LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse"

Transkript

1 LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op med troen på, at der findes ét sæt gyldne regler for alle ledere, og slår i stedet fast, at god ledelse kræver forskellige kompetencer og roller på forskellige ledelsesniveauer. Leadership Pipeline er værktøjer, der hjælper til konstant at have fokus på ledelsespotentiale i organisationen. Det handler om at understøtte lederne i at omsætte deres potentiale til de nødvendige ledelseskompetencer der matcher deres konkrete rolle og forberede dem til næste mulige løft. Vi præsenterer her de grundlæggende principper bag begrebet og vores erfaringer i praksis fra vores arbejde i såvel store som mindre virksomheder. Flere og flere virksomheder anvender i dag tankesættet i Leadership Pipeline i forbindelse med ledelsesudvikling. Faktisk skønner man at op imod en femtedel af de største private virksomheder i verden arbejder ud fra principperne. En tendens, der ifølge Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm, som er førende forskere på området herhjemme, også er i udbredelse i Danmark i såvel private virksomheder som i den offentlige sektor. Mere end en ny trend Mindsettet bag Leadership Pipeline er opstået i opposition til skiftende trends i ledelse og tilgange til ledelsesudvikling, og som en modreaktion på en mere og mere udbredt forestilling om, at der findes et sæt gyldne ledelsesregler, der kan anvendes af alle ledere, uanset rolle og ledelsesniveau. De amerikanske forskere Charan, Drotter og Noel var de første til at udvikle begrebet i Det gjorde de som en reaktion på en udbredt tendens blandt virksomheder til ensidigt at arbejde på at definere ledelsesroller og -ansvar inden for forskellige områder på tværs i organisationerne (fx økonomi, salg, marketing, produktion, HR mv.). Deres anke var, at ingen omvendt syntes særligt interesserede i at arbejde systematisk med definitionen af roller og ansvar vertikalt i organisationen altså på de forskellige ledelsesniveauer op igennem hierarkiet. Det førte til bogen; The Leadership Pipeline, som introducerede nogle af de allervigtigste pointer i Leadership Pipeline tankegangen, nemlig at: God ledelse afhænger af, hvad der ledes og at ledelsesopgaven på forskellige niveauer i organisationen netop er forskellig. De 4 forskellige lederroller og-niveauer Leadership Pipeline har to helt primære formål: 1. At sikre, at lederne på hvert niveau i organisationen kender deres roller og ansvar 2. At sikre, at lederne i organisationen har kompetencer til og tager ansvar for udvikling af nye og potentielle ledere i organisationen (så forsyningen af gode ledere sikres!) Side 1 af 6

2 Blandt forskere og praktikere er der i dag enighed om, at man overordnet set kan definere forskellige former for ledelsesroller på 4-6 niveauer i store organisationer: Ledere af medarbejdere Ledere af ledere Funktionsledere (ledere af selvstændig forretningsenhed) Topledere Rollerne på de forskellige niveauer adskiller sig på 3 parametre: Ledelseskompetencer Prioriteter (tidsallokering) Arbejdsværdier I bogen Leadership Pipeline beskriver Charan et al. i detaljer de differentierede generiske kompetencer på hvert niveau. Dem vil vi ikke gå i dybden med her, men dog blot eksemplificere med, at skiftet fra medarbejder til leder eksempelvis kræver en omprioritering af tid; fra daglig opgaveløsning til årlige mål, en ændring af kompetencer; fra teknisk kunnen til instruktion og coaching og en omprioritering af arbejdsværdien at lykkes med opgaven til arbejdsværdien at lykkes gennem andre. Udover disse generisk definerede roller og kompetencer, vil man som virksomhed især i implementeringen også altid skulle definere sine egne unikke elementer i de 3 parametre. Det er for at sikre, at der netop kommer fokus på de kompetencer som er mest branchemæssige og strategisk relevante. Konstant fokus på niveauskift sikrer flow i pipelinen Ifølge Leadership Pipeline-tankegangen er succeskriteriet bag teorien ikke blot, at ledere lærer og mestrer deres egne roller og ansvar på det niveau, de er indplacerede på. Et primært succeskriterium er, at de til enhver tid også har fokus på lederne under sig og ledelsestalenter på lavere niveauer. Før en leder eller medarbejder på et lavere niveau bør blive forfremmet, skal han eller hun understøttes og forberedes. Og tilsvarende skal vedkommende også, efter forfremmelsen, understøttes og coaches. Både for at få de nye færdigheder på plads, og for at få aflært de gamle mønstre og roller fra det tidligere ledelsesniveau. De 6 niveauskift Side 2 af 6

3 Fokus og gode råd til implementering i praksis Teorien og princippet bag tankegangen er altså forholdsvis enkel og logisk. Men som de fleste nok samtidig fornemmer, alligevel ikke bare sådan at implementere med et enkelt snuptag. I den indledende del af implementeringen er det derfor særligt vigtigt at have fokus på og afsætte ressourcer til, at: definere de væsentlige (kulturelle/ faglige) indikatorer for god ledelse i organisationen understøtte og tage alle ledere i ed på deres roller og ansvar og træne dem i de mest almindelige udfordringer ved transitioner udvikle nogle systemer, der kontinuerligt følger op og sikrer, at organisationens ledere og ledelsestalenter evalueres og vurderes løbende i forhold til de definerede roller og kompetencer I Summit Consulting er det vores erfaring, at de mest succesfulde virksomheder er gode til at sætte netop de systemer op, der igangsætter en proces i hele organisationen og som giver mulighed for en systematisk opfølgning og evaluering. De er også klar over, at en reel implementering er et mere langsigtet mål, fordi det kræver et ændret mindset blandt alle ledere i organisationen og en kontinuerlig forventningsafstemning lederne imellem ude i organisationen. Denne bevidsthed ligger dog oftest primært i HR/styregruppen for implementering og ikke blandt lederne generelt. Vores erfaring er derfor også, at implementeringen efter de indledende faser kan give udfordringer og endda frustrationer, når de skal implementeres i hverdagen og i forretningen. I forhold til vores erfaringer med implementeringen af Leadership Pipeline vil vi derfor gerne videregive følgende 5 råd: Afsæt/prioriter ressourcer (evt. alloker ledernes egen tid) til at under-støtte de nødvendige dialoger for den vertikale implementering i forretningsenhederne Sørg for ikke at undervurdere betydningen af personlig og faglig/ledelsesmæssig usikkerhed på kompetencer Oprethold det nødvendige fokus på kompetencer i selvindsigt, coaching og konflikthåndtering Understøt og legaliser, at der kan være behov for at søge kompetenceløft i generelle ledelseskompetencer uden for egen organisation/enhed Hav en særlig plan for dobbelt transitioner (løft af flere ledelseslag samtidig) Den vertikale implementering i (del)organisationen Virksomhederne vælger oftest at introducere lederne til Leadership Pipeline tankegangen i hold med ledere på samme niveau. Det er godt, da det netop giver god mulighed for at skabe dialoger mellem lederne på samme niveau på tværs i organisationen, og det giver en indgående forståelse af roller og ansvar, arbejdsværdier mv., på det gældende niveau. Men en ting er, hvad man lærer på skolebænken. En anden ting er at implementere og få afstemt den nye indsigt i egen rolle op og ned i Side 3 af 6

4 organisationen, når lederne vender hjem. Passer den forståelse lederne på det ene niveau har fået til forståelsen hos lederne på øvrige niveauer? Og hvordan passer det ind i enhedens forretning og daglige drift? Når lederne kommer hjem til organisationen, skal de altså selv formå at agere efter den nye definition af egen rolle. Her ligger en anden udfordring i implementeringen af Leadership Pipeline. For lederen er for det første sjældent helt skarp på, hvad det kræver af ham og for det andet, er det i praksis ofte heller ikke afstemt med lederne under og over. Den vertikale og konkrete implementering kræver indgående dialoger og forventningsafstemning mellem ledelsesniveauerne. Og dette kræver oftest, at der allokeres tid og ressourcer til understøttelse af denne del af processen. Kravet om at kende, udfylde og holde sig inden for egen rolle kan skabe usikkerhed I den indledende implementering/læringssituation vil mange ledere komme til en erkendelse af, at de faktisk ikke selv besidder (alle) de kompetencer, og de rigtige tidsprioriteringer og arbejdsværdier, der nu forventes af dem. Og hvordan skal de så tilegne sig dem? Lederne spørger sig selv, om de, som princippet indikerer, kan få kompetencerne via sparring med egen chef. Har chefen kompetencerne, og er hun/han overhovedet interesseret i at understøtte den nye rollefordeling? Hvordan skal man coache lederen under sig til at tage et større og mere overordnet ansvar, når man nu selv er i tvivl om, hvorvidt man skulle have forfremmet ham/hende og derfor føler stort behov for at holde ham i kort snor og følge op på alle detaljer? Det er vores erfaring, at en række virksomheder undervurderer den personlige og faglige/ledelsesmæssige usikkerhed, som rolle- og kompetencedialogerne kan skabe. Og hvis der ikke arbejdes målrettet med denne udfordring i den indledende implementering, så sinker det implementeringsprocessen i væsentlig grad også selv om man har opsat konkrete evaluerings- og målingsredskaber, der tvinger dialogen i gang på sigt. At påtage sig nye roller og ansvar kræver coaching og konflikthåndtering Det forventes altså at lederen både skal forstå og håndtere sin egen rolle og desuden have et ret klart billede af refererende lederes roller, kompetencer og udviklingsområder. Derudover skal lederen både kunne klargøre forventningerne til de refererende ledere, stille de nødvendige konkrete krav og coache dem frem til det rette kompetenceniveau. Endelig skal lederen være parat til at lade sig vejlede og coache ind i den rolle, som chefen udstikker. Alt dette kræver udover coachingkompetence og klarhed over øvrigt kompetencebehov at lederne tør tage de nødvendige konflikter, der naturligt må opstå. Ledere trænes ofte også i coaching og sparring af lederne under sig (via rollespil, simulatorer mv.) i introduktionen til Leadership Pipeline. Men som i enhver anden kortere kursussammenhæng, kan der være meget langt fra en erkendelse i en læringssituation til konkrete kompetencer, når lederne er tilbage i deres egen organisation. De mere generelle ledelseskompetencer i forhold til selvindsigt, coaching/sparring, at stille krav og håndtere konflikter mv. bør derfor også være tydeligt i fokus og opprioriteres til understøttelse af implementeringen. Og man kan ikke forvente, at alle kompetencerne er til stede internt blandt lederne. Side 4 af 6

5 Dobbelte transitioner - Når flere ledelseslag rykker opad Sidst men ikke mindst har vores erfaringer vist os, at der kan opstår udfordringer ved større organisationsændringer og rokeringer, hvor man løfter flere ledelseslag på en gang. Vi ser ofte, at ledere, der forfremmes, trækker betroede ledere under sig et skridt med op. Udfordringen i et Leadership Pipeline perspektiv er, at ingen af de to ledere nu er komfortable og kompetente i deres nye roller, og derfor er kompetencen til at understøtte den nederste leders transition heller ikke til stede. Lederen, der sidder over de lag, hvor løftene er sket, har her det overordnede ansvar for at hjælpe i transitionerne og for at reetablere en fælles forståelse af nye roller og ansvar samt coache og sparre på nye ønskede kompetencer og relevant aflæring. Og så skal det jo selvfølgelig lige pointeres, at denne udfordring ikke kommer på grund af Leadership Pipeline tankegangen! Vi ser den ofte og i mange organisationer. Men Leadership Pipeline tankegangen er med til at synliggøre kernen i udfordringen det første skridt mod en god løsning, og dette er netop en af princippets helt store styrker. Hvorfor opgiver de mindre virksomheder på forhånd? Mange mindre og mellemstore virksomheder opgiver i dag tanken om at arbejde struktureret med Leadership Pipeline. De tror ikke, at de har de nødvendige ledelseslag og strukturer, der ligger til grund for princippet og forventer derfor ikke, at begrebet giver mening for dem. Det mener vi er en fejl, da mindre organisationer kan have store fordele ved at arbejde med Leadership Pipeline - også selvom de er både små og ikke opbygget efter traditionelt hierarki. Leadership Pipeline giver mening for både store og mindre virksomheder Vi mener afgjort, at principperne og tankegangen med fordel kan bruges i alle organisationer. Ved at arbejde med principperne bag Leadership Pipeline, er man nemlig med til at synliggøre nogle generelle ledelsesproblemstillinger såvel som løsninger på dem. I vores eget arbejde benytter vi eksempelvis elementer af tankegangen igen og igen i både individuel ledersparring, til at understøtte high performance teams og endelig også ved at understøtte flere ledelseslag i store organisationsudviklingsprojekter. Bl.a. ved at lade vores kunder følge tankegangen og tage stilling til: Hvad er min rolle og mit ansvar, på mit niveau i organisationen? Hvad betyder det for mit samspil med min leder over mig, lederne under mig og mine ledelseskolleger? Får jeg prioriteret og allokeret tiden rigtigt? Er mine arbejdsværdier på plads eller ligger mit hjerte faktisk et andet sted? Får jeg taget de nødvendige dialoger og konflikter for at skabe den nødvendige klarhed? Er mine kompetencer på plads, og hvordan skal jeg tilegne mig dem? Vores erfaring har vist os, at disse Leadership Pipeline spørgsmål ofte har positive effekter, hvis de samtidig suppleres med individuel og tværgående afklaring. Og det uanset om der er tale om en stor eller en lille organisation, om samspillet foregår i et ledelsesteam eller blot om individuelle refleksioner hos den enkelte leder. Side 5 af 6

6 Prøv derfor et øjeblik at reflektere over de overordnede spørgsmål. Kan du besvare dem? Kan din chef? Kan lederne under dig? Og kan I besvare dem på vegne af hinanden? Og spørg så dig selv, om det ville være gavnligt for resultatskabelsen, hvis I havde (større) klarhed over disse områder? Og ville det være gavnligt for organisationen på sigt, hvis I arbejdede systematisk med dette og forberedte kommende ledere på de nye udfordringer, inden I forfremmede dem? Vores erfaring siger, at det er yderst effektfuldt. Og vores erfaring siger også, at effekten ikke er afhængig af, at alle i organisationen arbejder målrettet med Leadership Pipeline samtidig. Den enkelte eller den enkelte afdeling får altid gavn af arbejdet, og desuden har tankegangen en tendens til at brede sig som ringe i vandet. Særligt selvfølgelig, hvis den starter i toppen. Hvis du vil høre mere om Leadership Pipeline så kontakt en af vores konsulenter på tlf.: Vi deltager gerne i fx netværksmøder og lignende for at præsentere princippet og drøfte jeres organisations ledelsesmæssige udviklingsmuligheder. Summit Consulting har en lang og dybdegående erfaring med at skærpe og udvikle robuste ledere, teams og organisationer, der skaber solide resultater ved opnåelse af den strategiske ambition. Summit Consultings kerneydelser: Organisatorisk Robusthed Ledelsesudvikling Strategisk organisationsudvikling Teamudvikling Talentudvikling Coaching Læs mere på 5 grunde til at vælge Summit Consulting: Udvikling der giver effekt på bundlinjen Lederudvikling og organisationsudvikling der går hånd i hånd En stejl læringskurve, som virkelig flytter mennesker og organisation Skræddersyede programmer, der målrettet tilgodeser virksomhedens behov En af de største leverandører i Danmark Side 6 af 6

Leadership Pipeline på dansk

Leadership Pipeline på dansk 1 af 12 16-11-2011 14:59 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 5, maj 2011 Indholdsfortegnelse Leadership Pipeline på dansk Leadership Pipeline er en af de nyeste tilgange til systematisk lederudvikling og

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et

Leadership Pipeline. Denne artikel har til formål at præsentere Leadership Pipeline i forhold til et Hvad, et Hvorfor og et Leadership Pipeline - som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft Prolog Leadership Pipeline har fået vind i sejlene som koncept, teori og tænkning bl.a. ved at tilbyde en beskrivelse

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende!

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Af Annemette Digmann * Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Det opleves

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Leadership Pipeline DANSK PSYKOLOGISK FORLAG 07/11/13 Leadership Pipeline fentlige Leadership Pipelines præcise og praktiske sprog om ledelse på hvert esniveau giver offentlige organisationer og ledere langt bedre mulighed for at ledelse og udvikle

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om Magasinet der får dig og dine medarbejdere fra strategi til handling ledelse Tør du gå uden om de lette valg? At vælge den nemmeste vej betyder ikke, at det er den rigtige. Ofte tværtimod. Fra specialist

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere