Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling"

Transkript

1 Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004

2 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en redaktionel ændring af byggeloven, hvor det præciseres, at husbåde og flydende boliger er omfattet af bestemmelserne i byggelovgivningen, herunder bygningsreglementerne. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juni Husbåde og flydende boliger er altså omfattet af byggelovgivningen også før denne redaktionelle ændring af loven. Denne vejledning omhandler byggesagsbehandling af husbåde, der anvendes til beboelse. Ved sagsbehandling af husbåde, der bygges, ombygges eller anvendes til andre formål end beboelse eksempelvis erhverv, restauration, café, teater, spillested etc. kan principperne i denne vejledning anvendes. Vejledningen definerer husbåde som flydende indretninger, der gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse og hvis placering er af ikke rent forbigående art. Definitionen omfatter: husbåde, som tidligere har været anvendt som skibe husbåde, som er bygget med henblik på at blive anvendt som stationære bygninger husbåde, som er forsynet med eget fremdriftsmiddel, men som anvendes som bygninger. Byggesagsbehandling af husbåde skal foretages af den kommune, hvor husbåden placeres. I byggesagsbehandlingen skal kommunen være opmærksom på, at husbåde er omfattet af henholdsvis byggeloven og lov om sikkerhed til søs. Husbådens bygningsfunktion er omfattet af byggeloven og flydefunktionen er omfattet af lov om sikkerhed til søs. Sagsbehandlingen af husbådens flydefunktion skal således ske efter Søfartsstyrelsens Teknisk forskrift om flydende boligers stabilitet, flydeevne mv., nr. 1 af 27/ Denne vejledning giver et overblik over de vigtigste forhold, kommunerne skal være opmærksomme på i byggesagsbehandlingen i forhold til husbådens bygningsfunktion. Generelt har byggeloven til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Det er kommunen, der er bygningsmyndighed og udsteder byggetilladelser til arbejder omfattet af loven, og den er tilsynsmyndighed i forhold til overholdelsen af loven og bygningsreglementet. I byggesagsbehandlingen skal kommunen tage stilling til hvilke krav, der er relevante i forhold til det enkelte byggeri under hensyn til husbådens planlagte anvendelse og beskaffenhed i øvrigt. Det er ligeledes kommunen, der skal tage stilling til i hvilket omfang, der kan meddeles dispensation fra reglementets bestemmelser. Husbåde er omfattet af henholdsvis bygningsreglement 1995 (etageboliger, erhvervsbyggeri m.v.) og bygningsreglement for småhuse 1998 (enfamilieboliger og fritidsboliger m.v.). Denne vejledning omfatter byggesagsbehandling efter begge reglementer og er opdelt i to afsnit omhandlende forhold ved henholdsvis: 1. nybyggeri 2. anvendelsesændring og ombygning. 2

3 1. Nybyggeri Ved nybyggeri af en husbåd skal kommunen påse, at bygningsdelen lever op til de relevante krav i bygningsreglementet. De relevante krav er i forbindelse med nybyggeri alle de krav, der kan opfyldes ved almindelig planlægning og projektering under hensyntagen til, at der er tale om netop en husbåd med dens særlige karakteristika. Det er særligt bestemmelserne omkring brandsikkerhed, indeklima og sundhed, der er væsentlige ved indretning af en husbåd. 1.1 Administrative bestemmelser De administrative bestemmelser skal overholdes. Reglerne for byggetilladelse og anmeldelse er gældende ved såvel nybyggeri, om- og tilbygninger og væsentlige anvendelsesændringer. Ligeledes kræver det byggetilladelse at flytte en husbåd til en ny placering, som ikke er af rent forbigående karakter, indenfor samme kommune eller i en anden kommune. I sidstnævnte tilfælde anbefales det, at tilflytterkommunen bruger fraflytterkommunens oplysninger/godkendelser i byggesagsbehandlingen. Ansøgning om byggetilladelse skal komme fra husbådens ejer eller en person, som ejeren har givet fuldmagt til at søge om byggetilladelse, da ejeren er ansvarlig for husbådens beskaffenhed og beliggenhed. Byggetilladelser bør følgelig rettes til ejer af husbåden eller fuldmagtsindehaveren, når ejeren kan dokumentere, at lægningen til kaj, bolværk eller bro er varig eller af ikke rent forbigående karakter. På det tidspunkt, hvor byggesagsbehandling indledes, bør der være en afklaring af de bagvedliggende landfaste arealer med hensyn til husbådens: adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen eventuelle parkeringsforhold afledning af spildevand med videre, som er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse med vandforsynings- og miljøbeskyttelseslovgivningen forsvarlig mulighed for brandslukning. Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal kommunen endvidere undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, eksempelvis lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om varmeforsyning og lov om stormflodserstatning. Det er som udgangspunkt ejeren af husbåden, der er ansvarlig for husbådens lovlige adgang til vej, forsyningsledninger, renovation, parkering mv. på de bagvedliggende arealer, hvorpå installationerne er beliggende. Husbådens ejer kan bl.a. sikre sig lovligheden af disse forhold ved f.eks. at få dem indskrevet som betingelser i lejekontrakten, såfremt denne skrives med ejeren af de bagvedliggende landfaste arealer. De landfaste forhold kan også sikres via f.eks. tinglysningslovens 19, hvoraf fremgår, at en bygning der er bestemt til varig bliven på stedet på søterritoriet, kan få sit eget blad i tingbogen med henvisning til grundens ejendomsblad. Grunden er i dette tilfælde den grund, hvorpå de bolværker 3

4 til hvilke broanlægget er fastgjort, er beliggende. De landfaste forhold kan endvidere sikres via tinglysning af for eksempel færdselsret efter vejloven, afløbsdeklaration mv. på den bagvedliggende grund, hvorpå de landfaste anlæg er beliggende. BBR-registrering er nødvendig i forbindelse med byggesagsbehandlingen og efterfølgende i en række andre sammenhænge. Ifølge cirkulære om adresser kan der fastsættes adresser for tekniske anlæg eller arealer, der vil blive udstykket eller bebygget, og kommunen kan fastsætte adresser for bl.a. kaj og bolværkspladser mv., hvis kommunen finder det hensigtsmæssigt. I Erhvervs- og Boligstyrelsens Adressevejledning med eksempelsamling findes yderligere vejledning om fastsættelse af adresser til husbåde. I BBR kan husbåde, der anvendes til beboelse, registreres med anvendelseskode Fritliggende enfamiliehus. Husbåde, der anvendes erhvervsmæssigt, registreres med den anvendelseskode, der bedst afspejler aktiviteten. På notatline 1 anføres, at der er tale om en husbåd. Som bebygget areal anføres arealet af det dæk, der har det største areal. Boligarealet opgøres som det samlede dækareal, der anvendes til beboelse. Erhvervsareal opgøres som det samlede dækareal, der anvendes til erhverv. Arealet af et dæk måles i et vandret plan beliggende på øverste punkt af færdigt dækgulv til planets skæring med yderside af skrog eller ydervæg. Arealet af dæk, hvor gulvet ligger under vandlinien, kan registreres som kælderareal. Placering af husbåde i en havn må kun finde sted med forudgående tilladelse fra havnemyndigheden, jf. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 12. maj 1997 om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, 25, i). Kystdirektoratet udøver Trafikministeriets beføjelser med hensyn til administration af statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår afgørelse om bl.a. anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet mv., 4, stk. 1, nr. 1). Bygningsreglementets gebyrregler finder anvendelse. 1.2 Bebyggelsesregulerende bestemmelser De bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder det skrå højdegrænseplan, højde og afstand til vej, naboskel og sti er i en vis udstrækning irrelevante i forhold til byggesagsbehandling af husbåde, idet udgangspunktet for disse bestemmelser er matrikulære forhold. Hvor og hvordan flydende boliger skal placeres i en havn, kan på lige fod med tilkørselsforhold, parkering og arealer til redning og brandslukning søges løst via en overordnet planlægning. Hensynene bag de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil i den forbindelse være relevante at inddrage i overvejelserne. Spørgsmålet om planlægning på søterritoriet drøftes for tiden mellem Miljøministeriet og Trafikministeriet. Spørgsmål i den forbindelse bør rettes til de to ministerier. Ved stillingtagen til hvor og hvordan husbådene skal ligge, skal der tages hensyn til de afstandskrav, der hører under reglementets brandbestemmelser, hvor hovedreglen er, at husbåde skal placeres i en sådan afstand, at der ikke er risiko for brandspredning. Opmærksomheden henledes på, at husbådens udvendige overflader også har betydning for risikoen for brandspredning. 4

5 Hvad angår de ubebyggede arealer forudsætter byggeloven lovlig vejadgang i overensstemmelse med vejlovgivningen. Spørgsmålet om, hvorvidt det skal foretages vejudlæg, bør være afklaret inden byggetilladelse kan gives. Der bør sikres vejadgang frem til broanlægget, bl.a. under hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder. Parkeringsforhold kan afklares ved f.eks. deklaration eller ejerfuldmagt/lejekontrakt ved p-plads på anden mands grund. Ligeledes bør adgangsforhold fra husbåd til p-plads sikres. Broanlæg skal ikke byggesagsbehandles, men når Kystdirektoratet giver tilladelse til broer, er det en forudsætning, at broen opfylder belastningskravene i DS Boligens indretning Krav til boligens indretning bør opfyldes. Nogle tilgængelighedskrav, herunder krav om niveaufri adgang til boligen, kan være vanskelige at opfylde ved husbåde. Det er op til en konkret vurdering, hvorvidt disse krav med rimelighed kan stilles, eller om der skal dispenseres fra dem. Ved denne vurdering skal man bl.a. se nærmere på, hvem husbåde opføres til. Opføres den med henblik på udlejning eller salg, bør kravene opfyldes i videst mulig omfang. Opføres husbåden til bygherres eget brug, kan der ses lempeligere på kravene. Kommunen bør i byggesagsbehandlingen endvidere vurdere, om der er relevante udearealer til husbåden. Krav til udearealer kan opfyldes ved hjælp af de omkringliggende vandarealer, broanlæg, tilstødende landarealer eller lignende. 1.4 Konstruktioner og brandforhold Generelt bør krav til boligens konstruktive forhold opfyldes på nær de enkelte steder, hvor det faktum, at boligen flyder på vand, gør kravet uhensigtsmæssig eller irrelevant som f.eks. krav om fundering til frostsikker dybde og bæredygtig grund. For oplysninger om krav til konstruktion af husbådens flydefunktion henvises til Søfartsstyrelsens Teknisk forskrift om flydende boligers stabilitet, flydeevne mv., nr. 1 af 27/ Brandkravene er nogle af bygningsreglementets væsentligste med henblik på at sikre byggeriets sikkerhed. Når det gælder en husbåd, er brandkravene ikke mindre væsentlige, og kommunen bør sikre sig, at kravene opfyldes i videst mulig omfang. Generelt bør krav til redningsåbninger, flugtveje og brandventilation følges. Krav til flugtveje fremhæves som særligt væsentlige. Byggeriet bør disponeres således, at de bedst mulige flugtvejsforhold opnås. Flugtveje skal føre til dæk, kaj eller flydebro i det fri og i bedste fald med forbindelse til land. Mulighed for at springe i vandet kan ikke accepteres som eneste flugtvej. Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være afgørende, at man kan komme rundt om boligen på dæk eller komme på dæk i mindst to modstående sider. Udførelse af forskriftsmæssige redningsåbninger til det fri kan ikke umiddelbart lade sig gøre i en husbåd, idet det ofte ikke er muligt at etablere brandredningsarealer under redningsåbninger, eller fordi beboelsesrummet ligger under vand. For at kompensere for dette forhold og set i relation til de øvrige brandmæssige forhold, kan der f.eks. installeres et internt varslingsanlæg, og hvert rum (beboelse og køkken) forsynes med oplukkelig lem/åbning til det fri. 5

6 Krav til materialers brandmodstandsevne bør følges. Hvad angår de udvendige byggematerialers brandmodstandsevne, bør der endvidere tages hensyn til afstanden til eventuelt omkringliggende husbåde eller ejendomme på land. Det er endvidere vigtigt, at husbådens fortøjninger er brandsikre. Ved brand er det afgørende, at husbåden forbliver ved bolværk eller flydebro, således at man kan redde sig i land, og hjælpen kan komme frem til den brændende husbåd. Herudover er det også en god idé at opfordre ejeren til at sikre sig, at der forefindes brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. Grundet placeringen i vand, kan redningsberedskabet have vanskeligere ved at nå frem til husbåden end normalt og brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord kan i den forbindelse redde liv og materiel. Hvis der dispenseres fra et af brandkravene, skal dispensationen i langt de fleste tilfælde kunne begrundes med, at der sættes en alternativ løsning i stedet, som lever op til hensynet bag kravet. Hvis en alternativ løsning ikke findes, kan dispensation kun gives i det omfang, at den entydigt kan begrundes med, at der er tale om netop en flydende bolig og dens særlige beskaffenhed, og dispensationen bør f.eks. suppleres med krav om brandsikre fortøjninger og tilstedeværelse af brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. 1.5 Fugt- og Varmeisolering Krav til varmeisolering, varmetabsrammer, energirammer med videre bør opfyldes. 1.6 Ildsteder og skorstene Krav til ildsteder og skorstene bør opfyldes. Husbåde med brændeovne mv. er omfattet af skorstensfejerbekendtgørelsen. Ildsteder, brændeovne og lignende skal fejes og tilmeldes det årlige brandtilsyn. 1.7 Lydforhold, indeklima og installationer Krav til lydforhold og sikring af et godt indeklima i boligen bør opfyldes. Dog er krav til konstruktioner mod undergrunden og sikring mod forurening fra undergrunden irrelevante. Krav til installationer bør opfyldes. Krav til udførelse af elektriske installationer findes i stærkstrømsbekendtgørelsen nr af , hvor installationerne skal udføres efter reglerne om installationer i boliger af en autoriseret elinstallatør. Tilsvarende gælder for udførelse af gas-, vand-, og sanitetsinstallationer, der skal udføres af en autoriseret VVS-installatør efter bestemmelser for boliger i henholdsvis bekendtgørelse om forskrifter for udførelse af gasinstallationer (Gasreglementet) nr. 514 af 16/10/1981 og bygningsreglement for småhuse 1998 og bygningsreglement 1995 for vand- og sanitetsinstallationer. Husbåde er omfattet af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme. 6

7 2. Anvendelsesændring og ombygning De administrative bestemmelser og de bebyggelsesregulerende bestemmelser finder anvendelse som ved nybyggeri. I forbindelse med væsentlige anvendelsesændringer og ombygninger er kravene til sikkerhed og sundhed fortsat helt centrale og bør opfyldes i videst mulig omfang. Derimod kan der ved anvendelsesændring/ombygning af båd til flydende bolig ses lempeligere på en række af bygningsreglementets øvrige krav og gives dispensationer herfra. Bygningsreglementets lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder kan desuden finde anvendelse i forbindelse med byggesagsbehandling af husbåde efter Bygningsreglement I det omfang, at en eller flere af reglementets materielle bestemmelser ikke kan overholdes, ikke er hensigtsmæssige i forbindelse med ombygningen/anvendelsesændringen, eller hensigten bag kravet i øvrigt er tilfredsstillende opfyldt på anden måde, kan der dispenseres fra de enkelte bestemmelser. Det beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, om der kan dispenseres fra de enkelte bestemmelser. 2.1 Boligens indretning Det vil ofte kræve gennemgribende ombygning af en eksisterende båd at opfylde kravene til boligens indretning, herunder krav til adgangsforhold, tilgængelighed, loftshøjder og dør- og gangbredder. Med udgangspunkt i bådens særlige beskaffenhed og ønsket om at bevare bådens særpræg i boligen, kan der således ofte gives gode begrundelser for at dispensere fra kravene alternativt anvende de lempeligere bestemmelser for ombygningsarbejder ved byggesagsbehandling af husbåde efter Bygningsreglement Konstruktioner og brandforhold Krav til boligens konstruktioner kan være vanskelige at opfylde og kan give begrundet anledning til dispensation i det omfang, at bådens konstruktioner i øvrigt vurderes at være tilstrækkeligt sikre ved anvendelse som bolig. Det bemærkes, at bådes konstruktioner ofte er overdimensionerede i forhold til konstruktionskravene til boliger. Brandkravene er fortsat centrale også i forbindelse med anvendelsesændring eller ombygning, og kravene bør opfyldes i videst mulig omfang. Hvis kravene kun kan opfyldes ved en gennemgribende ombygning af en eksisterende båd, skal kommunen foretage en vurdering af, hvorvidt bådens beskaffenhed i øvrigt lever op til hensynene bag kravene og stille krav om ombygning der, hvor det skønnes, at de eksisterende forhold er utilfredsstillende i relation til brandsikkerheden. Kravene til flugtveje skal fremhæves som særligt væsentlige, og byggeriet bør disponeres således, at de bedst mulige flugtvejsforhold opnås. Flugtvejene skal føre til dæk, kaj eller flydebro i det fri og i bedste fald med forbindelse til land. Mulighed for at springe i vandet kan ikke anses som eneste mulige flugtvej. Af sikkerhedsmæssige grunde kan det være afgørende, at man kan komme rundt om boligen på dæk eller komme på dæk i mindst to modstående sider. 7

8 Det er endvidere vigtigt, at boligens fortøjninger er brandsikre. Ved brand er det afgørende, at boligen forbliver ved bolværk eller flydebro, således at man kan redde sig i land, og hjælpen kan komme frem til den brændende bolig. Herudover er det også en god idé at opfordre ejeren til at sikre sig, at der forefindes brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. Grundet placeringen i vand, kan redningsberedskabet have vanskeligere ved at nå frem til boligen end normalt og brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord kan i den forbindelse redde liv og materiel. Hvis der dispenseres fra et eller flere af brandkravene, skal dispensationen i langt de fleste tilfælde kunne begrundes med, at der sættes en alternativ løsning i stedet, som lever op til hensynet bag kravet. Hvis en alternativ løsning ikke findes, kan dispensation kun gives i det omfang, at den entydigt kan begrundes med, at der er tale om netop en flydende bolig og dens særlige beskaffenhed, og dispensationen bør f.eks. suppleres med krav om brandsikre fortøjninger og tilstedeværelse af brandslukningsmateriel og varslingsanlæg om bord. 2.4 Ildsteder og skorstene Ved installation af ildsteder og skorstene bør kravene opfyldes. I det omfang der allerede er installeret ildsted og/eller skorsten, bør der foretages en vurdering af, om kravene er opfyldt. Hvis det ikke er tilfældet, må det vurderes, om den eksisterende installation på anden måde er tilstrækkelig sikker til brug i en bolig, og om der i den forbindelse kan dispenseres fra bestemmelserne. Hvis installationerne ikke vurderes at være tilstrækkeligt sikre til, at en dispensation kan gives, bør der ske en ombygning, eller installationen bør fjernes. 2.5 Fugt- og varmeisolering Krav til varmeisolering, varmetabsrammer, energirammer med videre bør overholdes i videst muligt omfang. Ved anvendelsesændring/ombygning af båd til bolig kan isoleringskravene dog ofte være vanskelige at opfylde, og det bør vurderes, om der er belæg for at dispensere fra kravene. Både er ofte kun isoleret i beskedent omfang i skroget, og en efterisolering, der lever op til reglementets krav, kan være vanskelig. Efterisolering af den del af boligen, der ligger over dæk, vil imidlertid ofte kunne udføres uden de store ombygninger, og kravene bør således følges i videst mulig omfang i denne del af boligen. 2.6 Lydforhold, indeklima og installationer Kravene bør opfyldes i videst mulig omfang. Hvis det kræver en uhensigtsmæssig stor ombygning at leve op til kravene, kan der dispenseres herfra, såfremt bådens beskaffenhed i øvrigt lever tilfredsstillende op til brugen som bolig. Det er op til en konkret vurdering, hvorvidt kravene med rimelighed kan stilles, eller om der skal dispenseres fra dem. Ved denne vurdering skal man bl.a. se nærmere på, hvem byggeriet opføres til. Opføres byggeriet med henblik på udlejning eller salg, bør kravene opfyldes i videst mulig omfang. Opføres byggeriet til eget brug, kan der ses lempeligere på kravene. 8

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Tekniske specifikationer, regler og krav til husbåde eller flydende boliger

Tekniske specifikationer, regler og krav til husbåde eller flydende boliger Tekniske specifikationer, regler og krav til husbåde eller flydende boliger Teknisk Bilag omhandlende husbåde Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Kort resume af lovgivning på husbådsområdet... 4 2. Kildeoversigt...

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling?

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling? v/ Åse Nielsen Formand for DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Byggelov Hvor er den kommunale byggesagsbehandling på vej hen? Faglige/byggetekniske

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING I denne pjece kan du hente hjælp til det juridiske og det tekniske, hvis du ønsker at sammenlægge din bolig med en anden bolig. KOMMUNAL TILLADELSE TIL SAMMENLÆGNING

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 1 INDLEDNING Denne vejledning indeholder en række råd til kommunale byggesagsbehandlere om, hvad der skal gennemgås i

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Vi giver dig tilladelse til at bygge

Vi giver dig tilladelse til at bygge By, Land og Kultur Arkitektfirmaet Arne Birk ApS Møllergade 67 5700 Svendborg Vi giver dig tilladelse til at bygge Vi har modtaget ansøgningen om byggetilladelse den 17-06- 2014 vedrørende ejendommen:

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk

Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg. Sendt til phr@cp-t.dk Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Chr. Pedersen's Tegnestue Att.: Preben Højmark Rasmussen Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Sendt til phr@cp-t.dk #CPR/CVR 10 09-01-2014 Indretning af lejlighed

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling September 2012 1 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1 Arbejdsgruppens opgaver... 4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning... 4 2. BYGGESAGSBEHANDLINGSOMRÅDET...

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 6 Offentligt Bygningsreglement 2008 Side 1 af 101 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere