Love for 3F Aarhus Rymarken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for 3F Aarhus Rymarken"

Transkript

1 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende grupper Love for 3F Aarhus Rymarken Industri Anlæg og Bygning Grøn Privat Service, Hotel & Restauration Offentlig 4. Afdelingens visioner om mangfoldighed 3F Aarhus Rymarken skal i alle led, så vidt det er muligt, afspejle medlemssammensætning med særlig fokus på følgende elementer: Køn, alder, brancher/ uddannelse, geografi og etniske minoritetsbaggrund. Der arbejdes aktivt for at fremme reel og lige adgang til valgte og ansatte poster i afdelingen for at øge repræsentationen af underrepræsenterede grupper. 5. Formål At organiserer alle lønmodtagere - inden for afdelingens område. At styrke beskæftigede, såvel som ledige medlemmers muligheder på arbejdsmarkedet. At arbejde for, at alle lønmodtagere der arbejder inden for organisationsområdet, ser det som naturligt at blive medlem. At indgå kollektive overenskomster med områdets arbejdsgivere. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter. At arbejde for forbedring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, uddannelse og efter uddannelse. At arbejde for ligestilling på det danske arbejdsmarked og modarbejde en hver form for diskrimination. Side 1 af 9

2 At arbejde for at alle medlemmer bliver behandlet ligeværdigt uanset køn, race, alder, tro eller arbejdssituation. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser - nationalt og internationalt. At indgå i tværfagligt, tværpolitisk samarbejde med henblik på at varetage medlemmernes rettigheder. At udgive et medlemsblad for herigennem at holde medlemmerne orienteret om aktiviteterne i afdelingen og grupperne. At yde medlemmerne rådgivning i sociale problemer. 6. Klubber Afdelingen/grupperne er behjælpelig med at oprette og støtte netværk/ faglige klubber i brancherne og/eller på arbejdspladserne. Gruppebestyrelsen og afdelingsbestyrelsen skal godkende klublovene 7. Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, - unge og uddannelsessøgende - som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens faglige og geografiske område. Stk. 2. Ved indmeldelse modtager medlemmerne velkomstpjecer samt henvisning til at yderligere materiale forefindes elektronisk på Stk. 3. Medlemmer, der udtræder af arbejdsmarkedet, kan overgå til passivt medlemskab, hvis dette sker i umiddelbar tilslutning til arbejdets ophør. Stk. 4. Slettede afdelingsmedlemmer kan genoptages mod betaling. Beløbets størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 8. Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 9. Kontingent Stk. 1. Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Stk. 2. Afdelingskontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen. Stk.3. Der kan i forbindelse med akkordarbejde og anden faglig konsulentbistand, som udføres af afdelingens opmåler og faglige medarbejder, opkræves et opmålergebyr / honorar. Gebyret skal afspejle de omkostninger der er forbundet hermed. 10. Medlemmernes rettigheder og pligter: Rettigheder: Medlemmerne kan deltage på deres respektive gruppegeneralforsamling og i de medlemsaktiviteter afdelingen og/eller grupperne arrangerer. Ethvert medlem har ret til at søge vejledning og hjælp i afdelingen i sager, der ligger inden for afdelingens formål. Medlemmer, der ønsker afdelingens hjælp i afskedigelsessager, skal henvende sig straks efter afskedigelsen er sket. Medlemmerne kan stille forslag om gruppernes/afdelingens forhold eller fremsætte forslag til udtalelser til generalforsamlingen/ repræsentantskabet, hvor de vil blive behandlet. Side 2 af 9

3 Medlemmerne kan henvende sig til Klagerådet i 3F Forbund, såfremt de mener at være forkert behandlet. Medlemmer er gennem forbundets love sikret klagemulighed i sager, hvor de mener at have lidt et økonomisk tab på grund af mangelfuld eller fejlagtig rådgivning fra fagforening eller forbund. Pligter: Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorganiserede uden at meddele afdelingen dette. Stk. 2. Medlemskab i de af afdelingen anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverensstemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten i afdelingen. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden afdelingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afdelingens samtykke, mister retten til støtte. Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke optager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout er erklæret hævet af forbundets hovedbestyrelse, betragtes som ekskluderet af afdelingen. Finder afdelingen, at det er formålstjenligt at optage en strejkebryder som medlem, kan dette kun ske med Fagligt Fælles Forbunds hovedbestyrelsens godkendelse. Stk.7 Medlemmer har pligt til at bidrage med de oplysninger afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst, løn og arbejdsforhold mv. Stk.8 Medlemmer er pligtige til selv at føre nøjagtig regnskab over arbejdet, timetal, udbetaling af løn og forskud mv. Stk. 9 Desuden føres regnskab over akkordoverskud mv. rigtige fordeling på en byggeplads. Dette regnskab føres af en af arbejdsholdet valgt mand - akkordholderen -, i en af afdelingen udleveret skurbog, denne skal fremlægges til eftersyn i skuret mindst en gang ugentligt. Et eksemplar af regnskabet skal altid afleveres på afdelingskontoret. 11. Restancer, udtræden og eksklusion Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. Stk. 3 Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter Fagligt Fælles Forbunds regler. 12. Overflytninger Stk. 1. Medlemmerne kan overgå fra afdelingen til en anden - eller til et andet forbund - når medlemskabet er i orden, og der ikke er restancer. Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden i måned at framelde sig afdelingen og lade sig overføre til den afdeling i hvis område medlemmet arbejder indenfor, med mindre der er indgået særlig aftale med pågældende forbund/afdeling. Stk. 3. Medlemmer der er på efterløn eller ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til en afdeling, hvor medlemmet har bopæl. 13. Repræsentantskab Stk. 1. Repræsentantskabet er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder i april kvartal og oktober kvartal. Stk. 2. Repræsentantskabet består af: 140 delegerede, heraf er afdelingsbestyrelsen og 10 medlemmer fra hver gruppe selvskrevne. De øvrige pladser fordeles mellem grupperne i forhold til gruppernes medlemstal pr. 1. januar samme år. Repræsentantskabsmødet udgøres af de fremmødte repræsentanter. Side 3 af 9

4 Stk. 3. Dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal skal som minimum indeholde følgende punkter: Konstituering Beretning Beretning fra lønudvalg / andre udvalg Regnskab og beretning fra bilagskontrollanter Indkomne forslag Valg Stk. 4: Dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober kvartal skal som minimum indeholde følgende punkter: Konstituering Orientering Indkomne forslag Fremlæggelse og debat om budget Vedtagelse af kontingent Aktuelt tema Stk. 5. Valg Repræsentantskabet vælger: A: Formand og næstformand af og blandt de delegerede for 2 år. B: Afdelingsbestyrelsen i henhold til 16. C: Der vælges faglige sekretærer og en opmåler efter indstilling fra grupperne. Valgene sker for 2 år, således at den ene halvdel samt opmåler er på valg lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. D: 2 bilagskontrollanter for 2 år, den ene er på valg i lige årstal, og den anden de ulige årstal. Samt 1 suppleant for et år. E: 5 medlemmer af lønudvalget i henhold til 18 stk.3. F: En fanebærer og en suppleant for et år. G: Statsautoriseret revisor for et år. De valgte bilagskontrollanter, suppleanter og medlemmer af lønudvalget kan ikke samtidig være medlem af afdelingsbestyrelsen. Stk. 6. Repræsentantskabsmødet skal varsles med mindst 4 uger med angivelse af tid, sted, dagsorden og frist for fremsendelse af forslag. Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet af repræsentantskabet, forslag til personvalg samt gruppernes indstillingsret til personvalg jf. afdelingslovene, indgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen v/afdelingsformanden senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 8. Samtlige bilag, som har betydning for foreningens drift, samt forslag til valg, der skal behandles på repræsentantskabsmødet, skal udsendes senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens forslag til budget udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 9. Under hensyn til forbundets love og afdelingens love fastsætter repræsentantskabsmødet selv sin forretningsorden. Stk. 10. Samsø er repræsenteret med fem medlemmer med stemmeret. Fire som Ø-rådet har valgt fra grupperne, som er repræsenteret i 3F Aarhus Rymarken, jævnfør Ø-rådets love, samt den til enhver tid siddende formand for Ø-rådet. 14. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst 15 % af repræsentantskabet skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes normalt med en uges varsel. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal være afholdt senest 4 uger efter begæring herom. Side 4 af 9

5 15. Kongres og Delegeretmøde Stk. 1. Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges efter indstilling fra grupperne på et ordinær/ekstraordinær repræsentantskabsmøde. Ud af afdelingens delegerede skal indgå formand, næstformand og gruppeformænd. Stk. 2. De delegerede skal altid afspejle afdelingens medlemsmæssige sammensætning. 16. Bestyrelsen Stk. 1. Afdelingens bestyrelse består af formand, næstformand, 5 gruppeformænd samt 14 repræsentanter - ikke lønnet af 3F Aarhus Rymarken. Afdelingens formand og næstformand vælges på repræsentantskabsmødet, formanden vælges på lige år, næstformanden vælges på ulige år. Den til enhver tid siddende LO Århus formand, der samtidigt er medlem af 3F Aarhus Rymarken, indtræder som tilforordnet i afdelingsbestyrelsen. Stk bestyrelsesmedlemmer vælges efter indstilling fra grupperne således: Industri indstiller Lige år én gruppeformand + 2 bestyrelsesmedlemmer. -. Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer. Grøn indstiller: Lige år én gruppeformand - Ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer Anlæg og Bygning indstiller: Lige år én gruppeformand - ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer Offentlig indstiller: Ulige år én gruppeformand + 1 bestyrelsesmedlem. Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Privat Service, Hotel & Restauration indstiller: Ulige år én gruppeformand + 1 bestyrelsesmedlem. Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Hver gruppe indstiller prioriterede suppleanter som vælges for et år. Stk. 3. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med forbundets love, a-kassens vedtægter og afdelingens love samt repræsentantskabets beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens love fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 4. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet og suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Stk. 5. Valgte og ansatte i afdelingen, samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. Stk. 6. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest ved udgangen af den måned, hvor de fratræder arbejdsmarkedet dog senest ved folkepensionsalderen, udtræder af den gruppebestyrelse, hvor de er valgt, eller påbegynder arbejde udenfor den gruppens område. Stk. 7. Bestyrelsen ansætter/afskediger personale efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 8. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 9. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 10. Hvis en lønnet tillidsvalgt fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny tillidsvalgt person, indtil valg kan finde sted. Stk. 11 Opnår en lønnet tillidsvalgt ikke genvalg, og er vedkommende ikke pensionsberettiget, erholder vedkommende løn måneden ud og derefter i 6 måneder, medmindre vedkommende er suspenderet jf. 17. Stk. 12. Samsøs Ø-råd er repræsenteret i afdelingsbestyrelsen med den til enhver tid siddende formand og næstformand med stemmeret. Ungdommen i 3F Aarhus Rymarken kan til enhver tid udpege en tilforordnet til afdelingsbestyrelsen. Vedkommende har ikke stemmeret. Etniske medlemmer af 3F Aarhus Rymarken kan til enhver tid udpege en tilforordnet til afdelingsbestyrelsen. Vedkommende har ikke stemmeret Side 5 af 9

6 17. Mistillid Handler et gruppemedlem / afdelingsbestyrelsesmedlem eller en lønnet tillidsvalgt i strid med forbundets / afdelingens love, trufne beslutninger eller misbruger afdelings midler, kan et flertal i afdelingsbestyrelsen beslutte straks at suspendere eller bortvise vedkommende og / eller at indkalde gruppebestyrelsen og / eller gruppegeneralforsamling. Bestyrelsen kan hvis der er suspenderet eller bortvist en person, konstituere en anden til nyvalg kan finde sted. 18. Lønudvalg Stk. 1. Lønudvalget laver indstilling om løn, pension, feriebetaling, aflønning under sygdom mv. for afdelingens lønnede tillidsvalgte. Lønudvalgets indstilling skal godkendes i afdelingsbestyrelsen. Stk. 2. På det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal fremlægges en rapport over det udførte arbejde. Stk.3. Lønudvalget består af 7 medlemmer. Afdelingsbestyrelsen udpeger 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke lønnet af 3F Aarhus Rymarken. Repræsentantskabet vælger efter indstilling for 2 år 5 medlemmer (ikke lønnet af 3F Aarhus Rymarken ) uden for afdelingsbestyrelsen, en fra hver af de 5 grupper. Grøn, AB og PSHR vælges i lige år Offentlig og Industri vælges i ulige år. 19. Gruppernes ledelse og arbejdsopgaver Stk.1. Grupperne ledes af en gruppebestyrelse af hvilken gruppeformanden er lønnet. Derudover består gruppebestyrelserne af mindst 9 højst 15 medlemmer der vælges på gruppegeneralforsamling i respekt for afdelingens visioner om mangfoldighed jf. 4. Antallet fastlægges af afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra gruppen Arbejdsopgaver: Alt overenskomstarbejde Nytegne, vedligeholde, fortolke og løse brud på overenskomster og aftaler Opsøgende arbejde - medlemshvervning og arbejdspladskontakt. Kontakt til Tillidsvalgte inden for gruppens område Repræsentation i branchespecifikke råd og nævn mv. Arrangere møder, konferencer og kurser med gruppespecifikt indhold. 20 Gruppernes Generalforsamling Stk. 1. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af februar. Stk. 2. Adgang til gruppegeneralforsamling har alle medlemmer der sidst har været beskæftiget inden for gruppens område. Alle gruppens medlemmer er valgbare. Stk. 3. Som tilforordnet kan afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af gruppen, samt passive medlemmer deltage. Disse er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Stk. 4. Gruppegeneralforsamling skal varsles med mindst 2 uger med angivelse af tid, sted, dagsorden og frist for fremsendelse af forslag. Samtlige bilag der skal behandles på gruppegeneralforsamlingen skal være tilgængelig på afdelingskontoret senest 5 dage før gruppegeneralforsamlingen. Stk. 5. Dagsorden skal mindst indeholde: Konstituering Beretning Indkomne forslag Valg: a: gruppebestyrelse b. suppleanter til gruppebestyrelse c. repræsentanter til afdelingens repræsentantskab d: fanebærer Indstillinger: a. afdelingsbestyrelse Side 6 af 9

7 b: suppleanter til afdelingsbestyrelse Grupperne skal derudover indstille gruppeformand, faglig sekretær(e) og lønudvalgsmedlem for 2 år. Kun ikke lønnede gruppebestyrelsesmedlemmer kan indstilles til afdelingsbestyrelsen. Halvdelen er på valg lige år - den anden halvdel er på valg ulige år. Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen - herunder indstillinger til personvalg til lønnede tillidshverv - skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 7 dage før gruppegeneralforsamlingen. Gruppebestyrelsens personsammensætning bør altid afspejle gruppernes medlemsmæssige sammensætning. 21. Ekstraordinær gruppegeneralforsamling Stk. 1. Ekstraordinær gruppegeneralforsamling skal afholdes, når mindst 5 % af medlemmerne skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller et flertal i gruppebestyrelsen/afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær gruppegeneralforsamling indvarsles som nævnt i 20, senest 2 uger efter modtaget begæring herom. 22. Tegningsregler Stk. 1. Afdelingsformanden tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger - bortset fra ved køb og salg af fast ejendom. Ved formanden forfald tegnes afdelingen af næstformanden. Stk. 2. Ved køb og salg af fast ejendom tegner afdelingsformanden afdelingen med baggrund i repræsentantskabet beslutninger. Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender. 23. Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingsformanden har ansvaret for at regnskabet føres nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter, herunder at forpligtigelser overholdes overfor Fagligt Fælles Forbund og tredjemand. Stk. 3. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Kun de af bestyrelsen bemyndigede, kan hæve på afdelings konti dog mindst 2 i forening. Stk. 4. Der fremlægges en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde, og endvidere fremlægges der på det ordinære repræsentantskabsmøde april kvartal et revideret regnskab til godkendelse. Stk. 5. Såfremt regnskabet ikke er ført i overensstemmelse med bestyrelsens og revisionens beslutninger kan bestyrelsen suspendere formanden og konstituere en ny. 24. Revision og bilagskontrol Stk. 1. Den på det ordinære repræsentantskabsmøde april kvartal valgte statsautoriseret revisor reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i Øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede revisor. Stk. 3. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag, og skal mindst 6 gange om året skriftligt orientere bestyrelsen om sit arbejde og på det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal fremlægge en rapport over det udførte arbejde. Stk. 4. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt - herunder bestyrelsens referat. Side 7 af 9

8 25. Afdelingens ophør Stk. i Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en repræsentantskabsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. Stk. 2 Såfremt det besluttes, at afdelingen skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3 Afdelingen kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på et repræsentantskabsmøde og når en urafstemning blandt afdelingens medlemmer herefter viser at mindst 2/3 af de afgivne stemmer har stemt herfor. 26. Forretningsorden for repræsentantskabsmødet 1. Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på de ordinære repræsentantskabsmøder: Konstituering Indkomne forslag 2. Formand eller næstformand åbner repræsentantskabet og leder valget af dirigenter. Afstemning foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende. 3. Dirigenterne påser, at repræsentantskabet er lovligt indvarslet i henhold til 11 stk. 6 i lovene. Er dette ikke tilfældet, skal dirigenterne suspendere repræsentantskabet. 4. Dirigenterne oplæser dagsordenen. Nye punkter kan ikke optages. 5. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende. Dog kan dirigenterne eller 5 % af deltagerne kræve skriftlig afstemning. 6. Ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat til den pågældende post, skal der være skriftlig afstemning. Hvis der er 2 kandidater, er simpel absolut flertal af de afgivne stemmer gældende. Er der mere end 2 kandidater og ingen af dem opnår simpel absolut flertal, går de 2 kandidater, der opnår flest stemmer videre til en ny valgrunde, hvor simpel absolut flertal af de afgivne stemmer er gældende. Valg skal altid påbegyndes senest 3 timer efter repræsentantskabets begyndelse. 7. Dirigenterne har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. Ingen kan få ordet mere end 2 gange til samme punkt på dagsordenen. Taletiden er højst 5 minutter første gang, og højst 2 minutter anden gang. Undtaget herfra er forslagsstillerne. Dirigenterne kan efter eget skøn give en taler ordet herudover til korte bemærkninger. 8. Dirigenterne eller deltagerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden, eller afslutning med de indtegnede talere. 9. Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet. 10. Dirigenterne sørger for god ro og orden og sikrer, at der benyttes en god tone i debatten. Sker dette ikke kan dirigenterne suspendere repræsentantskabsmødet i kortere eller længere tid. 11. Dirigenternes afgørelser er endelige. 12. Såfremt repræsentantskabet stiller dirigenterne et mistillidsvotum, skal de pågældende dirigenter træde tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning om pågældende mistillidsvotum. Opnår dette mindst 51 % af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning om valg af dirigenter. 13. Dirigenterne leder mødet på upartisk vis, og såfremt dirigenterne ønsker at tage del i debatten, skal repræsentantskabet godkendelse indhentes. 14. Der må ikke ryges, medbringes eller nydes øl og spiritus i mødelokalet under repræsentantskabsmødet. Dirigenterne indlægger et passende antal pauser. 15. Der udarbejdes et referat af repræsentantskabsmødet. Ansvaret herfor påhviler afdelingsbestyrelsen og dirigenterne. 16. Repræsentantskabsmødet kan give adgang for pressen, ansatte og gæster, uden stemmeret. Side 8 af 9

9 Disse love er vedtaget på stiftende generalforsamling i Århus d. 18. november 2004 og har virkning fra 1. januar Lovene er sidst ændret den 15. april 2015 på repræsentantskabsmødet. Således vedtaget den 15. april Randi Smitsdorf Lone Skov Hansen Jan Ahrendt Formand Dirigent Dirigent Side 9 af 9

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund Frederikshavn Skagen. Sæby. Læsø Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2013 Indhold Afdelingens navn Side 3 Hjemsted og kontorer Side 3 Afdelingens formål Side

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere