Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Løsgænger) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 141 Godkendelse af dagsorden Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab budgetopfølgning - Økonomiudvalgets eget område Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Budgetstrategi Budgetforslag til 1. behandling Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade Kollektiv trafik Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Styringsaftale Idræt i Dagtimerne - godkendelse af vedtægtsændringer maj Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 6 parceller ved Skærbæk øst Forlægning af motorvejsrampe ved Snoghøj Landevej Orientering om Frit valg på ældreområdetherunder nye regler Lukket - Bevilling til låneoptagelse i forbindelse med ny varmeproduktion på Skærbækværket...45 Side 2

3 141 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 142 Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab 2012 Sagsnr.:13/7667 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget de årlige revisionsberetninger med bilag fra kommunens revisor Deloitte. Følgende materiale er modtaget fra revisionen: Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Revisionsberetning for 2012 vedrørende Social og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Bilag 1, Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet for 2012 Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Bilag 3, Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Bilag 4, Redegørelse til SKAT for 2012 Beretning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2012 Alle beretninger beror som bilag på sagen og er desuden i henhold til styrelseslovens bestemmelser sendt via mail til Byrådet straks efter modtagelsen her i kommunen. Ved Byrådets godkendelse af revisionens beretninger og besvarelsen af bemærkninger i disse sker tillige den endelige godkendelse af årsregnskabet, jævnfør styrelseslovens 45 stk. 2. Revisionen har givet kommunens årsregnskab for 2012 en påtegning uden forbehold. Revisionen har heller ikke haft generelle bemærkninger til årsregnskabet, men har afgivet i alt 7 områdespecifikke bemærkninger, som alle er behandlet af administrationen og besvaret. Desuden har revisionen haft bemærkninger til nogle personsager på det sociale område. Revisionens beretninger indeholder de bemærkninger, der efter revisionens opfattelse bør indgå til orientering for byrådet. Udover beretningerne har revisionen udarbejdet et notat til kommunen over de observationer, som efter revisionens vurdering kan behandles administrativt. De enkelte bemærkninger med administrationens besvarelse, fremgår af notat, der beror på sagen. For så vidt angår bemærkninger til personsager på det sociale område er alle disse drøftet med revisionen under deres besøg i kommunen og rettelser i forhold til den enkelte sag er aftalt. Revisionens notat til administrationen er ligeledes blevet behandlet, og på områder, hvor revisionen har påpeget uhensigtsmæssigheder i forhold til arbejdsgange eller rutiner, er det nøje vurderet hvorvidt de påpegede forhold på bedst mulig vis kan afhjælpes. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Vurdering: Revisionens gennemgang har i 2012 alene givet anledning til 7 områdespecifikke bemærkninger 2 bemærkninger vedr. årsregnskabet generelt 5 bemærkninger vedr. det sociale område De 2 bemærkninger på området årsregnskabet generelt vedrører dels opfølgning på sidste års bemærkninger, dels mulige fejlregistreringer, der kan have haft momsmæssige konsekvenser. Bemærkninger på det sociale område vedrører interne kontroller, konteringspraksis, anvendt praksis ved beregning af løntilskud til fleksjob, bemærkninger til mulige fejl i refusionsopgørelser til staten samt spørgsmål vedr. systemafstemninger. Langt overvejende del af de påpegede fejl er allerede erkendt og der er sket eller vil snarest ske en korrektion i de tilfælde, hvor fejl har haft refusionsmæssige konsekvenser. På nogle områder er der behov for en yderligere undersøgelse af det revisionen peger på i bemærkningerne og også dette arbejde er igangsat. Udover de omtalte 7 områdespecifikke bemærkninger har revisionen afgivet bemærkning til et antal personsager på det sociale område. Alle disse bemærkninger er før revisionen afsluttede sit besøg drøftet med de pågældende fagområder og der er iværksat tiltag for at rette fejl og berigtige statsrefusion. En uddybende beskrivelse af revisionens bemærkninger fremgår som nævnt i sagsbeskrivelsen af notat, der beror på sagen. Dette notat indeholder naturligvis også kommunens besvarelse af den enkelte bemærkning hvoraf fremgår hvilke tiltag, der er iværksat for at rette konstaterede fejl samt hvad der gjort for at undgå mulige fremtidige fejl. Antallet og omfanget af påpegede fejl og mangler fra revisionen i 2012 er klart mindsket i forhold til 2011, noget som revisionen også selv bemærker i beretningen for Det vil være vanskeligt helt at undgå fejl i den daglige administration, dette vil i givet fald kræve, at der skulle afsættes langt flere ressourcer til løbende kontroller i administrationen. Indstillinger: Økonomi indstiller til Byrådet, 1. At revisionens beretninger med tilhørende bilag for 2012 og besvarelsen af revisionens bemærkninger godkendes 2. At kommunens årsregnskab for 2012 godkendes endeligt Bilag: Åben - Revisionsberetning Social Side 5

6 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 1 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 2 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 3 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 4 Åben - Revisionsberetning Hovedberetning Åben - Revisionsberetning Byfornyelsesområdet Åben - Revisionens bemærkninger m. besvarelser Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 6

7 budgetopfølgning - Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:13/5184 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni 2013: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administrativ organisation 165,068 0,310-8, ,606 Tværkommunalt 175,062-10,099-32, ,523 Politisk organisation 11, ,520 11,133 Forsikringer 16, ,241 13,690 UddannelsesCentret Fredericia 1,179 0,144-1,479-0,156 Serviceudgifter i alt 369,893-9,645-46, ,796 Brugerfinansieret område Dong Energy A/S, tj.pensioner 1, ,382 1,147 Drift i alt 371,422-9,645-46, ,943 Anlæg Borgerservice og Administration -15,353-3,207-12,146 Jordforsyning -5,096-1,300 3,325-3,071 Danmark C -1,236-0,286-0,950 Anlæg i alt -21,685-1,300 6,818-16,167 Total 349,737-10,945-40, ,776 Side 7

8 + = udgift, - = indtægt Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget, 1. budgetopfølgning, spar/lån overførsler fra 2012 samt enkeltstående tillægsbevillinger. 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For drift samt anlæg er der en tilretning på i alt 10,945 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. For drift er de væsentligste af sagerne, udmøntning af barselsfonden samt engangsbesparelse (opsparet beløb fra 2012 vedr. voksenelever). I alt -9,645 mio.kr. For anlæg er der solgt parcelhus grunde på Martine Christoffersens Vej, og provenuet herfra overføres til Teknisk Udvalg til delvis færdiggørelse af udstykningen. I alt -1,300 mio.kr. For en yderligere specifikation af sagerne, henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Se under punkterne Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Indtægtspuljen vedr. salg af ejendomme er nedskrevet med 22,1 mio. kr. kr. i 2013 i forbindelse med Masterplan ejendommes vedtagelse i Byrådet 24. juni Restsalgspuljen forventes p.t. at overføre en manglende indtægt på ca. 3 mio.kr. til Det er Økonomis vurdering at 2. budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyringen samt at budgettet holdes. Side 8

9 Indstillinger: Økonomi indstiller, at: 1. Der søges om tillægsbevilling/omplacering for i -9,645 mio. kr. vedr. serviceudgifter i Der søges om tillægsbevilling/omplacering for -1,300 mio.kr. vedr. anlæg i Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,334 mio.kr. vedr. IT-investeringer samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb. 4. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,200 mio.kr. vedr. Digitalisering af byggesagsbehandling, hvorved det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten hermed frigives. 5. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,700 mio.kr. vedr. Indscanning af byggesagsarkiv, hvorved det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten hermed frigives. 6. Status på indsatsområderne tages til efterretning. 7. Sagen videresendes til Byrådet. Bilag: Åben - Specifikation 2 BO.pdf Åben - Borgerservice og administration.doc Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 9

10 144 Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Sagsnr.:13/4941 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede, kvartalvise budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal således finansieres via en reduktion på andre områder inden for udvalgets ramme. 2. budgetopfølgning har nu været gennem fagudvalgene, og den samlede budgetopfølgning for kommunen kan hermed rapporteres til Økonomiudvalget og Byrådet. I nedenstående tabel vises udviklingen fra det vedtagne budget til det forventede regnskab for I bilaget Økonomisk oversigt 2. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 2. budgetopfølgning. Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,3 17,7 12, ,6 Serviceudgifter 2.051,1-11,3-4,7 30, ,5 Øvrige driftsudgifter 955,1-1,7 3,1 3,9 960,4 Renter 23,7 0,3 10,3 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4 5,0 20,8 34,3-59,3 Anlæg 76,2 6,1 0,1 17,2 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2 11,0 20,9 51,5 40,2 Jordforsyning/Danmark C -2,9 2,0-0,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-0,5 0,1 1,1-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6 12,5 21,0 52,6 38,5 Låneoptagelse -54,5 7,5-10,3-57,3 Afdrag på lån 66,2 23,8 90,0 Resultat i alt -35,9 43,8 10,7 52,6 71,2 Kassebeholdning Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Likvide aktiver primo 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle poster 35,9-43,8-10,7-52,6-71,2 Øvrige finansforskydninger -62,7 23,1-5,0-47,2 Likvide aktiver ultimo -23,0-114,7 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 153,0 Side 10

11 Samlet resultat 2. budgetopfølgning 15,7 Samlet set giver 2. budgetopfølgning en merudgift på 15,7 mio. kr. Sagerne gennemgås i det følgende: 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Skatter og generelle tilskud Skatter og tilskud er reguleret med 12,0 mio. kr. som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet, tilbageførsel af forventet midtvejsregulering fra 1. budgetopfølgning og tilbagebetaling af dækningsafgift. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet er en efterregulering for 2012 og en midtvejsregulering for 2013 og skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet nedjusteres med 22,9 mio. kr. SKAT har afgjort en række sager, hvor lokale virksomheder har klaget over høj vurdering. Mange virksomheder har fået medhold, og det forventede provenu af dækningsafgiften nedjusteres på baggrund af disse afgørelser. Samlet set er der tale om en regulering på 2,1 mio. kr. Skattefinansieret drift Der er en samlet tilretning på i alt -1,6 mio. kr. Der er primært tale om udfasning af præmie- og bonusordningen på elever samt en engangsbesparelse, idet puljen til voksenelever nedskrives med 5 mio. kr. Der bliver endvidere tilrettet for diverse DUT-sager, som er henholdsvis kompensation for nye opgaver og nedregulering for bortfaldne opgaver. Anlæg Der ansøges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling i henhold til bilag. Renter/lånoptagelse Budgetjusteringen på 10,3 mio. kr. under renter vedrører kurstab i forbindelse med indfrielse af schweizerfranc-arrangementer jf. Økonomiudvalgets beslutning i møde 26. februar Kurstabet er finansieret ved øget låntagning i forbindelse med låneomlægningen. Øvrige finansforskydninger Konsekvenstilretninger af deponeringer i forbindelse med 2. budgetopfølgning på grund af ændringer i forhold til primært kvalitetsfond og det brugerfinansierede område. Tilretningen udgør i alt 5,0 mio. kr. Ændret spar/lån Side 11

12 Det forventes, at niveauet for spar/lån nedbringes med 30,5 mio. kr. på servcieudgifterne og 3,9 mio. kr. på øvrige udgifter. Nedenstående tabel viser vurderingerne af forventet ændring i spar/lån pr. 30. juni 2013 på serviceudgifterne. Udvalg Forventet ændring i spar/lån Det tekniske område -4,6 Natur og miljø 0,2 Beredskab 0,0 Børn og unge -7,2 Kultur og Fritid 7,0 Arbejdsmarked 0,0 Voksenservice 24,6 Pleje 8,6 Sundhed 1,9 Erhverv, Innovation og Strategi -0,8 Borgerservice og administration 0,8 I alt 30,5 Den væsentligste årsag til ændringen i spar/lån er Voksenservice. Voksenservice havde i 2012 et merforbrug på 18,5 mio. kr., og vurderingen er at merforbruget i 2013 vil stige med yderligere 24,6 mio. kr. På Børn og Unge stiger opsparingen med i alt 7,2 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er de sparede midler i forbindelse med forårets lockout på skoleområdet. Halvårsregnskab Det er besluttet af folketinget, at alle kommuner skal lave et halvårsregnskab, der indeholder en oversigt over de poster, der er bogført pr. 30. juni samt forventet regnskab. Forbruget viser samtidige posteringer i perioden, mens forventet regnskab er identisk med den i tabellen tidligere i sagen. I nedenstående tabel vises de to poster sammen med det vedtagne budget Mio. kr. Vedtaget budget Halvårsregnskab Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud , , ,6 Serviceudgifter og øvrige driftsudgifter 3.006, , ,9 Renter 23,7 20,5 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4-267,0-59,3 Anlæg 76,2 30,1 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2-236,9 40,2 Jordforsyning/ Danmark C -2,9-7,5-0,9 Brugerfinansierede områder (drift/anlæg) -1,5-14,3-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6-258,7 38,5 Låneoptagelse -54,5-64,8-57,3 Afdrag på lån 66,2 37,6 90,0 Side 12

13 Resultat i alt -35,9-285,9 71,2 Det bør bemærkes, at 1. halvårs forbrug ikke kan benyttes til at forudsige helårsregnskabet, da der er store udsving i hvornår de forskellige regninger kommer og bliver konteret. Det forventede regnskab er et udtryk for en vurdering af hvordan hele året forventes at forløbe, og her er halvårsregnskabet kun et af flere værktøjer. Kommunens betalingsmønstre i første halvår af 2013 har været atypiske, idet kommunen 1. januar 2013 skiftede økonomisystem og implementerede nye arbejdsgange. Bilaget Regnskabsrapport halvårsregnskab 2013 indeholder en oversigt over forbruget på politisk niveau. Specialiseret socialområde Det er besluttet af folketinget, at der særskilt skal følges op på det specialiserede socialområde hvert kvartal. I bilaget Opfølgning det specialiserede socialområde vises dette. Også her gøres der opmærksom på, at betalingsmønstret for første halvår af 2013 har været atypisk på grund af skift i økonomisystem. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Økonomiske konsekvenser: Se afsnittene Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Resultat af ordinær drift Resultatet af den ordinære drift forventes efter budgetopfølgningen, at udvise et overskud på -59,3 mio. kr. Det er en betydelig forværring i forhold til det vedtagne budget, hvor overskuddet er -119,4 mio. kr. Byrådet har i den økonomiske politik besluttet, at overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 100 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at denne målsætning ikke ser ud til at kunne nås. Servicerammen Økonomi vurderer, at servicerammen er under pres særligt som følge af de ændrede forventninger til spar/lån. KL s pejlemærke for serviceudgifter er for Fredericia Kommune 2.032,0 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.065,5 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 33,5 mio. kr. Side 13

14 For god ordens skyld skal det nævnes, at Regeringen og KL i starten af året aftalte at flytte samlet set 2,0 mia. kr. fra serviceudgifter til anlæg. KL har i deres pejlemærke ikke justeret servicerammen tilsvarende. I budgetlægningen for 2013 blev der indarbejdet en bufferpulje på 24,0 mio. kr. Puljens formål var at budgettere med forbrug af spar/lån således at det er muligt, at anvende opsparede midler uden at presse servicerammen. Direktionen indstiller, at bufferpuljen inddrages for at lette presset på servicerammen. Såfremt denne puljen inddrages til at afhjælpe det forventede merforbrug reduceres presset på servicerammen med 24,0 mio. kr., og således vil presset udgøre 9,5 mio. kr. Direktionen indstiller derfor til generel tilbageholdenhed samt indførelse af et fleksibelt ansættelsesstop. Likviditet Fredericia Kommunes likviditet er bedre end forventet i budgettet for Den gennemsnitlige likviditet er 153,0 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mere end i budgettet. Den forbedrede likviditet skyldes den store opsparing som kommunen havde fra 2012 til Ifølge kommunens økonomiske principper kan afdelinger, institutioner mv. frit benytte deres opsparede midler, hvilket betyder, at den forbedrede likviditet i Økonomis vurdering er midlertidig. Kommunens gennemsnitlige likviditet overholder den økonomiske politik, hvor målet er 100 mio. kr. Voksenservice Voksenservices regnskabsresultat for 2012 viste en gæld på 18,5 mio. kr. 2. budgetopfølgning for Voksenservice 2013 viser, at gælden forventes at vokse yderligere med 24,6 mio. kr. Den samlede ufordring forventes således at komme op på 43,1 mio. kr. Byrådet vedtog ved behandlingen af 1. budgetopfølgning, at det indskærpes, at Socialudvalget skal overholde rammen. Ligeledes blev beslutning om afdragsfrihed i 2013 på lånet på 18,5 mio. kr. fra 2011 og 2012 udskudt, indtil der foreligger et overblik over mulighederne. Et enigt Socialudvalg ønskede efter deres møde 21. juni, at de økonomiske udfordringer for Voksenservice indgår i den politiske budgetproces for 2014 og frem. Udvalget tilslutter sig igangsatte initiativer mht. fleksibelt ansættelsesstop og fortsat indsats for at reducere udgifterne til særlig dyre enkeltsager (hjemtagning og kontraktforhandlinger) samt fortsat økonomisk tilbageholdenhed. 2. budgetopfølgning er en status over igangværende aktiviteter og forbrug på de enkelte udvalg. En status der ifølge kommunens økonomistyringsprincipper anvendes til at afdækker udvalgenes muligheder for at håndtere udfordringer indenfor egen ramme. Side 14

15 Økonomistyringsprincipperne sikre således at der indenfor udvalget se på tvær af fagområder med det formål at sikre rammeoverholdelse. I Direktionens forslag til 1. Behandlingsbudget er det imidlertid lagt den forventning ind, at de økonomiske udfordringer på Voksenservice er så store på nuværende tidspunkt, at Socialudvalget ikke forventes at overholde deres budget i 2013 selv om andre områder inden for socialudvalgets ramme skulle igangsætte udgiftsdæmpende foranstaltninger. Økonomi indstiller derfor at det forventede merforbrug på 24,5 mio. Kr. Tilskrives gælden og at der identificeres udgiftsdæmpende foranstaltninger med virkning fra Indstillinger: Økonomi indstiller, at 2. budgetopfølgning godkendes, hvilket indebærer at: 1. Der søges tillægsbevilling på -4,672 mio. kr. til serviceudgifter 2. Der søges tillægsbevilling på 3,075 mio. kr. til overførselsudgifter 3. Der søges tillægsbevilling på 0,148 mio. kr. til anlæg 4. Der søges tillægsbevilling på 0,106 mio. kr. til driften på det brugerfinansierede område 5. Der søges tillægsbevilling på 10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af renter 6. Der søges tillægsbevilling på -10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af lånoptagelse 7. Der søges om en tillægsbevilling på 4,950 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger 8. Der meddelelses anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. samt tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,382 mio. kr. hvorved rådighedsbeløbene frigives Direktionen indstiller endvidere, at 9. Der sigtes efter KL s pejlemærke for servicerammen 10. Bufferpuljen på 24,000 mio. kr. inddrages til at afdække det forventede merforbrug, og at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf tilrettes i budgettet 11. Der opfordres til tilbageholdenhed 12. Der indføres et fleksibelt ansættelsesstop resten af 2013 Bilag: Åben - Specifikation - 2-BO.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 2-Budgetopfølgning 13.pdf Åben - Økonomisk oversigt 2 budgetopfølgning.pdf Åben - Opfølgning det specialiserede socialområde.pdf Åben - Regnskabsrapport halvsårsregnskab 2013.pdf Side 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 16

17 145 Budgetstrategi Sagsnr.:13/8813 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet drøftede den 20. marts 2013 kommunens økonomiske udfordringer, herunder særligt om en budgetstrategi kunne være et værktøj til at arbejde mere langsigtet med økonomien og på sigt skabe råderum til at investere i byens udvikling. Byrådet besluttede på baggrund af drøftelserne, at Direktionen skulle præsentere udkast til strategi på Byrådets netop afholdt budgetseminar. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kommunernes økonomi er under pres som følge af, at de økonomiske rammer snævres ind, samtidig med at efterspørgslen efter de kommunale serviceydelser er stigende. Fredericia er særligt hårdt ramt, idet sundheds- og overførselsudgifterne ligger over landsgennemsnittet med manglende kompensation til følge. Med budgetstrategien fastsættes der langsigtede pejlemærker for den økonomiske udvikling, og der peges på værktøjer, som kan trimme økonomien og sikre, at der er råderum til i første omgang at genopbygge kommunens kassebeholdning og på længere sigt til investeringer i byen. Konkret er følgende pejlemærker udpeget: Økonomi i balance Overskud på 30 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Robust kassebeholdning Gennemsnitlig likviditet på min. 150 mio. kr. Optimering af låneportefølje Anvisning af finansiering af afdrag ved låneoptagelse Direktionen har i deres budgetforslag til 1. behandlingen taget udgangspunkt i budgetstrategien og anvendt pejlemærkerne i udformningen af forslaget. Budgetforslaget hæver kassebeholdningen betragteligt samtidig med at der afsættes midler til investering i Fredericia C. Budgetstrategien er gennemgået på budgetseminaret og er desuden at finde som bilag på sagen. Såfremt strategien vedtages foreslås det, at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med pejlemærkerne i budgetstrategien. Indstillinger: Direktionen indstiller Side 17

18 1. at budgetstrategien godkendes 2. at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med budgetstrategiens pejlemærker Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 18

19 146 Budgetforslag til 1. behandling Sagsnr.:13/8816 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget har i årets budgetprocedure besluttet, at det er Direktionen, som udarbejder budgetforslag til 1. behandlingen. Budgetforslaget blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 21. og 22. august. Som oplyst på budgetseminaret ville budgetforslaget blive rettet endeligt til, når kommunen havde modtaget svar på ansøgninger om særtilskud og lån samt fået en endelig udmelding om det kriteriefordelte tilskud på skoleområdet. Der vil på mødet blive nærmere redegjort for ændringerne. Budgetforslaget vil efter Økonomiudvalgets behandling blive sendt i høring i perioden 4. til 16. september. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktionen indstiller at budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for den videre budgetlægning Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget videresender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet, som herefter danner grundlag for den videre budgetlægning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 19

20 147 Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade. Sagsnr.:13/8491 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 24. juni 2013 vedtog Byrådet en Masterplan for den fremtidige anvendelse af IP Schmidts gård og Købmagergade Skole. Gennemførelsen af Masterplanen indebærer blandt andet, at de 16 ældreboliger på IP Schmidt skal nedlægges og aktiviteterne i IP Schmidts aktivitetscenter sammen med aktiviteterne i det gamle bibliotek flyttes til Depotgården. Da Masterplanens gennemførelse berører byens ældre skulle Seniorrådet have været hørt. Det var ikke muligt inden Masterplanens vedtagelse. Høringsprocessen er igangsat 1. juli Den 5. august 2013 forelå følgende høringssvar og udtalelser: Høringssvar fra Seniorrådet i Fredericia til den af Byrådet vedtagne Masterplan på byrådsmøde mandag den 24. juni 2013 Høringssvar til Masterplanen fra Seniorrådet, høringssvar fra et mindretal. Udtalelse fra Brugerrådet ved I. P. Schmidt i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Masterplanen juni 2013 Høringssvar og udtalelser er fremsendt til Byrådet og vedhæftet som bilag til nærværende indstilling. På grundlag af høringssvarene har kommunens administration udarbejdet et notat, som ligeledes er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser: Vurderingen af de økonomiske konsekvenser fremgår af det af administrationen udarbejdede notat. Såfremt høringssvarene følges for så vidt angår aktiviteterne på IP Schmidt vil væsentlige elementer i Masterplanens økonomi ikke kunne realiseres. Forbliver aktivitetscenteret og de 16 lejligheder på IP Schmidt, vil det ikke være muligt at flytte dele af den kommunale forvaltning dertil, og opsigelse og rydning af eksterne lejemål må opgives. Dette betyder at en besparelse på ca. 3 mio. kr. (leje til eksterne lejemål) ikke kan realiseres. Plejen har siden byrådets vedtagelse af Masterplanen tilbageholdt, såvel plejeboliger, som ældreboliger med henblik på at kunne tilbyde beboerne på IP Schmidt, Vendersgade 2. sal relevante og attraktive erstatningsboliger. Boligerne friholdes, indtil der foreligger en endelig afklaring fra Byrådet om Masterplanens indhold. Da friholdelsen betyder et vist lejetab, er det vigtigt, at en endelig afklaring foreligger hurtigst muligt. Side 20

21 Vurdering: Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af det vedhæftede notat. Indstillinger: Direktionen indstiller at Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på en anbefaling til Byrådet. Bilag: Åben - Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Åben - Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Åben - Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Åben - notat vedr. høringssvar - Masterplanen - IP Schmidt Beslutning i Socialudvalget den : Et enigt Socialudvalg tager høringssvarene til efterretning og fremsender sagen til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Videresendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Videresendes til byrådet. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 21

22 148 Kollektiv trafik Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere til Sydtrafik end budgetteret. Årsager hertil er følgende: 1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end forventet. 2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet. 3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel. I november 2011 trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse. Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik. Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være for optimistiske. Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på 11.6 mio. kr. mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. 11 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12 kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med Fredericia kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere end budgetteret, og også højere end i Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio. kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8 mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio. kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %. De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye ruter kræver tilvænning for passagererne, hvilket kan være årsag til faldende passagertal i en periode. Side 22

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere