TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL SLUTEVALUERING"

Transkript

1 TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Sjælland Tekst og layout af: Jon Toft-Jensen, Januar 2015 For yderligere information, kontakt: Jon Toft-Jensen, på telefon eller mail 2 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken

3 INDHOLD SAMMENFATNING GENERELT OM PROJEKTET 4 OM TILLÆGSEVALUERINGEN 4 RESULTATER 5 EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTETS DELTAGERTILSLUTNING 6 EVALUERING AF PROJEKTETS GENNEMFØRTE AKTIVITETER 7 EVALUERING AF DELTAGERNES TILFREDSHED OG UDBYTTE 10 BILAG KOMPETENCEFABRIKKENS GENNEMFØRTE OG AFLYSTE AKTIVITETER 14 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Indhold 3

4 SAMMENFATNING GENERELT OM PROJEKTET KOMPETENCEFABRIKKENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Projektet Kompetencefabrikkens overordnede formål har været, at bidrage til kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet, samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Sjælland. Projektet er blevet gennemført i perioden oktober 2010 januar 2015, hvoraf perioden fra oktober 2013 januar 2015 udgør to på hinanden følgende forlængelser i forhold til den oprindelige ansøgning. Kompentencefabrikkens målgruppe er det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Aktørerne i erhvervsfremmesystemet har dét til fælles, at de alle arbejder for at styrke virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder gennem forbedring og udbygning af rammevilkårene, samt vejledning af virksomhederne. OM TILLÆGSEVALUERINGEN Denne tillægsevaluering dækker over Kompetencefabrikkens aktiviteter i perioden april 2014 til januar I denne periode blev der gennemført 16 aktiviteter. Der blev i forsommeren 2014 foretaget en slutevaluering af Kompetencefabrikkens aktiviteter i perioden oktober 2010 marts Nærværende tillægsevaluering skal læses som et bilag til denne Slutevaluring Kompentencefabrikken, der publiceredes juli Udover slutevalueringen, er der tidligere foretaget en Midtvejsevaluering Kompetencefabrikken fra januar 2013 og en Kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse fra september Tillægsevalueringen sigter mod at opdatere den samlede projektperiodes deltagertilslutning, gennemførte aktiviteter, samt deltagertilfredshed og -udbytte. Med disse opdaterede resultater fra aktiviteterne i perioden april 2014 januar 2015 er det samlede billede af resultaterne for hele projektperioden ikke ændret væsentligt i forhold til det billede, resultaterne fra perioden oktober 2010 marts 2014 har givet. Det vurderes derfor, at aktiviteterne i tillægsperioden ikke tilføjer noget nyt til best practice for kompetenceudvikling og netværkssamarbejde i forhold til de konklusioner og anbefalinger, der blev draget i slutevalueringen fra juli 2014, hvorfor denne tillægsevaluering ikke går mere i dybden med best practise for den samlede projektperiode. For mere information om projektets karakteristiska, logiske sammenhænge i projektets effektkæde, samt uddybende beskrivelse af datagrundlaget henvises ligeledes til slutevalueringen. 4 Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Sammenfatning

5 RESULTATER Kompetencefabrikkens aktiviteter i tillægsperioden har ikke i væsentlig grad ændret billedet af resultaterne set i forhold til slutevalueringen af juli 2014, og konklusioner og anbefalinger er følgeligt uændrede fra de fremsatte i slutevalueringen. DELTAGERTILSLUTNING OG AKTIVITETER Kompetencefabrikken har gennemført aktiviteter, hvor der har været deltagelse af totalt 491 unikke deltagere gennem hele projektperioden. I den tilsagnsgivne projektansøgning er det angivet, at Kompetencefabrikken forventes at gennemføre forløb med 150 forskellige deltagere, og det er dette resultatmål, som står som gældende for den samlede projektperiode. Dette mål er således opfyldt. Derudover vægter projektansøgningen, at deltagerne repræsenterer det brede erhvervsfremmesystem i regionen. Størstedelen af deltagerne (68 %) er kommunalt ansatte, mens personer tilknyttet lokal erhvervsservice, Væksthus Sjælland, Region Sjælland og uddannelsesorganisationer udgør henholdsvis 11 %, 8 %, 7 % og 5 % af de unikke deltagere gennem hele projektperioden. Det vurderes, at Kompetencefabrikken har haft deltagere fra det brede erhvervsfremmesystem i regionen. DELTAGERTILFREDSHED OG UDBYTTE For den samlede projektperiode har 96 % af deltagerbesvarelserne angivet, at deltageren har været tilfreds eller meget tilfreds med Kompentencefabrikkens aktivteter. 93 % var tilfredse eller meget tilfredse med det faglige indholds relevans, 87 % syntes, at det faglige niveau var passende, og 87 % mente, at de i høj grad eller i nogen grad kunne bruge indholdet af Kompetencefabrikkens aktiviteter i deres daglige arbejde. I projektansøgningen forventes det at 150 deltagere opkvalificeres i forhold til deres nuværende jobfunktion. Til at vurdere om dette har været tilfældet, er deltagerne blevet adspurgt, om Kompetencefabrikkens aktiviteter har bidraget med nye redskaber med anvendelighed i deres daglige arbejde. 78 % svarer, at dette har været tilfældet i høj grad eller i nogen grad, og dette svarer 383 af de unikke deltagere ved direkte omregning. Ses der udelukkende på de, som svarer i høj grad, er andelen 31 % svarende til 152 unikke deltagere. Det vurderes således, at dette opkvalificeringsmål er opfyldt. Projektansøgningen har desuden som effektmål, at 25 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Om dette er sket, er ikke muligt at vurdere på baggrund af de spørgsmål, som deltagerne er blevet bedt om at besvare. Det anbefales således fremadrettet, at der er en større sammenhæng mellem projektansøgningens opstillede effektmål og spørgerammen inden dataindsamling påbegyndes. Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Sammenfatning 5

6 EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTETS DELTAGERTILSLUTNING I perioden oktober 2010 januar 2014 gennemførte Kompetencefabrikken aktiviteter, hvor der var deltagelse af i alt 403 unikke deltagere. I tillægsperioden gennemførte Kompetencefabrikken aktiviteter i perioden september 2014 januar 2015 med deltagelse af i alt 119 unikke deltagere. 31 af disse deltagere havde tidligere deltaget i aktiviteter i Kompetencefabrikkens regi, og totalt for hele perioden oktober 2010 til januar 2015 har der således været deltagelse af 491 unikke deltagere. Den tilsagnsgivne projektansøgning fra september 2010 beskriver, at Kompetencefabrikken forventes at gennemføre 150 deltagerforløb i projektansøgning. Dette antalsmål er således mere end opnået. Det beskrives samtidig i projektansøgningen, at Kompetencefabrikkens aktiviteter skal være for det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Figur 1 herunder viser deltagersammensætningen opdelt på organisationstype. Heraf fremgår det, at gennem den samlede projektperiode har mere end to tredjedele af deltagerne været fra de kommunale organistationer. Derudover står lokal erhvervsservice, Væksthus Sjælland, Region Sjælland og uddannelsesinstitutionerne hver især for andele på 5 % til 11 % af de unikke deltagere. Deltagersammensætningen i tillægsperioden bærer præg af de mange skræddersyede kommunale forløb, og Kompentencefabrikkens aktiviteter har i denne periode således fundet hele 85 % af sine deltagerne i kommunerne. Således har 13 ud af 16 gennemførte aktiviteter i tillægsperioden indgået i skræddersyede kommunale forløb. Figur 1. Deltagersammensætning fra Kompetencefabrikken opdelt på organisationstype. Tillægsperioden 4 % 11 % 85 % Den samlede projektperiode 1 % Kommuner 5 7 % 5 % 7 Lokal % erhvervsservice 8 % 8 % Væksthus Sjælland 11 % 11 % 68 % 68 % Kommuner Kommuner Lokal erhvervsservice Lokal erhvervsservice Væksthus Sjælland Væksthus Sjælland Region Sjælland Region Sjælland Uddannelsesinstituti Uddannelsesinstitutioner Øvrige oner Øvrige 6

7 EVALUERING AF PROJEKTETS GENNEMFØRTE AKTIVITETER Siden Kompetencefabrikkens opstart i oktober 2010 har der været afholdt 91 forskellige arrangementer i Kompetencefabrik-regi. Sammenlagt har disse arrangementer haft deltagere. Disse aktiviteter har på forskellig vis søgt at tilføre en kompetenceudvikling og strategisk udvikling af erhvervsfremmesystemet samt netværksopbygning og styrkelse af netværk mellem alle erhvervsfremmeaktører, som er Kompetencefabrikkens formål beskrevet i projektansøgningen. Udover de 91 gennemførte arrangementer, har der i løbet af projektperioden været planlagt yderligere syv arrangementer, som er blevet aflyst af forskellige årsager. I Kompetencefabrikkens nulpunktsmåling blev der identificeret en række indsatsområder, som det blev anbefalet, at Kompetencefabrikken skulle fokusere på. Disse overordnede indsatsområder kan opdeles efter om de har med direkte eller indirekte vækstudfordringer at gøre. Af figur 2 fremgår fordeling af de gennemførte aktiviteter på disse indsatsområder. Aktiviteter, der falder under flere indsatsområder, fremgår flere steder i tabellerne, og tabellen kan derfor ikke summeres til totaler. Kompetencefabrikken har udover disse aktiviteter gennemført 17 aktiviteter med i alt 265 deltagere, som ikke falder ind under indsatsområdekategoriseringen i figur 2. Figur 2. Fordeling af aktiviteter og deltagere på overordnede indsatsområder i den samlede projektperiode. Direkte vækstudfordringer Indsatsområde Aktiviteter Deltagere Ledelse og strategi Innovation 7 77 Kapitalfremskaffelse 3 40 Internationalisering og salg 3 53 Kvalificeret arbejdskraft 1 10 Satsning på nye samarbejdsformer 3 28 Vejledning i krav om offentlige udbud 2 26 Indirekte vækstudfordringer Indsatsområde Aktiviteter Deltagere Lokale rammevilkår Udarbejdelse af erhvervsstrategi og målsætninger Virksomhedsforståelse 5 88 Det fremgår tydeligt af figuren, at det største enkeltstående indsatsområde i Kompetencefabrikkens projektperiode har været at forbedre de lokale rammevilkår. Dette indsatsområde har også haft stor fokus i tillægsperioden. Dernæst har der også været en stor andel aktiviteter med fokus på ledelse og strategi samt udarbejdelse af erhvervsstrategi og målsætninger. Samlet set har der været flest aktiviteter med fokus på indirekte vækstudfordringer, og det er også aktiviteterne under indsatsområderne herunder, der samlet set har haft den største deltagertilslutning. Der er således sket et markant skifte siden midtvejsevalueringen af Kompetencefabrikken, hvor fordelingen af aktiviteter mellem direkte og indirekte vækstudfordringer var næsten lige. Denne udvikling har været yderligere forstærket i tillægsperioden. Skiftet illustrerer, at Kompetencefabrikken, som beskrevet i slutevalueringen, har været gennem en udvikling i løbet af projektperioden, der har betydet ændringer for prioriteringen af indsatsområder. Årsag til og konsekvens af denne ændrede prioritering beskrives nærmere i slutevalueringen. 7

8 FORDELINGEN AF AKTIVITETSTYPER GENNEM PERIODEN Aktiviteterne afholdt af Kompetencefabrikken er kategoriseret i fire forskellige aktivitetstyper; kurser og workshops, skræddersyede forløb, konferencer og seminarer og studieture. De nærmere definitioner, der ligger til grund for denne typeinddeling, ses i boksen herunder. I løbet af den samlede projektperiode har der været flest aktiviteter kategoriseret som kurser og workshops og skræddersyede forløb. Som det fremgår af figur 3, har der været henholdsvis 50 og 31 af disse typer aktiviteter, mens der har været otte konferencer og seminarer og to studieture. Målt på samlet deltagerantal har der ligeledes været klart flest deltagere ved kurser og workshops og de skræddersyede forløb her dog flest i de skræddersyede forløb. Relativt set i forhold til antal aktiviteter, er det typen konferencer og seminarer, som topper med i gennemsnit ca. 25 deltagere pr. aktivitet. Det vurderes dog, at det gennemsnitlige deltagerantal fortæller mere om forskellen på formatet i de forskellige aktivitetstyper end på deres popularitet, og dette er derfor ikke et parameter, som de overordnede aktivitetetstypers succes skal vurderes ud fra. Antallet af deltagere pr. aktivitet fordelt på aktivitetstyper har i tillægsperioden ikke adskilt sig væsentligt fra den resterende projektperiode, hvorfor oversigten for den samlede projektperiode kun afviger meget lidt fra opgørelsen i slutevalueringen. I løbet af projektperioden har der, som beskrevet i slutevaluering af juli 2014, været et markant skifte i typen af gennemførte aktiviteter. Denne udvikling har været forstærket i tillægsperioden, hvor 13 ud af 16 gennemførte aktiviteter har været skræddersyede forløb. Figur 3. Antal aktiviteter og deltagere fordelt på aktivitetstyper i den samlede projektperiode Kurser og workshops Skræddersyede forløb Kurser og workshops Skræddersyede forløb 14 Kurser og workshops Kurser Skræddersyede og workshops forløb Konferencer og seminarer Konferencer og seminarer 10 Skræddersyede Konferencer og forløb seminarer 202 Konferencer og seminarer Antal aktiviteter Antal deltagere Antal deltagere 19 pr. aktivitet Antal deltagere 8

9 Figur 4. Antal aktiviteter fordelt på år og aktivitetstyper Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Figur 5. Antal deltagere fordelt på år og aktivitetstyper Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Af figur 4 og 5 ses tendensen med et skifte fra fokus på kurser og workshops til fokus på de kommunale skræddersyede forløb ganske klart. De skræddersyede forløb, der fokuserer på at styrke den kommunale service i mødet med virksomhederne, er således blevet opprioteret. Dette skyldes ifølge projektledelsen et behov og ønske fra kommunal side om at blive støttet i de respektive udviklingsprocesser i de pågældende kommuner. Samtidig har det været vigtigt for projektet at sikre tilstrækkeligt med medfinansiering i form af registrering af deltagerarbejdstimer, og projektledelsen kan således have haft et økonomisk incitament for at prioritere skræddersyede forløb og konferencer og seminarer, da disse aktivitetstyper i gennemsnit har de højeste deltagertilslutninger. 15 ud af 16 gennemførte aktiviteter i tillægsperioden har været seminarer eller dele af skræddersyede forløb. En samlet oversigt over alle Kompetencefabrikkens aktiviteter er vedlagt som bilag til evalueringen. 9

10 EVALUERING AF DELTAGERNES TILFREDSHED OG UDBYTTE Ved afslutning af hver aktivitet er deltagerne blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema med spørgsmål omhandlende tilfredshed og udbytte. Den samlede svarprocent på disse evalueringsskemaer gennem hele projektperioden er på ca. 60 %. Den relativt lave svarprocent skyldes bl.a., at der ved enkelte arrangementer af forskellige årsager ikke er blevet uddelt evalueringsskemaer. Den indsamlede data fra disse evalueringsskemaer bygger dog stadig på knap 1000 besvarelser, og det vurderes at disse kan give et repræsentativt billede af den samlede deltagertilfredshed og det samlede deltagerudbytte. Det er disse deltagerbesvarelser, som ligger til grund for de følgende siders evaluering af tilfredshed og udbytte på forskellige parametre. TILFREDSHED MED AKTIVITETERNE Hovedparten af deltagerne i Kompetencefabrikkens aktiviteter har overordnet set været tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteten, de har deltaget i. På tværs af aktivitetstyper angiver 38 %, at de har været meget tilfredse med den pågældede aktivitet, mens 58 % angiver, at de har været tilfredse. Det er således blot 4 %, der har anset aktiviteten som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Målt på de enkelte aktivitetstyper er der, som det fremgår af figur 6 nedenfor, relativt store forskelle i deltagertilfredsheden. De skræddersyede forløb oplever generelt en noget lavere deltagertilfredshed end de tre andre aktivitetstyper, da 8 % af deltagerne i disse forløb har vurderet aktiviteterne som utilfredstillende. Samtidig er andelen, som svarer, at de har været meget tilfredse, markant lavere end ved de andre aktivitetstyper. I tillægsperioden har der her været en større andel af besvarelser i begge ender af skalaen i forhold til den samlede projektperiode. Der kan læses mere om årsager og mulige forklaringer på de forskellige aktivitetstypers deltagertilfreds i slutevalueringen. AKTIVITETERNES FAGLIGHED Deltagerne er blevet bedt om at svare på to spørgsmål vedrørende den pågældende aktivitets faglighed. På spørgsmålet omhandlende tilfredshed med akti- Figur 6. Deltagernes samlede tilfredshed med aktiviteten. Opgjort for den samlede projektperiode. 49 % 50 % 50 % 69 % Tilfreds Meget tilfreds 49 % 23 % 47 % 50 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer 10

11 vitetens faglige indhold og relevans, svarer 93 %, at de har været tilfredse eller meget tilfredse. Af figur 7 fremgår det, at tilfredsheden på dette område er lavest ved de skræddersyede forløb. Her er andelen, der anser aktiviteten som utilfredsstillende, på 11 %. De skræddersyede forløb i tillægsperioden har, set i forhold til den samlede projektperiode, en væsentligt større andel af deltagere, som har været meget tilfredse med det faglige indhold og relevans. I forhold til slutevalueringen af juli 2014 er denne andel således steget fra 20 % til 29 %. Andelen af utilfredse er på nogenlunde samme niveau gennem hele projektperioden. Deltagernes vurdering af aktiviteternes faglige niveau viser, at 87 % fandt niveauet passende, mens 5 % fandt det for lavt og 8 % fandt det for højt. Af dette vurderes det faglige niveau i Kompetencefabrikkens aktiviteter overordnet set at have ramt målgruppen godt. Opdelt på aktivitetstyper har fordelingen kun ændret sig meget lidt i forhold til slutevalueringen. Overtallet af skræddersyede forløb i tillægsperioden bevirker dog, at den samlede andel deltagere, der vurderer det faglige niveau som pas- Figur 7. Deltagernes tilfredshed med aktivitetens faglige indhold og relevans. Opgjort for den samlede projektperiode. 45 % 60 % 54 % 43 % Tilfreds Meget tilfreds 52 % 29 % 41 % 50 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Figur 8. Deltagernes vurdering af aktivitetens faglige niveau. Opgjort for den samlede projektperiode. 4 % 12 % 6 % 88 % 85 % 91 % 100 % For lavt Passende For højt 8 % 3 % 3 % Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer 11

12 sende, falder fra 91 % for aktiviteterne frem til marts 2014 til 87 % for alle aktiviteter i hele projektperioden. AKTIVITETERNES ANVENDELIGHED I DET DAGLIGE ARBEJDE Deltagerne er med to forskellige spørgsmål blevet bedt om at svare på aktiviteternes anvendelighed i deres daglige arbejde. På det første af disse spørgsmål, som går på deltagernes vurdering af aktivitetens praktiske anvendelighed, angiver henholdsvis 41 % og 46 %, at de i høj grad eller i nogen grad kan bruge indholdet fra aktiviteten i deres hverdag. 13 % svarer, at dette kun i mindre grad er tilfældet, mens 1 % vurderer, at aktiviteten slet ikke har bidraget med noget, de kan bruge i deres hverdag. Blandt de skræddersyede forløb er andelen, som vurderer, at aktiviteterne har haft en praktisk anvendelighed i deres hverdag, noget lavere end i de tre andre aktivitetstyper. Udviklingen har dog bevæget sig i positiv retning set i forhold til slutevalueringen, da de skræddersyede forløb i tillægsperioden gennemsnitligt set har fået pænere deltagervurderinger end de tidligere skræddersyede forløb. Figur 9. Deltagernes vurdering af aktivitetens praktiske anvendelighed. Opgjort for den samlede projektperiode. 6 % 20 % 4 % 14 % 43 % 47 % 54 % 50 % I mindre grad I nogen grad 50 % 32 % 41 % 36 % I høj grad Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer Som tillæg til ovenfor beskrevne spørgsmål, er deltagerne blevet bedt om at vurdere, hvorvidt aktiviteten har bidraget med nye redskaber, de kan bruge i deres daglige arbejde. Hertil har 78 % svaret i høj grad eller i nogen grad, mens henholdsvis 20 % og 2 % har svaret i mindre grad eller slet ikke. Også på dette spørgsmål har udviklingen bevæget sig i positiv retning i tillægsperioden. Forskellen på fordelingen af svar ved de to spørgsmål omhandlende anvendeligheden i det daglige arbejde viser, at aktiviteternes udbytte ikke blot er i form af konkrete redskaber til det daglige arbejde. I slutevalueringen af juli 2014 er dette beskrevet nærmere. I den tilsagnsgivne ansøgning er et af de angivede effektmål, at 150 deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion. Tillæring af nye redskaber med daglig anvendelighed kan ses som indikator for en sådan opkvalificering, og på den baggrund må dette mål siges at være opnået med stor 12

13 Figur 10. Deltagernes vurdering af, hvorvidt aktiviteten har bidraget med redskaber til dagligt arbejde. Opgjort for den samlede projektperiode. 10 % 27 % 30 % 17 % 46 % 33 % I mindre grad 43 % 47 % 22 % 57 % 11 % 50 % I nogen grad I høj grad Kurser og workshops Skræddersyede forløb Konferencer og seminarer margen. De 78 %, der svarer, at aktiviteten i høj eller i nogen grad har bidraget med nye redskaber til deres daglige arbejde, svarer således til 383 unikke deltagere ved direkte omregning. Ses der udelukkende på de 31 %, som har svaret i høj grad, svarer det til 152 unikke deltagere. Ansøgningen angiver derudover som effektmål, at 25 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Om dette er sket er svært at vurdere ud fra spørgsmålene i de uddelte spørgeskemaer. De skræddersyede forløb handler i væsentlig grad om en vis ændring i nogle af deltagernes jobfunktioner, men den konkrete spørgeramme har ikke været formuleret således, at det er muligt at fastslå antallet af deltagere, som er blevet opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. 13

14 BILAG Oversigt over Kompetencefabrikkens gennemførte og aflyste aktiviteter gennem hele projektperioden Nr. År Dato Aktivitet Sted Deltagere okt. Certificeringskursus i Væksthjulet VHSJ, Vordingborg dec. EU-støtteordninger VHSJ, Vordingborg dec. Certificeringskursus i Væksthjulet VHSJ, Vordingborg apr. Arbejd strategisk med medarbejderkomp. Musicon, Roskilde apr. Væksthjulet VHSJ, Vordingborg maj Advisory boards og bestyrelser Slagelse maj PL1 VF Næstved okt. Rejseholdet 1 Odsherred Erhvervsråd nov. Rejseholdet 2 Odsherred Erhvervsråd nov. OPI VF Holbæk nov. Strategisk kommunikation 1 VF Roskilde nov. Rejseholdet 3 Odsherred Erhvervsråd dec. Attraktive erhvervskommuner VHSJ, Vordingborg dec. Væksthjulet og CRM VHSJ, Vordingborg dec. Strategisk kommunikation 2 VF Roskilde jan. CAT Link CAT, Roskilde jan. Strategisk kommunikation VF Roskilde jan. Iværksætter DNA VF Holbæk feb. Find tallet VHSJ, Vordingborg feb. private rådgivere - interna. CAT, Roskilde feb. Konference Comwell Roskilde mar. Innovation Camp Gerlev Idrætshøjskole mar. Sjælland EKO Region Sjælland mar. Sjælland By VF Ringsted mar. Sjælland Land VF Lolland mar. Erhvervsstrukt. På LF VHSJ, Vordingborg apr. Sjælland internt VHSJ, Vordingborg apr. Udbud og konsortie-arr. VF Ringsted apr. Vækstfabrikkerne 2.0 VF Holbæk maj Velfærdsinnovation VHSJ, Vordingborg jun. Fremtidens erhvervsfremmeprojekter VF Holbæk jun. Iværksætter DNA VF Ringsted Aflyst 19. jun. Knæk et regnskab VF Ringsted Aflyst jun. NN Erhverv-kursus VHSJ, Vordingborg sep. Studietur til Stockholm Stockholm, Sverige sep. NN Erhverv-kursus VF Holbæk okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 1 Næstved okt. Sådan hjælper vi virksomhederne med IPR VHSJ, Vordingborg okt. Kom bag om analyserne Sorø Kommune okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 2 Næstved okt. Business Brunch - Hans Engell VHSJ, Vordingborg Aflyst okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 3 Næstved okt. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 4 Næstved nov. Procesfacilitering VF Holbæk nov. Tværfagligt udv. Forløb - Næstved kommune, del 5 Næstved Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Bilag

15 Nr. År Dato Aktivitet Sted Deltagere nov. Ledelse af netværk, del 1 VF Køge nov. Facebook - Hvorfor og hvordan? VF Ringsted nov. Klyngernes ABC VF Ringsted dec. Ledelse af netværk, del 2 VF Køge dec. Business Brunch - Stine Bosse VH Holbæk Aflyst dec. Vækstby - Vordingborg, del. 1 Vordingborg dec. Vækstby - Vordingborg, del. 2 Vordingborg apr. Den gode PowerPoint præsentation Sorø apr. Virksomheder og det offentlige: At bygge bro mellem to kulturer Sorø apr. Danmark som produktionsland - et sjællandsk perspektiv Sorø apr. Offentlig og privat innovation Sorø apr. Det fremtidige arbejdsmarked Sorø apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 1 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 2 Odsherred apr. Udbudsprocesser i praksis Sorø apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 3 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 4 Odsherred apr. Tværfagligt Udviklingsforløb - Odsherred Kommune, del 5 Odsherred maj Styrk din mundtlige præsentation Sorø maj Markedsføring og formidling af resultater Sorø maj Kursus i taleskrivning Sorø jun. Strukturfondsworkshop VHSJ, Vordingborg sep. LinkedIn workshop VHSJ, Vordingborg sep. Temadag: Fremtidens industri VHSJ + Nørre Alslev sep. Den offentlige digitaliseringsstrategi set fra en erhvervsvinkel VF Holbæk Aflyst okt. Studietur til Erhvervstyrelsen Erhvervstyrelsen, København okt. Konference: Vækst og produktivitet i Region Sjælland Ringsted okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1, dag 1 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1, dag 2 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 2, dag 1 Roskilde okt. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 2, dag 2 Roskilde okt. Serviceinnovation Sorø Aflyst dec. Styrk dit netværk med LinkedIn Slagelse dec. Forretningsmodeller og vertikal innovation i praksis Sorø dec. Wokshop for Business LF Holeby jan. Uddannelsesforløb Roskilde Kommune Hold 1 og 2, del. 3 Roskilde sep. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets Masterclass 1 Ringsted sep. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 1 Ringsted okt. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 2 Ringsted okt. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 3 Ringsted nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Masterclass 1 Solrød Strand nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Udviklingsdag 1 Greve nov. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 4 Ringsted nov. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Udviklingsdag 2 Greve nov. Greve Kommune: Seminar om servicekultur, Dag 1 Greve nov. Greve Kommune: Seminar om servicekultur, Dag 2 Greve dec. Erhvervstræf Faxe dec. Seminar: Hvordan vejleder du en socialøkonomisk virksomhed? Roskilde dec. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Masterclass 2 Solrød Strand dec. Solrød Kommune: Udvikling af professionel servicekultur, Opfølgningsmøde Greve dec. Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets tværgående udviklingsforløb, Dag 5 Ringsted dec. Kursus: Hvordan får sjællandske SMV'er succes i Kina? Vordingborg jan Ringsted Kommune: Erhvervsnetværkets Masterclass 2 Ringsted Aflyst Tillægsevaluering Kompetencefabrikken Bilag 15

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Indhold Konklusioner og fremadrettede anbefalinger... 2 Deltagertilslutning og de gennemførte aktiviteter... 2 Deltagernes

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet !" #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5.

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet ! #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5. Indhold Forord Side 5 Sammenfatning Side 7 1. Indledning Side 12 2. Om VIIS projektet Side 14 Side 21 4. Mål og kriterier for projektet Side 23 5. Evalueringsmetode Side 25 6. Procesmæssige resultater

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost 1., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere