Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Kenny Bruun Olsen (V) Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) John Bader (Løsgænger) Lars Ejby Pedersen (A) Mads Lund (T) Uffe Steiner Jensen (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 141 Godkendelse af dagsorden Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab budgetopfølgning - Økonomiudvalgets eget område Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Budgetstrategi Budgetforslag til 1. behandling Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade Kollektiv trafik Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Styringsaftale Idræt i Dagtimerne - godkendelse af vedtægtsændringer maj Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af 6 parceller ved Skærbæk øst Forlægning af motorvejsrampe ved Snoghøj Landevej Orientering om Frit valg på ældreområdetherunder nye regler Lukket - Bevilling til låneoptagelse i forbindelse med ny varmeproduktion på Skærbækværket...45 Side 2

3 141 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 142 Revisionsberetninger 2012 samt endelig godkendelse af årsregnskab 2012 Sagsnr.:13/7667 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget de årlige revisionsberetninger med bilag fra kommunens revisor Deloitte. Følgende materiale er modtaget fra revisionen: Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Revisionsberetning for 2012 vedrørende Social og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Bilag 1, Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet for 2012 Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Bilag 3, Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Bilag 4, Redegørelse til SKAT for 2012 Beretning om revision af kommunens administration af byfornyelsesområdet for året 2012 Alle beretninger beror som bilag på sagen og er desuden i henhold til styrelseslovens bestemmelser sendt via mail til Byrådet straks efter modtagelsen her i kommunen. Ved Byrådets godkendelse af revisionens beretninger og besvarelsen af bemærkninger i disse sker tillige den endelige godkendelse af årsregnskabet, jævnfør styrelseslovens 45 stk. 2. Revisionen har givet kommunens årsregnskab for 2012 en påtegning uden forbehold. Revisionen har heller ikke haft generelle bemærkninger til årsregnskabet, men har afgivet i alt 7 områdespecifikke bemærkninger, som alle er behandlet af administrationen og besvaret. Desuden har revisionen haft bemærkninger til nogle personsager på det sociale område. Revisionens beretninger indeholder de bemærkninger, der efter revisionens opfattelse bør indgå til orientering for byrådet. Udover beretningerne har revisionen udarbejdet et notat til kommunen over de observationer, som efter revisionens vurdering kan behandles administrativt. De enkelte bemærkninger med administrationens besvarelse, fremgår af notat, der beror på sagen. For så vidt angår bemærkninger til personsager på det sociale område er alle disse drøftet med revisionen under deres besøg i kommunen og rettelser i forhold til den enkelte sag er aftalt. Revisionens notat til administrationen er ligeledes blevet behandlet, og på områder, hvor revisionen har påpeget uhensigtsmæssigheder i forhold til arbejdsgange eller rutiner, er det nøje vurderet hvorvidt de påpegede forhold på bedst mulig vis kan afhjælpes. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: Ingen konsekvenser. Vurdering: Revisionens gennemgang har i 2012 alene givet anledning til 7 områdespecifikke bemærkninger 2 bemærkninger vedr. årsregnskabet generelt 5 bemærkninger vedr. det sociale område De 2 bemærkninger på området årsregnskabet generelt vedrører dels opfølgning på sidste års bemærkninger, dels mulige fejlregistreringer, der kan have haft momsmæssige konsekvenser. Bemærkninger på det sociale område vedrører interne kontroller, konteringspraksis, anvendt praksis ved beregning af løntilskud til fleksjob, bemærkninger til mulige fejl i refusionsopgørelser til staten samt spørgsmål vedr. systemafstemninger. Langt overvejende del af de påpegede fejl er allerede erkendt og der er sket eller vil snarest ske en korrektion i de tilfælde, hvor fejl har haft refusionsmæssige konsekvenser. På nogle områder er der behov for en yderligere undersøgelse af det revisionen peger på i bemærkningerne og også dette arbejde er igangsat. Udover de omtalte 7 områdespecifikke bemærkninger har revisionen afgivet bemærkning til et antal personsager på det sociale område. Alle disse bemærkninger er før revisionen afsluttede sit besøg drøftet med de pågældende fagområder og der er iværksat tiltag for at rette fejl og berigtige statsrefusion. En uddybende beskrivelse af revisionens bemærkninger fremgår som nævnt i sagsbeskrivelsen af notat, der beror på sagen. Dette notat indeholder naturligvis også kommunens besvarelse af den enkelte bemærkning hvoraf fremgår hvilke tiltag, der er iværksat for at rette konstaterede fejl samt hvad der gjort for at undgå mulige fremtidige fejl. Antallet og omfanget af påpegede fejl og mangler fra revisionen i 2012 er klart mindsket i forhold til 2011, noget som revisionen også selv bemærker i beretningen for Det vil være vanskeligt helt at undgå fejl i den daglige administration, dette vil i givet fald kræve, at der skulle afsættes langt flere ressourcer til løbende kontroller i administrationen. Indstillinger: Økonomi indstiller til Byrådet, 1. At revisionens beretninger med tilhørende bilag for 2012 og besvarelsen af revisionens bemærkninger godkendes 2. At kommunens årsregnskab for 2012 godkendes endeligt Bilag: Åben - Revisionsberetning Social Side 5

6 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 1 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 2 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 3 Åben - Revisionsberetning Social Bilag 4 Åben - Revisionsberetning Hovedberetning Åben - Revisionsberetning Byfornyelsesområdet Åben - Revisionens bemærkninger m. besvarelser Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 6

7 budgetopfølgning - Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:13/5184 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring, gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Borgerservice og administration. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni 2013: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administrativ organisation 165,068 0,310-8, ,606 Tværkommunalt 175,062-10,099-32, ,523 Politisk organisation 11, ,520 11,133 Forsikringer 16, ,241 13,690 UddannelsesCentret Fredericia 1,179 0,144-1,479-0,156 Serviceudgifter i alt 369,893-9,645-46, ,796 Brugerfinansieret område Dong Energy A/S, tj.pensioner 1, ,382 1,147 Drift i alt 371,422-9,645-46, ,943 Anlæg Borgerservice og Administration -15,353-3,207-12,146 Jordforsyning -5,096-1,300 3,325-3,071 Danmark C -1,236-0,286-0,950 Anlæg i alt -21,685-1,300 6,818-16,167 Total 349,737-10,945-40, ,776 Side 7

8 + = udgift, - = indtægt Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget, 1. budgetopfølgning, spar/lån overførsler fra 2012 samt enkeltstående tillægsbevillinger. 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For drift samt anlæg er der en tilretning på i alt 10,945 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. For drift er de væsentligste af sagerne, udmøntning af barselsfonden samt engangsbesparelse (opsparet beløb fra 2012 vedr. voksenelever). I alt -9,645 mio.kr. For anlæg er der solgt parcelhus grunde på Martine Christoffersens Vej, og provenuet herfra overføres til Teknisk Udvalg til delvis færdiggørelse af udstykningen. I alt -1,300 mio.kr. For en yderligere specifikation af sagerne, henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Se under punkterne Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Indtægtspuljen vedr. salg af ejendomme er nedskrevet med 22,1 mio. kr. kr. i 2013 i forbindelse med Masterplan ejendommes vedtagelse i Byrådet 24. juni Restsalgspuljen forventes p.t. at overføre en manglende indtægt på ca. 3 mio.kr. til Det er Økonomis vurdering at 2. budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyringen samt at budgettet holdes. Side 8

9 Indstillinger: Økonomi indstiller, at: 1. Der søges om tillægsbevilling/omplacering for i -9,645 mio. kr. vedr. serviceudgifter i Der søges om tillægsbevilling/omplacering for -1,300 mio.kr. vedr. anlæg i Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,334 mio.kr. vedr. IT-investeringer samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb. 4. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,200 mio.kr. vedr. Digitalisering af byggesagsbehandling, hvorved det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten hermed frigives. 5. Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,700 mio.kr. vedr. Indscanning af byggesagsarkiv, hvorved det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten hermed frigives. 6. Status på indsatsområderne tages til efterretning. 7. Sagen videresendes til Byrådet. Bilag: Åben - Specifikation 2 BO.pdf Åben - Borgerservice og administration.doc Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 9

10 144 Halvårsregnskab 2013 og 2. budgetopfølgning Sagsnr.:13/4941 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede, kvartalvise budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal således finansieres via en reduktion på andre områder inden for udvalgets ramme. 2. budgetopfølgning har nu været gennem fagudvalgene, og den samlede budgetopfølgning for kommunen kan hermed rapporteres til Økonomiudvalget og Byrådet. I nedenstående tabel vises udviklingen fra det vedtagne budget til det forventede regnskab for I bilaget Økonomisk oversigt 2. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 2. budgetopfølgning. Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,3 17,7 12, ,6 Serviceudgifter 2.051,1-11,3-4,7 30, ,5 Øvrige driftsudgifter 955,1-1,7 3,1 3,9 960,4 Renter 23,7 0,3 10,3 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4 5,0 20,8 34,3-59,3 Anlæg 76,2 6,1 0,1 17,2 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2 11,0 20,9 51,5 40,2 Jordforsyning/Danmark C -2,9 2,0-0,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5-0,5 0,1 1,1-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6 12,5 21,0 52,6 38,5 Låneoptagelse -54,5 7,5-10,3-57,3 Afdrag på lån 66,2 23,8 90,0 Resultat i alt -35,9 43,8 10,7 52,6 71,2 Kassebeholdning Vedtaget budget Tidligere ændringer 2. budgetopfølgning Spar/lån 13 Forventet regnskab Likvide aktiver primo 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle poster 35,9-43,8-10,7-52,6-71,2 Øvrige finansforskydninger -62,7 23,1-5,0-47,2 Likvide aktiver ultimo -23,0-114,7 Likvide aktiver gennemsnit 83,0 153,0 Side 10

11 Samlet resultat 2. budgetopfølgning 15,7 Samlet set giver 2. budgetopfølgning en merudgift på 15,7 mio. kr. Sagerne gennemgås i det følgende: 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Skatter og generelle tilskud Skatter og tilskud er reguleret med 12,0 mio. kr. som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet, tilbageførsel af forventet midtvejsregulering fra 1. budgetopfølgning og tilbagebetaling af dækningsafgift. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet er en efterregulering for 2012 og en midtvejsregulering for 2013 og skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet nedjusteres med 22,9 mio. kr. SKAT har afgjort en række sager, hvor lokale virksomheder har klaget over høj vurdering. Mange virksomheder har fået medhold, og det forventede provenu af dækningsafgiften nedjusteres på baggrund af disse afgørelser. Samlet set er der tale om en regulering på 2,1 mio. kr. Skattefinansieret drift Der er en samlet tilretning på i alt -1,6 mio. kr. Der er primært tale om udfasning af præmie- og bonusordningen på elever samt en engangsbesparelse, idet puljen til voksenelever nedskrives med 5 mio. kr. Der bliver endvidere tilrettet for diverse DUT-sager, som er henholdsvis kompensation for nye opgaver og nedregulering for bortfaldne opgaver. Anlæg Der ansøges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling i henhold til bilag. Renter/lånoptagelse Budgetjusteringen på 10,3 mio. kr. under renter vedrører kurstab i forbindelse med indfrielse af schweizerfranc-arrangementer jf. Økonomiudvalgets beslutning i møde 26. februar Kurstabet er finansieret ved øget låntagning i forbindelse med låneomlægningen. Øvrige finansforskydninger Konsekvenstilretninger af deponeringer i forbindelse med 2. budgetopfølgning på grund af ændringer i forhold til primært kvalitetsfond og det brugerfinansierede område. Tilretningen udgør i alt 5,0 mio. kr. Ændret spar/lån Side 11

12 Det forventes, at niveauet for spar/lån nedbringes med 30,5 mio. kr. på servcieudgifterne og 3,9 mio. kr. på øvrige udgifter. Nedenstående tabel viser vurderingerne af forventet ændring i spar/lån pr. 30. juni 2013 på serviceudgifterne. Udvalg Forventet ændring i spar/lån Det tekniske område -4,6 Natur og miljø 0,2 Beredskab 0,0 Børn og unge -7,2 Kultur og Fritid 7,0 Arbejdsmarked 0,0 Voksenservice 24,6 Pleje 8,6 Sundhed 1,9 Erhverv, Innovation og Strategi -0,8 Borgerservice og administration 0,8 I alt 30,5 Den væsentligste årsag til ændringen i spar/lån er Voksenservice. Voksenservice havde i 2012 et merforbrug på 18,5 mio. kr., og vurderingen er at merforbruget i 2013 vil stige med yderligere 24,6 mio. kr. På Børn og Unge stiger opsparingen med i alt 7,2 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er de sparede midler i forbindelse med forårets lockout på skoleområdet. Halvårsregnskab Det er besluttet af folketinget, at alle kommuner skal lave et halvårsregnskab, der indeholder en oversigt over de poster, der er bogført pr. 30. juni samt forventet regnskab. Forbruget viser samtidige posteringer i perioden, mens forventet regnskab er identisk med den i tabellen tidligere i sagen. I nedenstående tabel vises de to poster sammen med det vedtagne budget Mio. kr. Vedtaget budget Halvårsregnskab Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud , , ,6 Serviceudgifter og øvrige driftsudgifter 3.006, , ,9 Renter 23,7 20,5 34,3 Resultat af ordinær drift -119,4-267,0-59,3 Anlæg 76,2 30,1 99,6 Resultat skattefinansierede område -43,2-236,9 40,2 Jordforsyning/ Danmark C -2,9-7,5-0,9 Brugerfinansierede områder (drift/anlæg) -1,5-14,3-0,8 Resultat før finansielle poster -47,6-258,7 38,5 Låneoptagelse -54,5-64,8-57,3 Afdrag på lån 66,2 37,6 90,0 Side 12

13 Resultat i alt -35,9-285,9 71,2 Det bør bemærkes, at 1. halvårs forbrug ikke kan benyttes til at forudsige helårsregnskabet, da der er store udsving i hvornår de forskellige regninger kommer og bliver konteret. Det forventede regnskab er et udtryk for en vurdering af hvordan hele året forventes at forløbe, og her er halvårsregnskabet kun et af flere værktøjer. Kommunens betalingsmønstre i første halvår af 2013 har været atypiske, idet kommunen 1. januar 2013 skiftede økonomisystem og implementerede nye arbejdsgange. Bilaget Regnskabsrapport halvårsregnskab 2013 indeholder en oversigt over forbruget på politisk niveau. Specialiseret socialområde Det er besluttet af folketinget, at der særskilt skal følges op på det specialiserede socialområde hvert kvartal. I bilaget Opfølgning det specialiserede socialområde vises dette. Også her gøres der opmærksom på, at betalingsmønstret for første halvår af 2013 har været atypisk på grund af skift i økonomisystem. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Økonomiske konsekvenser: Se afsnittene Sagsbeskrivelse og Vurdering. Vurdering: Resultat af ordinær drift Resultatet af den ordinære drift forventes efter budgetopfølgningen, at udvise et overskud på -59,3 mio. kr. Det er en betydelig forværring i forhold til det vedtagne budget, hvor overskuddet er -119,4 mio. kr. Byrådet har i den økonomiske politik besluttet, at overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 100 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at denne målsætning ikke ser ud til at kunne nås. Servicerammen Økonomi vurderer, at servicerammen er under pres særligt som følge af de ændrede forventninger til spar/lån. KL s pejlemærke for serviceudgifter er for Fredericia Kommune 2.032,0 mio. kr. 2. budgetopfølgning viser, at serviceudgifterne forventes at blive 2.065,5 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 33,5 mio. kr. Side 13

14 For god ordens skyld skal det nævnes, at Regeringen og KL i starten af året aftalte at flytte samlet set 2,0 mia. kr. fra serviceudgifter til anlæg. KL har i deres pejlemærke ikke justeret servicerammen tilsvarende. I budgetlægningen for 2013 blev der indarbejdet en bufferpulje på 24,0 mio. kr. Puljens formål var at budgettere med forbrug af spar/lån således at det er muligt, at anvende opsparede midler uden at presse servicerammen. Direktionen indstiller, at bufferpuljen inddrages for at lette presset på servicerammen. Såfremt denne puljen inddrages til at afhjælpe det forventede merforbrug reduceres presset på servicerammen med 24,0 mio. kr., og således vil presset udgøre 9,5 mio. kr. Direktionen indstiller derfor til generel tilbageholdenhed samt indførelse af et fleksibelt ansættelsesstop. Likviditet Fredericia Kommunes likviditet er bedre end forventet i budgettet for Den gennemsnitlige likviditet er 153,0 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mere end i budgettet. Den forbedrede likviditet skyldes den store opsparing som kommunen havde fra 2012 til Ifølge kommunens økonomiske principper kan afdelinger, institutioner mv. frit benytte deres opsparede midler, hvilket betyder, at den forbedrede likviditet i Økonomis vurdering er midlertidig. Kommunens gennemsnitlige likviditet overholder den økonomiske politik, hvor målet er 100 mio. kr. Voksenservice Voksenservices regnskabsresultat for 2012 viste en gæld på 18,5 mio. kr. 2. budgetopfølgning for Voksenservice 2013 viser, at gælden forventes at vokse yderligere med 24,6 mio. kr. Den samlede ufordring forventes således at komme op på 43,1 mio. kr. Byrådet vedtog ved behandlingen af 1. budgetopfølgning, at det indskærpes, at Socialudvalget skal overholde rammen. Ligeledes blev beslutning om afdragsfrihed i 2013 på lånet på 18,5 mio. kr. fra 2011 og 2012 udskudt, indtil der foreligger et overblik over mulighederne. Et enigt Socialudvalg ønskede efter deres møde 21. juni, at de økonomiske udfordringer for Voksenservice indgår i den politiske budgetproces for 2014 og frem. Udvalget tilslutter sig igangsatte initiativer mht. fleksibelt ansættelsesstop og fortsat indsats for at reducere udgifterne til særlig dyre enkeltsager (hjemtagning og kontraktforhandlinger) samt fortsat økonomisk tilbageholdenhed. 2. budgetopfølgning er en status over igangværende aktiviteter og forbrug på de enkelte udvalg. En status der ifølge kommunens økonomistyringsprincipper anvendes til at afdækker udvalgenes muligheder for at håndtere udfordringer indenfor egen ramme. Side 14

15 Økonomistyringsprincipperne sikre således at der indenfor udvalget se på tvær af fagområder med det formål at sikre rammeoverholdelse. I Direktionens forslag til 1. Behandlingsbudget er det imidlertid lagt den forventning ind, at de økonomiske udfordringer på Voksenservice er så store på nuværende tidspunkt, at Socialudvalget ikke forventes at overholde deres budget i 2013 selv om andre områder inden for socialudvalgets ramme skulle igangsætte udgiftsdæmpende foranstaltninger. Økonomi indstiller derfor at det forventede merforbrug på 24,5 mio. Kr. Tilskrives gælden og at der identificeres udgiftsdæmpende foranstaltninger med virkning fra Indstillinger: Økonomi indstiller, at 2. budgetopfølgning godkendes, hvilket indebærer at: 1. Der søges tillægsbevilling på -4,672 mio. kr. til serviceudgifter 2. Der søges tillægsbevilling på 3,075 mio. kr. til overførselsudgifter 3. Der søges tillægsbevilling på 0,148 mio. kr. til anlæg 4. Der søges tillægsbevilling på 0,106 mio. kr. til driften på det brugerfinansierede område 5. Der søges tillægsbevilling på 10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af renter 6. Der søges tillægsbevilling på -10,298 mio. kr. i forbindelse med tilretning af lånoptagelse 7. Der søges om en tillægsbevilling på 4,950 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger 8. Der meddelelses anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. samt tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,382 mio. kr. hvorved rådighedsbeløbene frigives Direktionen indstiller endvidere, at 9. Der sigtes efter KL s pejlemærke for servicerammen 10. Bufferpuljen på 24,000 mio. kr. inddrages til at afdække det forventede merforbrug, og at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf tilrettes i budgettet 11. Der opfordres til tilbageholdenhed 12. Der indføres et fleksibelt ansættelsesstop resten af 2013 Bilag: Åben - Specifikation - 2-BO.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 2-Budgetopfølgning 13.pdf Åben - Økonomisk oversigt 2 budgetopfølgning.pdf Åben - Opfølgning det specialiserede socialområde.pdf Åben - Regnskabsrapport halvsårsregnskab 2013.pdf Side 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 16

17 145 Budgetstrategi Sagsnr.:13/8813 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet drøftede den 20. marts 2013 kommunens økonomiske udfordringer, herunder særligt om en budgetstrategi kunne være et værktøj til at arbejde mere langsigtet med økonomien og på sigt skabe råderum til at investere i byens udvikling. Byrådet besluttede på baggrund af drøftelserne, at Direktionen skulle præsentere udkast til strategi på Byrådets netop afholdt budgetseminar. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kommunernes økonomi er under pres som følge af, at de økonomiske rammer snævres ind, samtidig med at efterspørgslen efter de kommunale serviceydelser er stigende. Fredericia er særligt hårdt ramt, idet sundheds- og overførselsudgifterne ligger over landsgennemsnittet med manglende kompensation til følge. Med budgetstrategien fastsættes der langsigtede pejlemærker for den økonomiske udvikling, og der peges på værktøjer, som kan trimme økonomien og sikre, at der er råderum til i første omgang at genopbygge kommunens kassebeholdning og på længere sigt til investeringer i byen. Konkret er følgende pejlemærker udpeget: Økonomi i balance Overskud på 30 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Robust kassebeholdning Gennemsnitlig likviditet på min. 150 mio. kr. Optimering af låneportefølje Anvisning af finansiering af afdrag ved låneoptagelse Direktionen har i deres budgetforslag til 1. behandlingen taget udgangspunkt i budgetstrategien og anvendt pejlemærkerne i udformningen af forslaget. Budgetforslaget hæver kassebeholdningen betragteligt samtidig med at der afsættes midler til investering i Fredericia C. Budgetstrategien er gennemgået på budgetseminaret og er desuden at finde som bilag på sagen. Såfremt strategien vedtages foreslås det, at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med pejlemærkerne i budgetstrategien. Indstillinger: Direktionen indstiller Side 17

18 1. at budgetstrategien godkendes 2. at den økonomiske politik tilrettes i overensstemmelse med budgetstrategiens pejlemærker Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 18

19 146 Budgetforslag til 1. behandling Sagsnr.:13/8816 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget har i årets budgetprocedure besluttet, at det er Direktionen, som udarbejder budgetforslag til 1. behandlingen. Budgetforslaget blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 21. og 22. august. Som oplyst på budgetseminaret ville budgetforslaget blive rettet endeligt til, når kommunen havde modtaget svar på ansøgninger om særtilskud og lån samt fået en endelig udmelding om det kriteriefordelte tilskud på skoleområdet. Der vil på mødet blive nærmere redegjort for ændringerne. Budgetforslaget vil efter Økonomiudvalgets behandling blive sendt i høring i perioden 4. til 16. september. Økonomiske konsekvenser: Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktionen indstiller at budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for den videre budgetlægning Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget videresender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet, som herefter danner grundlag for den videre budgetlægning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 19

20 147 Høringssvar vedrørende Masterplanen for IP Schmidt - Vendersgade. Sagsnr.:13/8491 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den 24. juni 2013 vedtog Byrådet en Masterplan for den fremtidige anvendelse af IP Schmidts gård og Købmagergade Skole. Gennemførelsen af Masterplanen indebærer blandt andet, at de 16 ældreboliger på IP Schmidt skal nedlægges og aktiviteterne i IP Schmidts aktivitetscenter sammen med aktiviteterne i det gamle bibliotek flyttes til Depotgården. Da Masterplanens gennemførelse berører byens ældre skulle Seniorrådet have været hørt. Det var ikke muligt inden Masterplanens vedtagelse. Høringsprocessen er igangsat 1. juli Den 5. august 2013 forelå følgende høringssvar og udtalelser: Høringssvar fra Seniorrådet i Fredericia til den af Byrådet vedtagne Masterplan på byrådsmøde mandag den 24. juni 2013 Høringssvar til Masterplanen fra Seniorrådet, høringssvar fra et mindretal. Udtalelse fra Brugerrådet ved I. P. Schmidt i forbindelse med Byrådets vedtagelse af Masterplanen juni 2013 Høringssvar og udtalelser er fremsendt til Byrådet og vedhæftet som bilag til nærværende indstilling. På grundlag af høringssvarene har kommunens administration udarbejdet et notat, som ligeledes er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser: Vurderingen af de økonomiske konsekvenser fremgår af det af administrationen udarbejdede notat. Såfremt høringssvarene følges for så vidt angår aktiviteterne på IP Schmidt vil væsentlige elementer i Masterplanens økonomi ikke kunne realiseres. Forbliver aktivitetscenteret og de 16 lejligheder på IP Schmidt, vil det ikke være muligt at flytte dele af den kommunale forvaltning dertil, og opsigelse og rydning af eksterne lejemål må opgives. Dette betyder at en besparelse på ca. 3 mio. kr. (leje til eksterne lejemål) ikke kan realiseres. Plejen har siden byrådets vedtagelse af Masterplanen tilbageholdt, såvel plejeboliger, som ældreboliger med henblik på at kunne tilbyde beboerne på IP Schmidt, Vendersgade 2. sal relevante og attraktive erstatningsboliger. Boligerne friholdes, indtil der foreligger en endelig afklaring fra Byrådet om Masterplanens indhold. Da friholdelsen betyder et vist lejetab, er det vigtigt, at en endelig afklaring foreligger hurtigst muligt. Side 20

21 Vurdering: Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af det vedhæftede notat. Indstillinger: Direktionen indstiller at Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter høringssvarene med henblik på en anbefaling til Byrådet. Bilag: Åben - Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Åben - Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Åben - Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Åben - notat vedr. høringssvar - Masterplanen - IP Schmidt Beslutning i Socialudvalget den : Et enigt Socialudvalg tager høringssvarene til efterretning og fremsender sagen til Byrådets behandling. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Videresendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Videresendes til byrådet. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 21

22 148 Kollektiv trafik Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere til Sydtrafik end budgetteret. Årsager hertil er følgende: 1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end forventet. 2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet. 3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel. I november 2011 trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse. Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik. Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være for optimistiske. Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på 11.6 mio. kr. mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. 11 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12 kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med Fredericia kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere end budgetteret, og også højere end i Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio. kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8 mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio. kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %. De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye ruter kræver tilvænning for passagererne, hvilket kan være årsag til faldende passagertal i en periode. Side 22

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 09-09-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere