Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet"

Transkript

1 Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet

2 Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt.

3 Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i efteråret Dette notat samler byrådets vision, krav og rammer for arealets fremtid med en række faktuelle oplysninger. 1. del er vision, krav og rammer for Ny Østergade-arealet, som Roskilde Byråd vedtog den 17. juni september holder Roskilde Kommune borgermøde for at høre borgernes meninger om den kommende bebyggelse på arealet. 2. del indeholder baggrundsmateriale for konkurrencen; En kort opsummering af Roskildes kulturelle og regionale position, kort og luftfoto over arealet, en oversigt over de trafikale forudsætninger, samt tidsplan og historisk tidslinje. Sammen med byrådets vision, krav og rammer vil borgernes input være afsættet for rammerne i det kommende program for plankonkurrencen. 2 Bind Roskilde Sammen 2015

4 Byrådets vision, krav & rammer

5 Byrådets vision er at... Området skal udvikles til et levende og attraktivt byområde, der kan danne bro mellem den nordlige og sydlige del af Roskilde By og bidrage til en dynamisk bymidte. Byggeri i området skal være bæredygtigt og af høj arkitektonisk kvalitet og afspejle placeringen både som en del af bymidten og i et stationsområde. 1 2 Området 3 Området 4 Området Området skal bygge bro og knytte sammen. Udviklingen af området skal bidrage til fysisk og visuelt at koble byen sammen på tværs af banen og afhjælpe den barriere, som banen udgør i dag. skal give vækst, liv og dynamik til Roskilde, ved at give plads til nye oplevelser og erhvervstyper, der understøtter og supplerer byens eksisterende udbud og dermed styrker Roskilde. skal bidrage til at styrke det samlede handelsliv i byen, så Roskilde som handelsby står stærkest muligt i den regionale konkurrence. skal danne en god ramme for menneskers daglige liv gennem nye byrum, pladser og torve, der indbyder til ophold, oplevelse og udfoldelse. 5 Området 6 Området 7 Området 8 Området skal gennem nybyggeri tilføre byen spændende arkitektur af høj kvalitet, der respekterer Roskildes købstadsmiljø, domkirke og kulturhistoriske byprofil. skal være eksempelprojekt for bæredygtig byudvikling og være med til at profilere Roskilde som klimakommune. Den stationsnære beliggenhed skal udnyttes til at optimere bæredygtig trafik. skal understøtte byudviklingen i hele bymidten ved at etablere parkeringspladser, der skal være med til at frigøre arealer til nybyggeri og spændende byrum andre steder i bymidten og samtidig mindske biltrafikken i middelalderbyen. skal udvikles i dialog med borgerne. Udviklingen af området skal være til gavn for hele kommunen.

6 1 Området skal bygge bro mellem nord og syd 2 i Roskilde by og knytte sammen. Ny Østergade Området skal give vækst, liv og dynamik til Roskilde. Udviklingen af området skal bidrage til fysisk og visuelt at koble byen sammen på tværs af banen og afhjælpe den barriere, som banen udgør i dag. Cyklister kan i dag passere banen ved Røde Port og gennem viadukten på Køgevej. Fodgængere kan herudover benytte tunnelen fra Hersegade til Køgevej. Viadukten på Køgevej er smal og opleves af mange cyklister og fodgængere som utryg. Muligheden for at koble byen sammen på tværs af banen skal udnyttes i forbindelse med udbygning af Ny Østergade-arealet. Åbne kig skal fortsat sikre den visuelle sammenhæng mellem sydbyen og bymidten. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 1.1. Der skal anlægges en ny cykelforbindelse under banen fra Hersegade til Køgevej. Dette vil give en markant forbedret forbindelse for cyklister fra bymidten til Ny Østergade-arealet og Sydbyen. Det skal samtidig overvejes at forlænge den eksisterende gangtunnel fra Hersegade til Køgevej ud under rundkørslen ved Ny Østergade til busstoppestederne Nye cykel- og gangforbindelser på tværs af banen på Køgevej. Dermed vil man kunne reducere konflikter mellem hårde og bløde trafikanter i rundkørslen Den eksisterende (østlige) perrontunnel fra stationen skal forlænges ud til Ny Østergade. Det vil give en ny ekstra gangforbindelse på tværs af banen og bl.a. forbinde bymidten ved Hestetorvet og Stationen med sygehuset og sydbyen. Tunnellen vil også give direkte adgang fra togperronerne til et nyt byggeri på arealet Tunnelen skal udformes, så den opleves indbydende. Ny Østergade Hersegade Ny bebyggelse skal placeres og udformes, så den visuelle oplevelse af domkirke og bymidte fra Sydbyen (den nederste del af Køgevej mm.) bevares. Der er i dag et meget flot indkig fra Køgevej mod Roskilde Domkirke og bymidten. Dette indkig skal bevares og understreges i en ny bebyggelse. Algade Området skal give plads til nye oplevelser og erhvervstyper, der understøtter og supplerer byens eksisterende udbud og dermed styrker Roskilde. For at udviklingen af området kan være til gavn for hele kommunen, skal nye projekter passe ind i Roskildes profil som regionalt handels-, kultur-, turist- og erhvervscentrum, samtidig med at der tilføres byen liv og noget nyt og særegent. En ny bebyggelse skal både tilføre nye funktioner og tilbud samt nye arbejdspladser. Placeringen ved stationen gør det oplagt at bruge området til kontorer, uddannelsessteder o.l., hvor der er mange ansatte og studerende, der kan gøre brug af toget. Den centrale placering og områdets størrelse giver desuden mulighed for funktioner, som har et stort opland, men som fylder så meget, at de kan være vanskelige at indpasse i den centrale bymidte. Hele området må derfor ikke optages af funktioner, der lige så godt kunne ligge et andet og mindre centralt sted eller som kan ligge i den øvrige del af Roskilde Bymidte. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 2.1. Området skal rumme funktioner med mange besøgende som skaber liv i bymidten Området skal have plads til funktioner som kulturog fritidstilbud, uddannelsesinstitutioner, hotel- og kongresvirksomhed, store butikker mv. som kan skabe liv i området og i bymidten og dermed bidrage til at skabe en dynamisk bymidte i Roskilde med liv på mange tider af døgnet. Selv om der ikke aktuelt er investorer eller kommunal økonomi til fx et teater eller musikhus, er det vigtigt, at reservere en del af området til sådanne formål, så der er plads, når behovet og økonomien er til det. 2.2 Området skal rumme funktioner med mange arbejdspladser Området skal kunne rumme kontorbyggeri, uddannelsesinstitutioner, hotel- og konference, butikker mv. med mange ansatte. Herunder store enheder, som vanskeligt kan indplaceres i bymidten, men som efterspørger en både by- og stationsnær placering som området tilbyder. 2.3 Området skal rumme boliger, som kan være med til at give liv til området uden for almindelig arbejdstid. Udbuddet af nybyggede attraktive og velbeliggende lejligheder i Roskilde er begrænset. Boliger af høj kvalitet med gode faciliteter såsom store altaner, parkeringskælder, elevatorer og evt. med udsigt over byen og fjorden er eftertragtede. Bl.a. efterspørger mange ældre mennesker en moderne og velbeliggende bolig med lavt vedligeholdelsesbehov. 8 Bind Roskilde Sammen 2015 Bind Roskilde Sammen

7 3 Styrke det samlede handelsliv 4 i Roskilde. Danne en god ramme for menneskers daglige liv. Området skal bidrage til at udvikle Roskilde som handelsby, så Roskilde kommer til at stå stærkest muligt i den regionale konkurrence. Roskilde har et stort og attraktivt udbud af butikker og er det betydeligste handelscenter i den sydlige og vestlige del af Hovedstadsregionen og på Midtsjælland. For at Roskilde kan fastholde denne position, skal byen være så attraktiv for nye butikskoncepter, at nye butikskæder automatisk vil vælge Roskilde til en af deres første butiksetableringer i Danmark. Arealet rummer mulighed for Roskilde til at tiltrække storbutikskoncepter, der er for store til umiddelbart at indpasse i bymidten. Dermed kan der samlet set skabes et større og bredere butiksudbud i Roskilde By, som vil kunne styrke byens tiltrækningskraft som handelsby. Områder ligger tæt ved, men alligevel med en vis afstand fra butikkerne i bymidten og på Ros Torv. Det betyder, at en koncentration af butikker ved Ny Østergade skal have et vist volumen for at være kommercielt bæredygtig. Opgaven er på den ene side at give mulighed for, at der over tid kan etableres et tilstrækkeligt stort volumen af butikker på Ny Østergade-arealet, og på den anden side undgå et overudbud af butiksareal som kan føre til uhensigtsmæssig omflytning af butikker. Ligeledes skal det sikres, at der også er grundlag for etablering af nye butikker i tilknytning til gågaden - bl.a. på Sorte Brødre Plads og Schmeltz Plads. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 3.1 Udbygningen af området skal ske i etaper og afstemmes med en udvikling af bymidten i øvrigt For løbende at sikre en balance i udbuddet af butiksareal i Roskilde By skal udbygningen af Ny Østergade-arealet ske i etaper. En rækkefølgeplan skal sikre, at der også vil kunne ske en udvikling med butikker mv. på bl.a. Sorte Brødre Plads og Schmeltz Plads. 3.2 Det samlede areal til detailhandel må ikke overstige m2. For at sikre en økonomisk bæredygtig koncentration af butikker i Ny Østergade-arealet skal der gives mulighed for, at der på sigt kan etableres m2 detailhandel - inkl. stormagasin i området. 3.3 Området skal primært rumme butikskoncepter og større butikker, som ikke findes eller ikke kan indpasses i bymidten i dag, herunder butikker over m2. For at sikre en arbejdsdeling mellem butiksudbuddet i bymidten og i området samt en ny etableringsmulighed for større butikker og butikskoncepter, skal rygraden i en butikskoncentration i Ny Østergade-arealet være større udvalgsvarebutikker, herunder butikker på over 2000 m Området skal kunne rumme et stormagasin o.lign Der vil på sigt være mulighed for at tiltrække et stormagasin til Roskilde. Et stormagasin vil styrke Roskilde som handelsby i en regional sammenhæng, ved at supplere byens øvrige udbud. Området vil være en attraktiv lokaliseringsmulighed og en for Roskilde god placering for et stormagasin. Derfor skal denne mulighed være til rådighed. Området skal rumme nye byrum, pladser og torve, der indbyder til ophold, oplevelse og udfoldelse. Området ligger centralt i Roskilde By. Det har en størrelse, så det i sig selv kommer til at udgøre et nyt bykvarter i Roskilde Bymidte. Som led i udvikling af den dynamiske bymidte er det vigtigt, at også dette område får en bebyggelsesstruktur og indretning med pladser, gadeforløb, beplantning mv. som vil danne gode rammer for bylivet. Roskilde Kommune arbejder meget med at gøre idræt og bevægelse lettere tilgængeligt for alle borgere. Kommunen har en idrætspolitik, hvor der bliver taget højde for at skabe bedre idrætsmuligheder fra elite til bredde, fra børn til ældre, fra etniske danskere til borgere med anden etnisk baggrund og fra organiserede til uorganiserede. Der er i idrætspolitikken bl.a. fokus på yderligere aktivitet i byens rum.roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 4.1. Området skal have en åben struktur som indbyder til ophold og leg Området skal indrettes med åbne offentlige gadeforløb, torve og pladser, som kan danne gode rammer for bylivet, og som indbyder til ophold og leg. Leg og bevægelse skal ind i hverdagen via udfoldelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre i området. Derfor skal projektets byrum være åbne for brug af alle mulige aktiviteter og spontane initiativer. 4.2 Friarealer mellem bygningerne skal fremstå med grønt præg For at det bliver behageligt at ophold sig i området skal det indrettes med f.eks. beplantning af buske og træ som kan sørge for både opvarmning og nedkøling i bygningerne, begrænse vind og sikre et godt mikroklima i øvrigt. 4.3 Byrum med kunst og byliv Der skal tilføjes kvalitet til bylivet ved f. eks at byrum bruges til kunstnerisk udfoldelse og bevægelse via multifunktionelle rammer. Strategien for bevægelse i det offentlige rum skal bidrage til oplevelsen af en legende by med innovative byrum. Samlet set er delmålet at skabe og udvikle bedre fysiske faciliteter, forbindelser og rum til bevægelse og leg i udviklingen af arealerne ved Ny Østergade. 4.4 Markant stationsplads syd for banen ved Køgevej Pladsen skal signalere ankomst til bymidten og stationen og udformes, så den indbyder til ophold. Indretning af pladsen skal tænkes sammen med en løsning for den krydsende fodgængertrafik, og pladsen skal løfte ankomst- og passagerafvikling for gående, cyklende og buspassagerer til Roskilde Station og til ny bebyggelse i området (se pkt. 1.2 og pkt. 6.3). 10 Bind Roskilde Sammen 2015 Bind Roskilde Sammen

8 5 Tilføre byen spændende arkitektur 6 der respekterer Roskildes kvaliteter. 5.3 Facaderne skal opdeles i mindre, klart adskilte enheder. Dette er vigtigt for at sikre variation og sammenhæng med købstadsmiljøet. Åbne passager skal være med til at sikre mulighed for at bevæge sig til fods igennem bebyggelsen og for at skabe åbne kig til bymidten (Domkirken) og til sydbyen. Ny bebyggelse må ikke komme til at virke som en mur langs banen. 5.4 Proportionerne skal tilpasses omgivelserne. Området ligger midt i Roskilde og grænser hele vejen rundt op til forskellige typer nabobebyggelse. For at sikre det bedst mulige samspil med de omkringliggende bebyggelser skal den højeste og tætteste nye bebyggelse placeres centralt i området. Mod villakvartererne mod øst og vest skal en ny bebyggelse være lavere og tilpasses de omkringliggende bebyggelser. Et eksempelprojekt for bæredygtig byudvikling. Ny bebyggelse i området skal tilføre ny og spændende arkitektur af høj kvalitet, der respekterer Roskildes købstadsmiljø, domkirke og kulturhistoriske byprofil. Placeringen ved bymidten, men uden for middelalderbyen giver mulighed for at tilføre moderne arkitektur, der er med til at markere stedet i forhold til byens øvrige delområder. Det er vigtigt, at byggeriets skala spiller sammen med resten af byen, for at området kan opfattes som en integreret del. Nyt byggeri må således ikke anfægte Domkirkens dominans eller byens karakter af købstad. Højt og markant byggeri skal kunne tilføre byen arkitektonisk kvalitet. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 5.1 Ny bebyggelse skal have fokus på ny arkitektur, der kan tilføre bybilledet nye værdier. Den centrale og synlige placering midt i Roskilde forpligter til at ny bebyggelse får høj arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen skal bearbejdes arkitektonisk i både helheden og detaljen og tilføre Roskilde værdi. 5.2 Stedet skal markeres med en markant bygning eller bebyggelse. Området ligger centralt i Roskilde. For togrejsende vil det udgøre porten til Roskilde. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at der kommer et byggeri, som vil markere både Roskilde og byområdet i sig selv. Som virkemiddel for at skabe denne markering kan arbejdes med højde, form, materialevalg eller vedvarende energiproduktion (se også afsnit 6). 5.5 Byggeriet må ikke være højere end Domkirkens murkrone (svarende til etager afhængig af etagehøjde). Roskilde Domkirke er del af verdens kulturarv. Kirkens dominerende virkning over Roskilde By er et meget værdifuld del af denne kulturarv. Derfor skal det sikres at denne virkning ikke forringes af højt byggeri i området. Ved ønske om højt byggeri skal det godtgøres, at oplevelsen af Domkirken som byens vartegn ikke forringes. Det må kun være en begrænset del af projektet, der opføres i den maksimale højde, og den høje del skal have en arkitektonisk bearbejdning, der sikrer, at bygningen giver noget kvalitativt nyt til bybilledet. 5.6 Stationsbygningen og stationsområdets særlige karakter skal respekteres. Roskilde Station var station på Danmarks første jernbane mellem København og Roskilde. Stationsbygningen er fredet og ligger i dag meget flot og markant ud med Hestetorvet. Nyt byggeri i området skal respektere stationsbygningen og stationsområdets særlige karakter og historie. Området skal være med til at profilere Roskilde som klimakommune. Den stationsnære beliggenhed skal udnyttes til at optimere bæredygtig trafik. Roskilde Kommunes klimapolitik indeholder en målsætning om at reducere energiforbruget og at den nødvendige energi skal være så bæredygtig som mulig. Et så stort, synligt og centralt placeret nybyggeri skal levere en høj standard på energiområdet og være ned til at profilere Roskilde som foregangskommune på klimaområdet. Samtidigt giver den stationsnære placering mulighed for at sammensætte en meget bæredygtig trafikbetjening af området og understøtte en bæredygtig trafikbetjening af bymidten som helhed. Denne mulighed skal udnyttes ved at give de bæredygtige transportformer optimale betingelser. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 6.1 Et meget lavt energiforbrug. Ny bebyggelse i området skal have et meget lavt energiforbrug. Dette kan opnås, dels gennem isolering, dels ved at arbejde med solorientering, materialer mv. der reducerer energiforbruget. Energiforbruget til at opføre bebyggelsen inkl. byggematerialer skal også begrænses mest muligt. 6.2 Integrere produktion af vedvarende energi. I en stor ny bebyggelse er der gode muligheder for at integrere produktion af vedvarende energi. Denne mulighed skal udnyttes, hvor ambitiøse og nytænkende løsninger tænkes sammen med byggeriets arkitektur. 6.3 Indrettes optimale forhold for en bæredygtig trafik. For at understøtte en bæredygtig trafikbetjening af området og den øvrige del af bymidten skal udbygning af området medvirke til løsninger, der forbedrer ankomst- og passagerafvikling for cykler, gående og brugere af bus og tog. Der skal særligt fokuseres på at forbedre forholdene syd for stationen (se også pkt. 4.4 og afsnit 7). 12 Bind Roskilde Sammen 2015 Bind Roskilde Sammen

9 Parkering, trafik 7 8 og infrastrukturer. Området skal understøtte byudviklingen i hele bymidten ved at etablere parkeringspladser, der skal være med til at frigøre arealer til nybyggeri og spændende byrum andre steder i bymidten og samtidig mindske biltrafikken i middelalderbyen. Der skal foretages de nødvendige investeringer i infrastrukturen håndtere den mer-trafik som udbygningen vil skabe og sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i bymidten og på indfaldsvejene. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området: 7.1 Bilparkering til pendlere og bymidten Området skal rumme bilparkering for den sydligste og midterste del af bymidten, ca. 500 p-pladser og pendlerparkering til Roskilde Station stationen (ca. 200 pladser) i alt 700 p-pladser. Antallet af parkeringspladser til betjening af ny bebyggelse i området kan begrænses, for at sikre at en stor andel af kommende besøgende og ansatte i området vil benytte bæredygtige transportmidler. For at bidrage som løsning af parkeringsbehovet i bymidten, skal p-kælderen udformes så der bliver direkte adgang til stationen og bymidten 7.2 Bilparkering skal samles i parkeringshus/-kælder med god adgang Al parkering i området skal ske i parkeringskælder. Adgang hertil skal udformes så de ikke hindrer en glidende trafikafvikling på Ny Østergade og Køgevej 7.3 Mange og velplacerede cykelparkeringspladser For at understøtte brug af cykel skal der etableres mange cykelparkeringspladser som er let at komme til og som ligger optimalt i forhold til indgange til ny bebyggelse og adgang til tog og bus. Cykelparkeringen skal bl.a. etableres i tilknytning til ny cykelforbindelse Køgevej-Hersegade. 7.4 Ny markant stationsplads syd for banen ved Køgevej, Pladsen skal forbedre ankomst- og passagerforhold for cykler, gående og busser på sydsiden af stationen. Der skal etableres en markant plads der markerer ankomsten til bymidte og stationsområdet som også indbyder til ophold. Pladsen skal kunne rumme busstoppesteder, cykelparkering, forbindelse til cykelog gangpassage under banen, passageradgang til toget og til ny bebyggelse i området. Indretning af pladsen skal tænkes sammen med en løsning for den krydsende fodgængertrafik over Ny Østergade. 7.5 Ombygning af krydset Ny Østergade Køgevej Mer-trafik som følge af udbygning af området vil forværrede de nuværende problemer med opstuvning af trafikken ved rundkørslen Ny Østergade/ Køgevej. For at håndtere mer-trafikken og forbedre forholdene i området for alle trafikanter - skal der ske en ombygning af krydset og dele af Ny Østergade og Køgevej. Gaderne kan kunne håndtere både den nuværende trafik, mer-trafikken til området, give adgang til P-kældre og varelevering samt sikre trygge og gode forhold for cyklende og gående. 7.6 Evt. ændringer af andre kryds og strækninger på indfaldsvejene Det største ombygningsbehov som følge af etablering af en ny bebyggelse er på Ny Østergade/ Køgevej. Der vil der evt. blive behov for ændringer af andre vejstrækninger og kryds på indfaldsvejene. Omfanget af nødvendige tilpasninger skal afklares ved yderligere trafikanalyser. Området skal udvikles i dialog med borgerne og være til gavn for hele kommunen. Roskilde Byråd vil lægge klare planlægningsmæssige rammer og præcise krav til udbygning af arealet. Det vil give sikkerhed for investorer og developere, sikkerhed for at kommunale ressourcer bruges effektivt, give borgerne klar besked om hvordan de bliver hørt og inddraget og sikre Roskilde Kommune i den styrende rolle. 8.1 Planlægning i åben dialog med borgerne i Roskilde Ny Østergade arealet udbygning har stor betydning for hele Roskilde og særligt for beboere, handelslivet mv. i Roskilde By. Derfor skal den videre planlægning ske i åben dialog borgere og øvrige interessenter. Alle skal tages med på råd for at finde frem til de rigtige løsninger for Roskilde 8.2 Åben Plankonkurrence For at sikre at Roskilde Kommune får det bedste byggeprojekt i forhold til den vision byrådet har lagt for områder, skal der gennemføres en plankonkurrence i åben dialog med borgerne. 8.3 Udbygning i etaper Det er ikke kommercielt muligt at udbygge hele arealet på en gang. Udbygning af området skal derfor ske efter en langsigtet og robust projektplan for en etapevis udbygning af arealet, der tager højde for at markedet kan ændre sig under forløbet. 14 Bind Roskilde Sammen 2015 Bind Roskilde Sammen

10 Baggrunds materiale Roskilde by oversigtskort og luftfoto trafikale forudsætninger tidsplan historisk tidslinje

11 Roskilde by Havnen & Vikingeskibsmuseet N Afstande fra sitet Algade Domkirken 15 min til fods 5 min på cykel (1,3 km via Hersegade) Stationen 10 min til fods 3 min på cykel (1,1 km via Ny Østergade, Københavnsvej) Ro s Torv Til fods Stændertorvet (1000m) Algade v. Kvickly (750m) Musicon (1400m) Domkirken (1100m) Stationen v. Hestetorvet (450m) Site 0-5 min 5-10 min min min Ro s Torv (850m) Sygehuset (250m) Roskilde har mange kvaliteter: verdensarv, vikingeskibe, festival, uddannelsesinstitutioner, nye markante bykvarterer, bæredygtige bevægelsesbyrum (Rabalderstræde), handelsliv, markedsliv og meget mere. De senere år er en stor del af byudviklingen foregået i afgrænsede områder som Trekroner og Musicon. Frigivelsen af arealet syd for banen giver mulighed for at skabe mere sammenhæng og synergi mellem de enkelte bydele. Ny Østergadearealet kan binde byen nord og syd for banen bedre sammen. Herfra er der maksimalt 10 minutter på cykel til det meste i Roskilde. Kvarteret skal gennem sin karakter og forbindelser afspejle Roskildes unikke situation som både et historisk center og en nutidig, dynamisk videns-, handels- og kulturby. 18 Bind Roskilde Sammen 2015 Planen for Ny Østergade-området skal ses som en del af en større indsats i Roskilde bymidte, hvor gader og torve opgraderes. Kommunen har foretaget en omfattende renovering af Stændertorvet og der er netop udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. Alt sammen med det formål at skabe et mere levende Roskilde for mange forskellige mennesker borgere såvel som besøgende. Styrkelsen af bymidten sker i et samarbejde mellem Roskilde Byråd og byens centrale aktører under overskriften Den Dynamiske Bymidte (bilag). Kildegården Idrætspark Roskilde Åben Arena xx minutters gåafstand (450 m fra forpladsen) Musicon 5 min til fods 2 min på cykel Sygehuset Indbyggere Roskilde Kommune: Indbyggere Roskilde By: På cykel Sitet 2 min 150m 0-3min 3-5 min 5-10 min 650m 3 min 250m Stationsindgang Sydlig indgang Sygehuset Stationen v. Hestetorvet Algade v. Kvickly Ro s Torv Stændertorvet Domkirken Musicon Vikingskibsmuseet Trekroner 3 min 250m 125m 5 min 350m Røde port Ro s Torv Frøforsyningen (Ny Østergade 7-11)

12 Områdets naboer spænder vidt i skala, funktion og karakater: fra hektisk, historisk stationsmiljø, et sygehus med 437 sengepladser, mange besøgende og godt ansatte til et mere stilfærdigt villakvarter. Med etableringen af det nye stationsnære kvarter og en ny forbindelse skal alle delene og hele byen bindes bedre sammen fra nord mod syd, men også øst mod vest mod butikscentret Ro s Torv (84 butikker) og Københavnsvej. Algade Hersegade Hestetorvet Roskilde Station Området Ny Østergade Villakvarter Køgevej Roskilde Sygehus Arealet ved Ny Østergade og jernbanen har tidligere været i spil som et muligt udviklingsområde. På baggrund af aftaler med Banedanmark og DSB er det nu muligt for Roskilde Kommune at arbejde for en langstidsholdbar løsning for Ny Østergade-arealet, der gør det muligt at udvikle det attraktive område lige ved stationen. Den stationsnære placering inden for ringgaden er en stor kvalitet og samtidig en stor udfordring. Der skal findes løsninger, der imødekommer støj, forbinder med det omkringliggende og samtidig skaber et godt bymiljø på selve området. Der er mange forskellige naboer at forholde sig til, både med hensyn til skala, funktioner og liv: villakvarteret sygehuset stationen en ringvej og forbindelser over og under banen Ro s Torv og gågaden inden for kort afstand. Kompleksiteten giver mange hensyn og et stort potentiale i både hverdags- og weekendliv. Det skal afspejle sig i et levende, varieret miljø. Områdets navn er ikke besluttet og indgår indgår derfor som en uforpligtende, idémæssig del af konkurrenceopgaven

13 Trafikale forudsætninger Ny Østergade er i stigende grad et centralt knudepunkt for alle byens trafikformer. Derfor er det afgørende, at konkurrenceforslagene byder ind med gode og velovervejede løsninger for trafikafviklingen; området skal være nemt at krydse både i tog, bus, bil og til fods. Ny Østergade-arealet bliver en ny adgang til Roskilde. Bebyggelsen får betydning for oplevelsen af ankomsten fra øst til den centrale del af Roskilde, ligesom den får stor betydning for samspillet mellem Roskilde, nord og syd for jernbanen. Fra byrådets perspektiv er det vigtigt, at vinderprojektet formår at danne bro mellem nord og syd og bidrager til en dynamisk bymidte. Styrk byens sammenhæng Det nye område skal styrke Roskildes forbindelser; både i forhold til de daglige trafikale strømme og med tanke for byens generelle og kulturelle sammenhængskraft. København Taastrup COWI har i 2012 lavet en trafikanalyse, der peger på hvilke løsninger, der er mest hensigtsmæssige, ift. at håndtere byudviklingens medfølgende mertrafik. Den mest omfattende trafikale anbefaling er forslaget om at omdanne rundkørslen ved Ny Østergade/Køgevej til et signalreguleret kryds. For de øvrige kryds vurderer COWI, at mertrafikken kan afvikles ved at ændre de eksisterende signalfaser. Konkurrenceforslaget skal tydeligt illustrere, hvordan disse anbefalinger indgår i besvarelsen. Frederikssund Trafiktal Trafikalt knudepunkt Ny Østergade-området er et vigtigt trafikalt knudepunkt i Roskilde for mange forskellige transporttyper. Regionaltog Gang Bus Personbil Roskilde: biler/døgn Ny Østergade Københavnsvej Køgevej Ringstedvej Sammenligninger (Kbh): biler/døgn Tagensvej Vesterbrogade Gammel Kongevej Stationer: passagerer/dag Roskilde Nørreport Københavns Hovedbanegård Kilde: Trafikstyrelsen Trafikplan for den statslige jernbane Cykel Københavnsvej biler/døgn Stationen passagerer/døgn 20 afgange mellem kl Ny Østergade biler/døgn Ringstedvej biler/døgn Køgevej biler/døgn Holbæk Ringsted Odense Køge N 0m 250m 500m 1000m 1: InterCity tog 22 Bind Roskilde Sammen

14 Tidsplan Ny Østergade / Plankonkurrence Konkurrenceforløb 2015 Jun Jul Aug Sep Prækvalificering Udvælgelse 2016 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Første fase Dommervotering Anden fase Dommervotering Forberedelse af plankonkurrence Borgerinddragelse Borgerarrangement Offentliggørelse Input Forhandling Forhandling Forhandling Første fase af plankonkurrence Anden fase af plankonkurrence Forvaltningens arbejde Input til program Program for plankonkurrence Dialog om forslag Opsamling Debatoplæg (VVM, KP-tillæg) Præsentation af vinder Opstart på planlægning Politisk proces * ØU BR Igangsætte forberedelse af plankonkurrence ØU BR Godkende program for plankonkurrence og udpege dommere PTU ØU BR Godkende indledende offentlig høring 24 Bind Roskilde Sammen 2015 Bind Roskilde Sammen

15 Roskilde gennem tiden Roskilde Domkirke Danmarks første jernbane RUC UCS Campus Roskilde Bispeby + Fjordby + Handelsby + Industriby + Kulturby + Vidensby =? Bispeby Fjordby Handelsby Industriby Kulturby Vidensby Roskilde Festival Danmarks Rockmuseum Købstadsrettigheder 26 27

16

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur NOTAT Projekt Røde Port Kunde CbH Notat nr. 2, ver. 2 Dato 2010-05-31 Tidspunkt Til Fra Claus B. Hansen Søren Hansen 1. Trafikal vision for Røde Port Dato 31-5-2010 Der er de seneste år rettet stor opmærksomhed

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere