ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Anton Iversen, chefkonsulent Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Trafik og Veje Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Samarbejde om transportvaner på større kommunal arbejdsplads (Lokalcenter Møllestien) samt om kobling til den aktuelle indsats indenfor folkesundhed og medborgerskab og belysning af sundhedsmæssige effekter af ændret transportadfærd i alle de omtalte delprojekter. Kontaktpersoner: områdechef Anette Poulsen, Område Midtbyen, sundhedskonsulent Jes Bak Sørensen, HR-sundhedsudvikling, chef for medborgerskab og folkesundhed Annemarie Zacho- Broe og folkesundhedschef Vibeke Brønnum. Folkesundhed Aarhus. Andre samarbejdspartnere: Følgende eksterne parter har udtrykt positiv interesse for at deltage i en følgegruppe og være sparringspartnere: Region Midtjylland transport og regional udvikling Aalborg Universitet mobilitet, sociologi/adfærd, trafikplan Roskilde Universitet mobilitet, Mobility Management, sociologi/adfærd Aarhus Universitet teknologi, Smart Aarhus, Digital Urban Living Formel M Mobility Management CONCITO transport og klimatilpasning Rambøll by- og trafikplan Veksø Mobility Mobility Management KeyResearch teknologi og ITS Midttrafik og DSB kollektiv trafik Desuden inddrages interessenter omkring de konkrete delprojekter fællesråd, beboer-/grundejerforeninger, boligforening, skole og institutioner, interesserede trafikanter/brugere, m.fl. Yderligere søges øvrige magistratsafdelinger inddraget. 1

2 Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Michael Kirkfeldt, forvaltningschef Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Trafik og Veje 2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet primært til? Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering x Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Initiativets start og afslutning: Udfordringen Aarhus står over for store udfordringer med hensyn til fremtidens behov for mobilitet ifølge en udredning fra Behovet for transport øges og trafikvæksten vil være ca. 60 % frem mod Udfordringerne består også i få anlægsmidler og samtidig opfyldelse af klimamål. Ændring af transportadfærd er ét af flere virkemidler, når det gælder sikring af mobilitet. Ændrede vaner m.h.t. hvordan, hvor meget, hvor effektivt og hvornår vi transporterer os kan bidrage til at reducere trængsel på vejnettet og investeringer i ny infrastruktur. Tiltaget spiller også sammen med udfordringer vedr. klima, miljøgener, trygge bymiljøer, sikre skoleveje og sundhed. En relevant tilgang m.h.t. transportvaner er: Mobility Management. Begrebet dækker over: At planlægge sig ud af stigende transportbehov ved at påvirke adfærd og rejsen før den starter. Udgangspunktet er trafikantgruppers behov og potentialer i forhold til vaner - en tilgang, som er i tråd med visioner om medborgerskab. Initiativet SMART MOBILITET handler om ændring af transportadfærd - et billigt og miljøvenligt bidrag til en god mobilitet. Formål: at udvikle og afprøve metoder og tiltag til ændring af transportvaner via information og kampagner samt mindre teknologiske og fysiske tiltag at udvikle og afprøve samarbejdsformer at opgøre trafikale, miljø- og sundhedsmæssige samt økonomiske effekter 2

3 Indhold - metoder og tiltag som: reducerer kørselsomfang i bil påvirker valg af transportmiddel flere i bus/tog og cykel/gang øger udnyttelse af eksisterende køretøjer påvirker brugen af trafikinfrastrukturen udligner belastningen Tiltag afprøves 4 forskellige delprojekter: 1. Større kommunale arbejdspladser Fokus på ture til/fra og på arbejde på Lokalcenter Møllestien og Grøndalsvej. Tiltag: koordinering af transport, udnyttelse af køretøjer, alternativer til bil, ændrede arbejdstider. Ledelse og ansatte inddrages. 2. Større uddannelsesinstitution Fokus på unge studerendes transportvaner og livsstil evt. Social- og sundhedsskolen eller Aarhus Tech. Tiltag: info om brug af cykel og kollektiv trafik, holdninger vedr. eje ctr. leje/lån af transportmidler, kampagner om unges mobilitet. Studerende og skoleledelse inddrages. 3. Bynær boligforening Fokus på flere typer af trafikanter, bosat centralt og med gode muligheder for brug af gang, cykel og kollektiv trafik. Tiltag: direkte trafikinformation, cykelfaciliteter og - træning, gåbusser for børn, delebiler/-cykler. Afdelingsbestyrelse, beboere, MBU, institutioner og Det boligsociale fællessekretariat inddrages. 4. Forstadsbebyggelse Fokus på pendling og lokale ture - og børnefamilier med bil. Tiltag: trafikantinfo for pendlere, samkørsel, kombination af ture, lokal mobilitet uden bil, gåbusser for børn og kampagner for større skolebørn. Fællesråd, MBU, skole, institutioner og beboere inddrages. Indholdet afklares endeligt med lokale interessenter og ved en kortlægning af vaner. Desuden afdækkes eksisterende viden om virkemidler. Erfaringer fra et eksisterende transportvaneprojekt i Skejby indgår som inspiration. Innovationen handler især om at udvikle og afprøve tiltag som effektivt ændrer transportvaner. Initiativet er nyt og innovativt i: x (x) Din afdeling Aarhus Kommune Danmark Ved ikke Projektets levedygtighed Projektet forventes at vise, at der vil være fornuft i at arbejde med ændring af transportvaner. Det er forventningen, at der vil være interesse for ved omprioriteringer/øgede ressourcer at fortsætte en indsats efter det aktuelle projekt. Indsatsen skal integreres i den eksisterende organisation og som en grundlæggende tankegang i arbejdet med sikring af mobilitet. 3

4 3. ØKONOMISKE EFFEKTER En konkret beregning af den økonomiske effekt er ikke mulig. Økonomi Budget fordelt på år 2,95 mio. 2,95 mio. 2,95 mio. Sparede udgifter eller afledte indtægter?????? Forventede økonomiske effekter m.m. De trafikale effektmål i delprojekterne er: at reducere kørselsomfanget i bil med 5-10 % at øge brugen af kollektive trafik og cykel/gang med 5-10 % at øge udnyttelsen af personbiler med 5-10 % at mindske biltrafikbelastningen i spidsperioder med 5-10 % Ændrede transportvaner vil reducere belastningen på vejnettet og kan på sigt bidrage til at udskyde/reducere investeringer i ny infrastruktur. Potentialet vurderes at være stort. Der er opgjort et investeringsbehov vedr. udbygning af vejnettet på i ca mio. kr. frem mod Opnås en samlet effekt af ændrede vaner på 10 % mindre biltrafikbelastning - vil investeringer over 15 til 20 år kunne reduceres med ca. 270 mio. kr. (alt andet lige). For samfundet som helhed vil der være store økonomiske gevinster i at reducere trængslen - i form af sparet transporttid - ligesom virksomheder evt. kan reducere transportudgifter. Hertil kommer en forventet reduktion af omkostninger i sundhedssektoren som følge af færre miljømæssige gener (f.eks. støjforurening) og som følge af øget cykel- og gangtrafik. Endelig vil en forventet reduktion i CO2-udledningen ved at ændre vaner udgøre en omkostningseffektiv måde at håndtere denne udfordring på. Effekterne vil være afhængig af en løbende indsats vedr. påvirkning af transportvaner. 4. EVALUERING Projektet evalueres m.h.t. proces og samarbejde samt ved analyser af trafikale effekter. Afledte effekter m.h.t. økonomi, miljø og sundhed vurderes. Resultatet af effektanalyser forhold mellem indsats og virkning bruges til prioritering af den fremadrettede indsats. Design af analyser skal overvejes. Effekter i de enkelte delprojekter opgøres ved at kortlægge eksisterende transportvaner, som sammenholdes med transportvaner efter afprøvning af tiltag. Effekter af tiltag i de enkelte delprojekter opskaleres. 4

5 5. LÆRING OG VIDENDELING Læring og videndeling understøttes af et samarbejde med interne og eksterne parter. Resultater bruges i den eksisterende organisation i en styrkelse af arbejdet med ændring af transportadfærd og i samspillet mellem magistratsafdelinger, m.h.p. at skabe synergi mellem forskellige indsatser. Resultater formidles bredt til forskningsinstitutioner, kommuner, trafikselskaber samt brugere af transport via tidsskrifter, dagspresse, internet og konferencer. 5

6 6. BUDGET Initiativets titel: SMART MOBILITET ændring af transportadfærd Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Poster Udgifter Lønudgifter AAK Lønudgifter (projektansættelser i AAK eller hos samarbejdspartnere i form af delestillinger mellem de involverede samarbejdspartnere) Kampagner og projektmidler * Workshops, studier, m.m. * Effektvurderinger/monitorering * Evaluering og formidling * I alt Medfinansiering (intern/ekstern) Personaleressourcer (inden for gældende rammer) Projektmidler (finansieret af Trafik og Vejes opsparing) I alt Samlet ansøgt beløb * incl. rådgiverydelser Total 1,350 mio. kr. 3,600 mio. kr. 4,500 mio. kr. 0,750 mio. kr. 1,000 mio. kr. 0,500 mio. kr. 11,700 mio. kr. 1,350 mio. kr. 1,500 mio. kr. 2,850 mio. kr. 8,850 mio. kr. Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal ,950 mio. kr. 2,950 mio. kr. 2,950 mio. kr. Med henblik på udvidelse af projektet især til yderligere kampagne- og projektmidler er der i august 2013 ansøgt om støtte på 3,0 mio. kr. fra en forsøgspulje under Trafikstyrelsen. Puljen forventes udmøntet ultimo Generelt vil der være fokus på, at projektets initiativer sammentænkes/koordineres med - og understøttes af relevante, igangværende aktiviteter i forskellige magistratsafdelinger. 6

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere