Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard"

Transkript

1 Database om udviklingen i landdistrikterne Villy Søgaard Juni 2011

2 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, Center for Landdistriktsforskning CLF REPORT 10/2011 ISBN Undersøgelsen er udført efter opdrag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har haft mulighed for at afgive sine bemærkninger til undersøgelsen. For undersøgelsens endelige udformning er alene Center for Landdistriktsforskning ansvarlig. Villy Søgaard Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9-10 DK-6700 Esbjerg Tlf.: Fax:

3 Indholdsfortegnelse Summary Indledning formålet med en database Databasens indhold Eksempler på anvendelsesmuligheder Datamaterialets muligheder Datamaterialets begrænsninger Konkluderende bemærkninger Bilag 1 Datamaterialets variable

4 4

5 Summary This paper provides a brief overview of Statistics Denmark s micro data on individuals and companies in Denmark. Data on individuals include demographic variables (e.g. residential address, age, sex, marital status), socioeconomic variables (employment, income, level of education), housing conditions and workplace address. Company data include such variables as address, industry codes at various levels of classification, judicial form, number of employees, turnover, etc. The data set is a municipal version of a Social Accounting Matrix. Section 2 provides examples of topics and relationships that may be analyzed using this data. These include geographical differences in socio-economic status and their relationship with employment or housing conditions, commuting patterns and commuting distances, localization decisions and their bearing on financial performance, and a wide range of other topics relevant to rural studies. It is an important proviso that information on individuals or individual companies must be kept confidential. For example, geographical units (cells) should include at least 1,000 individuals. 5

6 6

7 1 Indledning formålet med en database Udviklingen i landdistrikterne er en integreret del af den geografiske udvikling i Danmark. Den påvirkes af millioner af enkeltbeslutninger om jobskifte og pendling, om lokalisering af arbejdspladser og offentlige institutioner, om skilsmisser, børnefødsler, immigration og emigration. Også mere overordnede beslutninger som f.eks. kommunalreformen har naturligvis stor betydning for den generelle udvikling i landdistrikter og udkantområder. Adgangen til et omfattende, kvantitativt datamateriale er af mange grunde en nødvendig forudsætning for at kunne analysere disse komplekse processer. Case-studier af enkelte lokalsamfund kan bidrage med væsentlige indsigter, men for at tegne et helhedsbillede er det nødvendigt med et mere omfattende datagrundlag. Det skyldes bl.a., at mange lokalsamfund er så små, at virkningen af enkeltstående begivenheder som fx oprettelsen eller nedlæggelsen af en lokal virksomhed kan præge det lokale billede meget stærkt. Via adgangen til Danmarks Statistiks mikrodata er det muligt, omend med en vis uundgåelig forsinkelse, at følge udviklingen på et meget detaljeret niveau. Adgangen til disse data rummer især to fordele. For det første betyder det store antal observationer bogstaveligt talt hele populationen at statistiske analyser vil være mere sikre 1 end tilsvarende analyser baseret på stikprøver alene. For det andet betyder den direkte onlineadgang til data, at det bliver overkommeligt at undersøge en problemstilling fra flere vinkler end det ellers ville være muligt. Et uventet resultat kan naturligvis skyldes, at virkeligheden ser anderledes ud, end man på forhånd forventede. Det skal der i givet fald ikke ændres på. Uventede sammenhænge kan imidlertid også opstå, fordi de valgte variable ikke helt måler det, man ønsker at måle eller fordi man har glemt at tage højde for forhold, man burde have kontrolleret for. Her giver onlineadgangen lettere mulighed for at prøve igen og måske finde ud af, at virkeligheden stadig ser anderledes ud end forventet. En gennemgang af databasens indhold vil blive givet i Afsnit 1 nedenfor. Afsnit 2 giver eksempler på analyser, som dataadgangen vil gøre det muligt at gennemføre og kommer til slut ind på materialets begrænsninger. Afsnit 3 sammenfatter og konkluderer. Endelig giver Bilag 1 en oversigt over de indgående variable. 1 Det skal dog understreges, at svage sammenhænge stadig kan være tilfældige i den forstand, at de ikke nødvendigvis afspejler nogen underliggende årsagssammenhænge. 7

8 1.1 Databasens indhold De mange konkrete variable, der indgår i databasen, er angivet i bilag 1 2. Formålet med dette afsnit er derfor alene at give et overblik. Overordnet omfatter databasen såvel person- som virksomhedsoplysninger, og da der er tale om registerbaserede oplysninger, er alle personer og virksomheder i Danmark inkluderet i materialet. Som bruger kan man dog ikke umiddelbart identificere konkrete virksomheder eller enkeltpersoner, da såvel person- som virksomhedsnumre af diskretionshensyn er krypterede. Hertil kommer, at personer og virksomheder er beskyttede af de fortrolighedskrav, som omtales nærmere i afsnit 3 nedenfor. Som udgangspunkt er der ikke nogen videnskabelig begrundelse for at interessere sig for konkrete enkeltpersoner eller enkelte husstande. Det enkelte individ er så at sige et raster i det samlede, statistiske billede. Kun hvis dette enkelte individ skiller sig ud i en sådan grad, at der må være tale om kodningsfejl, kan der være behov for fx at udelukke enkeltobservationer. Persondataene omfatter: Demografiske variable som fx adresse, køn, alder, nationalitet, civilstand, ind- og udvandring Socio-økonomiske variable som fx beskæftigelse, indkomst, uddannelsesniveau Boligforhold, herunder status som ejer eller lejer, ejendomsværdi, husstandstype, boligareal og boligydelse Beskæftigelse. Herunder branchetilhørsforhold og arbejdsstedsadresse Virksomhedsdata omfatter: Lokalisering. Arbejdssteds adressekode Branchekode. Branchekoder er angivet på 4 forskellige niveauer (m. hhv. 9, 27, 53 og 111 inddelinger) Virksomhedsform. Juridisk form (ApS, A/S, AMBA mv.) Virksomhedens størrelse. Antal ansatte, omsætning mv. Økonomi. Omsætning, overskud, aktiver, egenkapital mv. Energiforbrug For virksomhedernes vedkommende kunne enkeltobservationer i visse sammenhænge godt være videnskabeligt interessante. I sådanne situationer vil man imidlertid ofte benytte andre datakilder som f.eks. årsberetninger eller oplysninger fra andre databaser. 2 I enkelte tilfælde kan det være svært at dechifrere indholdet af den enkelte. Her vil man kunne finde svaret ved at indtaste koden på adressen: 8

9 Desværre dækker datasættet indtil videre en relativt begrænset periode. Alt i alt er der data for 11 år, fra og med 1996 til og med I denne periode er det muligt at foretage en geografisk opdeling på gamle kommuner. En opdeling efter bystørrelser er imidlertid kun muligt for årene 2005, 2006 og Mulighederne for at lave tidsserieanalyser er således stærkt begrænsede. Til gengæld er der meget gode muligheder for at lave såkaldte tværsnitsstudier (crosssection analyser) i kraft af det omfattende datamateriale. Mht. geografien er datasættet meget fintmasket, og man vil f.eks. kunne komme ned på sogne- eller postnummerniveau foruden naturligvis kommunalt og regionalt niveau. Som det vil fremgå af eksemplerne nedenfor, vil dette ofte være relevant i forbindelse med landdistriktsforskningen. 9

10 10

11 2 Eksempler på anvendelsesmuligheder Adgangen til en samlet database som den beskrevne åbner naturligvis meget store muligheder for at belyse udviklingen i forskellige dele af landet. Dette afsnit har alene til formål at give nogle smagsprøver, som dels kan illustrere materialets forskningsmæssige potentiale, dels dets muligheder som støtte for myndighedsbetjeningen. 2.1 Datamaterialets muligheder I kraft af kombinatorikkens love kan man naturligvis forestille sig en næsten uendelig mængde af mulige analyser, og her skal vi kun nævne nogle få centrale med afsæt i de emner, dataene omhandler. Der kan være grund til indledningsvis at pege på, at datasættet er udarbejdet som grundlag for den såkaldte overvågningsmodel (SAM-K). SAM er en forkortelse for Social Accounting Matrix, altså nationalregnskabsmatricen. K et henviser til, at der er tale om en tilsvarende matrice på kommunalt niveau. Summen af alle kommuners SAM er stemmer således med nationalregnskabet. Datamaterialet kan derfor benyttes til at analysere den økonomiske struktur i en kommune eller for den sags skyld et sogn. Det kan desuden benyttes som datagrundlag for økonomiske modeller for kommunalt eller subkommunalt niveau. Nærmere oplysninger om SAM-K kan hentes på adressen: Som man her oplyser,... er den økonomiske aktivitet i SAM-K ikke kun opdelt på erhverv. I SAM-K opgøres den økonomiske aktivitet også for produktionsfaktorer (især arbejdskraft, som opdeles på køn, alder og uddannelse), på institutioner (især familier, som opdeles på familietyper, par og enlige og familier med og uden børn), på efterspørgselskomponenter (råvareforbrug på erhverv, privatforbrug på forbrugskomponenter osv.) og på varer.... For det tredje henføres økonomiske aktiviteter og økonomisk interaktion systematisk til aktiviteternes eller interaktionens geografiske tilhørsforhold. Økonomiske aktiviteter henregnes enten til produktionsstedet, bopælsregionen eller til efterspørgselsstedet. Økonomisk interaktion som fx handel, pendling, turisme eller indkøb henregnes til både start- og slutpunkt for den økonomiske interaktion. For handel er startregionen produktionskommunen, mens slutregionen er efterspørgselskommunen, mens indkøb henregnes til bopælsregionen og efterspørgselsstedet. En relativt enkel måde at overveje mulighederne på er at opstille en tabel som den nedenstående, hvori de 28 forskellige parvise kombinationer af grupper er oplistet. Da der er tale om to forskellige typer af analyseenheder, personer og virksomheder, vil det ikke være muligt at foretage direkte krydstabuleringer for kombinationerne i felter med grå baggrund (7-22). Der kan endvidere være variable, som ikke er tilgængelige for de første år. 11

12 Tabel 1 Kombinationsmuligheder i datamaterialet Lokalisering Socioøkonomisk Status 1 Demografi Socioøkonomisk status Boligforhold Beskæftigelse Branche Størrelse Boligforhold 2 3 Beskæftigelse Lokalisering, virksomheder Branche Størrelse Økonomi Det vil føre for vidt at gennemgå alle kombinationsmuligheder her, men nogle eksempler kan illustrere tankegangen. I det øverste felt til venstre (med 1-tallet) kombineres demografi og socioøkonomisk status. Herunder ville man eksempelvis kunne analysere geografiske forskelle i socioøkonomisk status, sammenhænge mellem alder og/eller køn og socioøkonomiske variable mv. I relation til udviklingen i landdistrikter kunne det således være interessant at undersøge den socio-økonomiske stratificering på landet. Man kunne herefter fortsætte ned i felt nr. 2 og undersøge, hvorvidt den socio-økonomiske stratificering har sammenhæng med forskelle i boligforholdene. I den midterste gruppe af felter (7-22) vil man kunne undersøge en række forhold vedrørende samspillet mellem virksomheder og husholdninger. Pendlingsmønstret er et oplagt eksempel, men der er også mulighed for eksempelvis at undersøge, hvorvidt virksomheder inden for bestemte brancher lokaliserer sig efter adgangen til højt uddannet arbejdskraft, vælger at placere sig i nærheden af større bysamfund eller foretrækker en placering tæt ved en motorvej. I den sidste gruppe af felter (23-28) vil man kunne analysere erhvervsøkonomiske sammenhænge som f.eks. regionale forskelle i virksomhedernes økonomi, virksomhedsstørrelsens betydning inden for forskellige brancher osv. Datamaterialet er m.a.o. primært rettet mod samfunds- eller regionaløkonomiske analyser. Det rummer imidlertid også muligheder mht. andre typer af undersøgelser, og i en del sammenhænge kan det i vigtige henseender supplere disse. Et par eksempler kan illustrere hvordan. Den demografiske udvikling er på lang sigt helt afgørende for udviklingen på landet. En forståelse af de faktorer, der driver befolkningsudviklingen, er derfor af afgørende interesse. Datamaterialet kan bl.a. belyse, hvilke familietyper der bosætter sig hvor, og det kan bl.a. belyse deres uddannelsesniveau, indkomstforhold, alder og boligforhold. Denne type af information er væsentlig, hvis man eksempelvis ønsker at analysere den befolkningsmæssige dynamik i et mere langsigtet perspektiv. Selvom datamængden som nævnt er altomfatten- 12

13 de i den forstand, at alle borgere i Danmark principielt er inkluderet i datamaterialet, så er der imidlertid også forhold, det ikke umiddelbart giver svar på. Eksempelvis kan det kun indirekte sige noget om, hvilke motiver folk kan have til at bosætte sig, hvor de gør. For at få sådanne motiver belyst mere detaljeret kunne man derfor være interesseret i at gennemføre en supplerende intervieweller spørgeskemaundersøgelse. Ved denne type af undersøgelser er der normalt et betydeligt bortfald. Typisk vil man måske have en svarprocent på ca. 60, og selvom en del af bortfaldet skyldes tilfældige omstændigheder, så vil det ofte være interessant at se nærmere på mønstret i hvem der svarer, og hvem der ikke gør. Her kan datamaterialet være til hjælp og afsløre, om specielt de unge, de gamle eller de højtuddannede er over- eller underrepræsenteret i materialet. Virksomheders lokalisering er et andet centralt emne, som vil kunne belyses med udgangspunkt i datamaterialet. Virksomheder inden for forskellige brancher har forskellige lokaliseringsbehov, og en dybere forståelse for disse forskelle er et vigtigt element i forståelsen af den langsigtede erhvervsgeografiske udvikling. Også her gælder det, at databasen især vil have værdi i kombination med forskellige andre data- og analyseformer. Datamaterialet er selvsagt af stor relevans for den myndighedsbetjening, som Center for Landdistriktsforskning (CLF) har ansvaret for. Overvågningen af udviklingen på subkommunalt niveau i centrale parametre som befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, beskæftigelse og indkomstdannelse forudsætter således adgang til omfattende data på dette niveau. 2.2 Datamaterialets begrænsninger Datamaterialet rummer som nævnt meget betydelige muligheder. Det betyder imidlertid ikke, at man med denne dataadgang vil kunne løse enhver tænkelig opgave. I en del tilfælde vil det som anført være mest hensigtsmæssigt at anvende datamaterialet i sammenhæng med anden empiri, jf. det tænkte eksempel med spørgeskemaundersøgelsen ovenfor. Det omfattende datamateriale kan altså ikke erstatte, men i høj grad supplere, anden empiri. En særlig type af begrænsninger er konfidentialitetsbegrænsningerne. Formålet med disse er at sikre, at det ikke er muligt at identificere hverken personer eller virksomheder i de statistikker, som publiceres af Danmarks Statistik eller, som her, af en forskningsvirksomhed, der arbejder på grundlag af mikrodata fra Danmarks Statistik. Som tidligere omtalt er identifikationsnumre for virksomheder og personer krypterede, og det vil derfor i almindelighed ikke være muligt at identificere bestemte virksomheder eller personer i datamaterialet. I en række situationer er det dog i praksis muligt at gøre det, især hvor der er tale om meget dominerende virksomheder. Det er derfor ikke tilladt at søge efter enkeltpersoner eller 13

14 enkeltvirksomheder i datamaterialet, og data må kun publiceres, udprintes eller downloades i afidentificeret form. Specielt om personstatistikken gælder, jf. Danmarks Statistiks notat af om Diskretion ved anvendelse af individdata i Danmarks Statistiks forskerordninger: Det er et vurderingsspørgsmål, hvornår der skal diskretioneres. Der skal være mange personer i cellerne (dvs. der må være en grov eller aggregeret opdeling af data), hvis der er tale om følsomme data. Der findes ingen egentlig rangorden af Danmarks Statistiks personvariable, men de mest følsomme er oplysningerne om kriminalitet, anbringelser af børn, sygdomme (og andre sundhedsdata) samt sociale forhold.... En anden grund til diskretionering er af mere kommerciel art. Der er således en regel om, at der i geografiske inddelinger skal være mindst beboere i hver tabelcelle, for at beskytte mod meget målrettet markedsføring. (Danmarks Statistik, 2001, s. 3) Kravet kan umiddelbart forekomme restriktivt, men skal altså ses i relation til formålet. Danmarks Statistik henviser i dokumentet til sine egne publikationer som vejledende for, hvad der uden vanskeligheder kan publiceres. Som eksempler på denne type af publikationer kan nævnes sognedataene og oplysninger om bystørrelser, som i en del tilfælde omfatter enheder med færre end beboere. Det vil være CLF s politik i tvivlstilfælde at konsultere Danmarks Statistik. I visse tilfælde kan det således være relevant at analysere data på ét niveau og offentliggøre dem på et andet. For virksomhedsdata er kravet, at der skal være mindst 3 enheder i hver tabelcelle, og ingen af disse må være fuldstændig dominerende (fx tegne sig for mere end 80 % af den samlede værdi omsætning, beskæftigelse, eller hvad der nu konkret ønskes belyst) i den pågældende celle. Endelig skal det nævnes, at man som forsker har tavshedspligt mht. de oplysninger, man måtte komme i besiddelse af vedrørende enkeltpersoner eller virksomheder gennem arbejdet med dataene. I praksis er disse begrænsninger ikke noget væsentligt problem for en forskningsinstitution som CLF. Den kvantitative analyse har jo netop til formål at tegne et generelt billede og det vil i reglen ikke påvirkes i nævneværdig grad af en enkelt observation, i hvert fald når det gælder persondata. Enkeltvirksomheder kan dog godt have afgørende betydning, hvor de er meget store og dominerende i branchen. 14

15 3 Konkluderende bemærkninger Adgangen til data af høj kvalitet er selvsagt en væsentlig forudsætning for god empirisk forskning, ligesom den er en forudsætning for at løse vigtige resultatkontraktopgaver. Forudsætningen er imidlertid ikke tilstrækkelig: Der er et godt stykke vej fra store datamængder til gode analyser. Den fulde udnyttelse af materialet kræver både erfaring og holdarbejde med henblik på at identificere forskningsmæssigt interessante muligheder i materialet, udvikle og vedligeholde den analytiske kapacitet til at realisere dem og sidst men ikke mindst - formidle resultaterne. 15

16 16

17 Bilag 1 Datamaterialets variable Udtræk BEFOLKNINGEN fra Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) Variabel NOVPRIO November prioritering SOCSTIL1 Socioøkonomisk status Udtræk EJER Variabel ADRKOM CPRSENR CVRNR EJD KOM CPR-SENR - /selskabsnummer EJENDOMSNR Ejendomsnummer KOMMUNENR Udtræk Ejendomsvurderinger (EJVK) Variabel EJD EJENDOMSNR Ejendomsnummer EJDV EJDVBLB Ejendomsværdi GRV KOM GRVBLB Grundværdi KOMMUNENR Udtræk Boligtællingen (BOL) og Bygge- og boligregistret (BBR) fra 2005 Variabel ADRKOM ANTPERSH Antal personer på adressen BOLARTGL Boligens art BOPIKOM BVK1 Kode for varmeinstallation EJD ETAGE *Etageangivelse i CPR F100 Kommunenummer F101 Ejendomsnummer F102 Ejerforhold for ejendommen F102_EJERFORHOLD F102 Ejerforhold F203_BYGNINGSANVENDELSE F203/F213 Bygningsanvendelse F205_206_ANTAL_BOLIGER Antal boliger (Sum af F205 og F206) F207 Opførelsesår F207_OPFORELSESAR F207 Opførelsesår F216_SAMLET_AREAL F216 Samlet areal 17

18 F229 Varmeinstallation F260_HUSLEJE F260 Husleje F307_ENHEDSANVENDELSE Enhedsanvendelse F307/F330 F308_BOLIGTYPE F308 Boligtype F311 Enhedens samlede areal F311_SAMLET_AREAL F311 Samlet areal F312_BOLIGAREAL F312 Samlet boligareal F314 Antal værelser i bolig- eller F314_ANTAL_VERELSER erhvervsenheden F318 Toiletforhold F318_TOILETFORHOLD F318 Toiletforhold F319 Badeforhold F319_BADEFORHOLD F319 Badeforhold F320 Køkkenforhold F320_KOKKENFORHOLD F320 Køkkenforhold F322_UDLEJNINGSFORHOLD F392 Udlejningsforhold 2 F323 Årlig lejeafgift F323 Årlig leje (privat/enhed) / F260 - F32395_HUSLEJE Leje(erhverv/bygning) F392 Udlejningsforhold Boligart - kombination af F307 F3_BOLIGART Enhedsanvendelse og F308 Boligtype F3_EJERFORM Ejerform - kombination af F102 og F392 F3_EJERTYPE Ejertype - kombination af F306 og F102 KOM Udtræk Boligydelse (BOYA) Variabel BEVEGKOD BOLUDG BOYBEL BOYLAAN BOYTILSK FAKLEJEK FAKLEJP HUSINDK KOMKOD KORLAAN KORLEJE KORTILSK OPHOLK OPHOLM Kode for bevægelseshæmmet Boligudgift for ejere Boligydelsesbeløb i alt pr. måned Boligydelse, lån Boligydelse, tilskud Faktisk leje Husstandsindkomst Kommunekode Korrigeret lån Boligudgift til grund for beregning af tilskud Korrigeret tilskud dvs. husleje/boligudgift 18

19 SAGTYPE VARMEUDG Sagstype Varmeudgift Udtræk fra oplysningssedler (CON - kun til og med 2005, herefter RAS) Variabel AHBR_ Arbejdsstedets hovedbranche DSKOD FKTKOD FUNKTKOD DSKOD Arbejdsstedsfunktionskode FUNKTKOD Udtræk Døde i Danmark (DOD) Variabel ALDER Alder DODSDATO Firmastatistik formentlig ikke tilgængelig endnu? Men ellers er vi interesserede, VS. Udtræk Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau (FIRA) Navn ADR Andre driftsindtægter AFAT Afgang i alt AKODE Arbejdsstedskode AMTKOD Amtskode ARBNR Arbejdsstedsnr. ATIT Tilgang i alt BRA009 9 branchekode BRA branchekode BRA branchekode BRA branchekode BRANCHE DB03 branche CVRNR CVRnr. DTAM Tekniske anlæg og maskiner (driftsmid.) F_DB03 Firmaets hovedbranche F_DB93 Firmaets hovedbranche 19

20 JURNR (CVRNR) KENE KLOE KOMKOD KOMKOD2007 KRHE KVV OMS REGION2007 VAERK VIRKFORM Jurnr. Køb af energi Køb af lønarbejde Kommunekode Køb af hjælpemat., råvarer og embalage Køb af handelsvarer Omsætning Årsværk Virksomhedsform 20

21 Udtræk Regnskabsstatistikken (FIRE) Variabel AARE Årets resultat AARSV Årsværk AAT Anlægsaktiver i alt ADR Andre driftsindtægter AFAT Afgang i alt ALG Anden langfristet gæld Afskrivninger og nedskrivninger af ANMI materielle og immaterielle anlægsaktiver ARFS Årets resultat, før skat af ordinært og ekstraord. resultat ATAM Tekniske anlæg og maskiner ATIT Tilgang i alt BESK Antal besk. BRANCHE DB03 branche CVRNR CVRnr. EGUL Egenkapital ultimo EKUD Eksterne omkostninger i øvrigt EOI Ekstraordinære indtægter EOU Ekstraordinære udgifter FAAT Finansielle anlægsaktiver i alt GRBY Grunde og bygninger HENS Hensættelser JURNR (CVRNR) Jurnr. Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) KEGN egenkapitalen KENE Køb af energi KGL Kortfristet gæld til leverandører KLOE Køb af lønarbejde og underentrepriser KRHE Køb af hjælpematerialer, råvarer og emballage KVV Køb af handelsvarer LGAG Løninger og gager LGL Langfristet gæld til leverandører MAAT Materielle anlægsaktiver i alt OMAT Omsætningsaktiver i alt OMS Omsætning PAST Passiver i alt RFEP Resultat før finansielle og ekstraordinære poster RIFA Renteindtægter o.l. af finansielle anlægsaktiver RIOM Renteindtægter o.l. af omsætningsaktiver RUDG Renteudgifter o.l. SSAR Selskabsskat mv. af ordinært og ekstraord. resultat UDBY Udbytte VIRKFORM Virksomhedsform 21

22 Udtræk FIRM - Generel firmastatistik Variabel label CVRNR CVRnr GF_AARSV_1 Årsværk GF_ANSATTE_1 Antal ansatte nov GF_BAV_1 Bruttofortjeneste GF_KOM_KODE_1 Kommunekode GF_VTV_1 Værditilvækst GF_VTV_2 Værditilvækst GF_VTV_3 Værditilvækst Udtræk FIGT - Gammel firmastatistik JURNR JUR-nummer SENR SE-nummer BNOV Antal beskæftigede ultimo november VAERK Årsværk Udtræk EKSTRA_FIRM CVRNR GF_AARSV_1 GF_ANSATTE_1 SENR label CVRnr Årsværk Antal ansatte nov. Udtræk IDA ansættelser (IDAN) label ARBLED ARBSTK LBNR PERSBRC STILL TILKNYT TYPE Ledighedsgr. i arbejdsår (ekskl. ferie) Arbejdstedskode Arbejdssteds-løbenummer "Personlig" branche Arbejdsstilling Tilknytning til primært arbejdssted Oplysningstype Udtræk LBNR fra IDA ansættelser (IDAN) label LBNR Arbejdssteds-løbenummer Udtræk IDA persondata (IDAP) label 22

23 PSTILL Primær arbejdsstilling PSTILL2 Primær arbejdsstilling - år 2 Udtræk IDA arbejdssteder (IDAS) label ADRESSE Arbejdssteds adressekode 11 chr ADRGEO1 Arbejdsstedets GEO-kode 1 ADRGEO2 Arbejdsstedets GEO-kode 2 ARBGNR ARBKOM ARBSTK BRANCHE03 BRANCHE1 IDTILB LBNR Arbejdsstedskommune Arbejdsstedkode Branchekode for arbejdsstedet (db03) Branchekode (DB93) for arbejdsstedet Identitet for arbejdssted tilbage i tid Arbejdssteds-løbenummer Udtræk BRANCHE (fra IDAS) label BRANCHE03 Branchekode for arbejdsstedet (db03) LBNR Arbejdssteds-løbenummer Udtræk Indvandrere og efterkommere (IEPE) label CIVST Civilstand GENERATI Generation IEKODE Oprindelsesland lig med IELAND Oprindelsesland STATKODE Statsborgerskabskode Udtræk Indkomster (INDK) label AINDK94 Løn, fri bil mv før AM-bidrag (IKR) AKTKOEB Skattepligtige aktieoptioner AMTSSK Amtsskat ANDINDK Anden indkomst ARBFORS Arbejdsløshedsforsikring, Fagforening, Efterlønbid ARBLHU Arbejdsløshedsunderstøttelse (DUR ex feriepenge) BARNEP Børnepasningsorlov BEFORDR Befordringsfradrag i alt BOSBOERN Boligstøtte og børnecheck BRUTTO Bruttoindkomst BUNSKA Bundskat 23

24 CORLOEN Kontant løn - Arbejdsgivernes oplysningssedler DELPENS Delpension DGPEN94 Dagpenge-1994 DISPIND2 Samlet indkomst efter renter og skat DISPON Samlet indkomst efter renter og skat DSPSUM Særlig pensionsbidrag EFTLOEN Efterløn EFTLON Efterløn (2) EJVSKAT Ejendomsværdiskat ETABHUI Indskud på etableringskonto FOSFUFRD Indskud til privattegnet pension løbende udbetaling FRADRAG Fradrag i alt EXCL. FORSKER FRDPI Øvrige fradrag i personlig indkomst HONNY Arbejdsmarkedspligtige honorarer KAPINDKP Skattepligtig kapitalindkomst i året KAPPENS Indskud på privattegnet kapitalpension KISKAT Kirkeskat KMSKAT Kommuneskat KONTHJ Kontanthjælp KONTSKFRI Skattefri kontanthjælp KORSTOETT Beregnet korrigeret boligstøtte KORYDIAL Børnetilskud beregnet LEJINDT Skattepligtig nettolejeindtægt værelse/sommerhus LGRAD Ledighedsgrad LIGNFRDP Ligningsmæssige fradrag (i skattepligtig indkomst) LOENMIO Løndmodtagerudgifter LOENSKPL Skattepligtig løn MLLSKA Mellemskat OFFPENS Folke og førtidspension OMFANG Omfang af skattepligt OVSKEJD02 Beregnet lejeværdi af egen bolig PENSBLB2 pensionsudb. pengeinstitut og forsikr. PENSBLB7 Pension udbetalt af pensionskasse PERINDKP Skattepligtig personlige indkomst i året PFRDKM Personfradrag kommune PFRDST Personfradrag Stat QANDEN Honorar i udl dk arbg, erstat. tabt arbfortj QARBPENK Bidrag kapitalpension QATJPEN Samlede tjenestemandspensioner QATPLON Arbejdsgiver og lønmodtager bidrag til ATP (i beskæftige QHONINIO Underholdsbidrag og anden personlig indkomst QLONTMP2 Samlet løn excl. skatfri løn QOFFPEN Folke-og førtidspension samt tillægspension fra ATP QOVSKEJD Overskud af egen bolig (lejeværdi 80-99) samt lejeindtægt QOVSKVIR Nettooverskud af alle virksomheder før renter QRENTINA Samlede indland. renteindtægter incl. virksomhedsrenter QRENTUD Saml. fradragsberet. renteudg. incl. virk.-rent. =QRENTU 24

25 QRENTUD2 QRENTUD3 SKPLP94 SLUSKAT SLUTBID STIP TBKONT TILBTOT TOPSKA UNDERHOL UNHINDK VIRKSK Renteudgifter ( Fradrag i kapitalindkomst) Fradragsberettigede rentudg. incl. virksomhedsrenter, ex Skattepligtig indkomst Slutskat Arbejdsmarkedsbidrag Stipendier fra Statens uddannelsesstøtte Tilbagebetalt kontanthjælp Invaliditetsbeløb, tillæg, o.l. Topskat Betalt underholdsbidrag (FRADRAG) Modtaget underholdsbidrag Virksomhedsskat Udtræk DISCO fra Højkvalitetsdokumenterede Indkomster (INDH) DISCO DISCO for årets væsentligste lønmodtagerstilling DISCOK DISCO for hovedbeskæftigelse Udtræk Ledige CRAM (LC frem til 2006) GRADAAR Årets ledighedsgrad -nummer Udtræk Ledige CRAM (CRAM fra og med 2007) GRADAAR Årets ledighedsgrad -nummer Udtræk Lønstatistikken - Alle sektorer (LON) DSEJER Virksomhedens ejerform FUNK Arbejdsfunktion, DISCO-løn SEKTOR Sektor Udtræk POPULATION fra "Husstande og familier" (FAIN) ADRKOM Kommunekode BOPIKOM Bopæl i kommunen (14-cifret) CNR C-Familienummer CSTATUS C-Familiestatus CTYPE C-Familietype KOM Kommune 25

26 Udtræk Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) Adresse Arbejdsstedsadresse (8 cifret) ALDER RAS alder ARBKOM Arbejdsstedskommune ARBKOM06 Arbejdsstedskommune 2006 ARBSTIL94 Arbejdsstilling ATPBLB ATP-beløb HD RAS heltid-deltid KON LONBLB NOVPRIO ORLOV RASARBGNR RASDSKOD RASFUNKKODE RASHBRN SOCSTIL1 * Tilføjet fra CON Køn Lønbeløb November prioritering RAS orlov *Arbejdsgivernr. RAS *Arbejdsstedskode *Funktionskode *Hovedbranche Socioøkonomisk status Udtræk "Uddannelsesregistret" (UDDA) label HFAFGTP Afslutningstidspunkt for højst fuldførte uddannelse HFFSP Højeste fuldførte uddannelse (8- cifret) HFUDD Højeste fuldførte uddannelse (4-cifret AUDD) IGFSP Igangværende uddannelse (forspaltekode) IGINST Igangværende uddannelses institution IGPBGTP Tidspunkt for påbegyndelse af igangværende uddannelse IGUDD Igangværende uddannelse (4 cifret UDD-kode) Udtræk "Vandringer ind og ud af Danmark" (VRDK). Registret opdateres label ADRKOM Bopæls kommune AJOURDTO Ajourføringsdato ALD3112 Alder opgjort pr. 31/12 i tællingsåret. ALDER ALDER ALDER5 Alder - 5 års aldersgrupperet CIV1 Civilstandsgruppering 1 26

27 CIV2 Civilstandsgruppering 2 CIVST2 Civilstand FODEGRUP Føderegistreringsstedsgruppe FODREGKO Fødselsregistreringsstedskode GEO1 Geografiopdeling 1 GEO2 Geografiopdeling 2 HANDDTO Hændelsesdato INDUD Kode for ind-/udvandring INDUDINI Ind-/udvandringsland (initialer) INUDLAN Udlandskode INUDLGRP Ind-/udvandringsland grupperet KOEN Køn OPGDTO Opgørelsesdato STATINIT Statsborgerskabsinitialer (3 bogstaver) STATKODE Statsborgerskabskode STGRP1 Statb.gruppe 1 Subkommunale koder Materialet giver adgang til kommunekoder, sognekoder, postnummer, samt storhed og bykode de sidste dog kun for årene 2005, 2006 og

7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata

7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata 7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata Version: maj 2013 Indhold 7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata... 1 7.1 Indledning... 2 7.2 Benyttede begreber:... 3 7.3 Adgang

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

REGIONALE INDKOMSTFORSKELLE

REGIONALE INDKOMSTFORSKELLE 7. juni 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 REGIONALE INDKOMSTFORSKELLE Det vises, at de regionale forskelle i arbejdsmarkedsindkomst er steget uafbrudt

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Socioøkonomisk kortlægning

Socioøkonomisk kortlægning LIFA A/S Landinspektører, rådgiver og informationsformidler Socioøkonomisk kortlægning Brian Damsgaard Fredericia Kommune Allan Larsen - LIFA I did not do it Men det har godt nok været spændende at overtage.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling af data i

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice

Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik. Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Adgang til mikrodata i Danmarks Statistik Charlotte Leolnar Reif Forskningsservice Forskningsservice Del af Afdelingen for Salg og Marketing 17 medarbejdere fordelt på akademikere og IT-specialister og

Læs mere

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Estimation af lønpræmier

Estimation af lønpræmier d. 16.11.2005 LS Estimation af lønpræmier Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II Dette notat beskriver estimationen bag og beregningen af lønpræmier i Nationalregnskabets Adam erhverv.

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Charlotte Nielsen og Ivan Thaulow, Forskningsservice >> >> Disposition Hvorfor kombinere surveys og registerdata? Registerstruktur og indsamling

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 10. Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning Disse retningslinjer gælder alle forskere, som har adgang til data ved DST igennem OPENs autorisation. Forskningsservice har skærpet reaktionen

Læs mere

Karin Ørum Elwert Forskningsservice

Karin Ørum Elwert Forskningsservice Karin Ørum Elwert Forskningsservice Forskningsservice Del af Afdelingen for Personstatistik 20 medarbejdere bestående af akademikere og én sekretær Forskerenheden etableret i 2001 med elektronisk ordning

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning 29. maj 2015 Forskningsservice Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik stiller vores mange værdifulde data til rådighed for forskere

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, 2.. maj 2011 Datafortrolighedsgruppen FSP/- U D K A S T Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik 1. Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitikkens sigte

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed Leif Jensen Forskningsservice >> >> Oprettelse af konkrete projekter Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke muligheder er der

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2012

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2012 Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2012 Af Tommy Kaas, Aarhus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Lykkesholms Alle 2A, 3 post@kaasogmulvad.dk Reg:

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere