ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy Telefon: / Arbejdssted: Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. Ansøger (proces- og projektleder): Navn: Tina Fredsted Telefon: Arbejdssted: Klimasekretariatet, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): Gadeforeningen i Frederiksgade (v/daniel Walsh) NIRAS Arkitema Hertil kommer: Aarhus Vand, ejerne af ejendommene i Frederiksgade, Grundfos, Aarsleff, Wavin, NCC Roads, COWI, Orbicon, Aarhus Universitet. Derudover meget bredt samarbejde i Kommunen: Teknik og Miljø: Natur og Miljø (Klimasekretariatet, Grønne Områder, Vandmiljø og Landbrug), Planlægning og Byggeri (Byplanafdelingen, Byarkitektur, Stadsarkitekten), Trafik og Veje. Kultur og Borgerservice: Kulturforvaltningen. Evt. leverandører: Grundfos, Aarsleff, Wavin, NCC Roads. Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Jan Nielsen, Klimachef, Aarhus Kommune Telefon: / Arbejdssted: Klimasekretariatet, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 1

2 2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet primært til? (sæt kun ét kryds) Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet x Innovationskultur Sundhed Sygefravær Initiativets start og afslutning: Udviklingsperiode og innovationsproces: 1. september 2013 og 1. juni 2014 Anlægsfase: Forventeligt Beskrivelse af udfordring (max 1000 tegn med mellemrum) Hvilken udfordring vil I løse med initiativet? Hvordan kan Aarhus Kommune bidrage til at ændre en negativ udvikling i en strøggade med brug af færre økonomiske midler end der normalt anvendes i håndtering af denne type opgaver? Udfordringen består i at få Frederiksgade tilbage til tidligere tiders styrke via innovativt samarbejde med gadens interessenter og ved at tænke radikalt anderledes end der traditionelt gøres ifht helhedsorienteret, klimatilpasset byudvikling og revitalisering af bydele. Hovedformålet er: at vende tendensen i Frederiksgade og skabe et attraktivt og levende gadestrøg Og samtidigt løse en række udfordringer: udvikle bedre/billigere løsninger for anlægs- og drift ved kombineret vandhåndtering, begrønning, belysning, belægning, kultur udvikle et koncept for offentlig-privat-innovationssamarbejde (OPI) håndtere de fremtidige ekstreme regnmængder ved skybrud og opnå en gade der er klimatilpasset at udvikle løsninger og samarbejdsformer, der er reproducerbare sætte Aarhus på landkortet, såvel teknisk som kulturelt Findes der best practice på området? Hvis ja beskriv Der er ikke en best practice i Danmark. Enkelte samarbejder inden for helhedsorienteret klimatilpasning og byudvikling er kendt og under afprøvning, men ingen praktiseret som det er visionen her. Om initiativet (max 1500 tegn med mellemrum) Beskriv initiativet herunder de konkrete aktiviteter Via OPI-samarbejde at skabe en ny identitet i Frederiksgade ved at omdanne gaden til det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus og derved skabe en ny, attraktiv hovedåre i midtbyen fra Aarhus Å til Musikhuset. Initiativet skal: understøtte at Aarhus Kommune skaber en frugtbar innovationskultur, hvis resultat er den fremtidige Frederiksgade 2

3 udvikle innovative samarbejder med eksterne aktører skabe permanente og reproducerbare blå-grønne og kulturelle helhedsløsninger udvikle en ny finansieringsmodel realisere konkret medborgerskab være en vigtig del af Kulturby 2017 tiltrække nationale og internationale besøgende Nøgleord for projektet er OPI, innovationskultur, helhedsløsninger, permanente tiltag, demonstrationsprojekt. Baggrund: Hvordan bidrager initiativet til at løse den udfordring, I har beskrevet ovenfor? Ved bl.a. at udvikle nytænkende grønne og blå løsninger, samt integrere kunst i gaden. Overfladevand til grønne regnbede, til kravlende grønt på facader/over gaden samt til rekreativt brug, hørbart/synligt vand, der opfordrer til ophold i gaden. Hvad er det nye og innovative ved initiativet? bredt forankret OPI-samarbejde mellem kommunen og mange eksterne partnere alle bidrager med noget; økonomi, tid, produkter, viden, innovationskraft: Finansierede udviklingsaktiviteter, rådgivning for nedsat takst, gratis/nedsat pris for produkter, ejer-medfinansiering mv. skaber merværdi ved at håndtere flere elementer sammen helhedsorienteret vandhåndtering og klimatilpasning af et tæt byområde skaber et udstillingsvindue for en ambitiøs, unik, bæredygtig helhedsløsning i en vigtig og central gade udvikler billigere måder at håndtere anlægs- og driftsudgifter på skaber løsninger, der er reproducerbare Initiativet er nyt og innovativt i: (sæt kryds) x (x) Din afdeling Aarhus Kommune Danmark Ved ikke Beskrivelse af levedygtighed (max 500 tegn med mellemrum) Hvordan vil I sikre, at initiativet er levedygtigt, når bevillingen ophører? Bevillingen søges til udviklings- og ansøgningsarbejdet (helhedsplan/skitseprojektet), der danner grundlag for indsendelse af ansøgning til Realdania samt til Herman Salling Fonden. Dialog med Realdania, viser at projektet ligger inden for deres rammer/interesse. Projektet er efter realisering levedygtigt, idet der er tale om permanente tiltag. Hvilke nye krav stiller det til jeres organisation og jeres omgivelser? OPI samarbejde er en ny arbejdsmetode, hvor der etableres gode samarbejdsrelationer og erfaringer, der kan bygges videre på. Der vil naturligt være udfordringer som via åben dialog og kommunikation søges afhjulpet. 3

4 3. ØKONOMISKE EFFEKTER (max 500 tegn med mellemrum) Beregning af den økonomiske effekt Anfør samlet budget og en beregning af den økonomiske effekt, som I forventer, at initiativet vil give Aarhus Kommune (return on investment): Poster Total Udgifter Udviklingsomkostninger internt i AAK Udviklingsomkostninger eksternt I alt Medfinansiering (intern/ekstern) Rådgivere lægger egenfinansiering via gratis/nedsatte timetakster (~15-20 %), virksomheder demonstrerer produkter gratis/for nedsat pris, ejerne giver egenfinansiering ifbm. Realdania. Klimasekretariatet medfinansieret via klimamidler ( ). I alt Samlet ansøgt beløb Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal Hvis ikke det er muligt at lave en beregning, så beskriv i stedet den forventede økonomiske effekt: Reproducerbarhed af innovationskultur vil medføre mere effektiv dialog og hurtigere arbejdsgang fremadrettet ved samarbejde på tværs Besparelser ifht. vandhåndtering Medfinansiering; udviklingsmidler, tid, nedsat takst, gratis demonstration mv. Et klimatilpasset gadestrøg vil opnå stor interesse, da der er ekstrem fokus på løsninger på klimaudfordringerne. Fagfolk vil besøge Aarhus og udover direkte økonomisk effekt af disse besøg vil der være en branding af Aarhus, som er svær at prissætte Effekten af turister bør ikke undervurderes Realisering af den økonomiske effekt (max 1200 tegn med mellemrum) Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Sammenligning af butiksudviklingen i gaden før og efter initiativet (butikssammensætning, antal samt omsætning). Analyser af antallet af folk der bruger gaden, både i forhold til byrummets rekreative væresteder samt handel i gadens butikker. Merværdien (besparelser) ved at håndtere mange elementer sammen vil også kunne dokumenteres. Hvordan vil I sikre, at den økonomiske effekt opnås? Ved at tilstræbe realisering af et projekt, som gør en positiv forskel på følgende parametre: Projektudvikling på tværs i kommunen og med flere eksterne partnere i et OPI setup 4

5 Branding af Aarhus ved gennem nye metoder og samarbejdsform at revitalisere et bystrøg, der får vendt negativ udvikling og skaber mérværdi for byen, dens erhvervsdrivende samt borgerne Realisering af vandhåndtering og klimatilpasning iht. til Aarhus Kommune s Vand Vision 2100 Attraktivt rekreativt byrum Attraktiv færdselsåre for borgerne Attraktiv lokalitet at drive erhverv/butik Øget kulturel værdi af gaden Hvad kan gå galt (risici) i forhold til at opnå den forventede effekt? Manglende opbakning af ejerne af ejendommene i gaden. Manglende kommunal støtte i de indledende faser. Manglende finansiering af helhedsløsning. 4. EVALUERING (max. 500 tegn med mellemrum) Hvordan vil I løbende evaluere initiativets effekt? Beskriv konkrete metoder: I: Innovationskultur: Effekten vil blive evalueret ifht til projektplanen og ved opsamling af interessenternes vurdering af 1) overordnet projektmål 2) bidrag fra den enkelte interessent 3) positive og negative konsekvenser for den enkelte interessent. Der afrapporteres endeligt om opnået synergi og innovationssucces. II: Det realiserede gadeprojekt: Løbende vil der blive set på hhv. udvikling og bidrag til nye tiltag samt et positiv byrum, besparelser ifht. håndtering af vand, på ændringer i trafik af mennesker i gaden samt i de erhvervsdrivendes omsætning. 5. LÆRING OG VIDENDELING (max 500 tegn med mellemrum) Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Projektet er en innovativ frontløber for projekter i Aarhus. Andre kommuner/byer, borgere, ejere af bygninger, internationale (turister og fagfolk). Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Fortsætte og udbygge kommunikation der allerede foregår via pressemeddelelser, nyheder, events, Facebook etc. Efter anlægsfasen vil der også fokuseres på international branding. Den færdige Frederiksgade vil være en succeshistorie om en innovativ tilgang til projektudvikling, som kan fortælles i mange sammenhænge indenfor klimatilpasning/byudvikling, hvilket er en uvurderlig branding. 6. BUDGET Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Økonomi Budget fordelt på år Klimasekretariatet og Byarkitektur Overordnet procesledelse, styring og koordinering

6 NIRAS Projektudvikling, proces, ansøgninger Arkitema Helhedsplan og skitseprojekt Afvandingsanalyse separeringsprojekt v. Klimasekretariatets klimapartnere*** Tværfaglig Innovationsworkshop Opsamling af innovationsprojektet Samlet budget *** Hhv. Aarhus Vand, Niras, COWI, Orbicon, Arkitema, Aarhus Universitet samt Grundfos, Aarsleff, Wavin, NCC Roads. En udvidet udgave af ansøgningen kan findes vi dette link: Ansoegningsskema-Frederiksgade-Tina-Fredsted.aspx Visualisering af det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus: 6

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere