FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET"

Transkript

1 Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd ( kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere ( kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it, inventar og materiel ( kr.)...3 Ø04. Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings udgifter til kørselsgodtgørelse og telefoni ( kr.)...3 Ø05. Mindre personale til borgerbetjening på Teknik og Miljøområdet ( kr.)...4 Ø06. Reduktion på 3 medarbejdere i Fagsekretariatet for Børn & Unge ( kr.)...4 Ø07. Nedlæggelse af Den Centrale Omstillingsfunktion ( kr.)...6 Ø08. Reduktion af Opkrævningsfunktionen ( kr.)...6 Ø9. Reduktion af såvel administrativ bistand som konsulent-bistand til foreninger og organisationer på kulturområdet ( kr.)...7 Ø10. Nedlæggelse af 2 stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri ( kr.)...7 Ø11. Delvis flytning af udgifter til systemadministration af omsorgssystem til Ældreområdets konto ( kr.)...8 Ø12. Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariat for Ældre og Handicap og Socialpsykiatri ( kr.)...9 Ø13. Nedlæggelse af stillinger i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed ( kr.)...9 Ø14. Reduceret normering af byråds- og direktionssekretariatet ( kr.)...10 Ø15. Ændret finansiering af funktioner med tilsyn og koordinerende opgaver ifm. Skanderborg Kommunes sundhedsordning for medarbejderne ( kr.)...11 Ø16. Øget indtægtsdækket HR-ydelser ( kr.)...12 Ø17. Reduktion af 3 stillinger i Økonomi/IT & Innovation ( kr.)...12 Ø18. Reduktion af konti til repræsentation i Direktionen ( kr.)...13 Ø19. Reduktion af Direktionens udviklingspulje ( kr.)...14 Ø20. Reduktion af Direktionens ramme til fordeling ( kr.)...14 Ø21. Reduktion af ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse ( kr.)...14 Ø22. Reduktion af materiale og øvrige udgifter på Teknik og Miljøområdet ( kr.)...15 Ø23. Reduktion af møde- og kursusudgifter for medlemmer af kommissioner, råd og nævn ( kr.)...15 Ø24. Reduktion af muligheder for at finansiere ekstern juridisk bistand ifm. retssager eller anden ekstern bistand ( kr.)...16 Ø25. Reduceret anvendelse/indkøb af håndbøger og abonnementer ( kr.)...16 Ø26. Medarbejderbetaling for kaffe ( kr.)...16 Ø27. Besparelser på udgifter til kommunikation ( kr.)...17 Ø28. Reduceret antal valgsteder v. kommunal- og folketingsvalg ( kr.)...17 Ø29. Reduktion af antal byrådsmedlemmer ( kr.)...18 Ø30. Færre medlemmer af byrådets stående udvalg ( kr.)...18 Ø31. Reduktion i tilskud til Søhøjlandets Turistforening ( kr.)...19 Ø32. Reduktion i tilskud til Skanderborg Erhvervsudvikling ( kr.)...19 Ø33. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen ( kr.)...20 Ø34. Besparelse på tilskud til personaleaktiviteter ( kr.)...20 Ø35. Reduktion af udgifter på IT fællesområdet ( kr.)...20 Ø36. Fald i indtægter som følge af besparelser på Skanderborg Kommunes drift (Dette er ikke et forslag, men en afledt effekt af andre forslag til besparelser)...21

2 Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd ( kr.) kr. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd på stationerne Ry, Hørning og Skanderborg. Brand & Redning var i 2008 igennem en såkaldt budgetanalyse. Analysen viste, at der var balance i budgettet, såfremt aktivitetsniveauet var den samme som i 2008 (B&R har ingen indflydelse på hvor stor aktiviteten er antal brande) Hovedparten af Brand & Rednings opgaver er lovbestemte. De opgaver der ikke er lovbestemte er reguleret i den af byrådet godkendte risikobaseret dimensionering. Mandskabsmæssigt er beredskabet bygget op således, at der er mandskab nok til at sikre sikkerheden, når brandmændene skal ind og redde personer i brandene bygninger. Sikkerheden for mandskabet er, at der kan ske en indsats med 2 røgdykkerhold, hvoraf det ene røgdykkerhold kan benyttes som sikring af indsatte mandskab. Skanderborg kommune har kontrakt med Falck med brandslukning i den nordlige del af kommunen. På denne post kan der ikke en ske besparelse. For borgeren kan det betyde, at der vil gå længere tid inden der kan påbegyndes en redningsindsats hvilket betyder større skader. Reduktion af mandskab på i alt 9 deltidsbrandmænd. Ved en mindre bemanding vil der være større risiko for mandskabets sikkerhed. Mandskabet vil i situationer være presset til at forsøge at redde personer før sikringshold er fremme på skadestedet. 1. januar 2011, evt. opsigelsesvarsler. Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere ( kr.) kr. Afskedigelse af 5 sektorvejledere, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) frikøber fra ungdomsuddannelserne. Besparelsen vil betyde nedjustering af samarbejdet med ungdomsuddannelserne - og dermed på sigt et fald i andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. 2

3 ½ fuldtidsstilling 2011 og frem, dog under hensyntagen til opsigelsesvarsler. Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it, inventar og materiel ( kr.) kr. Fremtidigt køb af it materiel planlægges, så der bliver længere mellem udskiftning af computere herunder bærbare computere til grundskolevejlederne. Ringere service til elever og forældre. Forringelse af medarbejdernes arbejdsforhold og frem. Ø04. Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings udgifter til kørselsgodtgørelse og telefoni ( kr.) kr. Kørsel til samarbejdende skoler og uddannelsesinstitutioner begrænses til kun at finde sted, når der er kommunebil til rådighed. Telefoni på mobil nedjusteres, så betjening af de unge og deres forældre ikke længere klares via mobil. Væsentlig serviceforringelse i forhold til vores nuværende kommunale serviceniveau. Det vil kunne aflæses negativt både i vores resultater og i vores brugertilfredshedstal, der indgår i kvalitetssikringen af vejledningen og som årligt offentliggøres af UVM i en benchmarkingsmodel mellem kommunerne. Forringelse af medarbejdernes arbejdsforhold og frem. 3

4 Ø05. Mindre personale til borgerbetjening på Teknik og Miljøområdet ( kr.) kr. Der reduceres med 2 sagsbehandlere, og 2 fleksjobber Byg & Ejendomme: - Der kan ikke foretages bygningssyn hvert år for samtlige kommunale bygninger hvorfor overblik og vedligeholdelsesplaner forringes. - Mindre service over for kommunale bygningsbrugere/kontraktholdere. - Forringet service på byggesagsområdet f.eks. reduceret åbningstid for telefoner og skranke ekspeditioner, længere sagsbehandlingstider. Sekretariat: - Forringet service på Ejendomsskatteområdet f.eks. reduceret åbningstid for telefoner og skranke ekspeditioner, længere sagsbehandlingstider Vej & Park: - Forringede muligheder for opdatering af informationer på hjemmesiden. - Længere sagsbehandlingstid ved matrikulære forhold. - Manglende administrativ bistand til fagpersonale. - Manglende besættelse af 1 stilling på ejendomsområdet. - Manglende besættelse af 1 stilling på området Lån til ejendomsskatter. - Ophør af 2 fleksjobstillinger på Vej & Park-området Ø06. Reduktion på 3 medarbejdere i Fagsekretariatet for Børn & Unge ( kr.) kr. Budgetrammen er altovervejende lønninger, hvorfor en besparelse vil skulle findes ved reduktion på personalesiden. En besparelse på 1,1 mio. kr. svarer til 3 fuldtidsstillinger. Fakta: På ledelsessiden er på konto 6 aflønnet 4 personer samt 2 chefkonsulenter. På Myndighedsområdet (børnesocialrådgivningen og specialbistand) er aflønnet 24 socialrådgivere, svarende til 23 fuldtidsstillinger. Stillingerne er fordelt med: - børnesocialrådgivningen (sociale sager) 15 fuldtidsstillinger - specialbistand (handicapsager) 8 fuldtidsstillinger 4

5 I ovenstående normering indgår 2 faglige koordinatorer. Socialrådgiverne varetager pt. 961 aktive sager, målt på familier. I pladsanvisningen er ansat 6 personer (inkl. daglig leder), svarende til 5,75 fuldtidsstillinger. I det administrative sekretariat (der inkluderer telefondækning af myndighedsområdet) er 9,5 fuldtidsstilling aflønnet på konto 6. Opgaverne i det administrative sekretariat er: - Økonomi ift. de 3 bevillinger under B&U (budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, bogføring, afstemninger, controllerfunktion internt i huset, projektregnskaber samt økonomiske beregninger knyttet til bevillinger). - Vedligehold og superbrugerfunktioner ift. diverse fagsystemer. - Personale-administrative opgaver i forhold til alle personalegrupper i Servicecenter Galten. - Løbende udarbejdelse af ledelsesinformation/afrapportering/statistik. - Sekretariatsbistand relateret til MED, visitationsudvalg, overgangsmøder mellem B&U og øvrige fagsekretariater. - Sagsbehandling og udarbejdelse af materiale til den politiske organisation. - Interne udviklingsopgaver, optimering af sagsgange og procedurer mv. - Telefondækning ift. Myndighedsområdet (mhp. at der altid skal være hul igennem til området til akutte sager, underretninger mv.) - Medvirken i udarbejdelse af kontrakter. Budget 2010: Som konsekvens af den generelle budgetreduktion for 2010 er der allerede i det administrative sekretariat sket en reduktion i personaleressourcen med 2,5 fuldtidsstilling via naturlig afgang, afskedigelse samt undladt genbesættelse af tidsbegrænset ansættelse. Det svarer til en allerede gennemført reduktion i det administrative sekretariat på knap 20 pct. foretaget i 2. halvår Reduktionen er foretaget med udgangspunkt i samme opgavevaretagelse fremadrettet. Dertil kommer, at B&U via yderligere besluttede punktbesparelser for 2010 har reduceret med 1 konsulentstilling på konto 6 og 1 konsulentstilling på konto 5. Disse reduktioner indebærer således, at deres opgavevaretagelse i stort omfang fremadrettet sker via den resterende medarbejder-/lederstab på konto 6. Endelig skal det påpeges, at ovenstående skal ses i sammenhæng med, at Børn & Unge udgør 50 pct. af kommunens samlede driftsøkonomi og har langt hovedparten af kommunens kontraktholdere. Uanset, hvilke personalegrupper der reduceres, vil der være konsekvenser i form af: Myndighedsområdet - Længere sagsbehandlingstid i de sociale sager/handicap-sager. - Reduceret mulighed for fortsat optimering af procedurer og sagsgange med henblik på højere kvalitet i opgaveløsningen. - Risiko for, at der ikke sker rettidig opfølgning i sager, hvorved opgaveløsningen i højere grad får karakter af brandslukning / hovsaløsninger. Det vil have negative sociale og økonomiske konsekvenser på længere sigt. 5

6 Adm. sekretariat / Pladsanvisningen - Længere sagsbehandlingstid ved henvendelser til Pladsanvisningen. - Behov for reduktion i åbningstid og telefontid. - Reduceret mulighed for servicering af politikerne. - Manglende deltagelse i tværorganisatoriske sammenhænge i kommunen samt deltagelse i arbejdsgrupper mv. - Begrænsning i ressourceanvendelsen ift. den tætte økonomi-/og aktivitetsstyring, der i dag er blevet opprioriteret som følge af tidligere budgetoverskridelser. - Reduceret mulighed for eller helt bortfald af opgaver relateret til kontraktholdere samt øvrig organisation, herunder kontraktdialog, support mv. Reduktion/afskedigelse af 3 medarbejdere. 2011, dog vil der være opsigelsesvarsler. Ø07. Nedlæggelse af Den Centrale Omstillingsfunktion ( kr.) kr. Den centrale Omstillingsfunktion på hovednummer nedlægges og opgaven overdrages ISS Facility Services. Der vil være tale om en virksomhedsoverdragelse, og som følge af det er reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven gældende. Ingen konsekvenser. Nedlæggelse af 3 fleksjobstillinger samt 1 fuldtidsstilling. Opstart overdragelse oktober 2010 med endelig overdragelse Ø08. Reduktion af Opkrævningsfunktionen ( kr.) kr. Opkrævningsfunktionen omorganiseres, så den i højere grad ses i sammenhæng med Borgercentret. Vil i større eller mindre omfang påvirke den samlede opkrævning af restancer. Nednormering svarende til ½ årsværk. 6

7 Ø9. Reduktion af såvel administrativ bistand som konsulent-bistand til foreninger og organisationer på kulturområdet ( kr.) kr. Administrativ og konsultativ bistand til frivilliggrupper, foreninger, samråd og samvirker reduceres. De grupper, der i dag serviceres af Fagsekretariatet, må i større omfang kunne påregne at udføre opgaverne selv. Samlet nednormering svarende til 1 årsværk. Ø10. Nedlæggelse af 2 stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri ( kr.) kr. Der nedlægges to stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri. Fagsekretariatet er pt. bemandet med stillinger svarende til i alt 27,4 årsværk. Nedlæggelsen af 2 stillinger (årsværk) svarer således til en reduktion på ca. 7 % af medarbejderstaben. Nedlæggelsen vil resultere i et markant reduceret serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling og ansøgninger om f.eks. sociale ydelser eller hjælpemidler. Der er i øjeblikket en vakant stilling som socialfaglig konsulent. Stillingen er møntet primært i forhold til gennemførelsen af tilsyn med de sociale tilbud i Skanderborg Kommune. Denne stilling overvejes nedlagt som én af de to stillinger. Dette medfører dog at det f.eks. ikke længere vil være muligt at gennemføre tilsynsopgaven på sædvanlig vis med årlige fysiske besøg i alle tilbud, afdelinger og boenheder mv. Tilsynet vil dog skulle leve op til lovens minimumskrav. På hjælpemiddelområdet er der i forvejen ventetider på op til ca. 6-9 mdr. på opstart af sagsbehandling for bevilling af hjælpemidler. Denne ventetid kan efter implementeringen af besparelsen forventes at overstige fra 9 mdr. til 1 år. Dette forventes at udløse en række klager over for lang sagsbehandlingstid. Disse klager skal behandles og dermed risikeres en yderligere forøgelse af ventetiden. 7

8 På handicap- og socialpsykiatriområdet vil besparelsen medføre forlænget sagsbehandlingstid og en mindsket og ikke rettidig opfølgning på eksisterende sager, hvilket må forventes at vanskeliggøre muligheden for at sikre en effektiv økonomisk opfølgning. Konkret betyder en reduktion i sagsbehandlingskapaciteten, at der f.eks. bliver mindre tid til den personlige og fysiske kontakt med borgeren, samt at ventetiden på at få bevilliget en bostøtte el. lign. bliver længere. To stillinger vil skulle nedlægges med ovenstående konsekvenser. Det skal bemærkes, at der er i forbindelse med budget 2010 ligeledes er reduceret med to medarbejdere på HK-området, hvilket vanskeliggør arbejdssituationen for de resterende medarbejdere betydeligt, ligesom fire medarbejdere i dag varetager rent økonomiske opgaver i det nyetablerede Fællessekretariat Ældre og Handicap under Fagsekretariatet Ældre. Sammenhængskraften i Fagsekretariatet er som en konsekvens af de tidligere trufne beslutninger derfor svækket. Dette forslag vil bidrage til en yderligere forværring. Iværksættes umiddelbart efter beslutning af budget 2011, således at besparelsen vil kunne få størst mulig virkning i 2011 under hensynstagen til opsigelsesvarsler mv. Ø11. Delvis flytning af udgifter til systemadministration af omsorgssystem til Ældreområdets konto ( kr.) kr. Oprindeligt var forudsat 2 fuldtidsstillinger til systemadministration af omsorgssystemet/ mobilomsorg. Den ene var placeret på konto 6 den anden på konto 5. I forbindelse naturlig afgang er stillingen på konto 5 nedlagt og systemadministrationen har siden været afholdt på konto 6. Det foreslås at genindføre den oprindeligt forudsatte fordeling, således at den tilbage-værende stilling fremadrettet finansieres med 50 pct. på konto 5. Forslaget indebærer dog, at de kr. skal finansieres ved en samlet finansiering fra ældreområdets kontraktstyrede enheder

9 Ø12. Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariat for Ældre og Handicap og Socialpsykiatri ( kr.) kr. Det er pga. generel opdrift på ældreområdet ikke muligt at spare på sagsbehandlingen/ visitationen af borgerne. Den resterende del af ældreområdets konto 6-besparelse skal derfor findes ved nedlæggelse af stilling i fællessekretariatet. En nedlæggelse af stillingen vil have følgende mulige konsekvenser: - Reduktion i tidsforbrug på budgetopfølgning på de aftalestyrede områder på ældre og voksen/ handicap. - Minimering af deltagelse i tværgående udviklingsprojekter. Nedlæggelse af 1 stilling. 2011, dog under hensyntagen til opsigelsesvarsel. Ø13. Nedlæggelse af stillinger i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed ( kr.) kr. Beskæftigelse og Sundheds konto 6 udgør mio. kroner med overførselsadgang. Konto 6 på Beskæftigelse- og Sundhedsområdet er således alene personaleudgifter, som primært er henførbare til indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, medens øvrige udgifter i fagsekretariatet kan henføres til konto 3, 4 og 5. Arbejdsmarkedsområdet, og de ydelser der er forbundet hermed, administreres af socialrådgivere, jobkonsulenter og nogle ganske få administrative medarbejdere. Fagsekretariatet råder over mio. kroner uden overførselsadgang (lægeattester/ tolkebistand). Der er ikke udarbejdet forslag til 5 % besparelse i forhold til prioriterings- og effektiviseringskataloget, idet der henvises til den udarbejdede analyse af området, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning Fagsekretariatet ønsker at sikre et budget i balance og ser fremtidige muligheder i IT systemudvikling og ændrede arbejdsgange. På denne baggrund kan Fagsekretariatet reducere konto 6 med 3 medarbejdere, svarende til ca. 1,2 mio. kroner, men må konstatere at disse tiltag vil medføre en servicemæssig forringelse for borgerne i forhold til længere sagsbehandlingstider 9

10 vedr. udbetaling af ydelser; herunder råd og vejledning. Samme forhold vil gøre sig gældende i relation til Fagsekretariatets muligheder for at i mødekomme andre fagsekretariater/ stabes behov for hensigtsmæssig reaktionstid på henvendelser vedr. administrativ drift. Hvis Beskæftigelse og Sundhed skal reducere yderligere på konto 6, må besparelsen findes i Jobcentret, og det vurderes, at en personalereduktion på yderligere 3 stillinger vil medføre, at ambitionsniveauet i Beskæftigelsesplan 2011, vedr. antal borgere på overførselsindkomster samt øgning af aktiveringsgraden, ikke er muligt. Konsekvensen heraf er, at der i 2011 vil blive tale om væsentlige merudgifter til overførselsindkomster i Skanderborg Kommune. Beskæftigelse og Sundhed har netop iværksat en handleplan med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. januar 2010, som udviste et forventet merforbrug i 2010 på cirka 24 mio. kroner. Med handleplanen og en investering på cirka 2 mio. kroner i yderligere personaleressourcer (finansieret af egne overførte midler), forventes merforbruget at kunne nedbringes til cirka 15.6 mio. kroner. Det er vigtigt at påpege, og i særdeleshed i en periode med lavkonjunktur, at hvis ikke Skanderborg Kommune bruger investeringstankegangen på beskæftigelsesområdet, så vil konsekvensen være væsentligt større udgifter til overførselsindkomster. Set i forhold til forbrug af personaleressourcer i 2010 skal der således i 2011 bruges flere midler for at kunne fastholde den indsats, der pt. udføres, idet der for nuværende er ansat cirka 5 medarbejdere mere, end der er midler til på budgettet. Dette er således kun muligt, da fagsekretariatet har opsparet midler, som anvendes til denne ekstraordinære indsats. I 2011 forventes investeringstankegangspuljen på 2.5 mio. kr. bragt i spil, hvilket skal sikre, at Skanderborg Kommune fortsat kan holde det høje indsatsniveau og dermed de lave udgifter til overførselsindkomster set i forhold til sammenlignelige kommuner. Se ovenfor. 6 fuldtidsstillinger nedlægges. 2011, dog med indfasning pga. opsigelsesvarsler. Ø14. Reduceret normering af byråds- og direktionssekretariatet ( kr.) kr. Bevillingen dækker udgifter til løn, kompetenceudvikling og personalemøder i Byråds- og Direktionssekretariatet. En reduktion af denne bevilling med 5 procent kan alene ske ved en tilsvarende reduktion af normeringen svarende til en reduktion af normeringen med godt og vel én fuldtidsstilling. Den konkrete udmøntning af en eventuel reduceret normering er ikke fastlagt i forhold til afdelingens specifikke opgaver. 10

11 En række af de sekretariatsfunktioner og sagsbehandlingsopgaver, som varetages af byråds- og direktionssekretariatet kan således ikke bortprioriteres, hvorfor en reduceret normering af opgaveløsningerne generelt vil medføre øgede sagsbehandlingstider og dårlig kvalitet i opgaveløsningen for de borgere, politikere og medlemmer af kommissioner, råd og nævn, som sekretariatsbetjenes af afdelingen, samt for direktion, fagsekretariater og de øvrige stabe. Konsekvensen for personalet af en reduceret normering vil være, at den enkelte medarbejder skal påtage sig en relativt større opgavemængde og tilsvarende påtage sig ansvaret for en hårdere daglig prioritering af opgaveløsningen herunder for en længere sagsbehandlingstid / en dårligere kvalitet i ydelserne. I forlængelse heraf vil besparelsen tælle negativt i forhold til bestræbelserne på at forebygge og undgå et arbejdsrelateret / stressudløst sygefravær i afdelingen. 1. januar 2011, dog med indfasning pga. opsigelsesvarsel. Ø15. Ændret finansiering af funktioner med tilsyn og koordinerende opgaver ifm. Skanderborg Kommunes sundhedsordning for medarbejderne ( kr.) kr. Sundhedsordningen (sundhedsklinik og 4 motionscentre) finansieres gennem forsikringsordningen som en del af den forebyggende indsats, jf. forsikrings- og sikringspolitikken godkendt af Byrådet den 27. juni Formålet er bl.a. at Skanderborg Kommune skal forebygge og behandle arbejdsrelaterede gener og skader og sikre kommunens ansatte frem for at forsikre sig. Funktioner med tilsyn af sundhedsordningen og koordinering af den forebyggende indsats, herunder: - Tilsyn af sundhedsordningen: ansættelse af instruktører, etablering af motionstilbud, møder med sundhedsklinikken, koordinering af forskellige tilbud. - Forebyggende indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø: ledelse og tilsyn med trivselsvejlederkorpset, trivselssamtaler (stress, mobning, vold, trivsel), forebyggelse af vold på arbejdspladsen. - Forebyggende indsats i forhold til det fysiske arbejdsmiljø: vejledning om indretning af arbejdspladsen vedr. støj, lys, træk, indkøb af inventar m.m. - Vejledning om ergonomi på arbejdspladsen: individuel eller gruppevis. finansieres fra 2011 gennem forsikringsordningen. Træder i kraft fra den 11

12 Ø16. Øget indtægtsdækket HR-ydelser ( kr.) kr. Indtægtsdækket HR-ydelser omfatter i dag primært MED-kurser. Fra 2011 vil indtægtsdækket HR-ydelser også omfatte arbejdsmiljøkurserne, da de vil blive udbudt og afholdt i eget regi af HR-konsulenterne. Førhen er disse kurser købt eksternt. Herudover overvejes mulighed for en begrænset brugerbetaling af profilanalyse ved lederansættelser og andre udviklingsforløb. Det forventes at der opnås en øget indtægt på ca kr. Træder i kraft fra den Ø17. Reduktion af 3 stillinger i Økonomi/IT & Innovation ( kr.) kr. Der kan spares ca kr. på kørsel og øvrige personalerelateret udgifter. De resterende 1,2 mio. kr. vil være personale, svarende til 3 stillinger. Der er p.t. en vakant stilling i budgetteamet Pr er der 2 ledige stillinger i Finansteamet. Kan reduceres delvis, svarende til en skønnet besparelse på kr. samt en besparelse på centrale konti på ca kr. Der er ikke taget stilling til hvor besparelsen i givet fald skal hentes. Staben leverer interne ydelser til direktion, kontrakt- og aftalestyrede enheder. Ydelserne inden for IT: - Driften af de systemer vi har i dag vil ikke kunne opretholdes på nuværende niveau og der vil skulle skæres kraftigt i de systemer der benyttes. - Det vil ikke være muligt installere nye systemer uden yderligere urimelige lange ventetider. - Der vil være øget risiko for at systemer går ned. - Længere sagsbehandling i supporten. - Længere svar tider på support telefonen. - Lukning for personlig henvendelse i supporten. - Mindre onsite service. - Support på hardware ældre end 3 år bortfalder, og enhederne vil kræves skiftet ved fejl. 12

13 - Manglende kompetenceudvikling, hvor det fremover ikke bliver muligt at opret-holde service niveau og overlap i forbindelse med afvikling af ferie som eks. - De forudsatte effektiviseringsgevinster ved øget og anderledes brug af IT vil være vanskelige at indhøste uden bistand til forbedrede arbejdsgange. Sådan bistand kan købes eksternt, men vil oftest være dyrere eller mindre optimal. Ydelser inden for Indkøb: - Udbud af nye aftaler sker over en længere tidsperiode. - Manglende overholdelse af udbudsreglerne. - Manglende mulighed for at hente besparelsesmålene og efterleve indkøbspolitikkens mål om at indkøb skal ske bedst og billigst. Ydelser inden for Økonomi: - Risiko for mindre velfungerende kontrolfunktion. - Risiko for dårligere service over for fagsekretariater, institutioner m.v. Herunder risiko for manglende strukturering og oprydning i problematiske økonomisager. - Risiko for at overse mulighed for refusionshjemtagelse i meget komplicerede sager der kræver meget forarbejde. - Afstemningssvigt. - Revisionsbemærkninger/-kommentarer. - Manglende/dårligere intern kontrol. - Reduktion i personale vil betyde at opgaven ikke løses, eller skal løses ved indkøb af ekstern bistand til formentlig dyrere og dårligere kvalitet, idet den interne forankring i og vidensopbygning omkring de enkelte løsninger ikke bliver i koncernen. Besparelsen på 1,2 mio. kr. svarer til 3 personer. Hvis der ikke sker effektiviseringer og reduktion i de opgaver staben varetager nu, vil det øge arbejdspresset og forringe arbejdsmiljøet. Kan gennemføres fra Ø18. Reduktion af konti til repræsentation i Direktionen ( kr.) kr. Der foretages en reduktion på alle 3 direktørers repræsentationskonti med kr ,- (i alt ,-) således hver direktørs repræsentationskonto herefter er kr ,- Dette medfører en indskrænkning af servering til interne møder. Møder hvor eksterne gæster deltager prioriteres således holdt på det nuværende serviceniveau. Der kan evt. i forbindelse hermed være en afledt negativ effekt i forhold til den indtægtsdækkede virksomhed i kantinen. Fra

14 Ø19. Reduktion af Direktionens udviklingspulje ( kr.) kr. Direktionens udviklingspulje reduceres med ca. 10 % Der vil tilsvarende være reducerede muligheder for at understøtte udviklingsprojekter på tværs i organisationen, ligesom igangsættelsen af nye aktiviteter og projekter reduceres. Fra Ø20. Reduktion af Direktionens ramme til fordeling ( kr.) kr. Beløb der året igennem opspares via uforbrugte eller opsparede midler og fordeles mellem stabe og fagsekretariater reduceres med kr ,00 eller i forhold til indeværende års budget med ca. 10 %. Der vil fremadrettet være meget få midler, der kan fordeles til dækning af uforudsete udgifter eller merforbrug og budgetlægningen og økonomistyringen på alle konti må således yderligere optimeres. Fra Ø21. Reduktion af ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse ( kr.) kr. Ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse har ved udgangen af 2010 været afviklet over 4 år og er gennem de sidste 2 budgetlægninger gradvist reduceret. Med en yderligere reduktion på 30 % vil i en eventuel videreførelse af ledelsesudviklingsprojektet i en eller anden reduceret form, der vurderes ultimo 2010, betyde, at der alene vil være midler til 1½ dags projekt mod oprindeligt 4 hele dage årligt, som fra

15 forventes at blive en kombination af fx 2 eftermiddagsarrangementer for alle og 1-2 dags arrangementer, der gennemføres på fagområderne via fagsekretariaterne. Fra Ø22. Reduktion af materiale og øvrige udgifter på Teknik og Miljøområdet ( kr.) kr. Reduktion af budgetter til materiale og øvrige udgifter. Forringet mulighed for at trykke politikker og lokalplaner, Forringede muligheder for afholdelse af borgermøder Ø23. Reduktion af møde- og kursusudgifter for medlemmer af kommissioner, råd og nævn ( kr.) kr. Bevillingen til møder, kurser og studieture for medlemmer af kommissioner, råd og nævn reduceres. Ringere mulighed for at sikre, at medlemmer af kommissioner, råd og nævn modtager relevant uddannelse / kvalificering i forhold til at varetage de hverv, som de er udpeget til af byrådet. 15

16 Ø24. Reduktion af muligheder for at finansiere ekstern juridisk bistand ifm. retssager eller anden ekstern bistand ( kr.) kr. Reduktion af Byråds- og direktionssekretariatets bevilling til køb af ekstern bistand - herunder juridisk bistand i forbindelse med gennemførsel af sager ved domstolene. Understøttelsen af udvikling og kvalitet i særlige funktioner og i særlige situationer vil svækkes. Muligheden for at kvalitetssikre konkrete udviklingsforløb eller konkrete opgaveløsninger med særlig støtte, kompetence og inspiration udefra reduceres, og dermed øges presset på de eksisterende normeringer og kompetencer. Ø25. Reduceret anvendelse/indkøb af håndbøger og abonnementer ( kr.) kr. Skanderborg Kommunes abonnementer på aviser, tidsskrifter, lovsamlinger, KL s journalplan, løndata, statistikker mv. begrænses. Mulighederne for at abonnere på relevant faglig information reduceres. Ø26. Medarbejderbetaling for kaffe ( kr.) kr. Forslaget medtages i prioriteringskataloget efter forslag fra KantineMEDudvalget, som prioriterer dette forslag frem for reduktion af servicetilbud / prisstigninger i kantinen. Via opstillede automater har de ansatte på rådhuset og servicecentrene gratis adgang til kaffe og the på deres arbejdsplads. Den gratis ordning erstattes af en brugerbetaling på kr. 20 pr. 16

17 måned ordningen er obligatorisk, hvis man som medarbejder ønsker at kunne benytte de opsatte automater. Personalet på rådhuset og på servicecentrene vil generelt blive frataget et gode, som har været en del af personaleordningerne i hele den nye kommunes levetid, og som også fandtes i enkelte af de tidligere kommuner. Opkrævning af medarbejderbetaling for kaffe/the vil være en ny administrativ opgave. Ø27. Besparelser på udgifter til kommunikation ( kr.) kr. Budgettet for kommunikation dækker blandt andet udgifter til Skanderborg Kommunes lovpligtige annoncering, udgivelse af personaleblad, udvikling og drift af Inter- og Intranet, presseovervågning mv. Dårligere ekstern kommunikation og lavere udviklingstakt i arbejdet med at digitalisere dialogprocesser via Skanderborg Kommunes hjemmeside. Dårligere intern kommunikation og mindre support (intern uddannelse) i forhold til at udvikle og forbedre indhold og sprog i Skanderborg Kommunes kommunikation. Ø28. Reduceret antal valgsteder v. kommunal- og folketingsvalg ( kr.) kr. Samling af de nuværende 19 valgsteder til ca. 12 samt indførelse af hhv. elektronisk brevstemmeprotokol og digitale valglister det sidste alene ved de største valgsteder. Det reducerede antal valgsteder og anvendelsen af digitale valglister ved de største valgsteder medfører, at behovet for og dermed omkostningen til aflønning af valgstyrere, tilforordnede vælgere og af administrativt personale reduceres tilsvarende. Et reduceret antal valgsteder vil tillige reducere udgifterne i forbindelse med den praktiske forberedelse og gennemførelse af valg. 17

18 Den beregnede besparelse er en nettoberegning, hvor der er taget højde for omkostningerne til køb af de elektroniske løsninger (brevstemmeprotokol og valgliste) svarende til ca. kr pr. valg. Længere afstand til valgstederne med tilhørende risiko for, at valgdeltagelsen reduceres. Indførelsen af digitale valglister på de største valgsteder vil sikre, at det enkelte valg-sted fortsat fungerer uden unødig ventetid under afviklingen af valghandlingen. Anvendelsen af den elektroniske brevstemmeprotokol vil lette registreringen af brevstemmer forud for selve valghandlingen. Indførelsen af digitale valglister vil medføre krav om en særlig uddannelse af den administrativt udpegede valgsekretær på det enkelte valgsted, men derudover er det ikke vurderingen, at et reduceret antal valgsteder vil have konsekvenser for personalet.. Ø29. Reduktion af antal byrådsmedlemmer ( kr.) kr. Reduktion af antal byrådsmedlemmer fra de nuværende 29 medlemmer til 25 medlemmer. Forslaget kan først få virkning fra og med næste valgperiode det vil sige fra valgperioden Forslaget her kalkulerer alene med den besparelse, som følger af en reduceret udbetaling af det faste vederlag (kr ) til byrådsmedlemmer samt en reduceret udgift til byrådsmedlemmernes it-udstyr. (kr pr. medlem) Det vil sige, at der ikke her er taget højde for, at forslaget kan suppleres med en ændret udvalgsstruktur og dermed af en besparelse også på udgiften til udvalgsvederlag. Smallere repræsentation i byrådet. 1. januar Ø30. Færre medlemmer af byrådets stående udvalg ( kr.) kr. 18

19 Antallet af byrådsmedlemmer i byrådets stående udvalg kan reduceres f.eks. således, at de nuværende 9 medlemmer af Økonomiudvalget reduceres til 7, mens de nuværende 7 medlemmer af de øvrige 4 udvalg reduceres til 5. Den økonomiske konsekvens af forslaget er beregnet ud fra den forudsætning, at en gennemførelse ikke medfører ændringer af størrelsen på de udvalgs- og formandsvederlag, som gælder nu. Det vil sige, at udnyttelsen af den samlede ramme for udbetaling af udvalgs- og formandsvederlag fremover udnyttes i et reduceret omfang. Smallere repræsentation i byrådet. Ø31. Reduktion i tilskud til Søhøjlandets Turistforening ( kr.) kr. Reduktion på kr. i tilskud til Søhøjlandets Turistforening giver som udgangspunkt et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen. Se ovenfor. Ø32. Reduktion i tilskud til Skanderborg Erhvervsudvikling ( kr.) kr. Reduktion på kr. til Skanderborg Erhvervsudvikling giver som udgangspunkt et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen. Se ovenfor. 19

20 Ø33. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen ( kr.) kr. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen, som blev etableret i forbindelse med budgetforliget i 2008, vil medføre, at de aktiviteter i landsbyerne, som puljen typisk har medfinansieret er henvist til anden finansiering. Ansøgninger til andre puljer vil kunne svækkes af manglende kommunal medfinansiering. Se ovenfor. Ø34. Besparelse på tilskud til personaleaktiviteter ( kr.) kr. Besparelsen på kr. på tilskud til personaleaktiviteter vil betyde, at der gives et lavere tilskud til eksempelvis personaleudvikling, lederrekruttering, temadage i forbindelse med organisationsudvikling mm. Se ovenfor. Ø35. Reduktion af udgifter på IT fællesområdet ( kr.) kr. Området dækker: IT (ex. KMD aftalen), Revision, Biler, Ledelsesinformation, kontorhold m.m. 20

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007

Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007 Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007 Deltagere: Jens Kaptain Kommunaldirektør, Henning Haahr Pedersen Direktør - fagområderne,

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014 Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag til udmøntning af reduktionskrav på administrationsområdet i budgetårene

Forslag til udmøntning af reduktionskrav på administrationsområdet i budgetårene BILAG NR. 7 NOTAT Haderslev Kommune Sekretariat og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 00 11 mesj@haderslev.dk 17-08-2015 Sagsident: 15/19975 Sagsbehandler: Merete Skovgaard-Jensen/bbc

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere