TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Brian Franklin

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagorden Meddelelser Ny svømmehal - opstart og udbudsform Udskiftning af brandmateriel på kommunens bygninger Finansiering af lukkevagtsordning i Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 vedr. konverering af KMD matrix til KMD Puls til skolerne Ansøgning om rådighedsbeløb kr. med tilhørende visaelektronkort til Familieafdelingen til brug for udførelse af tilsynsopgaver Allegården, moderniseringer af køkkener og bad samt etablering af havetrapper Ændring af styrelsesvedtægt Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena Årsmøde i foreningen af kommunale social, sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Orlov uden løn - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Anmodning om vikardækning i Jobcentret - LUKKET SAG Ny struktur i Teknisk Forvaltning - Drift af ejendomme - LUKKET SAG Indkøb af 2 biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG Tildeling af kontrakt på udbud af kantinedrift på Tårnby Rådhus - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Kantinen i Vestamagerhallen - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Oksen Bodega - LUKKET SAG...31 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagorden Åben sag Sagsnr.: 14/6190 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6190 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Ny svømmehal - opstart og udbudsform Åben sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: msa.tf RESUMÉ Der er i budgettet for 2014 afsat 20 mio. kr. til ny svømmehal. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og -proces i forbindelse med opførelse af ny svømmehal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning anbefaler, at den nye svømmehal udbydes som totalentreprise med omvendt licitation. Totalentreprise med omvendt licitation adskiller sig fra andre udbudsformer ved at have kendt targetpris (den pris, som udbyder forventer at skulle betale for svømmehallen) og udover at omfatte udførelse af byggeriet også omfatter den endelige projekteringsdel. Udbuddet ved totalentreprise med omvendt licitation baseres på bygherrens krav- og funktionsbeskrivelse. Udvælgelseskriteriet vil være kriterier for kvalitet i opgaveløsning f. eks. angående æstetik/udformning, materialevalg, afledte driftsomkostninger i svømmehallens levetid mv. Der vil være mulighed for at prissætte tilkøb og fravalg. Desuden vil der være mulighed for at afgive alternative bud. Teknisk Forvaltning indstiller, at der sker en prækvalificering af totalentreprenør og gennemførelse af indbudt licitation. Ved udvælgelse af totalentreprenør, bør der lægges vægt på, at entreprenøren råder over den fornødne tekniske, økonomiske og administrative kapacitet samt erfaring for at løse opgaven. Fordelen ved at vælge totalentreprise er, at der skabes en proces med få led. Bygherre har direkte kontakt til totalentreprenøren, der forestår koordinering af både projekteringsteam og udførselsteam. Totalentreprisen giver derfor et totaløkonomisk overblik fra starten af, da der kun skrives kontrakt med en part. Udbudsmaterialet skal indeholde targetprisen, krav og ønsker fra bygherre, tidsperspektiv og juridiske dokumenter. Forvaltningen anbefaler, at udbudsmaterialet udarbejdes af ekstern rådgiver i samarbejde med forvaltningen. Processen kan igangsættes, når der forelægger en beslutning om svømmehallens rammer. LOVGRUNDLAG Lovbekendtgørelse 1410, Tilbudsloven 4

6 ØKONOMI Der er i 2014 afsat 20 mio. kr. Der er i budget 2015 afsat 20 mio. kr. der er i overslagsårene afsat 50 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ny svømmehal udbydes i totalentreprise med indbudt omvendt licitation 2. at der igangsættes en proces om fastlæggelse af svømmehallens funktion 3. at der antages rådgiver til hjælp til udarbejdelse af udbudsgrundlag /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Udskiftning af brandmateriel på kommunens bygninger Åben sag Sagsnr.: 14/15091 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Brandvæsenet hjemtager opgave med levering af nye slukkere, trykprøvning af slangevindere m.v. til kommunens ejendomme. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenet har gennem mange år udført eftersyn af brandmateriel (pulverslukkere, trykvandsslukkere o. lign.) på alle kommunens institutioner. Hidtil har brandvæsenet afleveret en oversigt til institutionerne over slukkere, der skulle udskiftes eller trykprøves (lovpligtigt), hvorefter institutionen selv har bestilt dette arbejde hos en leverandør. Brandvæsenet har udført en gennemgang og beregning for at undersøge muligheden for at hjemtage opgaven med levering af nye slukkere, trykprøvning af slangevindere m.v. Denne beregning viser, at brandvæsenet kan gøre det væsentligt billigere. ØKONOMI I dag betales kr. over en 5-årig periode. Ved at hjemtage opgaven kan kommunen spare kr. over en 5-årig periode eller ca kr. årligt dvs. en besparelse på ca. 65 %. Beredskabet forventer årligt udgifter for kr. Beredskabet opkræver ved intern afregning penge fra kommunens ejendomme. Udgifter til udskiftning af brandmateriel på kommunens ejendomme er tidligere afholdt indenfor de forskellige institutioners ejendomsvedligeholdelse. Ejendomsvedligeholdelseskonti nedskrives samlet over en 5-årig periode med kr. eller årligt med kr. Der budgetteres løbende med udgift til levering af nye slukkere mv. på de forskellige institutioner ud fra 5-årig udskiftningsplan. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der søges en tillægsbevilling på kr. i 2014 og fremover på beredskabets konto for udskiftning af eksternt brandmateriel. at der løbende budgetteres med udgift til levering af nye slukkere mv. på kommunens ejendomme samt indtægt på beredskabets konto for udskiftning af brandmateriel ud fra en 5-årig udskiftningsplan. 6

8 at vedligeholdelseskonti for kommunens ejendomme nedskrives, samlet en minusbevilling på kr. i 2014 og fremover. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udskiftning af brandmateriel, oversigt over steder 94901/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Finansiering af lukkevagtsordning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/29157 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Den 30. oktober 2013 vedtog Økonomiudvalget, at lukkevagtsordning på skolerne for 2013 skulle finansieres af varmemesterkonto på Plejehjemmet Tagenshus. Efterfølgende skulle der tages stilling til, hvilken konto der skulle finansiere lukkevagtsordningen for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indgået aftale med Børne- og Kulturforvaltningen om, at lukkevagtopgaver på skolerne udelukkende udføres af skolebetjente, i stedet for det tidligere har været delt mellem skolebetjente og varmemestre. Teknisk Forvaltning anbefaler, at udgiften i 2014 dækkes af varmemesterkonto for Kastruplundgade ØKONOMI Der tilføres kr. til konto for vikarlønninger for skolebetjente, svarende til 0,173 årsværk i PÅTEGNING Påtegning Organisations og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at konto for vikarmidler for skolebetjente tilføres kr. i at beløbet finansieres af varmemesterkonto for Kastruplundgade BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Finansiering af lukkevagtsordning /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Åben sag Sagsnr.: 14/9223 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Der skal indgås ny sundhedsaftale (III) mellem kommuner og regioner gældende for perioden Aftalen består dels af en politisk aftale dels af en administrativ aftale. Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale 3, som Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et høringssvar til. Overordnet mener forvaltningen, at der er mange positive tiltag i Sundhedsaftalen, og at aftalen er meget ambitiøs. Samtidig påpeger forvaltningen, at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale III. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt de politiske mål og visioner for sundhedsaftalen samt rammepapiret for henholdsvis psykiatriområdet og det somatiske område. Aftalen er opdelt i 5 overordnede afsnit: Organisering, implementering og opfølgning Borgeren som aktiv samarbejdspart Nye og bedre samarbejdsformer Lighed i sundhed Sammenhæng og kvalitet Afsnittet vedrørende organisering, implementering og opfølgning beskriver hvordan organiseringen omkring Sundhedsaftale III er organiseret både politisk og administrativt. Den vigtigste ændring fra tidligere er, at det psykiatriske område er blevet en del af aftalen, og derfor er der nu fokus på dette område fra politisk og administrative side. Afsnittet hvor fokus er på Borgeren som aktiv samarbejdspartner tager udgangspunkt i at borgerens og pårørende aktivt skal inddrages i deres relation til sundhedsvæsnet såfremt de ønsker det. Derudover er der fokus på, hvordan denne intention opnås. Nye og bedre samarbejdsformer tager udgangspunkt i, at der skal udtænkes nye løsninger i forhold til samarbejde mellem parterne. Målet er at skabe modeller med fokus på partnerskab på tværs af sektorer og fagområder frem for samarbejds- og stafetmodeller. 9

11 Målet med at se på lighed i sundhed er at sikre et særligt fokus på borgere, som er særligt sårbare. De psykisk syge er centrale for denne del af aftalen, og det samme er forebyggelse som kan understøtte et længere og bedre liv for borgeren. Det sidste afsnit vedrører emner i relation til sammenhæng og kvalitet i borgerens møde med sundhedssystemet. Forudsætningen for sammenhæng og kvalitet er den koordinerede indsats på tværs af sektorer samt forebyggelse. Der nævnes en række tiltag som fx Det fælles Medicinkort, som skal være med til at understøtte målopfyldelsen på området. Samlet set indeholder Sundhedsaftalen mange gode tiltag, som kan understøtte arbejdet på sundhedsområdet. Samtidig påpeger forvaltningen at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. Udkast høringssvar til høringsmaterialet samt høringsmaterialet er vedhæftet som bilag. Der er fastsat en meget kort høringsfrist som er den 20. oktober. På den baggrund anbefaler forvaltningen at høringssvaret besluttes i Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 205 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget: 1. At godkende høringssvaret. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf 2 Åben Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale / /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner Åben sag Sagsnr.: 14/27092 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet med graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 548 timer(0,285 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden juli og august ØKONOMI Daginstitutioner og klubber: Vuggestuer kr Fritidshjem Kr. Ialt Kr. Løn- og barselspuljer: Graviditetsbetinget sygdom Kr. I alt 0 kr. PÅTEGNING Den 10. september 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat i budget 2014, hvoraf der pt. er brugt kr. 11

13 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at der i 2014 til serviceområde Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 vedr. konverering af KMD matrix til KMD Puls til skolerne Åben sag Sagsnr.: 14/9128 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Der er i 2014 indgået aftale med Kommunedata om konvertering af KMD Matrix (der indtil i år har været benyttet på kommunens skoler) til KMD PULS. Der ansøges i denne forbindelse om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til dækning af en konverteringsudgift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på kontoen fælles it, betalingsaftale med KMD på konto i 2014 afsat midler til driften af KMD matrix, de afsatte beløb dækker den fortsatte driftsudgift til KMB Puls. Der opstår imidlertid i 2014 ved konverteringen mellem de to programmer en konverteringsudgift på netto kr. Konverteringsudgiften, der er afholdt på konto Fælles IT Administrativ organisation, hovedkonto 06 kan dækkes fra kontoen Edb, administration under fællesudgifter og indtægter på Serviceområdet Almindelig undervisning på hovedkonto 03. Der anmodes derfor om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til overflytning af kr. fra serviceområde Almindelig undervisning under Børne- og Skoleudvalget til Administrativ organisation under Økonomiudvalget. ØKONOMI Ansøgte tillægsbevillinger i 2014: Folkeskolen kr. Fælles It kr. I alt 0 kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 13

15 /MSV 1. at den ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevilling til konverteringsudgift til KMD PULS fra KMD Matrix i 2014 fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Ansøgning om rådighedsbeløb kr. med tilhørende visaelektronkort til Familieafdelingen til brug for udførelse af tilsynsopgaver. Åben sag Sagsnr.: 14/28521 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ I forbindelse med Lov om Social Service skal familieafdelingens ansatte føre tilsyn med bl.a. anbragte børn. I forbindelse med udførelse af denne opgave har Familieafdelingen brug for en rådighedskonto på kr. med tilhørende Visa-elektronkort. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det kan oplyses, at Familieafdelingen i forvejen har rådighedskonti bl.a. til udlæg i forbindelse med rådighedsvagten. Men Familieafdelingen ønsker en adskillelse mellem udgifter til rådighedsvagten og tilsynsopgaven, hvorfor der nu ansøges om en rådighedskonto på kr. til udlæg i forbindelse med tilsynsopgaver, herunder bestilling af flybilletter via Nettet. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, såfremt forskrifterne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 7 følges. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at ansøgningen om oprettelse af en rådighedskonto på kr. med tilhørende Visa elektronkort imødekommes til Familieafdelingen til udførelse af tilsynsopgaver. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 10. Allegården, moderniseringer af køkkener og bad samt etablering af havetrapper Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af afdeling Allegården fremsendt ansøgning om igangsætning af 9.etape af individuelle moderniseringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har godkendt de første 8 etaper af individuelle moderniseringer. KAB oplyser, at der er behov for yderligere ca. 20 køkkener, samt ca. 10 badeværelser á maksimalt kr. for 1.stk. køkken eller badeværelse, og ca. 2 stk. havetrapper á maksimalt kr. Beboerne skal vælge mellem et af følgende: køkken, badeværelse eller havetrappe. Der kan således ikke foretages en kombination mellem de 3 arbejder. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr kr. til dækning af køkken- og trappeudskiftning samt et 30-årigt realkreditlån stort kr kr. til dækning af badeværelsesudskiftninger. Ydelsen på lånene pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det installerede køkken/bad/trappe. Huslejestigningen vil således for køkkener maksimalt blive 700 kr./md i 20 år, for bad 600 kr./md i 30 år, og for trappe 100 kr./md i 20 år. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på henholdsvis kr. og kr. til finansiering af køkkenmodernisering/etablering af havetrapper og modernisering af badeværelser. 16

18 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben lånetilbud fra BRF /14 2 Åben ans fra kab /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 11. Ændring af styrelsesvedtægt Åben sag Sagsnr.: 14/30668 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Reformerne af førtidspension og fleksjob samt opgaveflytningen til Udbetaling Danmark af beregning og udbetaling af førtidspension og boligstøtte medfører, at Tårnby Kommunes styrelsesvedtægt skal justeres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det følger af lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2, at kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2. behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens 2, stk. 2. Reformen af førtidspension og fleksjob samt det ved lov flyttet opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmarks har medført, at der skal ske en justering af Tårnby Kommunes styrelsesvedtægt 17, stk. 2, og 18, stk. 2. Styrelsesvedtægtens 17, stk. 2, omhandler Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver, og det foreslås, at følgende slettes fra 17, stk. 2: Sociale pensioner, herunder førtidspensioner, Boligstøtte, Familieydelser. Da administrationen og udbetalingen af sociale pensioner, boligstøtte og familieydelser er ved lov overdraget til Udbetaling Danmark, har Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke længere den umiddelbare forvaltning af opgaverne. For så vidt angår udbetaling af førtidspension foretages det af Udbetaling Danmark, men tilkendelsen og sagsbehandlingen af de enkelte ansøgninger foretages af Jobcenter Tårnby. Førtidspensionsområdet er en tæt integreret del af beskæftigelsesindsatsen, og det anbefales derfor, at området flyttes til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. Det betyder, at der skal foretages en tilføjelse i styrelsesvedtægtens 18, stk. 2, hvor der efter fleksjob og ledighedsydelse tilføjes en ny dot: Førtidspension De foreslåede ændringer fremgår med ændringsmarkering af bilag 1. 18

20 Det skal oplyses, at Økonomiudvalget ved beslutning af 14. maj 2014 har godkendt, at budgetansvaret for serviceområde Førtidspension og Boligstøtte flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar Det foreslås, at ændringerne bliver 1. behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2014 og 2. behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 25. november Ændringerne foreslås at træde i kraft den 1. januar LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at godkende ændringerne i styrelsesvedtægten for Tårnby Kommune, som det fremgår af indstillingen, og videresender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Styrelsesvedtægt forslag om ændring pr /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 19

21 12. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena Åben sag Sagsnr.: 14/25706 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Cirkus Arena har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgning om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler udlån af grunden og plakatopsætning jf. betingelser i bilag. I øvrigt påpeges det at opstilling af cirkustelte kræver byggesagsbehandling, hvilket der skal ansøges om senest 30 dage før afholdelse af forestillingen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån - Teknisk Forvaltning /14 2 Åben Ansøgning om lån af grunden på hjørnet af Englandsvej og Ugandavej /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 13. Årsmøde i foreningen af kommunale social, sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of 21

23 14. Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/517 Sagsansvarlig: MHY.OF 22

24 15. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1098 Sagsansvarlig: TPE.OF 23

25 16. Orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/995 Sagsansvarlig: MHY.OF 24

26 17. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/329 Sagsansvarlig: khn.of 25

27 18. Anmodning om vikardækning i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/10038 Sagsansvarlig: kdk.as 26

28 19. Ny struktur i Teknisk Forvaltning - Drift af ejendomme - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2119 Sagsansvarlig: bgr.tf 27

29 20. Indkøb af 2 biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf 28

30 21. Tildeling af kontrakt på udbud af kantinedrift på Tårnby Rådhus - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/5634 Sagsansvarlig: aje.of 29

31 22. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Kantinen i Vestamagerhallen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/3460 Sagsansvarlig: cel.of 30

32 23. Fornyelse af alkoholbevilling til Oksen Bodega - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/617 Sagsansvarlig: cel.of 31

33 Bilagsoversigt 4. Udskiftning af brandmateriel på kommunens bygninger 1. Udskiftning af brandmateriel, oversigt over steder (94901/14) 5. Finansiering af lukkevagtsordning i Finansiering af lukkevagtsordning ( /13) 6. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del 1. Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf (162643/14) 2. Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale 3 (162865/14) 7. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner 1. (Lukket bilag) 10. Allegården, moderniseringer af køkkener og bad samt etablering af havetrapper 1. lånetilbud fra BRF (172434/14) 2. ans fra kab (172522/14) 11. Ændring af styrelsesvedtægt 1. Styrelsesvedtægt forslag om ændring pr (173901/14) 12. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena 1. Betingelser for udlån - Teknisk Forvaltning. (164817/14) 2. Ansøgning om lån af grunden på hjørnet af Englandsvej og Ugandavej (148480/14) 32

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere