Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53"

Transkript

1 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

2 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses Hindsholms bakkede randmorænelandskab. Fra registreringspunktet 2 set mod sydvest hen over det inddæmmede areal Tårup Strand. I baggrund Lindøværftet og Munkebobakkerne. Registreringspunkt 1: Halvøen Skoven med småbakket, dødispræget terræn, set mod nordøst over Dalby Bugt. 2

3 Nøglekarakter Kystnært landbrugslandskab i mellemstor skala med landsbyer, gårde og sporadisk bevoksning. Præget af transparent til åben afgrænsning samt terrænforhold, der medfører lange udsyn ud over landskabet, vandet og de modsatte kyster. Beliggenhed og afgrænsning Regionen udgør den sydvestlige del af Hindsholm og dækker et areal på omkring hektar. Området strækker sig fra nord til syd over ca. 7,5 km og er beliggende i Kerteminde kommune. Det over ca. 14,5 km forløbende kystforløb retter sig mod Odense Fjord, Kattegat og Dalby Bugt. Imod syd afgrænses området ved Munkebo Bakkernes randmorænelandskab. Den østlige grænse danner den af små bakker med drumlinskarakter prægede part af Hindsholm. Nordpå støder det inddæmmede areal Noret til. Landskabstype Yngre Morænelandskaber / dyrket / klasse 2 Ledsagende landskabstyper: (Dødislandskab / dyrket / klasse 2) (Inddæmmet areal / dyrket / klasse 4) (Littorina og yngre marine aflejringer / naturlige græsarealer / klasse 2) (Littorina og yngre marine aflejringer / sommerhusareal / klasse 3-4) Naturgrundlag geologi og terrænformer Bogstavkode: Agfa (Morænelandskab fra sidste istid, moræneler, bølget, moderat kompleksi-tet) Geomorfologi Dannelsesmæssigt er der tale om morænelandskab fra sidste istid. Den vestligste del af halvøen Skoven fremstår som landskab med dødisrelief. Ved kysterne forekommer marint forland, og den sydligste del danner det inddæmmede areal ved Tårup Strand. Jordtype Jordbunden udgøres hovedsageligt af moræneler. I den nordvestlige del er der et ca. 130 ha stort område med morænesand og små partier med morænegrus. Det marine forland og det inddæmmede areal bliver domineret af saltvandssand og -grus. Postglaciale lag af ferskvandstørv, -ler og sand findes østlig ved Mesinge i det ca. 200 ha udgørende Tavlund moseområdet, nordlig ved Søen (ca. 35 ha) Landskabskarakteren Landskabet fremstår som kystnært let bølget jordbrugslandskab i omdrift. De mellemstore til store gårde ligger tit samlet i forbindelse med landsbyerne. Linieformede sporadiske hegn på diger, træer langs vejene samt få småbevoksninger bestemmer størstedelen af bevoksningen i området. De karaktergivende elementer betinger et transparent til åben afgrænset middelskala landskab, som fremstår uden tydelige mønster sammensæt til enkelt. Karakteristisk for området er lange kig ud over landskabet, havet og de på den modsatte side liggende kystområder. Områdets kulturhistoriske oprindelse dateres til før og omkring udskiftningstiden. Stenagergård fremstår med bebyggelsen og det omgivende haveareal inkl. små søer som kulturmiljø med hovedgårdskarakter. Gabets lodshavn og station i kombination med fyrtårnet på Halsen fremstår som kulturmiljø med markante rumlige og visuelle forhold. Dalby Bugt indebærer markante rumlige og visuelle forhold, der er betinget af bugtkarakteren. Et delområde på halvøen Skoven adskiller sig fra den generelle landskabskarakter ved et småbakket, dødispræget terræn og tættere bevoksning. Disse forhold betinger stedvis en mere lukket karakter. De karaktergivende landskabselementer er velplejede og fremstår overvejende i deres oprindelige placering og funktion. Det tidligere sundområde omkring Tårup Strand fremstår dog i dag opdyrket. Hele området er stort set frit af større tekniske anlæg. Små højspændingsledninger, vindmøller og antennemaster påvirker landskabet kun lokalt. Flere steder langs kysten findes små sommerhusområder. og som små øer spredt i området. Terræn Terrænet er overvejende bølget til fladt med enkelte skrænter. Det vestlige delområde Sko-ven fremstår med (små)bakket terræn. Som lokale terrænvariationer findes der klintprofiler langs vestkysten. Kompleksitet Området er moderat komplekst, idet der forekommer andre jordtyper, der dækker omkring 25 % af regionens samlede areal. 3

4 Hydrologi Området ligger op til Odense Fjord, Kattegat og Dalby Bugt. Rødsbækken og Åleekisterenden løber igennem henholdsvis Tavlund moseområdet og Søen. Ved uddybningen af Rødsbækken blev en tidligere ferskvandssø til ager. Imellem bakkerne på Skoven findes små moser og vandhuller. Marint forland udgør lavbundsarealer, som er naturligt inddæmmet og dermed tørlagt. Det inddæmmede areal Tårup Strand afvendes via Bådsbæk og grøfter. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsmønster Bevoksningen er især præget af hullede bevoksede diger, få småbevoksninger og vejtræer, som står enkelt og i grupper. Desuden findes enkelte frugtplantager. På Skoven er det derudover levende hegn og småbevoksninger omkring vandhullerne samt stedvist krat langs kysten, der bestemmer bevoksningsmønsteret. Arter som Hyld, Slåen, Hvidtjørn, Birk og Pil forekommer hyppig i hegnene og småbevoksningerne. Som træer forefindes fx Popler, Kastanie, Ask, Linde og Bjergahorn. Dyrkningsform Den dominerende dyrkningsform er intensivt fuldtidslandbrug med dyrproduktion (grise). Forskellige afgrøder forekommer i området (korn, raps, græs) og der kan ses græssende dyr (heste, kvæg). På marint forlandet findes afgræsset strandengsområder. Den vestligste del af Skoven bærer præg af plejegræsning. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsesstrukturen i området er karakteriseret ved landsbyerne Mesinge, Midskov, Salby og Tårup. Derudover findes en del middelstore og større gårde, der ligger enkelt, i grupper og i landsbyerne. Karakteristisk for gårdene er en kombination af de gamle bygninger med store nye anlæg til. Skoven er præget af Stenagergård med hovedgårdskarakter og ganske få andre middelstore gård. Husmandsudstykninger ses langs vejene og delvist i forbindelse med byen (Salby). Især på Skoven har der været tilknytning til fiskeri. Flere steder langs kysten (Flasken, Madehøj, Lodshuse og Gabet) findes små sommerhusområder. Kulturhistoriske mønstre og anlæg I Mesinge ligger gårdene gruppevis omkring kirken. Idet Mesinge har været stationsby i det 19.århundrede, er landsbybilledet præget af et omfattende husbyggeri i forbindelsen med denne funktion. Vest for Mesinge vidner udkiftningshegne fra stjerneudskiftning, ellers har der været blokudskiftning. Stenagergård med bebyggelsen og det omgivende haveareal inkl. små søer fremstår med hovedgårdskarakter. Registrerede kulturmiljøer: Et kulturmiljø af store interesse er Gabet lodshavn og station med stort gammelt fiskeriområde. Lodshuse nævnes i TRAP Lodseriet er stadig i drift og lodser til Odense havn og Lindø. Området bruges i dag af én fisker. Fyns Amts reliktvurdering udtaler sig som følgende: Et lods- og fiskermiljø, der er lige til en julekalender, hvad angår den spektakulære og funktionelle placering af en lodsstation. Et yderligere kulturmiljø af interesse er en kystfiskeplads ved Midskov. På stedet blev der i 1840-tallet drevet bundsgarnsfiskeri. I dag er der en fisker tilbage. Lille interesse har Midskov områdets ældste sommerhuse, som stammer fra henholdsvis før 1943 og 1960 erne. Tekniske anlæg I den sydlige del af området findes der kw vindmøller; to nordvestlig af Tårup og 3 nordøstlig. En lille højspændningsledning forløber mellem Bregnør og Mesinge. Ved Salby og Lodshuse er der radiomaster. Fra mange steder er der langt udkig til Lindøværftet, fra nogle steder kan Storebæltsbroen ses. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse overvejende i tiden før og omkring udskiftningen. Byerne blev grundlagt mellem vikingetiden og middelalderen. Mesinge og Salby er gamle adelbyer, også kaldet moderbyer, mens Midskov er en rydningsby. Tårup er en udflytterbebyggelse fra Salby. Mange gårde ligger stadig på deres oprindelige plads i byerne, nogle er dog flyttet ud ved udskiftningen og senere. Ved udskiftningen blev landskabet delt op i mindre markfelter, adskilt af mange levende hegn og diger. I 1812 inddæmmede man det vidtstrakte sund Tårup Strand. Sundet forløb tværs over Hindsholm til Kikkenborg lige nord for Kerteminde. Med inddæmningen blev Hindsholm landfast med Fyn. Først 112 år senere, i blev området opdyrket Sommerhusområderne kan først ses på nyere kort, efter 1960 erne. 4

5 Rumlige og visuelle forhold Områdets karaktergivende elementer i form af det bølgede til flade terræn, bevoksningen, der udgøres af sporadisk bevoksede diger, vejtræer og få frugtplantager, spredte gårde og landsbyerne inddeler landskabet i mindre rum, og betinger en mellemstor skala med en transparent til åben afgrænsning. Disse forhold og kystnærheden med let stigende terræn udgør at der mange steder i området findes lange udsyn ud over landskabet, Odense Fjord og helt hen til Storebæltsbroen. En tydelig overordnet rummelig begrænsning, som fanger de lange udkig, danner Hindsholms randmorænebakker og Munkebo Bakkerne på den anden side af Odense Fjord. Strukturen er præget af flader, der bliver brudt af linie- og punktformige elementer med et svagt mønster. Områdets kompleksitet fremstår pga. vekselvirkningen mellem de forskellige landskabselementer som sammensæt. En del biltrafik og vindmøllerne betinger lokalt en middel visuel uro. Støjniveauet er generelt afdæmpet. Halvøen Skoven kan betegnes som et visuelt roligt landskab med et afdæmpet støjniveau, enkelte steder på Skoven kan betegnes som stille. I det vestlige delområde Skoven varierer den rumlige afgrænsning mellem åben til lukket, som betinges af bevoksningen og terrænformen. Bevoksningen i form af hegn, frugtplantager, småbevoksninger, som tit ligger omkring små vandhuller og krat langs kysten opdeler landskabet i mindre rum. De småbakkede terrænforhold betinger og begrænser lange udsigter over det omgivende landskab, vandet og landskabet på de modsatte sider af kysten. På Skoven er kompleksiteten ligeledes præget af forskellige elementer, dog findes nogle områder, som kan karak-teriseres som enkelt. Halvøen Skoven viser med sine markante småbakkede terrænformer områdets geomorfologiske dannelse som dødisområde. Hele området er karakteriseret ved vide udsigtsmuligheder over landskabet, havet og de modsatte kyster. De forskellige kystlinier, der ligger med differerende afstand fra hinanden og de kontrasterende forhold mellem elementerne vand og land bevirker, at plasticiteten i landskabet bliver forstærket. Gabets lodshavn og station i kombination med fyrtårnet på Halsen fremstår som kulturmiljø med markante rumlige og visuelle forhold, som betinges af sammenspillet mellem hinanden og de omgivende vand- og kystområder. Denne kombination danner et varieret 3-dimensionalt landskabsbillede. bugtkarakter, som såvel kan ople-ves fra stranden som fra de højere liggende områder på Skoven og vest for Noret. Stenagergård fremstår med bebyggelsen og det omgivende haveareal inkl. små søer med ho-vedgårdskarakter. Landskabskarakterområdets kulturhistoriske oprindelse afspejler sig i stort set uændret bebyggelsesmønstre. Senere er sommerhusområderne kommet til. Naturgrundlagets indflydelse på arealanvendelsen kan stadigvæk spores. Området er fortsat under landbrugsmæssige drift, generelt er markerne dog blevet større idet en del markskel er forsvundet. Områdets tilknytning til fiskeri er i en mindre grad stadig eksisterende. Den største forandring i forhold til den kulturhistoriske oprindelse før og omkring udskiftningstiden er sket med inddæmningen og op-dyrkningen af Tårup Strand. De karaktergivende landskabselementer fremstår velplejede. Det marine forland og enkelte kystområder på Skoven er dog ved at springe i krat. Undtagen enkelte vindmøller i den sydlige del af området, en lille højspændingsledning fra Bregnør til Mesinge og få antennemaster fremstår landskabskaraktern upåvirket af tekniske anlæg. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner til opretholdelse/styrkelse/ genopretning af landskabskarakteren Til opretholdelse af landskabskarakteren er den fortsatte landbrugsmæssige drift en forudsætning. Ekstensiv græsning eller pleje af det marine forland, det inddæmmede areal og kystområderne på Skoven samt bevaring af kystkulturmiljøerne og fiskerlejerne fremmer kystlandskabskarakteren. Udviklingstendenser Der findes ikke umiddelbart nogle tegn på konkrete udvikling i området. I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, relevante. Potentielle vådeområder Tavlund Moseørådet og et område syd for Midskov er potentiellet vådområder jf. VMP II. Uønsket skovrejsning I de potentielle vådområder, vest for Mesinge og mellem Tårup og Kerteminde er skovrejsning uønsket. Dalby Bugt fremstår omgivet af kyst med en karakteristisk 5

6 Regional Bymønsterby Mesinge er i Regionplanforlag 2005 udpeget til Regionale bymønster by med mulighed til fremtidig byvækst. Konceptområde Skoven er del af et større konceptområde, hvor Fyns Amt prioriterer natur- og landskabsforvaltningsarbejde. Landskabskvalitetsvurdering Vurdering af karakterstyrke Særligt karakteristisk Størstedelen af karakterområdet De karakteristiske nøgletræk af det kystnære jordbrugslandskab i mellemstor skala med landsbyerne, gårde og sporadisk bevoksning fremstår særlig tydeligt i den største del af karakterområdet. Bebyggelses- og hegnstrukturen afspejler i høj grad landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse. Intakte kulturmiljøer vidner for relationen mellem naturgrundlag og kulturbetingede mønstre i et kystnært landskab. Landskabskarakteren vurderes derfor som særligt karakteristisk. Karakteristisk Området omkring Tårup Strand Selvom områdets nøglekarakteristika fremstår tydeligt, adskiller Tårup Strand sig fra resten af området mht. til en mindre tidsdybde i landskabets oprindelse, idet det tidligere sundområde først blev opdyrket Landskabskarakteren vurderes derfor som karakteristisk. Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder Kulturmiljøer med særlige visuelle oplevelsesmuligheder og markante rumlige og visuelle forhold Til Gabets lodshavn og station i kombination med fyrtårnet på Halsen knytter sig særlig visuelle oplevelsesmuligheder, idet der her kan ses et funktionerende kulturmiljø, der vises et tydeligt samspil mellem naturgrundlaget og de kulturskabte mønster. Skala- og rumforhold Udover det beskrevne kulturmiljø har man ved Gabets lodshavn oplevelsesmuligheden af markante rumlige og visuelle forhold, der betinges af de i forskellige afstande liggende modsatte kystområder af Øerne Halsen og Viggelsø samt Dræby Fed med Lindøværftet. Til Dalby Bugt knytter sig særlige rumlige og visuelle forhold, der er betinget af bugtkarakteren, som såvel kan opleves fra stranden som fra de højere liggende områder på Skoven og vest for Noret. Områder med visuelle oplevelsesmuligheder Synlighedsforhold i form af udsigter Hele området er karakteriseret ved vide udsigtsmuligheder over landskabet, havet og de modsatte kyster, som medfører visuelle oplevelsesmuligheder. Oplevelsrige geotoper Halvøen Skoven viser med sine markante småbakkede terrænformer områdets geomorfologiske dannelse som dødisområde. Relieffet betinger desuden til resten af karakterområdet kontrasterende rumlige og visuelle forhold. Her varierer den rumlige afgrænsning mellem åben til lukket, som især er grundet terrænformen, der såvel betinger som begrænser udsigtsforholdene over det omgivende landskab. Kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder Til Stenagergård, som med bebyggelsen og det omgivende haveareal inkl. små søer fremstår med hovedgårdskarakter, knytter sig visuelle oplevelsesmuligheder. Vurdering af tilstand God tilstand Størstedelen af karakterområdet Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse både i tiden før og omkring udskiftningen. Oprindelsen kan stadig ses, idet de karaktergivende landskabselementer er forholdsvist intakte, selvom i forhold til de historiske kort fra midten af 1800-tallet en del markskel og hegn er forsvundet og en del mindre sommerhusområder er kommet til. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer er overvejende god og fremstår uden tegn på forfald. Dele af det marine forland og enkelte kystområder på Skoven er dog ved at springe i krat, hvis ikke de fortsat ekstensivt bliver afgræsset. Området er uforstyrret af større tekniske anlæg. På denne baggrund vurderes tilstanden af landskabskarakteren at være god. Middel tilstand Tårup Strand-områdets tidligere sundkarakter er forsvundet til fordel for opdyrkede markflader, hvilket bevirker her en dårlig intakthed i forhold til karakterområdets kulturhistoriske oprindelsestid. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer er god, dog fremstår området lokalt forstyrret af tekniske anlæg i form af højspændingsledninger og vindmøller. Med afsæt i det beskrevne vurderes tilstanden her at være middel. 6

7 Sårbarhedsvurdering Området er karakteriseret ved relativt stor uforstyrrethed af større tekniske anlæg og ved lange kig ud over landskabet, vandet og de modsatte kyster. Området vurderes at være sårbart overfor alle foranstaltninger, der modvirker disse forhold og dermed ville skade den eksisterende karakter. På grund af områdets åbent til transparent afgrænsede karakter ville etablering af nye større landskabsfremmede eller tekniske elementer være svære at indpasse i den eksisterende landskabskarakter. Registreringspunkt: UTM 32 U Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: SGJ/ESF 7

8 Vurdering af karakterstyrke asmark Strand Langø erballe by Madehøje Øksnebjerg Bogensø Martofte Hindsholm Lodshuse Midskov Dalby Hersnap um kov Ølund O D E N S E F J O R D Mesinge Viby Salby Måle jerg Tårup Bregnør Drigstrup Dræby Munkebo KERTEMINDE FJORD Skattely Kerteminde KERTEMINDE BUGT Strand llerup Agedrup Rosenlund Vester Kærby 0 2,5 5 kilometer Holev Bækskov KERTINGE NOR Kølstrup Fiskerhuse Kertinge Hundslev Ladby Nymarkshuse Skovhuse Revninge Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrkenaf visuelle oplevelsesmuligheder smark Strand Langø rballe y Madehøje Øksnebjerg Bogensø Martofte Hindsholm Lodshuse Midskov Dalby Hersnap m ov Ølund O D E N S E F J O R D Mesinge Viby Salby Måle erg Tårup Bregnør Drigstrup Dræby Munkebo KERTEMINDE FJORD Skattely Kerteminde KERTEMINDE BUGT Strand lerup Agedrup Rosenlund Vester Kærby 0 2,5 5 kilometer Holev Bækskov KERTINGE NOR Kølstrup Fiskerhuse Kertinge Hundslev Ladby Nymarkshuse Skovhuse Revninge Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand asmark Strand Langø erballe by Madehøje Øksnebjerg Bogensø Martofte Hindsholm Lodshuse Midskov Dalby Hersnap um kov Ølund O D E N S E F J O R D Mesinge Viby Salby Måle jerg Tårup Bregnør Drigstrup Dræby Munkebo KERTEMINDE FJORD Skattely Kerteminde KERTEMINDE BUGT Strand llerup Agedrup Rosenlund Vester Kærby 0 2,5 5 kilometer Holev Bækskov KERTINGE NOR Kølstrup Fiskerhuse Kertinge Hundslev Ladby Nymarkshuse Skovhuse Revninge God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed asmark Strand Langø erballe by Madehøje Øksnebjerg Bogensø Martofte Hindsholm Lodshuse Midskov Dalby Hersnap um kov Ølund O D E N S E F J O R D Mesinge Viby Salby Måle bjerg Tårup Bregnør Drigstrup Dræby Munkebo KERTEMINDE FJORD Skattely Kerteminde KERTEMINDE BUGT Strand llerup Agedrup Rosenlund Vester Kærby 0 2,5 5 kilometer Holev Bækskov KERTINGE NOR Kølstrup Fiskerhuse Kertinge Hundslev Ladby Nymarkshuse Skovhuse Revninge Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Langeskov-Seden Hedeslette Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Hovedgårdslandskabet med alleen op til hovedgården. Fra registreringspunktet set mod øst. Fra det nordlige delområde

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Foto 1: Den nordlige del af Borre Sømose med spredt beplantning af løv og nål samt enkeltrækkede nordvestsydøstgående hegn centralt i mosen. Foto 2: På de sandede

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Dejret Emne: Landsby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Dejret Dejret ligger højt i et frugtbart

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse baggrundsrapport Landskabelige forhold PROJEKT VVM-redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215266033 Udarbejdet

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere