Udvikling af Scrum teams

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Scrum teams"

Transkript

1 Af Bent Myllerup, Certificeret Scrum Practitioner, Certificeret Systemisk Coach, PMP. Højtydende teams er samarbejdets Formel 1! Denne artikel bringer systemisk ledelse, teamudvikling og coaching ind som nøgleelementer til en succesfuld implementering af Scrum. Implementering af Scrum er mere end blot nye arbejdsprocedurer, det er også et opgør med den traditionelle ledelsesrolle og forretningsorden. Denne artikel beskriver hvordan du som leder kan understøtte og udvikle dine teams ved at tage din egen rolle op til revision og være opmærksom på at handle mest hensigtsmæssigt i forhold til teamenes udviklingsstadier. Agile Coaching - få tunet din udviklingsorganisation Transitionen fra gruppe til team En af hovedhjørnestene i Scrum er de selvorganiserende teams, som er i stand til at træffe de relevante beslutninger i forhold til at nå det mål, det har forpligtet sig til. I mit arbejde med at implementere Scrum, har jeg derfor i høj grad adresseret at få gruppen af individualister til at arbejde som et sammentømret team, som støtter hinanden og gør brug af hinandens stærke sider. Når nu målet er det højtydende team, kan det være interessant at kigge på, hvilke faktorer der spiller ind ved formningen af et højtydende team. Her kan der nævnes tre hovedpunkter: struktur, teamets relationer og teamets procesfærdigheder. Disse er kort præsenteret i Figur 1. struktur relationer vision er klart defineret og forhandlet på plads sammen med teamet mål er målbart, klart prioriteret, kan udmøntes i dagligdagens fokus og forhandlet på plads med teamet Rollefordelingen er diskuteret og afklaret og den relevante viden er til stede i teamet Rammer i forhold til tid, kvalitet og økonomi er entydige og kommunikeret til teamet og interessenter En klar kompetencefordeling, så magtkampe og selvpositionering undgås råderum i forhold til resten af organisationen er klart defineret Klarhed over kompetencefordelingen imellem ledelsesinstanserne der har tilknytning til teamets arbejde procesfærdigheder Teamet er i stand til at træffe gode beslutninger på egen hånd Teamet har gode fælles planer for løsning af opgaverne Teamet har gode procedurer for at arbejde effektivt i de forskellige aktiviteter som opgaveløsningen indebærer Teamet har udviklet evnen til læring som en integreret del af arbejdsprocesserne Teamet har udviklet aftaler og spilleregler om rummelighed Figur 1: Hovedpunkter ved formning af et højtydende team Den strategi jeg normalt anvender ved etablering af højtydende Scrum teams, er i god overensstemmelse med Tuckmans teamudviklingsmodel. Modellen er udviklet af den amerikanske psykolog Bruce Tuckman i 1960 erne og beskriver fire faser ved opbygning af teams (Forming, Storming, Norming og Performing), som betegner forskellige stadier af teammedlemmernes delte erfaringer. Bevidsthed om denne opdelingen i faser kan hjælpe teamet til, at forstå de forskellige processer de gennemgår og samtidig hjælpe lederen/coachen til at afgøre sine indsatspunkter Agile Coaching ved Myllerup Consult Hasseltoften 11, 8361 Hasselager

2 alt efter den tematik og det behov, teamet har på det pågældende stadie. En kort beskrivelse af de enkelte udviklingsstadier samt ledelsesinterventionerne i disse er angivet i Figur 2 (kilde: [Storch & Søholm 2005]). Forming udviklingsstadie Teamet dannes. Hvem er deltagerne? Hvad skal vi? Hvordan skal vi gøre det? Hvem referer vi til? Ledelsesinterventioner Introduktion af deltagerne og afklaring af grundlæggende vilkår, mål, vision og værdier. Storming Koordinering, vanskeligheder i forbindelse med etablering af fælles forståelser, roller og rutiner. Konfliktløsning, opløsning og udvikling af teamspecifikke fælles forståelser, roller rutiner m.m. Norming Performing Teamet etablerer fælles forståelser, roller og rutiner gennem selvevaluering og aftaler. Fællesskabet etableres, den enkelte underordner sig. Teamet kan koncentrere sig primært om sagerne, frem for arbejdsrutiner, samarbejde og organisering. Samarbejdet glider. Mindre processnak og selvevaluering. Forstærke udviklingen af teamspecifikke fælles forståelser, roller, arbejdsrutiner m.m. Forstærke arbejdspræstationerne gennem fokus på toppræstationer, potentialer, nye mål m.m. Figur 2: Tuckmans Teamudviklingsmodel inkl. ledelsesinterventioner Der er to grundpointer i modellen: Gruppens aktuelle stadie påvirker dens evne til at arbejde. Lederens/coachens hjælp og interventioner skal tilpasses gruppens stadie. De organisationer jeg har arbejdet med, har overvejende været kendetegnet af, at man oprindeligt havde organiseret arbejdet således, at hver enkelt udvikler var ekspert på et specifikt område. Medarbejderen arbejdede hyppigst alene med minimal sparring fra sine kolleger, hvilket kunne resultere i et stort arbejdspres med risiko for stress og udbrændthed til følge. Samtidig var virksomhederne også sårbare over for fravær i forbindelse med sygdom og fratrædelser, fordi man sjældent i tide fik oplært nye medarbejdere i disse ekspertroller. 4R-modellen Attractor (Institut for systemisk ledelse, kommunikation og intervention) har udviklet en model med et sæt af begreber, som kan være en god støtte for ledere som, i forbindelse med udvikling af sine teams, skal prioritere, hvor styrende og coachende man skal være i sin ledelsesstil. Modellen, kaldet 4R-modellen, er beskrevet i [Juhl, Nørlem, Storch & Søholm 2007] og omfatter begreberne Retning, Relationer, Rammer og Råderum tilsammen populært kaldet: DNA. Begreberne i 4R-modellen svarer direkte til de vigtigste aspekter for Scrum, hvilket jeg gennemgår i Figur 4 på side 3. Begreberne indgår som vigtigt tjekmarkører i forhold til teamudviklingssamtaler samt i det daglige ledelsesarbejde. Figur 3: 4R - Model til udvikling af team 2

3 Retning Relationer Rammer Råderum Fokuspunkter ved teamudvikling Det er afgørende, at teamet har en oplevelse af, at der er en klar retning i deres overordnede og daglige mål. Man skal derfor, som facilitator for teamets udvikling, arbejde bevist med at teamets visioner, formål og værdier formuleres. Disse skal naturligvis være i overensstemmelse med organisationens værdisæt. Begrebet relationer dækker både over interne relationer i teamet og relationer der eksisterer med andre teams/instanser i organisationen. I teams er kommunikation og interaktion vigtige parametre. Det er derfor i højere grad forbindelserne imellem teammedlemmerne end de enkelte individer der definerer teamets handlemuligheder. Det er de interne relationer, som skaber handlemuligheder i forhold til konfliktløsning, synergi, procesforbedring og vidensdeling. Ud over at understøtte dette internt i teamet, skal lederen også arbejde målrettet med at forme relationerne til den øvrige organisation, så teamets arbejde bedst understøttes. Rammer og Råderum kan ikke tænkes uafhængigt af hinanden. Rammer skal være synlige, således at teamet kan afgøre, om det spiller på banen eller er ved at bevæge sig udenfor banen. Rammer for teamets arbejde sættes i praksis af eksterne instanser som kunder/brugere, eller topledere og kommer i form af økonomi, resurser, produktkrav, prioriteringer, tidsplaner og organisatonsstrukturer. Råderummet omfatter teamets ansvar og beslutningskompetence. Det er med andre ord teamets medledelse. Igennem råderummet kan teamets egne ambitioner, målsætninger, udviklingsønsker, ideer og selvstændighed komme til udfoldelse. Uanset om et team udsættes for nedskæringer eller ej, er der altid et råderum til stede. En god teamcoach er i stand til at hjælpe teamet med at klargøre og udnytte råderummet i forhold til de indgåede aftaler. Figur 4: Begreber i 4R-modellen beskrevet og relateret til Scrum Hvad gør man så konkret? Begrebet relateret til Scrum I relation til Scrum, sættes teamets retning overordnet ved, at der foreligger en Product Backlog som, i prioriteret form, beskriver det ønskede slutresultatet for projektet. På den korte bane beskriver Sprint Backlog, hvad der skal leveres i den indeværende periode. Det er essentielt for teamets ansvarsfølelse over for dets forpligtelser, at Sprint Backlog beskriver konkrete, opnåelige mål i forhold til teamets arbejdsbetingelser og resurser. Internt i teamet understøttes relationerne ved, at teamet mødes til Daily Scrum og har en åben dialog om arbejdets fremdrift. En dygtig ScrumMaster vil her have øje for facilitering af, at der tilbydes hjælp til dem der har behov for dette, at teamet sammen beslutter, hvilke opgaver der igangsættes, samt at der sker vidensdeling og kvalitetssikring i form af parprogrammering, koncept- og kode-review. Ved eksterne relationer er interaktionen med Product Owner den vigtigste. Balancen i forholdet, hvor Product Owner har produktkendskabet men ikke skal definere løsningsmuligheder, er et vigtigt opmærksomhedspunkt for ScrumMaster. I forhold til den øvrige organisation har ScrumMaster også ansvaret for at fjerne forhindringer for teamets fremdrift. Product Owner er kunden/brugerens advokat og har beskrevet deres produktkrav i Product Backlog. Backlog Items er prioriteret i forhold til hinanden og de enkelte items er beskrevet og afgrænset således, at teamet kan se hvad der er in-scope og out-scope. I tvivlstilfælde afgøres det igennem en dialog med Product Owner. Tidsperspektivet er defineret gennem Sprintes længde. En af de vigtigste pointer i Scrum er, at når teamet ved afslutning af Sprint Planning forpligter sig til at levere, har det også al beslutningskompetence i forhold til at planlægge dets arbejde og tage løsningsbeslutninger. Så længe projektets økonomi, sprintets længde, den aftalte funktionalitet og kvalitet ikke degraderes, har teamet fuld beslutningsret. Jeg har i det foregående præsenteret to modeller som kan være nyttige at kende i forhold til at udvikle sine teams, men hvad gør man så konkret som forandringsagent eller Scrum coach? Først og fremmest indeholder Scrum aktiviteten Retrospective, hvor teamet ved sprint-afslutning evaluerer processen: hvad gik godt, hvad kan forbedres og hvilke konkrete tiltag skal vi efterfølgende gøre for at blive 3

4 bedre? Som coach, kan jeg ikke kraftigt nok anbefale at man afsætter den fornødne tid og de fornødne ressourcer til at gennemføre denne aktivitet. Husk: en Formel 1 bil er kun velkørende og konkurrencedygtig hvis den konstant vedligeholdes og forbedres af kompetente mekanikere. Den kreative ScrumMaster, vil hurtigt finde sin egen stil som facilitator for seancen og kan til dette finde stor inspiration i Derby og Larsens bog om emnet [Derby & Larsen 2006]. Retrospectives er en god aktivitet for videreudvikling og vedligeholdelse af teamets færdigheder og relationer, men gode teams opstår ikke af sig selv. Det kan derfor være meget nyttigt at foretage andre aktiviteter ud over Retrospectives for at sammentømre sine teams. Når man planlægger og gennemfører teamopbyggende aktiviteter er det vigtigt at genkalde sig en af grundpointerne fra Tuckmans teamudviklingsmodel: Lederens/coachens hjælp og interventioner skal tilpasses gruppens stadie. For maksimalt udbytte, skal en teamopbyggende aktivitet altså skræddersys til det team som skal gennemføre den. Jeg vil i det sidste af denne artikel komme med et par bud fra værktøjskassen på aktiviteter som man kan gennemføre når et team skal opbygges. Market of Skills Denne aktivitet er udviklet af engelske Peter Lang der er psykoanalytiker indenfor den systemiske organisationsteori. Ved deltagelse i Market of Skills skærpes teamets opmærksomhed på hvilke kompetencer teamet råder over samt på hvilke områder teamets medlemmer kan støtte og uddanne hinanden. Aktiviteten har samtidigt et anerkendende aspekt i sig og man lærer så at sige sine team mates bedre at kende. Forestil dig, at du har en bod på et marked. Lav en plakat som fortæller: Hvilke kompetencer, evner og egenskaber du besidder som kan være til nytte for teamet altså hvad du sælger i din bod Hvilke kompetencer osv. som findes under disken altså kompetencer osv. som du også besidder, men ikke anser relevante for teamet Hvilke kompetencer osv. som du ønsker at komme til at besidde eller lære af andre på teamet Fremstilling af plakater timeboxes til 20 min. Næste skridt er at hver enkelt præsenterer sin plakat. Under hver præsentation noterer resten af teamet følgende (ét notat på hver seddel): De kompetencer osv. som du specielt er glad for at der tilbydes af personen (eks. på grønne sedler) Andre relevante kompetencer som personen besidder, men ikke selv har erkendt (eks. på røde sedler) Hvordan du kan hjælpe personen med at opnå de kompetencer osv. der ønskes (eks. på gule sedler) Efter præsentationen giver tilhørerne efter feedback efter tur. 10 min pr. person (præsentation og feedback). Sedlerne hænges op under plakaten. Tjek på teamet med efterfølgende teamudviklingssamtale Som forberedelse til en teamudviklingssamtale kan man bede teamets medlemmer om at udfylde den individuelle del af spørgeskemaet til Tjek på Teamet. Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj, der er udviklet af Kasper Lorenzen og kan downloades fra Attractors hjemmeside: under menupunktet Lær mere Værktøjet har til formål at hjælpe teams til at blive mere velfungerende og effektive ved at afdække de enkelte teammedlemmers opfattelse teamets standpunkt i forhold til dimensionerne: Mål - målsætning og retning for teamets arbejde Resultater Styring teamkoordinering og styring af arbejdet i teamet Samarbejde sociale aspekter Læringskultur teamets evne til at evaluere sig selv Relation til nærmeste leder Dimensionerne i Tjek på Teamet dækker rimelig godt over den tidligere nævnte 4R-model og kan derfor være et godt afsæt for en teamudviklingsamtale. 4

5 Besvarelserne samles ind og det samlede resultat præsenteres (se Figur 5) Figur 5: Resultat af Tjek på Teamet Ud fra dette resultat kan teamet vælge to dimensioner som det ønsker at udvikle sig på og aftale konkrete handlingsplaner for. Teamudviklingssamtalen kan med fordel gennemføres som en teamcoaching på emnerne. Litteraturhenvisninger [Derby & Larsen 2006] [Juhl, Nørlem, Storch & Søholm 2007] [Storch & Søholm 2005] Agile Retrospectives Making Good Teams Great af Esther Derby og Diana Larsen. Pragmatic Programmers, ISBN: Lederen som Teamcoach af Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl, Jakob Nørlem, Jacob Storch og Asbjørn Molly-Søholm. Børsens Forlag, ISBN: Teambaserede organisationer i praksis af Jacob Storch (red.) og Thorkil Molly Søholm (red.), Dansk Psykologisk Forlag, ISBN:

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere