Virksomhedsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2013

2 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. Beskrivelsen skal være så fyldig og præcis, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om skolens virksomhed er i overensstemmelse med lovens 3 og 4, der omtaler mål, målgrupper og uddannelsesindhold. Virksomhedsplanen skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men skal på forlangende udleveres til Undervisningsministeriet. Virksomhedsplanen er skolens overordnede styreredskab. Heri fastsættes og beskrives produktionsskolens formål, målgrupper, undervisningsaktiviteter (både faglige, boglige og høj skoleaktiviteter), vejledningsindsats, fysiske rammer, organisation, samarbejds partnere og økonomi. Ud over at være et styreredskab kan virksomhedsplanens elementer og indholdsbeskrivelse også naturligt være udgangspunkt for en årlig kiggen tilbage/ evaluering af skolens virksomhed. Indhold Formål 4 Værdigrundlag for Aalborg Produktionsskole 6 Indholdsbeskrivelse 8 Målgrupper 19 Central indskrivning 22 Supplerende vejledningsindsats 23 Organisering og organisationsplan 25 Fysiske rammer Fysiske rammer / tårnet 27 Fysiske rammer / kantineområde 28 Fysiske rammer / værksteder og administration 29 Fysiske rammer / kælder 30 Fysiske rammer / Hal 6 (Ejendomsservice) 31 Fysiske rammer / Hal 7 (Teater) 32 Lokal forankring/samarbejdspartnere 33 Målsætning Budget Skolens værksteder Idræt 38 Håndværk 40 Køkken og kantine 42 Kunsthåndværk 44 Grafisk & Foto 46 Sundhed og pædagogik 48 Musik 50 Teater Kamikaze 52 Tv & Video 54 Ejendomsservice 56 Almenundervisning 58

3 Formål Aalborg Produktionsskole tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer, som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Skolens formål er primært at øge elevernes mulighed for og tilskyndelse til at påbegynde en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse. Som alternativ hertil kan en ansættelse på arbejdsmarkedet, med det sigte, at der sker en forankring af den enkelte elevs tilknytning hertil, også være et mål. Dette skal ske ved en kombination af undervisning, produktion og personligheds-udviklende aktiviteter, der opleves positivt og sammenhængende for den enkelte elev. Undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages hensyn til den enkelte elevs behov, interesser og evner. Mission: Aalborg Produktionsskole - Mangfoldighed og udvikling - En verden af muligheder Vision: Aalborg Produktionsskole skal - Skabe læringsrum for både elever og medarbejdere i vedvarende ud vikling - Være en synlig og værdsat samarbejdspartner - Være en attraktiv arbejdsplads for ambitiøse og kompetente medarbejdere Undervisningens tilrettelæggelse skal i videst muligt omfang ske i et samarbejde mellem skole, elev og medarbejdere for derved at motivere eleverne til at tage et medansvar for deres dagligdag, udvikle evnen til planlægning og samarbejde samt via praktiske erfaringer at skabe forståelse for de demokratiske processer i samfundet. Aalborg Produktionsskole mål er endvidere at fremme den enkelte elevs mulighed for en positiv social udvikling, samt at øge elevernes internationale forståelse. Skolen skal, for at opfylde sit mål, samarbejde med andre skoleformer og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet, samt relevante vejledningsinstitutioner. 4 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 5

4 Værdigrundlag for Aalborg Produktionsskole Arbejdet på Aalborg Produktionsskole bygger på følgende værdier: Vi er troværdige og ansvarlige; det betyder at vi - Opsøger elever, som ikke møder - Skaber rollemodeller - Producerer varer af høj kvalitet - Bruger hinanden på tværs f.eks. i kollegial sparring/fagligt supplement - Har en nærværende daglig ledelse og demokrati - Vedstår os, hvem vi er og hvad vi kan, men udfordrer og udvikler os gerne - Er ærlige og siger til og fra i forhold til hinanden Vi viser hinanden tillid; det betyder at vi - Tror som udgangspunkt på vores medmennesker - Opbygger respekt gennem tillid - Tager ansvar for at gøre opmærksom på det, når vores tillid bliver svig tet - Er åbne og lydhøre over for kritik - Praktiserer tilliden på det personlige plan ved at inddrage hinanden i planlægning og beslutninger Vi udvikler og engagerer os i fællesskabet; det betyder at vi - Udvikler os ved at engagere os i fællesskabet ved at; søge hjælp hos hinanden f.eks. kollegial respons, evaluere, give kritik m.m. afholde fælles interne udviklingsdage f.eks. personaleeftermiddage, pædagogiske dage, gruppearbejde på tværs af afdelingerne m.m., afholde fælles arran gementer med andre skoler f.eks. kulturarrangementer, branchemøder m.m. Vi respekterer det enkelte individs ret til at være; det betyder at vi - Respekterer alle som mennesker uanset udseende, men forbeholder os retten til at sortere i målgruppen (f.eks. nazi/rocker/våben/osv.) - Giver mulighed for personlig udvikling for både elever og personale - Støtter eleven i personlig udvikling: Uddannelse, job, interesser, socialt, jeg et - Er opmærksomme på eleven: Snakker, lytter, finder ind til deres behov og forventninger - Åbent og ærligt giver respons under hensyntagen til den enkelte (modtageren) - Gør noget for at man som ny føler sig velkommen 6 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 7

5 Indholdsbeskrivelse Den vigtigste produktion, der foregår på Aalborg Produktionsskole, skal være den proces eleverne gennemgår under deres ophold på skolen. Derfor er eleverne de mest centrale personer i skolens hverdag - Som deltagere i produktionen på værkstederne - Som aktive i den teoretiske undervisning - Som part i den socialpædagogiske bistand med det sigte, at eleven gen nem personlig udvikling opnår større livskompetence Aalborg Produktionsskoles værkstedsprofil Det skal tilstræbes at opnå så stor bredde i det faglige spekter, at det appellerer til den bredest mulige målgruppe, således skolens værkstedsvifte gør det muligt at tilbyde eleverne et alsidigt og tværfagligt indhold. Alle værksteder skal være kendetegnet ved et højt professionelt niveau på indholds- og aktivitetsdelen, således eleverne sikres en egentlig professionel opkvalificering naturligvis med hensyntagen til, at eleven skal mødes der, hvor han/hun befinder sig udviklingsmæssigt. På skolens værksteder indgår eleverne i et forpligtende arbejdsfællesskab og lærer den stil, tone og tradition der kendetegner et bestemt fagområde. Alle aktiviteter tilrettelægges ud fra en miljømæssig afvejning med det sigte, at eleverne opnår indsigt, og udvikler holdninger inden for såvel arbejdsmiljø og de miljø mæssige konsekvenser af en given produktion/aktivitet. Arbejdet tilrettelægges, så der er arbejdsopgaver både af forskellig art og af stigende sværhedsgrad. Der tilstræbes et indhold, der henvender sig til elever af begge køn, og der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og udviklingsbehov. Eleverne lærer ansvarlighed og kvalitetskrav ved udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at eleverne efter valg af værksted opnår alsidighed gennem deltagelse i hele værkstedets produktionsindhold. Der skal tilstræbes en naturlig sammenhæng mellem produktions-, praktikog uddannelsesaftaler, således skolen i et tæt samarbejde med det lokale uddannelses-/vejledningsmiljø og erhvervsliv sikrer eleverne det bedste udviklingsforløb. I form og indhold skal fagområderne matche både de uafklarede unge, som ønsker en afklaring af mulighederne inden for et bestemt værksted og de afklarede unge, som har behov for en faglig eller personlig opkvalificering, inden de kan starte på en uddannelse eller i et arbejdsforhold. For de enkelte værksteder udarbejdes der en indholds- og aktivitetsbeskrivelse. Disse beskrivelser indgår i virksomhedsplanen fra side 38 til 58. Medarbejderens rolle Som underviser/instruktør skal medarbejderen sikre, eleverne får et sam menhængende oplevelsesforløb, der giver dem optimalt udbytte af opholdet på skolen. Herudover skal eleverne, gennem teoretisk og praktisk undervisning, vejledning og personlig støtte opkvalificeres til en positiv udslusning i henhold til skolens formål. Elevernes situation Eleverne kan ved starten af opholdet være i en uafklaret situation vedr. deres fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Derfor skal den oplevelse, de får gennem praktiske arbejdsopgaver tilknyttet teoretisk indlæring, sikre dem en større afklarethed omkring valg af uddannelse eller job. Det skal derfor tilstræbes, at den enkelte elev gennem optagelse på et værksted og ved muligheden for skift mellem forskellige værksteder, får afklaret egne interesser og evner i relation til valg af uddannelse eller job. 8 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 9

6 Den teoretiske undervisning Den daglige teoretiske undervisning tilrettelægges som en integreret del i det praktiske arbejde. De færdigheder, eleven opnår gennem det praktiske arbejde på værkstederne, vil blive underbygget af teoretiske øvelser, som danner grundlag for enhver produktion. Sikkerhed Sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø indgår som et naturligt led i undervisningen og i alle praktiske processer. Skolen er underlagt alle gældende regler i forhold til sikkerhed, herunder også Arbejdspladsvurdering (APV), Undervisningsmiljø (UVM), Miljøtilsyn og Egenkontrol på levnedsmiddelområdet. Det er vores mål, at skolen til enhver tid befinder sig i den bedste opnåelige kategori inden for alle ovennævnte områder. Almen undervisning I samarbejde med værkstederne tilbydes elever med behov herfor, individuelt tilrettelagt almenundervisning. Tilbuddet tilrettelægges med henblik på, at eleverne i videst mulige omfang opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Der tilbydes - Dansk, matematik og engelsk på relevante niveauer - IT er en naturlig del i undervisningen Skolen vil i den udstrækning det skønnes nødvendigt, benytte sig af mulighederne i lovgivningen, der åbner op for at en given elev, i indtil 1/3 af produktionsskoleforløbet, kan modtage undervisning i op til 10 timer ugentlig under anden lovgivning (VUC el. lign.). Som en naturlig del af den teoretiske undervisning, tilrettelægges der aktiviteter, hvor samfundsrelevante temaer og spørgsmål bearbejdes, sammen med eleverne. Aktiviteter, der relaterer til elevernes personlige og fritidsmæssige interesser, vil ligeledes indgå i undervisningen. Erhvervs- og uddannelsesvejledning, i forhold til den enkelte elevs forløbsplan, tilrettelægges, som en løbende proces hvor der tages hensyn til elevens personlige udvikling og placering i forhold til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Produktionen Aalborg Produktionsskoles struktur og valg af produktion og arbejdsopgaver skal være en sammenhængende og nyttig proces, der sikrer eleverne en helhedsopfattelse af en sammenhængende virksomhed. Gennem skolens tilrettelæggelse af produktionen, skal ligeledes sikres, at eleverne oplever den direkte nytte af egen indsats og en stærkere motivation til at dygtiggøre sig, såvel i det praktiske som i den teoretiske udvikling. Produktionen skal til enhver tid kunne tilpasses elevernes behov og skal indgå i samspillet med den teoretiske undervisning og personlige udvikling af eleven. Produktionen kan kun bestå af opgaver, hvor eleverne kan indpasses i de kvalitets- og tidsmæssige krav. I tilfælde, hvor produktionskravet går forud for eleverne, skal der ansættes fornødent personale til at forestå opgaven, og eleverne kan deltage i denne form for produktion med udgangspunkt i egne evner og behov. 10 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 11

7 Praktikforløb I samarbejde med eleven, og ud fra lovens rammer, skal skolen tilbyde praktikophold i privat eller offentlig virksomhed, hvis praktikopholdet passer ind i elevens udviklingsforløb. Aalborg Produktionsskole kan ligeledes modtage unge i praktikforløb fra andre skoler og vejledningsinstanser, f.eks. unge der er i gang med en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Rejser og ekskursioner Som led i elevernes udvikling kan der indgå ekskursioner og rejser i skolens årsplanlægning. Rejserne m.v. arrangeres som indenlandsture. Forberedelse til rejser m.v. skal indgå som emne i undervisningen forud for aktiviteten eller være direkte afledt af den praktiske produktion. Vejledning og forløbsplaner Alle elever, der optages på Aalborg Produktionsskole, skal have udarbejdet en forløbsplan, der som minimum beskriver elevens formål med at starte på skolen. Forløbsplanen danner grundlag for elevens deltagelse i produktionen og den teoretiske undervisning. Det pædagogiske værktøj De unge, som enten søger optagelse eller henvises til et produktionsskoleophold, er ofte unge med uheldige oplevelser og skoleforløb bag sig. Hvis de skal sikres samme udviklingsmuligheder som andre unge, er det nødvendigt, at produk tionsskolepædagogikken er anderledes end den pædagogik, de mødte i deres hidtidige karriereforløb. Eleverne skal mødes med tillid og ligeværdighed, der kan give dem tro på sig selv samtidig med, at de også oplever konsekvens i hverdagen. Nøgleordene i Aalborg Produktionsskoles pædagogik skal derfor være - Indlæring gennem oplevelse - Der er brug for alle - Mesterlærepædagogikken som redskab i hverdagen - Konsekvenspædagogik, hvor nytten af egen indsats og konsekvensen af manglende indsats afspejles i elevens hverdag - Udvikling ved deltagelse i forpligtende arbejdsfællesskaber Der skal løbende afholdes vejledningssamtaler med eleven med henblik på justering af forløbsplanen og til sikring af, at eleven får optimalt udbytte af opholdet på skolen. 12 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 13

8 Blå - Uformel Grøn - Formel Gul - Samarbejdspartnere Rød - Kerneydelse Stiblet - Aktuelt for nogle forløb Kombinationsforløb EUD = Handelsskole Teknisk skole Sosu Landbrugsskole Ungdomscenter UU EGU Eksterne Konsulenter Kontaktperson Taleinstitut Test m.m. Kommunal opfølgning EGU Lærlinge Kontaktlærer-netværk Almen-undervisning UU UU Leder Leder Elev Elev/underv. (Underv.) Sagsbeh. RKA Formål Roller Kontakt til EUD RKA Trekantsamtaler Testgenerator Gruppevejledning Arrangementer Ekskursioner m.v. Afsluttende forløbsplansamtaler 2. forløbsplansamtale ADM. Forløbsplansamtale 1. del - 1. uge 2. del - 3. uge RKA Relationsetablering Forlængelse Praktik 4 uger Dag 1 Praktik max. 4 uger 3. Forløbsplanssamtale UU Målgruppevurdering Uddannelsesplan CI Praktisk arbejde og opgaveløsning/undervisning Kompetencebevis Uformelle besøg Daglig Uformel Vejledning AD hoc Arbejdsmiljø Deltagelses-feedback Ledersparring CI EGU Almenundervisning Morgenmøder Uformel opfølgning Efterværn/besøg af tidligere elever, foregår på elevinitiativ Ad hoc Sparring i team/leder Værkstedssamtaler Indikator: Ledersparring Værkstedssamtale 1. forløbsplanssamtale Aalborg Produktionsskole - vejledningsflow Elevdemokrati Eleverne er de centrale personer i produktionen, undervisningen og de aktiviteter, der tilrettelægges af skolen. Den enkelte elev skal i videst muligt omfang inddrages og ansvarliggøres i alle de forhold, som eleven deltager i under forløbet. Medarbejderudvikling Alle medarbejdere ansat på Aalborg Produktionsskole har ret og pligt til pædagogisk og faglig videreuddannelse. Aalborg Produktionsskole forpligter sig derfor til at sikre de ansatte en relevant og målrettet udvikling og uddannelse under hele ansættelsesforholdet. På baggrund af medarbejdersamtaler udarbejdes en årsplan for medarbejdernes behov for videreuddannelse. Kombinationsforløb med erhvervsskoler Siden august 2007 tilbyder Aalborg Produktionsskole kombi-forløb til alle elever. Skolens elever kan i nogle uger vælge at følge undervisningen på en teknisk skole, en handelsskole, landbrugsskole eller SOSU-skole. Herved får eleverne mulighed for at få kendskab til det at være elev på en erhvervsuddannelse inden endeligt uddannelsesvalg træffes. I følge gældende lov skal aftale om kombi-forløb ske senest tre måneder efter eleven er påbegyndt sit ophold på skolen og forløbet skal være meritgivende. Lærlinge på produktionsskoler Aalborg Produktionsskole tilbyder den produktionsskolebaserede lærlingeuddannelse. Uddannelsen er for unge som dokumenterbart ikke vil kunne gennemføre/ placeres i det konventionelle uddannelsessystem på grund af manglende personlige, sociale eller faglige forudsætninger. Indtil videre er vi godkendt til lærlinge i køkken, administration og håndværk. 14 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 15

9 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling på skolen er strategisk funderet startende med værdiafklaringsprocessen i 2001, fulgt op af målrettet kompetenceudvikling, lederudvikling og afklaring af mission, vision mv. med ekstern konsulent i I 2003 og 2004 deltog alle skolens medarbejdere i Socialfondsprojektet Best Practice 2, der havde som formål at udvikle og afprøve redskaber til udvikling og implementering af strategisk kompetenceudvikling på produktionsskoler. Denne proces afsluttedes med en kompetenceudviklingsplan for de næste 4 år. Det er denne plan vi er i gang med at føre ud i livet, og som danner baggrund for videreudvikling af det projekt som startede op under Den Europæiske Socialfond: Udvikling i Fællesskab. Det overordnede mål for kompetenceudviklingen er - at udvikle det gode pædagogiske arbejde vi laver i værkstederne fra tilfældigt fra hånden til munden til bevidst professionelt pædagogisk arbejde. Hovedpunkterne for kompetenceudviklingen er Værkstedet Kobling mellem læringsrummet og elevens udviklingsopgave Synliggørelse af læringsrummet (værkstedet.) Værkstedet den enkelte undervisers laboratorium. Underviseren som rollemodel. Relationskompetence. Vejledning Herunder udvikling af forløbsplan og implementering af Nordplaner. Fælles sprog metoder, begreber Herunder LPD, praksisfællesskaber mv. Team-udvikling Lederudvikling Siden 2006 har vi haft fokus på Det Forpligtende Arbejdsmæssige Fællesskab, som værkstederne udgør, og de muligheder eleverne har for at bidrage til opgaveløsningen og fællesskabet her. Arbejdsmetoden er primært dokumentation på værkstedsniveau via analyseskemaer, med efterfølgende sparring / coaching fra ledelsen, fulgt op af afprøvning, udvikling og implementering af formulerede indsatsområder i værkstedsarbejdet. Der har også i perioden været fokus på team udvikling, der er således udarbejdet teamkontrakter for alle teams, som tydeliggør teamets opgaver og ansvarsområder. I det fortsatte lederudviklingsforløb, er der fokus på coaching og organisationsudvikling. I 2007 blev der udover fortsat udvikling og implementering i værkstederne, arbejdet videre med teamudvikling / lederudvikling og relationskompetence. I blev skolens vejlednings flow og elevernes forløbsplaner videreudviklet hen imod, at alle elever der gennemfører et forløb får medgivet et Produktionsskolebevis. Desuden var det en målsætning at alle undervisere, såvel nye som mere erfarne, skulle kunne dokumentere og bruge de pædagogiske- og vejledningsværktøjer, der gennem de tidligere var blevet udviklet af skolen. Herunder også bruge et fælles fagligt sprog, dels i daglig tale og i skriftlig form i forløbsplanerne. Det seneste år er der hovedsagligt blevet gennemført kompetenceudvikling inden for følgende områder: - Projektstyring og projektgennemførelse i teori og praksis, hvilket førte til to større fælles projekter, hvor hele skolen var deltagende. - Fastholdelsesudvikling i samarbejde med Fastholdelseskaravanen. Herunder konkret udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for kognitiv vejledning. I 2012 blev der arbejdet videre med at gøre kognitiv vejledning til en aktiv del af vejledningsformen. Desuden blev der for en del af personalegruppen arrangeret kompetenceudvikling i forældresamarbejdet, med særlig fokus på samarbejdet med forældre af anden etnisk herkomst end dansk. 16 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 17

10 Projekt Udvikling og afprøvning af værktøjer til realkompetencevurdering af marginaliserede unge Med udgangen af 2006 afsluttedes det projekt under Den Europæiske Socialfond, hvor vi har været partner i samarbejde med 3 andre produktionsskoler. Projektet havde til formål at udvikle en digital værktøjskasse med værktøjer til realkompetencevurdering af elever på produktionsskoler. Dette arbejde er nu afsluttet. I efteråret 2006 er projektets arbejde præsenteret for ca. 400 medarbejdere fra produktionsskoler landet over, det skete på PSF s (Skoleforeningen) landsdækkende pædagogiske dage. Resultaterne den digitale værktøjskasse baggrundsmateriale mv. kan ses og frit benyttes fra projektets hjemmeside: Målgrupper Aalborg Produktionsskoles målgruppe er ifølge lovgivningen unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Aalborg Produktionsskole defineres herved som et tilbud til unge, og hensigten er at fremme uddannelse til alle, mens de er unge. Det er således ikke en forudsætning for optagelse, at den unge er arbejdsløs. Hermed bliver Aalborg Produktionsskole et uddannelsestilbud i tilknytning til ungdomsuddannelserne, som dog fortsat kan benyttes til aktivering af ledige. Skolen kan ligeledes anvendes til elever fra Folkeskolens klasse, hvor der etableres undervisningsforløb i henhold til folkeskolens 33, stk Både landspolitisk og kommunalt er der enighed om, at uddannelse er vejen frem til en plads på fremtidens arbejdsmarked. Indsatsen for at flere unge vælger, og fastholder, uddannelse må derfor styrkes, bl.a. gennem øget vejledning. Aalborg Produktionsskole skal ved valg af fremtidige målgrupper og arbejde være med til at styrke denne indsats. Af potentielle målgrupper i henhold til ovennævnte kan opstilles A Den primære målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse - Unge under 18 år, der har afsluttet undervisningspligten optages efter aftale med den unge og dennes forældre/værge 18 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 19

11 - Unge i alderen år optages efter aftale med den unge, eller som led i kommunal aktivering D Undervisningsforløb for elever fra folkeskolens klasse. B Personer på 25 år og derover - Optages i sjældne tilfælde som led i aktivering, hvor det skønnes, at personen måtte have behov for et produktionsskoleophold. Der optages ikke personer over 35 år - At det kun er sjældent og ikke personer over 35 år skyldes ønsket om at bevare produktionsskolen, som en skole for unge C Deltagere, der optages som led i de særlige uddannelsesforløb - Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Der kan fremover tilrettelægges erhvervsgrunduddannelse (EGU) for unge, som har brug for et mere individuelt, fleksibelt og målrettet uddannelses forløb, især for den gruppe af elever, der efter et almindeligt produktionsskoleforløb ikke vurderes at have forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller at opnå varig beskæftigelse. Forløbet kan bestå af relevante elementer fra en række uddannelser i kombination med praktik i offentlige eller uddannelsansvarlige virksomheder EGU-forløb etableres i samarbejde med den unges hjemkommune. - Undervisningsforløb for elever fra folkeskolens klasse - som korterevarende forløb etableret i henhold til folkeskolens 33, stk. 4-7 E Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse - Formålet med uddannelsen er, at øge fastholdelsen for unge, der bedre vurderes at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse på en produktionsskole. - Adgang til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er betinget af, at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale. Fælles for alle målgrupperne skal gælde, at de unge er på skolen, fordi de i forhold til deres individuelle forløbsplaner, kan profitere af et ophold på Aalborg Produktionsskole. Visitationen tager sit udgangspunkt i de unges faglige ønsker eller ønske om afklaring af samme. Selve opholdet på skolen skal indeholde træning af såvel faglige som personlige og sociale kvalifikationer. Dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte unge, og de områder, der skal arbejdes med i forhold til den enkelte. 20 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 21

12 Central indskrivning Supplerende vejledningsindsats Vejleder: Lene Krogh Jensen I henhold til lov om produktionsskoler skal unge, der ønsker optag på en produk tions skole, målgruppevurderes. Det betyder, at en produktionsskole kun kan optage deltagere med tilskud efter lovens kapitel 3, når kommunalbestyrelsen i den ugens bopælskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning vur derer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. En anden mulighed er, at hjemkommunen bevilliger et skoleforløb for den unge. I forbindelse med ændret lovgivning for unge under 18 år, er der med virkning fra 1. august 2011 indgået en ny samarbejdsaftale mellem UU- Aalborg og Aalborg Produktionsskole. Skolens interne optagelsesprocedurer er uændrede og varetages fortsat af den Centrale Indskrivning. Målet er bl.a. at sikre - At der ved indskrivningen sker en målbevidst introduktion til hele skolens tilbud - At de unge der henvender sig også er motiveret og parate til at starte. Er der tvivl herom, tages der kontakt til relevante samarbejds part nere - At der er tæt dialog mellem indskrivningen og værkstederne - At eventuelle ventelister styres så optimalt som muligt I det overordnede administreres ventelisten af viceforstanderen. Afklaring af hvorvidt der er plads på værkstederne, sker i dialog mellem værksted, central indskrivning og viceforstander. Vejledere: Lone Kjellberg Sørensen og Inge Lund Ud over den daglige vejledning der formelt og uformelt sker på værkstederne, er der mulighed for at supplere med en særlig vejledningsindsats, til de elever der har behov herfor, eller hvis kompleksiteten i elevens baggrund indikerer et kommende frafald. Vejledningsindsatsen kan også benyttes ved indkaldelse til og afholdelse af netværksmøder, hvor elevens forældre, UU vejleder, eventuelle kontaktperson, socialforvaltningen m.fl., kan være deltagende. Den supplerende vejledningsindsats er netop supplerende til den vejledning og det vejlednings flow, hver enkelt elev bliver involveret i på det værksted, hvor de har deres daglige forløb. En vigtig del af den supplerende vejledningsindsats er også at udfærdige et kompetencebevis til hver enkelt elev, når de forlader skolen. kompetencebeviset bliver skrevet ud fra den forløbsplan, der har fulgt eleven gennem hele forløbet, og der benyttes en fast skabelon for indholdet i beviset, hvoraf det fremgår hvilke kompetencer eleven har arbejdet med og hvilken udvikling der er sket. For alle elever gælder det, at der arbejdes med tre grundlæggende kompetenceområder, faglige, sociale og personlige kompetencer. I kompetencebeviset ajourføres de specifikt opnåede faglige kompetencer. Den supplerende vejledningsindsats har også til opgave at sikre, at elever der stopper inde de er klar hertil, ikke blot udskrives til ledighed, men at der via indsatsen sikres en udskrivning til anden foranstaltning, hvis der er behov herfor. Denne vejledning sker oftest i samarbejde med andre instanser, som indgår i den samarbejdsflade skolen har opbygget. Den centrale indskrivning skal være samlingssted for relevant vejledningsmateriale, samt forestå registrering af eksterne samarbejdspartnere. 22 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 23

13 Nærmere beskrivelse af mulighederne med de særlige uddannelsesforløb Organisering og organisationsplan Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) EGU-uddannelsen er en ungdomsuddannelse, hvis primære målgruppe er den svage unge, som ikke umiddelbart kan profitere af det etablerede uddannelsessystem. Uddannelsen kan for disse unge ud over at være forberedende for videre uddannelse etableres som en selvstændig og afsluttet uddannelse med et indhold, som ikke udbydes andre steder. Har den unge gennemført en afsluttet uddannelse er vedkommende understøttelsesberettiget på laveste sats. EGU-elever udløser statstilskud på lige fod med ordinære produktions skoleelever. Aalborg Produktionsskole har indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune om opstart af EGU-elever. Folkeskolens 33, stk. 4-7-forløb I bemærkningerne til den ny produktionsskolelov er anført, at produktionsskolen vil kunne anvendes til elever fra folkeskolens klasse. Dette under henvisning til folkeskolens 33, stk. 4-7, hvorefter eleverne fra klasse kan tilbydes forløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted udenfor folkeskolen. En forudsætning for optagelse er, at en skoles leder efter anmodning fra forældrene tillader, at en elev opfylder undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste. 33, stk. 4-7 elever udløser ikke statstilskud til driften. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Adgang til denne uddannelse er betinget af, at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale. Det forudsættes, at vejledning, højskoleaktiviteter, almen undervisning, samfunds relateret/international undervisning samt teoretisk undervisning i relation til det faglige indhold på værkstederne forestås af den enkelte afdelings undervisere. Der er pr indgået overenskomst mellem Finansministeriet og Danske Produktionsskolers Lærerforening (DPL - nu Uddannelsesforbundet) gældende for undervisere og ledere. Administrativt personale er ansat på HK-overenskomstlignende vilkår. Almenundervisning Team 1 Musik Tv & Video Teater Kamikaze Bestyrelse Forstander Viceforstander Central indskrivning/ Vejledning Team 2 Kunsthåndværk Grafisk & Foto Sundhed & Pæd. Lærlingeteam Team 3 Ejendomsservice Håndværk Administration 24 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 25 Team 4 Idræt Køkken

14 Fysiske rammer Fysiske rammer / tårnet Skolen er placeret på Sohngårdsholmsvej 51 B i Aalborg i lejede lokaler. Lejemålet udgør ialt ca m 2 værksteder, kontorer, undervisningslokaler og kælder. 1. sal 2. sal Almenundervisning Tv & Video Almenundervisning Almenundervisning Mødelokale Teamlokale 26 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 27

15 Fysiske rammer / kantineområde Fysiske rammer / værksteder og administration 28 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 29

16 Fysiske rammer / kælder Fysiske rammer / Hal 6 (Ejendomsservice) Værksted/undervisning Kontor Mell. bygning 30 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 31

17 Fysiske rammer / Hal 7 (Teater) Lokal forankring/samarbejdspartnere Undervisning Kontor Lager Lager Lager Teatersal Et af særkenderne ved produktionsskolerne er den lokale forankring. Skoleformen er opstået på baggrund af lokale behov og skal fremover udvikle sig i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet kan angå udbuddet af uddannelser, kurser og vejledningsaktiviteter m.v. og gensidige meddelelser om opbygningen af planlagte og forventede initiativer. Aalborg Produktionsskole har et tæt samarbejde med: Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunale forvaltninger, Ungerådgivningen. Center for tværfaglig forebyggelse, Rusmiddelteamet for unge under 18 år, Træningshøjskolen, CMU - rusmiddelbehandling for voksne samt andre myndigheder og personer, der beskæftiger sig med målgruppen. Aalborg Produktionsskole er repræsenteret i UU-Aalborgs Centerråd og Unge-strategiens ledergruppe. Aalborg Produktionsskole er repræsenteret i NEP-Aalborgs styregruppe. NEP-Aalborg er Netværkssamarbejde erhvervsskoler - produktionsskoler i Aalborg-området. 32 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 33

18 Målsætning 2013 Aalborg Produktionsskoles målsætning for 2013 er, at vi fortsat vil målrette vores indsats for at give skolens elever et udfordrende og dokumenteret forløb, der via afklaring og vejledning kvalificerer den enkelte elevs valg i forhold til tiden efter produktionsskoleforløbet. Dette vil bl.a. ske ved at: De seneste års kompetenceudvikling af personale, ledelse og administration, med henblik på implementering og fastholdelse af dokumentation af elevforløbene, herunder også brugen af vejlednings flow, forløbs- og uddannelsesplaner, realkompetenceværktøjer, vil fortsat og til stadighed være en del af vores målsætning. I 2013 vil vi fortsætte den proces, der blev sat i gang i andet halvår af 2012, omkring at kunne tage fælles ejerskab på vore kerneopgaver, uanset om man har været ansat i mange år, eller er kommet til inden for det seneste år. Vi har ved indgangen til 2013 fået gennemgået, bearbejdet, nedfældet og dokumenteret vores fælles fundament, der indeholder elementerne, praktisk produktion og opgaveløsning, undervisning, vejledning og dokumentation. Hertil er vores organisationsopbygning og kommunikations- og beslutningsveje blevet tydeliggjort, og vores værdigrundlag er blevet finpudset. Vi kan på denne baggrund gå ind til opgaverne med fornyet indsigt og en ensartet opfattelse af hvad kerneopgaverne er. Dette suppleres med de erfaringer vi har med fra sidste års samarbejde med Fastholdelseskaravanen omkring brug af kognitive vejledningsmetoder og et øget fokus på forældresamarbejde. Vores erklærede målsætning for 2013 skal derfor være, at opnå et mindre frafald og som et resultat heraf et mere positivt udskrivningsresultat. Vi vil gennem øget opmærksomhed være mere fokuserende og tage handling på de unge, der ikke hurtigt kommer i et stabilt og udviklende forløb. Dette vil bl.a. ske gennem et udvidet samarbejde med UU-Center Aalborg, der indebærer en tættere opfølgning og en mere håndholdt vejledning, både i indslusningsfasen, under forløbet og i udskrivningsfasen. Vi vil ligeledes have mere fokus på forældresamarbejdet og sikre hurtig inddragelse af forældre og myndighedsindehavere, hvis et elevforløb udvikler sig i negativ retning. Målsætningen for 2013 har i høj grad også fortsat et udadrettet sigte ved at: Vi til stadighed kan være en valid og faglig kompetent samarbejdspartner i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunale forvaltninger, Ungerådgivningen, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Rusmiddelteamet for unge under 18 år, Træningshøjskolen, CMU Rusmiddelbehandling for voksne, samt andre myndigheder og personer, der beskæftiger sig med målgruppen. Vi opfylder Produktionsskoleforeningens erklærede politik for produktionsskolernes udvikling og virke, som skal ske i et samspil med de øvrige uddannelsestilbud inden for ungdomsuddannelserne. Sammen med vores nærmeste samarbejdspartnere, vil vi sikre at vi fælles har de fornødne kompetencer, til at vurdere de unges grad af uddannelsesparathed med det sigte, at den unge får det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt. Vi opfylder det i vores lovgrundlag udmeldte krav om dokumentation og målrettede forløb, der skal være med til at sikre, at flest mulige unge får en ungdomsuddannelse. 34 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 35

19 BUDGET 2013 Realiseret Budget Budget (hele tkr.) Skolens værksteder Indtægter Kommunale tilskud Statstilskud Varesalg Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Undervisning Lærer/lederløn Andre undervisningsomkostninger Undervisning i alt Skoleydelse Bygninger Leje af lokaler Skat, forsikring ejendom Vedligeholdelse ejendom Varme, el, vand, rengøring Bygninger i alt Varekøb Administration Løn Andre administrationsomkostninger Administration i alt Andre omkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskr./renter Afskrivninger Resultat før renter Renter udg./indt. (netto) Ekstraordinære psoter (netto) Regnskabsmæssigt resultat Budgettet er baseret på 199 produktionsskoleelever (årselever) og 6 produktionsskolebaserede lærlinge samt aktiverede. 36 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 37

20 Idræt Undervisere: Tine Mortensen og Gorm Thorhauge Værkstedet er indrettet med teorilokale og en træningshal med tilhørende omklædningsrum og badefaciliteter. Her ud over lejes der idrætshaller i fornødent omfang til eget brug og til afvikling af forskellige idrætsstævner m.v. Værkstedet har ud over udstyr til de mest almindelige former for boldspil, også udstyr og rekvisitter til at arbejde med: Cykel Cross, svømning, tennis, badminton, styrketræning, teamwork, vandsport, kajak, svømmetræning og motorik. Undervisningen tager udgangspunkt i følgende områder: - Generel viden om egen krop og almen sundhed - Generel viden om dansk foreningsliv og kultur - Grundlæggende viden om forskellige idrætsdiscipliner med det sigte, at eleverne kan deltage i tilrettelæggelse og afvikling af idrætsstævner, eller alternative idrætsaktiviteter Værkstedet kan sættes i fagkategori med følgende områder: - Undervisning og instruktion inden for fritidssektoren - Sundhed, pædagogik og helse - Logistik og administartion Kombinerede produktions- og undervisningsopgaver: - Tilrettelæggelse og afvikling af idrætsstævner og sportsaktiviteter - Tilrettelæggelse og afvikling af alternative idrætsdage for op mod 500 deltagere - Aktivitetsdage for børn i børnehaver og elever i folkeskolen med det sigte, gennem leg, at styrke klassens eller børnegruppens fællesskab - Teamøvelser og gruppeaktiviteter for folkeskolens klasse - Interne sportsaktiviteter Det er målet med undervisningen, at styrke elevernes sociale kompetencer, således at de bl.a. kan tilsidesætte egne sportslige ambitioner og personlig stræben efter at være den bedste. Dette for via fællesskabet at opnå glæden ved, og en øget selvfølelse af, at kunne yde en indsats til glæde for andre. 38 Aalborg Produktionsskole Aalborg Produktionsskole 39

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Kapitel 1... 3 Produktionsskolen... 3 Beliggenhed:... 3 Lov:... 3 Ledelse:... 3 Økonomi:... 4 Fagområder:... 4 Kapitel

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere