Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næringsbeskatning af ventureaktier? 1"

Transkript

1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier. Kendelsen er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter Det forlyder, at endnu en sag er afgjort med samme resultat, men den er (endnu?) ikke publiceret. Udfaldet har været ventet med spænding, fordi ligningsmyndighederne i Københavnsområdet i foråret 2001 ændrede praksis over for ventureselskaber og anså dem for at være næringsdrivende med køb og salg af aktier. Nedenfor gennemgår jeg sagen og dens betydning for venturebranchen. Desuden berøres afgørelsen i relation til ventureselskabers omkostninger. Sagens omstændigheder Om ventureselskabet Skatteyderen (i det følgende betegnet Ventureselskabet) er et børsnoteret selskab, der har som forretningsidé at investere ansvarlig og risikovillig kapital i unoterede virksomheder (i det følgende betegnet porteføljevirksomheder) med fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder. Sigtet er, at investeringerne ud fra en tidshorisont på 5-10 år skal give et årligt afkast, der er højere end det årlige gennemsnitlige afkast ved investering i børsnoterede aktier. Ventureselskabets investeringer finansieres for langt hovedpartens vedkommende med egenkapital. Antallet af porteføljevirksomheder udgjorde ved udgangen af selskaber. Ved udgangen af 2000 var antallet vokset til 61. Gennemsnitligt er ejerandelene i porteføljevirksomhederne på ca. 18%. Størrelsesmæssigt beløber en investering sig til ca. 15 mio. kr. i gennemsnit. Ventureselskabets balance udgjorde pr. 31. december 2000 ca. 2,2 mia. kr. En del af Ventureselskabets investeringer har været omfattet af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, og Ventureselskabet har i flere tilfælde fået dækket tab på investeringerne ved garantiudbetalinger fra staten. 1 Artiklen er en bearbejdet version af»er ventureselskaber næringsskattepligtige af aktier?«bragt i SR-Skat 3/02. 1

2 Ventureselskabet deltager ikke direkte i den daglige drift i porteføljevirksomhederne. Investeringerne betinges dog af, at der kan øves indflydelse på den overordnede ledelse gennem en bestyrelsespost. Endvidere er investeringsbeslutningerne betinget af, at der indgås en aktionæroverenskomst med porteføljevirksomhedens øvrige aktionærer om bl.a. gensidig forkøbsret til dokumenteret markedsværdi. Aktionæroverenskomsten regulerer i den forbindelse afhændelsesproceduren og fastsætter bl.a. forskellige tidsfrister vedrørende tilbudspligt og effektuering af forkøbsret mv. Aktionæroverenskomsten sikrer således mod fjendtlig overtagelse, men bevirker samtidig, at afhændelsesprocessen kan blive ganske langvarig. Typisk vil en afhændelse uden komplikationer tage 6-8 uger. De største aktionærer i Ventureselskabet er forsikringsselskaber og institutionelle investorer, der ejer ca. 40%, og pengeinstitutter, der ejer ca. 32%. De resterende aktier er fordelt på mange mindre poster. Bestyrelsen i Ventureselskabet er sammensat af personer med bred indsigt i dansk erhvervsliv. Investeringsbeslutninger vedrørende porteføljevirksomheder træffes som hovedregel af selskabets bestyrelse, dog således at mindre investeringer kan gennemføres selvstændigt af direktionen. Ventureselskabets investeringsmedarbejdere har ingen tilknytning til den finansielle sektor eller på anden vis erhvervsmæssig erfaring med handel med aktier eller værdipapirer i øvrigt. Medarbejderne har derimod ligesom bestyrelsen bred indsigt i dansk erhvervsliv. Ventureselskabet foretager kun ganske få investeringer om året, og investeringsbeslutningen træffes efter en grundig undersøgelse af de udvalgte porteføljevirksomheder. Udvikles porteføljevirksomheden som forventet, afvikles investeringen typisk ved enten virksomhedssalg eller børsnotering. Afviklingen vil i den situation normalt være inden for den estimerede tidshorisont på 5-10 år. Udvikler porteføljevirksomhederne sig ikke som forventet, afvikles investeringen som hovedregel enten ved overdragelse tilbage til virksomhedens ledelse/iværksættere eller ved nedlukning. I disse situationer vil afvikling/nedlukning ofte finde sted, før der er forløbet 5 år, idet de dårlige investeringer typisk viser sig hurtigere end de gode. Argumentationen Selskabsbeskatningens begrundelse Selskabsbeskatningen begrundede næringsbeskatningen med»efter en samlet vurdering af aktiviteterne i Ventureselskabet er Selskabsbeskatningens opfattelse, at fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier i selskabet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, idet det er anset som led i selskabets almindelige virksomhed at investere i aktier i udvalgte virksomheder med henblik på salg med fortjeneste for øje. Der er ved afgørelsen især lagt vægt på, at Ventureselskabet som sin primære - og eneste - deciderede erhvervsmæssige aktivitet har køb og salg af nævnte porteføljeselskaber, idet de eneste indtægter herudover er udbytter fra disse 2

3 selskaber (primært skattefrie), samt afkast af obligationer fra anbringelsen af selskabets overskydende kapital«. Ventureselskabets argumenter Ventureselskabet argumenterede imod Selskabsbeskatningen med, at Ventureselskabet ikke driver næringsvirksomhed med handel med aktier som defineret i aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 1. Ventureselskabets aktieposter er derimod anlægsaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 2 og dermed undergivet den almindelige 3-årsregel, hvorefter gevinst/tab er skattefri henholdsvis ikke fradragsberettiget efter mindst 3 års ejertid. Gevinster fra aktier, der afhændes inden 3 års ejertid, vil være skattepligtige, mens tab alene kan fradrages i tilsvarende gevinster. Aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 1, der er uændret siden lovens vedtagelse i 1981, definerer næringsaktier som»... aktier, som er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej...«. I bemærkningerne til 3 i lovforslag L 140 af 28. januar 1981 (aktieavancebeskatningsloven) uddybes definitionen:»aktier anses for næringsaktier i samme omfang som efter hidtidig praksis. Det gælder i første række, når de er erhvervet af skattepligtige, der har som erhverv at handle med aktier og lignende værdipapirer, når aktierne er erhvervet med videresalg for øje«. Praksis stiller yderligere det krav, at videresalgshensigten skal være båret af ønsket om at opnå fortjeneste, jf. Ligningsvejledningen 1997, S.G Efter hidtil offentliggjort praksis er det stort set kun selskaber, der har som deres erhverv at handle med aktier både for egen og for andres regning, der er blevet anset for næringsskattepligtige af aktier. I kerneområdet befinder sig pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, idet der ligefrem antages at være en formodning om, at pengeinstitutters aktiebeholdninger er næringsaktier. Aktier i datterselskaber, der driver virksomhed i»forlængelse«af pengeinstituttets virksomhed, er dog anlægsaktier. Endvidere kan næringsformodningen afkræftes med hensyn til enkeltstående aktieposter, jf. eksempelvis TfS (V) - Morsø Sparekasse. Når aktiehandlerne ikke er målet (erhvervet) i sig selv, men et middel i en langsigtet værditilvækststrategi, sker der ikke næringsbeskatning, selvom der løbende handles aktier i betydeligt omfang. Forsikringsselskaber og investeringsforeninger er eksempler på det. Cand.polit. Christen Amby anfører i SR-Skat 1989, s. 374, følgende om den skattemæssige behandling af bl.a. investeringsforeninger:»det betyder, at omfattet af næringsbeskatningen er typisk pengeinstitutter og fondshandlere i øvrigt (børsmæglere, vekselerere o.l.), medens forsikringsselskaber og investeringsforeninger ikke er omfattet af næringsbegrebet, selvom de jo også har en omfattende daglig handel. Når de ikke er omfattet, skyldes det, at investeringen i aktier normalt er egenfinansieret og har til formål at skabe et løbende afkast og værditilvækst. Netop her vil 3 års reglen jo opfange avancerne ved salg efter korttidsbesiddelse.«ventureselskabets formål afviger ikke væsentligt fra formålet for en investeringsforening. Begge enheder har med hver deres særlige investeringsstrategi 3

4 til formål at skabe et løbende og stabilt afkast, ligesom investeringerne i begge tilfælde foretages for egne midler. Akkumulerende eller blandede investeringsforeninger er efter årelang praksis ikke blevet anset for næringsskattepligtige af aktier. Det forhold, at Ventureselskabet ikke er etableret som en investeringsforening, skal bl.a. ses i lyset af, at placeringsreglerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger 2 ikke er forenelig med Ventureselskabets investeringsstrategi om fortrinsvis at investere i unoterede aktier, ligesom ejerandelen i de enkelte porteføljeselskaber i flere tilfælde vil overskride de i lov om investeringsforeninger og specialforeninger fastsatte grænser. Det forhold, at Ventureselskabet ikke udøver sin aktivitet gennem en investeringsforening, kan imidlertid ikke medføre en skærpet næringsbedømmelse i forhold til bl.a. akkumulerende investeringsforeninger, der er undergivet præcis de samme bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven 3. Praksis vedrørende investeringsforeninger taler således også for, at Ventureselskabet ikke er næringsskattepligtig med aktier. Det er ikke udelukket, at andre virksomheder end pengeinstitutter o. lign. kan handelsnæringsbeskattes af aktier, selvom de ikke har det som deres erklærede næringsvej at handle med aktier. En gennemgang af praksis viser dog tydeligt, at handelsnæringsbegrebet i disse tilfælde er ganske snævert. Ved vurderingen ses der på aktivitetens omfang og på, om aktiviteten har systematisk karakter. De forhold, der tillægges vægt, er omsætningens størrelse og vægt i den skattepligtige økonomi, den regelmæssighed, der har præget køb og salg, omsætningshastigheden, omsætteligheden samt finansieringen (egen- eller fremmedkapital), hvor høj grad af fremmedkapital kan tale for næringsbeskatning. Sammenlignes disse kendetegn med Ventureselskabet, følger det allerede af den beskrevne investerings- og salgsprocedure, at aktierne ikke købes og sælges systematisk. Endvidere er omsætningshastigheden af unoterede aktier langt lavere end børsnoterede aktier, ligesom aktionæroverenskomsten fastsætter bindinger, der yderligere nedsætter omsætningshastigheden og begrænser aktiernes omsættelighed i det hele taget. Det betyder, at det systematiske køb og salg af aktier, der efter praksis er en ufravigelig betingelse for handelsnæringsbeskatning for selskaber, der ikke har som deres erklærede næringsvej at handle med aktier, ganske enkelt ikke er foreneligt med Ventureselskabets forretningsidé eller faktiske virke. Et tungtvejende element i tvivlstilfælde synes at være, om den/de personer, der håndterer aktiviteten, i øvrigt har professionel tilknytning til det finansielle marked. Selv et ret betydeligt aktivitetsomfang udløser ikke handelsnæringsbeskatning, hvis skatteyderen er advokat (TfS (H)), civilingeniør (TfS (V)) eller edb-konsulent (TfS (LSR)). Personer, der er ansat i 2 3 Eller lov om innovationsforeninger, der blev indført ved lov nr.1328 af 20. december Hvis det var tilfældet, kunne aktiviteten eventuelt udøves i en investeringsforening, der falder uden for lov om investerings- og specialforeninger. Derved bevares den skattemæssige status som en investeringsforening, mens placeringsreglerne mv. bortfalder. 4

5 pengeinstitutter mv., er derimod i farezonen, jf. TfS H og H (prokurist i vekselererfirma), og TfS V (bankassistent). Det samme kan gælde selskaber, der ansætter personer med vekselerer- eller pengeinstitutbaggrund, TfS H (vekselerer). Da Ventureselskabets medarbejdere ikke har en finansiel baggrund, skal der således ekstra meget til, før næringsbeskatningen kan udløses. Da Ventureselskabet klagede til Landsskatteretten, var der ingen offentliggjorte afgørelser vedrørende venture- og kapitalformidlingsselskaber. Landsskatteretten har dog i en ikke-offentliggjort kendelse fra 1994 bekræftet, at et selskab med venture-lignende aktivitet ikke blev anset for næringsskattepligtig med aktier. Endvidere havde Ligningsrådet i foråret 2001 afgivet 2 ikke offentliggjorte bindende forhåndsbeskeder om næringsspørgsmålet for 2 private equity-selskaber, der havde til formål at investere i unoterede kapitalandele henholdsvis noterede selskaber med henblik på afnotering. Ligningsrådet har i begge sager tilkendegivet, at selvom der er tale om et ganske betydeligt antal handler, en omsætning af betydeligt omfang og aktiviteten udføres af professionelle aktieudvælgere (stock pickers), findes ventureinvesteringers formål, karakter og langsigtede horisont (typisk 3-5 år) at medføre, at aktiviteten ikke kan karakteriseres som næring i aktieavancebeskatningslovens forstand. I TfS blev den første bindende forhåndsbesked vedrørende næringsbeskatning med aktier og venturevirksomhed offentliggjort. Ligningsrådet tager dog kun indirekte stilling til næringsspørgsmålet. Spørgsmålet, der blev rejst over for Ligningsrådet, var, om aktiviteten i et ventureselskab, der var organiseret som et dansk kommanditselskab, som havde til formål inden for 10 år at investere i, udvikle og sælge ca. 10 biotekselskaber, vil udløse begrænset skattepligt til Danmark for udenlandske kommanditister (investorer). Ligningsrådet fastslog, at eftersom kommanditselskabet alene havde til formål at erhverve anlægsaktier, kan den udøvede aktivitet ikke anses for at opfylde betingelsen om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet. De udenlandske investorer i kommanditselskabet vil således ikke være begrænset skattepligtige til Danmark. Med henvisning til, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte bindende forhåndsbeskeder bekræfter, at ventureselskaber (private equity selskaber generelt) med en ejertid på 3-5 år ikke opfylder betingelserne for næringsvirksomhed med aktier, vil Ventureselskabet i denne sag, der har en ejertid, der typisk overstiger 5 år, så meget desto mere ikke kunne anses for at drive næringsvirksomhed med aktier. Endelig gjorde Ventureselskabet gældende, at det forudsætningsvis følger af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, lov nr. 365 af 18. maj 1994, at den aktivitet (udviklingsvirksomhed), som Ventureselskabet udøver, ikke er næringsvirksomhed i aktieavancebeskatningslovens forstand. Lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed havde til formål at fremme den risikovillige kapital til små og mellemstore virksomheder. Forudsat at visse betingelser blev opfyldt, kunne udviklingsselskaberne, dvs. i dette tilfælde Ventureselskabet, få dækket op til 50% af et eventuelt tab på en porteføljevirksomhed. I bemærkningerne til 8 i det fremsatte lovforslag er det om den 5

6 skattemæssige behandling af udviklingsselskabernes gevinst og tab på aktier anført:»gevinster af aktier og anparter, der er ejet i mere end 3 år, vil ikke være skattepligtige, ligesom tab ikke vil være fradragsberettigede. Gevinster fra aktier eller anparter, der afhændes inden 3 år fra anskaffelsesdato, vil være skattepligtige, mens tab alene vil kunne fradrages i tilsvarende gevinster.«konklusion og resumé af argumenter På grundlag af ovennævnte gennemgang af næringsbegrebet for aktier, herunder den meget stærke parallel til investeringsforeninger, er der efter hidtidig praksis og Ligningsrådets seneste bindende forhåndsbeskeder ingen holdepunkter for at næringsbeskatte Ventureselskabet. De vigtigste argumenter til støtte for, at Ventureselskabet ikke driver næringsvirksomhed med aktier, er: For det første er Ventureselskabets formål, forretningsidé og faktiske virke ikke på systematisk vis at handle med aktier, men derimod via nogle få aktieinvesteringer i unoterede selskaber, der supporteres ledelsesmæssigt via bestyrelsesmedlemmer at opnå en langsigtet værditilvækst. For det andet erhverves og afhændes der rent faktisk kun ganske få aktieposter hvert år. For det tredje er investeringerne egenkapitalfinansieret. For det fjerde adskiller investerings- og udvælgelsesprocessen i Ventureselskabet sig væsentligt fra det systematiske køb og salg af aktier, der er kendetegnende for pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber. For det femte bevirker indgåelse af aktionæroverenskomster indeholdende bl.a. gensidig forkøbsret, at aktierne ikke er frit omsættelige, og systematisk handel med aktierne er derfor ikke mulig. For det sjette har investeringsmedarbejderne i Ventureselskabet ingen professionel tilknytning til det finansielle marked. For det syvende vil næringsbeskatning være i strid med forudsætningerne bag lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed. For det ottende overstiger den gennemsnitlige ejertid for aktierne i Ventureselskabet den typiske ejertid på 3-5 år inden for venturebranchen, hvorfor Ventureselskabet så meget desto mere ikke kan anses for at drive næringsvirksomhed med aktier. Som et sikkerhedsnet i tilfælde af, at Landsskatteretten besluttede at følge Selskabsbeskatningens synspunkt om næringsbeskatning, blev det gjort gældende, at forhøjelsen af Ventureselskabets skattepligtige indkomst er udtryk for en skærpelse af praksis, som efter almindelige forvaltningsretlige principper kun kan ske med virkning for fremtiden. Dette princip er bl.a. kodificeret i Processuelle regler på Told Skats område 2001, E.1. En sådan skærpelse af praksis kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, men kan tidligst få virkning for aktiesalg, der sker fra og med datoen for Selskabsbeskatningens agterskrivelse. 6

7 Landsskatteretten udtaler»ifølge ABL 3, stk. 1, medregnes fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst. Selskabets eneste aktivitet er investeringer i aktier i selskaber, der har behov for kapitalindskud, med det formål at udvikle porteføljevirksomhederne. I forbindelse med disse investeringer betinger selskabet sig indflydelse i porteføljevirksomhedernes bestyrelse, og at der indgås aktionæroverenskomster med de øvrige aktionærer, men selskabet deltager efter det forklarede ikke i den daglige drift af porteføljevirksomhederne, ligesom der herudover alene i begrænset omfang stilles finansiering til rådighed. Selskabet har i de omhandlede 4 år foretaget henholdsvis 8, 8, 8, og 14 nye investeringer og har solgt aktier i henholdsvis 7, 6, 13 og 6 selskaber efter at have ejet aktierne i perioder mellem 8 måneder og 12 år. Uanset den professionelle tilrettelæggelse af selskabets investeringsvirksomhed og investeringernes omfang finder Landsskatteretten i overensstemmelse med en udtalelse fra Told- og Skattestyrelsen, at selskabets køb og salg af de omhandlede aktier ikke er sket som led i sådan næringsvirksomhed, som efter praksis kan anses for omfattet af ABL 3, stk. 1. Der er herved bl.a. henset til det begrænsede antal køb og salg af aktier og omsætningshastigheden.«landsskatterettens fremhævelse af det begrænsede antal køb og salg og aktiernes omsætningshastighed er netop karakteristisk for venturevirksomhed. Det må kunne tages til indtægt for, at Landsskatteretten anerkender, at ventureinvesteringer er en særlig form for aktieinvesteringer, der efter praksis ikke kan anses for omfattet af aktieavancebeskatningslovens 3, stk. 1. Derimod er det ikke indlysende, hvorfor Landsskatteretten udtaler, at»selskabet deltager efter det forklarede ikke i den daglige drift af porteføljevirksomhederne, ligesom der herudover alene i begrænset omfang stilles finansiering til rådighed«. Hvad betyder afgørelsen for venturebranchen? Afgørelsen har stor principiel betydning for venturebranchen. Landsskatterettens afgørelse bringer så at sige retsstillingen tilbage til udgangspunktet, hvor det stort set kun er pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der anses for næringsskattepligtige med aktier. Det er selvfølgelig klart, at der er tale om en konkret afgørelse, og det kan altid diskuteres, hvor godt eller hvor dårligt den passer på andre ventureselskaber. I denne sag var der særligt mange argumenter, der talte imod næringsbeskatning, og det har helt fra begyndelsen været svært at forstå, hvorfor Selskabsbeskatningen netop valgte at afprøve deres næringssynspunkt på dette Ventureselskab. Det interessante er selvfølgelig at forsøge at fastslå, hvor mange af de oplistede argumenter, der kan undværes, uden at resultatet ændres. Det må kunne lægges til grund, at den eksisterende lovgivning med tilhørende praksis ikke indeholder hjemmel til at næringsbeskatte traditionel ventureaktivitet. 7

8 Selvom det væsentligste aktiv i et ventureselskabs balance er aktier, har ventureselskaber ikke som deres erklærede næringsvej at handle med aktier og andre værdipapirer. Ventureselskaber er derfor i givet fald omfattet af et særlig snævert næringsbegreb. Det snævre næringsbegreb forudsætter bl.a., at aktierne sælges og købes systematisk, ligesom det kræver regelmæssighed og et betydeligt antal handler om året. For at dette er muligt, er det nødvendigt: at aktierne er frit omsættelige at aktierne prisfastsættes ofte at aktierne ikke skal ejes i minimumsperioder at der er tale om mindre aktieposter at den samme aktie kan købes, sælges, genkøbes og sælges på ny. Systematisk køb og salg af aktier og regelmæssig handelsaktivitet mv. forudsætter, at aktierne enten er børsnoteret eller noteret på en anden form for autoriseret markedsplads. Selvom det ikke fremgår af ret mange af de offentliggjorte afgørelser om næringsbeskatning af aktier, se dog TfS (H), er der på dette grundlag holdepunkter for at antage, at aktienæring må forbeholdes handel med noterede aktier. Ventureaktivitet (ventureaktier) er karakteriseret ved, at: aktierne er unoterede og ikke frit omsættelige ventureinvesteringer ikke er tilgængelige for offentligheden aktierne typisk ejes i 3-5 år ejerandelene er så store, at der opnås indflydelse på selve driften af porteføljevirksomheden ventureselskabet er aldrig inde og ude af den samme investering flere gange. Disse karakteristika umuliggør systematisk køb og salg. Tværtimod er det sædvanligt, at ventureselskaber afvikler deres aktieposter, når selskabet bliver noteret. Hovedkonklusionen er derfor, at ventureaktivitet på grund af sin helt unikke form for investeringsstrategi ikke opfylder den fundamentale betingelse i det snævre næringsbegreb om, at aktierne skal købes og sælges systematisk mv. Det systematiske i ventureaktivitet består ikke i selve købs- og salgstransaktionerne, men derimod i virksomhedsanalyser, vurdering af ideer og forretningspotentiale, tilførsel af risikovillig kapital, så ideer kan udvikles og testes, ledelsesmæssig supportering, udvidelse af netværk mv. Det er imidlertid for tidligt at konkludere, om Landsskatteretten er enig i mit synspunkt, idet den omtalte sag paradoksalt nok var for stærk til for alvor at sætte spørgsmålet på spidsen. Fradrag for omkostninger i ventureselskaber Selskabsbeskatningen havde i sin kendelse medtaget en subsidiær betragtning.»det bemærkes, at Selskabsbeskatningen alene har anset Ventureselskabets udgifter til personale og administration mv. for fradragsberettigede ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst under hensyntagen til, at selskabet er 8

9 anset for næringsdrivende efter aktieavancebeskatningslovens 3 med handel med aktier, da udgifterne primært anses at vedrøre denne aktivitet. Det er således Selskabsbeskatningens opfattelse, at såfremt selskabet ikke kan anses for næringsdrivende ved handel med aktier, skal nævnte udgifter efter et konkret skøn tillægges aktiernes anskaffelsessum, da udgifterne ikke kan anses for at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i årets løb, jf. statsskattelovens 6 a.«landsskatteretten valgte ikke at behandle Selskabsbeskatningens subsidiære betragtning, hvilket ud fra retssikkerhedsmæssige synspunkter er en rigtig beslutning. Ligningsmyndighedens opgave er at ansætte den skattepligtige indkomst til det, som de mener er rigtigt hverken mere eller mindre. Indførelsen af subsidiære betragtninger under ligningen undergraver rekurssystemet, forældelsesregler og opfylder ikke forvaltningsrettens grundprincip om, at modtageren skal vide, hvilken afgørelse forvaltningen har truffet. Landsskatteretten kan dog behandle klagesager i deres helhed, men behandlingen af nye betragtninger bør som hidtil kun ske rent undtagelsesvis og ikke systematisk, som forsøgt indført af Selskabsbeskatningen. Det kan ikke afvises, at Selskabsbeskatningen fastholder sin subsidiære betragtning og efterfølgende vil nægte fradrag for personale- og administrationsomkostninger i ventureselskaber (der ikke er næringsskattepligtige med aktier). I hvilket omfang og efter hvilke retningslinjer det overhovedet er muligt at nægte fradrag for bl.a. lønomkostninger i selskaber, er en meget principiel problemstilling. Hvis ligningsmyndighederne rejser sagen, må det derfor forventes, at Landsskatteretten eller domstolene også vil komme til at afgøre dette spørgsmål. Jeg mener, at statsskattelovens driftsudgiftsbegreb fører til, at ventureselskaberne har krav på fradrag, uanset om hovedparten af deres indkomst måtte bestå i skattefrie aktiegevinster. Jeg mener også, at de udgifter til advokat og revisor, som for»almindelige«virksomheder kan fradrages i medfør af ligningslovens 8 J, er sædvanlige driftsudgifter for ventureselskaber, fordi deres primære aktivitet netop er at opsøge og udvælge egnede investeringsobjekter. Et andet spørgsmål, som blot skal nævnes i denne forbindelse, er, hvilket selskab der er rette omkostningsbærer for udgifter til f.eks. due diligence forud for en investeringsbeslutning. Problemerne er behandlet af skattepartner Hanne Søgaard Hansen i SR-Skat 6/01, side Der er ingen tvivl om, at emnet vil afføde en del skatteretlige afgørelser, før praksis falder på plads. Når det anerkendes, at ventureaktiviteten udøves professionelt, udgifterne afholdes i selskabets interesse og under overholdelse af arm s length princippet, vil fradragsretten skulle anerkendes, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Det forhold, at gevinster på aktier ejet i tre år eller mere er skattefrie i aktieavancebeskatningsloven, ændrer ikke ved, at ventureaktivitet i forretningsmæssig forstand er erhvervsmæssig aktivitet. Endvidere har fradragsretten efter statsskatteloven ikke hidtil været betinget af, om indtægterne var skattepligtige som følge af næringsbeskatning. 9

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014

Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 1 Næring med fast ejendom virksomhed - TfS 41014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En sag fra Retten i Odense illustrerer de meget vanskelige bevismæssige overvejelser, der aktualiseres i

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Næring med fast ejendom - næring med enkelte ejendomme - smitte - SKM SR

Næring med fast ejendom - næring med enkelte ejendomme - smitte - SKM SR - 1 Næring med fast ejendom - næring med enkelte ejendomme - smitte - SKM2017.198.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ikke grundlag for at anse en række nystiftede koncernselskaber,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

TfS 1993, 413 Om næringsaktier

TfS 1993, 413 Om næringsaktier TfS 1993, 413 Om næringsaktier Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Den 1/7 1981 trådte aktieavancebeskatningsloven i kraft. I henhold til lovens 3 skal fortjeneste eller tab ved

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H

TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H TfS 1994, 25 Om næringsbegrebet - i lyset af TfS 1993, 531 H Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Ved dom afsagt den 28/10 1993 (TfS 1993, 531 H) har Højesteret statueret, at en

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Den skatteretlige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen

Den skatteretlige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen 1740 388 Den skatteretlige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen Af partner, Deloitte, lektor, Ph.D. Jakob Bundgaard, CBS, Copenhagen Research Group on International Taxation

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR - 1 Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere