ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode styrket forretningsområdet for Arbejds- og Ansættelsesret, herunder blandt andet ved at øge antallet af advokater. Således finder du nu hos Plesner de bedste juridiske rådgivere, der altid står klar til at bistå dig eller din virksomhed på HR-området, når juridiske problemer og konflikter skal løses eller foregribes. Plesner rådgiver om alle former for arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål, herunder om virksomhedsoverdragelse outsourcing/udlicitering omstrukturering masseafskedigelser direktørkontrakter aktieoptions- og warrantsprogrammer bonusordninger ansættelse, afskedigelse, fratrædelsesordninger m.v. Plesner rådgiver alle typer virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner og privatpersoner, særligt direktører og andre ledende medarbejdere. Vi møder gerne op hos din virksomhed og diskuterer arbejds- og ansættelsesretlige emner, ligesom vi gerne gennemgår hele virksomhedens HR-område. Dine rådgivere hos Plesner, der også har stor forståelse for de menneskelige aspekter, der særligt gør sig gældende på HR-området, er: Tina Reissmann Tina Brøgger Sørensen Henrik Johnsen Gitte Westall Jakob Karlsen Alia Abusinni Ingerslev Rasmus Høj Christensen

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Henrik Johnsen og advokat Jakob Karlsen Fleksible lønpakker bruttolønsafregning kan nu fremgå af medarbejderens lønseddel En række selskaber tilbyder sine medarbejdere fleksible lønpakker, hvorefter medarbejderne f. eks. kan få betalt telefon, avis, bredbånd, offentlig transport m.v. af selskabet mod at gå ned i løn (bruttolønsordning). Medarbejderens skat beregnes herefter af den lavere kontante løn med tillæg af den eventuelle skattemæssige værdi af det tillagte gode. Skattemyndighederne opstiller i praksis følgende overordnede betingelser for, at sådanne ordninger kan godkendes: selskabet skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderen medarbejderens kontante lønnedgang skal være reel. Det betyder, at den nedregulerede løn skal udgøre beregningsgrundlaget for pension, feriepenge m.v. selskabet skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det betyder, at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke er afhængig af medarbejderens forbrug af godet henholdsvis udviklingen i de løbende omkostninger for selskabet ved at stille godet til rådighed for medarbejderen. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 22. februar 2005 godkendt, at bruttolønsordninger kan tillægges skattemæssig realitet, uanset om den fremgår af medarbejderens lønseddel eller ej. Den bindende forhåndsbesked skal forstås på den måde, at selskabet i det omfang man måtte ønske det, kan lade beregningen af bruttolønsreduktionen fremgå af medarbejderens lønseddel. Hermed har skattemyndighederne imødekommet selskabernes ønske. Omvendt skal man være opmærksom på, at det ikke har nogen betydning for vurderingen af den skattemæssige realitet af ordningen, om selskabet vælger at angive bruttolønsreduktionen i lønsedlen. Advarsel til medarbejdere at det ved vurderingen af, om afskedigelsen af en funktionær, der har været ansat i virksomheden i over 1 år, er saglig, har stor betydning, om medarbejderen har modtaget en forudgående (skriftlig) advarsel. Hvis opsigelsen er usaglig, har medarbejderen krav på en godtgørelse, der afhængig af medarbejderens anciennitet kan udgøre op til 6 måneders løn. Mange selskaber har haft et berettiget ønske om at kunne lade beregningen af bruttolønnen fremgå af medarbejderens lønseddel. Det vil ofte være en administrativ lettelse for selskabet. Endvidere er det en fordel for medarbejderen at kunne "følge" beregningen af sin løn på lønsedlen. Skattemyndighederne har imidlertid indtil for nylig været af den opfattelse, at en bruttolønsreduktion alene kunne tillægges skattemæssig realitet, såfremt medarbejderens lønseddel alene indeholdt en angivelse af den reducerede bruttoløn. Værdien af det tillagte gode måtte derfor ikke fremgå af lønsedlen. 2

3 Nye regler om informations- og høringspligt af medarbejdere og partner Tina Reissmann og advokat Tina Brøgger Sørensen Den 15. maj 2005 trådte lov om information og høring af lønmodtagere i kraft (herefter informationsloven). Loven forpligter virksomheder med mindst 35 ansatte til at informere og høre repræsentanter fra medarbejdersiden omkring forhold, som har eller vil få væsentlig betydning for medarbejdernes ansættelse og deres arbejdsmæssige forhold. Loven opstiller en ramme med en række minimumskrav til, hvordan arbejdsgiveren skal etablere en procedure for information og høring af medarbejderne. Informations- og høringspligten indebærer navnlig, at medarbejderne skal inddrages, inden væsentlige beslutninger, der har konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmæssige forhold, træffes endegyldigt. Regler om information og høring af medarbejdere på det danske arbejdsmarked er ikke noget ukendt fænomen. Således blev der allerede i Samarbejdsaftalen fra 1986 mellem DA og LO indgået aftale om samarbejdsudvalg i virksomheder med over 35 ansatte. I samarbejdsudvalget drøftes allerede en række af de forhold, der nu fastlægges nærmere i informationsloven. Af lovens 4 følger de oplysninger, som arbejdsgiveren som minimum skal give oplysning om til lønmodtagerrepræsentanterne, nemlig information om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter, virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder om ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold, information om virksomhedens beskæftigelsesforhold, herunder hvis beskæftigelsen på virksomheden er truet, og planer om større ændringer og foranstaltninger, som får betydning for beskæftigelsen, f. eks. indførelse af ny teknologi, frasalg af dele af virksomheden eller afskedigelser i større omfang, og information om virksomhedens beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, f. eks. overvejelser om at flytte virksomheden, indførelse af skifte- eller nathold, indførelse af ny teknologi m.v. Virksomheden skal informere jævnligt og så ofte, at lønmodtagerrepræsentanterne har ajourførte informationer om virksomhedens situation. Oplysningerne skal om muligt foreligge i skriftlig form. Lønmodtagerrepræsentanterne skal på baggrund af oplysningerne have mulighed for at fremsætte en udtalelse, at forberede sig på og holde møde med ledelsen, og at få et begrundet svar fra ledelsen på eventuelle udtalelser. Ledelsen skal være repræsenteret på et relevant, beslutningsdygtigt niveau. Det vil bero på en konkret vurdering, hvilken repræsentant ledelsen kan stille med, men det er en forudsætning, at repræ- sentanten har den fornødne kompetence og det fornødne mandat til at indgå i forhandlinger og træffe beslutninger om de forhold, som skal drøftes. Meningen med høringsprocessen er at forsøge at opnå enighed om væsentlige beslutninger mellem arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Reglerne ændrer ikke på, at det er arbejdsgiveren, der som led i dennes almindelige ledelsesret, træffer beslutningerne. Lønmodtagerrepræsentanterne vil normalt være de valgte tillidsrepræsentanter på virksomheden. Hvis det konkret aftales, at det er de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal repræsentere medarbejderne, skal virksomheden være opmærksom på, at information og høring skal foregå udenfor bestyrelsesregi. Det er også muligt at beslutte, at drøftelserne sker i et eventuelt allerede etableret samarbejdsudvalg. Virksomheden kan pålægge medarbejderrepræsentanterne tavshedspligt, hvis det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens legitime interesser. Her tænkes særligt på forretnings- og konkurrencehensyn, overvejelser om at sælge virksomheden m.v. Lønmodtagerrepræsentanterne kan straffes med bøde, hvis de ikke overholder deres tavshedspligt. Virksomheden kan også straffes med bøde, hvis loven ikke overholdes. PLESNERs afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret at medarbejderne i PLESNERs afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret altid er parate til at bistå dig eller virksomheden i spørgsmål og tvister inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI årig præsentabel kvinde søges til vores reception aldersdiskrimination Tina Brøgger Sørensen og advokat Jakob Karlsen Som arbejdsgiver risikerer man at overtræde de ansættelsesretlige regler, når der eksempelvis skal ansættes nye medarbejdere. Således indeholder alene overskriften til denne artikel i hvert fald to overtrædelser af gældende lov. Mange er formentlig bekendt med, at det er i strid med ligebehandlingsloven ved annoncering at angive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en medarbejder af et bestemt køn. Det gælder også, selv om virksomheden i annoncen eksempelvis skriver "kvinde m/k" søges. I dag er det som udgangspunkt heller ikke længere tilladt at søge medarbejdere med en bestemt alder eller tilhørende en bestemt aldersgruppe. I december 2004 blev der i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. indsat to nye kriterier, der statuerer forskelsbehandling, nemlig alder og handicap. De tidligere og fortsat gældende kriterier i loven er: race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse. Der er forbud mod både direkte og indirekte forskelsbehandling Direkte forskelsbehandling foreligger, når en medarbejder på grund af et af kriterierne i loven behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling er alene tilladt, når det specifikt følger af loven. Der kan f. eks. foreligge direkte diskrimination på grund af alder, hvis en 60 år. Et sådant vilkår er nu, uanset hvornår vilkåret er aftalt, ugyldigt. Det betyder, at virksomheden alene kan bringe ansættelsesforholdet til ophør med det opsigelsesvarsel, der tilkommer medarbejderen i ansættelsesforholdet. Opsigelsen skal endvidere være saglig. I modsat fald vil funktionærer have krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse. Virksomheden bør derfor sørge for, at de medarbejdere, der har været omfattet af et vilkår om pligtmæssig fratræden før det 65. år i henhold til en individuel aftale, får tilrettet deres ansættelsesbevis. Justeringen i ansættelsesbeviset burde principielt være sket senest 1 måned efter lovændringens ikrafttræden. Hvis pligten til fratræden på grund af alder følger af kollektiv overenskomst, gælder der særlige regler. Hvis virksomheden ønsker at ændre et ansættelsesvilkår om pligtmæssig fratræden før det fyldte 65. år til, at der fremover skal gælde et vilkår om pligtmæssig fratræden ved det 65. år eller senere, skal denne ændring varsles over for medarbejderen med det opsigelsesvarsel, der tilkommer medarbejderen i ansættelsesforholdet. Det er omtvistet, om administrerende direktører er omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. En endelig besvarelse af spørgsmålet afventer EF-domstolens stillingtagen hertil. De ansættelsesretlige regler beskytter normalt ikke administrerende direktører. Derfor er det umiddelbart vores vurdering, at administrerenarbejdsgiver som i ovennævnte eksempel annoncerer efter ansatte i en bestemt aldersgruppe. Indirekte forskelsbehandling foreligger, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, stiller de pågældende personer ringere and andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse er begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige. Det beror på en konkret vurdering, om disse betingelser er opfyldte. Der kan foreligge indirekte diskrimination på grund af alder, hvis virksomheden eksempelvis stiller krav til medarbejdernes fysiske formåen, der kan have den effekt, at ældre lønmodtagere stilles ringere end andre lønmodtagere. Annoncering efter en medarbejder med en bestemt erhvervsrelevant erfaring eller anciennitet, som typisk vil ramme yngre lønmodtagere, kan også være et eksempel på indirekte aldersdiskrimination. 65 års regel Der foreligger direkte diskrimination, hvis der i en individuel aftale indsættes et vilkår om pligtmæssig fratræden før det 65. år (pensionsalderen). Pligtmæssig fratræden ved det 65. år er dog et eksempel på direkte forskelsbehandling, der specifikt er tilladt efter loven. I PLESNERs afdeling for arbejds- og ansættelsesret ser vi ofte, at det i en ansættelsesaftale er fastsat, at ansættelsesforholdet uden varsel ophører, når medarbejderen eksempelvis fylder Fortsætter på modsatte side 4

5 Betaling for overarbejde Arbejdsrettens beslutning af 28. februar 2005 Gitte Westall Arbejdsretten skulle tage stilling til, om tre trafikledere havde krav på betaling for udførelse af et betydeligt overarbejde i perioden 1. juli 2000 til 30. april Arbejdsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at trafiklederne efter aftale med arbejdsgiveren selv kunne tilrettelægge deres daglige arbejde, herunder foretage afspadsering af overarbejde, når det var muligt, at trafiklederne var forpligtede til at udføre de pålagte arbejdsopgaver, at trafiklederne tidligere havde fået udbetalt ikke afspadseret overarbejde, at ledelsen havde været bekendt med omfanget af overarbejdet, og at trafiklederne over for deres arbejdsgiver havde rejst krav om honorering af overarbejdet. På denne baggrund fastslog Arbejdsretten, at de tre trafikledere havde krav på betaling af hele det udførte overarbejde. Betaling for overarbejde er ikke reguleret ved lov. Ofte er der i overenskomster fastsat regler for honorering af overarbejde for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. Det er endvidere almindeligt antaget, at højtlønnede funktionærer ikke har fast arbejdstid. Derfor indeholder den aftalte løn betaling for nødvendigt overarbejde. Disse vilkår bør arbejdsgiveren indarbejde i funktionærens ansættelsesaftale. På andre områder kan det være mere vanskeligt at vurdere, om medarbejderne har krav på honorering af overarbejde. Det vil som i sagen fra Arbejdsretten bero på en konkret vurdering. Beslutningen fra Arbejdsretten viser, at lønmodtagere som udgangspunkt har krav på betaling (eller afspadsering) af udført overarbejde, når arbejdsgiveren har beordret dette. Det kan ske ved, at arbejdsgiveren direkte beder en eller flere medarbejdere om at udføre overarbejde, men det kan også som i den foreliggende sag - ske ved, at arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at arbejdet blev udført som overarbejde eller alene kunne nås, hvis der blev udført overarbejde. Andre momenter vil også indgå i vurderingen, herunder om medarbejderen løbende har opgjort og stillet krav om honorering af overarbejdet, tidligere praksis på området m.v. Fortsat fra modsatte side de direktører ikke er omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkdet mv. I givet fald kan virksomheden vælge at lade alderen for direktørens pligtmæssige fratræden forblive uændret i ansættelsesaftalen. Måtte det senere vise sig, at loven faktisk omfatter administrerende direktører, må virksomheden opsige direktøren med det aftalte opsigelsesvarsel. ansættelsesbeviser på engelsk og skriftlig besked om ændringer i ansættelsesvilkårene pr at virksomheder, hvor sproget er engelsk, som udgangspunkt kan affatte ansættelsesbeviserne for medarbejderne i Danmark på engelsk. Omvendt er der næppe noget krav om, at virksomheder, hvor sproget er dansk, tilbyder fremmedsprogede medarbejdere et ansættelsesbevis på et andet sprog end dansk. At det så ofte kan være en god ide, er noget andet. Skriftlig besked om ændringer i ansættelsesvilkårene kan som udgangspunkt gives pr. , når det er den naturlige kommunikationsform i virksomheden. Besked pr. forudsætter dog formentlig, at den konkrete medarbejder som led i sit arbejde anvender s som kommunikationsmiddel. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Ny dom om godtgørelse for manglende forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold Alia Abusinni Ingerslev og advokatfuldmægtig Rasmus Høj Christensen Retten i Århus har i en nyere dom taget stilling til konsekvenserne af, at en arbejdsgiver ikke forlængede en tidsbegrænset ansættelse på grund af afholdelse af barselsorlov og ikke vedstod en mundtligt indgået ansættelsesaftale. er ved den første forlængelse, medmindre forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Spørgsmålet er endnu uafklaret i retspraksis, og det kan således ikke udelukkes, at første forlængelse vil blive anset for at være i strid med loven. Objektive forhold, som kan give virksomheden en begrundelse for at forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold, kan eksempelvis være den situation, hvor medarbejderen er blevet ansat til at gennemføre et bestemt projekt, men det viser sig, at projektet ikke er færdigafsluttet på tidspunktet for ophøret af den tidsbegrænsede ansættelse. Såfremt virk- Fortsætter på modsatte side sigelse under barselsfravær. Denne godtgørelse blev fastsat til 6 måneders løn. Herudover fik medarbejderen tilkendt fuld løn i barselsorlovsperioden, idet virksomhedens fastansatte ifølge overenskomst med HK havde ret hertil. Endelig fik medarbejderen tilkendt 1 måneds løn svarende til det opsigelsesvarsel, hun som fastansat ville have krav på. Dommen viser således, at medarbejderen blev stillet som om, hun havde været ansat. Dommen viser tillige, at tidsbegrænsede ansættelser, der ikke har en driftsmæssig eller anden legitim begrundelse, men tilsyneladende er begrundet i et ønske om at undgå de økonomiske forpligtelser, som ville påhvile arbejdsgiveren overfor fastansatte i forbindelse med barselsfravær, er i strid med ligebehandlingslovens regler. Kravet om en rimelig og objektiv begrundelse for forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser følger i øvrigt af lov om tidsbegrænset ansættelse, som trådte i kraft den 1. juni Loven har tillige virkning for tidsbegrænsede ansættelsesforhold, som er indgået før den 1. juni Forlængelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold Det følger af loven, at virksomheden kun kan forlænge flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold, såfremt forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Umiddelbart giver ordlyden således en formodning for, at forbuddet først gælder ved den anden forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Beskæftigelsesministeriet har imidlertid tilkendegivet, at forbuddet allerede gæld- Medarbejderen var først i et 10 ugers ulønnet praktikophold. Herefter blev hun tilbudt tidsbegrænset ansættelse, hvilken ophørte efter 4 måneder. Ophøret faldt samtidig med det tidspunkt, hvor medarbejderen skulle påbegynde sin barselsorlov. Det havde forinden ophøret været drøftet at fastansætte medarbejderen, og medarbejderen var blevet tilbudt fastansættelse efter barselsorlovens udløb. Under medarbejderens barselsorlov blev der ansat en barselsvikar, som dog opsagde sin stilling før udløbet af medarbejderens barselsorlov. Arbejdsgiveren spurgte derfor medarbejderen, om hun kunne genoptage arbejdet tidligere end planlagt. På grund af manglende børnepasning var dette ikke muligt. Arbejdsgiveren ansatte derfor en anden og meddelte medarbejderen, at hun alligevel ikke kunne starte efter udløbet af barselsorloven. Medarbejderen blev af Retten i Århus tilkendt 2 godtgørelser efter ligebehandlingsloven. Den ene fordi arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at ansættelsen ikke var gjort tidsbegrænset på grund af medarbejderens graviditet. Denne godtgørelse udgjorde 3 måneders løn. Den anden fordi arbejdsgiverens meddelelse om, at medarbejderen ikke, som aftalt, kunne fastansættes efter barselsorlovens udløb, var at sidestille med en op- overførsel af ferie at en række kollektive overenskomster giver mulighed for, at medarbejderen og arbejdsgiveren kan aftale, at medarbejderen overfører ferie ud over 20 dage (normalt den 5. ferieuge) til det følgende ferieår. Aftale herom bør indgås skriftligt og skal ske inden ferieårets udløb. Hvis den for medarbejderen gældende overenskomst ikke giver mulighed for at overføre ferie, kan der ikke overføres ferie overhovedet. For medarbejdere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan medarbejderen og arbejdsgiveren ligeledes indgå skriftlig aftale inden ferieårets udløb om overførsel af ferie ud over 20 dage. 6

7 Fortsat fra modsatte side somheden forlænger den tidsbegrænsede ansættelse med henblik på at færdiggøre projektet, vil denne forlængelse være objektiv og saglig begrundet og dermed ikke være i strid med loven. Det vil også være objektivt og sagligt begrundet, såfremt virksomheden forlænger et én gang forlænget barselsvikariat med et nyt vikariat for en anden medarbejder. Således betragtes sygdom eller orlov for virksomhedens andre medarbejdere som objektive forhold, der vil kunne begrunde forlængelser. Forbud med forskelsbehandling Det følger af loven, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for en sammenlignelig fastansat, såfremt denne forskelsbehandling udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og ikke kan begrundes i objektive forhold. En sammenlignelig fastansat er en fastansat i samme virksomhed som den tidsbegrænsede ansatte, som udfører samme eller tilsvarende arbejde som den tidsbegrænsede ansatte. Dette betyder, at hvis den sammenlignelige fastansatte har ret til pension eller fuld løn under barsel, skal den tidsbegrænsede ansatte også have ret til pension eller fuld løn under barsel og på nøjagtig de samme vilkår som den sammenlignelige fastansatte. Dette gælder, medmindre virksomheden har en objektiv begrundelse for at forskelsbehandle. Der er ikke i loven foretaget en opregning af eksempler på, hvad der kan begrunde en forskelsbehandling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at virksomhederne stadig kan tilbyde forskellige ansættelsesvilkår for forskellige personalegrupper. Forbudet mod forskelsbehandling går kun på virksomhedens tidsbegrænsede ansatte i forhold til sammenlignelige fastansatte. Virksomheden kan derfor udmærket tilbyde et særlig gunstigt aktieoptionsprogram, bonusordning, pensionsordning, barselsordning m.v. til virksom- hedens ledelsesgruppe og mindre gunstige ansættelsesvilkår til virksomhedens sekretærer (eller omvendt). Det vil heller ikke være i strid med loven, hvis virksomheden betinger visse rettigheder (eksempelvis retten til deltagelse i pensionsordning, fuld løn under barsel, deltagelse i incitamentsordninger m.v.) af opnåelse af en vis anciennitet i virksomheden. Dette kan f. eks. være krav om mindst 12 måneders ansættelse. 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Medarbejder bortvist for at opdatere/kopiere data til hjemmecomputer i opsigelsesperioden Venstre Landsrets dom af 24. februar 2005 Henrik Johnsen En medarbejder blev pr. 1. maj 1998 ansat som teknisk koordinator i en virksomhed. Senere ændredes hans stillingsbetegnelse til "Area Sales Manager". Medarbejderen blev opsagt på grund af stressbetinget sygdom. Af opsigelsesbrevet af 28. april 2003 fremgik blandt andet, at "Vi forventer ikke, at du i opsigelsesperioden er i stand til at passe dit arbejde, hvorfor du bedes aflevere behørig lægeerklæring. Skulle du blive raskmeldt i opsigelsesperioden, står du til rådighed for virksomheden." Medarbejderen blev bedt om at aflevere virksomhedens ting, herunder sin hjemmecomputer og nøgle til virksomheden. En uges tid efter opsigelsen indfandt medarbejderen sig på virksomheden og opdaterede/kopierede data over til sin hjemmecomputer. Da virksomhedens ledelse opdagede dette forhold, blev medarbejderen bortvist. Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at han havde foretaget opdateringen/kopieringen af data til sin hjemmecomputer for eventuelt at kunne stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. Flertallet i landsretten lagde på baggrund af forklaringerne og indholdet af opsigelsesbrevet til grund, at det i forbindelse med opsigelsen af medarbejderen klart blev tilkendegivet ham, at han af hensyn til sin helbredelse ikke skulle have nogen kontakt med virksomheden, og at han således ikke skulle arbejde for virksomheden i opsigelsesperioden. Derfor fandt flertallet heller ikke, at opdateringen/kopieringen havde haft noget anerkendelsesværdigt formål. Da medarbejderen havde haft en særlig betroet stilling hos virksomheden, og han havde haft adgang til data, som indeholdt følsomme oplysninger, der for en dels vedkommende kunne misbruges af firmaets konkurrenter, og idet opdateringen/kopieringen fandt sted på et tidspunkt, hvor medarbejderen var bekendt med, at virksomhedens ledelse var på rejse i udlandet, fandt landsretten bortvisningen berettiget. Arbejdsgiverbetalt brobizz at Ligningsrådet har godkendt en bruttolønsordning, hvor en medarbejder mod at acceptere reduktion af sin kontante bruttoløn fik stillet en arbejdsgiverbetalt brobizz til rådighed for sin kørsel mellem hjem og arbejde i egen bil. Aktuel Arbejds- og ansættelesretret udgives af: Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Tina Reissmann (ansvarshavende) og Henrik Johnsen Redaktionen er afsluttet den 20. juni 2005 Yellow Pencil Tryk: Jypa.

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere