fritidscenter Solbjerg-Malling Fritidscenter Område Randersvej Christiansbjerg dagtilbud DII Drivhuset DII Haven Idrætsbørnehaven Motalagade Norgesparken Thorshavnsgade Vuggestuen Lillefod Lisbjerg dagtilbud Børnehaven Gimlehøj Vuggestuen Rønnebo Nørrebro dagtilbud Nørrestenbro Skattekisten VokseVærket Vuggestuen Storkereden Skejby-Vorrevang dagtilbud Børnebakken Børnehaven Fyrkatvej

34 Børnehuset Bonanza Børnehuset På Toppen Huset På Bakken Skibet Vuggestuen Firkløveren Vuggestuen Lærkebo Skovvangen dagtilbud Børnehaven Rytterparken Børnehaven Skovparken Dagplejen i Skovvangen Vuggestuen Reginehøj Vuggestuen Århusbo Trige-Spørring dagtilbud Børnehaven Blæksprutten Dagplejen i Trige Spørring Børnehus Troldebo Trøjborg dagtilbud Bavnehøj Børnehuset Skuden Skram Trøjborg Børnehus Vuggestuen Rudgården Vuggestuen Trøjborg Ø-gaderne dagtilbud Beboernes Børnehus Børnehuset Villekulla Vuggestuen Graven Vuggestuen Mindegade Vuggestuen Ny Vimmerby Vuggestuen Småland Bakkegårdsskolen Bakkegårdsskolen - Adm leder Bakkegårdsskolen - Pæd leder SFO Bakkegårdsskolen SFO-afdeling Spørring Børnehus Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen - Adm leder Katrinebjergskolen - Pæd leder SFO Katrinebjergskolen Lisbjergskolen

35 Lisbjergskolen - Adm leder Lisbjergskolen - Pæd leder SFO Lisbjergskolen Samsøgades skole SFO Samsøgades skole Samsøgades Skole Adm leder Samsøgades Skole Pæd leder Skovvangskolen SFO Skovvangskolen Skovvangskolen - Adm leder Skovvangskolen - Pæd leder Vorrevangskolen SFO Vorrevangskolen Vorrevangskolen - Adm leder Vorrevangskolen - Pæd leder Vorrevangskolen - Specialafdeling Ung i Aarhus - Fritidscenter Randersvej Klubben Aldersrovej Klubberne Bodøgården Klubberne Trige-Spørring Midtbyklubben Område Silkeborgvej Brabrand dagtilbud Børnehaven Viben Børnehuset Mælkevejen Dagplejen i Gellerup/Brabrand Idrætsbørnehaven Globus1 Unimukken Vuggestuen Kloden Gellerup dagtilbud Det Nye Børnehus Mejsen Mågen Spurven Vuggestuen Lærken Gl. Brabrand dagtilbud Byleddet Børnehaven Enggården Børnehuset Safiren Søstjernen Vuggestuen Spiloppen

36 Gl. Åby dagtilbud Dagplejen Åby Hobbitten Perlen Solsikken Åby Vuggestuen Heimdalsvej Vuggestuen Nannasvej Vuggestuen Silkeborgvej 88A Harlev dagtilbud Børnehaven Næshøj Børnehuset Pilehaven Dagplejen Harlev Kompasset Regnbuen Vuggestuen Den Grønne Gren Sødalen dagtilbud Børnehuset Hejredalsparken Børnehuset Klods Hans Børnehuset Nattergalen Børnehuset Åbyhøjgården Børnesnak Vuggestuen Tommelise Tovshøj dagtilbud Børnehaven Skræppen Børnehaven Spiren Junglen Vuggestuen Mælkebøtten Vuggestuen Tovshøj Åbyhøj dagtilbud Børnehaven Gammelgården Børnehaven Ryhaven Børnehaven Silkeborgen Børnehaven Solnæs Børnehuset Digterparken Børnehuset Klokkervej Dagplejen Gammelgård/Åbyhøj Ved Æbletræet Engdalskolen Engdalskolen - Adm leder Engdalskolen - Pæd leder SFO Engdalskolen

37 Gammelgaardskolen Gammelgaardskolen - Adm leder Gammelgaardskolen - Pæd leder SFO Gammelgaardskolen Næshøjskolen Næshøjskolen - Adm leder Næshøjskolen - Pæd leder SFO Næshøjskolen Sødalskolen SFO Sødalskolen Sødalskolen - Adm leder Sødalskolen - Pæd leder Tovshøjskolen Tovshøjskolen - Adm leder Tovshøjskolen - Pæd leder Tovshøjskolen - SFO leder Åby skole SFO Åby skole Åby Skole - Adm leder Åby Skole - Pæd leder Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej Brabrand-Harlev Klubberne Åbyhøj Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj-Gellerup KIG - Klubberne I Gellerup KIT - Klubberne i Toveshøj Område Skanderborgvej Hasselager-Kolt dagtilbud Bavnebakken Børnehaven Troldehøjen, afdeling Højen Børnehuset Pilehytten Dagplejen i Kolt og Hasselager Labyrinten Spiloppen Troldehøjen Rosenvang dagtilbud Børnehaven Præstevangen Børnehuset Vidtskue DII Børnehuset Fredensvang DII Tumlehuset Stavtrup dagtilbud

38 Børnehøjen Dagplejen i Stavtrup Klokkeskoven Kælkebakken Paletten Satellitten Vestermarken Søskrænten Søndervang dagtilbud Børnehaven Kjærslund DII Kjærslund Vuggestuen Kjærslund Vestergård dagtilbud 2-Kløveren Anemonen Dagplejen i Viby Grøften Skovbørnehaven Grøftekanten Skovkanten Viby dagtilbud Bjørnbaksvej Børnehuset Moltkesvej Østerbo vuggestue og børnehave Bavnehøj skole Bavnehøj skole - Administration Bavnehøj skole - Undervisning SFO Bavnehøj skole Højvangskolen Højvangskolen - Adm leder Højvangskolen - Pæd leder SFO Højvangskolen Rosenvangskolen Rosenvangskolen - Adm leder Rosenvangskolen - Pæd leder Rosenvangskolen - Kompentencecentret SFO Rosenvangskolen Søndervangskolen Søndervangskolen - Adm leder Søndervangskolen - Pædagogisk leder Søndervangskolen - Socialpædagogisk leder Vestergårdskolen SFO Vestergårdskolen

39 Vestergårdskolen - Adm leder Vestergårdskolen - Pæd leder Viby skole SFO Viby skole Viby Skole - Adm leder Viby Skole - Pæd leder Klubben Holme Søndergård Langagerskolen Langagerskolen - Afdeling 1 Langagerskolen - Afdeling 2 Langagerskolen - Afdeling 3 Langagerskolen - Afdeling 4 Langagerskolen - Afdeling 7 Specialdagtilbud Skovbrynet Nygårdsvej Skovbo Terapi Troldhøj Stensagerskolen Stensagerskolen - A-hus - SFO Stensagerskolen - A-hus - skole Stensagerskolen - administration Stensagerskolen - begynderafsnit - SFO Stensagerskolen - begynderafsnit - skole Stensagerskolen - junior SFO Stensagerskolen - junior skole Stensagerskolen - ungdomsafsnit Ung i Aarhus - Fritidscenter Skanderborgvej Klubben AKVA2000 Klubben Rosenhøj Klubben Rosenvang Kolt Fritidsklub Stavtrup Fritidsklub Område Viborgvej Charlottehøj dagtilbud Børnehaven Charlottehøj Børnehuset Derudá Børnehuset Tusindben Vuggestuen Charlottehøj Dagtilbud Hasle Børnehuset Fjældevænget

40 Børnehuset Hobbitten Børnehuset Rydevænget Børnehuset Snogebæksvej Idrætsinstitutionen Rend og Hop Solen Vuggestuen Kalendervej Ellekær dagtilbud Baobab Børnehuset Bulderby Børnehuset Jernurten Idrætsinstitutionen Ellekær Idrætsinstitutionen Myretuen Idrætsinstitutionen Tumlehøjen Møllevang dagtilbud Børnehaven Vesterbo Den integrerede institution Frydenlund Haven Ovenpå Vuggestuen Hasle Vuggestuen Kernehuset Vuggestuen Vesterbo Vuggestuen Vestervang Sabro dagtilbud Børnehaven Sabro Skovvej Dagplejen i Sabro Galaksen Tryllefløjten Vuggestuen Sabro Skjoldhøj dagtilbud Dagplejen i Ellekær og Skjoldhøj Legehuset Mariehønen Regnbuen Skjoldhøjen Smilehullet Venøvej Tilst dagtilbud Børnehaven Kridthuset Børnehuset Mælkevejen Dagplejen i Tilst Det Blå Hus

41 Integr Inst. projekt Græsvangen 48 Snurretoppen Spiloppen Søhøjen Valhalla Vuggestuen Haurumsvej Æsken Center 10 - Århus High School Center-10, Århus - Adm leder Center-10, Århus - Pæd leder Center-10 Århus - Focusskolen Ellekærskolen Ellekærskolen - Adm leder Ellekærskolen - Pæd leder SFO Ellekærskolen Hasle skole Hasle Skole - Adm leder Hasle Skole - Pæd leder SFO Hasle skole Møllevangskolen Møllevangskolen - Adm leder Møllevangskolen - Pæd leder SFO Møllevangskolen Sabro-Korsvejskolen SFO Sabro-Korsvejskolen Sabro-Korsvejskolen - Adm leder Sabro-Korsvejskolen - Pæd leder Skjoldhøjskolen SFO Skjoldhøjskolen Skjoldhøjskolen - Adm leder Skjoldhøjskolen - Pæd leder Tilst skole SFO Tilst skole Tilst Skole - Adm leder Tilst Skole - Pæd leder Ung i Aarhus - Fritidscenter Viborgvej Fritids- Og Ungdomsklubben Klub2teket Klubben i Sabro Klubberne Holmstrup Mark Klubberne Peter Fabers Vej Musvågevej

42 Klubberne i Bispehaven Tilst Fritidsklub Stabe

43 MED OG ARBEJDSMILJØSTRUKTUR I AARHUS KOMMUNE FællesMED Fælles Arbejdsmiljø Udvalg HMU MSO HMU MBA HMU MKB HMU MSB HMU MTM HMU MBU KLIK PÅ PILEN FOR AT SE HMU MSO s STRUKTUR KLIK PÅ PILEN FOR AT SE HMU MBA s STRUKTUR KLIK PÅ PILEN FOR AT SE HMU MKB s STRUKTUR KLIK PÅ PILEN FOR AT SE HMU MSB s STRUKTUR KLIK PÅ PILEN FOR AT SE HMU MTM s STRUKTUR KLIK PÅ PILEN FOR AT SE HMU MBU s STRUKTUR SE DEN SAMLEDE STUKTUR FOR HELE AARHUS KOMMUNE

44 HMU MSO s STRUKTUR HMU MSO HAU MSO. Arbejdsmiljø i MSO: Arbejdsmiljørepræsentanter: 80 Lederrepræsentanter: 66 Arbejdsmiljøgrupper: 66 LMU Sundhed LMU Økonomi LMU HR LMU Område Christiansbjerg LMU Område Hasle Åbyhøj LMU Område Marselisborg LMU Område Midtbyen LMU Område Nord LMU Område Syd LMU Område Vejlby-Risskov LMU Område Vest LMU Område Viby-Højbjerg LMU Demenscentrum = HOVED MED-UDVALG = OVERORDNET MED-UDVALG = SØJLE MED-UDVALG GÅ TIL FORSIDE = LOKALE MED-UDVALG = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER

45 HMU MBA s STRUKTUR Arbejdsmiljø i MBA: HMU MBA. Arbejdsmiljørepræsentanter: 2 Lederrepræsentanter: 1 HAU: 1 HAU MBA Fælles IT MED-udvalg = HOVED MED-UDVALG = OVERORDNET MED-UDVALG = SØJLE MED-UDVALG GÅ TIL FORSIDE = LOKALE MED-UDVALG = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER

46 HMU MKB s STRUKTUR HMU MKB HAU. Arbejdsmiljø i MKB: Arbejdsmiljørepræsentanter: 36 Lederrepræsentanter:,36 Arbejdsmiljøgrupper: 36 Sport&Fritids MED udvalg Musikhusets MED udvalg BoB s FællesMED udvalg Symfoniorkestrets MED udvalg 2 Kulturs MED udvalg CØP s MED udvalg 1 Rådmandssekretariatet 1 Borgerservice MED udvalg Hovebiblioteks MED udvalg Godsbanen MED udvalg Musikskole MED udvalg Lokalbibliotekerne MED udvalg ITK s MED udvalg = HOVED MED-UDVALG = OVERORDNET MED-UDVALG 3 1 = SØJLE MED-UDVALG GÅ TIL FORSIDE = LOKALE MED-UDVALG = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER

47 HMU MSB s STRUKTUR Arbejdsmiljø i MSB: HMU MSB HAU MSB. Arbejdsmiljørepræsentanter: 169 Lederrepræsentanter: 116 Arbejdsmiljøgrupper: 127 Mødeforum SOC MED Mødeforum BEF MED 1 Servicecenter for IT MED 32 Familie, Børn og Unge MED 33 Socialpsykiatri og voksne udsatte MED 32 Voksenhandicap MED SOC 1 Sekretariatet (Personalemødegruppe med status som MED Jobcenter Ydelsescenter Aarhus MED Aarhus MED Udførerafdelingen MED 1 SOC Sekretariatet (Personalemødegruppe med status som MED 1 1 Ledelsessekretariat og Kommunikation (Personalemødegruppe med status som MED) Personale og Organisation (Personalemødegruppe med status som MED) Familiecentret Handicap udførerområdet for Børn og Unge Dagforanstaltningsområdet Center for Boformer Center for Dagområdet Bocenter Syd Bocenter Nord Bocenter Syd/Vest Center for socialfaglig udvikling MED 1 Job og Vejledning Job og Uddannelse Job og Sundhed Center for Misbrugsbehandling Ansøgningsafdelingen Kontanthjælpsafdelingen Pensions-afdelingen Hjerneskadecentret AMC Syd AMC Nord 1 Servicecenter Økonomi MED Ungdomscentret Hotspotcentret Center for Bostøtte i eget Hjem Center for Akut og Opsøgende indsater Kompetence og Uddannelses-center Aarhus Center for voksne med ADHD og Autisme Job og Trivsel Tværgående drift Faglig Sekretariat AMC Midt Sygedagpengeafdelingen Sociallægeinstitutionen Handicapcentret for børn Center for specialiserede indsatser Østervang Neurofysisk Handicapcenter Jobcenter Sekretariat Sekretariatet GÅ TIL FORSIDE Sekretariatet Sekretariatet Myndighedsafdelinge n Voksen Handicap = HOVED MED-UDVALG Kantinen Myndighedsafdelingen Voksen Handicap stab = OVERORDNET MED-UDVALG = SØJLE MED-UDVALG = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER = LOKALE MED-UDVALG = MØDEFORUM M. SELVEJENDE & KOMMUNALE INSTITUTIONER

48 HMU MTM s STRUKTUR MED-strukturen i MTM er under forandring, som følge af den nye organisationsstruktur, som byrådet godkendte d. 21/ MED-strukturen forventes at være på plads i løbet af juni måned. HMU MTM HAU MTM. Arbejdsmiljø i MTM: Arbejdsmiljørepræsentanter: 40 Lederrepræsentanter: 36 Arbejdsmiljøgrupper: AVA MED AOE NOM MED NVS MED AABR MED POB MED TOV MED AVA AMU EJD AMU MED Natur MED Vej = HOVED MED-UDVALG MED Service = OVERORDNET MED-UDVALG = SØJLE MED-UDVALG = LOKALE MED-UDVALG GÅ TIL FORSIDE = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER

49 HMU MBU s STRUKTUR 2 5 HR, Kommunikation & Trivsel Administrationsafdeling HMU MBU Pædagogisk Afdeling 10 Arbejdsmiljø i MBU: Arbejdsmiljørepræsentanter: 566 HAU MBU Mødeforum Lederrepræsentanter: 566. Arbejdsmiljøgrupper: 566 (Inkl. selvej.) Oddervej Horsensvej Skanderborgvej Silkeborgvej Viborgvej Randersvej Grenåvej Vest Grenåvej Øst = HOVED MED-UDVALG = OVERORDNET MED-UDVALG Dagtilbud (80) Skoler (49) Fritids- og Ungdomsskole tilbud (9) = SØJLE MED-UDVALG = LOKALE MED-UDVALG = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER = MØDEFORUM M. SELVEJENDE & KOMMUNALE INSTITUTIONER GÅ TIL FORSIDE

50 Oversigt over MED- og Arbejdsmiljøstruktur I en en-strenget struktur varetager MED-udvalgene arbejdsmiljøfunktioner. Arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold drøftes således i samme udvalg. FællesMED Fælles Arbejdsmiljø Udvalg HMU MSO HMU MBA HMU MKB HMU MSB HMU MTM HR, Kommunikation & Trivsel HMU MBU Administrationsafdeling Pædagogisk Afdeling HAU MSO HAU MBA HAU MKB HAU MSB HAU MTM HAU MBU Sundhed Økonomi Fælles-IT MED-udvalg Rådmandssek. CØP SOC BEF POB NOM HR Hasle Åbyhøj Christiansbjerg Marselisborg Sports & Fritids Symfoniorkestret Servicecenter for IT Familie, Børn og Unge Jobcenter Aarhus TOV ÅBR Grenåvej Øst Grenåvej Vest Randersvej Viborgvej Silkeborgvej Skanderborgvej Horsensvej Oddervej Midtbyen Nord Musikhuset BoB s Ledelsessekretariat og Kommunikation Socialpsykiatri og voksne udsatte Ydelsescent er Aarhus FA AVA Syd Vest Demenscentrum Vejlby- Risskov Viby- Højbjerg Kultur Musikskole Borgerservice Hovedbibliotek Personale og Organisation Servicecente r Økonomi Voksenhandi -cap MED SOC Sekretariat Udførerafdelingen BEF Sekretariat EJD AMU MED Natur NVS AVA AMU Dagtilbud (80) Skoler (49) Fritids- og Ungdomsskole tilbud (9) Lokalbibliotekerne Center for socialfaglig udvikling MED Servi ce GÅ TIL FORSIDE = HOVED MED-UDVALG = OVERORDNET MED-UDVALG ITK MED Vej = SØJLE MED-UDVALG = LOKALE MED-UDVALG = ARBEJDSMILJØUDVALG = ARBEJDSMILJØGRUPPER

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Notat. Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til. Aarhus Kommune. Den 2. september 2013

Notat. Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til. Aarhus Kommune. Den 2. september 2013 Notat Emne Oversigt over lukkedage i dagtilbud 2013 Til Kopi til Den 2. september 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune Aarhus Kommune har en struktur på dagtilbudsområdet

Læs mere

Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune

Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune Lukkedage i dagtilbud, Aarhus Kommune I udgangspunktet er der ikke lukkedage på dagtilbudsniveau, idet det på almindelige hverdage altid vil være muligt at få passet sit barn, og som hovedregel indenfor

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Til alle dagtilbudsledere - bedes videreformidlet til de pædagogiske ledere

Til alle dagtilbudsledere - bedes videreformidlet til de pædagogiske ledere Til alle dagtilbudsledere - bedes videreformidlet til de pædagogiske ledere Side 1 af 10 Vedrørende ressourcer til sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog Vi kan hermed oplyse at ressourcerne

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Vær MED. Få medbestemmelse og medindflydelse gennem dit MED-udvalg

Vær MED. Få medbestemmelse og medindflydelse gennem dit MED-udvalg Vær MED Få medbestemmelse og medindflydelse gennem dit MED-udvalg MED-idéen Idéen med MED-udvalgene i Aarhus Kommune er at: MED skal samarbejde om kommunens mål og opgaver MED skal skabe gode rammer for

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013 Region Hovedstaden MED-aftale i Region Hovedstaden Pr. 1. april 2013 Forhandlingsorganet, 7. februar 2013 Regionsrådet, 12. marts 2013 RegionH Design 17248 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definition af

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Til alle dagtilbudsledere - bedes videreformidlet til de pædagogiske ledere

Til alle dagtilbudsledere - bedes videreformidlet til de pædagogiske ledere Til alle dagtilbudsledere - bedes videreformidlet til de pædagogiske ledere Side 1 af 11 Vedrørende ressourcer til sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog Vi kan hermed oplyse at ressourcerne

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Uge Dagtilbud Enhedens kaldenavn Adresse Distrikt

Uge Dagtilbud Enhedens kaldenavn Adresse Distrikt Uge Dagtilbud Enhedens kaldenavn Adresse Distrikt skærme i alt 46 Stavtrup dagtilbud Børnehøjen Højvangsvej 1A Viby 46 Stavtrup dagtilbud D.I.I. Vestermarken Vestermarken 2 Viby J 2 46 Stavtrup dagtilbud

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere