Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den , kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00"

Transkript

1 Den 2. maj THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den , kl Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på analyse vedr. LUDUS og LUDUS Sundhed 3. LUDUS Light 4. Opfølgning på tidsforbrug 5. Planlægning af det kommende år 6. Næste møde 7. Evt. Deltagere Tage Clausen, VUC Vejle Otto Højgaard-Hansen, VUC Viborg Per Lund, VUC Århus Bo Roy, Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt Lena Busch Nielsen, CVU Lillebælt Willy Kofoed, Undervisningsministeriet Torben Høy Christensen, CSC Scandihealth Fraværende Ketty Avbæk Larsen, Social- og sundhedsskolen Syd Referat Ad 1: Referatets punkt 2: På sidste møde blev det besluttet, at udvide styregruppen med en ekstra repræsentant for hver skoletype.viceforstander Ketty Avbæk Larsen, Social- og sundhedsskolen Syd indtræder i styregruppen som ekstra repræsentant for SOSU-skolerne. MVU-institutionerne ønsker ikke en ekstra repræsentant på nuværende tidspunkt. Referatets punkt 6: Undervisningsministeriet er i gang med at se på statistikområdet for VUC og vil snarest indkalde Lederforeningen for VUC og CSC Scandihealth til et møde. Det blev bemærket, at skolerne efterlyser et CSC Scandihealth A/S Side 1 af 13

2 værktøj til lokal ledelsesinformation, som supplement til den centrale statistikindsamling. De øvrige punkter der skulle følges op på fra sidste møde, er refereret under nedenstående dagsordenspunkter. Ad 2: Ad 3: Willy Kofoed orienterede om arbejdet med analyse af de studieadministrative systemer. Deloitte forventes at aflevere analysen til Undervisningsministeriet inden påske. På baggrund af de foreløbige meldinger fra analysen, har ministeriet besluttet at ændre processen. Deloitte skal således ikke, som oprindelig aftalt, opstille mulige scenarier for fremtiden. I stedet bliver beslutningen baseret på en politisk vurdering i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet har overtaget opgaven med, at indsamle oplysninger om hvilke udbydere det enkelte VUC har indgået aftaler med vedr. FVU og ordblindeundervisning, således at der kan skabes overblik over antallet af licenser til LUDUS Light. Punkt 5 i referatet fra sidste møde kunne læses som om, at styregruppen havde besluttet at udbyderne af FVU og ordblindeundervisning skal anvende LUDUS Light. Dette var ikke hensigten. Styregruppen besluttede udelukkende, at LUDUS Light skal videreudvikles til også at håndtere ordblindeundervisning. Ad 4: Torben Høy Christensen gennemgik det endelige timeregnskab for det år der slutter Der har været en overskridelse af timebudgettet på 310 timer. De 219 timer kan henføres til den opgave, som CSC Scandihealth har løst for Undervisningsministeriet ifm. kortlægningen af processer, teknologi, økonomi mv. vedr. de studieadministrative systemer. Denne opgave afregnes direkte imellem CSC Scandihealth og Undervisningsministeriet. De resterende 91 timer fratrækkes timepuljen for det kommende år, således at den ved årets start er på timer. Ad 5: Styregruppen indledte planlægningen af det kommende år ved at gennemgå listen over de væsentligste udviklingsopgaver, som er kendt på nuværende tidspunkt (listen er vedlagt sidst i dette referat). Styregruppen tildelte hver enkelt opgave prioritet 1, 2 eller 3. Prioritet 1: Ønskes løst hurtigst muligt og skal nu estimeres og planlægges. Prioritet 2: Ønskes også løst, men skal afvente Undervisningsministeriets afgørelse vedr. systemernes fremtid. CSC Scandihealth A/S Side 2 af 13 Den: 2. maj

3 Prioritet 3: Disse opgaver er for usikre og unøjagtigt beskrevet til at der skal bruges ressourcer på dem nu. Prioriteringen er skrevet på listen sidst i dette referat. På næste møde fremlægger CSC Scandihealth en plan for opgaver med prioritet 1. Styregruppen vil i det kommende år desuden arbejde med nogle mere langsigtede, strategiske overvejelser, som skal fastlægge den retning systemerne ønskes udviklet. Det kunne f.eks. være yderligere integration til andre værktøjer på skolerne, udvikling af flere Web-baserede værktøjer til kursister, lærere, pædagogisk-administrativt personale mv. Ad 6: Ad 7: Næste møde er planlagt til tirsdag den 12. juni, kl hos CSC Scandihealth i Århus. Account manager Karsten Friis har forladt CSC Scandihealth og er trådt ud af styregruppen. CSC Scandihealth ansætter en ny account manager, som vil indtræde i styregruppen. CSC Scandihealth A/S Side 3 af 13 Den: 2. maj

4 Oversigt over forventede opgaver i året LUDUS: Opgave Ideelt lev.tids punkt Estimat Myndighedskrav POB Prioritet Brugergruppens ønsker (rest fra sidste år) 300 Nej 1 Ny karakterskala på AVU, herunder håndtering af beviser sammensat af karakterer fra både 13-skala og 7-trin skala Når der fra august udskrives AVUprøvebeviser skal kursisten have et prøvebevis, hvor der er givet karakter efter 7-trinsskalaen og på bevisets bagside med karakterskala skal følgende tekst fremgå: Karakteren 12 på 7-trins-skalaen svarer til A på ECTS-skalaen Karakteren 10 på 7-trins-skalaen svarer til B på ECTS-skalaen Karakteren 7 på 7-trins-skalaen svarer til C på ECTS-skalaen Karakteren 4 på 7-trins-skalaen svarer til D på ECTS-skalaen Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til E på ECTS-skalaen Karakteren 00 på 7-trins-skalaen svarer til Fx på ECTS-skalaen Karakteren -3 på 7-trins-skalaen svarer til F på ECTS-skalaen I princippet fra og med august August 75 Ja 1 Ja 1 CSC Scandihealth A/S Side 4 af 13 Den: 2. maj

5 Nye HF-beviser samt ændring af beviskontrol (både HFE og 2HF) (opgaven er i gang) 200 (ændret oprindelig estimat fra 175 timer da der nu skal være forskelligt bevis for HFE og 2HF) Ja (m.fl.) 1 Nye STX-beviser/validering Prøvefagsudtræk for STX (trin 2) Tilpas oprykningsfunktionaliteten for STX og 2HF til nye bekendtgørelser Håndtering af ordblindeundervisning Opdatering af LUDUS Light til håndtering af ordblindeundervisning Eksamensplanlægning skal kunne håndtere AVU, FVU og ordblindeundervisning 2008 Efterår August August Ja 1 Ja Ja 1 Ja Nej 1 Ja 1 Aktivitetsindberetning af HF-enkeltfag, AVU og FVU (inkl. udskrifter til kontrol og revisorerklæring) April (opgaven er i gang) 100 Ja (m.fl.) 1 Aktivitetsindberetning af ordblindeundervisning (inkl. udskrifter til kontrol og revisorerklæring) 3. kvartal Ja (m.fl.) 1 Aktivitetsindberetning af 2HF og STX (inkl. udskrifter til kontrol og revisorerklæ- 1. kvartal Ja CSC Scandihealth A/S Side 5 af 13 Den: 2. maj

6 ring) 2008 (m.fl.) Løntimer-LVU: Indsætning og hævning i timebank for lærere med aldersreduktion Nej Eksamensdatabasen indberetning af flerfaglige prøver.? (vi forventer et det kræves) Eksamensdatabase: Indberetning af justeret eksamensgennemsnit Eksamensdatabase: Indberetning af karakterer efter ECTS-skalaen Ja Ja System >> Udtræk >> Danmarks Statistik: Udtrækket udvides med kursisttype, så GIF og GSK kursister kan identificeres. Det skal være muligt at registrere fravær efter at undervisningsperioden er slut pga. udskudt undervisning (af hensyn til beregning af antal undervisningsdage i aktivitetsberegningen kan undervisningsperioden ikke blot forlænges). Skal også rettes i LUDUS Web-dagbog Til indberetningen i august Ja Nej 1 XPRS: Prøvestatistik (realiseret prøveplan). For skriftlige prøver er det udover statistik, også til honorering af censorer Ja XPRS: Str. Skr. Opgave (ny bekendtgørelse) og studieretningsprojekt skal indberettes til XPRS på termin for Str. Skr. Opgave. XPRS: Mangler mapning mellem terminsbegreb i LUDUS og i XPRS Vinter Ja XPRS: Særlige kursistbehov CSC Scandihealth A/S Side 6 af 13 Den: 2. maj

7 XPRS: AVU, FVU, Ordblinde XPRS: Hent erstatningscensor XPRS: Lærere og kursister, som er bosiddende i udlandet, skal indberettes særligt format til XPRS Udfasning af GIA: - Eksamensdatabasen bruger GIAsnitfladen. Skal vi skifte over til XMLsnitfladen? - Eksamensplanlægning: Kursist restriktioner kan i dag kun køre igennem GIA (afventer XPRS bliver klar). - Eksamensplanlægning: Eksamensdage kommer i dag fra GIA, og skal ændres til at komme fra XPRS - Vi skal væk fra GIA-fagkoderne. Indtil da er der vedligehold af kodetabeller og kodebro imellem GIA og XPRS. F.eks. når der kommer nye fag i XPRS, eller når det viser sig at gamle fag skal oprettes i XPRS. UVM har ikke hidtil villet tage denne opgave - CSC vedligeholder AVU og FVU klassifikationer. Vil UVM overtage det ifm. XPRS? Ændring af FVU-bedømmelseslisten: Lærers mobil og tilføjes (medfører og- Uofficielle meldinger siger kursusår 2008/2 009?? Ja CSC Scandihealth A/S Side 7 af 13 Den: 2. maj

8 så ændring i snitfladen fra LUDUS Light) (v/ Leo Elmkjær, UVM) Varslet ændring af AVU og FVU-beviser. Afventer indkaldelse til møde. (v/ Leo Elmkjær, UVM) Løntimeskema - Flerfaglig prøve Ja Løntimeskema - Naturvidenskabelig faggruppe og Kulturog samfundsvidenskabelig faggruppe. Ja Løntimeskema: Vinduet Afvikling på eksamensmodul for hold skal tilføjes nyt felt Tidsforbrug pr. kursist, som skal ligge på dette modul og Lokalfag. Hvis dette modul anvendes, så skal feltet benyttes til at beregne eksaminationstid på løntimeskemaet. Løntimeskema: Fordeling af apparatopstilling imellem flere lærere August Ja Rettereduktion: Sats for rettereduktion på Større Skriflig Opgave og Eksamensprojektet for 2HF og HFE ønskes ændret i henhold til 25, dvs. mulighed for fordeling af rettesats mellem flere vejledere. Varslet ændring af indberetning til VIDAR (omfang ukendt) Som opfølgning på velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har UVM indgået aftaler om udvikling af to test til brug for FVU og AMU. På FVU bliver det obligatorisk for uddannelsesstederne at anvende de to test i forbindelse med optagelse til FVU. På AMU skal testene anvendes i det tilbud til AMU-deltagere om testning af læse- og August Nej CSC Scandihealth A/S Side 8 af 13 Den: 2. maj

9 regnefærdigheder som indføres fra 2. halvdel af. System >> Importer FVU : Importfunktion udvides til at kunne importere enkeltkursister hvor importerende VUC er henviser/betaler. Problem opstår på f.eks. et taleinstitut eller sprogcenter, hvor et hold med 3 kursister har 3 forskellige VUC ere som henvisere/betalere (rekvirent) AVU reformen. Vi kender endnu ikke omfang og tidshorisont Nej Tilpasninger af LUDUS ift. registrering af studieaktivitet og fraværsårsager (ønskerne skal også laves i LUDUS Web-dagbog) Både ja og nej. Ift. studieaktivitet er det vel? 2 Afløser for Amtsrådsforeningens statistikmodul (EASY-S eller andet?). Desuden ønske om et lokalt værktøj til ledelsesinformation på den enkelte institution Afventer UVM s indkaldelse til møde Integration til/fra Optagelse.dk Integration til/fra Navision Stat Integration til/fra lønsystemer (SLS og Silkeborg Løn) Integration til/fra UU-Centre Diverse nye ændringsønsker, som brugergruppen prioriterer CSC Scandihealth A/S Side 9 af 13 Den: 2. maj

10 Engelsk udgave af hf-beviserne (forudsætter at UVM oversætter alle fagbetegnelser til engelsk som en del af XPRS uddannelsesmodellen) Nye overenskomster fra kursusår 2008/2009 Ifm udskrift af girokort ønskes kursistnummer i den maskinlæsbare del af girokort (korttype 71). Bør sammentænkes/erstattes med integration til Navision Stat Nyt GIF-beviser (LUDUS har hidtil ikke kunnet udskrive disse) Hvis GIF-karakterer skal indberettes til eksamensdatabasen skal der laves en systemændring Sommer CSC Scandihealth A/S Side 10 af 13 Den: 2. maj

11 Oversigt over forventede opgaver i året LUDUS Sundhed: Opgave Ideelt lev.tidspunkt Estimat Myndighedskrav POB Prioritet Ny karakterskala August Ja 1 Bedre systemunderstøttelse af aktivitetsopgørelse for MVU (i dag løses det ved diverse hjemmelavede udtræk) Aktivitetsopgørelse for AMU (inkl. elektronisk indberetning af detaljerede data) Aktivitetsopgørelse for SOSU internationalisering (taxameter kode INTER) (MESOS er med i version ) Aktivitetsopgørelse for åben uddannelse (ÅU) VIDAR indberetning for ÅU (AMUdelen er med i version ) Tilpasning af SOSU-beviser (de nye fagkoder) Tilpasning af MVU-beviser (sygeplejerske) efter nyeste bekendtgørelser Import fra Optagelse.dk (MVU). Tilsvarende ift. FTU for SOSU Integration til/fra Navision Stat (f.eks. til afregning med private købere af undervisning) Integration til/fra lønsystemer (SLS og Silkeborg Løn) Til næste gang (august ) første gang 16. dec. Til næste gang (16. juni ) 125 Ja 1 80 Ja 1 15 Ja 1 50 Ja 1 15 Ja 1 15 Ja 1 15 Ja 1 CSC Scandihealth A/S Side 11 af 13 Den: 2. maj

12 Integration til/fra UU-Centre Som opfølgning på velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har UVM indgået aftaler om udvikling af to test til brug for FVU og AMU. På FVU bliver det obligatorisk for uddannelsesstederne at anvende de to test i forbindelse med optagelse til FVU. På AMU skal testene anvendes i det tilbud til AMU-deltagere om testning af læseog regnefærdigheder som indføres fra 2. halvdel af. Systemunderstøttelse ift. VisKvalitet.dk (spørgeskemaer) Web-løsning til elektronisk kursustilmelding, registrering/opslag af fravær, karakterer mv. Diverse nye ændringsønsker, som brugergruppen prioriterer Ændringer som følge af ny lov om erhvervsuddannelserne XPRS for SOSU-uddannelserne Indberetning til Eksamensdatabasen for SOSU og MVU? August? Ja 3 3 Censorkartotek (løses måske via XPRS?) Nej 3 CSC Scandihealth A/S Side 12 af 13 Den: 2. maj

13 Oversigt over forventede opgaver i året Diverse: Opgave Lev.tids punkt Estimat Myndigheds krav POB Prioritet Systemændringer ifm. opgradering af Crystal Reports og Sybase 200 Nej 1 CSC Scandihealth A/S Side 13 af 13 Den: 2. maj

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Analyse af digitale skriftlige prøver

Analyse af digitale skriftlige prøver Analyse af digitale skriftlige prøver Midtvejsrapportering Deloitte Consulting 6. marts 2014 Agenda Baggrund Nationale erfaringer: Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Proces- og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere