ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Play 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen Telefon: Arbejdssted: Ung I Aarhus - Fritidscenter Gellerup Toveshøj Samarbejdspartnere: Ung I Aarhus (ungdomsskoler og fritidsklubber i Aarhus), OCN Danmark, Aarhus Musikskole, Den Jyske Opera, Aarhus Festuge, Aarhus Jazz Orchestra, Det Jyske Musikkonservatorium, Musikkonservatoriets Pigekor, Aarhus Kunstbygning, Musik Aarhus Festival, Images Festival (CKU), Gelleraps, Aarhus Symfoniorkester, Det Boligsociale Fællessekretariat, Brabrand Boligforening, Østjysk Bolig, Promus, Radar, Globus, Opgang2 Turneteater, Teatret Svalegangen, Gøglerskolen, Cirkus Tværs, Det Kriminalpræventive Råd, Livsbanen (Kbh), Street Party (Kbh) m.fl. Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Anders Glahn Telefon: Arbejdssted: Ung I Aarhus - Fritidscenter Gellerup Toveshøj 2. INITIATIV Hvad handler initiativet om? Hvad er formålet? Hvem gavner det? (max anslag) Initiativet handler om: Get2Play er en kulturskole under Fritidscenter Gellerup Toveshøj med fokus på den interessebaserede undervisning og læring. Gennem leg og undervisning indenfor kreative fag - herunder musik, dans, teater og multimedieundervisning - udvikler de unge deres faglige, sociale og personlige kompetencer samt danner netværk på tværs af sociale, kulturelle og geografiske skel. Get2Play s overordnede mål er - gennem undervisning, leg, motivation og succesoplevelser - at give udsatte unge mod, selvværd

2 og selvtillid til på længere sigt at foretage selvstændige valg omkring uddannelse og job samt følelsen af at indgå i et større socialt fællesskab. Formålet er: Get2Play har til formål at give særligt udsatte unge i de udsatte boligområder i Aarhus Kommune et struktureret fritidstilbud bestående af kreative fag med fokus på: 1. Styrkelse af de unges faglige kompetencer inden for specielt dansk. Vi oplever, at en del udsatte unge - særligt drenge - har stor interesse i at arbejde med kreative fag. Gennem arbejdet med eksempelvis tekstproduktion styrkes de unges danskfaglige kompetencer. 2. Dannelse af interessebaserede netværk bestående af både udsatte og ressourcestærke unge. Vores tilbud er lokale- og ressourcemæssigt så attraktivt, at det tiltrækker unge fra hele Aarhus. Dermed dannes uformelle, interessebaserede netværk på tværs af sociale, kulturelle og geografiske skel. 3. Styrkelse af de unges sociale og personlige kompetencer. Arbejdet med kreative fag indebærer, at den unge bl.a. skal præsentere sine ting i mange forskellige sammenhænge og dermed får mulighed for at afprøve og reflektere over den virkning, man har på andre mennesker med sin adfærd. Påvirkning fra jævnaldrende ressourcestærke unge koblet med øget danskfaglighed og øget kontaktflade med en bred vifte af situationer og mennesker øger den unges mulighed for at træffe selvstændige og kvalificerede valg om egen fremtid - herunder uddannelse og senere hen job. Initiativet gavner: Get2Play s primære målgruppe: Unge mellem 12 og 18 år bosiddende i de udsatte boligområder i Aarhus Kommune, herunder: Unge fra familier med dårligt eller ikke-eksisterende netværk i lokalsamfundet. Unge fra familier hvor manglende økonomiske ressourcer hæmmer de unges sociale muligheder. Unge fra familier hvor der ikke er tradition for uddannelse. Unge fra familier med dårlige eller ikke-eksisterende danskkundskaber. Unge fra misbrugsfamilier. Unge med dårlige sociale kompetencer. Get2Play s sekundære målgruppe: Andre unge mellem 12 og 18 år i Aarhus Kommune. Herunder ressourcestærke og velfungerende unge som kan fungere som frivillige mentorer og rollemodeller og være

3 med til at skabe et stærkt og bæredygtigt miljø omkring Get2Play. Hvilke(t) af de syv innovationstemaer relaterer initiativet til? (sæt kryds) X Inklusion om medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Hvor kommer inspirationen fra? (max tegn med mellemrum) Inspirationen til Get2Play kommer fra Rap Akademiet, som nu er en fast del af Fritidscenter Gellerup Toveshøjs ungdomsskoleaktiviteter. Get2Play bygger videre på de positive erfaringer og resultater, der er opnået med Rap Akademiet samt det store netværk af eksterne samarbejdspartnere, projektet har opbygget. Rap Akademiet er et prisbelønnet og gratis fritidstilbud for alle unge i Aarhus Kommune - etableret af Det Boligsociale Fællessekretariat i 2010 og nu forankret under Fritidscenter Gellerup Toveshøj. Hvilke metoder vil I anvende? Hvad forventer I vil være gevinsten ved at bruge disse metoder? Metoder og forventede gevinster: 1. Konkret og målrettet fritidsundervisning i sang, rap, samspil, musikinstrumenter, teater, dans og multimedieproduktion i et autentisk miljø med højt kvalificerede undervisere. Mange af de unge kommer fra belastede hjem og mangler sociale og personlige 2. kompetencer. Samværet - og samarbejdet - med andre unge omkring de kreative aktiviteter skal give de unge en fællesskabsfølelse og lære dem at omgås hinanden med respekt. Ca. 30% af de unge i de udsatte områder har været på kant med loven eller er i risikogruppen for at ende i en kriminel løbebane. Derfor har Get2Play som formål at give de unge nogle konstruktive aktiviteter og succesoplevelser samt styrke handlingskapaciteten for den enkelte, så de unge får mod på både uddannelse og job - og ikke havner i kriminalitet.

4 Løbende deltagelse i koncerter, opvisninger og arrangementer med fremvisning af de unges projekter samt samarbejder med eksempelvis etablerede kulturinstitutioner og andre eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at få de unge ud af deres sociale og geografiske boble, så de kan 3. prøve kræfter med nye udfordringer, få succesoplevelser, danne netværk og kunne præsentere sig selv i nye sammenhænge. Dokumentation af den opnåede læring med OCN (Open College Network). Ved hjælp af OCN-metoden kvalitetssikres undervisningen, og den unge bliver 4. bevidstgjort om egne kompetencer og opnår derved succesoplevelser, som motiverer den unge til at arbejde videre og mere målrettet. Velfungerende unge skal fungere som rollemodeller, coaches og sparringspartnere for de udsatte unge. Herved dannes netværk på tværs af sociale, kulturelle og geografiske skel. 5. Get2Play kan tilbyde de unge nyindrettede og særligt tilpassede lokaler samt faciliteter til dans, musikindspilning, teater og multimedieproduktion. Vi kan desuden tilbyde de unge et højt kvalificeret personale og tidssvarende udstyr. Gode fysiske rammer, tidssvarende faciliteter og udstyr samt højt kvalificerede 6. undervisere kan være med til at fastholde de unges motivation og deltagelse i projektet. Ungdomsskolen har erfaring med denne type undervisning og har netværket til de eksterne bydækkende samarbejdspartnere. Vi kender desuden vores målgruppe i forvejen fra skoler, klubber, ungdomsskole, foreninger og projektarbejde. Vi er en del af en blivende indsats med mange aktører og egen drift - og vi har baseret vores mål ud fra mange års erfaring med den konkrete indsats og målgruppe. Vi kan hurtigt og effektivt komme i kontakt med de unge og i dialog med dem kvalificere tilbuddet til deres konkrete interesser.

5 Initiativets start og afslutning: Forår/sommer Hvordan skal initiativet forankres, når bevillingen er opbrugt? Get2Play forankres under Fritidscenter Gellerup Toveshøj efter bevillingsperiodens ophør. 3. EFFEKTER OG RISICI Hvordan bidrager initiativet til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Hvad er den forventede økonomiske effekt? 1. De af Get2Play s elever som på den ene eller anden måde er involveret i kriminalitet, eller som er potentielt kriminelle, skal i løbet af projektperioden - som resultat af deres engagement og deltagelse i Get2Play - løsrive sig fra alle deres kriminelle forhold på permanent basis. Vi laver halvårlige interviews med Get2Play s elever med henblik på at følge deres sociale og personlige udvikling. 2. I samarbejde med elevernes skoler monitoreres de enkelte elevers indsats. Vi forventer en tydelig forbedring blandt Get2Play s mest aktive og målrettede elever i forhold til deres deltagelse i skolearbejdet. Vi laver halvårligt kvalitative interviews med elevernes skolelærere med henblik på en evaluering på dette område % af målgruppen skal opleve at have et godt socialt netværk blandt velfungerende unge. Monitoreres halvårligt med spørgeskemaundersøgelser. 4. Megen småkriminalitet blandt målgruppen skyldes pengemangel. Derfor er det et succeskriterium, at 50% af de unge, der benytter sig af tilbuddet, har et legalt fritidsjob ved siden af skolen. Dette måles halvårligt med spørgeskemaundersøgelser. Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Den økonomiske effekt måles og dokumenteres ved halvårlige interviews, spørgeskemaundersøgelser og samtaler med de unges undervisere og skolelærere/vejledere. Hvilke risici er forbundet med initiativet?(fx økonomiske, organisatoriske) For at initiativet kan gennemføres, er der behov for et løft i forhold til koordination af

6 undervisning og aktiviteter, kvalitetssikring, projektudvikling, PR mm., som modsvarer den ekspertise og de faciliteter, vi har til rådighed. Derfor søger vi midler til disse opgaver i form af en projektleder, som på sigt skal forankres i organisationen. Uden en projektleder vil initiativet ikke kunne gennemføres, som beskrevet i denne ansøgning. 4. EVALUERING Hvordan evaluerer I initiativets evne til at skabe merværdi i forhold til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Projektet evalueres halvårligt via samtaler med de unge og deres undervisere, samtaler med et udpluk af de unges skolelærere/vejledere samt via spørgeskemaer og interviews udarbejdet specifikt til formålet. Vi måler og evaluerer på de unges sociale, faglige og personlige udvikling samt netværksdannelse og kriminelle forhold. Dertil dokumenterer vi de unges læring via OCN-beviser. Resultaterne af de halvårlige evalueringer bruges til løbende at justere og korrigere indsatsen samt til videreudvikling af projektet i sin helhed. Når projektperioden ophører, udarbejdes en evalueringsrapport for hele perioden. Vi har erfaringer med at dokumentere og evaluere et projekt som dette fra lignende ungdomsskoletilbud. 5. LÆRING OG VIDENDELING Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Ungdomsskoler, klubber, fritidstilbud, heldagsskoler, kultur- og ungdomsprojekter i Aarhus Kommune og resten af landet. Den boligsociale indsats i Aarhus Kommune. Forældre og unge i de udsatte boligområder i Aarhus Kommune. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Udbredelse af projektresultater: Resultaterne af Get2Play s evalueringer formidles via evalueringsrapporter til samarbejdspartnere, bevillingsydere og andre interessegrupper. Der erfaringsudveksles løbende med andre fritidstilbud, ungdomsskoler, klubber og den boligsociale indsats i de udsatte boligområder i Aarhus. Der vil løbende ske opdateringer omkring projektets aktiviteter og erfaringer på Get2Play s hjemmeside og Facebook. Disse opdateringer henvender sig både til samarbejdspartnere og målgruppen. Indlæg til dagspressen.

7 6. ØKONOMI Der søges om følgende beløb til følgende udgifter: Udgiftstype Beløb i kr. Lønudgifter - AAK-medarbejdere Lønudgifter - Eksterne-medarbejdere 0 Materiale 0 Evt. andet 0 Ansøgte midler i alt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Sæt kryds X X X X Medsend udspecificeret budget for initiativet herunder evt. medfinansiering (medsendes som pdf) Udspecificeret budget for alle fire år ( ) er medsendt i pdf-format.

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Aktiv bevægelse for alle børn og unge

Aktiv bevægelse for alle børn og unge SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Aktiv bevægelse for alle børn og unge Dato: 22. november 2012 Sagsbehandler: Rikke Gormsen Baggrund og perspektivering Danske børn er i dag langt mindre fysiske aktive

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 0 Slutevaluering af puljen Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere