Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset"

Transkript

1 Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag besøg i boligen og (cafeen). Samt samtale med medarbejdere og borgere. 1

2 Faktablad: Navn: Toldhuset Adresse: Langgade Gedser Leder: Anne Brodersen Godkendelsesparagraffer: Servicelovens 107 (bolig) Servicelovens 103 (beskæftigelse) Antal godkendte pladser: (fuld tid) 9 pladser til alders gruppe år Der bor pt. 5 Borgere. Antal medarbejdere: (årsværker) 4 faste medarbejdere + leder 6 faste vikarer med erfaring 16 timer Bogholder 2

3 Opfølgningspunkter 1. Værdier og teoretisk referenceramme 1.1 Overordnede værdier Der er ikke nedskrevet noget værdigrundlag. Der kommer et værdigrundlag, men har haft behov for at finde sine rødder. Nyt værdi grundlag er undervejs i samarbejde med coach. Målet er stadig det samme, så det bliver kernen. 1.2 De teoretiske referencer 1.3 De pædagogiske metoder Der arbejdes med relationspædagogik og den anerkendende tilgang gennem Appreciative Inquiry. 1.4 Pædagogisk målsætning Målsætningen bliver til ud fra det værdigrundlag der bliver udfærdiget. 1.5 Operationelle mål Der skal laves PR materiale, så stedet kan få visiteret flere borgere. At dette sker kontinuerligt. STU ordningen følges kontinuerligt og botilbuddet opgraderer viden på STU området. Beskæftigelsen skal opkvalificeres, og udveksle den med de nærliggende botilbud. Tilbyde borgere dagbeskæftigelse fra andre bo tilbud. Beskrivelse af hvad botilbuddet kan tilbyde af pædagogiske indsats. Udrednings forløb af borgerne og den efterfølgende pædagogiske indsat for den enkelte borger. 1.6 Justering af mål 1.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet vurderer at leder og medarbejdere er på rette vej med at finde et stå sted, der kan udvikle stedet. Det tager tid, men det er fornuftigt at gennem arbejde, hvad er værdifuldt for netop Toldhuset. 2. Driftsaftale 3

4 2.1 Opfølgning på driftsaftale 2.2 Udviklingstendenser Dagbeskæftigelse og STU ordning. 2.3 Projekter Toldcafeens drift og blive brugt for lokalområdet. Dagligdrift i sommerperioden. Vinter perioden åbent for arrangementer til lokalområdet f.eks oktoberfest, foreninger, begravelse kaffe m.m. At indlede samarbejde med andre bosteder, så borgernes netværk udbygges. Passe og vedligeholde torvet, med blomster og planter. Har anskaffet en hest, som er opstaldet på en gård, der anvendes til aktivitet og socialtræning i samvær med andre borgere. Sociale arrangementer med andre ligestillede, enten i huset eller uden for Gedser området. Borgerne har selv lavet en plan for hvordan udendørsarealerne kan anvendes. Planen er stadig aktuel, og borgerne bliver stadig med inddraget i forløbet med udendørsarealerne. Projekter vedr. boligen, ændringer af udendørsarealerne, værksteds rum m.m. 2.4 Andet Der er lånt en brugt bil til stedet, der anvendes indtil videre. Anskaffelse af en bus er sat på sat på stand bye. 2.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet oplever at bostedet har mange gode ideer og realiser bare projekter, der vil være med til at udvikle stedet og give noget til lokal området. 3. Budget 3.1 Aktuelt forbrug Budgettet for 2012 er i balance. Der er samlet generet et overskud for både Toldhuset og cafeen. Der er ansat en økonomimedarbejder, der 4

5 styrer regnskaber og bogholderiet. Der er kommet struktur på økonomien. 3.2 Aktuelle indtægter Der er 2 selvstændige budgetter Caféen og Toldhuset. 3.3 Indtægtsdækket virksomhed 3.4 Individuelle takster Ens takster, og ekstra betaling ved døgndækning. 3.5 Vikarforbrug 6 vikarer til rådighed Der bliver brugt en del vikarer. Der er pt. 6 vikarer tilknyttet. Vikarerne er med til at dække weekenderne, sammen med de faste med arbejdere. 3.6 Tilsynets bemærkninger, herunder 4. Brugerindflydelse 4.1 Børnemøder 4.2 Beboerråd Der er møde hver 14 dag, efter aftensmaden, referat bliver sat i mappe. 4.3 Bruger / pårørenderåd 4.4 Samarbejde med forældre/ pårørende Individuelt. 4.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Der er et tæt samarbejde med forældre/pårørende. De pårørende er gode til at komme til leder, hvis der opstår frustrationer Forudsætningen for, at borgeren får en tryg tilværelse er, at der er en god relation til familie og venner. Det er 3-4 gang om året et socialt engagement, der er stor deltagelse fra de pårørende, medarbejdere og vikarer. Medarbejderne nævner at kontaktordningen i forhold til forældre gruppen er god. 5. Behandlings - og Handleplaner 5.1 Har alle en behandlings eller handleplan. Borgerne har en pædagogisk handleplan og skal evalueres i starten af

6 Bostedet har udformet deres eget koncept, der er anvendt elementer fra konceptet fra andet bosted Søholm. Handleplaner for 103 er Guldborgsunds kommunes koncept anvendt. 5.2 Behandlings- og handleplansmøder Der er mindst et møde om året. 5.3 Inddragelse af borgeren Borgerne inddrages. 5.4 Opbevaring af planerne Handleplanerne opbevares elektronisk og en papirvariation. 5.5 Evaluering og justering af planerne Planerne evalueres en gang årligt, men der sker en løbende justering af mål og metoder. 5.6 Andet Der er brugt megen tid for at få udfærdiget handleplaner for alle. Leder beretter at de har fået positive tilkendegivelser fra de Kommuner der har modtaget de pædagogiske planer for borgerne. 5.7 Tilsynets bemærkninger, herunder Medarbejderne oplever at det har været rigtigt godt at få afprøvet at udfærdige de pædagogiske handleplaner ud fra konceptet. 6. Børn, unge eller voksne med anden etnisk oprindelse 6.1 Integration Ingen men vil gerne modtage borger med anden etnisk baggrund. 6.2 Tolkebistand 6.3 Særlige udfordringer 6.4 Andet 6.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 7. Aktiviteter 7.1 Generelt om dagligdagen Der er en meget fast struktur for hvordan hverdagen foregår. Dette bliver visuelt gjort ved at bruge boardmaker tavler. 6

7 7.2 Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter Se ovenfor. Ikke alle ønsker at deltage i morgen maden, men alle deltager ved middagsmaden. De borger der er hjemme midt på dagen, deltager ved frokosten. Alle borgerne skal passe deres eget værelse, med støtte fra medarbejderne. Dagsaktiviteterne er omkring køkken, spisestuen og toldcaféen..hestepasning og pasning af udenoms arealerne Bostedet laver oplevelses ture, hvor de er ude af huset. Besøg klub Solstrålen en gang om ugen, om onsdagen, hvor 2 borger deltager. Borgernes sociale liv styrkes og de får mulighed for at skabe venskaber. Der er 1-2 borgere som kommer i træningscenteret 1 gang om ugen 7.3 Interne og eksterne aktivitetstilbud Der laves aktiviteter både i og uden for huset. Det forventes, at de fleste borgere har en eller anden form for beskæftigelse enten i cafe regi eller hos andre aktører. 1 borger går til svømning hver tirsdag. Borgerne vil blive søgt integreret i de sociale tilbud, som findes i Guldborgsund Kommune, eksempelvis klub Solstrålen. 7.4 Andet Ledelsen lægger op til samarbejde med andre bosteder i kommunen. Udspillet er, at man samles om musik, og billard, bordfodbold, men vigtigste er beskæftigelsesdelen (dagbeskæftigelsen) og fælles ture og sammenkomster. Der er på ide plan tanker om at få et samarbejde med nærområdet f.eks Remissen og traktortoget og forventer at der vil ske noget i sommeren En gammel perrontraktor, som skal bruges i sommer perioden, bostedet skal være behjælpelig med salg af billetter. Der er tilbud om ude liv med bålplads og arbejde med brænde. 7

8 Snerydning for pensionister i lokalområde. 7.5 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at der gøres en del for at borgerne får mulighed for at få styrket det sociale liv, og de borger der kan gør det på egen hånd. Botilbuddet gør og har intentioner om at bidrage med aktiviteter for lokal området. 8. Administration af beboermidler 8.1 Udbetaling af lomme- og tøjpenge Ingen ændringer 8.2 Indgåelse af betalingsaftaler Ingen ændringer Borgerne bliver støttet i forhold til styring af deres økonomi. Der laves individuelle betalingsaftaler og økonomi administration. 8.3 Andet Bostedet gør brug af netbank til betaling af borgernes faste udgifter. Bruges også i forbindelse med at overføre penge til solstrålen, når borgerne spiser med. Borgerne hæver selv penge, hvor det er medarbejderne der laver regnskabet. Medarbejder fortæller, at det ofte er kontakt personen, der hjælper borgeren med økonomien. Det kan også være det er familien der gør det. Ved indflytning tales der om, hvordan økonomistyringen skal være. 8.4 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet havde en snak med leder om at mulighed for IT undervisning. Med tanke for at lære borgerne, hvordan de i fremtiden kan anvende f.eks. borger.dk, nem id, netbank e-boks m.m. 9. Magtanvendelse 9.1 Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn Ingen magtanvendelser. 9.2 Intern procedure 9.3 Opfølgning på magtanvendelse 9.4 Aktuelle ansøgninger 9.5 Andet Toldhuset vil gerne have mere viden på området, om hvordan de håndterer en magtanvendelse og hvordan man forholder 8

9 sig til det. 9.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet anbefalede at benytte sig at Guldborgsund Kommunens myndigheds konsulent i forhold til magt anvendelser. 10. Kost 10.1 Kostpolitik Der arbejdes bevidst med sund kost og der snakkes om det. De anvender billeder for at illustrerer hvor meget f.eks sukker der kan være i slik m.m Tilberedning centralt eller lokalt Tilberedning af mad foregår i huset. Der er installeret opvaskemaskine, ovn m.m. Madlavningen er adskilt fra cafeen Borgerens indflydelse og deltagelse Indflydelse på stort set alle måltider Spisetider Morgen mad Frokost Aftensmad Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at køkken facilliterne er forbedret, og det er overskueligt for borgerne at deltage. 11. Seksualitet 11.1 Regler og retningslinjer Der er opmærksomhed på borgernes seksualitet Seksualoplysning/undervisning Er det nødvendigt købes der professionel seksual vejleder Prævention 11.4 Andet 11.5 Tilsynets bemærkninger, herunder 12. Rygning, alkohol, narkotika 12.1 Politikker for områderne Der er en borger der ryger på bostedet. Der må ikke ryges på eget værelse, borgerne må ryge udenfor under halvtaget. I forbindelse med cafeen ryges der udenfor i den lukkede gård. 9

10 12.2 Information 12.3 Andet Borgerne må gerne indtage alkohol på bostedet ved særlige lejligheder f.eks efter en fodboldkamp, fester Tilsynets bemærkninger, herunder 13. Medicin 13.1 Opbevaring af medicin Medicinen opbevares i aflåst skab Dosering En medarbejder doserer medicin Ansvarlige medarbejdere Medarbejderen har medicinkursus Medicinkursus 13.5 Tilsynets bemærkninger, herunder P.t. er det ikke aktuelt med dosisdispenseringen, kommer der borgere fremad rettet, der bruger meget medicin vil ordningen blive anvendt. 14. Hjælpemidler 14.1 Efterspørgsel på nye hjælpemidler 14.2 Vedligeholdelse af hjælpemidler 14.3 Andet It baserede hjælpemidler til borgergruppen kan være aktuelt for bostedet. Borgerne er gode til at bruge I phone m.m Tilsynets bemærkninger, herunder 15. Undervisning, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud 15.1 Godkendelse af undervisningsplaner Det er godkendt Der er godkendelse til at lave STU ordninger Årlig opsamling og rapportering Samarbejde mellem skole/institution 15.4 Intern/ekstern beskæftigelse Der er givet STU-godkendelse til Toldhuset, så borgerne kan også få et undervisningstilbud. Der er pt. beskæftigelse med følgende. 10

11 Pedelfunktion vedr. Toldhuset, torvet. Rengøringen. Ansvar vedr. hesten Køkken og café medarbejder. Gennem arbejdet søges at forene praktiske funktioner og social træning Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse Medarbejdergruppen er integreret i arbejdet i huset og (cafeen). Dette giver helhed i opgaverne og gensidig forståelse for, hvad opgaverne kræver både i boligen og når man er på arbejde Andet 15.7 Tilsynets bemærkninger, herunder 16. Personalepolitik 16.1 Faglig sammensætning af personalet 4Pædagoger. Leder er uddannet SSA og lederuddannelse Rekruttering af personale Det har ikke været vanskeligt at finde kvalificeret personale. Det er ikke noget problem at få ansøgere til bostedet. Rekruttering af frivillige medarbejdere til told cafeen. P.t. er der tilknyttet 4 frivillige medarbejder til caféen Brug af vikar Ja i det omfang der er behov for det 16.4 Arbejdsplaner Der arbejdes med 4 ugers rulleplan, som medarbejderne selv har udarbejdet. Der er en tovholder for denne. Medarbejderne nævner at de arbejder hver anden weekend Lokalaftaler 16.6 Personalemøder Der afholdes personalemøder hver 14 dag, og enkelte gange deltager vikarerne MED- udvalg Nej Andet Stedet vil gerne modtage PAU og pædagog studerende. 11

12 16.9 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet bemærker at formaliteterne og politikker er udarbejdet. Der er overskud til at yde en indsats ved at modtage f.eks. studerende. 17. Kompetenceudvikling 17.1 Supervision Opmærksom på supervision og anvender coachting 4 gange om året. Der er mulighed for individuelt supervision, p.t er en medarbejder tilbudt dette. Der afsat midler til dette i budgettet Interne og eksterne kurser VISO Konference engang om året. 1 2 dage om året til temadage Efteruddannelse Leder ønsker kursus/uddannelse i regnskab og budgetter. Medarbejderne nævner at en praktikvejlederuddannelse er et ønske. Ellers har de ingen specifikke ønsker Kompetence og ansvarsfordeling 17.5 Andet VISO konsulent for en borger, hvor der er sparring på opgaven. Medarbejderne oplever VISO s sparrings kvalitet er svingende. Medarbejderne udtaler at de har mulighed for sammen med coachen at tage forskellige problemstillinger og situationer op i gruppen. Det fungerer rigtigt godt. Pointerer at der er mulighed for at få individuelt supervision, hvis der er behov for det Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet noterer at supervision er blevet en fast del af hverdage. Opfordringen fra sidste års tilsyn er anvendt. Det blev drøftet med leder om hvor der udbydes kursus om regnskab m.m. 18. Sygefraværspolitik 18.1 Opgørelse over sygefravær Sygefraværet er acceptabelt Omsorgssamtaler Ved nødvendighed afholdes der samtaler 12

13 ved længere sygefravær Andet MUS samtaler 18.4 Tilsynets bemærkninger, herunder 19. Klagesager 19.1 Aktuelle klagesager nej 19.2 Procedure for behandling og opfølgning på klager Nej. Bostedet er bekendt med handleprocedurerne Tilsynets bemærkninger, herunder 20. APV 20.1 Generelle forhold Der er lavet APV i Der er udarbejdet handleplaner for psykiske og fysiske område. Toldhuset haft uanmeldt tilsyn fra arbejdstilsynet. Efterfølgende fået en smiley Fysisk arbejdsmiljø APV en gav en oversigt over, hvad der kunne afhjælpe det fysiske arbejdsmiljø. Flere af områderne ved tilsynet var effektueret. Bl.a. opvaskemaskine, flytning af PC er, ting på vægge og gulve så det ikke runger i rummene Psykisk arbejdsmiljø Løsninger via APV én på området er igangsat. Supervision og coachting. Medarbejder ønske om flere ressourcer, men kan først imødekommes ved flere indflytninger af borgere Arbejdsskader nej 20.5 Andet 20.6 Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynet fik udleveret APV tjek lister og handleplaner. Vurderer at der er flere punkter er der handles på. Leder er opmærksom på dette. 13

14 21. De fysiske rammer 21.1 Tilgængelighed Adgangsforholdene er ikke velegnet til kørestolsbrugere, på grund af trapper. De fysiske rammer begrænser muligheden for at modtage borgere med dårlig mobilitet. Tilgængeligheden er god i Cafeen Udendørs fysiske rammer Fine muligheder for etablering af en aktivitets have. Borgerne har lavet en tegning, hvordan området kan anvendes. Der er et flot torv foran bygningen og sammenhæng med Cafeen, som bostedet har brugsret over, samt rengøring Indendørs fysiske rammer Bygningen er nyrenoveret med respekt for husets historie. Det er en stor bygning i 3 plan. Stueetagen har en lang gang der forbinder det sammen med store værelser, fælles bad og toiletter. Der er kontor til leder samt et kontor til medarbejderne. 1.salen er der værelser og fælles bad og toiletter. Der er en spisestue samt køkken til fællesbrug. 2.sal er loftrummet anvendt til en stor stue med tv og aktivitetsplads. Kontor og personale mødelokale. Endvidere et stort uudnyttet loftrum afskærmet med en væg. Der er en meget bred og flot hovedtrappe samt en bagtrappe. Der er flere adgangs veje til bygningen. Cafeen er opdelt så køkken faciliteter er adskilt med en disk til kundebetjening. Stort rum til kunder, toilet m. m Udnyttelse af de fysiske rammer Virker godt; og det er en stor bygning Akutberedskab Ok Sikring af flugtveje Ok Alarmer Ok Andet 21.9 Bemærkninger fra arbejdstilsyn Besøg i sep og fik en smiley Tilsynets bemærkninger, herunder 14

15 22. Brand og beredskab 22.1 Beredskabsplan Ja 22.2 Evakueringsplan Borgere og medarbejdere mødes på Torvet Brandtilsyn Boligen er godkendt af Beredskabet i forbindelse med godkendelsen af stedet Brandøvelse 22.6 Førstehjælp Leder og pædagogerne har kursus i førstehjælpskursus. Skal genopfriskes, men beslutning om det skal være på stedet eller foregå andet sted, endnu uvist Andet Der er en Falck ordning vedr. kørsel til lægebehandling mm Bemærkninger fra brandmyndigheder 22.9 Tilsynets bemærkninger, herunder 23. Hygiejne og rengøring 23.1 Standarder for hygiejne Der forventes høj hygiejnestandard, ikke mindst på grund af arbejdet i cafeen. Borgerne skal også gennemgå hygiejnekursus for at arbejde i cafeen. Når cafeen er i brug er der egenkontrol af køle og fryseskabe Standarder for rengøring Der er ved tilsynsbesøget orden og en pæn rengøring i fællesarealerne. Medarbejdere og borgere gør selv rent på bostedet, og i cafeen. Borgerne er med til at holde rent på fælles arealerne Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme Der er papirs håndklæder på toiletterne. Borgerne bruger egne håndklæder ved bade situationen Brug af engangsprodukter Der anvendes engangsprodukter i det omfang der er brug for det. 15

16 23.5 Andet Levnedsmiddel kontrol 1 gange om året i cafeen. Elite smiley Tilsynets bemærkninger, herunder Der er indført en vask hænder sang, for at huske borgerne om det Tilbudsportal 24.1 Status Bør Opdateres 24.2 Siden sidst 24.3 Andet Hjemme siden er information og er god at anvende. På hjemmesiden burde der måske stå at de fysiske rammer ikke er vel egnet til kørestolsbrugere Tilsynets bemærkninger, herunder Tilsynets afsluttende bemærkninger: På besøg i Toldhuset så fornemmer man at her er en kultur hvor man bor og lever. Ved rundvisningen i huset, er det synligt at her sker noget og det kan ses, høres at her bor og sker der noget. Der er skabt et miljø for borgerne og medarbejderne der appellere til at der mulighed for at beskæftige sig med kreative ting. Det er synligt med et kreativt rum, fællesrum til at udfolde sig med musik, tv og andre muligheder. Gode forhold til medarbejderne med pc plads samt mødelokale. Kontorfaciliteter til leder og hk medarbejder. Cafeen er indbydende at komme ind i, der er sket ændringer i opstilling af møbler og udsmykningen signalerer til den historiske del af stedet. Ved samtale med leder, så er leder ved at finde sit stå sted og få overblik over, hvad det der kan udvikle stedet. Der er og har været en del organisatorisk opgaver, formuleret politikker på områder der vedr. medarbejderne og borgerne, samarbejdsrelationer osv. Der er udfærdiget pædagogiske handleplaner, APV og løsnings forslag m.m. besluttet at adskille Boligen og cafeen. Cafeen er åben hver dag 5 måneder i sommerperioden. Medarbejderne er tilfredse med at arbejdet og beskæftigelsen er struktureret, så det gør det nemmere at vejlede eller skærme borgerne i deres opgaveløsning i caféen. Det er imponerende at det er lykkes at finde en kreds af frivillige hjælper til at holde caféen i gang i løbet af sommeren. I vinter perioden bliver der afholdt forskellige arrangementer, som er en del af beskæftigelsen, og er rettet mod lokalbefolkningen, foreninger osv. Caféen er en del af dagbeskæftigelsen, men borgerne der bor på Toldhuset har mulighed for at vælge en anden dagforanstaltning. Beskæftigelsesdelen er at holde torvet pænt og ryddeligt på Gedser torvet, at vande blomster m.m. Tilsynet talte med et par engageret medarbejder. De er involveret næsten alt det der foregår i på stedet. Der er mulighed for at udvikle tingene, men udfordringen består af at der er ressourcer nok. 16

17 De er på fuldtid og vil så gerne det hele, men må lære at der begrænsninger. De nævner rigtigt meget de gerne vil udvikle sammen med borgerne. Der anvendes planner 4 you som orienterings bog, det er et godt redskab og det kan bruges til rigtigt mange ting. Der har været kursus i at anvende systemet. Vedr. arbejdet i cafeen, så er det en god ide at den kun er åbent hverdage i sommerperioden. Det har fungeret med de frivillige hjælper, det er godt at det er skemalagt, hvornår de skal være i cafeen sammen med borgerne. Borgerne bliver skærmet med hjælp fra dem ved at opgaver er i forhold til funktionsniveau. Samtale med 2 af borgerne. Den af borgerne fortæller med forventningen glæde at se frem til at starte på STU ordning i Nyk. F. samt en forstående fødselsdag. Tager selv bussen ind til Nykøbing F og deltager i klub Solstrålen en gang om ugen. Der er skabt venskaber i klubben og disse er inviteret med til fødselsdagen. Har en god kontakt til sin familie og er på ferie, weekend og til højtiderne. Familien bor et godt stykke fra Gedser, men bliver hentet nogen gange. Eller er personalet behjælpelig med at køre til dem. Fritiden bruges på at dyrke sin store passion for heste. På værelset er det synligt at det er hestene der er i højsæde, har fået flere rosetter (medaljer) for sin præstation. Er selv transporterende til ridningen med bussen. Har deltaget i ferieture til Lalandia Megafest udflugter Middelaldercentret osv. Beskæftigelsen har primært i sommer været at hjælpe til i cafeen med forfaldent arbejde, det er ok men borgeren mener at genertheden gør det svært. Har en maddag om ugen og det aftales samme dag med personalet hvad borgeren ønsker at lave. En vaskedag om ugen. Borger er bruger af mobiltelefon, tablets og PC er og virker til at være en habil bruger af dette på sit funktionsniveau. Den anden borger tilsynet snakkede med var rigtig glad for at være på stedet og fik en god støtte i hverdagen. Er noget bekymret for at skulle fraflytte stedet og i egen bolig. Det meste af samtalen omhandlede denne flytning oh hvordan borgeren havde det psykisk med dette. Tilsynet spiste frokost sammen med borgerne ved besøget, det var en god oplevelse og der var en god stemning. Der godt gang i snakken og de gav udtryk for at de var glade for at have spisestue og køkken i huset. Det var nemt at komme til rummet og det var hyggeligt at være sammen. Det er tilsynet vurdering at den pædagogiske indsats udvikler borgerne på stedet. De får lov at være selvhjulpne i det omfang deres funktionsniveau er til det. Toldhuset har 4 ledige pladser på nuværende tidspunkt. Leder er i gang med at tage kontakt til andre kommuner, for at gøre opmærksom på botilbuddet. Med venlig hilsen Søren Palshøj Teamleder Visitation og Kvalitetssikring Anette Spandet Tilsynskonsulent Visitation og kvalitetssikring 17

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013.

Tilsyn. På Marie Grubbe Bo-enheden 2013. Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Tilsyn På Marie Grubbe Bo-enheden 2013 Samtale med Leder Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard den 4. april 2013. Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere