Inklusion af elever i læsevanskeligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion af elever i læsevanskeligheder"

Transkript

1 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

2 Indhold Inklusion af elever i læsevanskeligheder Hvad er læsevanskeligheder?... 4 Undervisning af elever i læsevanskeligheder At skabe sammenhæng Almene principper for det pædagogiske arbejde med elever i læsevanskeligheder Litteratur: Inklusion af elever i læsevanskeligheder

3 Inklusion af elever i læsevanskeligheder. De overordnede mål for sprog- og læseudvikling i Silkeborg Kommune gælder for alle elever dermed også elever i læsevanskeligheder: At alle børn og unge har en optimal sprog- og læseudvikling. At børn og unges sprog- og læsefærdigheder dokumenteres og forbedres. At den fælleskommunale sprog- og læsestrategi konkret udmøntes i alle dagtilbud, på alle skoler og på kommunens understøttende centre. Endvidere er det et mål, at der er et ensartet tilbud til alle børn og unge, uanset hvilket dagtilbud eller hvilken skole de befinder sig på. Det er også et mål, at der er en tydelighed i anvendelsen af skolernes brug af IT i forbindelse med læsning, stavning, skriftlig fremstilling samt andre faglige sammenhænge, hvor anvendelsen af IT kan forbedre elevens læringsbetingelser. I Silkeborg Kommune hører elever i læsevanskeligheder som udgangspunkt til i almenundervisningen. Inklusionscenter for Læsning understøtter med en række er og tiltag inklusion af elever i læsevanskeligheder. Indsatsen for elever i store læsevanskeligheder er karakteriseret ved nøgleordene: Tidlig Sammenhæng og kvalitet i tilbuddene Fleksible løsninger Inklusion af elever i læsevanskeligheder 3

4 Hvad er læsevanskeligheder? Læsning er defineret som afkodning x forståelse. Afkodning betyder, at man kan omsætte bogstaver til bogstavlyde, der kædes sammen til ord. Forståelse betyder, at man har et formål med at læse teksten, at man kan finde og vurdere centrale informationer i den læste tekst og, at læseren ind i den kontekst kan trække på sin viden om verden, sit ord- og begrebskendskab, forestillingsevne osv. Det centrale i læsningen bliver dermed ikke afkodningsprocessen alene men i høj grad den forståelse og den viden, der er knyttet til læseprocessen. Der kan være forskellige hindringsmekanismer i forbindelse med læseprocessen, som netop kan være hindrende for læseindlæringen og indlæring i almindelighed. I sammenhæng med hindringsmekanismerne er der ikke tale om dysleksi. Nogle af de almindeligste hindringsmekanismer er: svag begavelse, ringe sprogfunktioner, synsvanskeligheder, hørevanskeligheder, emotionelle og motivationelle problemer og negative faktorer knyttet til undervisningen fx hyppige skoleskift, hyppige lærerskift, mangelfuld undervisning m.m. I læseforskning taler man om to overordnede kategorier af læsevanskeligheder: Dysleksi/ordblindhed Vanskeligheder med sprogforståelse 4 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

5 Dysleksi er i den internationale forskning defineret således: Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed som er af neurobiologisk oprindelse. er kendetegnet ved vanskeligheder med præcis og/eller flydende ordgenkendelse og ved stave- og afkodningsvanskeligheder. Disse vanskeligheder stammer fra et deficit i den fonologiske komponent i sproget. Vanskelighederne er ofte uventede i forhold til andre kognitive færdigheder og deltagelsen i effektiv undervisning. Sekundære konsekvenser kan være problemer med læseforståelse og nedsat læseerfaring, som kan hæmme vækst i ordforråd og baggrundsviden. (Lyon, Shaywitz, Shaywitz, 2003) Inklusion af elever i læsevanskeligheder 5

6 Dyslektikere har vanskeligt ved at udnytte skriftens fundamentale alfabetiske princip. Det betyder, at dyslektikere skal bruge mange kræfter på at få bogstaver og lyd til at hænge sammen og lede frem til identifikation af de skrevne ord. Og det går ud over alt det andet i læsning og stavning. Det tager opmærksomhed fra forståelsen af tekster og fra sammenhængen i den skriftlige fremstilling. I den aktuelle definition er dysleksi ikke en hvilken som helst vanskelighed med at lære at læse. Det er en specifik indlæringsvanskelighed med at tilegne sig mere afgrænsede færdigheder i læsning, nemlig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip til at afkode ukendte ord. Det er vigtigt at pointere, at dysleksi er et spektrum, der forekommer i forskellige grader. Graden af dysleksiens hæmmende effekt bestemmes af forskellen mellem kravene til læsefærdigheden og elevens læseniveau. Det gælder generelt, at elever ikke er dyslektikere, når der er en velbeskrevet vanskelighed (funktionsnedsættelse og evt. diagnose), som kan forklare deres læsevanskeligheder på en indlysende måde. Det kan fx være store vanskeligheder med opmærksomhed som i ADHD. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at definitionen pointerer, at det er forbundet med markant større besvær for dyslektikere at udvikle funktionelle læsefærdigheder men ikke, at det er en umulighed. Det må gennem skoleforløbet vurderes i hvilket omfang arbejdet med at udvikle egen læsning skal fylde på baggrund af udviklingstakten og den funktionalitet der bliver opnået og set i forhold til den indsigt, faglige viden og udvikling af læringsredskaber, der er afgørende for at kunne klare sig i forhold til senere uddannelse, arbejde og samfundsliv. Dansk Videnscenter for Ordblindhed har i en omfattende landsdækkende undersøgelse fastslået, at antallet af ordblinde elever gennemsnitligt udgør 5-6%. 6 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

7 Inklusion af elever i læsevanskeligheder 7

8 Vanskeligheder med sprogforståelse: Eleven har vanskeligt ved at skabe forståelse og sammenhæng i den læste tekst. Det kan hænge sammen med et begrænset ordforråd og/eller, at eleven ikke er aktiv i læseprocessen. Eleven har svært ved at aktivere baggrundsviden, trække på relevant forforståelse, foretage relevante følgeslutninger, skelne mellem det centrale og det perifere i teksten. Der er ingen høj sammenhæng mellem begavelsesniveau og afkodningsfærdighed. Men når det gælder læseforståelse, så har begavelsen stor betydning. Svag begavelse får især negativ betydning for forståelsesprocessen. For at undgå at eleverne kommer til kort og får nederlag, er det en vigtig pædagogisk opgave at tilpasse både indhold, instruktionsform- og hastighed og undervisningsmetode i forhold til den enkelte elevs evnemæssige udrustning. Elever med forståelsesvanskeligheder skal have direkte, udpegende og systematisk undervisning i læseforståelsesstrategier før, under og efter læsningen. Sammensatte læsevanskeligheder: Der findes elever med sammensatte læsevanskeligheder, der har vanskeligheder med begge komponenter både ordafkodning og sprogforståelse. 8 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

9 Undervisning af elever i læsevanskeligheder. Nedenstående skema skal betragtes som en eksemplarisk model for forløbet for elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder samt elever i læsevanskeligheder på grundskoleniveau. Klassetrin Skolen PPR& Inklusionscenter for Læsning klassetrin Forebyggende og foregribende for læsevanskeligheder Læsevejleder Supplerende undervisning Holddelt undervisning klassetrin Undervisningsdifferentiering/inkluderende i klassen IT-kompensering Læsevejleder Supplerende undervisning Holddelt undervisning klassetrin Undervisningsdifferentiering/ inkluderende i klassen IT-kompensering Læsevejleder Supplerende undervisning Holddelt undervisning 10. klassetrin Undervisningsdifferentiering/inkluderende i klassen IT-kompensering Læsevejleder Supplerende undervisning Holddelt undervisning Talepædagog Læsekonsulent Psykolog Talepædagog Læsekonsulent Psykolog Læseklassekursus Projektforløb Talepædagog Læsekonsulent Psykolog Læseklasse Læsekonsulent Psykolog Læseklasse I overbygningen kan UU-vejlederen være en central person i forhold til at kvalificere unge til deres uddannelsesvalg, med speciel vægt på unge med særligt behov for vejledning. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 9

10 Indsatsen består af 4 dele: Forebyggende : Det er veldokumenteret, at læseforberedende aktiviteter kan forebygge læsevanskeligheder. Elever, der får tilbudt velstruktureret leg med bogstaver og sproglyde fx Hop om bord i lyd og ord, optimerer deres afkodningsforudsætninger og har dermed langt mindre risiko for at udvikle læsevanskeligheder end andre elever. Foregribende : En målrettet for de elever der er identificeret som værende i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. For nærmere information læs temahæftet Tidlig identifikation af børn i risiko for at udvikle sprog- og læsevanskeligheder samt den foregribende undervisning. Supplerende undervisning/indgribende : Der foretages en indgribende for de elever, hvor en forebyggende og foregribende har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Undervisningen bør gå på to ben, dels arbejdes der fortsat på elevens egen læseudvikling, og dels arbejdes der på kompenserende strategier med henblik på læring. Indsatsen må vurderes løbende og vægtes efter individuelle behov. Elever i dyslektiske vanskeligheder bør på et tidligt tidspunkt tilbydes adgang til og kursus i kompenserende IT fx CD-ord. Programmet er tilgængeligt på alle folkeskolerne i Silkeborg Kommune, og eleven kan få programmet installeret på sin hjemme-pc. Eleven bør få kursus i CD-ord, inden programmet tages i brug. Ligeledes anbefales det, at de voksne såvel lærerteamet som forældre får kursus i CD-ord. Nogle elever vil endvidere have behov for et læseklasseforløb fx i form af kursus ved Inklusionscenter for Læsning. 10 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

11 Inkluderende : Det er målet for den inkluderende : At eleven indgår i ligeværdige fællesskaber og er en værdifuld deltager i fællesskabet. At der er et sammenspil mellem klassens læreplan og individets læreplan. At eleven oplever progression i læring og udvikling. Erfaringer fra udviklingsforløb vedrørende IT og læsning viser, at det er vigtigt, at eleven har en IT-advokat tilknyttet. IT-advokaten understøtter vedvarende, at kompenserende IT implementeres og fortsat anvendes i almenundervisningen. I sammenhæng med en inkluderende ved hjælp af kompenserende IT anbefales det, at skolen har en IT-advokat for kompenserende IT, der har særlig didaktisk viden om og kompetence i IT-kompenserende hjælpemidler. Disse er organiseret i et fagligt netværk med personale fra Inklusionscenter for Læsning. Netværket består af netværksmøder og en elektronisk konference. Centrale temaer på netværksmøderne er: information om/formidling af nye nationale og kommunale bestemmelser og tiltag, ny litteratur, nye undersøgelser, tiltag og forskning på området. At dele viden, vurdere materialer herunder også software, diskutere mål og metoder og i det hele taget gensidigt inspirere og opkvalificere hinanden. Netværket er tænkt som en ressource for den enkelte IT-advokat og dennes skole. Inklusionscenter for Læsning understøtter inklusion af elever i læsevanskeligheder med en række tiltag. For nærmere information se under Inklusionscenter for Læsning. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 11

12 At skabe sammenhæng. Det kan være svært at fastholde og fortsætte en god skriftsproglig udvikling for en del elever efter perioder med intensiv læseundervisning. Det er derfor nødvendigt at fokusere yderligere på at skabe sammenhæng mellem den supplerende undervisning og normalundervisningen. Efter hver periode er eleven i en ny læringsposition, som den efterfølgende undervisning må tage afsæt i. Almene principper for det pædagogiske arbejde med elever i læsevanskeligheder. Almene principper for det pædagogiske arbejde med elever i læsevanskeligheder. Der er nogle generelle principper for undervisning af elever i store læsevanskeligheder. Det har vist sig, at denne elevgruppe har nytte af: Tidlig diagnosticering og tidlig hjælp. Intensiv undervisning enten 1:1 eller på mindre hold. Direkte, udpegende, systematisk undervisning. Fonologisk træning. Flere strategier til ordlæsning fx lydsyntese/analyse, stavelser, rimstrategi, morfologi, ortografi. Tidlig mulighed for IT-kompenserende hjælpemidler med henblik på at fremme læringsbetingelserne bredt og undgå et lærings-gab. Grundig undervisning med mulighed for overindlæring. Klar progression. Modellerende, guidende og dialogbaseret undervisning. Metakognitiv bevidsthed. Undervisning som vækker lærings- og læselyst. Opmuntring og forståelse, undgå at eleven opgiver læring. 12 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

13 Inklusion af elever i læsevanskeligheder 13

14 Beskrivelse af konkrete arbejdsmuligheder på den enkelte skole. De nævnte arbejdsmuligheder skal betragtes som et oplæg, de enkelte skoler kan videreudvikle og bearbejde. Det er vigtigt med et vedvarende fokus på, at det at læse giver mening, så elevens lyst bliver vakt og vedligeholdt. 14 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

15 0. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Dysleksi i familien. Talesproglige vanskeligheder. forebyggende Forsinket taleudvikling. Eleven anvender primært enkeltord frem for sætninger. Eleven har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter. Vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord. Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder. Eleven viser ringe interesse for bogstaver og/eller bøger. Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal. Kan have ringe korttidshukommelse. Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord. Vanskeligheder med at huske ord. Vanskeligheder med at rime. Bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed er i 0.kl. de vigtigste indikatorer for børn i risiko for dysleksi. forgribende indgribende Arbejde med sprogstimulering, som er målrettet læsning og skrivning. Bogstaverne og deres lyde introduceres systematisk og eksplicit. Arbejde med børnestavning. Skriveunderlag med alfabet + billeder til alle børn. Arbejde med IT fx CD-ord og andre relevante programmer. Højtlæsning for børn og samtale om indholdet fx dialogisk oplæsning. Gøre godt brug af samarbejdet mellem læseundervisning og bibliotek. Nøje overvejet progression i bogstaverne og deres lyde. Brug af bogstav- og lydhuset. Brug af materiale, som tager særligt hensyn til denne gruppe fx På vej til den første læsning. Brug af mange sanser, fx I fonemernes verden (håndfonemer). Huskehistorier til hvert bogstav. Arbejde med børnestavning. Arbejde med IT fx CD-ord og andre relevante programmer. Børnestavning på computer eller i-pad fx Skrivetavlen. Grundig repetition af bogstaverne og deres lyd i tæt samarbejde med en lærer. Sproglig opmærksomhed med særlig fokus på bogstaverne og deres lyde. Børnestavning. Arbejde med IT fx CD-ord og andre relevante programmer. Dialogisk oplæsning. Tæt samarbejde med talepædagogen. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 15

16 1. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord. Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning. Vanskeligheder med stavning. Nogle dyslektiske elever er lang tid om at lære navnene på abstrakte begreber såsom ugedage og måneder. Kan have ringe korttidshukommelse. forebyggende Målrettet og tydelig læseundervisning med fokus på bogstaverne og deres lyde, og hvordan man sætter dem sammen. Undervisningen skal bl.a. tage udgangspunkt i tekster med mange lydrette ord, mange gentagelser og god billedstøtte fx første læsning eller Søren og Mette systemet. Arbejde med sprogstimulering, som er målrettet læsning og skrivning. Bogstaverne og deres lyde repeteres hurtigt, og de udnyttes funktionelt i mange sammenhænge. Arbejde med børnestavning. Skriveunderlag med alfabet + billeder til alle børn. Arbejde med IT fx CD-ord og andre relevante programmer. Højtlæsning for børn og samtale om indholdet fx dialogisk oplæsning. Gøre godt brug af samarbejdet mellem læseundervisning og bibliotek. 16 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

17 1. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord. Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning. Vanskeligheder med stavning. Nogle dyslektiske elever er lang tid om at lære navnene på abstrakte begreber såsom ugedage og måneder. Kan have ringe korttidshukommelse. forgribende indgribende Foregribende undervisning til børn i risiko for dysleksi bør iværksættes på et tidligt tidspunkt. Det anbefales, at denne har et omfang på min. 20 minutter hver dag og indeholder: repetition af bogstaverne og deres lyd ved brug af mange sanser målrettet og tydelig læseundervisning med fokus på bogstaverne og deres lyde, og hvordan man sætter dem sammen undervisningen skal tage udgangspunkt i tekster med mange lydrette ord, mange gentagelser og god billedstøtte fx første læsning eller Søren og Mette systemet. Børnestavning. Der skal arbejdes med sprogstimulering, som er målrettet læsning og skrivning. IT som læse- og skriveværktøj fx CD-ord. Bog+cd eller fx Rådgivning hos læsevejlederen. Undervisningen kan foregå på hold eller som supplerende undervisning. Indhold: se foregribende undervisning. Søg rådgivning hos læsevejlederen, og evt. talepædagog, læsekonsulent, psykolog. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 17

18 2. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord. Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning. Vanskeligheder med stavning. Nogle dyslektiske elever er lang tid om at lære navnene på abstrakte begreber såsom ugedage og måneder. Ofte forsøger eleven at lære teksten udenad og trækker på forståelse ud fra konteksten. Kan have ringe korttidshukommelse.. forebyggende Målrettet og tydelig læseundervisning med fokus på bogstaverne og deres lyde og hvordan man sætter dem sammen. Undervisningen skal bl.a. tage udgangspunkt i tekster med mange lydrette ord, mange gentagelser og god billedstøtte fx første læsning eller Søren og Mette systemet. Arbejde med sprogstimulering som er målrettet læsning og skrivning. Bogstaverne og deres lyde udnyttes funktionelt i mange sammenhænge. Arbejde med børnestavning. Skriveunderlag med alfabet + billeder til alle børn. IT som læse- og skriveværktøj fx CD-ord. Højtlæsning for elever og samtale om indholdet fx ved dialogisk oplæsning. Arbejde med forståelsesstrategier. 18 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

19 2. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord. Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning. Vanskeligheder med stavning. Nogle dyslektiske elever er lang tid om at lære navnene på abstrakte begreber såsom ugedage og måneder. Ofte forsøger eleven at lære teksten udenad og trækker på forståelse ud fra konteksten. Kan have ringe korttidshukommelse.. forgribende indgribende Foregribende undervisning til børn i risiko for dysleksi bør iværksættes på et tidligt tidspunkt. Det anbefales, at denne har et omfang på min. 20 minutter hver dag og indeholder: repetition af bogstaverne og deres lyd ved brug af mange sanser målrettet og tydelig læseundervisning med fokus på bogstaverne og deres lyde, og hvordan man sætter dem sammen undervisningen skal tage udgangspunkt i tekster med mange lydrette ord, mange gentagelser og god billedstøtte fx første læsning eller Søren og Mette systemet. Børnestavning. Der skal arbejdes med sprogstimulering, som er målrettet læsning og skrivning. IT som læse- og skriveværktøj fx CD-ord. Bog+cd eller fx Søg rådgivning hos læsevejlederen. Søg evt. rådgivning ved talepædagog, læsekonsulent, psykolog. Undervisningen kan foregå på hold eller som supplerende undervisning. Indhold: se foregribende undervisning. Søg rådgivning hos læsevejlederen og evt. talepædagog, læsekonsulent, psykolog. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 19

20 3. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt. Vanskeligheder med at lære fremmedsprog. Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer. forebyggende I 3. klasse læser eleverne fortsat 20 minutter hver dag i klassen. Morfologi og ortografi introduceres i klassen. Faglige læsestrategier. Forståelsesstrategier. Læse- og skriverammer. dyslektiske elev kan ikke selv læse alderssvarende tekster. Disse skal derfor læses op for eleven fx ved hjælp af CD-ord. Kan have ringe korttidshukommelse. forgribende Læse- og stavekurser med fokus på det fonologiske princip. Sætte tydelige og overskuelige mål sammen med eleven. Der arbejdes med elevens bevidsthed om brug af læsestrategier. IT som læse- og skriveværktøj fx CD-ord. Søg rådgivning hos læsevejlederen. Søg evt. rådgivning ved talepædagog, læsekonsulent, psykolog. 20

21 3. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt. Vanskeligheder med at lære fremmedsprog. Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer. Kan have ringe korttidshukommelse indgribende Der arbejdes med lyde i ord, at sætte lydene sammen til ord og splitte ord op i lyde. Elevens egen forståelse af egne afkodningsstrategier: Lyd for lyd Stavelser Rim-strategi Morfologi Ortografi (ordbilleder) Lave plancher der systematiserer de ord, eleven arbejder med. Eleven læser og skriver udvalg af ord, der bekræfter det, eleven har arbejdet med. Elevens egen forståelse af sin læring. Kompenserende IT intensiveres, men i rolig progression. Det anbefales, at kompenserende IT ikke iværksættes før end, at eleven og dennes lærer har været på kursus i fx CD-ord. Ligeledes anbefales det, at eleven følges af en IT-advokat. Nogle elever vil have brug for et særligt undervisningstilbud i 3. klasse ved Inklusionscenter for Læsning. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 21

22 4.-5. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder med at formulere sig skriftsprogligt. Vanskeligheder med at lære fremmedsprog. Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer. Kan have ringe korttidshukommelse. forebyggende forgribende Undervisning i det morfematiske princip og ortografiske strukturer. Arbejde med faglige læsestrategier i alle fag. Læse- og skriverammer på computer. Tid til elevens læsning på klassen. Oplæsning og samtale om indhold og ord. Fokus på forståelsesstrategier. Stile og skrivning af historier. Undervisning i læsestrategier i forhold til forskellige type tekster. Faste skønlitterære- og faglige læsekurser anbefales integreret i årsplanen. Faglærere og evt. skolens læsevejleder inddrages aktivt i planlægningen. Kurser i læsestrategier. Kursus i læse- og skriverammer. Kursus i det fonematiske princip, morfematiske princip og ortografiske strukturer. Kursus i kompenserende IT. Søg rådgivning hos læsevejlederen. Søg evt. rådgivning ved talepædagog, læsekonsulent, psykolog. 22 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

23 4.-5. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder med at formulere sig skriftsprogligt. Vanskeligheder med at lære fremmedsprog. Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer. Kan have ringe korttidshukommelse. indgribende Arbejde med det fonematiske princip, morfematiske princip og ortografiske strukturer. Fokus på elevens bevidsthed om brug af læsestrategier og elevens regulering af disse: Lyd for lyd Stavelser Rim-strategi Morfologi Ortografi (ordbilleder) Arbejde med forståelsesstrategier. Lave plancher der systematiserer de ord, eleven arbejder med. Eleven læser og skriver udvalg af ord, der bekræfter det, eleven har arbejdet med. Elevens egen forståelse af sin læring. Kompenserende IT intensiveres, men i rolig progression. Det anbefales, at kompenserende IT ikke iværksættes før end, at eleven og dennes lærer har været på kursus i fx CD-ord. Ligeledes anbefales det, at eleven følges af en IT-advokat. Nogle elever vil have brug for et særligt undervisningstilbud i klasse ved Inklusionscenter for Læsning. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 23

24 6.-8. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser langsomt og upræcist. Tid til læsning i skolen. forebyggende Fortsætter med at stave upræcist, Fokus på faglig læsning og læseforståelse. staver ofte samme ord forskelligt i Fokus på forskellige læseformål i forhold til teksttype. samme tekststykke. Udsætter opgaver med læsning. Arbejde med stavning med udgangspunkt i ortografiske konventioner og regler. Undgår skrivning. Kan have problemer med at resumere tekster. Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster. Kan have ringe korttidshukommelse. Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier. Arbejder langsomt. Kan have ringe opmærksomhed på detaljer eller fokusere for meget på dem. Kan misforstå information. Kan have mangelfuldt ordforråd. Kan have et utilstrækkeligt ordforråd bl.a. pga. manglende læseerfaringer. Kan have problemer med planlægning af tid og opgaver. forgribende Faste skønlitterære- og faglige læsekurser anbefales integreret i årsplanen. Faglærere og evt. skolens læsevejleder inddrages aktivt i planlægningen. Læsning og stavning med udgangspunkt i det funktionelle aspekt. IT-kompenserende hjælpemidler bør være integreret i alle læse- og skrivefag. Kursus i læse- og skriverammer. Kursus i stavning med fokus på morfologi. Kursus i læsestrategier. 24 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

25 6.-8. klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser langsomt og upræcist. indgribende Fortsætter med at stave upræcist, staver ofte samme ord forskelligt i samme tekststykke. Udsætter opgaver med læsning. Undgår skrivning. Kan have problemer med at resumere tekster. Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster. Kan have ringe korttidshukommelse. Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier. Arbejder langsomt. Kan have ringe opmærksomhed på detaljer eller fokusere for meget på dem. Kan misforstå information. Kan have mangelfuldt ordforråd. Kan have et utilstrækkeligt ordforråd bl.a. pga. manglende læseerfaringer. Kan have problemer med planlægning af tid og opgaver. Repetition og vedligeholdelse af det fonologiske princip, det morfologiske princip og ortografiske strukturer. Arbejde med bevidsthed om læsestrategier og elevens egen tænkning om strategier. Opfølgning og videreudvikling af kompenserende IT-støtte. Det er vigtigt, at eleven allerede nu er meget vant til brug af IT-støtte, bl.a. fordi han/hun vil få brug for det ved afgangsprøven og videre på en ungdomsuddannelse. Opsummering af dagens opgaver, hvad gik de ud på, hvad der var svært, hvad der gik godt osv. Forberedelse af den kommende uges opgaver med særligt henblik på IT-støtte. Hjælp til struktur af projekter og emner. Kompenserende IT intensiveres, men i rolig progression. Det anbefales, at kompenserende IT ikke iværksættes før end, at eleven og dennes lærer har været på kursus i fx CD-ord. Ligeledes anbefales det, at eleven følges af en IT-advokat. Nogle elever vil have brug for et særligt undervisningstilbud i klasse ved Inklusionscenter for Læsning. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 25

26 klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser langsomt og upræcist. Det, der grundlægges i klasse videreudvikles. forebyggende Fortsætter med at stave upræcist, Læse- og skriverammer. staver ofte samme ord forskelligt i samme tekststykke. Udsætter opgaver med læsning. Undgår skrivning. Kan have problemer med at resumere tekster. Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster. Kan have ringe korttidshukommelse. Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier. Arbejder langsomt. Kan have ringe opmærksomhed på detaljer eller fokusere for meget på dem. Kan misforstå information. Kan have problemer med at færdiggøre ansøgninger. Kan have et utilstrækkeligt ordforråd pga. manglende læseerfaringer. Kan have problemer med planlægning af tid og opgaver. forgribende Kompenserende IT-hjælpemidler skal være velintegreret i alle fag. Kursus i læsestrategier i forhold til forskellige læseformål og teksttyper. Stavekursus. Læse- og skriverammer. 26 Inklusion af elever i læsevanskeligheder

27 klasse Kendetegn Indsats Beskrivelse af pædagogiske muligheder Læser langsomt og upræcist. indgribende Fortsætter med at stave upræcist, staver ofte samme ord forskelligt i samme tekststykke. Udsætter opgaver med læsning. Undgår skrivning. Kan have problemer med at resumere tekster. Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster. Kan have ringe korttidshukommelse. Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier. Arbejder langsomt. Kan have ringe opmærksomhed på detaljer eller fokusere for meget på dem. Kan misforstå information. Kan have problemer med at færdiggøre ansøgninger. Kan have et utilstrækkeligt ordforråd pga. manglende læseerfaringer. Kan have problemer med planlægning af tid og opgaver. særligt tilrettelagte læse- og staveundervisning fortsættes med endnu mere fokus på fleksible afkodningsstrategier end i klasse. Et udvidet morfologikursus. Kompenserende IT-støtte skal være velintegreret i elevens arbejdsform. Forbered eleven godt til afgangsprøven, så eleven kender forskellige typer tekster og er godt inde i IT-kompensation. Evt. kursus i læseforståelse i forhold til forskellige typer tekster. Nogle elever vil have brug for et særligt undervisningstilbud i 9. klasse ved Inklusionscenter for Læsning, i 10. klasse på Silkeborg Ungdomsskole. Inklusion af elever i læsevanskeligheder 27

28 Litteratur: Elbro, Scarborough: Early intervention. Early identification. Handbook of children s literacy. T. Nunes & P. Bryant (red). Kluwer Academic Publishers. Høien, Lundberg: Dysleksi. Special-pædagogisk forlag. Lyon, Shaywitz, Shaywitz: A definition af dyslexia. Annals of dyslexia. Vol. 53, 1-14sessment of the Scientific Research Literature on Rea Læsning i fagene: Undervisningsministeriet. Nationalt Videncenter for Læsning. Ordblind Inklusion. Dansk Videnscenter for Ordblindhed. Pøhler: Dysleksi - en fælles nordisk udfordring. Forlaget Landsforeningen af Læsepædagoger Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi MindSet for inklusion. Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi 28 Inklusion af elever i læsevanskeligheder Layout: Skole

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning 2 Indholdsfortegnelse Elevgrundlag... 4 Formål... 5 Målet er... 5 Undervisningen vil være rettet mod... 6 Opfølgning

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Jeg fatter ikke en brik!

Jeg fatter ikke en brik! Jeg fatter ikke en brik! Differentiering af læseundervisningen i folkeskolens ældste klasser Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU, Århus Universitet Dagens emner 1. Centrale komponenter

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September 2015 1 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Færdigheder i læsning (Scarborough, 2001; Elbro, 2014) Sprogforståelse Aktive mentale modeller

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder.

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. Tejbjergs testbatteri Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. 12-04-2010 Indholdsfortegnelse Tejbjergskolen -praksis i forhold til undervisning, planlægning og tilrettelæggelse

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest Find stavemåden Eleven skal skabe forbindelse fra lyd til bogstav (som i stavning) Find det,

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning i Aarhus Ordblinde og fremmedsprogsundervisning Kompetencecenter for Læsning 11. januar 2018 Kristine Kirshøj Stokholm krisk@aarhus.dk Program Kl. 8.30 10.00 Præsentation Dysleksi og de oplevede vanskeligheder

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

LÆS OG LÆR IT - TEENS 7.-9. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning

LÆS OG LÆR IT - TEENS 7.-9. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning LÆS OG LÆR IT - TEENS 7.-9. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning 2 Indholdsfortegnelse Elevgrundlag...4 Formål....5 Elev-delen...6 Beskrivelse af rejseholdsperioderne...6 Forældredelen....7

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Talesprog skriftsprog taleprocessering

Talesprog skriftsprog taleprocessering Talesprog skriftsprog taleprocessering Disposition Introduktion til min undersøgelse, 2003 Undersøgelsen og resultater fokus på udvalgte dele Praksis eksempler Talepædagogen og læsepædagogen som vigtige

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Dysleksi / ordblindhed

Dysleksi / ordblindhed Dysleksi / ordblindhed Professionshøjskolen 26-12-2008 Marianne Aaen Thorsen 1 Disposition 5. januar 2009 Oversigt over kursusindhold Læsning og læseudvikling Læsevanskeligheder Definitioner af dysleksi

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Læsning og den normale læseudvikling. kritiske forudsætninger for læsning - herunder eksempler på aktiviteter

Læsning og den normale læseudvikling. kritiske forudsætninger for læsning - herunder eksempler på aktiviteter Oplæg om læsning og læseundervisning i indskolingen, på mellemtrinnet og i specialundervisningen Kregme Skole 5. august, 27. oktober, 19. januar og 23. februar Ved Marianne Aaen Thorsen, talepædagog og

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Tidlige sproglige tegn. Forebyggende indsats. Disposition

Tidlige sproglige tegn. Forebyggende indsats. Disposition Tidlige sproglige tegn Forebyggende indsats Disposition Tidlige sproglige tegn i småbørnsalderen - i den talesproglige udvikling - metoder til at vurdere sprogudviklingen - forebyggende indsats Tegn i

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk En landsdækkende socialøkonomisk kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning og inklusion. Mikael Højbjerg Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk Thomas Mose

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE 2014/2015 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? 34 Bogstavernes - form og lyd 35 Arbejde med stavelser,

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse Hvornår? Greve Kommune Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart Ulla Flye Andersen Tale-sprogkonsulent ufa@sprogogleg.dk www.sprogogleg.dk Sprogvurderingsmaterialet = ét materiale 3 år

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Struktureret tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde I Sprogpakken arbejdes der med tre forskellige pædagogiske indsatsformer i arbejdet med sprog: samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde.

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser Min egen ordbog med Den Talende Bog, 1.-2. klasse Færdigheds og vidensmål Læringsmål Aktiviteter Tegn på læring kan være Udfordringsopgave Evaluering Afkodning Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet

Læs mere

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap INTROTEKST 1:Spørgsmålene vedrører den støtte, som elever med særlige behov modtager som ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om.

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om. INTROTEKST 2: Spørgsmålene vedrører elever med særlige behov, som modtager ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Hold fast i den gode fortælling tal, læs, skriv og producer

Hold fast i den gode fortælling tal, læs, skriv og producer Hold fast i den gode fortælling tal, læs, skriv og producer Kære konferencedeltagere til De små læser Tak for sidst. Jeg lovede jer et udvalg af mine slides til mit oplæg Hold fast i den gode fortælling.

Læs mere

Dysleksi: symptomer, årsager og følger

Dysleksi: symptomer, årsager og følger Dysleksi: symptomer, årsager og følger Biblioteket som ressource i dyslektikeres studie- og arbejdsliv Elisabeth Arnbak Center for Grundskoleforskning, DPU Indhold 1. Centrale komponenter i læsning 2.

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Dansk a rsplan 1. a rgang 2014/2015

Dansk a rsplan 1. a rgang 2014/2015 Dansk a rsplan 1. a rgang 2014/2015 Dansk på 1.årgang Lærer: MK Uge Fælles mål Læringsmål Materiale og aktiviteter Organisering Evaluering og opfølgning Uge 33-38 Hvad er målet med perioden? Klassen skal

Læs mere

VAKS Et undervisningsmateriale til ordblinde elever. Marija Novovic, studienummer: bk10d368

VAKS Et undervisningsmateriale til ordblinde elever. Marija Novovic, studienummer: bk10d368 Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Forside til BA Titel skal oplyses med maksimalt 80 anslag. Eksamenstermin Maj-juni 2015 Titel: VAKS Et undervisningsmateriale til ordblinde elever.

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed!

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed! Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København Afskaf ordblindhed! Forældre kræver i stigende grad at få afklaret, om deres barn er ordblindt. Skolen er ofte henholdende

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Fokus Kompetenceområde LÆSNING Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Færdigheds- og vidensmål vidensområde Forberedelse Eleven kan forberede læsning Eleven har viden om måder til at

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Elever med dysleksi / ordblindhed

Elever med dysleksi / ordblindhed Elever med dysleksi / ordblindhed CVU København og Nordsjælland Kursusnummer 807-088i 09-12-2007 Marianne Aaen Thorsen 1 Litteratur til 7. og 21. januar 2008 Orienterer dig i følgende: Carsten Elbro: Læsning

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Evalueringsrapport Aalestrup Realskole 2009-2010. Indholdsfortegnelse

Evalueringsrapport Aalestrup Realskole 2009-2010. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Baggrunden side 1 Mål for Turbodansk på Aalestrup Realskole side 1 Turbodansk-lektionens opbygning side 2 Teorien bag Turbodansk-lektionens opbygning side 2 Turbodansk-lektionen

Læs mere

Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere.

Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere. Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere. Som led i skolens udviklingsprojekt om faglig læsning og læseforståelse, som senere er indgået i projektet LITERACY, gennemgik 18 HF- historielærere og 4

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Hvad sker der (egentlig)

Hvad sker der (egentlig) Hvad sker der (egentlig) inden for læseforskningsfeltet? FVU og ordblindekonference Odense, 27. november 2014 ina@borstroem.dk Nyeste læseforskningsprojekter Afdækning og afgrænsning af ordblindhed Afkodningsstrategier

Læs mere