V e j l e k o m m u n e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e j l e k o m m u n e"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den Offentligt bekendtgjort den

2 L o k a l p l a n o m r å d e t L O K A L P L A N N R For et bolig- og butiksområde ved Brejning Sellerup Trindvold Brejning Sellerup Ladegård Krogbuske!!! Højbo!!! Brejning Østergård!!!! Virkelyst!!! Fælleshåb Qvistgård Lærkegård Anesminde Højvang Oversigtskort 1: g 12d 9cm 9ch 3aa 3r2bø 2da 2db2hs 2cr 2cd 7000f 2cz 1bo 1ca1bh 12p 9cn 9ck 9cg 9bæ 3aø 2ho 2hm 2dd 1cx 5dg 5dh 5bz 2ce 1ci 7000p 12t 2hn 2cy 2cf 1bd 9cl 9cf 9bø 2cx 2hl 1cf 9k 9bz 2a2cg 1cm 1cb 5bø 9co 9ce 9ca 7000ø 2dc 1cl 5ag 12s 9bp 2hk 2dl 2co 1cg 1cc 9cp 2dg 5ai 9cz 9cd 9cb 9by 2de 9bo 2he 2hi 1ch 1cd 12ag 9cq 9cæ 9bx 9bq 2ay 2hg 1bv 9cc 9bn 2hh 1ce7000i 6ca 2dm 1bs 9cr 9cø 9de 9bv 9br 9bm 2hf 1bæ 6ez 6bø 9be 9bl 7000f 9cs 9da 1bx 9df 9bu 9bs 9bd 7000o 2ht 1bk 9bf 2fi 9bt 2dp 9db 2gz 2gø 9dd 9dg 9bk 9bc 2do 1bm 2dr 1av 6cg 9ct 9bi 9bg 9bb 2dn 6bæ 2dq 6bm 9dc 9di 2ee 9cu 9bh 9ba 2ef 2ds 2dt 2gy 1cy 2eg 2dv 2ey 2ha 1cu 6bs 9dh 9cv 9aø 2dy 2fl 2dx 6bt 2fm 2eh 2ei2ek 9cx 6bu 10ab 8d 7000d 2fn2fo 2em 2dz2dæ 2ez 6aø 6bc 9dk 2el 2ea 2eæ 2en 2dø 6bb 6bd 4b 9b 9dr 2fp 9dp 2fø 2fq 2fr2fs 2eo2ep 2ec 2gp 4d4e 6be 6bo 2ga 2ed 4h 2ft 2eq 7000b 4f 6bf 6bp 6bv 9ae 2gb2gc 2gd 2fv 2er2es 2fu 4m 4g 6bq 9cy 2gf2gg 2fx 2et 6bg 16i 15y 9ad9ac 2ge 2dk 4n 4t 2gh 2fy 4h 9dq 2fz 6bh6bi 6ci 7000i 9aq 9ab9aa 2gi2gk 4i 9ø 4o 4s 2gl2gm 2eu 4r 4k 7000z4ø 6ch 10h 4m 9ap 9t 9ao 9an 9æ9z 2gn2go2fæ 7000g 4l 15n 9y 4p 4q 15m 9ay 9x 4z4æ 9am 4at 1bx 9ax 9al 2ev 9ak 9v 2ex 2eø 4y 9av 9u 2fa 4au 9ai 9n 2gq 4aa 10g 13k 35a 4u 4v 4x 9au 9ah 9o 2fb 4av Højbo 35h 9at 9ag 2gr 9af 9p 2fc 4ag 4az 2gs 4ab 4ah 4ay Krogbuske 35b 35i 9as 9q 4ai 4br4bp 35g 9ar 2gt 2fd 4ac 4ak 4aæ 9r 2gu 2fe 4al 4bn 15l 35f 4bl 19b 35k 35u 9s 2gv 2ff 4dk 4bs 35e 35l 35t 4ad 4am 4bq 35v 2fg 4an 4ao 4bo 35d 35s 4ae 35x 2fh 4bt4bv 4bm 35m 7000o2gx 4ap 35r 4af 7ai 35c 35n 4aq 4ar 4ck 4by 4ci 4ca 35y 35o 35q 35z 3ak 4as 4bæ 3am 4bu 4cb 35p 15k 35æ 7000t4bx 4bz4bø 7000x 4cn 4cc 4cd 14g 7000z 3al 4cm7000s 4cf 4cl 4cr 7000y 4cs 7000v 4da 4db 4dl 4cq 4ct 4cø 4dc 15q 4cp 4cu 4dd 13a 4cæ 3k 3l 7000t 4co 4cv 4de 14m 7000n 3m 4cz 3n 4cx Virkelyst 3ab 4df 15i 3o 4cy 3a 3ø3aa 4dg7000x 3ac 3p 3z3æ 4dh 7r Fælleshåb 3y 7æ7z 3ah 3x 7000g 3v 7ø 3ad 3t 7aa 3ag 7ag 3s 3ae 7ac7ab 7af 7ae 3af 3ai 7ad 7y 25a 7i 3u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Signaturforklaring: Eksisterende bebyggelse 7x 14a 15b 12h12p Oversigtskort med lokalplanens område 1: a 7ah 7000r 3d Højvang 7e Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) lokalplanområdet

3 i n d h o l d side 6 redegørelse 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 6 Ubebyggede arealer 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Grundejerforening 7 Andre myndigheder og anden planlægning 7 Regionplan 7 Kommuneplanens rammebestemmelser 8 Arkitekturpolitik 8 Det økologiske aspekt 8 Trafikforhold 8 El-, vand- og varmeforsyning 8 Spildevandsplan 8 Miljøforhold 9 Vejstøj 9 Lov om miljøvurdering af planer og programmer 9 Zoneforhold 9 Kystnærhedszone 10 Butiksområde 10 Naturbeskyttelsesloven 10 Museumsloven 12 bestemmelser 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Lokalplanens område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 14 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 15 6 Lednings- og lysanlæg 15 7 Miljøforhold 15 8 Bebyggelsens omfang og placering 16 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Lokalplanens område/eksisterende forhold 2. Fremtidige forhold/byggefelter BILAG Bilag A: Vejprofiler

4 l æ s e v e j l e d n i n g Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget blev godkendt af Byrådet den og har været fremlagt i offentlig høring fra den til den Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. læsevejledning

5 r e d e g ø r e l s e Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanen omfatter et bolig- og centerområde syd for Brejning. Planen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, der sikrer mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fælles grønne områder, samt at der kan etableres centerfunktioner i området, herunder en detailhandelsbutik med et max. bruttobutiksareal på m². Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et cirka 14,5 ha stort område, der er beliggende syd for Brejning mellem Fælleshåbsvej og Krogbuskevej. Området grænser mod nord op til et eksisterende boligområde i Brejning by og mod syd til det åbne land. Lokalplanområdet fremtræder som et forholdsvist fladt landbrugsområde. Området mest markante landskabselement består af et nord-syd gående jorddige med et levende hegn. Lokalplanens beliggenhed og afgrænsning er vist på side 3. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et eksisterende boligområde samt et nyt boligområde på ca. 3 ha. Det eksisterende boligområde er omfattet af den gældende lokalplan nr for et område til boligformål ved Fælleshåbsvej i Brejning. Den gældende lokalplan udlægger et en del af området til butiksformål i form af en dagligvarebutik med et max. bruttobutiksareal på m². I nærværende lokalplan er anvendelsen af dette område ændret til center- og butiksformål. Bruttobutiksarealet må fortsat højst udgøre m². Lokalplanen er tilvejebragt for at inddrage det nye boligområde og for at sikre overensstemmelse mellem planen og planlovens bestemmelser om redegørelse for butiksområdets påvirkning af bymiljøet. I forbindelse med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves den gældende lokalplan nr Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Planens hovedidé Det er planens hovedidé at skabe et attraktivt grønt boligmiljø, hvor der i størst mulig omfang skabes direkte adgang til de udlagte grønne fælles arealer fra de enkelte boliger. I overensstemmelse hermed er der med udgangspunkt i det beskyttede jorddige og levende hegn fastlagt en overordnet grøn struktur, der opdeler området i boligenklaver og sikrer en grøn zone mellem den eksisterende boligbebyggelse langs Poppelvang og den nye boligbebyggelse. Planens bestemmelser Planen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt til center- og butiksformål. Bruttobutiksarealet må max. udgøre m². Udstykning og bebyggelse Planen fastsætter principper og bestemmelser for områdets udstykning til center- og butiksområde, boligparceller og grønne fællesarealer, samt bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning og for de grønne områders udformning, anvendelse og drift. Ubebyggede arealer Planen udlægger grønne områder i form af fælles friarealer og et støjbælte langs Fælleshåbsvej. Der er fastsat bestemmelser om arealernes landskabelige udformning og beplantning. Alle fællesarealerne overtages af grundejerforeningen.

6 r e d e g ø r e l s e Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet har adgang fra Fælleshåbsvej. Den interne vejforsyning består af en facadeløs stamvej, der fordeler trafikken til boligvejene i området. Der er udlagt et internt stisystem inden for lokalplanområdet. Grundejerforening Planen fastsætter bestemmelser om etablering af en grundejerforening for området med medlemspligt for samtlige nye beboere i området. Grundejerforeningen har pligt til at overtage og drive de grønne områder i overensstemmelse med planens bestemmelser. til byzone i forbindelse med tilvejebringelse af lokalplan nr I forbindelse med den endelige vedtagelse af denne lokalplan overføres området i sin helhed til byzone. Kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplanområdet omfatter rammeområde 2.B.15 i Kommuneplan For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og denne lokalplan er der tilvejebragt et tillæg til kommuneplanen. Tillægget fastsætter nye bebyggelsesprocenter i overensstemmelse med det nye bygningsreglement (BR08) og nye bestemmelser for etablering af center og butiksbyggeri i området. Kommuneplantillægget fastsætter følgende rammebestemmelser: Andre myndigheder og anden planlægning OMRÅDE 1.B.15 FÆLLESHÅBSVEJ Regionplan Lokalplanområdet er i regionplanen medtaget som byvækstområde. Området er delvist overført Kommuneplanens rammer 8.B.1 8.D.2 1.B.7 2.B.15 2.B F.4 2.B.14 8.D.1 10.N.1 10.B.1 10.B.6 10.E.1 10.D.5 10.F.2 10.E.7 10.F.1 10.E.2 10.E.3 2.B.5 10.F.3 10.B.5 10.D.4 10.D.3 2.D.2 10.D.2 2.B.2 10.D.1 2.B.8 10.B.2 2.B.4 2.D.3 2.C.1 2.D.1 10.N.1 2.B.3 2.B.11 2.D.5 2.B.1 2.B.9 2.B.6 2.B.12 2.C.2 2.B.7 2.E.1 2.B.10 FÆLLESHÅBVEJ Områdets anvendelse Området skal anvendes til boligformål i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der etableres lokale centerfunktioner og en dagligvarebutik. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse, 40 for tæt-lav bebyggelse og 50 for centerområdet. Dagligvarebutikken må have et max. bruttobutiksareal på m². Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager og en max. højde på 8,5 meter. Opholds- og friarealer Der skal udlægges arealer til fælles ophold, park, legearealer med videre. Miljøforhold Det skal sikres, at støj fra vejanlæg ikke overstiger REDEGØRELSE

7 r e d e g ø r e l s e 58 db(l den ) på boligfacader og udendørs opholdsarealer, jf. de generelle rammebestemmelser. Zoneforhold Området skal overføres til byzone. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for Vejle Kommunes arkitekturpolitik i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurdering af byggeansøgninger. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen stiller ikke detaljerede krav til bebyggelsens arkitektoniske udformning. Derimod sikrer den overordnede grønne struktur og bestemmelsene om de grønne områders udformning, at den nye bydel vil fremstå som en samlet bebyggelse, der skaber et harmonisk helhedsindtryk og en god sammenhæng til eksisterende nabokvarter. Det økologiske aspekt Byøkologiske løsninger er helhedsløsninger på de miljøproblemer, der knytter sig til et byområdes forbrug af ressourcer, belastning af miljøet og de grønne områder. Vejle Kommune har som en del af Trekantområdet Danmark vedtaget fælles byggeøkologiske retningslinier for byggeriet i Trekantområdet. Der vil blive udarbejdet en manual, der skal være retningsgivende for Trekantområdet Danmarks fremtidige byggerier. Målet er: - at fremme en bæredygtig udvikling for alt byggeri i Trekantområdet, - at fastholde og udbygge Trekantområdets position som et af de mest velfunderede områder i Danmark indenfor byggeøkologi. Målet for Vejle er blandt andet: - at alle projekter skal tage hensyn til miljø og omgivelser, - at indarbejde økologiske hensyn i planlægningen og byggeriet, - at anvende den nyeste teknologi indenfor byggeriet til gavn for miljøet, - at kommunens retningslinier om økologi i byfornyelsen, så vidt muligt skal opfyldes. Trafikforhold Lokalplanområdet trafikforsynes fra Fælleshåbsvej. I forbindelse med etableringen af det nye byområde, er der etableret en rundkørsel på Fælleshåbsvej. Rundkørslen har til formål at skabe en trafiksikker adgang til det nye byområde og til det eksisterende boligområde Rønnevang øst for Fælleshåbsvej. Der er i forbindelse med etablering af rundkørslen og stamvejen til området sket en underføring af cykelstien langs Fælleshåbsvej. El-, vand- og varmeforsyning Varmeforsyning Lokalplanområdet skal forsynes med fjernvarme. Såfremt der opføres lavenergihuse inden for lokalplanområdet skal Vejle Kommune i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven dispensere fra bestemmelserne tilslutning til fjernvarme. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Kommunens godkendte spildevandsplan. Spildevand skal separat kloakeres og afledes til offentlig kloak. Miljøforhold Drikkevandinteresser Lokalplanområdet er beliggende inden for indvindingsoplandet til Gauerslund og Brejning vandværker. I forbindelse med den seneste revision af

8 r e d e g ø r e l s e regionplanen er der sket en ændring af afgrænsningen af områder med særlige drikkevandsinteresser, således at lokalplanområdet nu i sin helhed er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet er dermed omfattet af regionplanens retningslinie for uudnyttede byområder og drikkevand, der har følgende ordlyd: For alle uudnyttede byområder inden for gældende kommuneplaner ( 2004), der berører områder med særlige drikkevandsinteresser gælder, at lokalplaner skal redegøre for indsatser til grundvandsbeskyttelse og i muligt omfang indeholde særlige bestemmelser til imødegåelse af grundvandsforurening. I overensstemmelse med regionplanens retningslinje er der i lokalplanens 5 fastsat bestemmelser om, at indkørsler og belægninger i garager/carporte samt parkeringsarealer skal udføres som fast, tæt belægning. Vejle Kommune vil herudover arbejde for, at de enkelte virksomheders drift af udendørsarealer tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til beskyttelse af grundvandet, blandt andet hvor det er muligt gennem tinglysning af deklaration om forbud mod anvendelse af sprøjtegifte inden for lokalplanområdet og ved optagelse af bestemmelser herom i grundejerforeningens vedtægter. Til sikring af grundvandet vil Vejle Kommune endvidere ved tilladelser i medfør af miljøbeskyttelsesloven og byggeloven stille specifikke krav til for eksempel tankanlæg, vaskepladser, rørføringer med videre, herunder ved forbud mod nedgravning af tanke til opbevaring af olie, kemikalier eller kemiske stoffer. Vejstøj Området berøres af vejstøj fra Fælleshåbsvej. Der skal etableres stødæmpende foranstaltninger i form af jordvolde langs Fælleshåbsvej, der sikrer, at støjniveauet inden for området overholder de gældende grænseværdier, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007. Her er princippet, at de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj på boliger og opholdsarealer ikke må overstige 58 db(l den ). Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har screenet lokalplanens indvirkning på miljøet i overensstemmelse med 4, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanen må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er som følge heraf ikke udarbejdet en miljøvurdering. Zoneforhold Området overføres i sin helhed til byzone. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der i henhold til planloven er fastlagt til en 3 km zone fra kysten. Områder med særlige drikkevandsinteresser I henhold til planlovens 16 skal der i redegørelsen REDEGØRELSE

9 r e d e g ø r e l s e til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større bygningshøjde. Lokalplanområdet er beliggende mellem 2 km og 2,5 km fra kysten. Området er i forhold til kysten beliggende bag Brejning by og er således uden visuel kontakt med kysten. Den kommende bebyggelse inden for lokalplanområdet vil således ikke medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bygninger med en større højde end 8,5 m. villabebyggelse delområde V, der er udlagt som fælles friareal og delområde II, der er udlagt til boligformål. Mod øst er butiksområdet afgrænset et 25 m bredt støj- og landskabsbælte mod Fælleshåbsvej. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at området skal udføres med op til 3 meter høje voldanlæg og henligge græsklædt med spredt træbeplantning. Lokalplanområdet vil således, oplevet fra Fælleshåbsvej, fremtræde som en grøn bydel i lighed med det eksisterende boligområde øst for Fælleshåbsvej og dermed sikre, at den sydlige indkørsel til Brejning får en harmonisk bymæssig fremtræden. Butiksbyggeriet skønnes således ikke at påvirke det eksisterende bymiljø i negativ henseende. Lokalplanen vil i øvrigt ikke medføre væsentlige påvirkninger af andre forhold, der er af betydning for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser inden for kystnærhedszonen. Butiksområde I henhold til planlovens 16 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Lokalplanen sikrer mulighed for, at der kan etableres en detailhandelsbutik med brutto butiksareal på max m², hvilket svarer til kommuneplanens opgørelse af behovet for nye butiksarealer i Brejning i perioden Trafikale forhold Trafikforsyningen til området skal ske ad en nyanlagt rundkørsel på Fælleshåbsvej og stamvejen til lokalplanområdet. Der er etableret en cykelsti langs Fælleshåbsvej med niveaufri skæring med stamvejen til lokalplanområdet. Trafikken til og fra butiksområdet vil således ske på det overordnede vejnet og dermed ikke påvirke eksisterende støjfølsomme byområder. Naturbeskyttelsesloven Skovbyggelinie Den vestlige del af lokalplanområdet berøres af skovbyggelinien omkring Krogbuskskoven. Miljøcenter Fyn har under den offentlige høring meddelt, at centret er indstillet på at ophæve skovbyggelinien inden for lokalplanområdet. Påvirkning af bymiljøet Lokalplanområdet er beliggende syd for den i dag eksisterende villabebyggelse, der afgrænser Brejning by mod syd og vest for Fælleshåbsvej. Der er i lokalplanen udlagt en grøn zone mellem den eksisterende villabebyggelse og den kommende bebyggelse inden for lokalplanområdet. Butiksbyggeriet skal etableres i lokalplanens delområde IV. Området er adskilt fra den eksisterende Museumsloven Beskyttet jorddige Lokalplanområdet gennemskæres af et nord-syd gående jorddige. Diget er tilplantet med et levende hegn og fremtræder som lokalplanområdets mest markante landskabselement. Diget er beskyttet i henhold til museumsloven. I forbindelse med områdets overførsel til byzone ophæves jorddigets beskyttelse i henhold til museumsloven. 10

10 r e d e g ø r e l s e Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at diget og den markante hegns- og træbeplantning skal bevares, dog således at dige og hegn kan gennembrydes i forbindelse med anlæg af stamvej og sti til området. Jordfaste fortidsminder Ved udgravninger i området skal kommende bygherrer være opmærksom på Museumslovens (Lov nr. 473 af 7. juni 2001) 25-27: 27, stk. 2 Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ jf. 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling. REDEGØRELSE 11

11 b e s t e m m e l s e r Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle Lokalplan nr For et bolig- og butiksområde ved Brejning Efter lov om planlægning (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål: at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, samt til center- og butiksformål i med mulighed for at etablere en detailhandelsbutik. Brutto butiksarealet må højst udgøre m², at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning, samt at sikre, at området udformes som et grønt boligmiljø og bevare det eksisterende beskyttede jorddige med levende hegn som en del af det grønne miljø. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter matr. nr. 3ak, 3al, 3am, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 35h, 35i, 35k, 35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35q, 35r, 35s, 35t, 35u, 35v, 35x, 35y, 35z, 35æ samt del af matr. nr. 3a og 15q alle Gauerslund by, Gauerslund, samt alle parceller der udstykkes herfra efter den 27. august Området opdeles i delområderne I, II, III, IV og V, som vist på kortbilag Lokalplanområdet overføres i sin helhed til byzone i forbindelse med planens endelige vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde I skal anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. 3.2 Delområde II skal anvendes til boligformål i form af dobbelthuse. 3.3 Delområde III skal anvendes til boligformål i form af åben-lav eller 12

12 b e s t e m m e l s e r tæt-lav bebyggelse. 3.4 Delområde IV skal anvendes til center- og butiksformål. Det samlede bruttobutiksareal må max. udgøre 1000 m². 3.5 Delområde V skal anvendes til fælles friareal for områdets beboere og til etablering af støjafskærmning. 3.6 Inden for delområderne I-III kan byrådet tillade, at der drives en virksomhed fra boligen under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, samt at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes i delområderne I-V i overensstemmelse med kortbilag Inden for delområde I kan der ske udstykning af boligparceller i overensstemmelse med det på kortbilag 2 - lokalplankort viste udstykningsprincip. Der må ikke udstykkes parceller mindre end 800 m². 4.3 Inden for delområde II kan der ske udstykning af den enkelte bolig under forudsætning af, at boligerne kan opføres og placeres således, at hver boligenhed med tilhørende parcel kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. 4.4 Inden for delområde III kan der ske udstykning af den enkelte bolig under forudsætning af, at boligerne kan opføres og placeres således, at hver boligenhed med tilhørende parcel kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang. Hvis området udstykkes til åben-lav boligbebyggelse, må der ikke udstykkes parceller mindre end 800 m². bestemmelser 13

13 b e s t e m m e l s e r 4.5 Inden for delområde IV kan der ske udstykning, som er nødvendig af hensyn til områdets udbygning og funktion som center- og butiksområde, herunder til parkerings- og vejanlæg. 4.6 Inden for delområde V kan der ikke ske yderligere udstykning. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Adgangen til området skal ske fra en nyanlagt stamvej A-A, som vist på kortbilag 2 - læokalplankort. 5.2 Adgangen til de enkelte delområder skal ad boligvejene B-B, C-C, D-D og E-E, som vist på kortbilag 2 - lokalplankort. 5.3 Stamvejen skal udlægges med en bredde på 13,5 meter. 5.4 Boligvejene skal udlægges med en bredde på 8 meter. 5.5 Der skal udlægges et stisystem, som vist på kortbilag 2. Stien skal udlægges med en bredde på 4 m. 5.6 Stamvej og boligveje skal udformes i overensstemmelse med de i Bilag 1, side 22 viste tværprofiler. 5.7 Der skal etableres vendepladser for enden af boligveje. Vendepladserne skal udlægges med et areal på mindst 11 meter x 13 meter. 5.8 Inden for delområde I skal der etableres min. 2 parkeringspladser for hver bolig. Garager og carporte regnes som parkeringspladser. 5.9 Inden for delområde II og III skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads for hver bolig. Garager og carporte regnes som parkeringspladser. Hvis delområde III udstykkes til åben-lav bebyggelse skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig Inden for delområde IV skal der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til at dække parkeringsbehovet for ansatte og kunder Indkørsler og belægninger i garager/carporte samt parkeringsarealer skal udføres som fast, tæt belægning. 14

14 b e s t e m m e l s e r 6 Lednings- og lysanlæg 6 Lednings- og lysanlæg 6.1 El- og telefonledninger samt antennekabler og lignende til forsyning af området skal udføres som jordkabler. 6.2 Udendørs belysning skal udføres som skærmet parkbelysning. 6.3 Der må ikke etableres synlige sende- eller modtageranlæg i lokalplanområdet. 6.4 Der kan etableres parabolantenner inden for delområderne I, II og III, når antennens højde over jorden ikke overstiger 1,80 m. 7 Miljøforhold 7 Miljøforhold 7.1 Det skal ved målinger og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser på 58dB(L den ) for udendørs opholdsarealer jf. miljøstyrelsens vejledning og 30 db(a) for indendørs støjniveau jf. bygningsreglementets øvrige bestemmelser. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Inden for delområde I må bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke overstige Inden for delområde II må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for området som helhed. 8.3 Inden for delområde III må bebyggelsesprocenten ved tæt-lav bebyggelses ikke overstige 40 for området som helhed. Ved åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 for den enkelte parcel. 8.4 Inden for delområde IV må bebyggelsesprocenten ikke overstige Inden for delområde V kan der placeres anlæg for friluftslivet i form af opholds- og legefaciliteter samt mindre skure, der er nødvendige for områdets drift. Placeringen af anlæg og mindre bygninger inden for området skal ske efter en samlet plan for de grønne områder. Planen skal godkendes af Byrådet. 8.6 Inden for lokalplanområdet må bebyggelsen max. opføres med en bestemmelser 15

15 b e s t e m m e l s e r højde på 8,5 m. 8.7 Bebyggelsens højde fastsættes i forhold til det fastlagte niveauplan. Der kan fastsættes flere niveauplaner for samme grund. Niveauplanet fastsættes af kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 8.8 Gulv i boliger må højst ligge 0,25 m over det fastsatte niveauplan. 8.9 Der må ikke foretages terrænændringer, der overstiger +/- 0,30 m i forhold til det oprindelige terræn. Der må ikke foretages terrænreguleringer nærmere end 1 m. fra skel Der kan foretages opfyldning til udendørs terrasse til gulvniveau. Opfyldt terrasseareal må max. udgøre 5 % af grundens areal. Terrassearealets placering på grunden skal godkendes af Byrådet Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring, herunder af både eller uindregistrerede køretøjer for eksempel campingvogne. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Inden for delområderne I, II, III og V må skiltning og reklamering ikke finde sted. I forbindelse med en virksomhed i en bolig kan byrådet tillade skiltning under forudsætning af, at skiltningen harmonerer med områdets karakter af boligområde. 9.2 Inden for delområde IV kan der skiltes og reklameres i forbindelse med butikker. Skiltningen skal godkendes af byrådet. 9.3 Reflekterende tagmaterialer, herunder glaseret tegl, må ikke anvendes. 10 Ubebyggede arealer 10 Ubebyggede arealer 10.1 Det eksisterende jorddige og hegn, der er vist på kortbilag 2 - lokalplankort, skal bevares. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der kan ske gennembrud af jorddige og hegn i forbindelse med anlæg af den på kortbilag 2 viste stamvej Passage af sti henover jorddiget, som vist på kortbilag 2, skal udføres med ramper, således at jorddiget bevares Ved nyplantning i hegnet skal der anvendes samme træarter som det 16

16 b e s t e m m e l s e r eksisterende hegn Hegn mellem boligparceller og fælles friarealer skal etableres på det fælles friareal og plantes 30 cm fra skel til boligparcellerne. Hegnet skal udføres som levende hegn. Hegnene skal udføres med samme plantesorter som eksisterende hegn Der kan etableres en havelåge fra boligparcellerne til det fælles friareal (delområde V). Havelågens placering og udformning skal godkendes af grundejerforeningen Hegn mod veje må kun etableres som levende hegn. Hegn skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund og holdes klippet mod skel Hegn mod nabogrunde må kun etableres som levende hegn (hække) Det fælles friareal (delområde V) skal tilsås med græs. Området kan tilplantes med solitærtræer og trægrupper. Beplantning af det fælles friareal skal udføres efter en samlet plan, der er godkendt af Byrådet Det på kortbilag 2 - lokalplankort viste støj- og landskabsbælte skal udføres med op til 3 m høje voldanlæg (støjvolde) i princippet som vist på kortbilag 2 - lokalplankort. Støj- og landskabsbæltet skal henligge som græsbeklædt med spredt træbeplantning, som en integreret del af det fælles friareal. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, der er sket tilslutning til fjernvarme. 12 Grundejerforening 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Medlemspligten omfatter ikke Vejle Kommune Grundejerforeningen skal oprettes, når halvdelen af parcellerne er solgt. bestemmelser 17

17 b e s t e m m e l s e r 12.3 Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på det fælles friareal (delområde V) Grundejerforeningen skal forestå driften og vedligeholdelsen af det fælles friareal og det levende hegn i forbindelse med jorddiget Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. Vedtægterne skal indeholde en samlet plan for udformningen og driften af de fælles friarealer, herunder om forbud mod anvendelse af sprøjtegifte. 13 Aflysning af lokalplan 13 Aflysning af lokalplan 13.1 I forbindelse med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr for et område til boligformål syd for Brejning. 15 Lokalplanens retsvirkninger 15 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må der, i henhold til planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet har meddelt dispensation hertil. Dispensation kan kun meddeles til mindre væsentlige forhold, der ikke er i strid med planens principper. Lokalplanen medfører ikke handlepligt. Det vil sige, at lovligt eksisterende forhold kan fortsætte som hidtil. 18

18 b e s t e m m e l s e r I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle byråd, den 10. december 2008 Leif Skov / Niels Ågesen Borgmester Kommunaldirektør bestemmelser 19

19 K o r t b i l a g 1 4h 1bx 13k 7r 15i ± 16i 15n 14m 7000n 7i 15l 15k 9b 1: Meters 9cy7000d 15y 7000i 15m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Matrikelkort!!!!!!!!!!!!!!!! 15q!!!!!Lokalplangrænse 2fø2ga 9dp 2gb 2fq2fr 2fs 2ft 2ep 2gc 2eq 2ed 2gp 9ae 2gd 2fu 2er 2ge 2fv 2es 9ad 2gf2gg 2fx 2et 9ac 7000d 2fy 2dk 9ab 2gh 2fz 2fk 9dq 2gi 9aq 9aa 9ø 2gk 2fæ2eu 9ap 9æ 2gl 2gm 9ao 9t 9an 9z 2gn 9y 2go 7000g 9ay 9am 4p 9al 9x 2ev 9ax 9v 2ex 2eø 7000z 9ak 9u 2fa 9av 9ai 9n 2gq 4u 35a 9au 9ah 2fb V 9o 9ag 2gr 7000b 35h 9at 9af 2fc 4ab 9p 2gs 9as 35b 35g 35i 9q 2fd 2gt 4ac 9ar 9r 2fe 35f 35k 35u 2gu 4di 9s 2gv 2ff 4ad 35e 35l 35t 35v I V 2gx 2fg 35d 35m 35s 7000o 4ae 35x 4ap 2fh 35n 35r 35c I 4af 35q 35y 4ar 35o 7000t 35z II 3ak 35p 3am 35æ III I V I!!!!!!!!!!!!! 3a 7000x I! 3ai!!!!!!!!!!!!!!! 7000y 7000g 7000z V 3s IV 3t 7a 3p 3al!! 3v 3k 3x!!!!!!!!! 7000t 4cm 7000s 4dl 4cn 3m 3l 3n 3ab 3o 3aa 3ø 3æ 3y 3z 7z 7æ 7ø 7aa 7ab 7af 7ac 7000t 7ae 7ad 7y Lokalplan 1034 kortbilag 1! 7x Delområder 20

20 K o r t b i l a g 2 ± E D C A E B D C A B 1: Meters Lokalplankort Lokalplan 1034 kortbilag 2!!!!! Lokalplangrænse Udstykningsplan Fællesarealer Støjzone Stam- og boligvej Stier Jorddige 21

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere