FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET"

Transkript

1 Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd ( kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere ( kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it, inventar og materiel ( kr.)...3 Ø04. Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings udgifter til kørselsgodtgørelse og telefoni ( kr.)...3 Ø05. Mindre personale til borgerbetjening på Teknik og Miljøområdet ( kr.)...4 Ø06. Reduktion på 3 medarbejdere i Fagsekretariatet for Børn & Unge ( kr.)...4 Ø07. Nedlæggelse af Den Centrale Omstillingsfunktion ( kr.)...6 Ø08. Reduktion af Opkrævningsfunktionen ( kr.)...6 Ø9. Reduktion af såvel administrativ bistand som konsulent-bistand til foreninger og organisationer på kulturområdet ( kr.)...7 Ø10. Nedlæggelse af 2 stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri ( kr.)...7 Ø11. Delvis flytning af udgifter til systemadministration af omsorgssystem til Ældreområdets konto ( kr.)...8 Ø12. Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariat for Ældre og Handicap og Socialpsykiatri ( kr.)...9 Ø13. Nedlæggelse af stillinger i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed ( kr.)...9 Ø14. Reduceret normering af byråds- og direktionssekretariatet ( kr.)...10 Ø15. Ændret finansiering af funktioner med tilsyn og koordinerende opgaver ifm. Skanderborg Kommunes sundhedsordning for medarbejderne ( kr.)...11 Ø16. Øget indtægtsdækket HR-ydelser ( kr.)...12 Ø17. Reduktion af 3 stillinger i Økonomi/IT & Innovation ( kr.)...12 Ø18. Reduktion af konti til repræsentation i Direktionen ( kr.)...13 Ø19. Reduktion af Direktionens udviklingspulje ( kr.)...14 Ø20. Reduktion af Direktionens ramme til fordeling ( kr.)...14 Ø21. Reduktion af ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse ( kr.)...14 Ø22. Reduktion af materiale og øvrige udgifter på Teknik og Miljøområdet ( kr.)...15 Ø23. Reduktion af møde- og kursusudgifter for medlemmer af kommissioner, råd og nævn ( kr.)...15 Ø24. Reduktion af muligheder for at finansiere ekstern juridisk bistand ifm. retssager eller anden ekstern bistand ( kr.)...16 Ø25. Reduceret anvendelse/indkøb af håndbøger og abonnementer ( kr.)...16 Ø26. Medarbejderbetaling for kaffe ( kr.)...16 Ø27. Besparelser på udgifter til kommunikation ( kr.)...17 Ø28. Reduceret antal valgsteder v. kommunal- og folketingsvalg ( kr.)...17 Ø29. Reduktion af antal byrådsmedlemmer ( kr.)...18 Ø30. Færre medlemmer af byrådets stående udvalg ( kr.)...18 Ø31. Reduktion i tilskud til Søhøjlandets Turistforening ( kr.)...19 Ø32. Reduktion i tilskud til Skanderborg Erhvervsudvikling ( kr.)...19 Ø33. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen ( kr.)...20 Ø34. Besparelse på tilskud til personaleaktiviteter ( kr.)...20 Ø35. Reduktion af udgifter på IT fællesområdet ( kr.)...20 Ø36. Fald i indtægter som følge af besparelser på Skanderborg Kommunes drift (Dette er ikke et forslag, men en afledt effekt af andre forslag til besparelser)...21

2 Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd ( kr.) kr. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd på stationerne Ry, Hørning og Skanderborg. Brand & Redning var i 2008 igennem en såkaldt budgetanalyse. Analysen viste, at der var balance i budgettet, såfremt aktivitetsniveauet var den samme som i 2008 (B&R har ingen indflydelse på hvor stor aktiviteten er antal brande) Hovedparten af Brand & Rednings opgaver er lovbestemte. De opgaver der ikke er lovbestemte er reguleret i den af byrådet godkendte risikobaseret dimensionering. Mandskabsmæssigt er beredskabet bygget op således, at der er mandskab nok til at sikre sikkerheden, når brandmændene skal ind og redde personer i brandene bygninger. Sikkerheden for mandskabet er, at der kan ske en indsats med 2 røgdykkerhold, hvoraf det ene røgdykkerhold kan benyttes som sikring af indsatte mandskab. Skanderborg kommune har kontrakt med Falck med brandslukning i den nordlige del af kommunen. På denne post kan der ikke en ske besparelse. For borgeren kan det betyde, at der vil gå længere tid inden der kan påbegyndes en redningsindsats hvilket betyder større skader. Reduktion af mandskab på i alt 9 deltidsbrandmænd. Ved en mindre bemanding vil der være større risiko for mandskabets sikkerhed. Mandskabet vil i situationer være presset til at forsøge at redde personer før sikringshold er fremme på skadestedet. 1. januar 2011, evt. opsigelsesvarsler. Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere ( kr.) kr. Afskedigelse af 5 sektorvejledere, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) frikøber fra ungdomsuddannelserne. Besparelsen vil betyde nedjustering af samarbejdet med ungdomsuddannelserne - og dermed på sigt et fald i andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. 2

3 ½ fuldtidsstilling 2011 og frem, dog under hensyntagen til opsigelsesvarsler. Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it, inventar og materiel ( kr.) kr. Fremtidigt køb af it materiel planlægges, så der bliver længere mellem udskiftning af computere herunder bærbare computere til grundskolevejlederne. Ringere service til elever og forældre. Forringelse af medarbejdernes arbejdsforhold og frem. Ø04. Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings udgifter til kørselsgodtgørelse og telefoni ( kr.) kr. Kørsel til samarbejdende skoler og uddannelsesinstitutioner begrænses til kun at finde sted, når der er kommunebil til rådighed. Telefoni på mobil nedjusteres, så betjening af de unge og deres forældre ikke længere klares via mobil. Væsentlig serviceforringelse i forhold til vores nuværende kommunale serviceniveau. Det vil kunne aflæses negativt både i vores resultater og i vores brugertilfredshedstal, der indgår i kvalitetssikringen af vejledningen og som årligt offentliggøres af UVM i en benchmarkingsmodel mellem kommunerne. Forringelse af medarbejdernes arbejdsforhold og frem. 3

4 Ø05. Mindre personale til borgerbetjening på Teknik og Miljøområdet ( kr.) kr. Der reduceres med 2 sagsbehandlere, og 2 fleksjobber Byg & Ejendomme: - Der kan ikke foretages bygningssyn hvert år for samtlige kommunale bygninger hvorfor overblik og vedligeholdelsesplaner forringes. - Mindre service over for kommunale bygningsbrugere/kontraktholdere. - Forringet service på byggesagsområdet f.eks. reduceret åbningstid for telefoner og skranke ekspeditioner, længere sagsbehandlingstider. Sekretariat: - Forringet service på Ejendomsskatteområdet f.eks. reduceret åbningstid for telefoner og skranke ekspeditioner, længere sagsbehandlingstider Vej & Park: - Forringede muligheder for opdatering af informationer på hjemmesiden. - Længere sagsbehandlingstid ved matrikulære forhold. - Manglende administrativ bistand til fagpersonale. - Manglende besættelse af 1 stilling på ejendomsområdet. - Manglende besættelse af 1 stilling på området Lån til ejendomsskatter. - Ophør af 2 fleksjobstillinger på Vej & Park-området Ø06. Reduktion på 3 medarbejdere i Fagsekretariatet for Børn & Unge ( kr.) kr. Budgetrammen er altovervejende lønninger, hvorfor en besparelse vil skulle findes ved reduktion på personalesiden. En besparelse på 1,1 mio. kr. svarer til 3 fuldtidsstillinger. Fakta: På ledelsessiden er på konto 6 aflønnet 4 personer samt 2 chefkonsulenter. På Myndighedsområdet (børnesocialrådgivningen og specialbistand) er aflønnet 24 socialrådgivere, svarende til 23 fuldtidsstillinger. Stillingerne er fordelt med: - børnesocialrådgivningen (sociale sager) 15 fuldtidsstillinger - specialbistand (handicapsager) 8 fuldtidsstillinger 4

5 I ovenstående normering indgår 2 faglige koordinatorer. Socialrådgiverne varetager pt. 961 aktive sager, målt på familier. I pladsanvisningen er ansat 6 personer (inkl. daglig leder), svarende til 5,75 fuldtidsstillinger. I det administrative sekretariat (der inkluderer telefondækning af myndighedsområdet) er 9,5 fuldtidsstilling aflønnet på konto 6. Opgaverne i det administrative sekretariat er: - Økonomi ift. de 3 bevillinger under B&U (budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, bogføring, afstemninger, controllerfunktion internt i huset, projektregnskaber samt økonomiske beregninger knyttet til bevillinger). - Vedligehold og superbrugerfunktioner ift. diverse fagsystemer. - Personale-administrative opgaver i forhold til alle personalegrupper i Servicecenter Galten. - Løbende udarbejdelse af ledelsesinformation/afrapportering/statistik. - Sekretariatsbistand relateret til MED, visitationsudvalg, overgangsmøder mellem B&U og øvrige fagsekretariater. - Sagsbehandling og udarbejdelse af materiale til den politiske organisation. - Interne udviklingsopgaver, optimering af sagsgange og procedurer mv. - Telefondækning ift. Myndighedsområdet (mhp. at der altid skal være hul igennem til området til akutte sager, underretninger mv.) - Medvirken i udarbejdelse af kontrakter. Budget 2010: Som konsekvens af den generelle budgetreduktion for 2010 er der allerede i det administrative sekretariat sket en reduktion i personaleressourcen med 2,5 fuldtidsstilling via naturlig afgang, afskedigelse samt undladt genbesættelse af tidsbegrænset ansættelse. Det svarer til en allerede gennemført reduktion i det administrative sekretariat på knap 20 pct. foretaget i 2. halvår Reduktionen er foretaget med udgangspunkt i samme opgavevaretagelse fremadrettet. Dertil kommer, at B&U via yderligere besluttede punktbesparelser for 2010 har reduceret med 1 konsulentstilling på konto 6 og 1 konsulentstilling på konto 5. Disse reduktioner indebærer således, at deres opgavevaretagelse i stort omfang fremadrettet sker via den resterende medarbejder-/lederstab på konto 6. Endelig skal det påpeges, at ovenstående skal ses i sammenhæng med, at Børn & Unge udgør 50 pct. af kommunens samlede driftsøkonomi og har langt hovedparten af kommunens kontraktholdere. Uanset, hvilke personalegrupper der reduceres, vil der være konsekvenser i form af: Myndighedsområdet - Længere sagsbehandlingstid i de sociale sager/handicap-sager. - Reduceret mulighed for fortsat optimering af procedurer og sagsgange med henblik på højere kvalitet i opgaveløsningen. - Risiko for, at der ikke sker rettidig opfølgning i sager, hvorved opgaveløsningen i højere grad får karakter af brandslukning / hovsaløsninger. Det vil have negative sociale og økonomiske konsekvenser på længere sigt. 5

6 Adm. sekretariat / Pladsanvisningen - Længere sagsbehandlingstid ved henvendelser til Pladsanvisningen. - Behov for reduktion i åbningstid og telefontid. - Reduceret mulighed for servicering af politikerne. - Manglende deltagelse i tværorganisatoriske sammenhænge i kommunen samt deltagelse i arbejdsgrupper mv. - Begrænsning i ressourceanvendelsen ift. den tætte økonomi-/og aktivitetsstyring, der i dag er blevet opprioriteret som følge af tidligere budgetoverskridelser. - Reduceret mulighed for eller helt bortfald af opgaver relateret til kontraktholdere samt øvrig organisation, herunder kontraktdialog, support mv. Reduktion/afskedigelse af 3 medarbejdere. 2011, dog vil der være opsigelsesvarsler. Ø07. Nedlæggelse af Den Centrale Omstillingsfunktion ( kr.) kr. Den centrale Omstillingsfunktion på hovednummer nedlægges og opgaven overdrages ISS Facility Services. Der vil være tale om en virksomhedsoverdragelse, og som følge af det er reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven gældende. Ingen konsekvenser. Nedlæggelse af 3 fleksjobstillinger samt 1 fuldtidsstilling. Opstart overdragelse oktober 2010 med endelig overdragelse Ø08. Reduktion af Opkrævningsfunktionen ( kr.) kr. Opkrævningsfunktionen omorganiseres, så den i højere grad ses i sammenhæng med Borgercentret. Vil i større eller mindre omfang påvirke den samlede opkrævning af restancer. Nednormering svarende til ½ årsværk. 6

7 Ø9. Reduktion af såvel administrativ bistand som konsulent-bistand til foreninger og organisationer på kulturområdet ( kr.) kr. Administrativ og konsultativ bistand til frivilliggrupper, foreninger, samråd og samvirker reduceres. De grupper, der i dag serviceres af Fagsekretariatet, må i større omfang kunne påregne at udføre opgaverne selv. Samlet nednormering svarende til 1 årsværk. Ø10. Nedlæggelse af 2 stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri ( kr.) kr. Der nedlægges to stillinger i Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri. Fagsekretariatet er pt. bemandet med stillinger svarende til i alt 27,4 årsværk. Nedlæggelsen af 2 stillinger (årsværk) svarer således til en reduktion på ca. 7 % af medarbejderstaben. Nedlæggelsen vil resultere i et markant reduceret serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling og ansøgninger om f.eks. sociale ydelser eller hjælpemidler. Der er i øjeblikket en vakant stilling som socialfaglig konsulent. Stillingen er møntet primært i forhold til gennemførelsen af tilsyn med de sociale tilbud i Skanderborg Kommune. Denne stilling overvejes nedlagt som én af de to stillinger. Dette medfører dog at det f.eks. ikke længere vil være muligt at gennemføre tilsynsopgaven på sædvanlig vis med årlige fysiske besøg i alle tilbud, afdelinger og boenheder mv. Tilsynet vil dog skulle leve op til lovens minimumskrav. På hjælpemiddelområdet er der i forvejen ventetider på op til ca. 6-9 mdr. på opstart af sagsbehandling for bevilling af hjælpemidler. Denne ventetid kan efter implementeringen af besparelsen forventes at overstige fra 9 mdr. til 1 år. Dette forventes at udløse en række klager over for lang sagsbehandlingstid. Disse klager skal behandles og dermed risikeres en yderligere forøgelse af ventetiden. 7

8 På handicap- og socialpsykiatriområdet vil besparelsen medføre forlænget sagsbehandlingstid og en mindsket og ikke rettidig opfølgning på eksisterende sager, hvilket må forventes at vanskeliggøre muligheden for at sikre en effektiv økonomisk opfølgning. Konkret betyder en reduktion i sagsbehandlingskapaciteten, at der f.eks. bliver mindre tid til den personlige og fysiske kontakt med borgeren, samt at ventetiden på at få bevilliget en bostøtte el. lign. bliver længere. To stillinger vil skulle nedlægges med ovenstående konsekvenser. Det skal bemærkes, at der er i forbindelse med budget 2010 ligeledes er reduceret med to medarbejdere på HK-området, hvilket vanskeliggør arbejdssituationen for de resterende medarbejdere betydeligt, ligesom fire medarbejdere i dag varetager rent økonomiske opgaver i det nyetablerede Fællessekretariat Ældre og Handicap under Fagsekretariatet Ældre. Sammenhængskraften i Fagsekretariatet er som en konsekvens af de tidligere trufne beslutninger derfor svækket. Dette forslag vil bidrage til en yderligere forværring. Iværksættes umiddelbart efter beslutning af budget 2011, således at besparelsen vil kunne få størst mulig virkning i 2011 under hensynstagen til opsigelsesvarsler mv. Ø11. Delvis flytning af udgifter til systemadministration af omsorgssystem til Ældreområdets konto ( kr.) kr. Oprindeligt var forudsat 2 fuldtidsstillinger til systemadministration af omsorgssystemet/ mobilomsorg. Den ene var placeret på konto 6 den anden på konto 5. I forbindelse naturlig afgang er stillingen på konto 5 nedlagt og systemadministrationen har siden været afholdt på konto 6. Det foreslås at genindføre den oprindeligt forudsatte fordeling, således at den tilbage-værende stilling fremadrettet finansieres med 50 pct. på konto 5. Forslaget indebærer dog, at de kr. skal finansieres ved en samlet finansiering fra ældreområdets kontraktstyrede enheder

9 Ø12. Nedlæggelse af stilling i Fællessekretariat for Ældre og Handicap og Socialpsykiatri ( kr.) kr. Det er pga. generel opdrift på ældreområdet ikke muligt at spare på sagsbehandlingen/ visitationen af borgerne. Den resterende del af ældreområdets konto 6-besparelse skal derfor findes ved nedlæggelse af stilling i fællessekretariatet. En nedlæggelse af stillingen vil have følgende mulige konsekvenser: - Reduktion i tidsforbrug på budgetopfølgning på de aftalestyrede områder på ældre og voksen/ handicap. - Minimering af deltagelse i tværgående udviklingsprojekter. Nedlæggelse af 1 stilling. 2011, dog under hensyntagen til opsigelsesvarsel. Ø13. Nedlæggelse af stillinger i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed ( kr.) kr. Beskæftigelse og Sundheds konto 6 udgør mio. kroner med overførselsadgang. Konto 6 på Beskæftigelse- og Sundhedsområdet er således alene personaleudgifter, som primært er henførbare til indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, medens øvrige udgifter i fagsekretariatet kan henføres til konto 3, 4 og 5. Arbejdsmarkedsområdet, og de ydelser der er forbundet hermed, administreres af socialrådgivere, jobkonsulenter og nogle ganske få administrative medarbejdere. Fagsekretariatet råder over mio. kroner uden overførselsadgang (lægeattester/ tolkebistand). Der er ikke udarbejdet forslag til 5 % besparelse i forhold til prioriterings- og effektiviseringskataloget, idet der henvises til den udarbejdede analyse af området, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning Fagsekretariatet ønsker at sikre et budget i balance og ser fremtidige muligheder i IT systemudvikling og ændrede arbejdsgange. På denne baggrund kan Fagsekretariatet reducere konto 6 med 3 medarbejdere, svarende til ca. 1,2 mio. kroner, men må konstatere at disse tiltag vil medføre en servicemæssig forringelse for borgerne i forhold til længere sagsbehandlingstider 9

10 vedr. udbetaling af ydelser; herunder råd og vejledning. Samme forhold vil gøre sig gældende i relation til Fagsekretariatets muligheder for at i mødekomme andre fagsekretariater/ stabes behov for hensigtsmæssig reaktionstid på henvendelser vedr. administrativ drift. Hvis Beskæftigelse og Sundhed skal reducere yderligere på konto 6, må besparelsen findes i Jobcentret, og det vurderes, at en personalereduktion på yderligere 3 stillinger vil medføre, at ambitionsniveauet i Beskæftigelsesplan 2011, vedr. antal borgere på overførselsindkomster samt øgning af aktiveringsgraden, ikke er muligt. Konsekvensen heraf er, at der i 2011 vil blive tale om væsentlige merudgifter til overførselsindkomster i Skanderborg Kommune. Beskæftigelse og Sundhed har netop iværksat en handleplan med baggrund i budgetopfølgningen pr. 31. januar 2010, som udviste et forventet merforbrug i 2010 på cirka 24 mio. kroner. Med handleplanen og en investering på cirka 2 mio. kroner i yderligere personaleressourcer (finansieret af egne overførte midler), forventes merforbruget at kunne nedbringes til cirka 15.6 mio. kroner. Det er vigtigt at påpege, og i særdeleshed i en periode med lavkonjunktur, at hvis ikke Skanderborg Kommune bruger investeringstankegangen på beskæftigelsesområdet, så vil konsekvensen være væsentligt større udgifter til overførselsindkomster. Set i forhold til forbrug af personaleressourcer i 2010 skal der således i 2011 bruges flere midler for at kunne fastholde den indsats, der pt. udføres, idet der for nuværende er ansat cirka 5 medarbejdere mere, end der er midler til på budgettet. Dette er således kun muligt, da fagsekretariatet har opsparet midler, som anvendes til denne ekstraordinære indsats. I 2011 forventes investeringstankegangspuljen på 2.5 mio. kr. bragt i spil, hvilket skal sikre, at Skanderborg Kommune fortsat kan holde det høje indsatsniveau og dermed de lave udgifter til overførselsindkomster set i forhold til sammenlignelige kommuner. Se ovenfor. 6 fuldtidsstillinger nedlægges. 2011, dog med indfasning pga. opsigelsesvarsler. Ø14. Reduceret normering af byråds- og direktionssekretariatet ( kr.) kr. Bevillingen dækker udgifter til løn, kompetenceudvikling og personalemøder i Byråds- og Direktionssekretariatet. En reduktion af denne bevilling med 5 procent kan alene ske ved en tilsvarende reduktion af normeringen svarende til en reduktion af normeringen med godt og vel én fuldtidsstilling. Den konkrete udmøntning af en eventuel reduceret normering er ikke fastlagt i forhold til afdelingens specifikke opgaver. 10

11 En række af de sekretariatsfunktioner og sagsbehandlingsopgaver, som varetages af byråds- og direktionssekretariatet kan således ikke bortprioriteres, hvorfor en reduceret normering af opgaveløsningerne generelt vil medføre øgede sagsbehandlingstider og dårlig kvalitet i opgaveløsningen for de borgere, politikere og medlemmer af kommissioner, råd og nævn, som sekretariatsbetjenes af afdelingen, samt for direktion, fagsekretariater og de øvrige stabe. Konsekvensen for personalet af en reduceret normering vil være, at den enkelte medarbejder skal påtage sig en relativt større opgavemængde og tilsvarende påtage sig ansvaret for en hårdere daglig prioritering af opgaveløsningen herunder for en længere sagsbehandlingstid / en dårligere kvalitet i ydelserne. I forlængelse heraf vil besparelsen tælle negativt i forhold til bestræbelserne på at forebygge og undgå et arbejdsrelateret / stressudløst sygefravær i afdelingen. 1. januar 2011, dog med indfasning pga. opsigelsesvarsel. Ø15. Ændret finansiering af funktioner med tilsyn og koordinerende opgaver ifm. Skanderborg Kommunes sundhedsordning for medarbejderne ( kr.) kr. Sundhedsordningen (sundhedsklinik og 4 motionscentre) finansieres gennem forsikringsordningen som en del af den forebyggende indsats, jf. forsikrings- og sikringspolitikken godkendt af Byrådet den 27. juni Formålet er bl.a. at Skanderborg Kommune skal forebygge og behandle arbejdsrelaterede gener og skader og sikre kommunens ansatte frem for at forsikre sig. Funktioner med tilsyn af sundhedsordningen og koordinering af den forebyggende indsats, herunder: - Tilsyn af sundhedsordningen: ansættelse af instruktører, etablering af motionstilbud, møder med sundhedsklinikken, koordinering af forskellige tilbud. - Forebyggende indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø: ledelse og tilsyn med trivselsvejlederkorpset, trivselssamtaler (stress, mobning, vold, trivsel), forebyggelse af vold på arbejdspladsen. - Forebyggende indsats i forhold til det fysiske arbejdsmiljø: vejledning om indretning af arbejdspladsen vedr. støj, lys, træk, indkøb af inventar m.m. - Vejledning om ergonomi på arbejdspladsen: individuel eller gruppevis. finansieres fra 2011 gennem forsikringsordningen. Træder i kraft fra den 11

12 Ø16. Øget indtægtsdækket HR-ydelser ( kr.) kr. Indtægtsdækket HR-ydelser omfatter i dag primært MED-kurser. Fra 2011 vil indtægtsdækket HR-ydelser også omfatte arbejdsmiljøkurserne, da de vil blive udbudt og afholdt i eget regi af HR-konsulenterne. Førhen er disse kurser købt eksternt. Herudover overvejes mulighed for en begrænset brugerbetaling af profilanalyse ved lederansættelser og andre udviklingsforløb. Det forventes at der opnås en øget indtægt på ca kr. Træder i kraft fra den Ø17. Reduktion af 3 stillinger i Økonomi/IT & Innovation ( kr.) kr. Der kan spares ca kr. på kørsel og øvrige personalerelateret udgifter. De resterende 1,2 mio. kr. vil være personale, svarende til 3 stillinger. Der er p.t. en vakant stilling i budgetteamet Pr er der 2 ledige stillinger i Finansteamet. Kan reduceres delvis, svarende til en skønnet besparelse på kr. samt en besparelse på centrale konti på ca kr. Der er ikke taget stilling til hvor besparelsen i givet fald skal hentes. Staben leverer interne ydelser til direktion, kontrakt- og aftalestyrede enheder. Ydelserne inden for IT: - Driften af de systemer vi har i dag vil ikke kunne opretholdes på nuværende niveau og der vil skulle skæres kraftigt i de systemer der benyttes. - Det vil ikke være muligt installere nye systemer uden yderligere urimelige lange ventetider. - Der vil være øget risiko for at systemer går ned. - Længere sagsbehandling i supporten. - Længere svar tider på support telefonen. - Lukning for personlig henvendelse i supporten. - Mindre onsite service. - Support på hardware ældre end 3 år bortfalder, og enhederne vil kræves skiftet ved fejl. 12

13 - Manglende kompetenceudvikling, hvor det fremover ikke bliver muligt at opret-holde service niveau og overlap i forbindelse med afvikling af ferie som eks. - De forudsatte effektiviseringsgevinster ved øget og anderledes brug af IT vil være vanskelige at indhøste uden bistand til forbedrede arbejdsgange. Sådan bistand kan købes eksternt, men vil oftest være dyrere eller mindre optimal. Ydelser inden for Indkøb: - Udbud af nye aftaler sker over en længere tidsperiode. - Manglende overholdelse af udbudsreglerne. - Manglende mulighed for at hente besparelsesmålene og efterleve indkøbspolitikkens mål om at indkøb skal ske bedst og billigst. Ydelser inden for Økonomi: - Risiko for mindre velfungerende kontrolfunktion. - Risiko for dårligere service over for fagsekretariater, institutioner m.v. Herunder risiko for manglende strukturering og oprydning i problematiske økonomisager. - Risiko for at overse mulighed for refusionshjemtagelse i meget komplicerede sager der kræver meget forarbejde. - Afstemningssvigt. - Revisionsbemærkninger/-kommentarer. - Manglende/dårligere intern kontrol. - Reduktion i personale vil betyde at opgaven ikke løses, eller skal løses ved indkøb af ekstern bistand til formentlig dyrere og dårligere kvalitet, idet den interne forankring i og vidensopbygning omkring de enkelte løsninger ikke bliver i koncernen. Besparelsen på 1,2 mio. kr. svarer til 3 personer. Hvis der ikke sker effektiviseringer og reduktion i de opgaver staben varetager nu, vil det øge arbejdspresset og forringe arbejdsmiljøet. Kan gennemføres fra Ø18. Reduktion af konti til repræsentation i Direktionen ( kr.) kr. Der foretages en reduktion på alle 3 direktørers repræsentationskonti med kr ,- (i alt ,-) således hver direktørs repræsentationskonto herefter er kr ,- Dette medfører en indskrænkning af servering til interne møder. Møder hvor eksterne gæster deltager prioriteres således holdt på det nuværende serviceniveau. Der kan evt. i forbindelse hermed være en afledt negativ effekt i forhold til den indtægtsdækkede virksomhed i kantinen. Fra

14 Ø19. Reduktion af Direktionens udviklingspulje ( kr.) kr. Direktionens udviklingspulje reduceres med ca. 10 % Der vil tilsvarende være reducerede muligheder for at understøtte udviklingsprojekter på tværs i organisationen, ligesom igangsættelsen af nye aktiviteter og projekter reduceres. Fra Ø20. Reduktion af Direktionens ramme til fordeling ( kr.) kr. Beløb der året igennem opspares via uforbrugte eller opsparede midler og fordeles mellem stabe og fagsekretariater reduceres med kr ,00 eller i forhold til indeværende års budget med ca. 10 %. Der vil fremadrettet være meget få midler, der kan fordeles til dækning af uforudsete udgifter eller merforbrug og budgetlægningen og økonomistyringen på alle konti må således yderligere optimeres. Fra Ø21. Reduktion af ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse ( kr.) kr. Ledelsesudviklingsprojektet Med Hjertet i Ledelse har ved udgangen af 2010 været afviklet over 4 år og er gennem de sidste 2 budgetlægninger gradvist reduceret. Med en yderligere reduktion på 30 % vil i en eventuel videreførelse af ledelsesudviklingsprojektet i en eller anden reduceret form, der vurderes ultimo 2010, betyde, at der alene vil være midler til 1½ dags projekt mod oprindeligt 4 hele dage årligt, som fra

15 forventes at blive en kombination af fx 2 eftermiddagsarrangementer for alle og 1-2 dags arrangementer, der gennemføres på fagområderne via fagsekretariaterne. Fra Ø22. Reduktion af materiale og øvrige udgifter på Teknik og Miljøområdet ( kr.) kr. Reduktion af budgetter til materiale og øvrige udgifter. Forringet mulighed for at trykke politikker og lokalplaner, Forringede muligheder for afholdelse af borgermøder Ø23. Reduktion af møde- og kursusudgifter for medlemmer af kommissioner, råd og nævn ( kr.) kr. Bevillingen til møder, kurser og studieture for medlemmer af kommissioner, råd og nævn reduceres. Ringere mulighed for at sikre, at medlemmer af kommissioner, råd og nævn modtager relevant uddannelse / kvalificering i forhold til at varetage de hverv, som de er udpeget til af byrådet. 15

16 Ø24. Reduktion af muligheder for at finansiere ekstern juridisk bistand ifm. retssager eller anden ekstern bistand ( kr.) kr. Reduktion af Byråds- og direktionssekretariatets bevilling til køb af ekstern bistand - herunder juridisk bistand i forbindelse med gennemførsel af sager ved domstolene. Understøttelsen af udvikling og kvalitet i særlige funktioner og i særlige situationer vil svækkes. Muligheden for at kvalitetssikre konkrete udviklingsforløb eller konkrete opgaveløsninger med særlig støtte, kompetence og inspiration udefra reduceres, og dermed øges presset på de eksisterende normeringer og kompetencer. Ø25. Reduceret anvendelse/indkøb af håndbøger og abonnementer ( kr.) kr. Skanderborg Kommunes abonnementer på aviser, tidsskrifter, lovsamlinger, KL s journalplan, løndata, statistikker mv. begrænses. Mulighederne for at abonnere på relevant faglig information reduceres. Ø26. Medarbejderbetaling for kaffe ( kr.) kr. Forslaget medtages i prioriteringskataloget efter forslag fra KantineMEDudvalget, som prioriterer dette forslag frem for reduktion af servicetilbud / prisstigninger i kantinen. Via opstillede automater har de ansatte på rådhuset og servicecentrene gratis adgang til kaffe og the på deres arbejdsplads. Den gratis ordning erstattes af en brugerbetaling på kr. 20 pr. 16

17 måned ordningen er obligatorisk, hvis man som medarbejder ønsker at kunne benytte de opsatte automater. Personalet på rådhuset og på servicecentrene vil generelt blive frataget et gode, som har været en del af personaleordningerne i hele den nye kommunes levetid, og som også fandtes i enkelte af de tidligere kommuner. Opkrævning af medarbejderbetaling for kaffe/the vil være en ny administrativ opgave. Ø27. Besparelser på udgifter til kommunikation ( kr.) kr. Budgettet for kommunikation dækker blandt andet udgifter til Skanderborg Kommunes lovpligtige annoncering, udgivelse af personaleblad, udvikling og drift af Inter- og Intranet, presseovervågning mv. Dårligere ekstern kommunikation og lavere udviklingstakt i arbejdet med at digitalisere dialogprocesser via Skanderborg Kommunes hjemmeside. Dårligere intern kommunikation og mindre support (intern uddannelse) i forhold til at udvikle og forbedre indhold og sprog i Skanderborg Kommunes kommunikation. Ø28. Reduceret antal valgsteder v. kommunal- og folketingsvalg ( kr.) kr. Samling af de nuværende 19 valgsteder til ca. 12 samt indførelse af hhv. elektronisk brevstemmeprotokol og digitale valglister det sidste alene ved de største valgsteder. Det reducerede antal valgsteder og anvendelsen af digitale valglister ved de største valgsteder medfører, at behovet for og dermed omkostningen til aflønning af valgstyrere, tilforordnede vælgere og af administrativt personale reduceres tilsvarende. Et reduceret antal valgsteder vil tillige reducere udgifterne i forbindelse med den praktiske forberedelse og gennemførelse af valg. 17

18 Den beregnede besparelse er en nettoberegning, hvor der er taget højde for omkostningerne til køb af de elektroniske løsninger (brevstemmeprotokol og valgliste) svarende til ca. kr pr. valg. Længere afstand til valgstederne med tilhørende risiko for, at valgdeltagelsen reduceres. Indførelsen af digitale valglister på de største valgsteder vil sikre, at det enkelte valg-sted fortsat fungerer uden unødig ventetid under afviklingen af valghandlingen. Anvendelsen af den elektroniske brevstemmeprotokol vil lette registreringen af brevstemmer forud for selve valghandlingen. Indførelsen af digitale valglister vil medføre krav om en særlig uddannelse af den administrativt udpegede valgsekretær på det enkelte valgsted, men derudover er det ikke vurderingen, at et reduceret antal valgsteder vil have konsekvenser for personalet.. Ø29. Reduktion af antal byrådsmedlemmer ( kr.) kr. Reduktion af antal byrådsmedlemmer fra de nuværende 29 medlemmer til 25 medlemmer. Forslaget kan først få virkning fra og med næste valgperiode det vil sige fra valgperioden Forslaget her kalkulerer alene med den besparelse, som følger af en reduceret udbetaling af det faste vederlag (kr ) til byrådsmedlemmer samt en reduceret udgift til byrådsmedlemmernes it-udstyr. (kr pr. medlem) Det vil sige, at der ikke her er taget højde for, at forslaget kan suppleres med en ændret udvalgsstruktur og dermed af en besparelse også på udgiften til udvalgsvederlag. Smallere repræsentation i byrådet. 1. januar Ø30. Færre medlemmer af byrådets stående udvalg ( kr.) kr. 18

19 Antallet af byrådsmedlemmer i byrådets stående udvalg kan reduceres f.eks. således, at de nuværende 9 medlemmer af Økonomiudvalget reduceres til 7, mens de nuværende 7 medlemmer af de øvrige 4 udvalg reduceres til 5. Den økonomiske konsekvens af forslaget er beregnet ud fra den forudsætning, at en gennemførelse ikke medfører ændringer af størrelsen på de udvalgs- og formandsvederlag, som gælder nu. Det vil sige, at udnyttelsen af den samlede ramme for udbetaling af udvalgs- og formandsvederlag fremover udnyttes i et reduceret omfang. Smallere repræsentation i byrådet. Ø31. Reduktion i tilskud til Søhøjlandets Turistforening ( kr.) kr. Reduktion på kr. i tilskud til Søhøjlandets Turistforening giver som udgangspunkt et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen. Se ovenfor. Ø32. Reduktion i tilskud til Skanderborg Erhvervsudvikling ( kr.) kr. Reduktion på kr. til Skanderborg Erhvervsudvikling giver som udgangspunkt et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen. Se ovenfor. 19

20 Ø33. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen ( kr.) kr. Nedlæggelse af Landdistriktspuljen, som blev etableret i forbindelse med budgetforliget i 2008, vil medføre, at de aktiviteter i landsbyerne, som puljen typisk har medfinansieret er henvist til anden finansiering. Ansøgninger til andre puljer vil kunne svækkes af manglende kommunal medfinansiering. Se ovenfor. Ø34. Besparelse på tilskud til personaleaktiviteter ( kr.) kr. Besparelsen på kr. på tilskud til personaleaktiviteter vil betyde, at der gives et lavere tilskud til eksempelvis personaleudvikling, lederrekruttering, temadage i forbindelse med organisationsudvikling mm. Se ovenfor. Ø35. Reduktion af udgifter på IT fællesområdet ( kr.) kr. Området dækker: IT (ex. KMD aftalen), Revision, Biler, Ledelsesinformation, kontorhold m.m. 20

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7

Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7 Bilag til UUs fremtidige organisatoriske placering Styregruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) har løbende været orienteret om konsekvenserne af Erhvervsskolereformen. UUH

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere