Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard"

Transkript

1 Database om udviklingen i landdistrikterne Villy Søgaard Juni 2011

2 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, Center for Landdistriktsforskning CLF REPORT 10/2011 ISBN Undersøgelsen er udført efter opdrag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har haft mulighed for at afgive sine bemærkninger til undersøgelsen. For undersøgelsens endelige udformning er alene Center for Landdistriktsforskning ansvarlig. Villy Søgaard Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Summary Indledning formålet med en database Databasens indhold Eksempler på anvendelsesmuligheder Datamaterialets muligheder Datamaterialets begrænsninger Konkluderende bemærkninger Bilag 1 Datamaterialets variable

4 4

5 Summary This paper provides a brief overview of Statistics Denmark s micro data on individuals and companies in Denmark. Data on individuals include demographic variables (e.g. residential address, age, sex, marital status), socioeconomic variables (employment, income, level of education), housing conditions and workplace address. Company data include such variables as address, industry codes at various levels of classification, judicial form, number of employees, turnover, etc. The data set is a municipal version of a Social Accounting Matrix. Section 2 provides examples of topics and relationships that may be analyzed using this data. These include geographical differences in socio-economic status and their relationship with employment or housing conditions, commuting patterns and commuting distances, localization decisions and their bearing on financial performance, and a wide range of other topics relevant to rural studies. It is an important proviso that information on individuals or individual companies must be kept confidential. For example, geographical units (cells) should include at least 1,000 individuals. 5

6 6

7 1 Indledning formålet med en database Udviklingen i landdistrikterne er en integreret del af den geografiske udvikling i Danmark. Den påvirkes af millioner af enkeltbeslutninger om jobskifte og pendling, om lokalisering af arbejdspladser og offentlige institutioner, om skilsmisser, børnefødsler, immigration og emigration. Også mere overordnede beslutninger som f.eks. kommunalreformen har naturligvis stor betydning for den generelle udvikling i landdistrikter og udkantområder. Adgangen til et omfattende, kvantitativt datamateriale er af mange grunde en nødvendig forudsætning for at kunne analysere disse komplekse processer. Case-studier af enkelte lokalsamfund kan bidrage med væsentlige indsigter, men for at tegne et helhedsbillede er det nødvendigt med et mere omfattende datagrundlag. Det skyldes bl.a., at mange lokalsamfund er så små, at virkningen af enkeltstående begivenheder som fx oprettelsen eller nedlæggelsen af en lokal virksomhed kan præge det lokale billede meget stærkt. Via adgangen til Danmarks Statistiks mikrodata er det muligt, omend med en vis uundgåelig forsinkelse, at følge udviklingen på et meget detaljeret niveau. Adgangen til disse data rummer især to fordele. For det første betyder det store antal observationer bogstaveligt talt hele populationen at statistiske analyser vil være mere sikre 1 end tilsvarende analyser baseret på stikprøver alene. For det andet betyder den direkte onlineadgang til data, at det bliver overkommeligt at undersøge en problemstilling fra flere vinkler end det ellers ville være muligt. Et uventet resultat kan naturligvis skyldes, at virkeligheden ser anderledes ud, end man på forhånd forventede. Det skal der i givet fald ikke ændres på. Uventede sammenhænge kan imidlertid også opstå, fordi de valgte variable ikke helt måler det, man ønsker at måle eller fordi man har glemt at tage højde for forhold, man burde have kontrolleret for. Her giver onlineadgangen lettere mulighed for at prøve igen og måske finde ud af, at virkeligheden stadig ser anderledes ud end forventet. En gennemgang af databasens indhold vil blive givet i Afsnit 1 nedenfor. Afsnit 2 giver eksempler på analyser, som dataadgangen vil gøre det muligt at gennemføre og kommer til slut ind på materialets begrænsninger. Afsnit 3 sammenfatter og konkluderer. Endelig giver Bilag 1 en oversigt over de indgående variable. 1 Det skal dog understreges, at svage sammenhænge stadig kan være tilfældige i den forstand, at de ikke nødvendigvis afspejler nogen underliggende årsagssammenhænge. 7

8 1.1 Databasens indhold De mange konkrete variable, der indgår i databasen, er angivet i bilag 1 2. Formålet med dette afsnit er derfor alene at give et overblik. Overordnet omfatter databasen såvel person- som virksomhedsoplysninger, og da der er tale om registerbaserede oplysninger, er alle personer og virksomheder i Danmark inkluderet i materialet. Som bruger kan man dog ikke umiddelbart identificere konkrete virksomheder eller enkeltpersoner, da såvel person- som virksomhedsnumre af diskretionshensyn er krypterede. Hertil kommer, at personer og virksomheder er beskyttede af de fortrolighedskrav, som omtales nærmere i afsnit 3 nedenfor. Som udgangspunkt er der ikke nogen videnskabelig begrundelse for at interessere sig for konkrete enkeltpersoner eller enkelte husstande. Det enkelte individ er så at sige et raster i det samlede, statistiske billede. Kun hvis dette enkelte individ skiller sig ud i en sådan grad, at der må være tale om kodningsfejl, kan der være behov for fx at udelukke enkeltobservationer. Persondataene omfatter: Demografiske variable som fx adresse, køn, alder, nationalitet, civilstand, ind- og udvandring Socio-økonomiske variable som fx beskæftigelse, indkomst, uddannelsesniveau Boligforhold, herunder status som ejer eller lejer, ejendomsværdi, husstandstype, boligareal og boligydelse Beskæftigelse. Herunder branchetilhørsforhold og arbejdsstedsadresse Virksomhedsdata omfatter: Lokalisering. Arbejdssteds adressekode Branchekode. Branchekoder er angivet på 4 forskellige niveauer (m. hhv. 9, 27, 53 og 111 inddelinger) Virksomhedsform. Juridisk form (ApS, A/S, AMBA mv.) Virksomhedens størrelse. Antal ansatte, omsætning mv. Økonomi. Omsætning, overskud, aktiver, egenkapital mv. Energiforbrug For virksomhedernes vedkommende kunne enkeltobservationer i visse sammenhænge godt være videnskabeligt interessante. I sådanne situationer vil man imidlertid ofte benytte andre datakilder som f.eks. årsberetninger eller oplysninger fra andre databaser. 2 I enkelte tilfælde kan det være svært at dechifrere indholdet af den enkelte. Her vil man kunne finde svaret ved at indtaste koden på adressen: 8

9 Desværre dækker datasættet indtil videre en relativt begrænset periode. Alt i alt er der data for 11 år, fra og med 1996 til og med I denne periode er det muligt at foretage en geografisk opdeling på gamle kommuner. En opdeling efter bystørrelser er imidlertid kun muligt for årene 2005, 2006 og Mulighederne for at lave tidsserieanalyser er således stærkt begrænsede. Til gengæld er der meget gode muligheder for at lave såkaldte tværsnitsstudier (crosssection analyser) i kraft af det omfattende datamateriale. Mht. geografien er datasættet meget fintmasket, og man vil f.eks. kunne komme ned på sogne- eller postnummerniveau foruden naturligvis kommunalt og regionalt niveau. Som det vil fremgå af eksemplerne nedenfor, vil dette ofte være relevant i forbindelse med landdistriktsforskningen. 9

10 10

11 2 Eksempler på anvendelsesmuligheder Adgangen til en samlet database som den beskrevne åbner naturligvis meget store muligheder for at belyse udviklingen i forskellige dele af landet. Dette afsnit har alene til formål at give nogle smagsprøver, som dels kan illustrere materialets forskningsmæssige potentiale, dels dets muligheder som støtte for myndighedsbetjeningen. 2.1 Datamaterialets muligheder I kraft af kombinatorikkens love kan man naturligvis forestille sig en næsten uendelig mængde af mulige analyser, og her skal vi kun nævne nogle få centrale med afsæt i de emner, dataene omhandler. Der kan være grund til indledningsvis at pege på, at datasættet er udarbejdet som grundlag for den såkaldte overvågningsmodel (SAM-K). SAM er en forkortelse for Social Accounting Matrix, altså nationalregnskabsmatricen. K et henviser til, at der er tale om en tilsvarende matrice på kommunalt niveau. Summen af alle kommuners SAM er stemmer således med nationalregnskabet. Datamaterialet kan derfor benyttes til at analysere den økonomiske struktur i en kommune eller for den sags skyld et sogn. Det kan desuden benyttes som datagrundlag for økonomiske modeller for kommunalt eller subkommunalt niveau. Nærmere oplysninger om SAM-K kan hentes på adressen: Som man her oplyser,... er den økonomiske aktivitet i SAM-K ikke kun opdelt på erhverv. I SAM-K opgøres den økonomiske aktivitet også for produktionsfaktorer (især arbejdskraft, som opdeles på køn, alder og uddannelse), på institutioner (især familier, som opdeles på familietyper, par og enlige og familier med og uden børn), på efterspørgselskomponenter (råvareforbrug på erhverv, privatforbrug på forbrugskomponenter osv.) og på varer.... For det tredje henføres økonomiske aktiviteter og økonomisk interaktion systematisk til aktiviteternes eller interaktionens geografiske tilhørsforhold. Økonomiske aktiviteter henregnes enten til produktionsstedet, bopælsregionen eller til efterspørgselsstedet. Økonomisk interaktion som fx handel, pendling, turisme eller indkøb henregnes til både start- og slutpunkt for den økonomiske interaktion. For handel er startregionen produktionskommunen, mens slutregionen er efterspørgselskommunen, mens indkøb henregnes til bopælsregionen og efterspørgselsstedet. En relativt enkel måde at overveje mulighederne på er at opstille en tabel som den nedenstående, hvori de 28 forskellige parvise kombinationer af grupper er oplistet. Da der er tale om to forskellige typer af analyseenheder, personer og virksomheder, vil det ikke være muligt at foretage direkte krydstabuleringer for kombinationerne i felter med grå baggrund (7-22). Der kan endvidere være variable, som ikke er tilgængelige for de første år. 11

12 Tabel 1 Kombinationsmuligheder i datamaterialet Lokalisering Socioøkonomisk Status 1 Demografi Socioøkonomisk status Boligforhold Beskæftigelse Branche Størrelse Boligforhold 2 3 Beskæftigelse Lokalisering, virksomheder Branche Størrelse Økonomi Det vil føre for vidt at gennemgå alle kombinationsmuligheder her, men nogle eksempler kan illustrere tankegangen. I det øverste felt til venstre (med 1-tallet) kombineres demografi og socioøkonomisk status. Herunder ville man eksempelvis kunne analysere geografiske forskelle i socioøkonomisk status, sammenhænge mellem alder og/eller køn og socioøkonomiske variable mv. I relation til udviklingen i landdistrikter kunne det således være interessant at undersøge den socio-økonomiske stratificering på landet. Man kunne herefter fortsætte ned i felt nr. 2 og undersøge, hvorvidt den socio-økonomiske stratificering har sammenhæng med forskelle i boligforholdene. I den midterste gruppe af felter (7-22) vil man kunne undersøge en række forhold vedrørende samspillet mellem virksomheder og husholdninger. Pendlingsmønstret er et oplagt eksempel, men der er også mulighed for eksempelvis at undersøge, hvorvidt virksomheder inden for bestemte brancher lokaliserer sig efter adgangen til højt uddannet arbejdskraft, vælger at placere sig i nærheden af større bysamfund eller foretrækker en placering tæt ved en motorvej. I den sidste gruppe af felter (23-28) vil man kunne analysere erhvervsøkonomiske sammenhænge som f.eks. regionale forskelle i virksomhedernes økonomi, virksomhedsstørrelsens betydning inden for forskellige brancher osv. Datamaterialet er m.a.o. primært rettet mod samfunds- eller regionaløkonomiske analyser. Det rummer imidlertid også muligheder mht. andre typer af undersøgelser, og i en del sammenhænge kan det i vigtige henseender supplere disse. Et par eksempler kan illustrere hvordan. Den demografiske udvikling er på lang sigt helt afgørende for udviklingen på landet. En forståelse af de faktorer, der driver befolkningsudviklingen, er derfor af afgørende interesse. Datamaterialet kan bl.a. belyse, hvilke familietyper der bosætter sig hvor, og det kan bl.a. belyse deres uddannelsesniveau, indkomstforhold, alder og boligforhold. Denne type af information er væsentlig, hvis man eksempelvis ønsker at analysere den befolkningsmæssige dynamik i et mere langsigtet perspektiv. Selvom datamængden som nævnt er altomfatten- 12

13 de i den forstand, at alle borgere i Danmark principielt er inkluderet i datamaterialet, så er der imidlertid også forhold, det ikke umiddelbart giver svar på. Eksempelvis kan det kun indirekte sige noget om, hvilke motiver folk kan have til at bosætte sig, hvor de gør. For at få sådanne motiver belyst mere detaljeret kunne man derfor være interesseret i at gennemføre en supplerende intervieweller spørgeskemaundersøgelse. Ved denne type af undersøgelser er der normalt et betydeligt bortfald. Typisk vil man måske have en svarprocent på ca. 60, og selvom en del af bortfaldet skyldes tilfældige omstændigheder, så vil det ofte være interessant at se nærmere på mønstret i hvem der svarer, og hvem der ikke gør. Her kan datamaterialet være til hjælp og afsløre, om specielt de unge, de gamle eller de højtuddannede er over- eller underrepræsenteret i materialet. Virksomheders lokalisering er et andet centralt emne, som vil kunne belyses med udgangspunkt i datamaterialet. Virksomheder inden for forskellige brancher har forskellige lokaliseringsbehov, og en dybere forståelse for disse forskelle er et vigtigt element i forståelsen af den langsigtede erhvervsgeografiske udvikling. Også her gælder det, at databasen især vil have værdi i kombination med forskellige andre data- og analyseformer. Datamaterialet er selvsagt af stor relevans for den myndighedsbetjening, som Center for Landdistriktsforskning (CLF) har ansvaret for. Overvågningen af udviklingen på subkommunalt niveau i centrale parametre som befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, beskæftigelse og indkomstdannelse forudsætter således adgang til omfattende data på dette niveau. 2.2 Datamaterialets begrænsninger Datamaterialet rummer som nævnt meget betydelige muligheder. Det betyder imidlertid ikke, at man med denne dataadgang vil kunne løse enhver tænkelig opgave. I en del tilfælde vil det som anført være mest hensigtsmæssigt at anvende datamaterialet i sammenhæng med anden empiri, jf. det tænkte eksempel med spørgeskemaundersøgelsen ovenfor. Det omfattende datamateriale kan altså ikke erstatte, men i høj grad supplere, anden empiri. En særlig type af begrænsninger er konfidentialitetsbegrænsningerne. Formålet med disse er at sikre, at det ikke er muligt at identificere hverken personer eller virksomheder i de statistikker, som publiceres af Danmarks Statistik eller, som her, af en forskningsvirksomhed, der arbejder på grundlag af mikrodata fra Danmarks Statistik. Som tidligere omtalt er identifikationsnumre for virksomheder og personer krypterede, og det vil derfor i almindelighed ikke være muligt at identificere bestemte virksomheder eller personer i datamaterialet. I en række situationer er det dog i praksis muligt at gøre det, især hvor der er tale om meget dominerende virksomheder. Det er derfor ikke tilladt at søge efter enkeltpersoner eller 13

14 enkeltvirksomheder i datamaterialet, og data må kun publiceres, udprintes eller downloades i afidentificeret form. Specielt om personstatistikken gælder, jf. Danmarks Statistiks notat af om Diskretion ved anvendelse af individdata i Danmarks Statistiks forskerordninger: Det er et vurderingsspørgsmål, hvornår der skal diskretioneres. Der skal være mange personer i cellerne (dvs. der må være en grov eller aggregeret opdeling af data), hvis der er tale om følsomme data. Der findes ingen egentlig rangorden af Danmarks Statistiks personvariable, men de mest følsomme er oplysningerne om kriminalitet, anbringelser af børn, sygdomme (og andre sundhedsdata) samt sociale forhold.... En anden grund til diskretionering er af mere kommerciel art. Der er således en regel om, at der i geografiske inddelinger skal være mindst beboere i hver tabelcelle, for at beskytte mod meget målrettet markedsføring. (Danmarks Statistik, 2001, s. 3) Kravet kan umiddelbart forekomme restriktivt, men skal altså ses i relation til formålet. Danmarks Statistik henviser i dokumentet til sine egne publikationer som vejledende for, hvad der uden vanskeligheder kan publiceres. Som eksempler på denne type af publikationer kan nævnes sognedataene og oplysninger om bystørrelser, som i en del tilfælde omfatter enheder med færre end beboere. Det vil være CLF s politik i tvivlstilfælde at konsultere Danmarks Statistik. I visse tilfælde kan det således være relevant at analysere data på ét niveau og offentliggøre dem på et andet. For virksomhedsdata er kravet, at der skal være mindst 3 enheder i hver tabelcelle, og ingen af disse må være fuldstændig dominerende (fx tegne sig for mere end 80 % af den samlede værdi omsætning, beskæftigelse, eller hvad der nu konkret ønskes belyst) i den pågældende celle. Endelig skal det nævnes, at man som forsker har tavshedspligt mht. de oplysninger, man måtte komme i besiddelse af vedrørende enkeltpersoner eller virksomheder gennem arbejdet med dataene. I praksis er disse begrænsninger ikke noget væsentligt problem for en forskningsinstitution som CLF. Den kvantitative analyse har jo netop til formål at tegne et generelt billede og det vil i reglen ikke påvirkes i nævneværdig grad af en enkelt observation, i hvert fald når det gælder persondata. Enkeltvirksomheder kan dog godt have afgørende betydning, hvor de er meget store og dominerende i branchen. 14

15 3 Konkluderende bemærkninger Adgangen til data af høj kvalitet er selvsagt en væsentlig forudsætning for god empirisk forskning, ligesom den er en forudsætning for at løse vigtige resultatkontraktopgaver. Forudsætningen er imidlertid ikke tilstrækkelig: Der er et godt stykke vej fra store datamængder til gode analyser. Den fulde udnyttelse af materialet kræver både erfaring og holdarbejde med henblik på at identificere forskningsmæssigt interessante muligheder i materialet, udvikle og vedligeholde den analytiske kapacitet til at realisere dem og sidst men ikke mindst - formidle resultaterne. 15

16 16

17 Bilag 1 Datamaterialets variable Udtræk BEFOLKNINGEN fra Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) Variabel NOVPRIO November prioritering SOCSTIL1 Socioøkonomisk status Udtræk EJER Variabel ADRKOM CPRSENR CVRNR EJD KOM CPR-SENR - /selskabsnummer EJENDOMSNR Ejendomsnummer KOMMUNENR Udtræk Ejendomsvurderinger (EJVK) Variabel EJD EJENDOMSNR Ejendomsnummer EJDV EJDVBLB Ejendomsværdi GRV KOM GRVBLB Grundværdi KOMMUNENR Udtræk Boligtællingen (BOL) og Bygge- og boligregistret (BBR) fra 2005 Variabel ADRKOM ANTPERSH Antal personer på adressen BOLARTGL Boligens art BOPIKOM BVK1 Kode for varmeinstallation EJD ETAGE *Etageangivelse i CPR F100 Kommunenummer F101 Ejendomsnummer F102 Ejerforhold for ejendommen F102_EJERFORHOLD F102 Ejerforhold F203_BYGNINGSANVENDELSE F203/F213 Bygningsanvendelse F205_206_ANTAL_BOLIGER Antal boliger (Sum af F205 og F206) F207 Opførelsesår F207_OPFORELSESAR F207 Opførelsesår F216_SAMLET_AREAL F216 Samlet areal 17

18 F229 Varmeinstallation F260_HUSLEJE F260 Husleje F307_ENHEDSANVENDELSE Enhedsanvendelse F307/F330 F308_BOLIGTYPE F308 Boligtype F311 Enhedens samlede areal F311_SAMLET_AREAL F311 Samlet areal F312_BOLIGAREAL F312 Samlet boligareal F314 Antal værelser i bolig- eller F314_ANTAL_VERELSER erhvervsenheden F318 Toiletforhold F318_TOILETFORHOLD F318 Toiletforhold F319 Badeforhold F319_BADEFORHOLD F319 Badeforhold F320 Køkkenforhold F320_KOKKENFORHOLD F320 Køkkenforhold F322_UDLEJNINGSFORHOLD F392 Udlejningsforhold 2 F323 Årlig lejeafgift F323 Årlig leje (privat/enhed) / F260 - F32395_HUSLEJE Leje(erhverv/bygning) F392 Udlejningsforhold Boligart - kombination af F307 F3_BOLIGART Enhedsanvendelse og F308 Boligtype F3_EJERFORM Ejerform - kombination af F102 og F392 F3_EJERTYPE Ejertype - kombination af F306 og F102 KOM Udtræk Boligydelse (BOYA) Variabel BEVEGKOD BOLUDG BOYBEL BOYLAAN BOYTILSK FAKLEJEK FAKLEJP HUSINDK KOMKOD KORLAAN KORLEJE KORTILSK OPHOLK OPHOLM Kode for bevægelseshæmmet Boligudgift for ejere Boligydelsesbeløb i alt pr. måned Boligydelse, lån Boligydelse, tilskud Faktisk leje Husstandsindkomst Kommunekode Korrigeret lån Boligudgift til grund for beregning af tilskud Korrigeret tilskud dvs. husleje/boligudgift 18

19 SAGTYPE VARMEUDG Sagstype Varmeudgift Udtræk fra oplysningssedler (CON - kun til og med 2005, herefter RAS) Variabel AHBR_ Arbejdsstedets hovedbranche DSKOD FKTKOD FUNKTKOD DSKOD Arbejdsstedsfunktionskode FUNKTKOD Udtræk Døde i Danmark (DOD) Variabel ALDER Alder DODSDATO Firmastatistik formentlig ikke tilgængelig endnu? Men ellers er vi interesserede, VS. Udtræk Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau (FIRA) Navn ADR Andre driftsindtægter AFAT Afgang i alt AKODE Arbejdsstedskode AMTKOD Amtskode ARBNR Arbejdsstedsnr. ATIT Tilgang i alt BRA009 9 branchekode BRA branchekode BRA branchekode BRA branchekode BRANCHE DB03 branche CVRNR CVRnr. DTAM Tekniske anlæg og maskiner (driftsmid.) F_DB03 Firmaets hovedbranche F_DB93 Firmaets hovedbranche 19

20 JURNR (CVRNR) KENE KLOE KOMKOD KOMKOD2007 KRHE KVV OMS REGION2007 VAERK VIRKFORM Jurnr. Køb af energi Køb af lønarbejde Kommunekode Køb af hjælpemat., råvarer og embalage Køb af handelsvarer Omsætning Årsværk Virksomhedsform 20

21 Udtræk Regnskabsstatistikken (FIRE) Variabel AARE Årets resultat AARSV Årsværk AAT Anlægsaktiver i alt ADR Andre driftsindtægter AFAT Afgang i alt ALG Anden langfristet gæld Afskrivninger og nedskrivninger af ANMI materielle og immaterielle anlægsaktiver ARFS Årets resultat, før skat af ordinært og ekstraord. resultat ATAM Tekniske anlæg og maskiner ATIT Tilgang i alt BESK Antal besk. BRANCHE DB03 branche CVRNR CVRnr. EGUL Egenkapital ultimo EKUD Eksterne omkostninger i øvrigt EOI Ekstraordinære indtægter EOU Ekstraordinære udgifter FAAT Finansielle anlægsaktiver i alt GRBY Grunde og bygninger HENS Hensættelser JURNR (CVRNR) Jurnr. Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) KEGN egenkapitalen KENE Køb af energi KGL Kortfristet gæld til leverandører KLOE Køb af lønarbejde og underentrepriser KRHE Køb af hjælpematerialer, råvarer og emballage KVV Køb af handelsvarer LGAG Løninger og gager LGL Langfristet gæld til leverandører MAAT Materielle anlægsaktiver i alt OMAT Omsætningsaktiver i alt OMS Omsætning PAST Passiver i alt RFEP Resultat før finansielle og ekstraordinære poster RIFA Renteindtægter o.l. af finansielle anlægsaktiver RIOM Renteindtægter o.l. af omsætningsaktiver RUDG Renteudgifter o.l. SSAR Selskabsskat mv. af ordinært og ekstraord. resultat UDBY Udbytte VIRKFORM Virksomhedsform 21

22 Udtræk FIRM - Generel firmastatistik Variabel label CVRNR CVRnr GF_AARSV_1 Årsværk GF_ANSATTE_1 Antal ansatte nov GF_BAV_1 Bruttofortjeneste GF_KOM_KODE_1 Kommunekode GF_VTV_1 Værditilvækst GF_VTV_2 Værditilvækst GF_VTV_3 Værditilvækst Udtræk FIGT - Gammel firmastatistik JURNR JUR-nummer SENR SE-nummer BNOV Antal beskæftigede ultimo november VAERK Årsværk Udtræk EKSTRA_FIRM CVRNR GF_AARSV_1 GF_ANSATTE_1 SENR label CVRnr Årsværk Antal ansatte nov. Udtræk IDA ansættelser (IDAN) label ARBLED ARBSTK LBNR PERSBRC STILL TILKNYT TYPE Ledighedsgr. i arbejdsår (ekskl. ferie) Arbejdstedskode Arbejdssteds-løbenummer "Personlig" branche Arbejdsstilling Tilknytning til primært arbejdssted Oplysningstype Udtræk LBNR fra IDA ansættelser (IDAN) label LBNR Arbejdssteds-løbenummer Udtræk IDA persondata (IDAP) label 22

23 PSTILL Primær arbejdsstilling PSTILL2 Primær arbejdsstilling - år 2 Udtræk IDA arbejdssteder (IDAS) label ADRESSE Arbejdssteds adressekode 11 chr ADRGEO1 Arbejdsstedets GEO-kode 1 ADRGEO2 Arbejdsstedets GEO-kode 2 ARBGNR ARBKOM ARBSTK BRANCHE03 BRANCHE1 IDTILB LBNR Arbejdsstedskommune Arbejdsstedkode Branchekode for arbejdsstedet (db03) Branchekode (DB93) for arbejdsstedet Identitet for arbejdssted tilbage i tid Arbejdssteds-løbenummer Udtræk BRANCHE (fra IDAS) label BRANCHE03 Branchekode for arbejdsstedet (db03) LBNR Arbejdssteds-løbenummer Udtræk Indvandrere og efterkommere (IEPE) label CIVST Civilstand GENERATI Generation IEKODE Oprindelsesland lig med IELAND Oprindelsesland STATKODE Statsborgerskabskode Udtræk Indkomster (INDK) label AINDK94 Løn, fri bil mv før AM-bidrag (IKR) AKTKOEB Skattepligtige aktieoptioner AMTSSK Amtsskat ANDINDK Anden indkomst ARBFORS Arbejdsløshedsforsikring, Fagforening, Efterlønbid ARBLHU Arbejdsløshedsunderstøttelse (DUR ex feriepenge) BARNEP Børnepasningsorlov BEFORDR Befordringsfradrag i alt BOSBOERN Boligstøtte og børnecheck BRUTTO Bruttoindkomst BUNSKA Bundskat 23

24 CORLOEN Kontant løn - Arbejdsgivernes oplysningssedler DELPENS Delpension DGPEN94 Dagpenge-1994 DISPIND2 Samlet indkomst efter renter og skat DISPON Samlet indkomst efter renter og skat DSPSUM Særlig pensionsbidrag EFTLOEN Efterløn EFTLON Efterløn (2) EJVSKAT Ejendomsværdiskat ETABHUI Indskud på etableringskonto FOSFUFRD Indskud til privattegnet pension løbende udbetaling FRADRAG Fradrag i alt EXCL. FORSKER FRDPI Øvrige fradrag i personlig indkomst HONNY Arbejdsmarkedspligtige honorarer KAPINDKP Skattepligtig kapitalindkomst i året KAPPENS Indskud på privattegnet kapitalpension KISKAT Kirkeskat KMSKAT Kommuneskat KONTHJ Kontanthjælp KONTSKFRI Skattefri kontanthjælp KORSTOETT Beregnet korrigeret boligstøtte KORYDIAL Børnetilskud beregnet LEJINDT Skattepligtig nettolejeindtægt værelse/sommerhus LGRAD Ledighedsgrad LIGNFRDP Ligningsmæssige fradrag (i skattepligtig indkomst) LOENMIO Løndmodtagerudgifter LOENSKPL Skattepligtig løn MLLSKA Mellemskat OFFPENS Folke og førtidspension OMFANG Omfang af skattepligt OVSKEJD02 Beregnet lejeværdi af egen bolig PENSBLB2 pensionsudb. pengeinstitut og forsikr. PENSBLB7 Pension udbetalt af pensionskasse PERINDKP Skattepligtig personlige indkomst i året PFRDKM Personfradrag kommune PFRDST Personfradrag Stat QANDEN Honorar i udl dk arbg, erstat. tabt arbfortj QARBPENK Bidrag kapitalpension QATJPEN Samlede tjenestemandspensioner QATPLON Arbejdsgiver og lønmodtager bidrag til ATP (i beskæftige QHONINIO Underholdsbidrag og anden personlig indkomst QLONTMP2 Samlet løn excl. skatfri løn QOFFPEN Folke-og førtidspension samt tillægspension fra ATP QOVSKEJD Overskud af egen bolig (lejeværdi 80-99) samt lejeindtægt QOVSKVIR Nettooverskud af alle virksomheder før renter QRENTINA Samlede indland. renteindtægter incl. virksomhedsrenter QRENTUD Saml. fradragsberet. renteudg. incl. virk.-rent. =QRENTU 24

25 QRENTUD2 QRENTUD3 SKPLP94 SLUSKAT SLUTBID STIP TBKONT TILBTOT TOPSKA UNDERHOL UNHINDK VIRKSK Renteudgifter ( Fradrag i kapitalindkomst) Fradragsberettigede rentudg. incl. virksomhedsrenter, ex Skattepligtig indkomst Slutskat Arbejdsmarkedsbidrag Stipendier fra Statens uddannelsesstøtte Tilbagebetalt kontanthjælp Invaliditetsbeløb, tillæg, o.l. Topskat Betalt underholdsbidrag (FRADRAG) Modtaget underholdsbidrag Virksomhedsskat Udtræk DISCO fra Højkvalitetsdokumenterede Indkomster (INDH) DISCO DISCO for årets væsentligste lønmodtagerstilling DISCOK DISCO for hovedbeskæftigelse Udtræk Ledige CRAM (LC frem til 2006) GRADAAR Årets ledighedsgrad -nummer Udtræk Ledige CRAM (CRAM fra og med 2007) GRADAAR Årets ledighedsgrad -nummer Udtræk Lønstatistikken - Alle sektorer (LON) DSEJER Virksomhedens ejerform FUNK Arbejdsfunktion, DISCO-løn SEKTOR Sektor Udtræk POPULATION fra "Husstande og familier" (FAIN) ADRKOM Kommunekode BOPIKOM Bopæl i kommunen (14-cifret) CNR C-Familienummer CSTATUS C-Familiestatus CTYPE C-Familietype KOM Kommune 25

26 Udtræk Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) Adresse Arbejdsstedsadresse (8 cifret) ALDER RAS alder ARBKOM Arbejdsstedskommune ARBKOM06 Arbejdsstedskommune 2006 ARBSTIL94 Arbejdsstilling ATPBLB ATP-beløb HD RAS heltid-deltid KON LONBLB NOVPRIO ORLOV RASARBGNR RASDSKOD RASFUNKKODE RASHBRN SOCSTIL1 * Tilføjet fra CON Køn Lønbeløb November prioritering RAS orlov *Arbejdsgivernr. RAS *Arbejdsstedskode *Funktionskode *Hovedbranche Socioøkonomisk status Udtræk "Uddannelsesregistret" (UDDA) label HFAFGTP Afslutningstidspunkt for højst fuldførte uddannelse HFFSP Højeste fuldførte uddannelse (8- cifret) HFUDD Højeste fuldførte uddannelse (4-cifret AUDD) IGFSP Igangværende uddannelse (forspaltekode) IGINST Igangværende uddannelses institution IGPBGTP Tidspunkt for påbegyndelse af igangværende uddannelse IGUDD Igangværende uddannelse (4 cifret UDD-kode) Udtræk "Vandringer ind og ud af Danmark" (VRDK). Registret opdateres label ADRKOM Bopæls kommune AJOURDTO Ajourføringsdato ALD3112 Alder opgjort pr. 31/12 i tællingsåret. ALDER ALDER ALDER5 Alder - 5 års aldersgrupperet CIV1 Civilstandsgruppering 1 26

27 CIV2 Civilstandsgruppering 2 CIVST2 Civilstand FODEGRUP Føderegistreringsstedsgruppe FODREGKO Fødselsregistreringsstedskode GEO1 Geografiopdeling 1 GEO2 Geografiopdeling 2 HANDDTO Hændelsesdato INDUD Kode for ind-/udvandring INDUDINI Ind-/udvandringsland (initialer) INUDLAN Udlandskode INUDLGRP Ind-/udvandringsland grupperet KOEN Køn OPGDTO Opgørelsesdato STATINIT Statsborgerskabsinitialer (3 bogstaver) STATKODE Statsborgerskabskode STGRP1 Statb.gruppe 1 Subkommunale koder Materialet giver adgang til kommunekoder, sognekoder, postnummer, samt storhed og bykode de sidste dog kun for årene 2005, 2006 og

7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata

7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata 7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata Version: maj 2013 Indhold 7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata... 1 7.1 Indledning... 2 7.2 Benyttede begreber:... 3 7.3 Adgang

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Socioøkonomisk kortlægning

Socioøkonomisk kortlægning LIFA A/S Landinspektører, rådgiver og informationsformidler Socioøkonomisk kortlægning Brian Damsgaard Fredericia Kommune Allan Larsen - LIFA I did not do it Men det har godt nok været spændende at overtage.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 10. Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute make connections share ideas be inspired Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute Hvem bliver langtidsledige? Hvad er sandsynligheden for at komme tilbage i

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Skovstatistik SKOV5 Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort. 2006 data forventes august 2007

Skovstatistik SKOV5 Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort. 2006 data forventes august 2007 Befolkning Tabeller hvor referenceår 2006 bliver opdateret efter den gamle kommune- og amtsindelingen (før 2007) og efter den nye kommune- og regionsinddelingen (efter 2007) Folketal BEF1A Folketal pr.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere