TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL SLUTEVALUERING"

Transkript

1 TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Sjælland Tekst og layout af: Jon Toft-Jensen, Januar 2015 For yderligere information, kontakt: Jon Toft-Jensen, på telefon eller mail 2 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken

3 INDHOLD SAMMENFATNING GENERELT OM PROJEKTET 4 OM TILLÆGSEVALUERINGEN 4 RESULTATER 5 EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTETS DELTAGERTILSLUTNING 6 EVALUERING AF PROJEKTETS GENNEMFØRTE AKTIVITETER 7 EVALUERING AF DELTAGERNES TILFREDSHED OG UDBYTTE 10 BILAG KOMPETENCEFABRIKKENS GENNEMFØRTE OG AFLYSTE AKTIVITETER 14 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Indhold 3

4 SAMMENFATNING GENERELT OM PROJEKTET KOMPETENCEFABRIKKENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Projektet Kompetencefabrikkens overordnede formål har været, at bidrage til kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet, samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Sjælland. Projektet er blevet gennemført i perioden oktober 2010 januar 2015, hvoraf perioden fra oktober 2013 januar 2015 udgør to på hinanden følgende forlængelser i forhold til den oprindelige ansøgning. Kompentencefabrikkens målgruppe er det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Aktørerne i erhvervsfremmesystemet har dét til fælles, at de alle arbejder for at styrke virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder gennem forbedring og udbygning af rammevilkårene, samt vejledning af virksomhederne. OM TILLÆGSEVALUERINGEN Denne tillægsevaluering dækker over Kompetencefabrikkens aktiviteter i perioden april 2014 til januar I denne periode blev der gennemført 16 aktiviteter. Der blev i forsommeren 2014 foretaget en slutevaluering af Kompetencefabrikkens aktiviteter i perioden oktober 2010 marts Nærværende tillægsevaluering skal læses som et bilag til denne Slutevaluring Kompentencefabrikken, der publiceredes juli Udover slutevalueringen, er der tidligere foretaget en Midtvejsevaluering Kompetencefabrikken fra januar 2013 og en Kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse fra september Tillægsevalueringen sigter mod at opdatere den samlede projektperiodes deltagertilslutning, gennemførte aktiviteter, samt deltagertilfredshed og -udbytte. Med disse opdaterede resultater fra aktiviteterne i perioden april 2014 januar 2015 er det samlede billede af resultaterne for hele projektperioden ikke ændret væsentligt i forhold til det billede, resultaterne fra perioden oktober 2010 marts 2014 har givet. Det vurderes derfor, at aktiviteterne i tillægsperioden ikke tilføjer noget nyt til best practice for kompetenceudvikling og netværkssamarbejde i forhold til de konklusioner og anbefalinger, der blev draget i slutevalueringen fra juli 2014, hvorfor denne tillægsevaluering ikke går mere i dybden med best practise for den samlede projektperiode. For mere information om projektets karakteristiska, logiske sammenhænge i projektets effektkæde, samt uddybende beskrivelse af datagrundlaget henvises ligeledes til slutevalueringen. 4 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Sammenfatning

5 RESULTATER Kompetencefabrikkens aktiviteter i tillægsperioden har ikke i væsentlig grad ændret billedet af resultaterne set i forhold til slutevalueringen af juli 2014, og konklusioner og anbefalinger er følgeligt uændrede fra de fremsatte i slutevalueringen. DELTAGERTILSLUTNING OG AKTIVITETER Kompetencefabrikken har gennemført aktiviteter, hvor der har været deltagelse af totalt 491 unikke deltagere gennem hele projektperioden. I den tilsagnsgivne projektansøgning er det angivet, at Kompetencefabrikken forventes at gennemføre forløb med 150 forskellige deltagere, og det er dette resultatmål, som står som gældende for den samlede projektperiode. Dette mål er således opfyldt. Derudover vægter projektansøgningen, at deltagerne repræsenterer det brede erhvervsfremmesystem i regionen. Størstedelen af deltagerne (68 %) er kommunalt ansatte, mens personer tilknyttet lokal erhvervsservice, Væksthus Sjælland, Region Sjælland og uddannelsesorganisationer udgør henholdsvis 11 %, 8 %, 7 % og 5 % af de unikke deltagere gennem hele projektperioden. Det vurderes, at Kompetencefabrikken har haft deltagere fra det brede erhvervsfremmesystem i regionen. DELTAGERTILFREDSHED OG UDBYTTE For den samlede projektperiode har 96 % af deltagerbesvarelserne angivet, at deltageren har været tilfreds eller meget tilfreds med Kompentencefabrikkens aktivteter. 93 % var tilfredse eller meget tilfredse med det faglige indholds relevans, 87 % syntes, at det faglige niveau var passende, og 87 % mente, at de i høj grad eller i nogen grad kunne bruge indholdet af Kompetencefabrikkens aktiviteter i deres daglige arbejde. I projektansøgningen forventes det at 150 deltagere opkvalificeres i forhold til deres nuværende jobfunktion. Til at vurdere om dette har været tilfældet, er deltagerne blevet adspurgt, om Kompetencefabrikkens aktiviteter har bidraget med nye redskaber med anvendelighed i deres daglige arbejde. 78 % svarer, at dette har været tilfældet i høj grad eller i nogen grad, og dette svarer 383 af de unikke deltagere ved direkte omregning. Ses der udelukkende på de, som svarer i høj grad, er andelen 31 % svarende til 152 unikke deltagere. Det vurderes således, at dette opkvalificeringsmål er opfyldt. Projektansøgningen har desuden som effektmål, at 25 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Om dette er sket, er ikke muligt at vurdere på baggrund af de spørgsmål, som deltagerne er blevet bedt om at besvare. Det anbefales således fremadrettet, at der er en større sammenhæng mellem projektansøgningens opstillede effektmål og spørgerammen inden dataindsamling påbegyndes. Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Sammenfatning 5

6 EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTETS DELTAGERTILSLUTNING I perioden oktober 2010 januar 2014 gennemførte Kompetencefabrikken aktiviteter, hvor der var deltagelse af i alt 403 unikke deltagere. I tillægsperioden gennemførte Kompetencefabrikken aktiviteter i perioden september 2014 januar 2015 med deltagelse af i alt 119 unikke deltagere. 31 af disse deltagere havde tidligere deltaget i aktiviteter i Kompetencefabrikkens regi, og totalt for hele perioden oktober 2010 til januar 2015 har der således været deltagelse af 491 unikke deltagere. Den tilsagnsgivne projektansøgning fra september 2010 beskriver, at Kompetencefabrikken forventes at gennemføre 150 deltagerforløb i projektansøgning. Dette antalsmål er således mere end opnået. Det beskrives samtidig i projektansøgningen, at Kompetencefabrikkens aktiviteter skal være for det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Figur 1 herunder viser deltagersammensætningen opdelt på organisationstype. Heraf fremgår det, at gennem den samlede projektperiode har mere end to tredjedele af deltagerne været fra de kommunale organistationer. Derudover står lokal erhvervsservice, Væksthus Sjælland, Region Sjælland og uddannelsesinstitutionerne hver især for andele på 5 % til 11 % af de unikke deltagere. Deltagersammensætningen i tillægsperioden bærer præg af de mange skræddersyede kommunale forløb, og Kompentencefabrikkens aktiviteter har i denne periode således fundet hele 85 % af sine deltagerne i kommunerne. Således har 13 ud af 16 gennemførte aktiviteter i tillægsperioden indgået i skræddersyede kommunale forløb. Figur 1. Deltagersammensætning fra Kompetencefabrikken opdelt på organisationstype. Tillægsperioden 4 % 11 % 85 % Den samlede projektperiode 1 % Kommuner 5 7 % 5 % 7 Lokal % erhvervsservice 8 % 8 % Væksthus Sjælland 11 % 11 % 68 % 68 % Kommuner Kommuner Lokal erhvervsservice Lokal erhvervsservice Væksthus Sjælland Væksthus Sjælland Region Sjælland Region Sjælland Uddannelsesinstituti Uddannelsesinstitutioner Øvrige oner Øvrige 6

7 EVALUERING AF PROJEKTETS GENNEMFØRTE AKTIVITETER Siden Kompetencefabrikkens opstart i oktober 2010 har der været afholdt 91 forskellige arrangementer i Kompetencefabrik-regi. Sammenlagt har disse arrangementer haft deltagere. Disse aktiviteter har på forskellig vis søgt at tilføre en kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører, som er Kompetencefabrikkens formål beskrevet i projektansøgningen. Udover de 91 gennemførte arrangementer, har der i løbet af projektperioden været planlagt yderligere syv arrangementer, som er blevet aflyst af forskellige årsager. I Kompetencefabrikkens nulpunktsmåling blev der identificeret en række indsatsområder, som det blev anbefalet, at Kompetencefabrikken skulle fokusere på. Disse overordnede indsatsområder kan opdeles efter om de har med direkte eller indirekte vækstudfordringer at gøre. Af figur 2 fremgår fordeling af de gennemførte aktiviteter på disse indsatsområder. Aktiviteter, der falder under flere indsatsområder, fremgår flere steder i tabellerne, og tabellen kan derfor ikke summeres til totaler. Kompetencefabrikken har udover disse aktiviteter gennemført 17 aktiviteter med i alt 265 deltagere, som ikke falder ind under indsatsområdekategoriseringen i figur 2. Figur 2. Fordeling af aktiviteter og deltagere på overordnede indsatsområder i den samlede projektperiode. Direkte vækstudfordringer Indsatsområde Aktiviteter Deltagere Ledelse og strategi Innovation 7 77 Kapitalfremskaffelse 3 40 Internationalisering og salg 3 53 Kvalificeret arbejdskraft 1 10 Satsning på nye samarbejdsformer 3 28 Vejledning i krav om offentlige udbud 2 26 Indirekte vækstudfordringer Indsatsområde Aktiviteter Deltagere Lokale rammevilkår Udarbejdelse af erhvervsstrategi og målsætninger Virksomhedsforståelse 5 88 Det fremgår tydeligt af figuren, at det største enkeltstående indsatsområde i Kompetencefabrikkens projektperiode har været at forbedre de lokale rammevilkår. Dette indsatsområde har også haft stor fokus i tillægsperioden. Dernæst har der også været en stor andel aktiviteter med fokus på ledelse og strategi samt udarbejdelse af erhvervsstrategi og målsætninger. Samlet set har der været flest aktiviteter med fokus på indirekte vækstudfordringer, og det er også aktiviteterne under indsatsområderne herunder, der samlet set har haft den største deltagertilslutning. Der er således sket et markant skifte siden midtvejsevalueringen af Kompetencefabrikken, hvor fordelingen af aktiviteter mellem direkte og indirekte vækstudfordringer var næsten lige. Denne udvikling har været yderligere forstærket i tillægsperioden. Skiftet illustrerer, at Kompetencefabrikken, som beskrevet i slutevalueringen, har været gennem en udvikling i løbet af projektperioden, der har betydet ændringer for prioriteringen af indsatsområder. Årsag til og konsekvens af denne ændrede prioritering beskrives nærmere i slutevalueringen. 7

8 FORDELINGEN AF AKTIVITETSTYPER GENNEM PERIODEN Aktiviteterne afholdt af Kompetencefabrikken er kategoriseret i fire forskellige aktivitetstyper; kurser og workshops, skræddersyede forløb, konferencer og seminarer og studieture. De nærmere definitioner, der ligger til grund for denne typeinddeling, ses i boksen herunder. I løbet af den samlede projektperiode har der været flest aktiviteter kategoriseret som kurser og workshops og skræddersyede forløb. Som det fremgår af figur 3, har der været henholdsvis 50 og 31 af disse typer aktiviteter, mens der har været otte konferencer og seminarer og to studieture. Målt på samlet deltagerantal har der ligeledes været klart flest deltagere ved kurser og workshops og de skræddersyede forløb her dog flest i de skræddersyede forløb. Relativt set i forhold til antal aktiviteter, er det typen konferencer og seminarer, som topper med i gennemsnit ca. 25 deltagere pr. aktivitet. Det vurderes dog, at det gennemsnitlige deltagerantal fortæller mere om forskellen på formatet i de forskellige aktivitetstyper end på deres popularitet, og dette er derfor ikke et parameter, som de overordnede aktivitetetstypers succes skal vurderes ud fra. Antallet af deltagere pr. aktivitet fordelt på aktivitetstyper har i tillægsperioden ikke adskilt sig væsentligt fra den resterende projektperiode, hvorfor oversigten for den samlede projektperiode kun afviger meget lidt fra opgørelsen i slutevalueringen. I løbet af projektperioden har der, som beskrevet i slutevaluering af juli 2014, været et markant skifte i typen af gennemførte aktiviteter. Denne udvikling har været forstærket i tillægsperioden, hvor 13 ud af 16 gennemførte aktiviteter har været skræddersyede forløb. Figur 3. Antal aktiviteter og deltagere fordelt på aktivitetstyper i den samlede projektperiode Kurser og workshops Skræddersyede forløb Kurser og workshops Skræddersyede forløb 14 Kurser og workshops Kurser Skræddersyede og workshops forløb Konferencer og seminarer Konferencer og seminarer 10 Skræddersyede Konferencer og forløb seminarer 202 Konferencer og seminarer Antal aktiviteter Antal deltagere Antal deltagere 19 pr. aktivitet Antal deltagere 8

9 Figur 4. Antal aktiviteter fordelt på år og aktivitetstyper Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Figur 5. Antal deltagere fordelt på år og aktivitetstyper Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Af figur 4 og 5 ses tendensen med et skifte fra fokus på kurser og workshops til fokus på de kommunale skræddersyede forløb ganske klart. De skræddersyede forløb, der fokuserer på at styrke den kommunale service i mødet med virksomhederne, er således blevet opprioteret. Dette skyldes ifølge projektledelsen et behov og ønske fra kommunal side om at blive støttet i de respektive udviklingsprocesser i de pågældende kommuner. Samtidig har det været vigtigt for projektet at sikre tilstrækkeligt med medfinansiering i form af registrering af deltagerarbejdstimer, og projektledelsen kan således have haft et økonomisk incitament for at prioritere skræddersyede forløb og konferencer og seminarer, da disse aktivitetstyper i gennemsnit har de højeste deltagertilslutninger. 15 ud af 16 gennemførte aktiviteter i tillægsperioden har været seminarer eller dele af skræddersyede forløb. En samlet oversigt over alle Kompetencefabrikkens aktiviteter er vedlagt som bilag til evalueringen. 9

10 EVALUERING AF DELTAGERNES TILFREDSHED OG UDBYTTE Ved afslutning af hver aktivitet er deltagerne blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema med spørgsmål omhandlende tilfredshed og udbytte. Den samlede svarprocent på disse evalueringsskemaer gennem hele projektperioden er på ca. 60 %. Den relativt lave svarprocent skyldes bl.a., at der ved enkelte arrangementer af forskellige årsager ikke er blevet uddelt evalueringsskemaer. Den indsamlede data fra disse evalueringsskemaer bygger dog stadig på knap 1000 besvarelser, og det vurderes at disse kan give et repræsentativt billede af den samlede deltagertilfredshed og det samlede deltagerudbytte. Det er disse deltagerbesvarelser, som ligger til grund for de følgende siders evaluering af tilfredshed og udbytte på forskellige parametre. TILFREDSHED MED AKTIVITETERNE Hovedparten af deltagerne i Kompetencefabrikkens aktiviteter har overordnet set været tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteten, de har deltaget i. På tværs af aktivitetstyper angiver 38 %, at de har været meget tilfredse med den pågældede aktivitet, mens 58 % angiver, at de har været tilfredse. Det er således blot 4 %, der har anset aktiviteten som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Målt på de enkelte aktivitetstyper er der, som det fremgår af figur 6 nedenfor, relativt store forskelle i deltagertilfredsheden. De skræddersyede forløb oplever generelt en noget lavere deltagertilfredshed end de tre andre aktivitetstyper, da 8 % af deltagerne i disse forløb har vurderet aktiviteterne som utilfredstillende. Samtidig er andelen, som svarer, at de har været meget tilfredse, markant lavere end ved de andre aktivitetstyper. I tillægsperioden har der her været en større andel af besvarelser i begge ender af skalaen i forhold til den samlede projektperiode. Der kan læses mere om årsager og mulige forklaringer på de forskellige aktivitetstypers deltagertilfreds i slutevalueringen. AKTIVITETERNES FAGLIGHED Deltagerne er blevet bedt om at svare på to spørgsmål vedrørende den pågældende aktivitets faglighed. På spørgsmålet omhandlende tilfredshed med akti- Figur 6. Deltagernes samlede tilfredshed med aktiviteten. Opgjort for den samlede projektperiode. 49 % 50 % 50 % 69 % Tilfreds Meget tilfreds 49 % 23 % 47 % 50 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer 10

11 vitetens faglige indhold og relevans, svarer 93 %, at de har været tilfredse eller meget tilfredse. Af figur 7 fremgår det, at tilfredsheden på dette område er lavest ved de skræddersyede forløb. Her er andelen, der anser aktiviteten som utilfredsstillende, på 11 %. De skræddersyede forløb i tillægsperioden har, set i forhold til den samlede projektperiode, en væsentligt større andel af deltagere, som har været meget tilfredse med det faglige indhold og relevans. I forhold til slutevalueringen af juli 2014 er denne andel således steget fra 20 % til 29 %. Andelen af utilfredse er på nogenlunde samme niveau gennem hele projektperioden. Deltagernes vurdering af aktiviteternes faglige niveau viser, at 87 % fandt niveauet passende, mens 5 % fandt det for lavt og 8 % fandt det for højt. Af dette vurderes det faglige niveau i Kompetencefabrikkens aktiviteter overordnet set at have ramt målgruppen godt. Opdelt på aktivitetstyper har fordelingen kun ændret sig meget lidt i forhold til slutevalueringen. Overtallet af skræddersyede forløb i tillægsperioden bevirker dog, at den samlede andel deltagere, der vurderer det faglige niveau som pas- Figur 7. Deltagernes tilfredshed med aktivitetens faglige indhold og relevans. Opgjort for den samlede projektperiode. 45 % 60 % 54 % 43 % Tilfreds Meget tilfreds 52 % 29 % 41 % 50 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Figur 8. Deltagernes vurdering af aktivitetens faglige niveau. Opgjort for den samlede projektperiode. 4 % 12 % 6 % 88 % 85 % 91 % 100 % For lavt Passende For højt 8 % 3 % 3 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer 11

12 sende, falder fra 91 % for aktiviteterne frem til marts 2014 til 87 % for alle aktiviteter i hele projektperioden. AKTIVITETERNES ANVENDELIGHED I DET DAGLIGE ARBEJDE Deltagerne er med to forskellige spørgsmål blevet bedt om at svare på aktiviteternes anvendelighed i deres daglige arbejde. På det første af disse spørgsmål, som går på deltagernes vurdering af aktivitetens praktiske anvendelighed, angiver henholdsvis 41 % og 46 %, at de i høj grad eller i nogen grad kan bruge indholdet fra aktiviteten i deres hverdag. 13 % svarer, at dette kun i mindre grad er tilfældet, mens 1 % vurderer, at aktiviteten slet ikke har bidraget med noget, de kan bruge i deres hverdag. Blandt de skræddersyede forløb er andelen, som vurderer, at aktiviteterne har haft en praktisk anvendelighed i deres hverdag, noget lavere end i de tre andre aktivitetstyper. Udviklingen har dog bevæget sig i positiv retning set i forhold til slutevalueringen, da de skræddersyede forløb i tillægsperioden gennemsnitligt set har fået pænere deltagervurderinger end de tidligere skræddersyede forløb. Figur 9. Deltagernes vurdering af aktivitetens praktiske anvendelighed. Opgjort for den samlede projektperiode. 6 % 20 % 4 % 14 % 43 % 47 % 54 % 50 % I mindre grad I nogen grad 50 % 32 % 41 % 36 % I høj grad Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Som tillæg til ovenfor beskrevne spørgsmål, er deltagerne blevet bedt om at vurdere, hvorvidt aktiviteten har bidraget med nye redskaber, de kan bruge i deres daglige arbejde. Hertil har 78 % svaret i høj grad eller i nogen grad, mens henholdsvis 20 % og 2 % har svaret i mindre grad eller slet ikke. Også på dette spørgsmål har udviklingen bevæget sig i positiv retning i tillægsperioden. Forskellen på fordelingen af svar ved de to spørgsmål omhandlende anvendeligheden i det daglige arbejde viser, at aktiviteternes udbytte ikke blot er i form af konkrete redskaber til det daglige arbejde. I slutevalueringen af juli 2014 er dette beskrevet nærmere. I den tilsagnsgivne ansøgning er et af de angivede effektmål, at 150 deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion. Tillæring af nye redskaber med daglig anvendelighed kan ses som indikator for en sådan opkvalificering, og på den baggrund må dette mål siges at være opnået med stor 12

13 Figur 10. Deltagernes vurdering af, hvorvidt aktiviteten har bidraget med redskaber til dagligt arbejde. Opgjort for den samlede projektperiode. 10 % 27 % 30 % 17 % 46 % 33 % I mindre grad 43 % 47 % 22 % 57 % 11 % 50 % I nogen grad I høj grad Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer margen. De 78 %, der svarer, at aktiviteten i høj eller i nogen grad har bidraget med nye redskaber til deres daglige arbejde, svarer således til 383 unikke deltagere ved direkte omregning. Ses der udelukkende på de 31 %, som har svaret i høj grad, svarer det til 152 unikke deltagere. Ansøgningen angiver derudover som effektmål, at 25 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Om dette er sket er svært at vurdere ud fra spørgsmålene i de uddelte spørgeskemaer. De skræddersyede forløb handler i væsentlig grad om en vis ændring i nogle af deltagernes jobfunktioner, men den konkrete spørgeramme har ikke været formuleret således, at det er muligt at fastslå antallet af deltagere, som er blevet opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. 13

14 BILAG Oversigt over Kompetencefabrikkens gennemførte og aflyste aktiviteter gennem hele projektperioden Nr. År Dato Aktivitet Sted Deltagere okt. Certificeringskursus i Væksthjulet VHSJ, Vordingborg dec. EU-støtteordninger VHSJ, Vordingborg dec. Certificeringskursus i Væksthjulet VHSJ, Vordingborg apr. Arbejd strategisk med medarbejderkomp. Musicon, Roskilde apr. Væksthjulet VHSJ, Vordingborg maj Advisory boards og bestyrelser Slagelse maj PL1 VF Næstved okt. Rejseholdet 1 Odsherred Erhvervsråd nov. Rejseholdet 2 Odsherred Erhvervsråd nov. OPI VF Holbæk nov. Strategisk kommunikation 1 VF Roskilde nov. Rejseholdet 3 Odsherred Erhvervsråd dec. Attraktive erhvervskommuner VHSJ, Vordingborg dec. Væksthjulet og CRM VHSJ, Vordingborg dec. Strategisk kommunikation 2 VF Roskilde jan. CAT Link CAT, Roskilde jan. Strategisk kommunikation VF Roskilde jan. Iværksætter DNA VF Holbæk feb. Find tallet VHSJ, Vordingborg feb. private rådgivere - interna. CAT, Roskilde feb. Konference Comwell Roskilde mar. Innovation Camp Gerlev Idrætshøjskole mar. Sjælland EKO Region Sjælland mar. Sjælland By VF Ringsted mar. Sjælland Land VF Lolland mar. Erhvervsstrukt. På LF VHSJ, Vordingborg apr. Sjælland internt VHSJ, Vordingborg apr. Udbud og konsortie-arr. VF Ringsted apr. Vækstfabrikkerne 2.0 VF Holbæk maj Velfærdsinnovation VHSJ, Vordingborg jun. Fremtidens erhvervsfremmeprojekter VF Holbæk jun. Iværksætter DNA VF Ringsted Aflyst 19. jun. Knæk et regnskab VF Ringsted Aflyst jun. NN Erhverv-kursus VHSJ, Vordingborg sep. Studietur til Stockholm Stockholm, Sverige sep. NN Erhverv-kursus VF Holbæk okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 1 Næstved okt. Sådan hjælper vi virksomhederne med IPR VHSJ, Vordingborg okt. Kom bag om analyserne Sorø Kommune okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 2 Næstved okt. Business Brunch - Hans Engell VHSJ, Vordingborg Aflyst okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 3 Næstved okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 4 Næstved nov. Procesfacilitering VF Holbæk nov. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 5 Næstved Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Bilag

15 Nr. År Dato Aktivitet Sted Deltagere nov. Ledelse af netværk, del 1 VF Køge nov. Facebook - Hvorfor og hvordan? VF Ringsted nov. Klyngernes ABC VF Ringsted dec. Ledelse af netværk, del 2 VF Køge dec. Business Brunch - Stine Bosse VH Holbæk Aflyst dec. Vækstby - Vordingborg, del. 1 Vordingborg dec. Vækstby - Vordingborg, del. 2 Vordingborg apr. Den gode PowerPoint præsentation Sorø apr. Virksomheder og det offentlige: At bygge bro mellem to kulturer Sorø apr. Danmark som produktionsland - et sjællandsk perspektiv Sorø apr. Offentlig og privat innovation Sorø apr. Det fremtidige arbejdsmarked Sorø apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 1 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 2 Odsherred apr. Udbudsprocesser i praksis Sorø apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 3 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 4 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 5 Odsherred maj Styrk din mundtlige præsentation Sorø maj Markedsføring og formidling af resultater Sorø maj Kursus i taleskrivning Sorø jun. Strukturfondsworkshop VHSJ, Vordingborg sep. LinkedIn workshop VHSJ, Vordingborg sep. Temadag: Fremtidens industri VHSJ + Nørre Alslev sep. Den offentlige digitaliseringsstrategi set fra en erhvervsvinkel VF Holbæk Aflyst okt. Studietur til Erhvervstyrelsen Erhvervstyrelsen, København okt. Konference: Vækst og produktivitet i Region Sjælland Ringsted okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1, dag 1 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1, dag 2 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 2, dag 1 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 2, dag 2 Roskilde okt. Serviceinnovation Sorø Aflyst dec. Styrk dit netværk med LinkedIn Slagelse dec. Forretningsmodeller og vertikal innovation i praksis Sorø dec. Wokshop for Business LF Holeby jan. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1 og 2, del. 3 Roskilde sep. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets Masterclass 1 Ringsted sep. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 1 Ringsted okt. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 2 Ringsted okt. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 3 Ringsted nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Masterclass 1 Solrød Strand nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Udviklingsdag 1 Greve nov. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 4 Ringsted nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Udviklingsdag 2 Greve nov. Greve Kommune: Seminar om servicekultur, Dag 1 Greve nov. Greve Kommune: Seminar om servicekultur, Dag 2 Greve dec. Erhvervstræf Faxe dec. Seminar: Hvordan vejleder du en socialøkonomisk virksomhed? Roskilde dec. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Masterclass 2 Solrød Strand dec. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Opfølgningsmøde Greve dec. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 5 Ringsted dec. Kursus: Hvordan får sjællandske SMV'er succes i Kina? Vordingborg jan Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets Masterclass 2 Ringsted Aflyst Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Bilag 15

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Indhold Konklusioner og fremadrettede anbefalinger... 2 Deltagertilslutning og de gennemførte aktiviteter... 2 Deltagernes

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT GREATER COPENHAGEN ACADEMY ER UDDANNELSER, KURSER OG SEMINARER TIL OFFENTLIGE LEDERE & MEDARBEJDERE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT FORMÅLET MED

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid

Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid 2016 2017 2018 Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Playmakere fra de tre museer udvælges til projektet. Den ansvarshavende

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

kurser forår 2011 Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

kurser forår 2011 Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond kurser forår 2011 kurser hos kompetencefabrikken Det brede erhvervsfremmesystem skal udvikles til at løfte Region Sjællands virksomheder mod vækst. Region Sjælland har store erhvervsmæssige udfordringer,

Læs mere