Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Løsgænger) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 141 Godkendelse af dagsorden Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab budgetopfølgning - Økonomiudvalgets eget område Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Budgetstrategi Budgetforslag til 1. behandling Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade Kollektiv trafik Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Styringsaftale Idræt i Dagtimerne - godkendelse af vedtægtsændringer maj Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 6 parceller ved Skærbæk øst Forlægning af motorvejsrampe ved Snoghøj Landevej Orientering om Frit valg på ældreområdetherunder nye regler Lukket - Bevilling til låneoptagelse i forbindelse med ny varmeproduktion på Skærbækværket...45 Side 2

3 141 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 142 Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab 2012 Sagsnr.:13/7667 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget de årlige revisionsberetninger med bilag fra kommunens revisor Deloitte. Følgende materiale er modtaget fra revisionen: Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Revisionsberetning for 2012 vedrørende Social og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Bilag 1, Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet for 2012 Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Bilag 3, Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Bilag 4, Redegørelse til SKAT for 2012 Beretning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2012 Alle beretninger beror som bilag på sagen og er desuden i henhold til styrelseslovens bestemmelser sendt via mail til Byrådet straks efter modtagelsen her i kommunen. Ved Byrådets godkendelse af revisionens beretninger og besvarelsen af bemærkninger i disse sker tillige den endelige godkendelse af årsregnskabet, jævnfør styrelseslovens 45 stk. 2. Revisionen har givet kommunens årsregnskab for 2012 en påtegning uden forbehold. Revisionen har heller ikke haft generelle bemærkninger til årsregnskabet, men har afgivet i alt 7 områdespecifikke bemærkninger, som alle er behandlet af administrationen og besvaret. Desuden har revisionen haft bemærkninger til nogle personsager på det sociale område. Revisionens beretninger indeholder de bemærkninger, der efter revisionens opfattelse bør indgå til orientering for byrådet. Udover beretningerne har revisionen udarbejdet et notat til kommunen over de observationer, som efter revisionens vurdering kan behandles administrativt. De enkelte bemærkninger med administrationens besvarelse, fremgår af notat, der beror på sagen. For så vidt angår bemærkninger til personsager på det sociale område er alle disse drøftet med revisionen under deres besøg i kommunen og rettelser i forhold til den enkelte sag er aftalt. Revisionens notat til administrationen er ligeledes blevet behandlet, og på områder, hvor revisionen har påpeget uhensigtsmæssigheder i forhold til arbejdsgange eller rutiner, er det nøje vurderet hvorvidt de påpegede forhold på bedst mulig vis kan afhjælpes. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Vurdering: Revisionens gennemgang har i 2012 alene givet anledning til 7 områdespecifikke bemærkninger 2 bemærkninger vedr. årsregnskabet generelt 5 bemærkninger vedr. det sociale område De 2 bemærkninger på området årsregnskabet generelt vedrører dels opfølgning på sidste års bemærkninger, dels mulige fejlregistreringer, der kan have haft momsmæssige konsekvenser. Bemærkninger på det sociale område vedrører interne kontroller, konteringspraksis, anvendt praksis ved beregning af løntilskud til fleksjob, bemærkninger til mulige fejl i refusionsopgørelser til staten samt spørgsmål vedr. systemafstemninger. Langt overvejende del af de påpegede fejl er allerede erkendt og der er sket eller vil snarest ske en korrektion i de tilfælde, hvor fejl har haft refusionsmæssige konsekvenser. På nogle områder er der behov for en yderligere undersøgelse af det revisionen peger på i bemærkningerne og også dette arbejde er igangsat. Udover de omtalte 7 områdespecifikke bemærkninger har revisionen afgivet bemærkning til et antal personsager på det sociale område. Alle disse bemærkninger er før revisionen afsluttede sit besøg drøftet med de pågældende fagområder og der er iværksat tiltag for at rette fejl og berigtige statsrefusion. En uddybende beskrivelse af revisionens bemærkninger fremgår som nævnt i sagsbeskrivelsen af notat, der beror på sagen. Dette notat indeholder naturligvis også kommunens besvarelse af den enkelte bemærkning hvoraf fremgår hvilke tiltag, der er iværksat for at rette konstaterede fejl samt hvad der gjort for at undgå mulige fremtidige fejl. Antallet og omfanget af påpegede fejl og mangler fra revisionen i 2012 er klart mindsket i forhold til 2011, noget som revisionen også selv bemærker i beretningen for Det vil være vanskeligt helt at undgå fejl i den daglige administration, dette vil i givet fald kræve, at der skulle afsættes langt flere ressourcer til løbende kontroller i administrationen. Indstillinger: Økonomi indstiller til Byrådet, 1. At revisionens beretninger med tilhørende bilag for 2012 og besvarelsen af revisionens bemærkninger godkendes 2. At kommunens årsregnskab for 2012 godkendes endeligt Bilag: Åben - Revisionsberetning Social Side 5

6 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 1 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 2 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 3 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 4 Åben - Revisionsberetning Hovedberetning Åben - Revisionsberetning Byfornyelsesområdet Åben - Revisionens bemærkninger m. besvarelser Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 6

7 budgetopfølgning - Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:13/5184 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni 2013: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administrativ organisation 165,068 0,310-8, ,606 Tværkommunalt 175,062-10,099-32, ,523 Politisk organisation 11, ,520 11,133 Forsikringer 16, ,241 13,690 UddannelsesCentret Fredericia 1,179 0,144-1,479-0,156 Serviceudgifter i alt 369,893-9,645-46, ,796 Brugerfinansieret område Dong Energy A/S, tj.pensioner 1, ,382 1,147 Drift i alt 371,422-9,645-46, ,943 Anlæg Borgerservice og Administration -15,353-3,207-12,146 Jordforsyning -5,096-1,300 3,325-3,071 Danmark C -1,236-0,286-0,950 Anlæg i alt -21,685-1,300 6,818-16,167 Total 349,737-10,945-40, ,776 Side 7

8 + = udgift, - = indtægt Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget, 1. budgetopfølgning, spar/lån overførsler fra 2012 samt enkeltstående tillægsbevillinger. 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For drift samt anlæg er der en tilretning på i alt 10,945 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. For drift er de væsentligste af sagerne, udmøntning af barselsfonden samt engangsbesparelse (opsparet beløb fra 2012 vedr. voksenelever). I alt -9,645 mio.kr. For anlæg er der solgt parcelhus grunde på Martine Christoffersens Vej, og provenuet herfra overføres til Teknisk Udvalg til delvis færdiggørelse af udstykningen. I alt -1,300 mio.kr. For en yderligere specifikation af sagerne, henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Se under punkterne Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Indtægtspuljen vedr. salg af ejendomme er nedskrevet med 22,1 mio. kr. kr. i 2013 i forbindelse med Masterplan ejendommes vedtagelse i Byrådet 24. juni Restsalgspuljen forventes p.t. at overføre en manglende indtægt på ca. 3 mio.kr. til Det er Økonomis vurdering at 2. budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyringen samt at budgettet holdes. Side 8

9 Indstillinger: Økonomi indstiller, at: 1. Der søges om tillægsbevilling/omplacering for i -9,645 mio. kr. vedr. serviceudgifter i Der søges om tillægsbevilling/omplacering for -1,300 mio.kr. vedr. anlæg i Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,334 mio.kr. vedr. IT-investeringer samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb. 4. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,200 mio.kr. vedr. Digitalisering af byggesagsbehandling, hvorved det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten hermed frigives. 5. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,700 mio.kr. vedr. Indscanning af byggesagsarkiv, hvorved det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten hermed frigives. 6. Status på indsatsområderne tages til efterretning. 7. Sagen videresendes til Byrådet. Bilag: Åben - Specifikation 2 BO.pdf Åben - Borgerservice og administration.doc Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 9

10 144 Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Sagsnr.:13/4941 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede, kvartalvise budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal således finansieres via en reduktion på andre områder inden for udvalgets ramme. 2. budgetopfølgning har nu været gennem fagudvalgene, og den samlede budgetopfølgning for kommunen kan hermed rapporteres til Økonomiudvalget og Byrådet. I nedenstående tabel vises udviklingen fra det vedtagne budget til det forventede regnskab for I bilaget Økonomisk oversigt 2. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 2. budgetopfølgning. Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,3 17,7 12, ,6 Serviceudgifter 2.051,1-11,3-4,7 30, ,5 Øvrige driftsudgifter 955,1-1,7 3,1 3,9 960,4 Renter 23,7 0,3 10,3 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4 5,0 20,8 34,3-59,3 Anlæg 76,2 6,1 0,1 17,2 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2 11,0 20,9 51,5 40,2 Jordforsyning/Danmark C -2,9 2,0-0,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-0,5 0,1 1,1-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6 12,5 21,0 52,6 38,5 Låneoptagelse -54,5 7,5-10,3-57,3 Afdrag på lån 66,2 23,8 90,0 Resultat i alt -35,9 43,8 10,7 52,6 71,2 Kassebeholdning Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Likvide aktiver primo 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle poster 35,9-43,8-10,7-52,6-71,2 Øvrige finansforskydninger -62,7 23,1-5,0-47,2 Likvide aktiver ultimo -23,0-114,7 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 153,0 Side 10

11 Samlet resultat 2. budgetopfølgning 15,7 Samlet set giver 2. budgetopfølgning en merudgift på 15,7 mio. kr. Sagerne gennemgås i det følgende: 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Skatter og generelle tilskud Skatter og tilskud er reguleret med 12,0 mio. kr. som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet, tilbageførsel af forventet midtvejsregulering fra 1. budgetopfølgning og tilbagebetaling af dækningsafgift. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet er en efterregulering for 2012 og en midtvejsregulering for 2013 og skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet nedjusteres med 22,9 mio. kr. SKAT har afgjort en række sager, hvor lokale virksomheder har klaget over høj vurdering. Mange virksomheder har fået medhold, og det forventede provenu af dækningsafgiften nedjusteres på baggrund af disse afgørelser. Samlet set er der tale om en regulering på 2,1 mio. kr. Skattefinansieret drift Der er en samlet tilretning på i alt -1,6 mio. kr. Der er primært tale om udfasning af præmie- og bonusordningen på elever samt en engangsbesparelse, idet puljen til voksenelever nedskrives med 5 mio. kr. Der bliver endvidere tilrettet for diverse DUT-sager, som er henholdsvis kompensation for nye opgaver og nedregulering for bortfaldne opgaver. Anlæg Der ansøges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling i henhold til bilag. Renter/lånoptagelse Budgetjusteringen på 10,3 mio. kr. under renter vedrører kurstab i forbindelse med indfrielse af schweizerfranc-arrangementer jf. Økonomiudvalgets beslutning i møde 26. februar Kurstabet er finansieret ved øget låntagning i forbindelse med låneomlægningen. Øvrige finansforskydninger Konsekvenstilretninger af deponeringer i forbindelse med 2. budgetopfølgning på grund af ændringer i forhold til primært kvalitetsfond og det brugerfinansierede område. Tilretningen udgør i alt 5,0 mio. kr. Ændret spar/lån Side 11

12 Det forventes, at niveauet for spar/lån nedbringes med 30,5 mio. kr. på servcieudgifterne og 3,9 mio. kr. på øvrige udgifter. Nedenstående tabel viser vurderingerne af forventet ændring i spar/lån pr. 30. juni 2013 på serviceudgifterne. Udvalg Forventet ændring i spar/lån Det tekniske område -4,6 Natur og miljø 0,2 Beredskab 0,0 Børn og unge -7,2 Kultur og Fritid 7,0 Arbejdsmarked 0,0 Voksenservice 24,6 Pleje 8,6 Sundhed 1,9 Erhverv, Innovation og Strategi -0,8 Borgerservice og administration 0,8 I alt 30,5 Den væsentligste årsag til ændringen i spar/lån er Voksenservice. Voksenservice havde i 2012 et merforbrug på 18,5 mio. kr., og vurderingen er at merforbruget i 2013 vil stige med yderligere 24,6 mio. kr. På Børn og Unge stiger opsparingen med i alt 7,2 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er de sparede midler i forbindelse med forårets lockout på skoleområdet. Halvårsregnskab Det er besluttet af folketinget, at alle kommuner skal lave et halvårsregnskab, der indeholder en oversigt over de poster, der er bogført pr. 30. juni samt forventet regnskab. Forbruget viser samtidige posteringer i perioden, mens forventet regnskab er identisk med den i tabellen tidligere i sagen. I nedenstående tabel vises de to poster sammen med det vedtagne budget Mio. kr. Vedtaget budget Halvårsregnskab Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud , , ,6 Serviceudgifter og øvrige driftsudgifter 3.006, , ,9 Renter 23,7 20,5 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4-267,0-59,3 Anlæg 76,2 30,1 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2-236,9 40,2 Jordforsyning/ Danmark C -2,9-7,5-0,9 Brugerfinansierede områder (drift/anlæg) -1,5-14,3-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6-258,7 38,5 Låneoptagelse -54,5-64,8-57,3 Afdrag på lån 66,2 37,6 90,0 Side 12

13 Resultat i alt -35,9-285,9 71,2 Det bør bemærkes, at 1. halvårs forbrug ikke kan benyttes til at forudsige helårsregnskabet, da der er store udsving i hvornår de forskellige regninger kommer og bliver konteret. Det forventede regnskab er et udtryk for en vurdering af hvordan hele året forventes at forløbe, og her er halvårsregnskabet kun et af flere værktøjer. Kommunens betalingsmønstre i første halvår af 2013 har været atypiske, idet kommunen 1. januar 2013 skiftede økonomisystem og implementerede nye arbejdsgange. Bilaget Regnskabsrapport halvårsregnskab 2013 indeholder en oversigt over forbruget på politisk niveau. Specialiseret socialområde Det er besluttet af folketinget, at der særskilt skal følges op på det specialiserede socialområde hvert kvartal. I bilaget Opfølgning det specialiserede socialområde vises dette. Også her gøres der opmærksom på, at betalingsmønstret for første halvår af 2013 har været atypisk på grund af skift i økonomisystem. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Økonomiske konsekvenser: Se afsnittene Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Resultat af ordinær drift Resultatet af den ordinære drift forventes efter budgetopfølgningen, at udvise et overskud på -59,3 mio. kr. Det er en betydelig forværring i forhold til det vedtagne budget, hvor overskuddet er -119,4 mio. kr. Byrådet har i den økonomiske politik besluttet, at overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 100 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at denne målsætning ikke ser ud til at kunne nås. Servicerammen Økonomi vurderer, at servicerammen er under pres særligt som følge af de ændrede forventninger til spar/lån. KL s pejlemærke for serviceudgifter er for Fredericia Kommune 2.032,0 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.065,5 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 33,5 mio. kr. Side 13

14 For god ordens skyld skal det nævnes, at Regeringen og KL i starten af året aftalte at flytte samlet set 2,0 mia. kr. fra serviceudgifter til anlæg. KL har i deres pejlemærke ikke justeret servicerammen tilsvarende. I budgetlægningen for 2013 blev der indarbejdet en bufferpulje på 24,0 mio. kr. Puljens formål var at budgettere med forbrug af spar/lån således at det er muligt, at anvende opsparede midler uden at presse servicerammen. Direktionen indstiller, at bufferpuljen inddrages for at lette presset på servicerammen. Såfremt denne puljen inddrages til at afhjælpe det forventede merforbrug reduceres presset på servicerammen med 24,0 mio. kr., og således vil presset udgøre 9,5 mio. kr. Direktionen indstiller derfor til generel tilbageholdenhed samt indførelse af et fleksibelt ansættelsesstop. Likviditet Fredericia Kommunes likviditet er bedre end forventet i budgettet for Den gennemsnitlige likviditet er 153,0 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mere end i budgettet. Den forbedrede likviditet skyldes den store opsparing som kommunen havde fra 2012 til Ifølge kommunens økonomiske principper kan afdelinger, institutioner mv. frit benytte deres opsparede midler, hvilket betyder, at den forbedrede likviditet i Økonomis vurdering er midlertidig. Kommunens gennemsnitlige likviditet overholder den økonomiske politik, hvor målet er 100 mio. kr. Voksenservice Voksenservices regnskabsresultat for 2012 viste en gæld på 18,5 mio. kr. 2. budgetopfølgning for Voksenservice 2013 viser, at gælden forventes at vokse yderligere med 24,6 mio. kr. Den samlede ufordring forventes således at komme op på 43,1 mio. kr. Byrådet vedtog ved behandlingen af 1. budgetopfølgning, at det indskærpes, at Socialudvalget skal overholde rammen. Ligeledes blev beslutning om afdragsfrihed i 2013 på lånet på 18,5 mio. kr. fra 2011 og 2012 udskudt, indtil der foreligger et overblik over mulighederne. Et enigt Socialudvalg ønskede efter deres møde 21. juni, at de økonomiske udfordringer for Voksenservice indgår i den politiske budgetproces for 2014 og frem. Udvalget tilslutter sig igangsatte initiativer mht. fleksibelt ansættelsesstop og fortsat indsats for at reducere udgifterne til særlig dyre enkeltsager (hjemtagning og kontraktforhandlinger) samt fortsat økonomisk tilbageholdenhed. 2. budgetopfølgning er en status over igangværende aktiviteter og forbrug på de enkelte udvalg. En status der ifølge kommunens økonomistyringsprincipper anvendes til at afdækker udvalgenes muligheder for at håndtere udfordringer indenfor egen ramme. Side 14

15 Økonomistyringsprincipperne sikre således at der indenfor udvalget se på tvær af fagområder med det formål at sikre rammeoverholdelse. I Direktionens forslag til 1. Behandlingsbudget er det imidlertid lagt den forventning ind, at de økonomiske udfordringer på Voksenservice er så store på nuværende tidspunkt, at Socialudvalget ikke forventes at overholde deres budget i 2013 selv om andre områder inden for socialudvalgets ramme skulle igangsætte udgiftsdæmpende foranstaltninger. Økonomi indstiller derfor at det forventede merforbrug på 24,5 mio. Kr. Tilskrives gælden og at der identificeres udgiftsdæmpende foranstaltninger med virkning fra Indstillinger: Økonomi indstiller, at 2. budgetopfølgning godkendes, hvilket indebærer at: 1. Der søges tillægsbevilling på -4,672 mio. kr. til serviceudgifter 2. Der søges tillægsbevilling på 3,075 mio. kr. til overførselsudgifter 3. Der søges tillægsbevilling på 0,148 mio. kr. til anlæg 4. Der søges tillægsbevilling på 0,106 mio. kr. til driften på det brugerfinansierede område 5. Der søges tillægsbevilling på 10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af renter 6. Der søges tillægsbevilling på -10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af lånoptagelse 7. Der søges om en tillægsbevilling på 4,950 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger 8. Der meddelelses anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. samt tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,382 mio. kr. hvorved rådighedsbeløbene frigives Direktionen indstiller endvidere, at 9. Der sigtes efter KL s pejlemærke for servicerammen 10. Bufferpuljen på 24,000 mio. kr. inddrages til at afdække det forventede merforbrug, og at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf tilrettes i budgettet 11. Der opfordres til tilbageholdenhed 12. Der indføres et fleksibelt ansættelsesstop resten af 2013 Bilag: Åben - Specifikation - 2-BO.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 2-Budgetopfølgning 13.pdf Åben - Økonomisk oversigt 2 budgetopfølgning.pdf Åben - Opfølgning det specialiserede socialområde.pdf Åben - Regnskabsrapport halvsårsregnskab 2013.pdf Side 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 16

17 145 Budgetstrategi Sagsnr.:13/8813 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet drøftede den 20. marts 2013 kommunens økonomiske udfordringer, herunder særligt om en budgetstrategi kunne være et værktøj til at arbejde mere langsigtet med økonomien og på sigt skabe råderum til at investere i byens udvikling. Byrådet besluttede på baggrund af drøftelserne, at Direktionen skulle præsentere udkast til strategi på Byrådets netop afholdt budgetseminar. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kommunernes økonomi er under pres som følge af, at de økonomiske rammer snævres ind, samtidig med at efterspørgslen efter de kommunale serviceydelser er stigende. Fredericia er særligt hårdt ramt, idet sundheds- og overførselsudgifterne ligger over landsgennemsnittet med manglende kompensation til følge. Med budgetstrategien fastsættes der langsigtede pejlemærker for den økonomiske udvikling, og der peges på værktøjer, som kan trimme økonomien og sikre, at der er råderum til i første omgang at genopbygge kommunens kassebeholdning og på længere sigt til investeringer i byen. Konkret er følgende pejlemærker udpeget: Økonomi i balance Overskud på 30 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Robust kassebeholdning Gennemsnitlig likviditet på min. 150 mio. kr. Optimering af låneportefølje Anvisning af finansiering af afdrag ved låneoptagelse Direktionen har i deres budgetforslag til 1. behandlingen taget udgangspunkt i budgetstrategien og anvendt pejlemærkerne i udformningen af forslaget. Budgetforslaget hæver kassebeholdningen betragteligt samtidig med at der afsættes midler til investering i Fredericia C. Budgetstrategien er gennemgået på budgetseminaret og er desuden at finde som bilag på sagen. Såfremt strategien vedtages foreslås det, at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med pejlemærkerne i budgetstrategien. Indstillinger: Direktionen indstiller Side 17

18 1. at budgetstrategien godkendes 2. at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med budgetstrategiens pejlemærker Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 18

19 146 Budgetforslag til 1. behandling Sagsnr.:13/8816 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget har i årets budgetprocedure besluttet, at det er Direktionen, som udarbejder budgetforslag til 1. behandlingen. Budgetforslaget blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 21. og 22. august. Som oplyst på budgetseminaret ville budgetforslaget blive rettet endeligt til, når kommunen havde modtaget svar på ansøgninger om særtilskud og lån samt fået en endelig udmelding om det kriteriefordelte tilskud på skoleområdet. Der vil på mødet blive nærmere redegjort for ændringerne. Budgetforslaget vil efter Økonomiudvalgets behandling blive sendt i høring i perioden 4. til 16. september. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktionen indstiller at budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for den videre budgetlægning Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget videresender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet, som herefter danner grundlag for den videre budgetlægning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 19

20 147 Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade. Sagsnr.:13/8491 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 24. juni 2013 vedtog Byrådet en Masterplan for den fremtidige anvendelse af IP Schmidts gård og Købmagergade Skole. Gennemførelsen af Masterplanen indebærer blandt andet, at de 16 ældreboliger på IP Schmidt skal nedlægges og aktiviteterne i IP Schmidts aktivitetscenter sammen med aktiviteterne i det gamle bibliotek flyttes til Depotgården. Da Masterplanens gennemførelse berører byens ældre skulle Seniorrådet have været hørt. Det var ikke muligt inden Masterplanens vedtagelse. Høringsprocessen er igangsat 1. juli Den 5. august 2013 forelå følgende høringssvar og udtalelser: Høringssvar fra Seniorrådet i Fredericia til den af Byrådet vedtagne Masterplan på byrådsmøde mandag den 24. juni 2013 Høringssvar til Masterplanen fra Seniorrådet, høringssvar fra et mindretal. Udtalelse fra Brugerrådet ved I. P. Schmidt i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Masterplanen juni 2013 Høringssvar og udtalelser er fremsendt til Byrådet og vedhæftet som bilag til nærværende indstilling. På grundlag af høringssvarene har kommunens administration udarbejdet et notat, som ligeledes er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser: Vurderingen af de økonomiske konsekvenser fremgår af det af administrationen udarbejdede notat. Såfremt høringssvarene følges for så vidt angår aktiviteterne på IP Schmidt vil væsentlige elementer i Masterplanens økonomi ikke kunne realiseres. Forbliver aktivitetscenteret og de 16 lejligheder på IP Schmidt, vil det ikke være muligt at flytte dele af den kommunale forvaltning dertil, og opsigelse og rydning af eksterne lejemål må opgives. Dette betyder at en besparelse på ca. 3 mio. kr. (leje til eksterne lejemål) ikke kan realiseres. Plejen har siden byrådets vedtagelse af Masterplanen tilbageholdt, såvel plejeboliger, som ældreboliger med henblik på at kunne tilbyde beboerne på IP Schmidt, Vendersgade 2. sal relevante og attraktive erstatningsboliger. Boligerne friholdes, indtil der foreligger en endelig afklaring fra Byrådet om Masterplanens indhold. Da friholdelsen betyder et vist lejetab, er det vigtigt, at en endelig afklaring foreligger hurtigst muligt. Side 20

21 Vurdering: Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af det vedhæftede notat. Indstillinger: Direktionen indstiller at Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på en anbefaling til Byrådet. Bilag: Åben - Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Åben - Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Åben - Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Åben - notat vedr. høringssvar - Masterplanen - IP Schmidt Beslutning i Socialudvalget den : Et enigt Socialudvalg tager høringssvarene til efterretning og fremsender sagen til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Videresendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Videresendes til byrådet. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 21

22 148 Kollektiv trafik Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere til Sydtrafik end budgetteret. Årsager hertil er følgende: 1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end forventet. 2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet. 3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel. I november 2011 trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse. Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik. Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være for optimistiske. Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på 11.6 mio. kr. mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. 11 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12 kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med Fredericia kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere end budgetteret, og også højere end i Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio. kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8 mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio. kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %. De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye ruter kræver tilvænning for passagererne, hvilket kan være årsag til faldende passagertal i en periode. Side 22

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 09-09-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere