Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Mandag den 7.februar 2011 kl Deltagere Peter Hansen, Jan Prokopek, Ole Stisen, Erik Lauritzen, Lisa Nielsen, Christian Gregersen, Svend Albrechtsen Lars Riemann, Erik Renner Afbud Jan Callesen Referent Lars Riemann Dagsorden bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning - Økonomi Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Forretningsplan og overordnede mål Orientering Opkrævning af vejbidrag Forbrugervalg til bestyrelsen Internt kontrolprogram Redegørelse for de budgetterede takststigninger 7. Eventuelt 8. Næste møde LBRI/ Side 1 af 7

2 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 22/ Referatet fra det sidste bestyrelsesmødet den 22. oktober 2010 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 3. Godkendelse af tegningsprotokollat Tegningsprotokollatet dateret den 7. februar 2011 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Beretning Direktørens beretning Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. De tre væsentligste punkter fra beretningen blev præsenteret: Overførsel af driftsmidler Umiddelbart før jul udsendte Forsyningssekretariatet en meddelelse om hvordan de vil håndtere reguleringen af vandselskabernes eventuelle over/underdækning, da der nu ikke er noget prisloft for 2009/2010. Dette ville medføre en række uheldige økonomiske konsekvenser for Sønderborg Forsyning som følge af vores selskabsopdeling og placering af driftsaktiver (driftsmidler). Efter et møde med vores revisor, hvor emnet blev drøftet og også mulighederne for at afbøde virkningerne af Forsyningssekretariatets dispositioner, blev det besluttet, at vandselskaberne køber de driftsmidler - biler/maskiner - ud af serviceselskabet, som de i øjeblikket kun lejer at serviceselskabet. Derudover sørger vi for at få betalt så meget af vores driftsrelaterede gæld som overhovedet muligt inden den 1/ for at nedbringe vores likvide beholdning. Hvis dette ikke var blevet gjort ville Forsyningssekretariatets beslutning have medført, at vi kun kunne have fratrukket driftsrelateret gæld i vores likvider og ikke anlægsrelateret gæld. Dette ville igen have medført at vi for 2010 ville have fået en relativ stor overdækning, som i yderste konsekvens skulle tilbagebetales i Dette ville så igen medføre en stor underdækning i 2011, der sandsynligvis ikke kan holdes indenfor prisloftet for 2011, med deraf følgende konsekvenser for drift- og anlægsinvesteringer i Alt dette for at Sønderborg Forsyning får så vide rammer som muligt til selv at disponere i 2011 og Implementering af affaldsplan Tidsplanen for implementeringen af kildesorteringsordningen i henhold til den nye affaldsplan er blevet rykket til foråret 2012, grundet et ønske fra Sønderborg Kommunes miljøafdeling om godkendelse af ordningen i byrådet samt høringsrunde ved kommunen borgere. LBRI/ Side 2 af 7

3 Udbud og indkøb af containere forsinkes derved så de i givet fald skulle uddeles i vinterperioden 2011/2012. Dette har vi fundet uhensigtsmæssig set i relation til de sidste to vintres udfordringer for affaldsindsamlingen. Derfor er implementeringsfasen udskudt til foråret Tidsregistrering / Lønsystem Overgangen til det nye lønsystem er gennemført og januarlønnen udbetales gennem det nye system. Dette forløb uden væsentlige vanskeligheder. Der er indført tidsregistrering for alle timelønnede medarbejdere, i form af et elektronisk komme/gå registreringssystem - Promark. Systemet muliggør en mere smidig og nøjagtig registrering af medarbejdernes reelle arbejdstid, inklusiv ferie og sygdom. Der forventes en væsentlig administrativ besparelse ved dette. Samtidigt er der indført et fælles tidsregistreringsskema for alle øvrige medarbejdere, der giver samme funktioner som Promark Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. Økonomi Perioderegnskab og likviditet Perioderegnskab Perioderegnskab for 2010 indtil 31/12 dvs. det ureviderede årsregnskab - blev præsenteret. Direktøren orienterede om, at der er afholdt møde med Danbo i Nordborg i forbindelse med drøftelse af aftale om varmeleverance fra Nordborg Kraftvarmeværk(NKVV). Danbos udmelding er, at de ikke ønsker at forlænge den nuværende kontrakt der løber til og med Dette gør at Sønderborg Forsyning skal overveje hvad der sker efter Der vil derfor til bestyrelsesmødet i august blive udarbejdet en række scenarier for NKVV fremtid, til drøftelse og beslutning for bestyrelsen. Bestyrelsen tog herefter perioderegnskabet til efterretning. Likviditet Likviditeten blev præsenteret og bestyrelsen tog likviditeten til efterretning uden kommentarer. En yderligere spredning af Sønderborg Forsynings midler blev drøftet. Idet Sønderborg Forsynings samlede likviditet svinger mellem 130 mio. DKK og 5 mio. DKK i en cyklus på ca. 6 måneder, vil det være forbundet med væsentlige administrative omkostninger at fordele disse midler i portioner på DKK og ikke mindst lige så vanskeligt at få disse midler frigivet igen. Bestyrelsen ønsker den lavest mulige risiko for Sønderborg Forsynings penge, og er trygge ved den nuværende placering af pengene. LBRI/ Side 3 af 7

4 Projektstatus Status for de igangværende projekters status og økonomi blev præsenteret. Synliggørelse af Sønderborg Forsynings evne til at forvalte projekter og midler blev drøftet. Direktøren foreslog at de eksisterende benchmarktal for henholdsvis vand, spildevand og affaldsområdet i en forkortet version offentliggøres på hjemmesiden, sammen med en oversigt over planlagte projekter. Dette bifaldt bestyrelsen og det iværksættes så hurtigt som muligt. Bestyrelsen tog herefter projektstatus til efterretning. 5. Forretningsplan og overordnede mål 2011 Direktøren gennemgik de overordnede mål og forretningsplanen for De to overordnede temaer for 2011 er driftsoptimering og forsyningssikkerhed og vil danne grundlag for virksomhedens kommende arbejde. Målene er: Driftsoptimering Aftalegennemgang Gennemgang af driftsprocesser Afklaring af kundekrav Afklaring af kundetilfredshed Kundeportal Kommunikationsplan Intern/ekstern kommunikation Budget Forretningsplan 2012 Forsyningssikkerhed Opgradering af vandværker Beredskabsplaner vand, spildevand, affald og varme Opgradering af renseanlæg Samling og evaluering af driftsdata Strukturplan for spildevandsforsyningen Nedlægning af Augustenborg Havn Vandværk For at få et større perspektiv på budgetlægning og for at sikre en kobling mellem budget og strategi, vil der i 2011 blive udarbejdet et budget med en 3-5 årig horisont. Dette budget vil være et oplæg til bestyrelsen til en diskussion af Sønderborg Forsynings strategi og målsætninger forud for den detaljerede budgetlægning for Bestyrelsen ønskede, at der kom forslag til et miniseminar i stil med det, der blev gennemfør i sommeren Bestyrelsen tog målsætning og forretningsplan til efterretning. LBRI/ Side 4 af 7

5 6. Orientering Opkrævning af vejbidrag Konkurrencestyrelsen har vurderet at hvis forsyningsselskaberne opkræver et for lille vejbidrag for vandafledning fra de kommunale veje, kan det medføre en modregning i kommunens bloktilskud, idet dette betragtes som en udlodning af midler til kommunen. Sønderborg Kommune betaler i dag 1 % af anlægsomkostningerne i vejbidrag til Sønderborg Forsyning. Dette er den laveste takst der kan opkræves og det bør overvejes om bidraget skal hæves for at undgå modregning. Sønderborg Forsyning vil ikke kunne hæve indtægterne på denne måde idet prisloftet vil regulere indtægterne og medføre at gebyrerne til de øvrige kunder skulle sænkes tilsvarende. Bestyrelsen vil afvente en endelig udmelding fra Forsyningssekretariatet og sideløbende informere kommunens administration om forholdet. Forbrugervalg til bestyrelsen Reglerne for valg af en forbrugerrepræsentant står for troende. Det betyder at Sønderborg Forsyning er pålagt at få indvalgt mindst en forbruger i bestyrelserne for henholdsvis vandselskabet og spildevandsselskabet. Bestyrelsen ønsker et oplæg på hvordan et sådant valg kan gennemføres så billigt og enkelt som muligt. Endvidere udestår det stadig hvordan bestyrelsessammensætningen skal være når det forbrugervalgte medlem indtræder i bestyrelsen. Internt kontrolprogram Sønderborg Forsyning er som alle andre forsyningsselskaber blevet pålagt at udarbejde et internt kontrolprogram, der skal tilse at der laves udbud på alle relevante opgaver, og at der bliver lavet egentlige aftaler på opgaverne. Dette kontrolprogram er under udarbejdelse og første udkast ligger i chefgruppen til gennemgang. Det interne kontrolprogram vil også sikre en professionalisering af hele Sønderborg Forsyning s indkøb af udstyr og tjenesteydelser. Til kontrolprogrammet kræves der et sæt prokuraregler til fastsættelse af den enkelte medarbejders økonomiske beføjelser. Det blev foreslået at den generelle regel er, at alle budgetansvarlige kan indgå aftaler op til en beløbsramme på DKK. Alle chefer kan indgå aftaler op til en beløbsramme på DKK og at direktøren kan indgå aftaler op til en beløbsramme på DKK. Forudsætningen for alle aftaler er at de er af sædvanlig art og derved ligger indenfor rammerne af virksomhedens forretningsorden. LBRI/ Side 5 af 7

6 Endvidere kan direktøren indgå aftaler over DKK, forudsat at disse opgaver er specifikt angivet i det af bestyrelsen godkendte budget for virksomheden. Bestyrelsen tiltrådte disse prokuraregler. Redegørelse for de budgetterede takststigninger Den udsendte redegørelse for de budgetterede takststigninger blev gennemgået. Der skal forsat være fokus på en effektiv udnyttelse af driftsmidlerne og alle anlægsinvesteringer skal understøtte en effektiv drift. 7. Eventuelt Grønne tiltag De grønne tiltag, her særligt håndtering af overfaldevand, får et specielt fokus ved Sønderborg Forsyning. Der er ansat en ny medarbejder i Projekt og Planlægningsafdelingen som får denne opgave som særligt område. Der vil snarest muligt blive udarbejdet et notat der beskriver hvilke tiltage og metoder der kan anvendes fra forsyningens side for at fremme reduktionen af overfladevand i kloakkerne. Derudover vil der blive etableret kontakt til eksterne videncentre på området, herunder Malmøs bydel Augustenborg. Der vil blive arrangeret en grøn dag sammen med disse videncentre, samt med deltagelse af Kommunens medarbejdere på området. Dåsepresse Orientering om dåseindsamlingsordningens behandling i pressen. Forsyningen modtog en henvendelse fra EU parlamentariker Anne E. Jensens politiske assistent Karsten Schøn, hvor han spørger til vores dåseindsamlingsordning. Sønderborg Forsynings medarbejder svarer på Karsten Schøns spørgsmål og giver ham de aktuelle indsamlingstal for ordningen. Det næste der sker, er at oplysningerne dukker op i en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune, hvor man kan få det indtryk at Sønderborg Kommune står for ordningen. Historien ville have været en af vores gode historier, men nu har Sønderborg Kommune bragt den til torvs og vi håber at Forsyningen inddrages i den kommende diskussion af ordeningen. Der er en dialog med kommunens presseansvarlige om håndteringen af historien. Renosam - repræsentantskab Der blev spurgt ind til hvem der er udpeget til at repræsentere Sønderborg Kommune og Sønderborg Affald i Renosams repræsentantskab. Bestyrelsen fastslog at den nuværende udpegning af Erik Lauritzen fastholdes. LBRI/ Side 6 af 7

7 8. Møder 2011 Næste møde afholdes mandag den - 9. maj kl. 14:00-16:00 Der udsendes foreløbige mødeindkaldelser via Outlook, som opdateres med dagsorden og materiale ved indkaldelse. Erik Lauritzen Peter Hansen Jan Prokopek Jan Callesen Ole Stisen Lisa Nielsen Svend Albrechtsen Christian Gregersen LBRI/ Side 7 af 7

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere