Aarhus Kommune. Lokalplan nr Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211

2 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager 881 Kolt Østervej Skovvænget Hasseltoften Vangsbovej Bavnegårdsvej Hovedvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.61 Registreringskortblad nr.: 64 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Marts 211

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælde når lokalplanen er offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med dato for offentliggørelse af lokalplanen. Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning g Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej 1 8 Aarhus C Tlf Her ligger lokalplanområdet Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 1, 8 Aarhus C.

4 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 881 Bolig- og centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af ældre lokalplan... 1 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen VIRKSOMHEDSLISTE LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger... 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 881

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område nord og syd for Kolt Østervej i Hasselager. Lokalplanområdet, der er ca. 7 ha stort, er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet på nær en mindre privatejet ejendom. Lokalplanområdet er byzone. Beskrivelse af området Lokalplanområdet ligger i et åbent let bakket landskab, hvor terrænet generelt falder mod nord. Som markante landskabselementer er der 2 små løvskove med fredskovstatus nordøst og vest for lokalplanområdet og en ny mindre løvskov midt i lokalplanens sydlige område. Lokalplanområdet er delt i 2 med et område nord for Kolt Østervej og et område syd for Kolt Østervej. Det nordlige område er lavtliggende med et lille vandhul i den vestlige del, hvor området grænser op til en lille fredskov. Vandhullet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Nordgrænsen af lokalplanområdet udgøres af et læhegn med spredt beplantning af buske og træer som rødel, stilkeg, hassel, seljepil, hyld, skovæble og benved. Syd for Kolt Østervej er et mindre areal, der ved forlængelsen af Kolt Østervej er blevet tilovers. Det meste af arealet er højt beliggende. På den højeste del findes en selvsået træbevoksning, der har nået en størrelse, der har betydet, at det nu er noteret som fredskov. Området grænser mod syd op til et større eksisterende parcelhusområde. Planens baggrund, hovedtræk og mål Arealet syd for Kolt Østervej nyttiggøres ved at udstykke det med parcelhusgrunde. Området er karakteriseret ved en bakketop på den midterste del, hvorfra der er en storslået udsigt mod nord over dalen ved Brabrand Sø mod Brabrand Bakker. Midt i området findes en selvsået træbeplantning, der ved sin størrelse og udstrækning er blevet udpeget som fredskov ved lokalplanens udarbejdelse. Fredskovens interesser varetages af Skovloven, og den må ikke nedlægges uden forudgående tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Skoven deler boligområdet i 2. Den vestlige del får vejadgang fra Skovvænget. Her kan udstykkes 12 parcelhusgrunde. Den østlige del får vejadgang fra en eksisterende indkørsel fra Vangsbovej, der i forvejen betjener 2 eksisterende boliger, hvoraf den ene er privatejet. I dette område kan foruden de 2 eksisterende grunde udstykkes 1 nye parcelhusgrunde. I boligdelens østlige del findes en beplantning, der ved sin størrelse og placering er udpeget som bevaringsværdig. Boligerne kan opføres i maksimalt 2 etager, med maksimale højder på 8, m og med en bebyggelsesprocent på 3. Herudover er der ikke særlige bestemmelser Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

6 3 for boligernes udformning. Nedenfor er vist en illustration af, hvordan boligdelen af lokalplanen kan tage sig ud. Illustrationsplan af lokalplanområdet syd for Kolt Østervej med parcelhuse Nord for Kolt Østervej og nord for lokalplanområdet har byrådet vedtaget Lokalplan nr Denne lokalplan indeholder et stort antal boliger med forskellige boligtyper. Nærværende lokalplan er dels udarbejdet for at kunne sikre disse boliger samt den øvrige del af Hasselager-Kolt en god betjening med handelsmuligheder og offentlig service. De vigtigste intentioner med udformning af planen for centerområdet har været: At centerområdet danner en naturlig sammenhæng med og afslutning på det fremtidige boligområde mod nord. At centerområdet udformes således at det beskyttede vandhul indgår som et attraktivt landskabeligt element. At centret opbygges omkring et bilfrit attraktivt torv. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

7 4 At der opnås en god trafik- og parkeringsbetjening tæt på de enkelte funktioner i centret. Centret skal rumme en børneinstitution, butikker med dagligvarer og udvalgsvarer, liberale erhverv og offentlige formål. Tilkørsel til området sker fra en ny fordelingsvej mod øst. Herfra er der adgang til et større parkeringsområde, der omkranser centret mod syd og øst langs Kolt Østervej og den nye fordelingsvej. Centret opbygges omkring et langstrakt bilfrit torv, hvor børneinstitutionen placeres på nordsiden af torvet, således at den bygnings- og landskabsmæssigt danner en blød overgang fra boligområdet mod nord til centret, og således at der kan etableres gode stiforbindelser fra institutionen til boligområdet. På sydsiden af torvet placeres de øvrige funktioner. Herved opnås at bebyggelsen skærmer torvet og institutionen mod trafikstøjen fra Kolt Østervej. Nedenfor er vist en illustration af, hvordan centerdelen af lokalplanen kan tage sig ud. Illustration af lokalplanområdet nord for Kolt Østervej med center og børneinstitution Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

8 Bebyggelsen kan opbygges af mindre enheder, som kan sammenbindes af glasarkader. Areal til en dagligvarebutik, der har den største trafikale belastning, forventes placeret længst mod øst tæt på indkørslen og det største parkeringsområde. Herved begrænses biltrafikken inde i området. Fra den nye fordelingsvej er der direkte stiforbindelse ind til det bilfrie torv. I den vestlige ende åbner torvet sig med gode opholdsmuligheder mod et grønt område med vandhullet og fredskoven. Det grønne område står i forbindelse med de grønne kiler i boligområdet nord herfor. Fra torvet er der forbindelse til friarealerne omkring den lille sø og til stien i Lokalplan nr Langs det levende hegn mod nord anlægges en sti, der skal fungere som fordelingssti mellem stierne fra boligområdet og stierne fra torvet. Stien har desuden forbindelse til fredskovene vest og øst for lokalplanområdet. Langs Kolt Østervej og den nye fordelingsvej etableres et plantebælte med træer og buske som eg, ask, hvidtjørn, mirabelle, slåen og æblerose. Parkeringspladsen opdeles med træer og buske som ahorn og bøgehække. På torvet og i det grønne område plantes mindre grupper af blomstrende træer som hvidtjørn og fuglekirsebær. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 881

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at en del af området anvendes til åben-lav boligbebyggelse, en del af området anvendes til centerområde med mulighed for også at anvende området til offentlige formål, udstykningen udformes, så der sker en tilpasning til terrænet, beliggenheden af fælles opholdsarealer fastlægges, udstykningen tilpasses eksisterende beplantning, og der oprettes en grundejerforening for boligområdet og en grundejerforening for delområderne III og IV, begge til at varetage fællesopgaver i de respektive områder. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 8 bd, c, bh og del af 8 c og 8 bc, Kolt By, Kolt, matr. nr. 1 c, Lemming By, Kolt, del af Kolt Østervej mrk. q, samt alle parceller, der efter den 1. februar 2 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II, III, IV og V som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Der er landbrugspligt på matr. nr. 8 bc og 8 bd, Kolt By, Kolt og på matr. nr. 1 c, Lemming By, Kolt. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

10 7 Matrikelkort 1: Lokalplangrænse 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Delområdet er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse til helårsbeboelse). På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Delområde II Stk. 4. Stk.. Delområdet er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i delområde I. På dette areal må grundejerforeningen for delområde I (se 12) etablere anlæg til fælles formål, herunder affaldsøer/genbrugspladser og lignende. Delområde III Stk. 6. Delområdet er udlagt til offentlige formål - børneinstitution eller private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Hvis det efterfølgende viser sig, at der ikke er behov for daginstitutionen, må området anvendes til centerformål jf. bestemmelserne i neden- Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

11 8 stående stk. 7, og med samme bebyggelsesregulerende bestemmelser som for delområde IV. Delområde IV Stk. 7. Delområdet er udlagt til centerformål butikker, liberale erhverv og offentlige formål. Erhverv må kun etablere sig i området hvis de er medtaget på virksomhedslisten side 24 under klasse 1. Herudover må der etableres en dagligvarebutik på ikke over 1 m 2 etageareal, samt butikker med udvalgsvarer, hvis størrelse ikke overstiger m 2 pr. butik. Det samlede areal til butiksformål i området må ikke overstige 3 m 2. Delområde V Stk. 8. Delområdet er udlagt til fælles opholdsareal for delområderne III og IV. Inden for området er der med en udstrækning som vist på lokalplankortet udlagt areal til torv og parkering til brug for område III og IV. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk.. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Udstykning i delområde I skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. Ingen grund i delområde I må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 7 m 2. Udstykning af delområderne III og IV må kun finde sted på grundlag af en af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri godkendt udstykningsplan.. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Den østlige del af område I og II vejbetjenes fra en tilslutning til den offentlige vej Vangsbovej. Den vestlige del af område I og II vejbetjenes fra en tilslutning til Skovvænget, begge med en placering som vist på lokalplankortet. Område III, IV og V vejbetjenes fra en ny tilslutning til den private fællesvej A B udlagt i Lokalplan nr. 831, med en placering som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

12 Stk. 3. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje mrk. A Vej mrk. B Stier mrk. a 8, m brede 12, m bred, m brede Adgangsvejen i område V skal have en udlægsbredde på minimum 12 m ved tilslutningen til vej A B i Lokalplan nr Gennem parkeringsområdet mrk. P, skal vejen have en bredde på minimum 7 m. Stk. 4. Stk.. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk.. Til Kolt Østervej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde. Til delområderne III og IV skal på arealerne mrk. P på lokalplankortet reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af Parkeringsarealer i Aarhus Kommune". Der skal i tilknytning til de udlagte veje reserveres areal til vendemulighed for renovationsvogne, flyttebiler mm. Der skal ved vejtilslutninger sikres hjørneafskæringer i henhold til vejloven. Der skal ved vej- og stitilslutninger sikres oversigter i henhold til gældende vejregler. Der skal til godkendelse hos Aarhus Kommune, Trafik og Veje indsendes et projekt for de nævnte veje, stier og parkeringsarealer. Stk. 1. Eksisterende sti fra Skovvænget til Kolt Østervej forlægges, således at den får forbindelse til den kommende rundkørsel på Kolt Østervej. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Delområde I Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 3. Ejendommens andel i det fælles friareal område II kan ikke medregnes ved beregning af etagearealet. Se fodnote Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 1, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Med denne bestemmelse er der gjort brug af den i Bygningsreglement 28, bilag 1, afsnit B.1.1.2, stk. 2 nævnte mulighed for at sikre, at andel i fælles friareal ikke medregnes i grundens areal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

13 1 Stk. 2. Bygninger må højst opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8, m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 3. Stk. 4. Stk.. Stk. 6. Af støjmæssige hensyn, (jf. krav i 1) må bebyggelse kun opføres med 1 etage på grunde, der grænser op til Kolt Østervej. Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod veje og vendepladser end 2, m. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fælles friarealer end, m. Bebyggelse med tilhørende terrasser m.v. skal tilpasses eksisterende terræn. Delområde III Stk. 7. I området må opføres i alt 7 m 2 etageareal. Delområde IV Stk. 8. I området må opføres i alt.6 m 2 etageareal. Se fodnote. Fællesbestemmelser for delområde III og IV Stk.. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8, m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 1. Stk. 11. Ny bebyggelse skal opføres med én facade i den på lokalplankortet viste facadelinie. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse i det enkelte delområde kun ske på grundlag af en af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote 6. Planen skal redegøre for: Placering af bebyggelse med udendørs opholdsareal Eventuel udstykning Placering af småbygninger og udhuse 6 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 4. Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

14 11 Bygningsprofiler, facader og materialer Terrænreguleringer Fælles opholdsarealer Områdernes interne stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, og lignende Udformning af torv Udformning af parkeringsarealer Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 12. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere skel end, m. På den resterende del af grunden må terræn højst reguleres, m over eller under eksisterende terræn. Denne regulering kan finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. Efter byggemodning kan der herudover ske regulering på indtil, m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end, m uden tilladelse i forbindelse med bebyggelse og anlæg. I en afstand mellem, og 2, m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning. 8. Bebyggelsens udseende og skiltning Delområde III og IV Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk.. Stk. 6. Ny bebyggelse skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne og inden for området. Bebyggelsen skal opføres med et tydeligt samlet arkitektonisk helhedspræg og i ensartede materialer og farver. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde Skiltning må alene ske på bygninger og på bygningens lodrette facade og ikke over skæringen mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo, og dens udformning, størrelse, skrifttype og farve skal tilpasses bygningens arkitektur. Belysning af f.eks. skiltning skal være afskærmet for omgivelserne. Der må ikke opstilles standere, pyloner og flagstænger i områderne. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 7. Blanke og reflekterende tagmaterialer må af hensyn til gener for omgivelserne kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

15 12 På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 8. Stk.. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 1 cm - må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1, m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 1 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri. Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor.. Opholdsarealer, hegn og beplantning Delområde I Stk. 1. Der skal etableres en støjafskærmning langs Kolt Østervej og Vangsbovej placeret i princippet som vist på lokalplankortet. Afskærmningen skal udføres som et ubrudt hegn med en højde på mindst 2 m over Kolt Østervejs/Vangsbovejs kørebaneniveau. Afskærmningen skal begrønnes med en klatrende stedsegrøn beplantning. Stk. 2. Langs den enkelte grunds skel mod sti og fælles opholdsareal skal etableres levende hegn. Hvis der etableres levende hegn mod færdselsarealer skal hegnet plantes,3 m inde på egen grund. I hegn mod sti og fælles opholdsareal må der på hver grund være én, højst 2, m bred åbning. Delområde V Stk. 3. Parkeringsarealer mrk. P i delområdet skal beplantes med træer og buske efter principperne vist på illustrationsplanen og med plantearter som ahorn og bøgehække. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

16 13 Stk. 4. Der udlægges arealer til beplantning mod Kolt Østervej og vej A B i Lokalplan nr. 831 som vist på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af løvfældende plantetyper, der er hjemmehørende i Danmark. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk.. Den på lokalplankortet, viste bevaringsværdige beplantning skal bevares som beplantningselement ved vedligeholdelse og om nødvendigt med genplantning med tilsvarende plantetyper og må kun fjernes som element efter tilladelse fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Se fodnote 7. Der må ikke terrænreguleres omkring beplantningselementerne nærmere end beplantningens kronebredde. Stk. 6. Stk. 7. Plan for beplantning af vejarealer skal indsendes til godkendelse ved Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Se fodnote 8. Eventuelle affaldsøer og genbrugspladser skal afskærmes og begrønnes med en klatrende stedsegrøn beplantning. 1. Støjforhold Stk. 1. Stk. 2. Ved opførelse af nyt byggeri skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 8 db(lden) på døgnbasis fra trafikstøj. Ved etablering af virksomheder jf. 3, skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Specielt gælder, at ny bebyggelse i delområde I ikke må tages i brug, før: Den i, stk. 1 nævnte støjafskærmning er etableret. 7 8 Hvis bevaringsværdig beplantning tillades fjernet, vil det normalt blive modsvaret af et krav om genplantning. Specielt henledes opmærksomheden på, at der ved udarbejdelsen af beplantningsplanen, skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning. I øvrigt henvises til "Vejledning for Træplantninger" der kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

17 14 Specielt gælder, at ny bebyggelse i delområderne III og IV ikke må tages i brug, før: Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af de i nævnte veje, stier og parkeringspladser. Der er etableret en venstresvingsbane på vej A B i lokalplanområde 831 i forbindelse med adgang til delområderne. Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af delområde V. Se fodnote. De i 1 nævnte støjkrav er dokumenteret overholdt. De i, stk. 3 og 4 nævnte beplantninger er etableret. 12. Grundejerforening Delområde I og II Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i delområderne. Den til enhver tid værende ejer af nyudstykkede arealer inden for delområde I bortset fra udstykkeren skal være medlem af grundejerforeningen. Andre grundejere har ret men ikke pligt til at være medlem. Grundejerforeningen skal stiftes når mindst halvdelen af de medlemspligtige grundejere eller Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri ønsker det. Stk.. Grundejerforeningen skal modtage skøde på delområdets friarealer delområde II samt på vejene mrk. A og B. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Overdragelsen skal ske vederlagsfrit i takt med byggemodningens færdiggørelse. Foreningen skal selv vedligeholde arealerne og kan selv fastsætte regler herfor. Indtil arealerne overdrages grundejerforeningen, påhviler vedligeholdelsen ejeren. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje og stier. Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier, torv m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

18 1 Stk.. Foreningen skal stedse holde Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri underrettet om sin adresse. Delområde III, IV og V Stk. 1. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Stk. 14. Stk. 1. Stk. 16. Stk. 17. Der skal stiftes en forening for delområderne III og IV til at varetage de fælles grundejerinteresser i delområderne. Den til enhver tid værende ejer af nyudstykkede arealer inden for delområderne bortset fra udstykkeren skal være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal stiftes når mindst halvdelen af de medlemspligtige grundejere eller når Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri ønsker det. Grundejerforeningen skal modtage skøde på delområde V - friarealer, torv, interne veje samt parkeringsarealer. Overdragelsen skal ske vederlagsfrit i takt med byggemodningens færdiggørelse. Foreningen skal selv vedligeholde arealerne og kan selv fastsætte regler herfor. Indtil arealerne overdrages grundejerforeningen, påhviler vedligeholdelsen ejeren. Dette gælder dog ikke vintervedligeholdelse af veje og stier. Foreningen skal stedse holde Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri underrettet om sin adresse. 13. Ophævelse af ældre lokalplan Den under den 12. august 18 af byrådet vedtagne Lokalplan nr. 63 Forlængelse af Kolt Østervej til Kolt Skovvej i Hasselager-Kolt - for Aarhus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. Den under den 17. december 28 vedtagne Lokalplan nr Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager Kolt for Aarhus Kommune, ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 881

19 16 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 2233 BO og CE, i byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Anden fysisk planlægning Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for Lokalplan nr. 63 fra 18. Denne lokalplan udlægger et vejareal til forlængelse af Kolt Østervej. Lokalplanområdet blev udlagt i en stor bredde, så der ved det senere anlæg af vejen var mulighed for at justere vejtraceen. Vejen er nu for længst anlagt og udstykket, og der er således en del tiloversblevne arealer fra det oprindelige vejudlæg. Disse tiloversblevne arealer inddrages i nærværende lokalplanområde og nyttiggøres. Lokalplan nr. 63 ophæves derfor for den del der vedrører nærværende lokalplan. En mindre del et vejareal - berører Lokalplan nr Lokalplan nr. 831 ophæves derfor ligeledes for den del, der vedrører nærværende lokalplan. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 881

20 17 Overordnede vej- og stiforhold Fra området er der via Kolt Østervej forbindelse til resten af Kolt Hasselager samt til det overordnede vejnet og Aarhus. Via interne veje og stier er der fra området forbindelse til skole og centerfunktioner i lokalsamfundet. I forbindelse med vejadgangen til delområderne III, IV og V skal der af trafik- og sikkerhedsmæssige grunde etableres en venstresvingsbane på vej A B udlagt i lokalplanområde 831. Udgifterne i forbindelse med etableringen af svingbanen afholdes af bygherre. På nedenstående kort er vej- og stistrukturen i Hasselager-Kolt vist. Trafikstrukturkort over lokalsamfundet Naturbeskyttelsesinteresser 3 vandhul I lokalplanområdets nordvestlige del ligger et vandhul, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændringer i vandhullets tilstand uden forudgående tilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Skovbyggelinier Lokalplanområdet er i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17 helt omfattet af skovbyggelinier fra skovplantninger i lokalplanområdet og naboområderne. Skov- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 881

21 18 byggelinien fra fredskoven inden for lokalplanområdet og fredskoven vest for lokalplanområdet vil blive søgt reduceret til 3 m. Skovbyggelinien fra fredskoven nord for Kolt Østervej vil blive søgt ophævet for den del der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanen forudsætter derfor, at Miljøcenter Aarhus reducerer/ophæver skovbyggelinierne inden for lokalplanområdet. Såfremt skovbyggelinien ikke ophæves, forudsætter lokalplanen dispensation fra Aarhus Kommune til opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Se afsnittet Tilladelser fra andre myndigheder side 2. Varmeledning Langs lokalplanens sydlige grænse findes en fjernvarmedistributionsledning. Ledningen er servitutbelagt med et deklarationsbælte. Ledningens placering er vist på lokalplankortet Oplysning om ledningens nøjagtige placering og om afstandskrav skal indhentes hos ledningsejeren Aarhus Kommune, AffaldVarme inden eventuelle arbejder i dens nærhed iværksættes. Arkæologiske forhold Moesgård Museums registreringer viser, at der på arealerne nord for Kolt Østervej er registreret fund fra ældre Romersk Jernalder (ca. 2 e.kr.), samt at der er fund fra sen Førromersk Jernalder (2 f.kr.). Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Vandindvindingsinteresser Området ligger i OSD - Stautrup (Område med Særlige Drikkevandsinteresser), og der er vedtaget en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet. Hasselager-Kolt Vandværk har indvindingsinteresser i området, idet deres boringer indvinder grundvand dannet i lokalplanområdet. En konkret vurdering viser, at grundvandet inden for lokalplanområdet er mindre sårbart overfor forurening. Der bør ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening i området, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Beboere og brugere af området skal desuden være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer så som opløsningsmidler, som er meget mobile i jord, og som selv i små mængder udgør en væsentlig forureningsrisiko. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 881

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager. Skovvænget Vangsbovej

Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager. Skovvænget Vangsbovej Århus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager 881 Forslag Kolt Østervej Bavnegårdsvej Skovvænget Hasseltoften Vangsbovej Hovedvejen Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Den 22. februar 2011 Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Aarhus Kommune Teknik og Miljø Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 884 Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg 884 Fastrupvej Højlundsparken Klemivej Gammel

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand

Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand Den 6. marts 2013 Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen T T T T T T T Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001 803 Forslag Råhøjvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten. Januar 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten. Januar 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 906 Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten Januar 2012 Lokalplan nr. 906 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Januar 2012 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 836

Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj. Januar 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj 836 Gefionsvej Bragesvej Bakke Allé Ydunsvej Odinsvej

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring Oktober 2011 Lokalplan nr. 893 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Oktober 2011 Lokalplan nr. 893

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 861

Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Juni 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Indeholder tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Den 6. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 835 Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst August 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 831 Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager-Kolt December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager - Kolt Indeholder tillæg nr.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 823 Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup April 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup 823 Trojavej Mejlbyvej Risvangsvej Statistikområde/distrikt nr.:

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup 796 forslag Jarlsmindevej Klokkeskovvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.62 Registreringskortblad

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere