Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring Oktober 2011

2

3 Lokalplan nr. 893 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Oktober 2011 Lokalplan nr. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring Indeholder tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælder når lokalplanen er offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit. Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej, 10, 8000 Aarhus C Tlf , Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset, Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf i samarbejde med: Arkitektfirmaet Niras A/S Åboulevarden 615, 8100 Aarhus C Tlf Her ligger lokalplanområdet Vedtagelsesdatoer Lokalplan nr. 893 er vedtaget af Aarhus Byråd den 14. september 2011 Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den

5 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2009 for Aarhus Kommune LOKALPLANKORT Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 893

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område ved Skæring Bæk i den vestlige del af Skæring vest for Grenåvej og nord for Hjortshøjvej. Lokalplanområdet, der omfatter m2, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i landzone. Skæring Bæk Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 893

7 3 Beskrivelse af området Lokalplanområdet ligger i et relativt fladt terræn, der deles af Skæring Bæk. Området afgrænses af åbne marker mod nordvest, af et plantecenter mod nord, af Grenåvej mod øst og af Hjortshøjvej og et boligområde mod syd. Arealet nord for bækken blev indtil for nyligt anvendt til gartneri med administration og drivhuse. Syd for bækken ligger et tidligere stuehus, der i dag anvendes til bolig, og enkelte landbrugsbygninger, der ikke længere er i brug til landbrugsformål. En del af området nord for bækken består af marker, der ved lokalplanens udarbejdelse fortsat anvendes til landbrug. Udsigt mod nord over markerne med en del af lokalplanområdet bag læbæltet til højre Planens baggrund og mål Planen er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med et varieret udbud af boligstørrelser i et område med en rig natur ved Skæring Bæk og åbne vidder ved de tilstødende marker. Det er desuden et mål at fastlægge omfang og placering af fælles opholdsarealer, herunder området omkring bækken og de fremtidige regnvandsbassiner. Planens hovedtræk Som udgangspunkt for lokalplanen er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der i høj grad har taget sit udgangspunkt i Skæring Bæk og dens forløb. Der er således sikret en afstand på 15 m fra bækken til de private haver. Arealet omkring bækken vil indgå som en del af bebyggelsens fælles friareal. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 893

8 4 Boligvejene, der ligger nærmest bækken slynges med stort set samme kurver som bækken. Derved udlægges nogle spændende udformede boligveje og som følge heraf en anderledes og interessant placering af boligerne. For at understrege disse snoede forløb er der i lokalplanen fastsat bestemmelser og byggelinjer, der sikrer, at boligerne placeres, så de følger vejenes kurver. Boligerne udformes som dobbelthuse eller rækkehuse med varierede størrelser på 2, 3, 3½ og 4 værelser. Der vil kunne opføres omkring 175 boliger i området i en bebyggelse med henholdsvis 2 og 1 etage. Illustrationsplan - et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes Støjberegninger viser, at området er belastet af trafikstøj fra både Grenåvej og Hjortshøjvej, og der skal derfor etableres støjafskærmninger mod disse veje. Støjafskærmningerne skal begrønnes, og mod Grenåvej skal de eksisterende træer bevares eller genplantes. Trafikstøjen betyder samtidig, at der kun opføres bebyggelse i én etage nærmest Grenåvej. Nedenfor viser en detaljeret illustrationsplan, hvordan området omkring de enkelte boligveje kan indrettes med parkering, forhaver og vendeplads. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 893

9 5 Detaljeret udsnit af illustrationsplanen - et eksempel på, hvordan en del af området kan bebygges og indrettes Bebyggelsens udseende Lokalplanen fastsætter, at boligerne inden for lokalplanområdet skal opføres med ensartet arkitektonisk udtryk, en homogen materialesammensætning og ens taghældning. Som udgangspunkt er det hensigten, at boligerne udføres med vedligeholdelsesfrie facader som murværk, facadepuds eller træ eller en kombination af disse. Facaderne tænkes overvejende udført i tegl eller i farverne hvid, grå eller sort facadepuds i kombination med træ. Beplantning Der findes ingen bevaringsværdige beplantninger inden for lokalplanområdet, men beplantningen langs Skæring Bæk og en del af den afskærmende beplantning mod boligerne på Abildvej sikres i lokalplanen. Der gives ligeledes mulighed for, at den eksisterende beplantning mod Grenåvej kan bevares og suppleres eller fornys. Det sidste anses for mest sandsynligt, da der skal etableres en støjafskærmning mellem træerne. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning mod de åbne marker mod vest. Hvis det eksisterende læbælte i den nordligste del af lokalplanområdet (se foto side 3) kan anvendes som fremtidig hel eller delvis afskærmende beplantning er der også mulighed for det. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 893

10 6 Veje og stier Lokalplanen giver mulighed for vejadgang til området fra både Grenåvej og Hjortshøjvej. Vejadgangen fra Hjortshøjvej kan realiseres umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse, mens vejadgangen fra Grenåvej afventer en fremtidig etablering af en ny signalreguleret tilslutning til Grenåvej. Planlægningen tager højde for den fremtidige tilslutning til dette signalanlæg, så den nordlige del af lokalplanområdet kan betjenes via denne tilslutning. Indtil signalanlæg og vejtilslutning er etableret vejbetjenes hele lokalplanområdet fra Hjortshøjvej. Det betyder, at enkelte veje inden for lokalplanområdet i begyndelsen skal fungere som en del af den overordnede stamvej og senere overgå til henholdsvis boligvej og stiforbindelse. Det sikres således, at der til stadighed vil være mulighed for gående og cyklende færdsel mellem de to delområder på tværs af bækken også efter, at stamvejen deles i to, se lokalplankortet. Der er inden for lokalplanområdet sikret vendemuligheder for renovationskøretøjer, flyttebiler osv. Inden for lokalplanområdet sikres der mulighed for at udlægge parkering til 2 biler pr. bolig, hvilket er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes retningslinjer. Hjortshøjvej med lokalplanområdet til højre i billedet Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 893

11 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at området anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper, bebyggelsen, fællesarealer, regnvandsbassiner tilpasses eksisterende forhold, såsom vandløb, beplantning og trafik. arealet omkring Skæring Bæk fastholdes som fællesareal og friholdes for anlæg og bebyggelse. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: Del af 2a og 16n, Skæring by, Egå, samt alle parceller, der efter den 1. maj 2010 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I og II som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på matr. nr. 2a, Skæring by, Egå. Ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

12 8 Matrikelkort mål 1:4.000 Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

13 9 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Delområde I er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter. Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Delområde II Stk. 3. Delområdet er udlagt til fælles friareal (incl.regnvandsbassin) for samtlige beboere i lokalplanområdet. I de fælles friarealer kan der etableres stier, opholds-, lege- og boldspilarealer samt beplantning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 4. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen. 4. Udstykning Stk. 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 300 m 2 incl. forholdsvis andel af fælles friareal. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet har vejret til den private fællesvej nord for lokalplanområdet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Veje A B, C D, E F 3 og G H m bred Boligveje... 8 m brede Vendepladser... 6 x 20 m 3 4 Når tilslutning til kommende lysreguleret adgangsvej fra Grenåvej har fundet sted overgår vej E F til boligvej og nedlægges som stamvej Når tilslutning til kommende lysreguleret adgangsvej fra Grenåvej har fundet sted nedlægges vej G H som stamvej og ændres til cykel- og gangsti Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

14 10 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Der skal til godkendelse hos Aarhus Kommune, Trafik og Veje medsendes et projekt for de i stk. 2 nævnte veje og stiareal. Til vejen A - B og C D må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde. 'Der skal være vejadgang til matrikel nr. 16l som vist på lokalplankortet. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med "Retningslinjer for anlæg af Parkeringsarealer i Aarhus Kommune". 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byggeområder. Byggeområderne nærmest Skæring Bæk er pålagt byggelinjer. Beboelsesbygninger skal placeres med en gavl eller facade i byggelinjen, der er vist på lokalplankortet. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre små bygninger skal ikke nødvendigvis placeres med en gavl eller facade i byggelinjen. Stk. 3. Der må inden for lokalplanområdet opføres maksimalt m 2 etageareal. Se fodnote Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 28 beregnet af storparcellens areal. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1etage. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

15 11 Stk. 4. Der kan herudover opføres 20 m 2 udhuse, småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, som sammenbyggede med boligen, eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Inden for Byggeområder 1 etage som vist på lokalplankortet må bygninger kun opføres i 1 etage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 5. Inden for Byggeområder 2 etager som vist på lokalplankortet må bygninger højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 6. Inden for Byggeområder, ikke boliger kan der opføres bygninger til eksempelvis ejendomsfunktionærer ol. i 1 etage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). De supplerende bestemmelser i bygningsreglementet, for visse mindre bygningsdele i relation til højde- og afstandskrav er gældende for bebyggelse efter nærværende lokalplan. Stk. 7. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse kun ske på grundlag af en af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote 7. Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal Placering af eventuelt fælleshus Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering) Placering af småbygninger og udhuse Bygningsprofiler, facader og materialer Terrænreguleringer Fælles opholdsarealer Udformning af regnvandsbassiner Eventuel etablering af ny beplantning jf. 9, og bevaring af eksisterende beplantning som angivet på lokalplankortet Interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, fællesarealer og lignende. 7 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

16 12 Delområde II Stk. 8. I delområdet kan opføres et fællesantenneanlæg og et fælleshus med placeringer godkendt af Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, samt enkelte andre mindre bygninger til fælles formål for lokalplanområdets beboere. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 9. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn i forbindelse med byggemodningen kan dog finde sted uden tilladelse fra bygningsmyndigheden. Efter byggemodning kan der herudover ske regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m uden tilladelse i forbindelse med bebyggelse og anlæg, jf. ovenstående bestemmelser. Stk. 10. Terrænreguleringer ved skel skal ske på en sådan måde, at det fremtidige terræn hænger naturligt sammen over skel. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Boliger skal udføres i ens materialer og med ens taghældning. Boligernes facader skal fremstå som murværk, facadepuds eller træ eller en kombination af disse. Facaderne kan males i farverne hvid, grå eller sort. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Stk. 2. Stk. 3. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 1m - må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 1m må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri. Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

17 13 radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 4. Stk. 5. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Blanke og reflekterende tagmaterialer må af hensyn til omgivelserne ikke anvendes. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Opholdsarealer jf. 3, stk. 3, skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. Der skal etableres en støjafskærmning langs Grenåvej og Hjortshøjvej placeret i princippet som vist på lokalplankortet. Afskærmningen skal udføres som et dobbelt træplankeværk med isolering med en højde på mindst 4 m over Grenåvejs kørebaneniveau og 2 m over Hjortshøjvejs kørebaneniveau. Afskærmningen skal begrønnes med stedsegrøn beplantning. Ved Grenåvej skal der etableres en træbeplantning langs støjskærmen. Stk. 3. Langs den enkelte grund, skel mod vej, sti og fælles opholdsareal skal der etableres levende hegn. Hvis der etableres levende hegn mod færdselsarealer skal hegnet plantes 0,30 m inde på egen grund. I hegn mod sti og fælles opholdsareal må der på hver grund være én, højst 1 m bred åbning. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Der udlægges arealer til beplantning som vist på lokalplankortet. De på lokalplankortet, viste eksisterende træer skal bevares som landskabselement ved vedligeholdelse og om nødvendigt med genplantning med tilsvarende plantetyper og må kun fjernes efter tilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Eventuelle affaldsøer og genbrugspladser skal afskærmes og begrønnes med stedsegrøn beplantning. Regnvandsbassiner, der etableres inden for lokalplanens delområde II, skal udformes som rekreative elementer, der kan indgå som en integreret del af det samlede friareal. Se fodnote 8. 8 Der henvises til publikationen Regnvandsbassiner og Vandløb som findes på Aarhus Vand s hjemmeside og Aarhus Kommunes hjemmeside. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

18 Støjforhold Stk. 1. Stk. 2. Ved opførelse af nyt byggeri skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger L den 58 db fra trafikstøj. Ved etablering af virksomheder jf. 3, skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af de i 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser. Den i 9 nævnte støjafskærmning er udført. Der efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn er anlagt en passende del af veje, stier og parkeringspladser som hører til den pågældende byggeetape. Ligeledes skal en passende del af det fælles opholdsareal være planeret og tilsået med græs. Se fodnote Grundejerforening Stk. 1. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet, medmindre området anvendes til almennyttige boliger. I dette tilfælde overtager boligselskabet grundejerforeningens forpligtelser. Se fodnote Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 893

19 15 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde BO i byzone og BL i landzone. Afgrænsningen af rammeområde BL mod nord og vest er ikke i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune. Tillægget er gengivet som bilag til lokalplanen. Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

20 16 Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en ny tilslutning til Hjortshøjvej og internt vejbetjenes området via veje udlagt i lokalplanen. Fra Hjortshøjvej er der vejforbindelse til Grenåvej og det overordnede vejnet, herunder Djurslandsmotorvejen mod nord og Aarhus mod syd. Trafikstrukturkort I den nordlige ende af lokalplanområdet sikres der mulighed for en fremtidig vejbetjening, når en planlagt tilslutning til Grenåvej bliver realiseret mod nord. Det er derfor sikret i lokalplanen, at en del af stamvejen overgår til stiforbindelse uden Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

21 17 mulighed for bilkørsel, og dermed vil kun den sydligste del af lokalplanområdet få vejadgang via Hjortshøjvej. Fra lokalplanområdet er der adgang til det overordnede stinet med adgang til henholdsvis Virupskolen ad eksisterende sti langs Hjortshøjvej og til stiføring langs Grenåvejs vestlige side. Efter krydsning af Grenåvej i det signalregulerede kryds Grenåvej/Hjortshøjvej er der endvidere adgang til stisystemet øst for Grenåvej, herunder adgang til skole, institutioner, dagligvare- og udvalgsvarebutikker. En fuld udbygning af lokalplanområdet forventes at generere omkring 700 biler pr. døgn. Denne trafikmængde forventes at kunne afvikles på det eksisterende vejnet. Naturbeskyttelsesinteresser Lokalplanområdet omfatter et vandløb Skæring Bæk, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke må etableres anlæg eller bebyggelse, der kan medføre en ændring af tilstanden. Lokalplanen fastsætter, at der ikke må etableres anlæg, bebyggelse, private haver mm. inden for en afstand af 15 m til Skæring Bæk. Der gives dog mulighed for at anlægge en vej over bækken til forbindelse af de to delområder. Vejen vil på længere sigt ændres til stiforbindelse. Krydsning af Skæring Bæk med vej eller sti skal godkendes i henhold til Vandløbsplanen. Inden for lokalplanområdet findes et registreret beskyttet jorddige i henhold til Museumslovens 29a. Ved en nærmere besigtigelse findes diget dog ikke at være bevaringsværdigt. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol i sine arkiver og gennemgået gamle kort for en vurdering af de arkæologiske interesser inden for lokalplanområdet. Der er ingen registrerede fortidsminder på stedet. Da arealet imidlertid ligger ved et gammelt vadested, og der i de omkringliggende bakker er mange gravhøje, er det museets anbefaling, at der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse inden et eventuelt jordarbejde. Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til om jordarbejdet kan fortsætte eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Anmeldelse om arkæologiske fund skal ske til: Moesgård Museum Moesgård 8270 Højbjerg Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

22 18 Vandindvindingsinteresser Lokalplanen ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der er ingen almene vandværker, hvis grundvandsdannende opland har kontakt til lokalplanområdet. På baggrund af eksisterende data tyder det på, at der i og omkring lokalplanområdet ikke er fremtidige indvindingsinteresser. Kystzonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som omfatter en zone på ca. 3 km fra kysten. Området kan ikke ses fra kysten, da det er skjult af henholdsvis landskabets former og den mellemliggende bebyggelse, der primært omfatter boliger. Lokalplanens område ligger ca. 1½ km fra kysten. En udbygning med boliger i en maksimal højde af 8,5 m vil ikke medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Forureningsforhold - Jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 23. marts 2010 oplysninger om, at der på matr.nr. 2a, 16a og 16n Skæring By, Egå tidligere har været gartnerier, planteskoler m.v. Matriklerne er gennemgået af Region Midtjylland, som har truffet afgørelse om, at der ikke er kortlægningsgrundlag på disse ejendomme. Der findes endvidere oplysninger om flere olietanke på matriklerne. Der er ikke kendskab til tankenes status og placering. Der har været anvendt pesticider i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret. Jf. 72 b i Lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet enten ikke er forurenet eller, at der er etableret en varig fast belægning. Overskudsjord/byggeaffald Jordhåndteringen skal ske efter nærmere aftale med Natur og Miljø, Virksomheder og Jord. Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

23 19 Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser, hvor det fremgår, at støjniveauet for boliger og de tilhørende friarealer ikke må overstige L den 58 db. Lokalplanområdet er primært belastet af trafikstøj fra Grenåvej, men også fra Hjortshøjvej. For at kommuneplanens støjbestemmelser kan overholdes, er der i lokalplanen optaget bestemmelser om støjafskærmning mod henholdsvis Grenåvej og Hjortshøjvej på baggrund af en udført støjberegning. Der skal etableres en støjafskærmning i 4 s m højde mod Grenåvej og i 2 m s højde mod Hjortshøjvej. Støjafskærmningerne skal begrønnes. På baggrund af støjberegningen er det fastlagt, hvor der kan opføres bebyggelse i én etage, og hvor der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af busrute 17 på Skæring Havvej samt busruterne på Grenåvej. Fra medio 2011 betjenes området desuden af busrute 12 på Hjortshøjvej og 100 på Grenåvej. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Virupskolens distrikt. Der gøres opmærksom på at skolevæsenets planlægning for bydelen kan medføre ændringer i de enkelte skolers oplande. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Dagtilbud 305: - Børnegården Bifrost, Østergårdstoften 1 - Solsikken, Kankbøllevej 12 Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

24 20 - Spiren, Skovager 1 Dagtilbud 311: - Kernehuset, Smedebakken 16 SFO: - Virupskolen, Virupvej 75 Fritidsklub: - Fritidsklubben Hjortshøj, Skovager 4 Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: NRGI Dusager Aarhus N Vandforsyning sker fra: Aarhus Vand A/S Bautavej Aarhus V Varmeforsyning kan ske fra: Aarhus Kommune AffaldVarme Bautavej Aarhus V Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Aarhus Byråd har besluttet, at nybyggeri i kommunen skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015 efter bestemmelserne i Bygningsreglement Kloakforsyning sker ved: Aarhus Vand A/S Bautavej Aarhus V Regnvand fra området skal afvandes til Skæring Bæk via eksisterende/nyt udløb. Regnvandet skal renses og forsinkes i regnvandsbassin(er) dimensioneret og udformet i henhold til Aarhus Kommunes retningslinjer i vejledningen Regnvandsbassiner og vandløb som findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

25 21 Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes før, der er meddelt udledningstilladelse til overfladevand efter Miljøbeskyttelseslovens 28. Ansøgning indsendes til Natur og Miljø, Aarhus Kommune. Tilslutningstilladelse til regnvandsledningen meddeles af Aarhus Vand. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kommune, Aarhus Vand. Området skal separatkloakeres. Spildevand skal afledes til Egå Renseanlæg via eksisterende spildevandsledning i områdets sydøstlige hjørne. Tilslutningstilladelse til spildevandsledningen meddeles af Aarhus Vand. Ansøgning om byggeri i områdei skal indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, i overensstemmelse med kommunens Bygherrevejledning. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 893

26 22 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af bl.a. af Lov om Planlægning 47 A. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 893

27 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009 for Århus Kommune Kommuneplantillægget omhandler en udvidelse af rammeområde BL med en del af det åbne land umiddelbart nord og vest for rammeområdet. Begrundelse for at ændre kommuneplanen er, at det i forbindelse med udarbejdelsen af bebyggelsesplanen, der danner baggrund for Lokalplan 893, er forsøgt at tilpasse boligvejene og placeringen af de nye boliger til forløbet af Hjortshøj Bæk. Det medfører, at der er behov for at tilpasse afgrænsningen mod nord af rammeområdet til forholdene på stedet. Mod vest er der i lokalplanen udlagt et beplantningsbælte mod naboarealet, hvor der er planer om at opføre en ny trelænget gård. Af praktiske årsager ønskes beplantningsbæltet medtaget i lokalplanen og dermed også i tillæg til kommuneplanen. Der er i tilknytning til den lokalplan, der er udarbejdet for området, Lokalplan nr. 893, udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009, der overfører en del af det åbne land til rammeområde BL. Det nye rammeområde fremgår af nedenstående rammekort til Kommuneplan Kortbilag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009

28 Rammeområde BL 11 - Blandet byområde Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-2 Max. etageantal: 2 Max. bygningshøjde: 8,5m Max. bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom Bebyggelsesprocenten gælder for ejendomme, der udelukkende anvendes til boligformål. For øvrige ejendomme må bebyggelsesprocenten være 45 for den enkelte ejendom.

29

30 Lokalplan nr. 893 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Oktober 2011 Lokalplan nr. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring Indeholder tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 836

Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj. Januar 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj 836 Gefionsvej Bragesvej Bakke Allé Ydunsvej Odinsvej

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 861

Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Juni 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Indeholder tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 884 Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg 884 Fastrupvej Højlundsparken Klemivej Gammel

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Den 22. februar 2011 Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Aarhus Kommune Teknik og Miljø Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Den 6. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle 889 Forslag Marienlystvej Sandkåsvej Paludan-Müllers Vej Herredsvej Statistikområde/distrikt nr.: 03.00 Registreringskortblad

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget Århus Kommune Lokalplan nr.: Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder 776 forslag Oddervej Kirkebakken Tofteledet HjvÊnget Jernbanen Beder Landevej Statistikområde/distrikt nr.: 07.10 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Juli 2007 Randersvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige 768 Lergravvej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 847

Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Århus Kommune Lokalplan nr. 847 Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Oktober 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger på Bjørnholms Allé i Viby Indeholder tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001 847 Åhavevej

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten. Januar 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten. Januar 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 906 Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten Januar 2012 Lokalplan nr. 906 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Januar 2012 Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 768

Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Supplerende deklaration tinglyst den 23.01.2008 vedlagt - bemærk ændret lokalplankort Januar 2008 Randersvej Århus Kommune

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej i Risskov. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej i Risskov. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 791 Boligområde ved Asylvej i Risskov Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: 791 Boligområde ved Asylvej i Risskov Indeholder tillæg nr. 103 til Kommuneplan 2001 Tretommervej

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 867

Århus Kommune Lokalplan nr. 867 Århus Kommune Lokalplan nr. 867 Ny hal ved idrætsanlæg ved Paludan-Müllers Vej, Christiansbjerg August 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny hal ved idrætsanlæg ved Paludan-Müllers Vej, Christiansbjerg

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 807 Boliger ved tidligere Ask Højskole December 2008 Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen T T T T T T T Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001 803 Forslag Råhøjvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand

Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand Den 6. marts 2013 Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.

Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved 734 Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2001 forslag Klokkeskovvej Ormslevvej Vestermarken Byvænget Stavtrupvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere