Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling"

Transkript

1 Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004

2 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en redaktionel ændring af byggeloven, hvor det præciseres, at husbåde og flydende boliger er omfattet af bestemmelserne i byggelovgivningen, herunder bygningsreglementerne. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juni Husbåde og flydende boliger er altså omfattet af byggelovgivningen også før denne redaktionelle ændring af loven. Denne vejledning omhandler byggesagsbehandling af husbåde, der anvendes til beboelse. Ved sagsbehandling af husbåde, der bygges, ombygges eller anvendes til andre formål end beboelse eksempelvis erhverv, restauration, café, teater, spillested etc. kan principperne i denne vejledning anvendes. Vejledningen definerer husbåde som flydende indretninger, der gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse og hvis placering er af ikke rent forbigående art. Definitionen omfatter: husbåde, som tidligere har været anvendt som skibe husbåde, som er bygget med henblik på at blive anvendt som stationære bygninger husbåde, som er forsynet med eget fremdriftsmiddel, men som anvendes som bygninger. Byggesagsbehandling af husbåde skal foretages af den kommune, hvor husbåden placeres. I byggesagsbehandlingen skal kommunen være opmærksom på, at husbåde er omfattet af henholdsvis byggeloven og lov om sikkerhed til søs. Husbådens bygningsfunktion er omfattet af byggeloven og flydefunktionen er omfattet af lov om sikkerhed til søs. Sagsbehandlingen af husbådens flydefunktion skal således ske efter Søfartsstyrelsens Teknisk forskrift om flydende boligers stabilitet, flydeevne mv., nr. 1 af 27/ Denne vejledning giver et overblik over de vigtigste forhold, kommunerne skal være opmærksomme på i byggesagsbehandlingen i forhold til husbådens bygningsfunktion. Generelt har byggeloven til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Det er kommunen, der er bygningsmyndighed og udsteder byggetilladelser til arbejder omfattet af loven, og den er tilsynsmyndighed i forhold til overholdelsen af loven og bygningsreglementet. I byggesagsbehandlingen skal kommunen tage stilling til hvilke krav, der er relevante i forhold til det enkelte byggeri under hensyn til husbådens planlagte anvendelse og beskaffenhed i øvrigt. Det er ligeledes kommunen, der skal tage stilling til i hvilket omfang, der kan meddeles dispensation fra reglementets bestemmelser. Husbåde er omfattet af henholdsvis bygningsreglement 1995 (etageboliger, erhvervsbyggeri m.v.) og bygningsreglement for småhuse 1998 (enfamilieboliger og fritidsboliger m.v.). Denne vejledning omfatter byggesagsbehandling efter begge reglementer og er opdelt i to afsnit omhandlende forhold ved henholdsvis: 1. nybyggeri 2. anvendelsesændring og ombygning. 2

3 1. Nybyggeri Ved nybyggeri af en husbåd skal kommunen påse, at bygningsdelen lever op til de relevante krav i bygningsreglementet. De relevante krav er i forbindelse med nybyggeri alle de krav, der kan opfyldes ved almindelig planlægning og projektering under hensyntagen til, at der er tale om netop en husbåd med dens særlige karakteristika. Det er særligt bestemmelserne omkring brandsikkerhed, indeklima og sundhed, der er væsentlige ved indretning af en husbåd. 1.1 Administrative bestemmelser De administrative bestemmelser skal overholdes. Reglerne for byggetilladelse og anmeldelse er gældende ved såvel nybyggeri, om- og tilbygninger og væsentlige anvendelsesændringer. Ligeledes kræver det byggetilladelse at flytte en husbåd til en ny placering, som ikke er af rent forbigående karakter, indenfor samme kommune eller i en anden kommune. I sidstnævnte tilfælde anbefales det, at tilflytterkommunen bruger fraflytterkommunens oplysninger/godkendelser i byggesagsbehandlingen. Ansøgning om byggetilladelse skal komme fra husbådens ejer eller en person, som ejeren har givet fuldmagt til at søge om byggetilladelse, da ejeren er ansvarlig for husbådens beskaffenhed og beliggenhed. Byggetilladelser bør følgelig rettes til ejer af husbåden eller fuldmagtsindehaveren, når ejeren kan dokumentere, at lægningen til kaj, bolværk eller bro er varig eller af ikke rent forbigående karakter. På det tidspunkt, hvor byggesagsbehandling indledes, bør der være en afklaring af de bagvedliggende landfaste arealer med hensyn til husbådens: adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen eventuelle parkeringsforhold afledning af spildevand med videre, som er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse med vandforsynings- og miljøbeskyttelseslovgivningen forsvarlig mulighed for brandslukning. Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal kommunen endvidere undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, eksempelvis lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om varmeforsyning og lov om stormflodserstatning. Det er som udgangspunkt ejeren af husbåden, der er ansvarlig for husbådens lovlige adgang til vej, forsyningsledninger, renovation, parkering mv. på de bagvedliggende arealer, hvorpå installationerne er beliggende. Husbådens ejer kan bl.a. sikre sig lovligheden af disse forhold ved f.eks. at få dem indskrevet som betingelser i lejekontrakten, såfremt denne skrives med ejeren af de bagvedliggende landfaste arealer. De landfaste forhold kan også sikres via f.eks. tinglysningslovens 19, hvoraf fremgår, at en bygning der er bestemt til varig bliven på stedet på søterritoriet, kan få sit eget blad i tingbogen med henvisning til grundens ejendomsblad. Grunden er i dette tilfælde den grund, hvorpå de bolværker 3

4 til hvilke broanlægget er fastgjort, er beliggende. De landfaste forhold kan endvidere sikres via tinglysning af for eksempel færdselsret efter vejloven, afløbsdeklaration mv. på den bagvedliggende grund, hvorpå de landfaste anlæg er beliggende. BBR-registrering er nødvendig i forbindelse med byggesagsbehandlingen og efterfølgende i en række andre sammenhænge. Ifølge cirkulære om adresser kan der fastsættes adresser for tekniske anlæg eller arealer, der vil blive udstykket eller bebygget, og kommunen kan fastsætte adresser for bl.a. kaj og bolværkspladser mv., hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt. I Erhvervs- og Boligstyrelsens Adressevejledning med eksempelsamling findes yderligere vejledning om fastsættelse af adresser til husbåde. I BBR kan husbåde, der anvendes til beboelse, registreres med anvendelseskode Fritliggende enfamiliehus. Husbåde, der anvendes erhvervsmæssigt, registreres med den anvendelseskode, der bedst afspejler aktiviteten. På notatline 1 anføres, at der er tale om en husbåd. Som bebygget areal anføres arealet af det dæk, der har det største areal. Boligarealet opgøres som det samlede dækareal, der anvendes til beboelse. Erhvervsareal opgøres som det samlede dækareal, der anvendes til erhverv. Arealet af et dæk måles i et vandret plan beliggende på øverste punkt af færdigt dækgulv til planets skæring med yderside af skrog eller ydervæg. Arealet af dæk, hvor gulvet ligger under vandlinien, kan registreres som kælderareal. Placering af husbåde i en havn må kun finde sted med forudgående tilladelse fra havnemyndigheden, jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 12. maj 1997 om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, 25, i). Kystdirektoratet udøver Trafikministeriets beføjelser med hensyn til administration af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår afgørelse om bl.a. anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet mv., 4, stk. 1, nr. 1). Bygningsreglementets gebyrregler finder anvendelse. 1.2 Bebyggelsesregulerende bestemmelser De bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder det skrå højdegrænseplan, højde og afstand til vej, naboskel og sti er i en vis udstrækning irrelevante i forhold til byggesagsbehandling af husbåde, idet udgangspunktet for disse bestemmelser er matrikulære forhold. Hvor og hvordan flydende boliger skal placeres i en havn, kan på lige fod med tilkørselsforhold, parkering og arealer til redning og brandslukning søges løst via en overordnet planlægning. Hensynene bag de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil i den forbindelse være relevante at inddrage i overvejelserne. Spørgsmålet om planlægning på søterritoriet drøftes for tiden mellem Miljøministeriet og Trafikministeriet. Spørgsmål i den forbindelse bør rettes til de to ministerier. Ved stillingtagen til hvor og hvordan husbådene skal ligge, skal der tages hensyn til de afstandskrav, der hører under reglementets brandbestemmelser, hvor hovedreglen er, at husbåde skal placeres i en sådan afstand, at der ikke er risiko for brandspredning. Opmærksomheden henledes på, at husbådens udvendige overflader også har betydning for risikoen for brandspredning. 4

5 Hvad angår de ubebyggede arealer forudsætter byggeloven lovlig vejadgang i overensstemmelse med vejlovgivningen. Spørgsmålet om, hvorvidt det skal foretages vejudlæg, bør være afklaret inden byggetilladelse kan gives. Der bør sikres vejadgang frem til broanlægget, bl.a. under hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder. Parkeringsforhold kan afklares ved f.eks. deklaration eller ejerfuldmagt/lejekontrakt ved p-plads på anden mands grund. Ligeledes bør adgangsforhold fra husbåd til p-plads sikres. Broanlæg skal ikke byggesagsbehandles, men når Kystdirektoratet giver tilladelse til broer, er det en forudsætning, at broen opfylder belastningskravene i DS Boligens indretning Krav til boligens indretning bør opfyldes. Nogle tilgængelighedskrav, herunder krav om niveaufri adgang til boligen, kan være vanskelige at opfylde ved husbåde. Det er op til en konkret vurdering, hvorvidt disse krav med rimelighed kan stilles, eller om der skal dispenseres fra dem. Ved denne vurdering skal man bl.a. se nærmere på, hvem husbåde opføres til. Opføres den med henblik på udlejning eller salg, bør kravene opfyldes i videst mulig omfang. Opføres husbåden til bygherres eget brug, kan der ses lempeligere på kravene. Kommunen bør i byggesagsbehandlingen endvidere vurdere, om der er relevante udearealer til husbåden. Krav til udearealer kan opfyldes ved hjælp af de omkringliggende vandarealer, broanlæg, tilstødende landarealer eller lignende. 1.4 Konstruktioner og brandforhold Generelt bør krav til boligens konstruktive forhold opfyldes på nær de enkelte steder, hvor det faktum, at boligen flyder på vand, gør kravet uhensigtsmæssig eller irrelevant som f.eks. krav om fundering til frostsikker dybde og bæredygtig grund. For oplysninger om krav til konstruktion af husbådens flydefunktion henvises til Søfartsstyrelsens Teknisk forskrift om flydende boligers stabilitet, flydeevne mv., nr. 1 af 27/ Brandkravene er nogle af bygningsreglementets væsentligste med henblik på at sikre byggeriets sikkerhed. Når det gælder en husbåd, er brandkravene ikke mindre væsentlige, og kommunen bør sikre sig, at kravene opfyldes i videst mulig omfang. Generelt bør krav til redningsåbninger, flugtveje og brandventilation følges. Krav til flugtveje fremhæves som særligt væsentlige. Byggeriet bør disponeres således, at de bedst mulige flugtvejsforhold opnås. Flugtveje skal føre til dæk, kaj eller flydebro i det fri og i bedste fald med forbindelse til land. Mulighed for at springe i vandet kan ikke accepteres som eneste flugtvej. Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være afgørende, at man kan komme rundt om boligen på dæk eller komme på dæk i mindst to modstående sider. Udførelse af forskriftsmæssige redningsåbninger til det fri kan ikke umiddelbart lade sig gøre i en husbåd, idet det ofte ikke er muligt at etablere brandredningsarealer under redningsåbninger, eller fordi beboelsesrummet ligger under vand. For at kompensere for dette forhold og set i relation til de øvrige brandmæssige forhold, kan der f.eks. installeres et internt varslingsanlæg, og hvert rum (beboelse og køkken) forsynes med oplukkelig lem/åbning til det fri. 5

6 Krav til materialers brandmodstandsevne bør følges. Hvad angår de udvendige byggematerialers brandmodstandsevne, bør der endvidere tages hensyn til afstanden til eventuelt omkringliggende husbåde eller ejendomme på land. Det er endvidere vigtigt, at husbådens fortøjninger er brandsikre. Ved brand er det afgørende, at husbåden forbliver ved bolværk eller flydebro, således at man kan redde sig i land, og hjælpen kan komme frem til den brændende husbåd. Herudover er det også en god idé at opfordre ejeren til at sikre sig, at der forefindes brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. Grundet placeringen i vand, kan redningsberedskabet have vanskeligere ved at nå frem til husbåden end normalt og brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord kan i den forbindelse redde liv og materiel. Hvis der dispenseres fra et af brandkravene, skal dispensationen i langt de fleste tilfælde kunne begrundes med, at der sættes en alternativ løsning i stedet, som lever op til hensynet bag kravet. Hvis en alternativ løsning ikke findes, kan dispensation kun gives i det omfang, at den entydigt kan begrundes med, at der er tale om netop en flydende bolig og dens særlige beskaffenhed, og dispensationen bør f.eks. suppleres med krav om brandsikre fortøjninger og tilstedeværelse af brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. 1.5 Fugt- og Varmeisolering Krav til varmeisolering, varmetabsrammer, energirammer med videre bør opfyldes. 1.6 Ildsteder og skorstene Krav til ildsteder og skorstene bør opfyldes. Husbåde med brændeovne mv. er omfattet af skorstensfejerbekendtgørelsen. Ildsteder, brændeovne og lignende skal fejes og tilmeldes det årlige brandtilsyn. 1.7 Lydforhold, indeklima og installationer Krav til lydforhold og sikring af et godt indeklima i boligen bør opfyldes. Dog er krav til konstruktioner mod undergrunden og sikring mod forurening fra undergrunden irrelevante. Krav til installationer bør opfyldes. Krav til udførelse af elektriske installationer findes i stærkstrømsbekendtgørelsen nr af , hvor installationerne skal udføres efter reglerne om installationer i boliger af en autoriseret elinstallatør. Tilsvarende gælder for udførelse af gas-, vand-, og sanitetsinstallationer, der skal udføres af en autoriseret VVS-installatør efter bestemmelser for boliger i henholdsvis bekendtgørelse om forskrifter for udførelse af gasinstallationer (Gasreglementet) nr. 514 af 16/10/1981 og bygningsreglement for småhuse 1998 og bygningsreglement 1995 for vand- og sanitetsinstallationer. Husbåde er omfattet af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme. 6

7 2. Anvendelsesændring og ombygning De administrative bestemmelser og de bebyggelsesregulerende bestemmelser finder anvendelse som ved nybyggeri. I forbindelse med væsentlige anvendelsesændringer og ombygninger er kravene til sikkerhed og sundhed fortsat helt centrale og bør opfyldes i videst mulig omfang. Derimod kan der ved anvendelsesændring/ombygning af båd til flydende bolig ses lempeligere på en række af bygningsreglementets øvrige krav og gives dispensationer herfra. Bygningsreglementets lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder kan desuden finde anvendelse i forbindelse med byggesagsbehandling af husbåde efter Bygningsreglement I det omfang, at en eller flere af reglementets materielle bestemmelser ikke kan overholdes, ikke er hensigtsmæssige i forbindelse med ombygningen/anvendelsesændringen, eller hensigten bag kravet i øvrigt er tilfredsstillende opfyldt på anden måde, kan der dispenseres fra de enkelte bestemmelser. Det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, om der kan dispenseres fra de enkelte bestemmelser. 2.1 Boligens indretning Det vil ofte kræve gennemgribende ombygning af en eksisterende båd at opfylde kravene til boligens indretning, herunder krav til adgangsforhold, tilgængelighed, loftshøjder og dør- og gangbredder. Med udgangspunkt i bådens særlige beskaffenhed og ønsket om at bevare bådens særpræg i boligen, kan der således ofte gives gode begrundelser for at dispensere fra kravene alternativt anvende de lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder ved byggesagsbehandling af husbåde efter Bygningsreglement Konstruktioner og brandforhold Krav til boligens konstruktioner kan være vanskelige at opfylde og kan give begrundet anledning til dispensation i det omfang, at bådens konstruktioner i øvrigt vurderes at være tilstrækkeligt sikre ved anvendelse som bolig. Det bemærkes, at bådes konstruktioner ofte er overdimensionerede i forhold til konstruktionskravene til boliger. Brandkravene er fortsat centrale også i forbindelse med anvendelsesændring eller ombygning, og kravene bør opfyldes i videst mulig omfang. Hvis kravene kun kan opfyldes ved en gennemgribende ombygning af en eksisterende båd, skal kommunen foretage en vurdering af, hvorvidt bådens beskaffenhed i øvrigt lever op til hensynene bag kravene og stille krav om ombygning der, hvor det skønnes, at de eksisterende forhold er utilfredsstillende i relation til brandsikkerheden. Kravene til flugtveje skal fremhæves som særligt væsentlige, og byggeriet bør disponeres således, at de bedst mulige flugtvejsforhold opnås. Flugtvejene skal føre til dæk, kaj eller flydebro i det fri og i bedste fald med forbindelse til land. Mulighed for at springe i vandet kan ikke anses som eneste mulige flugtvej. Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være afgørende, at man kan komme rundt om boligen på dæk eller komme på dæk i mindst to modstående sider. 7

8 Det er endvidere vigtigt, at boligens fortøjninger er brandsikre. Ved brand er det afgørende, at boligen forbliver ved bolværk eller flydebro, således at man kan redde sig i land, og hjælpen kan komme frem til den brændende bolig. Herudover er det også en god idé at opfordre ejeren til at sikre sig, at der forefindes brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. Grundet placeringen i vand, kan redningsberedskabet have vanskeligere ved at nå frem til boligen end normalt og brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord kan i den forbindelse redde liv og materiel. Hvis der dispenseres fra et eller flere af brandkravene, skal dispensationen i langt de fleste tilfælde kunne begrundes med, at der sættes en alternativ løsning i stedet, som lever op til hensynet bag kravet. Hvis en alternativ løsning ikke findes, kan dispensation kun gives i det omfang, at den entydigt kan begrundes med, at der er tale om netop en flydende bolig og dens særlige beskaffenhed, og dispensationen bør f.eks. suppleres med krav om brandsikre fortøjninger og tilstedeværelse af brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. 2.4 Ildsteder og skorstene Ved installation af ildsteder og skorstene bør kravene opfyldes. I det omfang der allerede er installeret ildsted og/eller skorsten, bør der foretages en vurdering af, om kravene er opfyldt. Hvis det ikke er tilfældet, må det vurderes, om den eksisterende installation på anden måde er tilstrækkelig sikker til brug i en bolig, og om der i den forbindelse kan dispenseres fra bestemmelserne. Hvis installationerne ikke vurderes at være tilstrækkeligt sikre til, at en dispensation kan gives, bør der ske en ombygning, eller installationen bør fjernes. 2.5 Fugt- og varmeisolering Krav til varmeisolering, varmetabsrammer, energirammer med videre bør overholdes i videst muligt omfang. Ved anvendelsesændring/ombygning af båd til bolig kan isoleringskravene dog ofte være vanskelige at opfylde, og det bør vurderes, om der er belæg for at dispensere fra kravene. Både er ofte kun isoleret i beskedent omfang i skroget, og en efterisolering, der lever op til reglementets krav, kan være vanskelig. Efterisolering af den del af boligen, der ligger over dæk, vil imidlertid ofte kunne udføres uden de store ombygninger, og kravene bør således følges i videst mulig omfang i denne del af boligen. 2.6 Lydforhold, indeklima og installationer Kravene bør opfyldes i videst mulig omfang. Hvis det kræver en uhensigtsmæssig stor ombygning at leve op til kravene, kan der dispenseres herfra, såfremt bådens beskaffenhed i øvrigt lever tilfredsstillende op til brugen som bolig. Det er op til en konkret vurdering, hvorvidt kravene med rimelighed kan stilles, eller om der skal dispenseres fra dem. Ved denne vurdering skal man bl.a. se nærmere på, hvem byggeriet opføres til. Opføres byggeriet med henblik på udlejning eller salg, bør kravene opfyldes i videst mulig omfang. Opføres byggeriet til eget brug, kan der ses lempeligere på kravene. 8

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Bygningsreglement 2006 Illuliornermi malittarisassat 2006

Bygningsreglement 2006 Illuliornermi malittarisassat 2006 Ineqarnermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger og Infrastruktur Kursus 19. juni 2009 i Tórshavn Bygningsreglement 2006 Illuliornermi malittarisassat 2006 Sektionsingeniør

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462 By & Erhverv Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Ansøgers navn og adresse Rambøll Danmark A/S, Fredericia Danmarksgade 2A 7000 Fredericia Ejendomsnr: 37639 Vejkode: 2948 Sagsnr: 14/3462 Bygningsnr:

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Forelæsning om Bygningsreglementet

Forelæsning om Bygningsreglementet Forelæsning om Bygningsreglementet 20 03 14 Arkitektskolen AArhus Christian Carlsen INTRODUKTION: ER DET HER VIGTIGT? Christian Kerez House With One Wall HVORDAN BLIVER ET PROJEKT TIL - I PRAKSIS? Projektfaser

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Byggeloven og Bygningsreglementet - BR10. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg

Byggeloven og Bygningsreglementet - BR10. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Byggeloven og Bygningsreglementet - BR10 v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Byggeloven 1 - formål Stk. 1 Denne lov har til formål: at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-55601 Dato: 22-10-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Reza Katebi, Nordre Fasanvej 37B, 2. th., 2000 Frederiksberg, vedrørende dennes

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Orientering i henhold til planloven

Orientering i henhold til planloven Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 3. juli 2015 Sagsnummer: 512948~001 edoc: 2015-0143522 Matrikelnummer: 1640 UV, Kbh. Ejendomsadresse: Kalvebod Brygge 35 Ejendomsnummer: 20100 Orientering

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

(0 m. cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

(0 m. cii^røit^?^i)''-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde WS101652W slet 27-11-2012 10 43 SEPBARCODE 0U121 cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _ 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND (0 m Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde 26 11 2012 Vedr. Syddjurs

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Økonomi- og erhvervsminister i Bendt Bendtsen offentliggjorde 23. maj 2007 en ny handlingsplan for byggeriet - 24 konkrete initiativer: Højere kvalitet og forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Byggelovgivningen Hvilke krav kan der stilles til grundejerne? v/inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut

Byggelovgivningen Hvilke krav kan der stilles til grundejerne? v/inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut Byggelovgivningen Hvilke krav kan der stilles til grundejerne? v/inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut Byggeloven angiver ikke eksplicit, om afløb er omfattet af byggelovens bebyggelsesbegreb.

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

B. 1.1 Beregningsregler

B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere