TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL SLUTEVALUERING"

Transkript

1 TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Sjælland Tekst og layout af: Jon Toft-Jensen, Januar 2015 For yderligere information, kontakt: Jon Toft-Jensen, på telefon eller mail 2 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken

3 INDHOLD SAMMENFATNING GENERELT OM PROJEKTET 4 OM TILLÆGSEVALUERINGEN 4 RESULTATER 5 EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTETS DELTAGERTILSLUTNING 6 EVALUERING AF PROJEKTETS GENNEMFØRTE AKTIVITETER 7 EVALUERING AF DELTAGERNES TILFREDSHED OG UDBYTTE 10 BILAG KOMPETENCEFABRIKKENS GENNEMFØRTE OG AFLYSTE AKTIVITETER 14 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Indhold 3

4 SAMMENFATNING GENERELT OM PROJEKTET KOMPETENCEFABRIKKENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Projektet Kompetencefabrikkens overordnede formål har været, at bidrage til kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet, samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Sjælland. Projektet er blevet gennemført i perioden oktober 2010 januar 2015, hvoraf perioden fra oktober 2013 januar 2015 udgør to på hinanden følgende forlængelser i forhold til den oprindelige ansøgning. Kompentencefabrikkens målgruppe er det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Aktørerne i erhvervsfremmesystemet har dét til fælles, at de alle arbejder for at styrke virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder gennem forbedring og udbygning af rammevilkårene, samt vejledning af virksomhederne. OM TILLÆGSEVALUERINGEN Denne tillægsevaluering dækker over Kompetencefabrikkens aktiviteter i perioden april 2014 til januar I denne periode blev der gennemført 16 aktiviteter. Der blev i forsommeren 2014 foretaget en slutevaluering af Kompetencefabrikkens aktiviteter i perioden oktober 2010 marts Nærværende tillægsevaluering skal læses som et bilag til denne Slutevaluring Kompentencefabrikken, der publiceredes juli Udover slutevalueringen, er der tidligere foretaget en Midtvejsevaluering Kompetencefabrikken fra januar 2013 og en Kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse fra september Tillægsevalueringen sigter mod at opdatere den samlede projektperiodes deltagertilslutning, gennemførte aktiviteter, samt deltagertilfredshed og -udbytte. Med disse opdaterede resultater fra aktiviteterne i perioden april 2014 januar 2015 er det samlede billede af resultaterne for hele projektperioden ikke ændret væsentligt i forhold til det billede, resultaterne fra perioden oktober 2010 marts 2014 har givet. Det vurderes derfor, at aktiviteterne i tillægsperioden ikke tilføjer noget nyt til best practice for kompetenceudvikling og netværkssamarbejde i forhold til de konklusioner og anbefalinger, der blev draget i slutevalueringen fra juli 2014, hvorfor denne tillægsevaluering ikke går mere i dybden med best practise for den samlede projektperiode. For mere information om projektets karakteristiska, logiske sammenhænge i projektets effektkæde, samt uddybende beskrivelse af datagrundlaget henvises ligeledes til slutevalueringen. 4 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Sammenfatning

5 RESULTATER Kompetencefabrikkens aktiviteter i tillægsperioden har ikke i væsentlig grad ændret billedet af resultaterne set i forhold til slutevalueringen af juli 2014, og konklusioner og anbefalinger er følgeligt uændrede fra de fremsatte i slutevalueringen. DELTAGERTILSLUTNING OG AKTIVITETER Kompetencefabrikken har gennemført aktiviteter, hvor der har været deltagelse af totalt 491 unikke deltagere gennem hele projektperioden. I den tilsagnsgivne projektansøgning er det angivet, at Kompetencefabrikken forventes at gennemføre forløb med 150 forskellige deltagere, og det er dette resultatmål, som står som gældende for den samlede projektperiode. Dette mål er således opfyldt. Derudover vægter projektansøgningen, at deltagerne repræsenterer det brede erhvervsfremmesystem i regionen. Størstedelen af deltagerne (68 %) er kommunalt ansatte, mens personer tilknyttet lokal erhvervsservice, Væksthus Sjælland, Region Sjælland og uddannelsesorganisationer udgør henholdsvis 11 %, 8 %, 7 % og 5 % af de unikke deltagere gennem hele projektperioden. Det vurderes, at Kompetencefabrikken har haft deltagere fra det brede erhvervsfremmesystem i regionen. DELTAGERTILFREDSHED OG UDBYTTE For den samlede projektperiode har 96 % af deltagerbesvarelserne angivet, at deltageren har været tilfreds eller meget tilfreds med Kompentencefabrikkens aktivteter. 93 % var tilfredse eller meget tilfredse med det faglige indholds relevans, 87 % syntes, at det faglige niveau var passende, og 87 % mente, at de i høj grad eller i nogen grad kunne bruge indholdet af Kompetencefabrikkens aktiviteter i deres daglige arbejde. I projektansøgningen forventes det at 150 deltagere opkvalificeres i forhold til deres nuværende jobfunktion. Til at vurdere om dette har været tilfældet, er deltagerne blevet adspurgt, om Kompetencefabrikkens aktiviteter har bidraget med nye redskaber med anvendelighed i deres daglige arbejde. 78 % svarer, at dette har været tilfældet i høj grad eller i nogen grad, og dette svarer 383 af de unikke deltagere ved direkte omregning. Ses der udelukkende på de, som svarer i høj grad, er andelen 31 % svarende til 152 unikke deltagere. Det vurderes således, at dette opkvalificeringsmål er opfyldt. Projektansøgningen har desuden som effektmål, at 25 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Om dette er sket, er ikke muligt at vurdere på baggrund af de spørgsmål, som deltagerne er blevet bedt om at besvare. Det anbefales således fremadrettet, at der er en større sammenhæng mellem projektansøgningens opstillede effektmål og spørgerammen inden dataindsamling påbegyndes. Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Sammenfatning 5

6 EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTETS DELTAGERTILSLUTNING I perioden oktober 2010 januar 2014 gennemførte Kompetencefabrikken aktiviteter, hvor der var deltagelse af i alt 403 unikke deltagere. I tillægsperioden gennemførte Kompetencefabrikken aktiviteter i perioden september 2014 januar 2015 med deltagelse af i alt 119 unikke deltagere. 31 af disse deltagere havde tidligere deltaget i aktiviteter i Kompetencefabrikkens regi, og totalt for hele perioden oktober 2010 til januar 2015 har der således været deltagelse af 491 unikke deltagere. Den tilsagnsgivne projektansøgning fra september 2010 beskriver, at Kompetencefabrikken forventes at gennemføre 150 deltagerforløb i projektansøgning. Dette antalsmål er således mere end opnået. Det beskrives samtidig i projektansøgningen, at Kompetencefabrikkens aktiviteter skal være for det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Figur 1 herunder viser deltagersammensætningen opdelt på organisationstype. Heraf fremgår det, at gennem den samlede projektperiode har mere end to tredjedele af deltagerne været fra de kommunale organistationer. Derudover står lokal erhvervsservice, Væksthus Sjælland, Region Sjælland og uddannelsesinstitutionerne hver især for andele på 5 % til 11 % af de unikke deltagere. Deltagersammensætningen i tillægsperioden bærer præg af de mange skræddersyede kommunale forløb, og Kompentencefabrikkens aktiviteter har i denne periode således fundet hele 85 % af sine deltagerne i kommunerne. Således har 13 ud af 16 gennemførte aktiviteter i tillægsperioden indgået i skræddersyede kommunale forløb. Figur 1. Deltagersammensætning fra Kompetencefabrikken opdelt på organisationstype. Tillægsperioden 4 % 11 % 85 % Den samlede projektperiode 1 % Kommuner 5 7 % 5 % 7 Lokal % erhvervsservice 8 % 8 % Væksthus Sjælland 11 % 11 % 68 % 68 % Kommuner Kommuner Lokal erhvervsservice Lokal erhvervsservice Væksthus Sjælland Væksthus Sjælland Region Sjælland Region Sjælland Uddannelsesinstituti Uddannelsesinstitutioner Øvrige oner Øvrige 6

7 EVALUERING AF PROJEKTETS GENNEMFØRTE AKTIVITETER Siden Kompetencefabrikkens opstart i oktober 2010 har der været afholdt 91 forskellige arrangementer i Kompetencefabrik-regi. Sammenlagt har disse arrangementer haft deltagere. Disse aktiviteter har på forskellig vis søgt at tilføre en kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører, som er Kompetencefabrikkens formål beskrevet i projektansøgningen. Udover de 91 gennemførte arrangementer, har der i løbet af projektperioden været planlagt yderligere syv arrangementer, som er blevet aflyst af forskellige årsager. I Kompetencefabrikkens nulpunktsmåling blev der identificeret en række indsatsområder, som det blev anbefalet, at Kompetencefabrikken skulle fokusere på. Disse overordnede indsatsområder kan opdeles efter om de har med direkte eller indirekte vækstudfordringer at gøre. Af figur 2 fremgår fordeling af de gennemførte aktiviteter på disse indsatsområder. Aktiviteter, der falder under flere indsatsområder, fremgår flere steder i tabellerne, og tabellen kan derfor ikke summeres til totaler. Kompetencefabrikken har udover disse aktiviteter gennemført 17 aktiviteter med i alt 265 deltagere, som ikke falder ind under indsatsområdekategoriseringen i figur 2. Figur 2. Fordeling af aktiviteter og deltagere på overordnede indsatsområder i den samlede projektperiode. Direkte vækstudfordringer Indsatsområde Aktiviteter Deltagere Ledelse og strategi Innovation 7 77 Kapitalfremskaffelse 3 40 Internationalisering og salg 3 53 Kvalificeret arbejdskraft 1 10 Satsning på nye samarbejdsformer 3 28 Vejledning i krav om offentlige udbud 2 26 Indirekte vækstudfordringer Indsatsområde Aktiviteter Deltagere Lokale rammevilkår Udarbejdelse af erhvervsstrategi og målsætninger Virksomhedsforståelse 5 88 Det fremgår tydeligt af figuren, at det største enkeltstående indsatsområde i Kompetencefabrikkens projektperiode har været at forbedre de lokale rammevilkår. Dette indsatsområde har også haft stor fokus i tillægsperioden. Dernæst har der også været en stor andel aktiviteter med fokus på ledelse og strategi samt udarbejdelse af erhvervsstrategi og målsætninger. Samlet set har der været flest aktiviteter med fokus på indirekte vækstudfordringer, og det er også aktiviteterne under indsatsområderne herunder, der samlet set har haft den største deltagertilslutning. Der er således sket et markant skifte siden midtvejsevalueringen af Kompetencefabrikken, hvor fordelingen af aktiviteter mellem direkte og indirekte vækstudfordringer var næsten lige. Denne udvikling har været yderligere forstærket i tillægsperioden. Skiftet illustrerer, at Kompetencefabrikken, som beskrevet i slutevalueringen, har været gennem en udvikling i løbet af projektperioden, der har betydet ændringer for prioriteringen af indsatsområder. Årsag til og konsekvens af denne ændrede prioritering beskrives nærmere i slutevalueringen. 7

8 FORDELINGEN AF AKTIVITETSTYPER GENNEM PERIODEN Aktiviteterne afholdt af Kompetencefabrikken er kategoriseret i fire forskellige aktivitetstyper; kurser og workshops, skræddersyede forløb, konferencer og seminarer og studieture. De nærmere definitioner, der ligger til grund for denne typeinddeling, ses i boksen herunder. I løbet af den samlede projektperiode har der været flest aktiviteter kategoriseret som kurser og workshops og skræddersyede forløb. Som det fremgår af figur 3, har der været henholdsvis 50 og 31 af disse typer aktiviteter, mens der har været otte konferencer og seminarer og to studieture. Målt på samlet deltagerantal har der ligeledes været klart flest deltagere ved kurser og workshops og de skræddersyede forløb her dog flest i de skræddersyede forløb. Relativt set i forhold til antal aktiviteter, er det typen konferencer og seminarer, som topper med i gennemsnit ca. 25 deltagere pr. aktivitet. Det vurderes dog, at det gennemsnitlige deltagerantal fortæller mere om forskellen på formatet i de forskellige aktivitetstyper end på deres popularitet, og dette er derfor ikke et parameter, som de overordnede aktivitetetstypers succes skal vurderes ud fra. Antallet af deltagere pr. aktivitet fordelt på aktivitetstyper har i tillægsperioden ikke adskilt sig væsentligt fra den resterende projektperiode, hvorfor oversigten for den samlede projektperiode kun afviger meget lidt fra opgørelsen i slutevalueringen. I løbet af projektperioden har der, som beskrevet i slutevaluering af juli 2014, været et markant skifte i typen af gennemførte aktiviteter. Denne udvikling har været forstærket i tillægsperioden, hvor 13 ud af 16 gennemførte aktiviteter har været skræddersyede forløb. Figur 3. Antal aktiviteter og deltagere fordelt på aktivitetstyper i den samlede projektperiode Kurser og workshops Skræddersyede forløb Kurser og workshops Skræddersyede forløb 14 Kurser og workshops Kurser Skræddersyede og workshops forløb Konferencer og seminarer Konferencer og seminarer 10 Skræddersyede Konferencer og forløb seminarer 202 Konferencer og seminarer Antal aktiviteter Antal deltagere Antal deltagere 19 pr. aktivitet Antal deltagere 8

9 Figur 4. Antal aktiviteter fordelt på år og aktivitetstyper Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Figur 5. Antal deltagere fordelt på år og aktivitetstyper Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Af figur 4 og 5 ses tendensen med et skifte fra fokus på kurser og workshops til fokus på de kommunale skræddersyede forløb ganske klart. De skræddersyede forløb, der fokuserer på at styrke den kommunale service i mødet med virksomhederne, er således blevet opprioteret. Dette skyldes ifølge projektledelsen et behov og ønske fra kommunal side om at blive støttet i de respektive udviklingsprocesser i de pågældende kommuner. Samtidig har det været vigtigt for projektet at sikre tilstrækkeligt med medfinansiering i form af registrering af deltagerarbejdstimer, og projektledelsen kan således have haft et økonomisk incitament for at prioritere skræddersyede forløb og konferencer og seminarer, da disse aktivitetstyper i gennemsnit har de højeste deltagertilslutninger. 15 ud af 16 gennemførte aktiviteter i tillægsperioden har været seminarer eller dele af skræddersyede forløb. En samlet oversigt over alle Kompetencefabrikkens aktiviteter er vedlagt som bilag til evalueringen. 9

10 EVALUERING AF DELTAGERNES TILFREDSHED OG UDBYTTE Ved afslutning af hver aktivitet er deltagerne blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema med spørgsmål omhandlende tilfredshed og udbytte. Den samlede svarprocent på disse evalueringsskemaer gennem hele projektperioden er på ca. 60 %. Den relativt lave svarprocent skyldes bl.a., at der ved enkelte arrangementer af forskellige årsager ikke er blevet uddelt evalueringsskemaer. Den indsamlede data fra disse evalueringsskemaer bygger dog stadig på knap 1000 besvarelser, og det vurderes at disse kan give et repræsentativt billede af den samlede deltagertilfredshed og det samlede deltagerudbytte. Det er disse deltagerbesvarelser, som ligger til grund for de følgende siders evaluering af tilfredshed og udbytte på forskellige parametre. TILFREDSHED MED AKTIVITETERNE Hovedparten af deltagerne i Kompetencefabrikkens aktiviteter har overordnet set været tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteten, de har deltaget i. På tværs af aktivitetstyper angiver 38 %, at de har været meget tilfredse med den pågældede aktivitet, mens 58 % angiver, at de har været tilfredse. Det er således blot 4 %, der har anset aktiviteten som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Målt på de enkelte aktivitetstyper er der, som det fremgår af figur 6 nedenfor, relativt store forskelle i deltagertilfredsheden. De skræddersyede forløb oplever generelt en noget lavere deltagertilfredshed end de tre andre aktivitetstyper, da 8 % af deltagerne i disse forløb har vurderet aktiviteterne som utilfredstillende. Samtidig er andelen, som svarer, at de har været meget tilfredse, markant lavere end ved de andre aktivitetstyper. I tillægsperioden har der her været en større andel af besvarelser i begge ender af skalaen i forhold til den samlede projektperiode. Der kan læses mere om årsager og mulige forklaringer på de forskellige aktivitetstypers deltagertilfreds i slutevalueringen. AKTIVITETERNES FAGLIGHED Deltagerne er blevet bedt om at svare på to spørgsmål vedrørende den pågældende aktivitets faglighed. På spørgsmålet omhandlende tilfredshed med akti- Figur 6. Deltagernes samlede tilfredshed med aktiviteten. Opgjort for den samlede projektperiode. 49 % 50 % 50 % 69 % Tilfreds Meget tilfreds 49 % 23 % 47 % 50 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer 10

11 vitetens faglige indhold og relevans, svarer 93 %, at de har været tilfredse eller meget tilfredse. Af figur 7 fremgår det, at tilfredsheden på dette område er lavest ved de skræddersyede forløb. Her er andelen, der anser aktiviteten som utilfredsstillende, på 11 %. De skræddersyede forløb i tillægsperioden har, set i forhold til den samlede projektperiode, en væsentligt større andel af deltagere, som har været meget tilfredse med det faglige indhold og relevans. I forhold til slutevalueringen af juli 2014 er denne andel således steget fra 20 % til 29 %. Andelen af utilfredse er på nogenlunde samme niveau gennem hele projektperioden. Deltagernes vurdering af aktiviteternes faglige niveau viser, at 87 % fandt niveauet passende, mens 5 % fandt det for lavt og 8 % fandt det for højt. Af dette vurderes det faglige niveau i Kompetencefabrikkens aktiviteter overordnet set at have ramt målgruppen godt. Opdelt på aktivitetstyper har fordelingen kun ændret sig meget lidt i forhold til slutevalueringen. Overtallet af skræddersyede forløb i tillægsperioden bevirker dog, at den samlede andel deltagere, der vurderer det faglige niveau som pas- Figur 7. Deltagernes tilfredshed med aktivitetens faglige indhold og relevans. Opgjort for den samlede projektperiode. 45 % 60 % 54 % 43 % Tilfreds Meget tilfreds 52 % 29 % 41 % 50 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Figur 8. Deltagernes vurdering af aktivitetens faglige niveau. Opgjort for den samlede projektperiode. 4 % 12 % 6 % 88 % 85 % 91 % 100 % For lavt Passende For højt 8 % 3 % 3 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer 11

12 sende, falder fra 91 % for aktiviteterne frem til marts 2014 til 87 % for alle aktiviteter i hele projektperioden. AKTIVITETERNES ANVENDELIGHED I DET DAGLIGE ARBEJDE Deltagerne er med to forskellige spørgsmål blevet bedt om at svare på aktiviteternes anvendelighed i deres daglige arbejde. På det første af disse spørgsmål, som går på deltagernes vurdering af aktivitetens praktiske anvendelighed, angiver henholdsvis 41 % og 46 %, at de i høj grad eller i nogen grad kan bruge indholdet fra aktiviteten i deres hverdag. 13 % svarer, at dette kun i mindre grad er tilfældet, mens 1 % vurderer, at aktiviteten slet ikke har bidraget med noget, de kan bruge i deres hverdag. Blandt de skræddersyede forløb er andelen, som vurderer, at aktiviteterne har haft en praktisk anvendelighed i deres hverdag, noget lavere end i de tre andre aktivitetstyper. Udviklingen har dog bevæget sig i positiv retning set i forhold til slutevalueringen, da de skræddersyede forløb i tillægsperioden gennemsnitligt set har fået pænere deltagervurderinger end de tidligere skræddersyede forløb. Figur 9. Deltagernes vurdering af aktivitetens praktiske anvendelighed. Opgjort for den samlede projektperiode. 6 % 20 % 4 % 14 % 43 % 47 % 54 % 50 % I mindre grad I nogen grad 50 % 32 % 41 % 36 % I høj grad Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Som tillæg til ovenfor beskrevne spørgsmål, er deltagerne blevet bedt om at vurdere, hvorvidt aktiviteten har bidraget med nye redskaber, de kan bruge i deres daglige arbejde. Hertil har 78 % svaret i høj grad eller i nogen grad, mens henholdsvis 20 % og 2 % har svaret i mindre grad eller slet ikke. Også på dette spørgsmål har udviklingen bevæget sig i positiv retning i tillægsperioden. Forskellen på fordelingen af svar ved de to spørgsmål omhandlende anvendeligheden i det daglige arbejde viser, at aktiviteternes udbytte ikke blot er i form af konkrete redskaber til det daglige arbejde. I slutevalueringen af juli 2014 er dette beskrevet nærmere. I den tilsagnsgivne ansøgning er et af de angivede effektmål, at 150 deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion. Tillæring af nye redskaber med daglig anvendelighed kan ses som indikator for en sådan opkvalificering, og på den baggrund må dette mål siges at være opnået med stor 12

13 Figur 10. Deltagernes vurdering af, hvorvidt aktiviteten har bidraget med redskaber til dagligt arbejde. Opgjort for den samlede projektperiode. 10 % 27 % 30 % 17 % 46 % 33 % I mindre grad 43 % 47 % 22 % 57 % 11 % 50 % I nogen grad I høj grad Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer margen. De 78 %, der svarer, at aktiviteten i høj eller i nogen grad har bidraget med nye redskaber til deres daglige arbejde, svarer således til 383 unikke deltagere ved direkte omregning. Ses der udelukkende på de 31 %, som har svaret i høj grad, svarer det til 152 unikke deltagere. Ansøgningen angiver derudover som effektmål, at 25 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Om dette er sket er svært at vurdere ud fra spørgsmålene i de uddelte spørgeskemaer. De skræddersyede forløb handler i væsentlig grad om en vis ændring i nogle af deltagernes jobfunktioner, men den konkrete spørgeramme har ikke været formuleret således, at det er muligt at fastslå antallet af deltagere, som er blevet opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. 13

14 BILAG Oversigt over Kompetencefabrikkens gennemførte og aflyste aktiviteter gennem hele projektperioden Nr. År Dato Aktivitet Sted Deltagere okt. Certificeringskursus i Væksthjulet VHSJ, Vordingborg dec. EU-støtteordninger VHSJ, Vordingborg dec. Certificeringskursus i Væksthjulet VHSJ, Vordingborg apr. Arbejd strategisk med medarbejderkomp. Musicon, Roskilde apr. Væksthjulet VHSJ, Vordingborg maj Advisory boards og bestyrelser Slagelse maj PL1 VF Næstved okt. Rejseholdet 1 Odsherred Erhvervsråd nov. Rejseholdet 2 Odsherred Erhvervsråd nov. OPI VF Holbæk nov. Strategisk kommunikation 1 VF Roskilde nov. Rejseholdet 3 Odsherred Erhvervsråd dec. Attraktive erhvervskommuner VHSJ, Vordingborg dec. Væksthjulet og CRM VHSJ, Vordingborg dec. Strategisk kommunikation 2 VF Roskilde jan. CAT Link CAT, Roskilde jan. Strategisk kommunikation VF Roskilde jan. Iværksætter DNA VF Holbæk feb. Find tallet VHSJ, Vordingborg feb. private rådgivere - interna. CAT, Roskilde feb. Konference Comwell Roskilde mar. Innovation Camp Gerlev Idrætshøjskole mar. Sjælland EKO Region Sjælland mar. Sjælland By VF Ringsted mar. Sjælland Land VF Lolland mar. Erhvervsstrukt. På LF VHSJ, Vordingborg apr. Sjælland internt VHSJ, Vordingborg apr. Udbud og konsortie-arr. VF Ringsted apr. Vækstfabrikkerne 2.0 VF Holbæk maj Velfærdsinnovation VHSJ, Vordingborg jun. Fremtidens erhvervsfremmeprojekter VF Holbæk jun. Iværksætter DNA VF Ringsted Aflyst 19. jun. Knæk et regnskab VF Ringsted Aflyst jun. NN Erhverv-kursus VHSJ, Vordingborg sep. Studietur til Stockholm Stockholm, Sverige sep. NN Erhverv-kursus VF Holbæk okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 1 Næstved okt. Sådan hjælper vi virksomhederne med IPR VHSJ, Vordingborg okt. Kom bag om analyserne Sorø Kommune okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 2 Næstved okt. Business Brunch - Hans Engell VHSJ, Vordingborg Aflyst okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 3 Næstved okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 4 Næstved nov. Procesfacilitering VF Holbæk nov. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 5 Næstved Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Bilag

15 Nr. År Dato Aktivitet Sted Deltagere nov. Ledelse af netværk, del 1 VF Køge nov. Facebook - Hvorfor og hvordan? VF Ringsted nov. Klyngernes ABC VF Ringsted dec. Ledelse af netværk, del 2 VF Køge dec. Business Brunch - Stine Bosse VH Holbæk Aflyst dec. Vækstby - Vordingborg, del. 1 Vordingborg dec. Vækstby - Vordingborg, del. 2 Vordingborg apr. Den gode PowerPoint præsentation Sorø apr. Virksomheder og det offentlige: At bygge bro mellem to kulturer Sorø apr. Danmark som produktionsland - et sjællandsk perspektiv Sorø apr. Offentlig og privat innovation Sorø apr. Det fremtidige arbejdsmarked Sorø apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 1 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 2 Odsherred apr. Udbudsprocesser i praksis Sorø apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 3 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 4 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 5 Odsherred maj Styrk din mundtlige præsentation Sorø maj Markedsføring og formidling af resultater Sorø maj Kursus i taleskrivning Sorø jun. Strukturfondsworkshop VHSJ, Vordingborg sep. LinkedIn workshop VHSJ, Vordingborg sep. Temadag: Fremtidens industri VHSJ + Nørre Alslev sep. Den offentlige digitaliseringsstrategi set fra en erhvervsvinkel VF Holbæk Aflyst okt. Studietur til Erhvervstyrelsen Erhvervstyrelsen, København okt. Konference: Vækst og produktivitet i Region Sjælland Ringsted okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1, dag 1 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1, dag 2 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 2, dag 1 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 2, dag 2 Roskilde okt. Serviceinnovation Sorø Aflyst dec. Styrk dit netværk med LinkedIn Slagelse dec. Forretningsmodeller og vertikal innovation i praksis Sorø dec. Wokshop for Business LF Holeby jan. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1 og 2, del. 3 Roskilde sep. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets Masterclass 1 Ringsted sep. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 1 Ringsted okt. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 2 Ringsted okt. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 3 Ringsted nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Masterclass 1 Solrød Strand nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Udviklingsdag 1 Greve nov. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 4 Ringsted nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Udviklingsdag 2 Greve nov. Greve Kommune: Seminar om servicekultur, Dag 1 Greve nov. Greve Kommune: Seminar om servicekultur, Dag 2 Greve dec. Erhvervstræf Faxe dec. Seminar: Hvordan vejleder du en socialøkonomisk virksomhed? Roskilde dec. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Masterclass 2 Solrød Strand dec. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Opfølgningsmøde Greve dec. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 5 Ringsted dec. Kursus: Hvordan får sjællandske SMV'er succes i Kina? Vordingborg jan Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets Masterclass 2 Ringsted Aflyst Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Bilag 15

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin

Evaluering af CITYAKADEMIN. April 2011. CityAkademin Evaluering af CITYAKADEMIN April 2011 CityAkademin Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Projektbeskrivelse... 1 1.2 Målsætninger...2 2. Hovedkonklusioner... 4 3. Metode... 5 3.1 Desk research...5

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere