Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset"

Transkript

1 Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag besøg i boligen og (cafeen). Samt samtale med medarbejdere og borgere. 1

2 Faktablad: Navn: Toldhuset Adresse: Langgade Gedser Leder: Anne Brodersen Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 107 (bolig) Servicelovens 103 (beskæftigelse) Antal godkendte pladser: (fuld tid) 9 pladser til alders gruppe år Der bor pt. 5 Borgere. Antal medarbejdere: (årsværker) 4 faste medarbejdere + leder 6 faste vikarer med erfaring 16 timer Bogholder 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Der er ikke nedskrevet noget værdigrundlag. Der kommer et værdigrundlag, men har haft behov for at finde sine rødder. Nyt værdi grundlag er undervejs i samarbejde med coach. Målet er stadig det samme, så det bliver kernen. 1.2 De teoretiske referencer 1.3 De pædagogiske metoder Der arbejdes med relationspædagogik og den anerkendende tilgang gennem Appreciative Inquiry. 1.4 Pædagogisk målsætning Målsætningen bliver til ud fra det værdigrundlag der bliver udfærdiget. 1.5 Operationelle mål Der skal laves PR materiale, så stedet kan få visiteret flere borgere. At dette sker kontinuerligt. STU ordningen følges kontinuerligt og botilbuddet opgraderer viden på STU området. Beskæftigelsen skal opkvalificeres, og udveksle den med de nærliggende botilbud. Tilbyde borgere dagbeskæftigelse fra andre bo tilbud. Beskrivelse af hvad botilbuddet kan tilbyde af pædagogiske indsats. Udrednings forløb af borgerne og den efterfølgende pædagogiske indsat for den enkelte borger. 1.6 Justering af mål 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet vurderer at leder og medarbejdere er på rette vej med at finde et stå sted, der kan udvikle stedet. Det tager tid, men det er fornuftigt at gennem arbejde, hvad er værdifuldt for netop Toldhuset. 2. Driftsaftale 3

4 2.1 Opfølgning på driftsaftale 2.2 Udviklingstendenser Dagbeskæftigelse og STU ordning. 2.3 Projekter Toldcafeens drift og blive brugt for lokalområdet. Dagligdrift i sommerperioden. Vinter perioden åbent for arrangementer til lokalområdet f.eks oktoberfest, foreninger, begravelse kaffe m.m. At indlede samarbejde med andre bosteder, så borgernes netværk udbygges. Passe og vedligeholde torvet, med blomster og planter. Har anskaffet en hest, som er opstaldet på en gård, der anvendes til aktivitet og socialtræning i samvær med andre borgere. Sociale arrangementer med andre ligestillede, enten i huset eller uden for Gedser området. Borgerne har selv lavet en plan for hvordan udendørsarealerne kan anvendes. Planen er stadig aktuel, og borgerne bliver stadig med inddraget i forløbet med udendørsarealerne. Projekter vedr. boligen, ændringer af udendørsarealerne, værksteds rum m.m. 2.4 Andet Der er lånt en brugt bil til stedet, der anvendes indtil videre. Anskaffelse af en bus er sat på sat på stand bye. 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet oplever at bostedet har mange gode ideer og realiser bare projekter, der vil være med til at udvikle stedet og give noget til lokal området. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet for 2012 er i balance. Der er samlet generet et overskud for både Toldhuset og cafeen. Der er ansat en økonomimedarbejder, der 4

5 styrer regnskaber og bogholderiet. Der er kommet struktur på økonomien. 3.2 Aktuelle indtægter Der er 2 selvstændige budgetter Caféen og Toldhuset. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed 3.4 Individuelle takster Ens takster, og ekstra betaling ved døgndækning. 3.5 Vikarforbrug 6 vikarer til rådighed Der bliver brugt en del vikarer. Der er pt. 6 vikarer tilknyttet. Vikarerne er med til at dække weekenderne, sammen med de faste med arbejdere. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder 4.2 Beboerråd Der er møde hver 14 dag, efter aftensmaden, referat bliver sat i mappe. 4.3 Bruger / pårørenderåd 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Individuelt. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Der er et tæt samarbejde med forældre/pårørende. De pårørende er gode til at komme til leder, hvis der opstår frustrationer Forudsætningen for, at borgeren får en tryg tilværelse er, at der er en god relation til familie og venner. Det er 3-4 gang om året et socialt engagement, der er stor deltagelse fra de pårørende, medarbejdere og vikarer. Medarbejderne nævner at kontaktordningen i forhold til forældre gruppen er god. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan. Borgerne har en pædagogisk handleplan og skal evalueres i starten af

6 Bostedet har udformet deres eget koncept, der er anvendt elementer fra konceptet fra andet bosted Søholm. Handleplaner for 103 er Guldborgsunds kommunes koncept anvendt. 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der er mindst et møde om året. 5.3 Inddragelse af borgeren Borgerne inddrages. 5.4 Opbevaring af planerne Handleplanerne opbevares elektronisk og en papirvariation. 5.5 Evaluering og justering af planerne Planerne evalueres en gang årligt, men der sker en løbende justering af mål og metoder. 5.6 Andet Der er brugt megen tid for at få udfærdiget handleplaner for alle. Leder beretter at de har fået positive tilkendegivelser fra de Kommuner der har modtaget de pædagogiske planer for borgerne. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Medarbejderne oplever at det har været rigtigt godt at få afprøvet at udfærdige de pædagogiske handleplaner ud fra konceptet. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Ingen men vil gerne modtage borger med anden etnisk baggrund. 6.2 Tolkebistand 6.3 Særlige udfordringer 6.4 Andet 6.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen Der er en meget fast struktur for hvordan hverdagen foregår. Dette bliver visuelt gjort ved at bruge boardmaker tavler. 6

7 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Se ovenfor. Ikke alle ønsker at deltage i morgen maden, men alle deltager ved middagsmaden. De borger der er hjemme midt på dagen, deltager ved frokosten. Alle borgerne skal passe deres eget værelse, med støtte fra medarbejderne. Dagsaktiviteterne er omkring køkken, spisestuen og toldcaféen..hestepasning og pasning af udenoms arealerne Bostedet laver oplevelses ture, hvor de er ude af huset. Besøg klub Solstrålen en gang om ugen, om onsdagen, hvor 2 borger deltager. Borgernes sociale liv styrkes og de får mulighed for at skabe venskaber. Der er 1-2 borgere som kommer i træningscenteret 1 gang om ugen 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud Der laves aktiviteter både i og uden for huset. Det forventes, at de fleste borgere har en eller anden form for beskæftigelse enten i cafe regi eller hos andre aktører. 1 borger går til svømning hver tirsdag. Borgerne vil blive søgt integreret i de sociale tilbud, som findes i Guldborgsund Kommune, eksempelvis klub Solstrålen. 7.4 Andet Ledelsen lægger op til samarbejde med andre bosteder i kommunen. Udspillet er, at man samles om musik, og billard, bordfodbold, men vigtigste er beskæftigelsesdelen (dagbeskæftigelsen) og fælles ture og sammenkomster. Der er på ide plan tanker om at få et samarbejde med nærområdet f.eks Remissen og traktortoget og forventer at der vil ske noget i sommeren En gammel perrontraktor, som skal bruges i sommer perioden, bostedet skal være behjælpelig med salg af billetter. Der er tilbud om ude liv med bålplads og arbejde med brænde. 7

8 Snerydning for pensionister i lokalområde. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at der gøres en del for at borgerne får mulighed for at få styrket det sociale liv, og de borger der kan gør det på egen hånd. Botilbuddet gør og har intentioner om at bidrage med aktiviteter for lokal området. 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Ingen ændringer 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Ingen ændringer Borgerne bliver støttet i forhold til styring af deres økonomi. Der laves individuelle betalingsaftaler og økonomi administration. 8.3 Andet Bostedet gør brug af netbank til betaling af borgernes faste udgifter. Bruges også i forbindelse med at overføre penge til solstrålen, når borgerne spiser med. Borgerne hæver selv penge, hvor det er medarbejderne der laver regnskabet. Medarbejder fortæller, at det ofte er kontakt personen, der hjælper borgeren med økonomien. Det kan også være det er familien der gør det. Ved indflytning tales der om, hvordan økonomistyringen skal være. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet havde en snak med leder om at mulighed for IT undervisning. Med tanke for at lære borgerne, hvordan de i fremtiden kan anvende f.eks. borger.dk, nem id, netbank e-boks m.m. 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn Ingen magtanvendelser. 9.2 Intern procedure 9.3 Opfølgning på magtanvendelse 9.4 Aktuelle ansøgninger 9.5 Andet Toldhuset vil gerne have mere viden på området, om hvordan de håndterer en magtanvendelse og hvordan man forholder 8

9 sig til det. 9.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet anbefalede at benytte sig at Guldborgsund Kommunens myndigheds konsulent i forhold til magt anvendelser. 10. Kost 10.1 Kostpolitik Der arbejdes bevidst med sund kost og der snakkes om det. De anvender billeder for at illustrerer hvor meget f.eks sukker der kan være i slik m.m Tilberedning centralt eller lokalt Tilberedning af mad foregår i huset. Der er installeret opvaskemaskine, ovn m.m. Madlavningen er adskilt fra cafeen Borgerens indflydelse og deltagelse Indflydelse på stort set alle måltider Spisetider Morgen mad Frokost Aftensmad Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at køkken facilliterne er forbedret, og det er overskueligt for borgerne at deltage. 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinjer Der er opmærksomhed på borgernes seksualitet Seksualoplysning/undervisning Er det nødvendigt købes der professionel seksual vejleder Prævention 11.4 Andet 11.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Der er en borger der ryger på bostedet. Der må ikke ryges på eget værelse, borgerne må ryge udenfor under halvtaget. I forbindelse med cafeen ryges der udenfor i den lukkede gård. 9

10 12.2 Information 12.3 Andet Borgerne må gerne indtage alkohol på bostedet ved særlige lejligheder f.eks efter en fodboldkamp, fester Tilsynets bemærkninger, herunder 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin Medicinen opbevares i aflåst skab Dosering En medarbejder doserer medicin Ansvarlige medarbejdere Medarbejderen har medicinkursus Medicinkursus 13.5 Tilsynets bemærkninger, herunder P.t. er det ikke aktuelt med dosisdispenseringen, kommer der borgere fremad rettet, der bruger meget medicin vil ordningen blive anvendt. 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler 14.2 Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet It baserede hjælpemidler til borgergruppen kan være aktuelt for bostedet. Borgerne er gode til at bruge I phone m.m Tilsynets bemærkninger, herunder 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Det er godkendt Der er godkendelse til at lave STU ordninger Årlig opsamling og rapportering Samarbejde mellem skole/institution 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse Der er givet STU-godkendelse til Toldhuset, så borgerne kan også få et undervisningstilbud. Der er pt. beskæftigelse med følgende. 10

11 Pedelfunktion vedr. Toldhuset, torvet. Rengøringen. Ansvar vedr. hesten Køkken og café medarbejder. Gennem arbejdet søges at forene praktiske funktioner og social træning Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse Medarbejdergruppen er integreret i arbejdet i huset og (cafeen). Dette giver helhed i opgaverne og gensidig forståelse for, hvad opgaverne kræver både i boligen og når man er på arbejde Andet 15.7 Tilsynets bemærkninger, herunder 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet 4Pædagoger. Leder er uddannet SSA og lederuddannelse Rekruttering af personale Det har ikke været vanskeligt at finde kvalificeret personale. Det er ikke noget problem at få ansøgere til bostedet. Rekruttering af frivillige medarbejdere til told cafeen. P.t. er der tilknyttet 4 frivillige medarbejder til caféen Brug af vikar Ja i det omfang der er behov for det 16.4 Arbejdsplaner Der arbejdes med 4 ugers rulleplan, som medarbejderne selv har udarbejdet. Der er en tovholder for denne. Medarbejderne nævner at de arbejder hver anden weekend Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der afholdes personalemøder hver 14 dag, og enkelte gange deltager vikarerne MED- udvalg Nej Andet Stedet vil gerne modtage PAU og pædagog studerende. 11

12 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at formaliteterne og politikker er udarbejdet. Der er overskud til at yde en indsats ved at modtage f.eks. studerende. 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Opmærksom på supervision og anvender coachting 4 gange om året. Der er mulighed for individuelt supervision, p.t er en medarbejder tilbudt dette. Der afsat midler til dette i budgettet Interne og eksterne kurser VISO Konference engang om året. 1 2 dage om året til temadage Efteruddannelse Leder ønsker kursus/uddannelse i regnskab og budgetter. Medarbejderne nævner at en praktikvejlederuddannelse er et ønske. Ellers har de ingen specifikke ønsker Kompetence og ansvarsfordeling 17.5 Andet VISO konsulent for en borger, hvor der er sparring på opgaven. Medarbejderne oplever VISO s sparrings kvalitet er svingende. Medarbejderne udtaler at de har mulighed for sammen med coachen at tage forskellige problemstillinger og situationer op i gruppen. Det fungerer rigtigt godt. Pointerer at der er mulighed for at få individuelt supervision, hvis der er behov for det Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at supervision er blevet en fast del af hverdage. Opfordringen fra sidste års tilsyn er anvendt. Det blev drøftet med leder om hvor der udbydes kursus om regnskab m.m. 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Sygefraværet er acceptabelt Omsorgssamtaler Ved nødvendighed afholdes der samtaler 12

13 ved længere sygefravær Andet MUS samtaler 18.4 Tilsynets bemærkninger, herunder 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager nej 19.2 Procedure for behandling og opfølgning på klager Nej. Bostedet er bekendt med handleprocedurerne Tilsynets bemærkninger, herunder 20. APV 20.1 Generelle forhold Der er lavet APV i Der er udarbejdet handleplaner for psykiske og fysiske område. Toldhuset haft uanmeldt tilsyn fra arbejdstilsynet. Efterfølgende fået en smiley Fysisk arbejdsmiljø APV en gav en oversigt over, hvad der kunne afhjælpe det fysiske arbejdsmiljø. Flere af områderne ved tilsynet var effektueret. Bl.a. opvaskemaskine, flytning af PC er, ting på vægge og gulve så det ikke runger i rummene Psykisk arbejdsmiljø Løsninger via APV én på området er igangsat. Supervision og coachting. Medarbejder ønske om flere ressourcer, men kan først imødekommes ved flere indflytninger af borgere Arbejdsskader nej 20.5 Andet 20.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet fik udleveret APV tjek lister og handleplaner. Vurderer at der er flere punkter er der handles på. Leder er opmærksom på dette. 13

14 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Adgangsforholdene er ikke velegnet til kørestolsbrugere, på grund af trapper. De fysiske rammer begrænser muligheden for at modtage borgere med dårlig mobilitet. Tilgængeligheden er god i Cafeen Udendørs fysiske rammer Fine muligheder for etablering af en aktivitets have. Borgerne har lavet en tegning, hvordan området kan anvendes. Der er et flot torv foran bygningen og sammenhæng med Cafeen, som bostedet har brugsret over, samt rengøring Indendørs fysiske rammer Bygningen er nyrenoveret med respekt for husets historie. Det er en stor bygning i 3 plan. Stueetagen har en lang gang der forbinder det sammen med store værelser, fælles bad og toiletter. Der er kontor til leder samt et kontor til medarbejderne. 1.salen er der værelser og fælles bad og toiletter. Der er en spisestue samt køkken til fællesbrug. 2.sal er loftrummet anvendt til en stor stue med tv og aktivitetsplads. Kontor og personale mødelokale. Endvidere et stort uudnyttet loftrum afskærmet med en væg. Der er en meget bred og flot hovedtrappe samt en bagtrappe. Der er flere adgangs veje til bygningen. Cafeen er opdelt så køkken faciliteter er adskilt med en disk til kundebetjening. Stort rum til kunder, toilet m. m Udnyttelse af de fysiske rammer Virker godt; og det er en stor bygning Akutberedskab Ok Sikring af flugtveje Ok Alarmer Ok Andet 21.9 Bemærkninger fra arbejdstilsyn Besøg i sep og fik en smiley Tilsynets bemærkninger, herunder 14

15 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ja 22.2 Evakueringsplan Borgere og medarbejdere mødes på Torvet Brandtilsyn Boligen er godkendt af Beredskabet i forbindelse med godkendelsen af stedet Brandøvelse 22.6 Førstehjælp Leder og pædagogerne har kursus i førstehjælpskursus. Skal genopfriskes, men beslutning om det skal være på stedet eller foregå andet sted, endnu uvist Andet Der er en Falck ordning vedr. kørsel til lægebehandling mm Bemærkninger fra brandmyndigheder 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Der forventes høj hygiejnestandard, ikke mindst på grund af arbejdet i cafeen. Borgerne skal også gennemgå hygiejnekursus for at arbejde i cafeen. Når cafeen er i brug er der egenkontrol af køle og fryseskabe Standarder for rengøring Der er ved tilsynsbesøget orden og en pæn rengøring i fællesarealerne. Medarbejdere og borgere gør selv rent på bostedet, og i cafeen. Borgerne er med til at holde rent på fælles arealerne Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme Der er papirs håndklæder på toiletterne. Borgerne bruger egne håndklæder ved bade situationen Brug af engangsprodukter Der anvendes engangsprodukter i det omfang der er brug for det. 15

16 23.5 Andet Levnedsmiddel kontrol 1 gange om året i cafeen. Elite smiley Tilsynets bemærkninger, herunder Der er indført en vask hænder sang, for at huske borgerne om det Tilbudsportal 24.1 Status Bør Opdateres 24.2 Siden sidst 24.3 Andet Hjemme siden er information og er god at anvende. På hjemmesiden burde der måske stå at de fysiske rammer ikke er vel egnet til kørestolsbrugere Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynets afsluttende bemærkninger: På besøg i Toldhuset så fornemmer man at her er en kultur hvor man bor og lever. Ved rundvisningen i huset, er det synligt at her sker noget og det kan ses, høres at her bor og sker der noget. Der er skabt et miljø for borgerne og medarbejderne der appellere til at der mulighed for at beskæftige sig med kreative ting. Det er synligt med et kreativt rum, fællesrum til at udfolde sig med musik, tv og andre muligheder. Gode forhold til medarbejderne med pc plads samt mødelokale. Kontorfaciliteter til leder og hk medarbejder. Cafeen er indbydende at komme ind i, der er sket ændringer i opstilling af møbler og udsmykningen signalerer til den historiske del af stedet. Ved samtale med leder, så er leder ved at finde sit stå sted og få overblik over, hvad det der kan udvikle stedet. Der er og har været en del organisatorisk opgaver, formuleret politikker på områder der vedr. medarbejderne og borgerne, samarbejdsrelationer osv. Der er udfærdiget pædagogiske handleplaner, APV og løsnings forslag m.m. besluttet at adskille Boligen og cafeen. Cafeen er åben hver dag 5 måneder i sommerperioden. Medarbejderne er tilfredse med at arbejdet og beskæftigelsen er struktureret, så det gør det nemmere at vejlede eller skærme borgerne i deres opgaveløsning i caféen. Det er imponerende at det er lykkes at finde en kreds af frivillige hjælper til at holde caféen i gang i løbet af sommeren. I vinter perioden bliver der afholdt forskellige arrangementer, som er en del af beskæftigelsen, og er rettet mod lokalbefolkningen, foreninger osv. Caféen er en del af dagbeskæftigelsen, men borgerne der bor på Toldhuset har mulighed for at vælge en anden dagforanstaltning. Beskæftigelsesdelen er at holde torvet pænt og ryddeligt på Gedser torvet, at vande blomster m.m. Tilsynet talte med et par engageret medarbejder. De er involveret næsten alt det der foregår i på stedet. Der er mulighed for at udvikle tingene, men udfordringen består af at der er ressourcer nok. 16

17 De er på fuldtid og vil så gerne det hele, men må lære at der begrænsninger. De nævner rigtigt meget de gerne vil udvikle sammen med borgerne. Der anvendes planner 4 you som orienterings bog, det er et godt redskab og det kan bruges til rigtigt mange ting. Der har været kursus i at anvende systemet. Vedr. arbejdet i cafeen, så er det en god ide at den kun er åbent hverdage i sommerperioden. Det har fungeret med de frivillige hjælper, det er godt at det er skemalagt, hvornår de skal være i cafeen sammen med borgerne. Borgerne bliver skærmet med hjælp fra dem ved at opgaver er i forhold til funktionsniveau. Samtale med 2 af borgerne. Den af borgerne fortæller med forventningen glæde at se frem til at starte på STU ordning i Nyk. F. samt en forstående fødselsdag. Tager selv bussen ind til Nykøbing F og deltager i klub Solstrålen en gang om ugen. Der er skabt venskaber i klubben og disse er inviteret med til fødselsdagen. Har en god kontakt til sin familie og er på ferie, weekend og til højtiderne. Familien bor et godt stykke fra Gedser, men bliver hentet nogen gange. Eller er personalet behjælpelig med at køre til dem. Fritiden bruges på at dyrke sin store passion for heste. På værelset er det synligt at det er hestene der er i højsæde, har fået flere rosetter (medaljer) for sin præstation. Er selv transporterende til ridningen med bussen. Har deltaget i ferieture til Lalandia Megafest udflugter Middelaldercentret osv. Beskæftigelsen har primært i sommer været at hjælpe til i cafeen med forfaldent arbejde, det er ok men borgeren mener at genertheden gør det svært. Har en maddag om ugen og det aftales samme dag med personalet hvad borgeren ønsker at lave. En vaskedag om ugen. Borger er bruger af mobiltelefon, tablets og PC er og virker til at være en habil bruger af dette på sit funktionsniveau. Den anden borger tilsynet snakkede med var rigtig glad for at være på stedet og fik en god støtte i hverdagen. Er noget bekymret for at skulle fraflytte stedet og i egen bolig. Det meste af samtalen omhandlede denne flytning oh hvordan borgeren havde det psykisk med dette. Tilsynet spiste frokost sammen med borgerne ved besøget, det var en god oplevelse og der var en god stemning. Der godt gang i snakken og de gav udtryk for at de var glade for at have spisestue og køkken i huset. Det var nemt at komme til rummet og det var hyggeligt at være sammen. Det er tilsynet vurdering at den pædagogiske indsats udvikler borgerne på stedet. De får lov at være selvhjulpne i det omfang deres funktionsniveau er til det. Toldhuset har 4 ledige pladser på nuværende tidspunkt. Leder er i gang med at tage kontakt til andre kommuner, for at gøre opmærksom på botilbuddet. Med venlig hilsen Søren Palshøj Teamleder Visitation og Kvalitetssikring Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring 17

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013.

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Tilsyn På Marie Grubbe Bo-enheden 2013 Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj

Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Tilsyn Forsorgshjemmet Saxenhøj Samtale med Forstander Erik Søndergaard. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og praktikant Micol Nielsen 28. juli 2011. Besøg på forsorgshjemmet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Aktivitetshuset Skriversvej Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere