Aarhus Kommune. Lokalplan nr Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211

2 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager 881 Kolt Østervej Skovvænget Hasseltoften Vangsbovej Bavnegårdsvej Hovedvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.61 Registreringskortblad nr.: 64 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 211

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælde når lokalplanen er offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med dato for offentliggørelse af lokalplanen. Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning g Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej 1 8 Aarhus C Tlf Her ligger lokalplanområdet Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 1, 8 Aarhus C.

4 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 881 Bolig- og centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af ældre lokalplan... 1 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen VIRKSOMHEDSLISTE LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger... 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 881

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område nord og syd for Kolt Østervej i Hasselager. Lokalplanområdet, der er ca. 7 ha stort, er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet på nær en mindre privatejet ejendom. Lokalplanområdet er byzone. Beskrivelse af området Lokalplanområdet ligger i et åbent let bakket landskab, hvor terrænet generelt falder mod nord. Som markante landskabselementer er der 2 små løvskove med fredskovstatus nordøst og vest for lokalplanområdet og en ny mindre løvskov midt i lokalplanens sydlige område. Lokalplanområdet er delt i 2 med et område nord for Kolt Østervej og et område syd for Kolt Østervej. Det nordlige område er lavtliggende med et lille vandhul i den vestlige del, hvor området grænser op til en lille fredskov. Vandhullet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Nordgrænsen af lokalplanområdet udgøres af et læhegn med spredt beplantning af buske og træer som rødel, stilkeg, hassel, seljepil, hyld, skovæble og benved. Syd for Kolt Østervej er et mindre areal, der ved forlængelsen af Kolt Østervej er blevet tilovers. Det meste af arealet er højt beliggende. På den højeste del findes en selvsået træbevoksning, der har nået en størrelse, der har betydet, at det nu er noteret som fredskov. Området grænser mod syd op til et større eksisterende parcelhusområde. Planens baggrund, hovedtræk og mål Arealet syd for Kolt Østervej nyttiggøres ved at udstykke det med parcelhusgrunde. Området er karakteriseret ved en bakketop på den midterste del, hvorfra der er en storslået udsigt mod nord over dalen ved Brabrand Sø mod Brabrand Bakker. Midt i området findes en selvsået træbeplantning, der ved sin størrelse og udstrækning er blevet udpeget som fredskov ved lokalplanens udarbejdelse. Fredskovens interesser varetages af Skovloven, og den må ikke nedlægges uden forudgående tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Skoven deler boligområdet i 2. Den vestlige del får vejadgang fra Skovvænget. Her kan udstykkes 12 parcelhusgrunde. Den østlige del får vejadgang fra en eksisterende indkørsel fra Vangsbovej, der i forvejen betjener 2 eksisterende boliger, hvoraf den ene er privatejet. I dette område kan foruden de 2 eksisterende grunde udstykkes 1 nye parcelhusgrunde. I boligdelens østlige del findes en beplantning, der ved sin størrelse og placering er udpeget som bevaringsværdig. Boligerne kan opføres i maksimalt 2 etager, med maksimale højder på 8, m og med en bebyggelsesprocent på 3. Herudover er der ikke særlige bestemmelser Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

6 3 for boligernes udformning. Nedenfor er vist en illustration af, hvordan boligdelen af lokalplanen kan tage sig ud. Illustrationsplan af lokalplanområdet syd for Kolt Østervej med parcelhuse Nord for Kolt Østervej og nord for lokalplanområdet har byrådet vedtaget Lokalplan nr Denne lokalplan indeholder et stort antal boliger med forskellige boligtyper. Nærværende lokalplan er dels udarbejdet for at kunne sikre disse boliger samt den øvrige del af Hasselager-Kolt en god betjening med handelsmuligheder og offentlig service. De vigtigste intentioner med udformning af planen for centerområdet har været: At centerområdet danner en naturlig sammenhæng med og afslutning på det fremtidige boligområde mod nord. At centerområdet udformes således at det beskyttede vandhul indgår som et attraktivt landskabeligt element. At centret opbygges omkring et bilfrit attraktivt torv. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

7 4 At der opnås en god trafik- og parkeringsbetjening tæt på de enkelte funktioner i centret. Centret skal rumme en børneinstitution, butikker med dagligvarer og udvalgsvarer, liberale erhverv og offentlige formål. Tilkørsel til området sker fra en ny fordelingsvej mod øst. Herfra er der adgang til et større parkeringsområde, der omkranser centret mod syd og øst langs Kolt Østervej og den nye fordelingsvej. Centret opbygges omkring et langstrakt bilfrit torv, hvor børneinstitutionen placeres på nordsiden af torvet, således at den bygnings- og landskabsmæssigt danner en blød overgang fra boligområdet mod nord til centret, og således at der kan etableres gode stiforbindelser fra institutionen til boligområdet. På sydsiden af torvet placeres de øvrige funktioner. Herved opnås at bebyggelsen skærmer torvet og institutionen mod trafikstøjen fra Kolt Østervej. Nedenfor er vist en illustration af, hvordan centerdelen af lokalplanen kan tage sig ud. Illustration af lokalplanområdet nord for Kolt Østervej med center og børneinstitution Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

8 Bebyggelsen kan opbygges af mindre enheder, som kan sammenbindes af glasarkader. Areal til en dagligvarebutik, der har den største trafikale belastning, forventes placeret længst mod øst tæt på indkørslen og det største parkeringsområde. Herved begrænses biltrafikken inde i området. Fra den nye fordelingsvej er der direkte stiforbindelse ind til det bilfrie torv. I den vestlige ende åbner torvet sig med gode opholdsmuligheder mod et grønt område med vandhullet og fredskoven. Det grønne område står i forbindelse med de grønne kiler i boligområdet nord herfor. Fra torvet er der forbindelse til friarealerne omkring den lille sø og til stien i Lokalplan nr Langs det levende hegn mod nord anlægges en sti, der skal fungere som fordelingssti mellem stierne fra boligområdet og stierne fra torvet. Stien har desuden forbindelse til fredskovene vest og øst for lokalplanområdet. Langs Kolt Østervej og den nye fordelingsvej etableres et plantebælte med træer og buske som eg, ask, hvidtjørn, mirabelle, slåen og æblerose. Parkeringspladsen opdeles med træer og buske som ahorn og bøgehække. På torvet og i det grønne område plantes mindre grupper af blomstrende træer som hvidtjørn og fuglekirsebær. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at en del af området anvendes til åben-lav boligbebyggelse, en del af området anvendes til centerområde med mulighed for også at anvende området til offentlige formål, udstykningen udformes, så der sker en tilpasning til terrænet, beliggenheden af fælles opholdsarealer fastlægges, udstykningen tilpasses eksisterende beplantning, og der oprettes en grundejerforening for boligområdet og en grundejerforening for delområderne III og IV, begge til at varetage fællesopgaver i de respektive områder. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 8 bd, c, bh og del af 8 c og 8 bc, Kolt By, Kolt, matr. nr. 1 c, Lemming By, Kolt, del af Kolt Østervej mrk. q, samt alle parceller, der efter den 1. februar 2 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II, III, IV og V som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Der er landbrugspligt på matr. nr. 8 bc og 8 bd, Kolt By, Kolt og på matr. nr. 1 c, Lemming By, Kolt. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

10 7 Matrikelkort 1: Lokalplangrænse 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Delområdet er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse til helårsbeboelse). På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Delområde II Stk. 4. Stk.. Delområdet er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i delområde I. På dette areal må grundejerforeningen for delområde I (se 12) etablere anlæg til fælles formål, herunder affaldsøer/genbrugspladser og lignende. Delområde III Stk. 6. Delområdet er udlagt til offentlige formål - børneinstitution eller private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Hvis det efterfølgende viser sig, at der ikke er behov for daginstitutionen, må området anvendes til centerformål jf. bestemmelserne i neden- Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

11 8 stående stk. 7, og med samme bebyggelsesregulerende bestemmelser som for delområde IV. Delområde IV Stk. 7. Delområdet er udlagt til centerformål butikker, liberale erhverv og offentlige formål. Erhverv må kun etablere sig i området hvis de er medtaget på virksomhedslisten side 24 under klasse 1. Herudover må der etableres en dagligvarebutik på ikke over 1 m 2 etageareal, samt butikker med udvalgsvarer, hvis størrelse ikke overstiger m 2 pr. butik. Det samlede areal til butiksformål i området må ikke overstige 3 m 2. Delområde V Stk. 8. Delområdet er udlagt til fælles opholdsareal for delområderne III og IV. Inden for området er der med en udstrækning som vist på lokalplankortet udlagt areal til torv og parkering til brug for område III og IV. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk.. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Udstykning i delområde I skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. Ingen grund i delområde I må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 7 m 2. Udstykning af delområderne III og IV må kun finde sted på grundlag af en af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri godkendt udstykningsplan.. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Den østlige del af område I og II vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Vangsbovej. Den vestlige del af område I og II vejbetjenes fra en tilslutning til Skovvænget, begge med en placering som vist på lokalplankortet. Område III, IV og V vejbetjenes fra en ny tilslutning til den private fællesvej A B udlagt i Lokalplan nr. 831, med en placering som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

12 Stk. 3. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje mrk. A Vej mrk. B Stier mrk. a 8, m brede 12, m bred, m brede Adgangsvejen i område V skal have en udlægsbredde på minimum 12 m ved tilslutningen til vej A B i Lokalplan nr Gennem parkeringsområdet mrk. P, skal vejen have en bredde på minimum 7 m. Stk. 4. Stk.. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk.. Til Kolt Østervej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde. Til delområderne III og IV skal på arealerne mrk. P på lokalplankortet reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af Parkeringsarealer i Aarhus Kommune". Der skal i tilknytning til de udlagte veje reserveres areal til vendemulighed for renovationsvogne, flyttebiler mm. Der skal ved vejtilslutninger sikres hjørneafskæringer i henhold til vejloven. Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigter i henhold til gældende vejregler. Der skal til godkendelse hos Aarhus Kommune, Trafik og Veje indsendes et projekt for de nævnte veje, stier og parkeringsarealer. Stk. 1. Eksisterende sti fra Skovvænget til Kolt Østervej forlægges, således at den får forbindelse til den kommende rundkørsel på Kolt Østervej. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Delområde I Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 3. Ejendommens andel i det fælles friareal område II kan ikke medregnes ved beregning af etagearealet. Se fodnote Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 1, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Med denne bestemmelse er der gjort brug af den i Bygningsreglement 28, bilag 1, afsnit B.1.1.2, stk. 2 nævnte mulighed for at sikre, at andel i fælles friareal ikke medregnes i grundens areal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

13 1 Stk. 2. Bygninger må højst opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8, m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 3. Stk. 4. Stk.. Stk. 6. Af støjmæssige hensyn, (jf. krav i 1) må bebyggelse kun opføres med 1 etage på grunde, der grænser op til Kolt Østervej. Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod veje og vendepladser end 2, m. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fælles friarealer end, m. Bebyggelse med tilhørende terrasser m.v. skal tilpasses eksisterende terræn. Delområde III Stk. 7. I området må opføres i alt 7 m 2 etageareal. Delområde IV Stk. 8. I området må opføres i alt.6 m 2 etageareal. Se fodnote. Fællesbestemmelser for delområde III og IV Stk.. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8, m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 1. Stk. 11. Ny bebyggelse skal opføres med én facade i den på lokalplankortet viste facadelinie. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse i det enkelte delområde kun ske på grundlag af en af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote 6. Planen skal redegøre for: Placering af bebyggelse med udendørs opholdsareal Eventuel udstykning Placering af småbygninger og udhuse 6 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 4. Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

14 11 Bygningsprofiler, facader og materialer Terrænreguleringer Fælles opholdsarealer Områdernes interne stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, og lignende Udformning af torv Udformning af parkeringsarealer Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 12. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere skel end, m. På den resterende del af grunden må terræn højst reguleres, m over eller under eksisterende terræn. Denne regulering kan finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. Efter byggemodning kan der herudover ske regulering på indtil, m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end, m uden tilladelse i forbindelse med bebyggelse og anlæg. I en afstand mellem, og 2, m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning. 8. Bebyggelsens udseende og skiltning Delområde III og IV Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk.. Stk. 6. Ny bebyggelse skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne og inden for området. Bebyggelsen skal opføres med et tydeligt samlet arkitektonisk helhedspræg og i ensartede materialer og farver. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde Skiltning må alene ske på bygninger og på bygningens lodrette facade og ikke over skæringen mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo, og dens udformning, størrelse, skrifttype og farve skal tilpasses bygningens arkitektur. Belysning af f.eks. skiltning skal være afskærmet for omgivelserne. Der må ikke opstilles standere, pyloner og flagstænger i områderne. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 7. Blanke og reflekterende tagmaterialer må af hensyn til gener for omgivelserne kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

15 12 På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 8. Stk.. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 1 cm - må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1, m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 1 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri. Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor.. Opholdsarealer, hegn og beplantning Delområde I Stk. 1. Der skal etableres en støjafskærmning langs Kolt Østervej og Vangsbovej placeret i princippet som vist på lokalplankortet. Afskærmningen skal udføres som et ubrudt hegn med en højde på mindst 2 m over Kolt Østervejs/Vangsbovejs kørebaneniveau. Afskærmningen skal begrønnes med en klatrende stedsegrøn beplantning. Stk. 2. Langs den enkelte grunds skel mod sti og fælles opholdsareal skal etableres levende hegn. Hvis der etableres levende hegn mod færdselsarealer skal hegnet plantes,3 m inde på egen grund. I hegn mod sti og fælles opholdsareal må der på hver grund være én, højst 2, m bred åbning. Delområde V Stk. 3. Parkeringsarealer mrk. P i delområdet skal beplantes med træer og buske efter principperne vist på illustrationsplanen og med plantearter som ahorn og bøgehække. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

16 13 Stk. 4. Der udlægges arealer til beplantning mod Kolt Østervej og vej A B i Lokalplan nr. 831 som vist på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af løvfældende plantetyper, der er hjemmehørende i Danmark. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk.. Den på lokalplankortet, viste bevaringsværdige beplantning skal bevares som beplantningselement ved vedligeholdelse og om nødvendigt med genplantning med tilsvarende plantetyper og må kun fjernes som element efter tilladelse fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Se fodnote 7. Der må ikke terrænreguleres omkring beplantningselementerne nærmere end beplantningens kronebredde. Stk. 6. Stk. 7. Plan for beplantning af vejarealer skal indsendes til godkendelse ved Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Se fodnote 8. Eventuelle affaldsøer og genbrugspladser skal afskærmes og begrønnes med en klatrende stedsegrøn beplantning. 1. Støjforhold Stk. 1. Stk. 2. Ved opførelse af nyt byggeri skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 8 db(lden) på døgnbasis fra trafikstøj. Ved etablering af virksomheder jf. 3, skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Specielt gælder, at ny bebyggelse i delområde I ikke må tages i brug, før: Den i, stk. 1 nævnte støjafskærmning er etableret. 7 8 Hvis bevaringsværdig beplantning tillades fjernet, vil det normalt blive modsvaret af et krav om genplantning. Specielt henledes opmærksomheden på, at der ved udarbejdelsen af beplantningsplanen, skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning. I øvrigt henvises til "Vejledning for Træplantninger" der kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

17 14 Specielt gælder, at ny bebyggelse i delområderne III og IV ikke må tages i brug, før: Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af de i nævnte veje, stier og parkeringspladser. Der er etableret en venstresvingsbane på vej A B i lokalplanområde 831 i forbindelse med adgang til delområderne. Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af delområde V. Se fodnote. De i 1 nævnte støjkrav er dokumenteret overholdt. De i, stk. 3 og 4 nævnte beplantninger er etableret. 12. Grundejerforening Delområde I og II Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i delområderne. Den til enhver tid værende ejer af nyudstykkede arealer inden for delområde I bortset fra udstykkeren skal være medlem af grundejerforeningen. Andre grundejere har ret men ikke pligt til at være medlem. Grundejerforeningen skal stiftes når mindst halvdelen af de medlemspligtige grundejere eller Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri ønsker det. Stk.. Grundejerforeningen skal modtage skøde på delområdets friarealer delområde II samt på vejene mrk. A og B. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Overdragelsen skal ske vederlagsfrit i takt med byggemodningens færdiggørelse. Foreningen skal selv vedligeholde arealerne og kan selv fastsætte regler herfor. Indtil arealerne overdrages grundejerforeningen, påhviler vedligeholdelsen ejeren. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje og stier. Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier, torv m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

18 1 Stk.. Foreningen skal stedse holde Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri underrettet om sin adresse. Delområde III, IV og V Stk. 1. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Stk. 14. Stk. 1. Stk. 16. Stk. 17. Der skal stiftes en forening for delområderne III og IV til at varetage de fælles grundejerinteresser i delområderne. Den til enhver tid værende ejer af nyudstykkede arealer inden for delområderne bortset fra udstykkeren skal være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal stiftes når mindst halvdelen af de medlemspligtige grundejere eller når Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri ønsker det. Grundejerforeningen skal modtage skøde på delområde V - friarealer, torv, interne veje samt parkeringsarealer. Overdragelsen skal ske vederlagsfrit i takt med byggemodningens færdiggørelse. Foreningen skal selv vedligeholde arealerne og kan selv fastsætte regler herfor. Indtil arealerne overdrages grundejerforeningen, påhviler vedligeholdelsen ejeren. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje og stier. Foreningen skal stedse holde Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri underrettet om sin adresse. 13. Ophævelse af ældre lokalplan Den under den 12. august 18 af byrådet vedtagne Lokalplan nr. 63 Forlængelse af Kolt Østervej til Kolt Skovvej i Hasselager-Kolt - for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. Den under den 17. december 28 vedtagne Lokalplan nr Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager Kolt for Aarhus Kommune, ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

19 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 2233 BO og CE, i byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Anden fysisk planlægning Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for Lokalplan nr. 63 fra 18. Denne lokalplan udlægger et vejareal til forlængelse af Kolt Østervej. Lokalplanområdet blev udlagt i en stor bredde, så der ved det senere anlæg af vejen var mulighed for at justere vejtraceen. Vejen er nu for længst anlagt og udstykket, og der er således en del tiloversblevne arealer fra det oprindelige vejudlæg. Disse tiloversblevne arealer inddrages i nærværende lokalplanområde og nyttiggøres. Lokalplan nr. 63 ophæves derfor for den del der vedrører nærværende lokalplan. En mindre del et vejareal - berører Lokalplan nr Lokalplan nr. 831 ophæves derfor ligeledes for den del, der vedrører nærværende lokalplan. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 881

20 17 Overordnede vej- og stiforhold Fra området er der via Kolt Østervej forbindelse til resten af Kolt Hasselager samt til det overordnede vejnet og Aarhus. Via interne veje og stier er der fra området forbindelse til skole og centerfunktioner i lokalsamfundet. I forbindelse med vejadgangen til delområderne III, IV og V skal der af trafik- og sikkerhedsmæssige grunde etableres en venstresvingsbane på vej A B udlagt i lokalplanområde 831. Udgifterne i forbindelse med etableringen af svingbanen afholdes af bygherre. På nedenstående kort er vej- og stistrukturen i Hasselager-Kolt vist. Trafikstrukturkort over lokalsamfundet Naturbeskyttelsesinteresser 3 vandhul I lokalplanområdets nordvestlige del ligger et vandhul, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændringer i vandhullets tilstand uden forudgående tilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Skovbyggelinier Lokalplanområdet er i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17 helt omfattet af skovbyggelinier fra skovplantninger i lokalplanområdet og naboområderne. Skov- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 881

21 18 byggelinien fra fredskoven inden for lokalplanområdet og fredskoven vest for lokalplanområdet vil blive søgt reduceret til 3 m. Skovbyggelinien fra fredskoven nord for Kolt Østervej vil blive søgt ophævet for den del der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanen forudsætter derfor, at Miljøcenter Aarhus reducerer/ophæver skovbyggelinierne inden for lokalplanområdet. Såfremt skovbyggelinien ikke ophæves, forudsætter lokalplanen dispensation fra Aarhus Kommune til opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Se afsnittet Tilladelser fra andre myndigheder side 2. Varmeledning Langs lokalplanens sydlige grænse findes en fjernvarmedistributionsledning. Ledningen er servitutbelagt med et deklarationsbælte. Ledningens placering er vist på lokalplankortet Oplysning om ledningens nøjagtige placering og om afstandskrav skal indhentes hos ledningsejeren Aarhus Kommune, AffaldVarme inden eventuelle arbejder i dens nærhed iværksættes. Arkæologiske forhold Moesgård Museums registreringer viser, at der på arealerne nord for Kolt Østervej er registreret fund fra ældre Romersk Jernalder (ca. 2 e.kr.), samt at der er fund fra sen Førromersk Jernalder (2 f.kr.). Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Vandindvindingsinteresser Området ligger i OSD - Stautrup (Område med Særlige Drikkevandsinteresser), og der er vedtaget en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet. Hasselager-Kolt Vandværk har indvindingsinteresser i området, idet deres boringer indvinder grundvand dannet i lokalplanområdet. En konkret vurdering viser, at grundvandet inden for lokalplanområdet er mindre sårbart overfor forurening. Der bør ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening i området, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Beboere og brugere af området skal desuden være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer så som opløsningsmidler, som er meget mobile i jord, og som selv i små mængder udgør en væsentlig forureningsrisiko. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 881

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere