Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner"

Transkript

1 September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

2 INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3 Læsevejledning...5 Sammendrag og anbefalinger 6 Sammendrag af kortlægningen med anbefalinger...6 Samlede anbefalinger til prioritering af indsatsområder...14 Afsnit 1. Erhvervsudviklingen, erhvervsfrekvens og de generelle ledighedstal Erhvervsudviklingen Erhvervsfrekvens De generelle ledighedstal...22 Afsnit 2. Nøgletal og tendenser for hver af de fire kommuner Blaabjerg Kommune Blåvandshuk Kommune Helle Kommune Varde Kommune...52 Afsnit 3. Koordinationsudvalgets indsatsområder og målgrupper Forebyggelse og arbejdsfastholdelse Fleksjob Flygtninge og indvandrere Unge mellem 16 og 25 år Kvinder...78 Bilag 1: Datagrundlag 80 Bilag 2: Statistisk materiale fra kommunerne Tabeller for Blåbjerg Tabeller for Blåvandshuk Tabeller for Helle Tabeller for Varde

3 Indledning og læsevejledning Indledning Koordinationsudvalget for Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle har bedt Discus om at udarbejde en social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i de fire kommuner. Formålet med kortlægningen er at give koordinationsudvalget et dækkende billede af fælles problemstillinger og at stille forslag til prioriteringer af indsatsområder. Kortlægningen er således et redskab til, at Koordinationsudvalget og hver af de fire kommuner kan få et samlet overblik over områder og målgrupper, der med fordel kan prioriteres i indsatsen fremover. Begrebet Det sociale kort er inspireret af en rapport fra Den Sociale Ankestyrelses fra år 2000 med titlen: "Det Sociale Danmarkskort". Det Sociale Danmarkskort år 2000 er udarbejdet på baggrund af udtræk fra Den Sociale Database og Danmarks Statistik. Rapporten præsenterer tal og tendenser for udvalgte forsørgelsesgrundlag for alle kommuner i landet med det formål dels at synliggøres generelle problemstillinger med relation til det rummelige arbejdsmarkeder, og dels at sætte fokus på prioriteringer, som lokale myndigheder foretager. I denne kortlægning redegøres for erhvervsudviklingen, erhvervsfrekvensen og de generelle ledighedstal for Ribe Amt og de fire kommuner. Desuden analyseres tal og statistik på kontanthjælps-, sygedagpenge-, fleksjobog pensionsområdet i hver af de fire kommuner. Disse kvantitative data sammenholdes med kvalitative data baseret på interviews med nøglepersoner i kommunerne, hvor der er redegjort for hvorledes indsatsen er organiseret, for relevante samarbejdsrelationer; samtidig er der for hver af de fire kommuner udarbejdet en profil af grupper af personer på offentlig forsørgelse. Endelig redegøres for erfaringerne med to af Koordinationsudvalgets hovedindsatsområder; forebyggelse/arbejdsfastholdelse samt fleksjob, og for de tre målgrupper: Unge mellem 16 og 25 år; Flygtninge og indvandrere; Kvinder. Kortlægningens resultater er således baseret på eksisterende viden, som inden kortlægningen gik i gang var fordelt på flere forskellige personer og/eller afdelinger i hver af de fire kommuner. For nogle læsere vil dele af resultaterne i kortlægningen derfor være kendt stof. Med kortlægningen bliver eksisterende viden for nogle personer kendt viden nu til fælles viden for koordinationsudvalget. At producere fælles viden der kan handles på, er den sociale kortlægnings styrke. Fælles viden kan nemlig bidrage til at styrke koordinationsudvalgets mulighed for at løfte sin opgave som koordinationsudvalg. Et koordinationsudvalg har til opgave overordnet at medvirke til at sætte dagsordenen for at forebygge udstødelse fra det lokale arbejdsmarked og at fastholde og integrere personer på det lokale arbejdsmarked

4 Koordinationsudvalg skal, jævnfør Retssikkerhedslovens 23: følge og rådgive kommunalbestyrelserne om indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked (aktivering, opfølgende sygedagpenge, fleksog skånejob mv.) medvirke til at udvikle samarbejdet mellem kommunen og dens samarbejdspartnere i relation til den arbejdsmarkedsrettede indsats. Et koordinationsudvalg er billedlig talt 'en bro', som er spændt ud mellem kommunernes forvaltninger og det lokale arbejdsmarked. Udvalget skal medvirke til, at kommunerne og de relevante aktører på det lokale arbejdsmarked arbejder sammen om at øge beskæftigelsesmulighederne samt begrænse udstødelse fra arbejdsmarkedet. Koordinationsudvalgets rolle kan illustreret ved nedenstående model. Udvikler samarbejdet Kommunale forvaltninger Følger og rådgiver forvaltningen Koordinationsudvalg Lokale arbejdsmarked Aktiverer eget bagland Modellen skal læses på den måde, at pilen fra koordinationsudvalget til de kommunale forvaltninger symboliserer udvalgets opgave med at følge, rådgive og inspirere forvaltningerne om opgaver inden for det rummelige arbejdsmarked. Pilen fra Udvalget til det lokale arbejdsmarked symboliserer udvalgsrepræsentanternes mulighed for at aktivere sit bagland i løsningsforslag og initiativer i forhold til opgaverne på det rummelige arbejdsmarked. Dobbeltpilen fra de kommunale forvaltninger til det lokale arbejdsmarked med koordinationsudvalget i midten er således et billede på, at koordinationsudvalget både skal medvirke til, at relevante aktører på det lokale arbejdsmarked inddrages i løsningen af opgaverne med det rummelige arbejdsmarked, og samtidig skal inspirere forvaltningerne til på bedste vis at tilrettelægge den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere, der modtager forskellige sociale ydelser. Et koordinationsudvalgs indsats afhænger selv sagt af de aktuelle problemstillinger, der præger det lokale arbejdsmarked. Denne kortlægning giver koordinationsudvalget overblik og specifik viden om borgere på forskellige forsørgelsesgrundlag i de fire kommuner samt viden om samarbejdsrelationer til udvalgsmedlemmernes eget bagland

5 Læsevejledning Rapporten består af denne indledning og læsevejledning, efterfulgt af et kort sammendrag af hele kortlægningen med anbefalinger. Herefter følger et afsnit om udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i regionen, fire hovedafsnit hvor hver kommune behandles, og endelig et afsnit om eksisterende indsatsområder og målgrupper. I afsnit 1 præsenteres erhvervsudviklingen, erhvervsfrekvens og de generelle ledighedstal for Ribe Amt og for de fire kommuner. I afsnit 2 præsenteres, i et selvstændigt afsnit for hver kommune, det aktuelle antal af kontanthjælpsmodtagere (hhv. aktiverede og passiv), sygedagpengemodtagere (over otte uger), fleks- og skånejob og førtidspensionister. For hvert forsørgelsesgrundlag redegøres for alder og kønsfordelingen og for tidligere forsørgelse. Desuden præsenteres en profil eller et "billede" af, hvilke personer det drejer sig om, med særlig fokus på de marginaliserede i kommunerne. Med marginaliserede menes borgere, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid, og som man må formode, der skal gøres en ekstra indsats for, så de igen forlader offentlig forsørgelse. For hver kommune redegøres der desuden for samarbejdet mellem kommunen og lokale virksomheder, når det gælder indslusning af mere eller mindre arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, herunder evt. barrierer for samarbejdet AF om den beskæftigelsesmæssige indsats for delvist arbejdsmarkedsparate borgere, jf. ønsket om et enstrenget system i den nye beskæftigelsespolitik 'Flere i arbejde' A-kasserne og AF om sygedagpengeopfølgning for forsikrede ledige, som er i risiko for at havne i gråzonen mellem forsikringssystemets rådighedskrav og sygedagpengelovgivningens uarbejdsdygtighedskrav lægerne om brug af en delvis raskmelding af sygedagpengemodtagere som en metode til at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I afsnit 3 gives en samlet status for de udvalgte indsatsområder og målgrupper som koordinationsudvalget har haft som særlige indsatsområder: Forebyggelse og arbejdsfastholdelse Fleksjob Unge mellem 16 og 25 år Flygtninge og indvandrere Kvinder - 5 -

6 Sammendrag og anbefalinger Her præsenteres kort resultaterne af den sociale kortlægning samt en række anbefalinger til prioriteringer af indsatsområder. Anbefalingerne kan, i det omfang de efterleves, bidrage til at skærpe Koordinationsudvalgets eksisterende strategi og mål. Anbefalingerne retter sig desuden mod områder, hvor kortlægningen viser, at de enkelte kommuner kommer til kort med hensyn til indsatsen på kontanthjælps-, aktiverings-, sygedagpenge-, fleksjob- og pensionsområdet. Den sociale kortlægning er, som nævnt i indledningen, et redskab til etablering af en fælles forståelsesramme eller et samlet vidensgrundlag, der inspirerer til gode ideer og praktiske løsninger, som det samlede koordinationsudvalg eller de enkelte koordinationsudvalgsmedlemmer kan handle videre på. Sammendrag af kortlægningen med anbefalinger I sammendraget præsenteres de fire kommuner under et: erhvervsudviklingen persongrupper, der modtager forskellige sociale ydelser i kommunerne samarbejdsrelationer mellem kommunerne, virksomhederne og andre aktører. Desuden præsenteres Discus' anbefalinger til en prioritering i forhold til de enkelte målgrupper, indsatsområder og samarbejdsrelationer. De samme anbefalinger er desuden samlet under et umiddelbart efter sammendraget. Erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i de fire kommuner Der er en forholdsvis stor andel beskæftigede inden for landbrug, handel og byggeindustri i de fire kommuner sammenlignet med beskæftigelsen i Ribe Amt. Der er desuden forholdsvis mange beskæftiget inden for turisterhvervet og inden for offentlig administration. De kommende år forventes faldende beskæftigelse inden for landbrug, gartneri og skovbrug, detailhandel og industri (ikke jern- og metalindustrien) stabil eller stigende beskæftigelse inden for jern- og metalindustrien, offshore industrien, bygge- og anlægsvirksomhed, hotel og restauration, rengøringsbranchen og turistindustrien. Beskæftigelsen i Ribe Amt har op gennem 90'erne udviklet sig i en positiv retning, svarende til den generelle udvikling på landsplan. Samtidig er ledigheden i amtet faldet markant, mest udtalt frem til 1999, hvor ledigheden lå på et stabilt lavt niveau

7 Der er i øjeblikket tendens til faldende beskæftigelse og stigende ledighed i regionen, svarende til den generelle udvikling på landsplan. Forsikrede ledige. Det samlede antal fuldtidsforsikrede ledige i de fire kommuner er fortsat mindre end tilsvarende ledighed både på landsplan og i amtet. Den gennemsnitlige ledighedsprocent i de fire kommuner var i 2002 på 3,75%. Samme år var ledighedsprocenten i hele Ribe Amt på 4,3% og på landsplan 5,4%. Kontanthjælpsmodtagere. I første kvartal 2003 er antallet af personer der i en periode modtog kontanthjælp opgjort til i alt personer i de fire kommuner. Relativt flere mænd end kvinder modtager kontanthjælp, svarende til 666 mænd og 568 kvinder. Flertallet af kontanthjælpsmodtagerne, 700 personer, er i aktivering, mens 534 er på passiv kontanthjælp. Den gennemsnitlige varighed for aktiverede i de fire kommuner er 6,1måneder (med 9,3 måneder i Blåvandshuk, 5,5 i Blaabjerg, 5,6 måneder i Helle og endelig 4,0 måneder i Varde Kommune). Det skal dog bemærkes, at der er relative store sæsonudsving i antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunerne - fx er der typisk flere personer på kontanthjælp omkring sommermånederne, hvor mange unge forlader uddannelsesinstitutionerne. Sygedagpengemodtagere. I foråret 2003 var der i alt 544 personer i de fire kommuner, som modtog sygedagpenge i over otte uger. Heraf er hovedparten kvinder, svarende til 330 kvinder, og 214 er mænd. De primære årsager til sygemeldingerne er bevægeapparatlidelser, nedslidning af muskel og skelet, og sekundært depression eller anden psykisk lidelse. På baggrund af dette anbefales det at indsatsen for forsikrede ledige og for de ca. 700 aktiverede kontanthjælpsmodtagere retter sig mod brancher og virksomheder, hvor der forventes stabil eller stigende beskæftigelse fremover. Målgrupper for indsatsen Koordinationsudvalget har ønsket en status på indsatsen for: Unge mellem 16 og 25 år; flygtninge og indvandrere; og for kvinder, idet disse på forhånd er udpeget som særlige målgrupper for udvalget. Unge mellem år. Kortlægningen viser, at gruppen af unge med fordel kan opdeles i flere undergrupper således, at indsatsen kan målrettes disse. Der tegner sig følgende undergrupper: unge arbejdsmarkedsparate unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse unge ikke-arbejdsmarkedsparate. I alle fire kommuner er en del kontanthjælpsmodtagerne unge arbejdsmarkedsparate, som angiveligt kommer direkte fra gymnasiet eller anden uddannelse med - 7 -

8 forventning om at kunne "få en pause på kontanthjælp", inden de begynder på en videregående uddannelse eller et nyt job. De er således i uddannelsesforløb, og flere har kun minimal arbejdserfaring, men er typisk på vej til at finde deres plads på arbejdsmarkedet. For 1. og 2. kvartal 2003 er antallet af unge, der afbryder en ungdomsuddannelse i utide, opgjort til i alt 78 personer. En del unge afbryder ungdomsuddannelserne, fordi de erfarer, at mulighederne for praktikplads inden for den uddannelse, de har valgt, er for ringe, eller fordi de slet og ret opdager, at den valgte uddannelse "ikke lige er dem". Af de 78 unge der afbrød en ungdomsuddannelse i 2003 har ca. 2/3 "valgt forkert". Den sidste 1/3 afbryder uddannelsen fordi de tilsyneladende ikke er motiverede for uddannelse eller arbejde, og hvor familien og den sociale omgangskreds ikke bakker tilstrækkeligt op om, at de skal i nyt job eller uddannelse. Det er især den sidste målgruppe, de umotiverede, som ungdomsvejlederne og vejlederne på ungdomsuddannelserne påpeger, kræver en særlig indsats. Desuden er der i alle kommunerne en del unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. De kommer typisk fra familier, hvor forældre og søskende ofte har eller har haft kontakt med kommunens socialforvaltning. Nogle er i psykiatrisk behandling i det øjeblik, de søger kontanthjælp. Det anbefales at kommunerne sikrer sig, at der er fokus på de unge arbejdsmarkedsparate, så de aktiveres i kortest mulig tid. at der rettes særlig fokus på de umotiverede, som har manglende sociale netværk, og som afbryder ungdomsuddannelserne. at kommunerne styrker samarbejdet med de psykiatriske behandlingsinstitutioner om de unge ikke-arbejdsmarkedsparate med psykiatriske problemer. Flygtninge og indvandrere. Hovedparten af de nyankomne flygtninge og indvandrere i kommunerne er fra Afghanistan eller Irak. De har generelt store problemer med at lære dansk, og mænd og kvinder har forskellig motivation for at komme i job. Mændene er generelt motiverede, og der er eksempler på, at de selv har fundet beskæftigelse på lokale arbejdspladser (fx på slagteri i Esbjerg). Kvinderne (og deres mændene) derimod er generelt uforstående over for kravet om, at raske kvinder som betingelse for kontanthjælp skal aktiveres og i job. Det skyldes angiveligt et familiemønster, hvor kvindens rolle er at passe hjem og børn, og hvor mandens rolle er at forsørge familien ved hjælp af et job. Mange nyankomne forventer derfor ikke, at kvinden på noget tidspunkt arbejder uden for hjemmet. Vurderingen fra kommunerne er, at en del nyankomne kvinder sygemelder sig, så de i første omgang fritages for aktivering. Kortlægningen viser, at der kun er meget sparsomme erfaringer med særlige indslusningsforløb for nyankomne på lokale virksomheder, fx sprogpraktik. De integrationsansvarlige og jobkonsulenterne i kommunerne vurderer desuden, at de store lokale virksomheder er skeptiske med hensyn til at indgå i et samarbejde - 8 -

9 med kommunen om sprogpraktik, idet virksomhederne angiveligt forventer gode danskkundskaber, inden de nyankomne kommer ud til virksomhederne. Det anbefales at virksomhederne inddrages tidligt i integrationsforløbet fx via sprogpraktik. Kvinder. Kortlægningen peger på, at der er to udsatte grupper blandt kvinder i de fire kommuner: unge kvinder, som er forsørgere eller eneforsørgere, og som oftest modtager kontanthjælp midaldrende kvinder, som modtager sygedagpenge. I alle fire kommuner nævnes unge kvinder, som er forsørgere / enlige forsørgere som særligt marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet. Nogle er tilflyttere fra andre kommuner, evt. har de tidligere haft ophold på et af amtets behandlingshjem og har efterfølgende bosat sig i kommunen. De har typisk været længere tid væk fra arbejdsmarkedet (måske aldrig været på arbejdsmarkedet) og er mere optaget af at udfylde forældrerollen end af at forbedre deres muligheder for at komme i job. Desuden er der en del midaldrende kvinder, som modtager sygedagpenge pga. bevægeapparatlidelse eller psykisk lidelse, evt. kombineret med langvarig ledighed. Nogle har arbejdet i fiskeindustrien og anden industri, men hovedparten af de sygemeldte kvinder kommer fra job i hjemmeplejen og rengøringsområdet. En del af de sygemeldte typisk midaldrende kvinder - er langvarigt ledige, som sygemeldes fra A-kassen i det øjeblik, de er ved at falde for tidsgrænsen for berettigelse til dagpenge. Der er efter sigende et udmærket samarbejde mellem sagsbehandlere i hhv. de fire kommuner og i hovedparten af A-kasserne, men der er også eksempler på det modsatte - at behandlerne har fokus rettet mod eget ansvarsområde, og at den sygemeldte ender i et tomrum mellem sygedagpengekontoret og A-kassen. Det anbefales at der iværksættes en mere langsigtet, erhvervsrettet indsats for unge enlige forsørgere, som modtager kontanthjælp. at samarbejdet mellem sagsbehandlere i hhv. kommunerne og A-kasserne styrkes med henblik på at forebygge, at den sygemeldte kommer til at "hænge mellem sygedagpenge og A-kassen", uden at parterne kan blive enige om den langsigtede indsats for den enkelte. Udover ovenstående målgrupper viser kortlægningen, at der er andre målgrupper, som er marginaliserede eller i risiko for marginalisering fra arbejdsmarkedet, og som koordinationsudvalget og kommunerne kan iværksætte en forstærket indsatsen for. I alle fire kommuner er der en del sæsonarbejdere med forskellige arbejdserfaringer; nogle har en forholdsvis stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Sæsonarbej

10 derne er, udover de tidligere omtalte unge med lidt arbejdserfaring, typisk personer over 35 år, som har været mange år på arbejdsmarkedet, og som mere eller mindre bevidst bruger kontanthjælpssystemet som forsørgelse i ledighedsperioder fremfor A-kassens forsikringssystem. Desuden er der i alle fire kommuner en del tidligere eller nuværende misbrugere. Nogle af dem er fra amtets behandlingsinstitution og har efter endt behandling bosat sig i én af kommunerne, evt. fordi de har opbygget et socialt netværk af andre tidligere/nuværende misbrugere. Mange er unge med en belastet social baggrund. Andre er tidligere/nuværende misbrugere, som har boet i kommunen i flere år, og som ikke virker motiverede for at påbegynde eller gennemføre misbrugsbehandling. Endelig er der en del mænd, der sygemeldes med stress og depressioner. Mange er offentligt ansatte pædagoger og lærere, der føler, at de ikke kan leve op til de stigende krav og forventninger på deres arbejdsplads. En del af personerne fra ovennævnte grupper, som er bosat i de tre yderkommuner (Blaabjerg, Blåvandshuk og Helle kommuner) har transport til og fra arbejdspladsen som barriere i forhold til arbejdsmarkedet. Det anbefales at kommunerne indleder samarbejde med hhv. o lokale A-kasser mhp. at sæsonarbejdere forsikre sig mod ledighed o behandlingsinstitutioner mhp. at forstærke indsatsen for tidligere eller nuværende misbrugere o offentlige arbejdspladser mhp. at forstærke indsatsen for sygemeldte med stress og depression fra offentlige arbejdspladser. at udvalget opfordrer forvaltningerne i de fire kommuner til at koordinere kategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere. Dels for at indsatsen for de nævnte målgrupper og undergrupper kan koordineres kommunerne imellem, og dels således at kommunerne kan udvikle viften af aktiveringstilbud tilpasset de enkelte målgruppers problem i forhold til arbejdsmarkedet. En særlig indsats kræver samarbejde Koordinationsudvalget skal som nævnt medvirke til at udbygge og vedligeholde samarbejdet mellem kommunerne, virksomhederne, de faglige organisationer, de praktiserende læger og andre relevante lokale aktører for at øge beskæftigelsesmulighederne samt begrænse udstødelse fra arbejdsmarkedet. Koordinationsudvalget har som tidligere nævnt iværksat en række virksomhedsrettede initiativer inden for forebyggelse og fastholdelse samt fleksjob. I forbindelse med kortlægningen har udvalget ønsket en status på samarbejdet mellem kommunerne og virksomhederne om forebyggelse og fastholdelse, fleksjob, og på samarbejdet mellem kommunerne og hhv. lægerne og AF

11 Forebyggelse og fastholdelse. Kortlægningen viser, at virksomhederne i de fire kommuner generelt kender til mulighederne for arbejdsfastholdelse, og at de benytter sig af disse. De kender således også til mulighederne for rundbordssamtale, delvis raskmelding og til dels til fleksjobordningen. Mulighederne for delvis raskmelding er kendt hos en del virksomheder, men der er også en vis skepsis forbundet med ordningen. Der hersker usikkerhed hos arbejdsgiverne om, hvilke muligheder og regler der er for fx ny sygemelding i forbindelse med delvis raskmelding. Desuden er der eksempler på, at en periode med delvis raskmelding kan være med til at skabe en forventning hos såvel den sygemeldte som hos arbejdsgiveren om, at vedkommende kan fortsætte på nedsat tid i fleksjob også efter hel raskmeldingen. En del sygedagpengemodtagere sygemeldes fra private virksomheder. Det drejer sig om rengøringspersonale, butiksassistenter og faglærte samt ufaglærte fra industrien (fx fiske- og metalindustrien). De sygemeldes primært med bevægeapparatlidelser eller arbejdsskader. Desuden er en del af de sygemeldte offentligt ansatte. Der peges på specifikke faggrupper såsom lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere samt social- og sundhedsassistenter, hvoraf hovedparten sygemeldte pga. stress og depression evt. kombineret med bevægeapparatlidelse. Hos de private virksomheder er man ofte indstillede på at omplacere medarbejdere, der er i fare for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, fx ved at omlægge opgaver for medarbejdere. De fleste i kommunerne påpeger dog, at der fortsat er behov for at informere virksomhederne om arbejdsfastholdelse, fx at kommunen er en vigtig samarbejdspartner i tilfælde af sygefravær på arbejdspladsen, herunder hvorledes virksomhederne kan kontakte relevante medarbejdere i kommunerne. Hos offentlige arbejdspladser kniber det til gengæld med mulighederne for omplacering af sygemeldte medarbejdere jf. sociale kapitler i overenskomsterne. På de offentlige arbejdspladser er der således ikke samme muligheder for forebyggelse og fastholdelse, som der er på de private arbejdspladser. Nogle virksomheder er indstillet på indslusning på særlige vilkår. Her er det især de mindre og mellemstore virksomheder, som kommunerne samarbejder med, mens de større virksomheder opfattes som tilbageholdende og skeptiske. Årsagen hertil ligger i stigende specialisering og et meget højt arbejdstempo som følge af konkurrencen på arbejdsmarkedet. Kun få af de større arbejdspladser i alle fire kommuner virker positive over for tanken om at ansætte på særlige vilkår, mens der som nævnt er større chancer hos de mindre virksomheder, håndværksmestre og forretninger. Der er gode erfaringer med, at job/virksomhedskonsulenten kontakter virksomheder med udgangspunkt i en konkret sag, hvor en person på offentlig forsørgelse står for at skulle i praktik eller lignende. Det, at "have en konkret person med i tasken" som flere udtrykker det, er med til at sikre et godt match mellem virksomhed og den ledige. Virksomhedernes konkrete erfaringer med indslusningsforløb spiller en stor rolle for, om de er indstillede på at prøve indslusning på særlige vilkår eller anbefale det til andre virksomheder

12 Det anbefales, at udvalget overvejer følgende prioritering på de virksomhedsrettede initiativer Forebyggelse og fastholdelse at virksomhederne fortsat informeres om, at kommunerne er en vigtig samarbejdspartner i tilfælde af sygefravær på arbejdspladsen, herunder hvorledes virksomhederne kan kontakte relevante medarbejdere i kommunerne. at virksomhederne informeres om, hvilke muligheder der er for refusion i forbindelse med sygefravær ved delvis raskmelding, samt at det understreges, at delvis raskmelding ikke automatisk er første skridt på vejen til et fleksjob. at forebyggelse og fastholdelse sættes på dagsordenen, specifikt i industrien inden for rengørings- og butiksområdet at mulighederne for fastholdelse på offentlige arbejdspladser via sociale kapitler sættes på dagsordenen i alle kommunerne, specifikt inden for hjemmeplejen, lærer-, pædagog- og pædagogmedhjælper-området samt for social- og sundhedsassistenter. Indslusning at direkte henvendelser til virksomhederne prioriteres, og at antallet af henvendelser til virksomhederne øges. at der følges op på gode samarbejdsforløb, og at der evt. sker en formidling af de gode eksempler på vellykkede indslusningsforløb til virksomheder, man ønsker at komme i dialog med. Fleksjob. Der er pr. 1. september 2003 i alt 218 personer i fleksjob i de fire kommuner. Heraf er hovedparten i job på en offentlig eller privat arbejdsplads, svarende til 165 borgere, mens 46 borgere fortsat er på ledighedsydelse, fordi de venter på deres første fleksjob. Andre 7 er på ledighedsydelse mellem fleksjob, mens de holder ferie eller er på barsel. Der kan være flere forklaringer på, at ca. 1/4 af dem, som er visiteret til et fleksjob, fortsat er på ledighedsydelse uden at have været i fleksjob: dels at virksomhederne ikke kender til fleksjobordningen, dels at virksomhederne ikke finder fleksjobordningen tilstrækkelig attraktiv, og dels at personer i fleksjob ikke kommer frem til de virksomheder, hvor der kan være mulighed for oprettelse af fleksjob. I kommunerne vurderes det, at både ledere og medarbejdere i virksomhederne generelt er skeptiske over for brugen af fleksjob. Denne skepsis er tilsyneladende funderet i at mange især store virksomheder ikke kender nok til ordningen. Flere virksomheder er ligeledes utilfredse med den administration, der er forbundet med ordningen, fx at det løntilskud, som de modtager, udbetales bagud. Nogle ledere med personaleansvar har desuden påpeget, at det løntilskud, som

13 følger med fleksjobansættelser, sjældent svarer til de fleksjobansattes arbejdsevne. ne efterlyser således mere information til virksomhederne om, hvad fleksjobordningen går ud på. Informationen skal være med til at synliggøre over for såvel ledelsen som de ansatte, hvad et fleksjob er, og fx give eksempler på, hvilke skånehensyn der kan være forbundet med at være i fleksjob. Det anbefales at virksomhederne præsenteres for fleksjobordningen, og at der informeres på alle niveauer (ledelse, tillidsrepræsentanter og ansatte). Informationen skal være let tilgængelig og forståelig for almindelige mennesker, gerne fulgt op med eksempler på konkrete fleksjobforløb. at kommunens service over for virksomhederne i forbindelse med administration og evt. øget sygefravær hos en fleksjobansat øges, således at utilfredshed hos virksomhederne (eller forventet besvær med fx administration) ikke bliver en barriere for oprettelse af fleksjob. at visitationen styrkes, og at det sikres, at der er korrekte snitflader i samarbejdet mellem sagsbehandlere, der visiterer til fleksjob og jobkonsulenter, der finder fleksjobbene. Udover ovenstående initiativer viser kortlægningen, at der er behov for at styrke samarbejdet mellem kommunerne og deres samarbejdspartnere mht. den arbejdsmarkedsrettede indsats. Der samarbejdes mellem kommunerne og hhv. lægerne, A-kasserne og AF, men der er områder, hvor samarbejdet kan styrkes. Lægerne og medarbejdere i kommunerne samarbejder både i forbindelse med sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Samarbejdet med lægerne karakteriseres som udmærket. Der har fx flere steder været et systematisk samarbejde i form af dialogmøder mellem sagsbehandlere og læger. Møderne har betydet, at der generelt er en god tone mellem sagsbehandlere og lægerne. Det gælder især, når der samarbejdes med kommunens egne læger, og når samarbejdet omhandler sygedagpengemodtagere, der har job og skal arbejdsfastholdes. Dog peger flere på, at der er behov for yderligere dialog omkring ledige kontanthjælpsmodtagere, som sygemeldes fra aktivering. Det gælder især dialogen omkring brugen af lægeerklæringer hvor der er ønske om i stedet at kunne indkalde den sygemeldte til en opfølgningssamtale og at inddrage vedkommendes læge. Der anvendes delvis raskmelding i alle fire kommuner. Der er således gode eksempler på, at den sygemeldte lettere kommer i gang efter en længerevarende sygeperiode med en delvis raskmelding, fordi kontakten til arbejdspladsen bibeholdes. Der er fortsat behov for information til lægerne om brugen af delvis raskmelding, og der er ligeledes behov for, at lægen indgår i føromtalte dialog med virksomhederne og de ansatte om, hvad en delvis raskmelding indebærer. Det anbefales

14 at dialogen med lægerne omkring sygemeldte kontanthjælpsmodtagere styrkes. Fx ved at lægerne besøger aktiveringsstederne, så de kan få et indtryk af hvilke skånehensyn, der kan tages på aktiveringsværkstederne og i -projekterne. at lægerne inddrages i dialogen med virksomhederne om brugen af delvis raskmelding og om, hvad det indebærer for virksomheden AF samarbejder kun i begrænset omfang med de fire kommuner. Der er udarbejdet procedurer for, at alle straks-aktiverede kontanthjælpsmodtagere lægger deres CV ind i Jobdatabasen. Derudover anses det for almindeligt, at kommunens virksomheds- eller jobkonsulenter uformeldt kontakter en AF medarbejder med en forespørgsel om, hvorvidt der er langvarigt forsikrede ledige på vej fra AF til kommunens kontanthjælpssystem. Dette samarbejde er dog ikke systematiseret og i øvrigt aftagende, idet der i dag er færre, som overgår fra at være forsikret ledig til at være på kontanthjælp. Det er et generelt ønske hos alle fire kommuner (i en kommune et meget stærkt ønske), at AF bliver mere synlig i lokalområdet, og at kommunens jobkonsulent får mulighed for at samarbejde tættere med AF om aktiveringsindsatsen fremover. Der har bl.a. været afholdt møder på lederniveau mellem Varde Kommune og AF i Varde med henblik på at koordinere indsatsen mellem kommunen og AF yderligere. Helle og Blaabjerg har tilkendegivet ønske om at indgå i dette samarbejde. Det anbefales at det konkrete samarbejde mellem jobkonsulenterne i kommunerne og i AF om den arbejdsmarkedsrettede indsats for arbejdsmarkedsparate ledige koordineres og styrkes. Samlede anbefalinger til prioritering af indsatsområder På baggrund af erhvervsudviklingen og de generelle ledighedstal anbefales det at indsatsen for ledige og de ca. 700 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i de fire kommuner retter sig mod brancher og virksomheder, hvor der forventes stabil eller stigende beskæftigelse. På baggrund af forskellige grupper af unge mellem 16 og 25 år og deres forskellige problemer i relation til arbejdsmarkedet anbefales det at kommunerne styrker samarbejdet med de psykiatriske behandlingsinstitutioner om de unge ikke-arbejdsmarkedsparate med psykiatriske problemer. at der rettes særlig fokus på de umotiverede, som mangler sociale netværk, og som afbryder ungdomsuddannelserne. at kommunerne sikrer sig, at der er fokus på de unge arbejdsmarkedsparat, så de er i aktivering i kortest mulig tid

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere