ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode styrket forretningsområdet for Arbejds- og Ansættelsesret, herunder blandt andet ved at øge antallet af advokater. Således finder du nu hos Plesner de bedste juridiske rådgivere, der altid står klar til at bistå dig eller din virksomhed på HR-området, når juridiske problemer og konflikter skal løses eller foregribes. Plesner rådgiver om alle former for arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål, herunder om virksomhedsoverdragelse outsourcing/udlicitering omstrukturering masseafskedigelser direktørkontrakter aktieoptions- og warrantsprogrammer bonusordninger ansættelse, afskedigelse, fratrædelsesordninger m.v. Plesner rådgiver alle typer virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner og privatpersoner, særligt direktører og andre ledende medarbejdere. Vi møder gerne op hos din virksomhed og diskuterer arbejds- og ansættelsesretlige emner, ligesom vi gerne gennemgår hele virksomhedens HR-område. Dine rådgivere hos Plesner, der også har stor forståelse for de menneskelige aspekter, der særligt gør sig gældende på HR-området, er: Tina Reissmann Tina Brøgger Sørensen Henrik Johnsen Gitte Westall Jakob Karlsen Alia Abusinni Ingerslev Rasmus Høj Christensen

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Henrik Johnsen og advokat Jakob Karlsen Fleksible lønpakker bruttolønsafregning kan nu fremgå af medarbejderens lønseddel En række selskaber tilbyder sine medarbejdere fleksible lønpakker, hvorefter medarbejderne f. eks. kan få betalt telefon, avis, bredbånd, offentlig transport m.v. af selskabet mod at gå ned i løn (bruttolønsordning). Medarbejderens skat beregnes herefter af den lavere kontante løn med tillæg af den eventuelle skattemæssige værdi af det tillagte gode. Skattemyndighederne opstiller i praksis følgende overordnede betingelser for, at sådanne ordninger kan godkendes: selskabet skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderen medarbejderens kontante lønnedgang skal være reel. Det betyder, at den nedregulerede løn skal udgøre beregningsgrundlaget for pension, feriepenge m.v. selskabet skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det betyder, at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke er afhængig af medarbejderens forbrug af godet henholdsvis udviklingen i de løbende omkostninger for selskabet ved at stille godet til rådighed for medarbejderen. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 22. februar 2005 godkendt, at bruttolønsordninger kan tillægges skattemæssig realitet, uanset om den fremgår af medarbejderens lønseddel eller ej. Den bindende forhåndsbesked skal forstås på den måde, at selskabet i det omfang man måtte ønske det, kan lade beregningen af bruttolønsreduktionen fremgå af medarbejderens lønseddel. Hermed har skattemyndighederne imødekommet selskabernes ønske. Omvendt skal man være opmærksom på, at det ikke har nogen betydning for vurderingen af den skattemæssige realitet af ordningen, om selskabet vælger at angive bruttolønsreduktionen i lønsedlen. Advarsel til medarbejdere at det ved vurderingen af, om afskedigelsen af en funktionær, der har været ansat i virksomheden i over 1 år, er saglig, har stor betydning, om medarbejderen har modtaget en forudgående (skriftlig) advarsel. Hvis opsigelsen er usaglig, har medarbejderen krav på en godtgørelse, der afhængig af medarbejderens anciennitet kan udgøre op til 6 måneders løn. Mange selskaber har haft et berettiget ønske om at kunne lade beregningen af bruttolønnen fremgå af medarbejderens lønseddel. Det vil ofte være en administrativ lettelse for selskabet. Endvidere er det en fordel for medarbejderen at kunne "følge" beregningen af sin løn på lønsedlen. Skattemyndighederne har imidlertid indtil for nylig været af den opfattelse, at en bruttolønsreduktion alene kunne tillægges skattemæssig realitet, såfremt medarbejderens lønseddel alene indeholdt en angivelse af den reducerede bruttoløn. Værdien af det tillagte gode måtte derfor ikke fremgå af lønsedlen. 2

3 Nye regler om informations- og høringspligt af medarbejdere og partner Tina Reissmann og advokat Tina Brøgger Sørensen Den 15. maj 2005 trådte lov om information og høring af lønmodtagere i kraft (herefter informationsloven). Loven forpligter virksomheder med mindst 35 ansatte til at informere og høre repræsentanter fra medarbejdersiden omkring forhold, som har eller vil få væsentlig betydning for medarbejdernes ansættelse og deres arbejdsmæssige forhold. Loven opstiller en ramme med en række minimumskrav til, hvordan arbejdsgiveren skal etablere en procedure for information og høring af medarbejderne. Informations- og høringspligten indebærer navnlig, at medarbejderne skal inddrages, inden væsentlige beslutninger, der har konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmæssige forhold, træffes endegyldigt. Regler om information og høring af medarbejdere på det danske arbejdsmarked er ikke noget ukendt fænomen. Således blev der allerede i Samarbejdsaftalen fra 1986 mellem DA og LO indgået aftale om samarbejdsudvalg i virksomheder med over 35 ansatte. I samarbejdsudvalget drøftes allerede en række af de forhold, der nu fastlægges nærmere i informationsloven. Af lovens 4 følger de oplysninger, som arbejdsgiveren som minimum skal give oplysning om til lønmodtagerrepræsentanterne, nemlig information om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter, virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder om ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold, information om virksomhedens beskæftigelsesforhold, herunder hvis beskæftigelsen på virksomheden er truet, og planer om større ændringer og foranstaltninger, som får betydning for beskæftigelsen, f. eks. indførelse af ny teknologi, frasalg af dele af virksomheden eller afskedigelser i større omfang, og information om virksomhedens beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, f. eks. overvejelser om at flytte virksomheden, indførelse af skifte- eller nathold, indførelse af ny teknologi m.v. Virksomheden skal informere jævnligt og så ofte, at lønmodtagerrepræsentanterne har ajourførte informationer om virksomhedens situation. Oplysningerne skal om muligt foreligge i skriftlig form. Lønmodtagerrepræsentanterne skal på baggrund af oplysningerne have mulighed for at fremsætte en udtalelse, at forberede sig på og holde møde med ledelsen, og at få et begrundet svar fra ledelsen på eventuelle udtalelser. Ledelsen skal være repræsenteret på et relevant, beslutningsdygtigt niveau. Det vil bero på en konkret vurdering, hvilken repræsentant ledelsen kan stille med, men det er en forudsætning, at repræ- sentanten har den fornødne kompetence og det fornødne mandat til at indgå i forhandlinger og træffe beslutninger om de forhold, som skal drøftes. Meningen med høringsprocessen er at forsøge at opnå enighed om væsentlige beslutninger mellem arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Reglerne ændrer ikke på, at det er arbejdsgiveren, der som led i dennes almindelige ledelsesret, træffer beslutningerne. Lønmodtagerrepræsentanterne vil normalt være de valgte tillidsrepræsentanter på virksomheden. Hvis det konkret aftales, at det er de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal repræsentere medarbejderne, skal virksomheden være opmærksom på, at information og høring skal foregå udenfor bestyrelsesregi. Det er også muligt at beslutte, at drøftelserne sker i et eventuelt allerede etableret samarbejdsudvalg. Virksomheden kan pålægge medarbejderrepræsentanterne tavshedspligt, hvis det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens legitime interesser. Her tænkes særligt på forretnings- og konkurrencehensyn, overvejelser om at sælge virksomheden m.v. Lønmodtagerrepræsentanterne kan straffes med bøde, hvis de ikke overholder deres tavshedspligt. Virksomheden kan også straffes med bøde, hvis loven ikke overholdes. PLESNERs afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret at medarbejderne i PLESNERs afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret altid er parate til at bistå dig eller virksomheden i spørgsmål og tvister inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI årig præsentabel kvinde søges til vores reception aldersdiskrimination Tina Brøgger Sørensen og advokat Jakob Karlsen Som arbejdsgiver risikerer man at overtræde de ansættelsesretlige regler, når der eksempelvis skal ansættes nye medarbejdere. Således indeholder alene overskriften til denne artikel i hvert fald to overtrædelser af gældende lov. Mange er formentlig bekendt med, at det er i strid med ligebehandlingsloven ved annoncering at angive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en medarbejder af et bestemt køn. Det gælder også, selv om virksomheden i annoncen eksempelvis skriver "kvinde m/k" søges. I dag er det som udgangspunkt heller ikke længere tilladt at søge medarbejdere med en bestemt alder eller tilhørende en bestemt aldersgruppe. I december 2004 blev der i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. indsat to nye kriterier, der statuerer forskelsbehandling, nemlig alder og handicap. De tidligere og fortsat gældende kriterier i loven er: race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse. Der er forbud mod både direkte og indirekte forskelsbehandling Direkte forskelsbehandling foreligger, når en medarbejder på grund af et af kriterierne i loven behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling er alene tilladt, når det specifikt følger af loven. Der kan f. eks. foreligge direkte diskrimination på grund af alder, hvis en 60 år. Et sådant vilkår er nu, uanset hvornår vilkåret er aftalt, ugyldigt. Det betyder, at virksomheden alene kan bringe ansættelsesforholdet til ophør med det opsigelsesvarsel, der tilkommer medarbejderen i ansættelsesforholdet. Opsigelsen skal endvidere være saglig. I modsat fald vil funktionærer have krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse. Virksomheden bør derfor sørge for, at de medarbejdere, der har været omfattet af et vilkår om pligtmæssig fratræden før det 65. år i henhold til en individuel aftale, får tilrettet deres ansættelsesbevis. Justeringen i ansættelsesbeviset burde principielt være sket senest 1 måned efter lovændringens ikrafttræden. Hvis pligten til fratræden på grund af alder følger af kollektiv overenskomst, gælder der særlige regler. Hvis virksomheden ønsker at ændre et ansættelsesvilkår om pligtmæssig fratræden før det fyldte 65. år til, at der fremover skal gælde et vilkår om pligtmæssig fratræden ved det 65. år eller senere, skal denne ændring varsles over for medarbejderen med det opsigelsesvarsel, der tilkommer medarbejderen i ansættelsesforholdet. Det er omtvistet, om administrerende direktører er omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. En endelig besvarelse af spørgsmålet afventer EF-domstolens stillingtagen hertil. De ansættelsesretlige regler beskytter normalt ikke administrerende direktører. Derfor er det umiddelbart vores vurdering, at administrerenarbejdsgiver som i ovennævnte eksempel annoncerer efter ansatte i en bestemt aldersgruppe. Indirekte forskelsbehandling foreligger, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, stiller de pågældende personer ringere and andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse er begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige. Det beror på en konkret vurdering, om disse betingelser er opfyldte. Der kan foreligge indirekte diskrimination på grund af alder, hvis virksomheden eksempelvis stiller krav til medarbejdernes fysiske formåen, der kan have den effekt, at ældre lønmodtagere stilles ringere end andre lønmodtagere. Annoncering efter en medarbejder med en bestemt erhvervsrelevant erfaring eller anciennitet, som typisk vil ramme yngre lønmodtagere, kan også være et eksempel på indirekte aldersdiskrimination. 65 års regel Der foreligger direkte diskrimination, hvis der i en individuel aftale indsættes et vilkår om pligtmæssig fratræden før det 65. år (pensionsalderen). Pligtmæssig fratræden ved det 65. år er dog et eksempel på direkte forskelsbehandling, der specifikt er tilladt efter loven. I PLESNERs afdeling for arbejds- og ansættelsesret ser vi ofte, at det i en ansættelsesaftale er fastsat, at ansættelsesforholdet uden varsel ophører, når medarbejderen eksempelvis fylder Fortsætter på modsatte side 4

5 Betaling for overarbejde Arbejdsrettens beslutning af 28. februar 2005 Gitte Westall Arbejdsretten skulle tage stilling til, om tre trafikledere havde krav på betaling for udførelse af et betydeligt overarbejde i perioden 1. juli 2000 til 30. april Arbejdsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at trafiklederne efter aftale med arbejdsgiveren selv kunne tilrettelægge deres daglige arbejde, herunder foretage afspadsering af overarbejde, når det var muligt, at trafiklederne var forpligtede til at udføre de pålagte arbejdsopgaver, at trafiklederne tidligere havde fået udbetalt ikke afspadseret overarbejde, at ledelsen havde været bekendt med omfanget af overarbejdet, og at trafiklederne over for deres arbejdsgiver havde rejst krav om honorering af overarbejdet. På denne baggrund fastslog Arbejdsretten, at de tre trafikledere havde krav på betaling af hele det udførte overarbejde. Betaling for overarbejde er ikke reguleret ved lov. Ofte er der i overenskomster fastsat regler for honorering af overarbejde for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. Det er endvidere almindeligt antaget, at højtlønnede funktionærer ikke har fast arbejdstid. Derfor indeholder den aftalte løn betaling for nødvendigt overarbejde. Disse vilkår bør arbejdsgiveren indarbejde i funktionærens ansættelsesaftale. På andre områder kan det være mere vanskeligt at vurdere, om medarbejderne har krav på honorering af overarbejde. Det vil som i sagen fra Arbejdsretten bero på en konkret vurdering. Beslutningen fra Arbejdsretten viser, at lønmodtagere som udgangspunkt har krav på betaling (eller afspadsering) af udført overarbejde, når arbejdsgiveren har beordret dette. Det kan ske ved, at arbejdsgiveren direkte beder en eller flere medarbejdere om at udføre overarbejde, men det kan også som i den foreliggende sag - ske ved, at arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at arbejdet blev udført som overarbejde eller alene kunne nås, hvis der blev udført overarbejde. Andre momenter vil også indgå i vurderingen, herunder om medarbejderen løbende har opgjort og stillet krav om honorering af overarbejdet, tidligere praksis på området m.v. Fortsat fra modsatte side de direktører ikke er omfattet af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkdet mv. I givet fald kan virksomheden vælge at lade alderen for direktørens pligtmæssige fratræden forblive uændret i ansættelsesaftalen. Måtte det senere vise sig, at loven faktisk omfatter administrerende direktører, må virksomheden opsige direktøren med det aftalte opsigelsesvarsel. ansættelsesbeviser på engelsk og skriftlig besked om ændringer i ansættelsesvilkårene pr at virksomheder, hvor sproget er engelsk, som udgangspunkt kan affatte ansættelsesbeviserne for medarbejderne i Danmark på engelsk. Omvendt er der næppe noget krav om, at virksomheder, hvor sproget er dansk, tilbyder fremmedsprogede medarbejdere et ansættelsesbevis på et andet sprog end dansk. At det så ofte kan være en god ide, er noget andet. Skriftlig besked om ændringer i ansættelsesvilkårene kan som udgangspunkt gives pr. , når det er den naturlige kommunikationsform i virksomheden. Besked pr. forudsætter dog formentlig, at den konkrete medarbejder som led i sit arbejde anvender s som kommunikationsmiddel. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Ny dom om godtgørelse for manglende forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold Alia Abusinni Ingerslev og advokatfuldmægtig Rasmus Høj Christensen Retten i Århus har i en nyere dom taget stilling til konsekvenserne af, at en arbejdsgiver ikke forlængede en tidsbegrænset ansættelse på grund af afholdelse af barselsorlov og ikke vedstod en mundtligt indgået ansættelsesaftale. er ved den første forlængelse, medmindre forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Spørgsmålet er endnu uafklaret i retspraksis, og det kan således ikke udelukkes, at første forlængelse vil blive anset for at være i strid med loven. Objektive forhold, som kan give virksomheden en begrundelse for at forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold, kan eksempelvis være den situation, hvor medarbejderen er blevet ansat til at gennemføre et bestemt projekt, men det viser sig, at projektet ikke er færdigafsluttet på tidspunktet for ophøret af den tidsbegrænsede ansættelse. Såfremt virk- Fortsætter på modsatte side sigelse under barselsfravær. Denne godtgørelse blev fastsat til 6 måneders løn. Herudover fik medarbejderen tilkendt fuld løn i barselsorlovsperioden, idet virksomhedens fastansatte ifølge overenskomst med HK havde ret hertil. Endelig fik medarbejderen tilkendt 1 måneds løn svarende til det opsigelsesvarsel, hun som fastansat ville have krav på. Dommen viser således, at medarbejderen blev stillet som om, hun havde været ansat. Dommen viser tillige, at tidsbegrænsede ansættelser, der ikke har en driftsmæssig eller anden legitim begrundelse, men tilsyneladende er begrundet i et ønske om at undgå de økonomiske forpligtelser, som ville påhvile arbejdsgiveren overfor fastansatte i forbindelse med barselsfravær, er i strid med ligebehandlingslovens regler. Kravet om en rimelig og objektiv begrundelse for forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser følger i øvrigt af lov om tidsbegrænset ansættelse, som trådte i kraft den 1. juni Loven har tillige virkning for tidsbegrænsede ansættelsesforhold, som er indgået før den 1. juni Forlængelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold Det følger af loven, at virksomheden kun kan forlænge flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold, såfremt forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Umiddelbart giver ordlyden således en formodning for, at forbuddet først gælder ved den anden forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Beskæftigelsesministeriet har imidlertid tilkendegivet, at forbuddet allerede gæld- Medarbejderen var først i et 10 ugers ulønnet praktikophold. Herefter blev hun tilbudt tidsbegrænset ansættelse, hvilken ophørte efter 4 måneder. Ophøret faldt samtidig med det tidspunkt, hvor medarbejderen skulle påbegynde sin barselsorlov. Det havde forinden ophøret været drøftet at fastansætte medarbejderen, og medarbejderen var blevet tilbudt fastansættelse efter barselsorlovens udløb. Under medarbejderens barselsorlov blev der ansat en barselsvikar, som dog opsagde sin stilling før udløbet af medarbejderens barselsorlov. Arbejdsgiveren spurgte derfor medarbejderen, om hun kunne genoptage arbejdet tidligere end planlagt. På grund af manglende børnepasning var dette ikke muligt. Arbejdsgiveren ansatte derfor en anden og meddelte medarbejderen, at hun alligevel ikke kunne starte efter udløbet af barselsorloven. Medarbejderen blev af Retten i Århus tilkendt 2 godtgørelser efter ligebehandlingsloven. Den ene fordi arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at ansættelsen ikke var gjort tidsbegrænset på grund af medarbejderens graviditet. Denne godtgørelse udgjorde 3 måneders løn. Den anden fordi arbejdsgiverens meddelelse om, at medarbejderen ikke, som aftalt, kunne fastansættes efter barselsorlovens udløb, var at sidestille med en op- overførsel af ferie at en række kollektive overenskomster giver mulighed for, at medarbejderen og arbejdsgiveren kan aftale, at medarbejderen overfører ferie ud over 20 dage (normalt den 5. ferieuge) til det følgende ferieår. Aftale herom bør indgås skriftligt og skal ske inden ferieårets udløb. Hvis den for medarbejderen gældende overenskomst ikke giver mulighed for at overføre ferie, kan der ikke overføres ferie overhovedet. For medarbejdere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan medarbejderen og arbejdsgiveren ligeledes indgå skriftlig aftale inden ferieårets udløb om overførsel af ferie ud over 20 dage. 6

7 Fortsat fra modsatte side somheden forlænger den tidsbegrænsede ansættelse med henblik på at færdiggøre projektet, vil denne forlængelse være objektiv og saglig begrundet og dermed ikke være i strid med loven. Det vil også være objektivt og sagligt begrundet, såfremt virksomheden forlænger et én gang forlænget barselsvikariat med et nyt vikariat for en anden medarbejder. Således betragtes sygdom eller orlov for virksomhedens andre medarbejdere som objektive forhold, der vil kunne begrunde forlængelser. Forbud med forskelsbehandling Det følger af loven, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for en sammenlignelig fastansat, såfremt denne forskelsbehandling udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og ikke kan begrundes i objektive forhold. En sammenlignelig fastansat er en fastansat i samme virksomhed som den tidsbegrænsede ansatte, som udfører samme eller tilsvarende arbejde som den tidsbegrænsede ansatte. Dette betyder, at hvis den sammenlignelige fastansatte har ret til pension eller fuld løn under barsel, skal den tidsbegrænsede ansatte også have ret til pension eller fuld løn under barsel og på nøjagtig de samme vilkår som den sammenlignelige fastansatte. Dette gælder, medmindre virksomheden har en objektiv begrundelse for at forskelsbehandle. Der er ikke i loven foretaget en opregning af eksempler på, hvad der kan begrunde en forskelsbehandling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at virksomhederne stadig kan tilbyde forskellige ansættelsesvilkår for forskellige personalegrupper. Forbudet mod forskelsbehandling går kun på virksomhedens tidsbegrænsede ansatte i forhold til sammenlignelige fastansatte. Virksomheden kan derfor udmærket tilbyde et særlig gunstigt aktieoptionsprogram, bonusordning, pensionsordning, barselsordning m.v. til virksom- hedens ledelsesgruppe og mindre gunstige ansættelsesvilkår til virksomhedens sekretærer (eller omvendt). Det vil heller ikke være i strid med loven, hvis virksomheden betinger visse rettigheder (eksempelvis retten til deltagelse i pensionsordning, fuld løn under barsel, deltagelse i incitamentsordninger m.v.) af opnåelse af en vis anciennitet i virksomheden. Dette kan f. eks. være krav om mindst 12 måneders ansættelse. 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Medarbejder bortvist for at opdatere/kopiere data til hjemmecomputer i opsigelsesperioden Venstre Landsrets dom af 24. februar 2005 Henrik Johnsen En medarbejder blev pr. 1. maj 1998 ansat som teknisk koordinator i en virksomhed. Senere ændredes hans stillingsbetegnelse til "Area Sales Manager". Medarbejderen blev opsagt på grund af stressbetinget sygdom. Af opsigelsesbrevet af 28. april 2003 fremgik blandt andet, at "Vi forventer ikke, at du i opsigelsesperioden er i stand til at passe dit arbejde, hvorfor du bedes aflevere behørig lægeerklæring. Skulle du blive raskmeldt i opsigelsesperioden, står du til rådighed for virksomheden." Medarbejderen blev bedt om at aflevere virksomhedens ting, herunder sin hjemmecomputer og nøgle til virksomheden. En uges tid efter opsigelsen indfandt medarbejderen sig på virksomheden og opdaterede/kopierede data over til sin hjemmecomputer. Da virksomhedens ledelse opdagede dette forhold, blev medarbejderen bortvist. Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at han havde foretaget opdateringen/kopieringen af data til sin hjemmecomputer for eventuelt at kunne stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. Flertallet i landsretten lagde på baggrund af forklaringerne og indholdet af opsigelsesbrevet til grund, at det i forbindelse med opsigelsen af medarbejderen klart blev tilkendegivet ham, at han af hensyn til sin helbredelse ikke skulle have nogen kontakt med virksomheden, og at han således ikke skulle arbejde for virksomheden i opsigelsesperioden. Derfor fandt flertallet heller ikke, at opdateringen/kopieringen havde haft noget anerkendelsesværdigt formål. Da medarbejderen havde haft en særlig betroet stilling hos virksomheden, og han havde haft adgang til data, som indeholdt følsomme oplysninger, der for en dels vedkommende kunne misbruges af firmaets konkurrenter, og idet opdateringen/kopieringen fandt sted på et tidspunkt, hvor medarbejderen var bekendt med, at virksomhedens ledelse var på rejse i udlandet, fandt landsretten bortvisningen berettiget. Arbejdsgiverbetalt brobizz at Ligningsrådet har godkendt en bruttolønsordning, hvor en medarbejder mod at acceptere reduktion af sin kontante bruttoløn fik stillet en arbejdsgiverbetalt brobizz til rådighed for sin kørsel mellem hjem og arbejde i egen bil. Aktuel Arbejds- og ansættelesretret udgives af: Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Tina Reissmann (ansvarshavende) og Henrik Johnsen Redaktionen er afsluttet den 20. juni 2005 Yellow Pencil Tryk: Jypa.

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser Nye skattesatser og grænser Udkast til

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere