Love for 3F Aarhus Rymarken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for 3F Aarhus Rymarken"

Transkript

1 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende grupper Love for 3F Aarhus Rymarken Industri Anlæg og Bygning Grøn Privat Service, Hotel & Restauration Offentlig 4. Afdelingens visioner om mangfoldighed 3F Aarhus Rymarken skal i alle led, så vidt det er muligt, afspejle medlemssammensætning med særlig fokus på følgende elementer: Køn, alder, brancher/ uddannelse, geografi og etniske minoritetsbaggrund. Der arbejdes aktivt for at fremme reel og lige adgang til valgte og ansatte poster i afdelingen for at øge repræsentationen af underrepræsenterede grupper. 5. Formål At organiserer alle lønmodtagere - inden for afdelingens område. At styrke beskæftigede, såvel som ledige medlemmers muligheder på arbejdsmarkedet. At arbejde for, at alle lønmodtagere der arbejder inden for organisationsområdet, ser det som naturligt at blive medlem. At indgå kollektive overenskomster med områdets arbejdsgivere. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter. At arbejde for forbedring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, uddannelse og efter uddannelse. At arbejde for ligestilling på det danske arbejdsmarked og modarbejde en hver form for diskrimination. Side 1 af 9

2 At arbejde for at alle medlemmer bliver behandlet ligeværdigt uanset køn, race, alder, tro eller arbejdssituation. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser - nationalt og internationalt. At indgå i tværfagligt, tværpolitisk samarbejde med henblik på at varetage medlemmernes rettigheder. At udgive et medlemsblad for herigennem at holde medlemmerne orienteret om aktiviteterne i afdelingen og grupperne. At yde medlemmerne rådgivning i sociale problemer. 6. Klubber Afdelingen/grupperne er behjælpelig med at oprette og støtte netværk/ faglige klubber i brancherne og/eller på arbejdspladserne. Gruppebestyrelsen og afdelingsbestyrelsen skal godkende klublovene 7. Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, - unge og uddannelsessøgende - som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens faglige og geografiske område. Stk. 2. Ved indmeldelse modtager medlemmerne velkomstpjecer samt henvisning til at yderligere materiale forefindes elektronisk på Stk. 3. Medlemmer, der udtræder af arbejdsmarkedet, kan overgå til passivt medlemskab, hvis dette sker i umiddelbar tilslutning til arbejdets ophør. Stk. 4. Slettede afdelingsmedlemmer kan genoptages mod betaling. Beløbets størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 8. Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 9. Kontingent Stk. 1. Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Stk. 2. Afdelingskontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen. Stk.3. Der kan i forbindelse med akkordarbejde og anden faglig konsulentbistand, som udføres af afdelingens opmåler og faglige medarbejder, opkræves et opmålergebyr / honorar. Gebyret skal afspejle de omkostninger der er forbundet hermed. 10. Medlemmernes rettigheder og pligter: Rettigheder: Medlemmerne kan deltage på deres respektive gruppegeneralforsamling og i de medlemsaktiviteter afdelingen og/eller grupperne arrangerer. Ethvert medlem har ret til at søge vejledning og hjælp i afdelingen i sager, der ligger inden for afdelingens formål. Medlemmer, der ønsker afdelingens hjælp i afskedigelsessager, skal henvende sig straks efter afskedigelsen er sket. Medlemmerne kan stille forslag om gruppernes/afdelingens forhold eller fremsætte forslag til udtalelser til generalforsamlingen/ repræsentantskabet, hvor de vil blive behandlet. Side 2 af 9

3 Medlemmerne kan henvende sig til Klagerådet i 3F Forbund, såfremt de mener at være forkert behandlet. Medlemmer er gennem forbundets love sikret klagemulighed i sager, hvor de mener at have lidt et økonomisk tab på grund af mangelfuld eller fejlagtig rådgivning fra fagforening eller forbund. Pligter: Stk. 1. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorganiserede uden at meddele afdelingen dette. Stk. 2. Medlemskab i de af afdelingen anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. Stk. 3. Medlemmer skal omgående indberette uoverensstemmelser med arbejdsgiver til tillidsrepræsentanten i afdelingen. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse må ikke finde sted uden afdelingens samtykke. Medlemmer, der nedlægger arbejdet uden afdelingens samtykke, mister retten til støtte. Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne. Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke optager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout er erklæret hævet af forbundets hovedbestyrelse, betragtes som ekskluderet af afdelingen. Finder afdelingen, at det er formålstjenligt at optage en strejkebryder som medlem, kan dette kun ske med Fagligt Fælles Forbunds hovedbestyrelsens godkendelse. Stk.7 Medlemmer har pligt til at bidrage med de oplysninger afdelingen ønsker belyst omkring overenskomst, løn og arbejdsforhold mv. Stk.8 Medlemmer er pligtige til selv at føre nøjagtig regnskab over arbejdet, timetal, udbetaling af løn og forskud mv. Stk. 9 Desuden føres regnskab over akkordoverskud mv. rigtige fordeling på en byggeplads. Dette regnskab føres af en af arbejdsholdet valgt mand - akkordholderen -, i en af afdelingen udleveret skurbog, denne skal fremlægges til eftersyn i skuret mindst en gang ugentligt. Et eksemplar af regnskabet skal altid afleveres på afdelingskontoret. 11. Restancer, udtræden og eksklusion Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. Stk. 3 Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter Fagligt Fælles Forbunds regler. 12. Overflytninger Stk. 1. Medlemmerne kan overgå fra afdelingen til en anden - eller til et andet forbund - når medlemskabet er i orden, og der ikke er restancer. Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden i måned at framelde sig afdelingen og lade sig overføre til den afdeling i hvis område medlemmet arbejder indenfor, med mindre der er indgået særlig aftale med pågældende forbund/afdeling. Stk. 3. Medlemmer der er på efterløn eller ledige kan ved ønske om overflytning kun overflyttes til en afdeling, hvor medlemmet har bopæl. 13. Repræsentantskab Stk. 1. Repræsentantskabet er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder i april kvartal og oktober kvartal. Stk. 2. Repræsentantskabet består af: 140 delegerede, heraf er afdelingsbestyrelsen og 10 medlemmer fra hver gruppe selvskrevne. De øvrige pladser fordeles mellem grupperne i forhold til gruppernes medlemstal pr. 1. januar samme år. Repræsentantskabsmødet udgøres af de fremmødte repræsentanter. Side 3 af 9

4 Stk. 3. Dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal skal som minimum indeholde følgende punkter: Konstituering Beretning Beretning fra lønudvalg / andre udvalg Regnskab og beretning fra bilagskontrollanter Indkomne forslag Valg Stk. 4: Dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober kvartal skal som minimum indeholde følgende punkter: Konstituering Orientering Indkomne forslag Fremlæggelse og debat om budget Vedtagelse af kontingent Aktuelt tema Stk. 5. Valg Repræsentantskabet vælger: A: Formand og næstformand af og blandt de delegerede for 2 år. B: Afdelingsbestyrelsen i henhold til 16. C: Der vælges faglige sekretærer og en opmåler efter indstilling fra grupperne. Valgene sker for 2 år, således at den ene halvdel samt opmåler er på valg lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. D: 2 bilagskontrollanter for 2 år, den ene er på valg i lige årstal, og den anden de ulige årstal. Samt 1 suppleant for et år. E: 5 medlemmer af lønudvalget i henhold til 18 stk.3. F: En fanebærer og en suppleant for et år. G: Statsautoriseret revisor for et år. De valgte bilagskontrollanter, suppleanter og medlemmer af lønudvalget kan ikke samtidig være medlem af afdelingsbestyrelsen. Stk. 6. Repræsentantskabsmødet skal varsles med mindst 4 uger med angivelse af tid, sted, dagsorden og frist for fremsendelse af forslag. Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet af repræsentantskabet, forslag til personvalg samt gruppernes indstillingsret til personvalg jf. afdelingslovene, indgives skriftligt til afdelingsbestyrelsen v/afdelingsformanden senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 8. Samtlige bilag, som har betydning for foreningens drift, samt forslag til valg, der skal behandles på repræsentantskabsmødet, skal udsendes senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens forslag til budget udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 9. Under hensyn til forbundets love og afdelingens love fastsætter repræsentantskabsmødet selv sin forretningsorden. Stk. 10. Samsø er repræsenteret med fem medlemmer med stemmeret. Fire som Ø-rådet har valgt fra grupperne, som er repræsenteret i 3F Aarhus Rymarken, jævnfør Ø-rådets love, samt den til enhver tid siddende formand for Ø-rådet. 14. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst 15 % af repræsentantskabet skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes normalt med en uges varsel. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal være afholdt senest 4 uger efter begæring herom. Side 4 af 9

5 15. Kongres og Delegeretmøde Stk. 1. Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges efter indstilling fra grupperne på et ordinær/ekstraordinær repræsentantskabsmøde. Ud af afdelingens delegerede skal indgå formand, næstformand og gruppeformænd. Stk. 2. De delegerede skal altid afspejle afdelingens medlemsmæssige sammensætning. 16. Bestyrelsen Stk. 1. Afdelingens bestyrelse består af formand, næstformand, 5 gruppeformænd samt 14 repræsentanter - ikke lønnet af 3F Aarhus Rymarken. Afdelingens formand og næstformand vælges på repræsentantskabsmødet, formanden vælges på lige år, næstformanden vælges på ulige år. Den til enhver tid siddende LO Århus formand, der samtidigt er medlem af 3F Aarhus Rymarken, indtræder som tilforordnet i afdelingsbestyrelsen. Stk bestyrelsesmedlemmer vælges efter indstilling fra grupperne således: Industri indstiller Lige år én gruppeformand + 2 bestyrelsesmedlemmer. -. Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer. Grøn indstiller: Lige år én gruppeformand - Ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer Anlæg og Bygning indstiller: Lige år én gruppeformand - ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer Offentlig indstiller: Ulige år én gruppeformand + 1 bestyrelsesmedlem. Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Privat Service, Hotel & Restauration indstiller: Ulige år én gruppeformand + 1 bestyrelsesmedlem. Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Hver gruppe indstiller prioriterede suppleanter som vælges for et år. Stk. 3. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med forbundets love, a-kassens vedtægter og afdelingens love samt repræsentantskabets beslutninger. Under hensyn til forbundets love og afdelingens love fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 4. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet og suppleanten indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Stk. 5. Valgte og ansatte i afdelingen, samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. Stk. 6. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest ved udgangen af den måned, hvor de fratræder arbejdsmarkedet dog senest ved folkepensionsalderen, udtræder af den gruppebestyrelse, hvor de er valgt, eller påbegynder arbejde udenfor den gruppens område. Stk. 7. Bestyrelsen ansætter/afskediger personale efter indstilling fra daglig ledelse. Stk. 8. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 9. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 10. Hvis en lønnet tillidsvalgt fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere en ny tillidsvalgt person, indtil valg kan finde sted. Stk. 11 Opnår en lønnet tillidsvalgt ikke genvalg, og er vedkommende ikke pensionsberettiget, erholder vedkommende løn måneden ud og derefter i 6 måneder, medmindre vedkommende er suspenderet jf. 17. Stk. 12. Samsøs Ø-råd er repræsenteret i afdelingsbestyrelsen med den til enhver tid siddende formand og næstformand med stemmeret. Ungdommen i 3F Aarhus Rymarken kan til enhver tid udpege en tilforordnet til afdelingsbestyrelsen. Vedkommende har ikke stemmeret. Etniske medlemmer af 3F Aarhus Rymarken kan til enhver tid udpege en tilforordnet til afdelingsbestyrelsen. Vedkommende har ikke stemmeret Side 5 af 9

6 17. Mistillid Handler et gruppemedlem / afdelingsbestyrelsesmedlem eller en lønnet tillidsvalgt i strid med forbundets / afdelingens love, trufne beslutninger eller misbruger afdelings midler, kan et flertal i afdelingsbestyrelsen beslutte straks at suspendere eller bortvise vedkommende og / eller at indkalde gruppebestyrelsen og / eller gruppegeneralforsamling. Bestyrelsen kan hvis der er suspenderet eller bortvist en person, konstituere en anden til nyvalg kan finde sted. 18. Lønudvalg Stk. 1. Lønudvalget laver indstilling om løn, pension, feriebetaling, aflønning under sygdom mv. for afdelingens lønnede tillidsvalgte. Lønudvalgets indstilling skal godkendes i afdelingsbestyrelsen. Stk. 2. På det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal fremlægges en rapport over det udførte arbejde. Stk.3. Lønudvalget består af 7 medlemmer. Afdelingsbestyrelsen udpeger 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke lønnet af 3F Aarhus Rymarken. Repræsentantskabet vælger efter indstilling for 2 år 5 medlemmer (ikke lønnet af 3F Aarhus Rymarken ) uden for afdelingsbestyrelsen, en fra hver af de 5 grupper. Grøn, AB og PSHR vælges i lige år Offentlig og Industri vælges i ulige år. 19. Gruppernes ledelse og arbejdsopgaver Stk.1. Grupperne ledes af en gruppebestyrelse af hvilken gruppeformanden er lønnet. Derudover består gruppebestyrelserne af mindst 9 højst 15 medlemmer der vælges på gruppegeneralforsamling i respekt for afdelingens visioner om mangfoldighed jf. 4. Antallet fastlægges af afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra gruppen Arbejdsopgaver: Alt overenskomstarbejde Nytegne, vedligeholde, fortolke og løse brud på overenskomster og aftaler Opsøgende arbejde - medlemshvervning og arbejdspladskontakt. Kontakt til Tillidsvalgte inden for gruppens område Repræsentation i branchespecifikke råd og nævn mv. Arrangere møder, konferencer og kurser med gruppespecifikt indhold. 20 Gruppernes Generalforsamling Stk. 1. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af februar. Stk. 2. Adgang til gruppegeneralforsamling har alle medlemmer der sidst har været beskæftiget inden for gruppens område. Alle gruppens medlemmer er valgbare. Stk. 3. Som tilforordnet kan afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af gruppen, samt passive medlemmer deltage. Disse er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Stk. 4. Gruppegeneralforsamling skal varsles med mindst 2 uger med angivelse af tid, sted, dagsorden og frist for fremsendelse af forslag. Samtlige bilag der skal behandles på gruppegeneralforsamlingen skal være tilgængelig på afdelingskontoret senest 5 dage før gruppegeneralforsamlingen. Stk. 5. Dagsorden skal mindst indeholde: Konstituering Beretning Indkomne forslag Valg: a: gruppebestyrelse b. suppleanter til gruppebestyrelse c. repræsentanter til afdelingens repræsentantskab d: fanebærer Indstillinger: a. afdelingsbestyrelse Side 6 af 9

7 b: suppleanter til afdelingsbestyrelse Grupperne skal derudover indstille gruppeformand, faglig sekretær(e) og lønudvalgsmedlem for 2 år. Kun ikke lønnede gruppebestyrelsesmedlemmer kan indstilles til afdelingsbestyrelsen. Halvdelen er på valg lige år - den anden halvdel er på valg ulige år. Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen - herunder indstillinger til personvalg til lønnede tillidshverv - skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 7 dage før gruppegeneralforsamlingen. Gruppebestyrelsens personsammensætning bør altid afspejle gruppernes medlemsmæssige sammensætning. 21. Ekstraordinær gruppegeneralforsamling Stk. 1. Ekstraordinær gruppegeneralforsamling skal afholdes, når mindst 5 % af medlemmerne skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller et flertal i gruppebestyrelsen/afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær gruppegeneralforsamling indvarsles som nævnt i 20, senest 2 uger efter modtaget begæring herom. 22. Tegningsregler Stk. 1. Afdelingsformanden tegner afdelingen i alle anliggende med baggrund i bestyrelsens beslutninger - bortset fra ved køb og salg af fast ejendom. Ved formanden forfald tegnes afdelingen af næstformanden. Stk. 2. Ved køb og salg af fast ejendom tegner afdelingsformanden afdelingen med baggrund i repræsentantskabet beslutninger. Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige økonomiske anliggender. 23. Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingsformanden har ansvaret for at regnskabet føres nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter, herunder at forpligtigelser overholdes overfor Fagligt Fælles Forbund og tredjemand. Stk. 3. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Kun de af bestyrelsen bemyndigede, kan hæve på afdelings konti dog mindst 2 i forening. Stk. 4. Der fremlægges en skriftlig regnskabsoversigt og budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde, og endvidere fremlægges der på det ordinære repræsentantskabsmøde april kvartal et revideret regnskab til godkendelse. Stk. 5. Såfremt regnskabet ikke er ført i overensstemmelse med bestyrelsens og revisionens beslutninger kan bestyrelsen suspendere formanden og konstituere en ny. 24. Revision og bilagskontrol Stk. 1. Den på det ordinære repræsentantskabsmøde april kvartal valgte statsautoriseret revisor reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i Øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede revisor. Stk. 3. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag, og skal mindst 6 gange om året skriftligt orientere bestyrelsen om sit arbejde og på det ordinære repræsentantskabsmøde i april kvartal fremlægge en rapport over det udførte arbejde. Stk. 4. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt - herunder bestyrelsens referat. Side 7 af 9

8 25. Afdelingens ophør Stk. i Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en repræsentantskabsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. Stk. 2 Såfremt det besluttes, at afdelingen skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. Stk. 3 Afdelingen kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på et repræsentantskabsmøde og når en urafstemning blandt afdelingens medlemmer herefter viser at mindst 2/3 af de afgivne stemmer har stemt herfor. 26. Forretningsorden for repræsentantskabsmødet 1. Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på de ordinære repræsentantskabsmøder: Konstituering Indkomne forslag 2. Formand eller næstformand åbner repræsentantskabet og leder valget af dirigenter. Afstemning foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende. 3. Dirigenterne påser, at repræsentantskabet er lovligt indvarslet i henhold til 11 stk. 6 i lovene. Er dette ikke tilfældet, skal dirigenterne suspendere repræsentantskabet. 4. Dirigenterne oplæser dagsordenen. Nye punkter kan ikke optages. 5. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende. Dog kan dirigenterne eller 5 % af deltagerne kræve skriftlig afstemning. 6. Ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat til den pågældende post, skal der være skriftlig afstemning. Hvis der er 2 kandidater, er simpel absolut flertal af de afgivne stemmer gældende. Er der mere end 2 kandidater og ingen af dem opnår simpel absolut flertal, går de 2 kandidater, der opnår flest stemmer videre til en ny valgrunde, hvor simpel absolut flertal af de afgivne stemmer er gældende. Valg skal altid påbegyndes senest 3 timer efter repræsentantskabets begyndelse. 7. Dirigenterne har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. Ingen kan få ordet mere end 2 gange til samme punkt på dagsordenen. Taletiden er højst 5 minutter første gang, og højst 2 minutter anden gang. Undtaget herfra er forslagsstillerne. Dirigenterne kan efter eget skøn give en taler ordet herudover til korte bemærkninger. 8. Dirigenterne eller deltagerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden, eller afslutning med de indtegnede talere. 9. Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet. 10. Dirigenterne sørger for god ro og orden og sikrer, at der benyttes en god tone i debatten. Sker dette ikke kan dirigenterne suspendere repræsentantskabsmødet i kortere eller længere tid. 11. Dirigenternes afgørelser er endelige. 12. Såfremt repræsentantskabet stiller dirigenterne et mistillidsvotum, skal de pågældende dirigenter træde tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning om pågældende mistillidsvotum. Opnår dette mindst 51 % af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning om valg af dirigenter. 13. Dirigenterne leder mødet på upartisk vis, og såfremt dirigenterne ønsker at tage del i debatten, skal repræsentantskabet godkendelse indhentes. 14. Der må ikke ryges, medbringes eller nydes øl og spiritus i mødelokalet under repræsentantskabsmødet. Dirigenterne indlægger et passende antal pauser. 15. Der udarbejdes et referat af repræsentantskabsmødet. Ansvaret herfor påhviler afdelingsbestyrelsen og dirigenterne. 16. Repræsentantskabsmødet kan give adgang for pressen, ansatte og gæster, uden stemmeret. Side 8 af 9

9 Disse love er vedtaget på stiftende generalforsamling i Århus d. 18. november 2004 og har virkning fra 1. januar Lovene er sidst ændret den 15. april 2015 på repræsentantskabsmødet. Således vedtaget den 15. april Randi Smitsdorf Lone Skov Hansen Jan Ahrendt Formand Dirigent Dirigent Side 9 af 9

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune VEDTÆGTER for Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for 3F Bornholm.

VEDTÆGTER for 3F Bornholm. VEDTÆGTER for 3F Bornholm. 1. Afdelingens navn. Afdelingens navn er: 3F Bornholm, (Fagligt Fælles Forbund Bornholm) og er en lokalafdeling af Fagligt Fælles Forbund i Danmark. 2. Afdelingens hjemsted.

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund 3F Sydsjælland

Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund 3F Sydsjælland Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. 1 Navn. Fagligt Fælles Forbund (3F) Afdelingens navn er: 3F Sydsjælland. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune Forslag til generalforsamlingen 2015 Nuværende tekst (senest redigeret 6. marts 2014) Ny tekst Begrundelse 1 Navn Afdelingens navn: 3 F. Als 1 Navn Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als

Læs mere

Vedtægter for 3 F Køge Bugt

Vedtægter for 3 F Køge Bugt Vedtægter for 3 F Køge Bugt 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytning 8 Restancer og udtræden 9. Medlemmernes forpligtigelse 10.

Læs mere

Afdelingsvedtægter. 3F Kalundborg

Afdelingsvedtægter. 3F Kalundborg Afdelingsvedtægter 3F Kalundborg Kapitel 1: Navn og hjemsted 1 Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: 3F Kalundborg Afdelingens hjemsted er Kalundborg Kapitel 2: Formål 2 Afdelingernes formål er:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund Frederikshavn Skagen. Sæby. Læsø Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2013 Indhold Afdelingens navn Side 3 Hjemsted og kontorer Side 3 Afdelingens formål Side

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtaget 23. marts 2013 Formål: 1. Klubbens navn er Havnearbejdernes Klub af 1980", og dens formål er at samle alle beskæftigede havnearbejdere hos Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Dansk Funktionærforbund. Faglig Puls har hjemsted i Københavns

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Nibe og Omegns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Nibe, Aalborg kommune. 2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere