Rapporter / Udskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporter / Udskrifter"

Transkript

1 Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter. Som standard ser denne således ud: Det første punkt på menuen - Rapportgenerator - er tænkt som et redskab hvori man frit vil kunne designe egne rapporter helt fra bunden af. Brugen af redskabet må ske på eget ansvar, og det tilrådes at man benytter det med stor forsigtighed. Generelt gælder det for de fleste rapporttyper at man kan gemme skabeloner, som man så kan vælge at få vist i menuen. Dvs. når man én gang har stillet en rapport op der giver de ønskede oplysninger, vil man uden videre have direkte adgang til opstillingen uden at skulle igennem den procedure der skal udføres når man opstiller en rapport første gang. Her gennemgås i korte træk principperne for udskrivning og opstilling af rapporter, og hver standard rapport type kommenteres kort. Medarbejderrapporter Dette menupunkt indeholder udskrift af alle oplysninger der kun kan sorteres efter medarbejdernummer, dvs. udskrifter af timeseddler og daglister. Når menupunktet vælges vises et undermenu hvorfra man kan vælge at udskrive en Perioderapport eller en Dagliste: Side 63 af 162

2 Perioderapport I denne rapport kan man på flere forskellige måder udskrive de arbejdstimer den enkelte medarbejder har afholdt over en periode. Først er her et eksempel på en arbejdsoversigt, og derefter gennemgås de valgmuligheder man har i skærmbillederne der kommer frem når man har valgt menupunktet Perioderapport. Første skærmbillede der vises er som følger: Side 64 af 162

3 Her indtastes for hvilken periode, (Til / Fra dato) samt for hvilke medarbejdere, Afdelinger eller jobs rapporten skal dækken. Den eneste betingelse er at datoerne skal udfyldes. Hvis der ingenting står i de øvrige felter vil alle oplysninger blive skrevet ud. De øvrige felter kan med andre ord betragtes som et filter brugeren kan lægge på rapporten. Hvis der kun ønskes timeseddel for en enkelt medarbejder indtastes medarbejderens nummer i såvel fra nr. som til nr. Samme gælder for en afdeling. Afkrydsningsfeltet Vis udskrift der gør at rapporten udskrives først på skærmen. Som det fremgår af billedet ovenover er rapport opsætningen inddelt i faneblade. De enkelte faneblade gennemgås i det følgende: Skabeloner Her gemmer man den valgte rapport opsætning som skabelon, til senere brug. Skærmbilledet ser således ud og kræver ikke nærmere forklaring: Side 65 af 162

4 De skabeloner man har defineret og gemt med et hak i valget "Vise i menu" vil fremgå af menuen Udskrifter- Medarbejderrapporter næste gang CompuClock startes op efter at skabelonen er gemt. Valg Her vælger man hvorledes oplysningerne skal præsenteres på rapporten, og hvilke oplysninger skal fremgå af den. Skærmbilledet ser således ud: Side 66 af 162

5 Én medarbejder pr side Printeren starter på en ny side, når alle registreringer for hver medarbejder er udskrevet. Kun dem der har registreringer Kun de medarbejder der har foretaget registreringer i den valgte periode udskrives Udelade blanke dage En linie pr. dag Udskriv tekst i personalekartotek De dage hvor der ikke har været nogen registrering fremgår ikke af rapporten. Første IND stempling og sidste UD stempling fremgår af rapporten samt en sum pr. dag. Ingen mellemstemplinger på dagen vises Tekst i rapport fra tekst i personalekartotek Understregning pr. dag Hver dag understreges, hvorved overskueligheden i lange rapporter med mange mellemstemplinger bliver større. Dette er smagssag! Overf. i slutningen af perioden Udskriv sum pr. lønart Udskriv sum pr. tæller Udskriv normtid Udskriv forklaring Udskriv regelnavn Virker sammen med overførselregel i systemopsætning og tilknytning til mearbejder. Summerer timer pr. lønart, såfremt medarbejdere er oprettet med løngrupper og løngrupperne indeholder lønartskoder. Summerer tællere der er defineret i regneregler. Summerer timer pr. koder i slutningen af rapporten. Viser tekst som er er knyttet til registreringen. Viser regle benyttet ved beregning. Side 67 af 162

6 Udskriv flexstatus Udskriv ugesum Udskriv ekstragrupper Viser status for flex dagen inden TIL-dato. Summerer timer pr. uge i rapporten. Viser hvilke ekstragrupper medarbejderen er tilknyttet. Vis status Viser angivelsen for registrering (N ny, L editeret, H håndstermplet). Koder Job Takster Forklaring Her vælger man hvilke fraværskoder med oprettet statustransaktion, der skal akkumuleres til sidst i rapporten. Systemet akkumulerer fravær fra sidste statustransaktion på hver enkelt kode. Statustransaktionen oprettes i medarbejderkartoteket under fanbladet Timer - knappen statustransaktioner. Her vælges hvorledes jobregistreringer skal fremgå af rapporten, hvorvidt jobnummer eller operation skal vises pr. stempling pr. linie, eller kun til slut, og om der skal summeres pr. job eller operation. Her vælges hvilke takster man vil medtage i rapporten. Systemet regner med at medtage alle takster, men hvis der afmærkes i feltet Udskriv kun bestemte takster aktiveres en ovesigt med systemets takster som så skal afmærkes for at komme med i rapporten. Her kan man indtaste en forklarende tekst der skrives nederst på samtlige udskrifter, f.eks. en generel besked til medarbejdere som de vil kunne læse samtidig med at de studerer deres tidsrapport. Dagliste På denne rapport udskrives alle ind- og udregistreringer sorteret pr. dag. Arbejdstiden specificeres på takster ifølge regneregler. Der er et faneblad i denne rapport med hensyn til opsætning hvor man kan vælge at udskrive samtlige medarbejdere eller ej, dvs. de der har stemplinger kommer med på rapporten, de medarbejder der ingen stemplinger kommer ikke med medmindre man vælger udtrykkeligt at de skal tages med. Her er et eksempel på en dagliste: Side 68 af 162

7 Sumrapport Sumrapporten indeholder de samme oplysninger som perioderapporten, men kun summeret pr. medarbejder, således at der fås et koncentreret overblik over periodens registreringer. Valgmenuen er som vist ovenfor Totaler, med mulighed for at vise detaljer. Side 69 af 162

8 Subtotaler, med angivelse af brug af koder Jobrapporter mm Her har man fuld mulighed for at opstille sine egne jobrapporter, fraværsrapporter, omkostningsrapporter med mere. Når man vælger menupunktet har man kun mulighed for at vælge Jobrapporter mm. Via dette kan man på samme måde som under opstilling af arbejdsoversigter, gemme skabeloner, som efterhånden som de gemmes vil vises under menuen: Når menupunktet Jobrapporter mm vælges vises følgende skærmbillede: Her gælder det at de eneste obligatoriske oplysninger der skal udfyldes er TIL/FRA dato. De andre felter kan man betragte som et filter man kan lægge over rapporten. Side 70 af 162

9 Det samme gælder afkrydsningsfeltet Vis først på skærm der gør at rapporten udskrives først på skærmen. Det er dog her en yderligere forudsætning for at få udskrevet en rapport, at man har foretaget et valg via fanebladene Opsætning, Rækkefølge og Takster. Som det fremgår af billedet ovenover er rapport opsætningen inddelt i faneblade. De fleste valgmuligheder på fanebladene giver sig selv, men de enkelte faneblade bliver alligevel gennemgået, og de punkter der kunne være tvivl om kommenteres kort: Opsætning Skærmbilledet er selvforklarende. Dog kan det kommenteres at såfremt afkrydsningsfeltet Printe Bruttotid hakkes af vil rapporten vise differencen mellem første indstempling og sidste udstempling på dagen og dermed medtage evt. pauser som er programmeret til at blive trukket automatisk. Rækkefølge Her bestemmes rapportens egentlige udseende og den rækkefølge oplysningerne præsenteres i. Side 71 af 162

10 Som det fremgår af skærmbilledet er der to kolonner med felter. Kolonnen til venstre viser de tilgængelige felter mens den til højre viser de felter der skal fremgå af rapporten. Felterne vælges til/fra ved dobbeltklik. Felternes rækkefølge i højre kolonne bestemmer sorteringsorden på oplysningerne i rapporten. Rækkefølgen Medarbejder-Projekt der er valgt på skærmbilledet ovenover ville f.eks. give følgende rapport: Ændrer man rækkefølgen til Projekt-Medarbejder bliver resultatet følgende: Ønsker man større detaljerings grad på rapporten gøres det også under fanebladet Rækkefølge, da man her kan tilføje flere felter på rapporten, f.eks. Dato, Tidsregistrering, med mere. Side 72 af 162

11 Brugerne opfordres til at prøve sig frem og gemme de skabeloner man synes opfylder ens informationsbehov. Takster På dette faneblad vælger man hvilke takster skal fremgå af den rapport man vil udskrive. I visse tilfælde vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at køre en rapport ud der viser samtlige takster og andre tilfælde hvor det kun er udsnit af taksterne. Koder På dette faneblad vælger man hvilke KODER der skal fremgå af den rapport man vil udskrive. I visse tilfælde vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at køre en rapport ud der viser samtlige koder og andre tilfælde hvor det kun er udsnit af koderne, f.eks. hvis man ønsker at udskrive en rapport der viser fravær på bestemte koder. Side 73 af 162

12 Skabeloner Her gemmer man den valgte rapport opsætning som skabelon, til senere brug. Skærmbilledet ser således ud og kræver ikke nærmere forklaring: De skabeloner man har defineret og gemt med et hak i valget "Vise i menu" vil fremgå af menuen Jobrapporter mm næste gang CompuClock startes op efter at skabelonen er gemt. Diverse Under dette faneblad er der i første omgang opstillet muligheder for at definere kriterier for udskrift af de Side 74 af 162

13 registreringer hvor der er foretaget jobskift og registrering på "uproduktive" jobs. Hvis der i feltet definition af uproduktive jobs anføres jobnumre i intervallet bliver de betragtet som uproduktive jobs og som følge heraf bliver disse jobs fremhævet på rapporten. Afmærkes i afkrydsningsfeltet Kun de transaktioner der opstår ved jobskift" af vil disse jobskifte registreringer blive skrevet ud. Dvs. der hvor en medarbejder skifter jobs i løbet af en arbejdsdag. Undlader man at udfylde dette faneblad, vil der ikke blive sorteret på uproduktive jobs eller jobskift, m.a.o. fanebladet vil ikke spille nogen rolle med hensyn til udskriften. Job: Kort/Labels Under dette menupunkt foregår udskrift af jobkort (arbejdskort) og labels og joblister med stregkoder. Som det fremgår af afsnittet Jobkartotek foran i denne beskrivelse kan man ligeledes udskrive jobkort, labels og joblister direkte fra jobkartoteket. Menupunktet er opdelt som ses af skærmbilledet nedenunder: Side 75 af 162

14 Såvel Labels/Lister som Jobkort har et menupunkt Opsætning, hvorfra man kan i lighed med andre rapporter gemme egne skabeloner. Disse skabeloner vil fremgå af menuen når systemet startes op igen efter at skabelonen er gemt. Det er en del af installationen at de labels og lister man har brug for opsættes af Sterna i samarbejde med kunden. Her gives derfor kun to eksempler på opsætning af labels og lister samt jobkort, uden de store kommentarer. Opsætning af labels En standard opstilling af Standard Labels 30x70 24/ark ser således ud: Opsætning af jobkort Et standard jobkort indeholdende jobnummer, jobnavn og stregkode ser således ud i opsætningsbilledet: Side 76 af 162

15 Opsætningen foregår på den måde at man placerer musemarkøren der hvor man ønsker oplysningen placeret og vælger derefter den oplysningen man vil have over på jobkortet af listen til venstre. Valget foregår ved at dobbeltklikke på felterne efter at markøren er placeret. Man kan redigere i jobkortet som i ethvert andet tekstdokument. Dvs. man kan skrive fri tekst der skrives ud på alle jobkort, (f.eks. firmanavn, forklaringer på felter med mere.) og desuden kan man med DEL-knappen slette felter man har fortrudt, eller flytte dem ved brug af mellemrum og Backspace. Resultatet af opsætningen ovenover er som følger: Diverse rapporter I dropdown-menuen under rapporter findes bjælken Div.rapporter med detailmenuen med de viste punkter Side 77 af 162

16 Regeloversigt Denne rapport bruges til at udskrive en oversigt over de regler medarbejderne er tilknyttet. Side 78 af 162

17 De fremhævede felter bestemmer betingelserne for hvem der omfattet og hvilke regler der skal medtage. Når valget er foretaget klikkes på ikonet længst til venstre (pilen) for at indlæse kartoteket. Registreringer viser derefter som ovenfor Ved at trække kolonnebetegnelsen op i bjælken over vinduet med registreringer fremkommer en filtrering som vist nedenfor. Side 79 af 162

18 Mødt/fraværende Denne udskrift giver status på hvorvidt medarbejderne er mødt frem på arbejde eller ej, på det tidspunkt rapporten skrives ud. Valgbilledet der vises er som følger: Her kan man angive medarbejdernummer og afdelingsnummer, men det gælder her ligesom i andre rapporter, at bliver intet angivet udskrives alle oplysninger. Derudover henledes opmærksomheden på knapperne Alle/Inde/Ude, hvor det valgte afgør hvilke medarbejder udskrives. Nedenunder disse knapper angives sorteringsorden på rapporten, ved klik på pilen i rullegardinet. Det giver en "Drop-down" liste med følgende muligheder: Eksempel på rapporten ser således ud: Side 80 af 162

19 Afvigelsesrapport Som navnet antyder tjener Afvigelsesrapporten det formål at gøre det muligt at udskrive en rapport over arbejdsforløb der afviger fra det man forventer/har planlagt. Første skærmbillede der vises er som følger: Her indtastes for hvilken periode, (Til / Fra dato) samt for hvilke medarbejdere og hvilke afdelinger rapporten skal dækken. Den eneste betingelse er at datoerne skal udfyldes. Hvis der ingenting står i de øvrige felter vil alle oplysninger blive skrevet ud. De øvrige felter kan med andre ord betragtes som et filter brugeren kan lægge på rapporten. Som det fremgår af billedet ovenover er Opsætningen af Afvigelsesrapporten - som i andre opsætnings dialoger til udskrifter - opdelt i faneblade. De enkelte faneblade gennemgås i det følgende: Fejl Her har man mulighed for at "hakke" fire afkrydsningsfelter af. Side 81 af 162

20 De første tre felter refererer til de tre følgende faneblade, således at såfremt felterne er afmærket tages der hensyn til de valg der foretages på de respektive faneblade: Aktivering af Valgte koder gør at registreringer på de koder der er afmærket på Fanebladet Koder bliver medtaget på rapporten. Aktivering af Valgte takster gør at registreringer der resulterer i beregning på de koder der valgt under fanebladet Takster bliver medtaget på rapporten. Aktivering af Stemplingsafvigelse i forhold til regneregler gør at den opsætning man har foretaget under Fanebladet Stemplingsafvigelse træder i kraft og registreringer der opfylder de opsatte betingelser tages med på rapporten Aktivering af Manglende arbejdstid i forhold til Normtid gør at der foretages et check af hvorvidt medarbejderens beregnede arbejdstid svarer til den Normtid der er specificeret under den del af regnereglen der definerer den aftalte arbejdspligt. Dvs. såfremt en medarbejder har en arbejdspligt på f.eks. 7:30 på en given dag, vil han fremtræde på rapporten såfremt han ikke har oparbejdet disse timer. Stemplingsafvigelse Her specificeres hvorledes medarbejderne må komme og gå uden at de fremtræder på Afvigelsesrapporten. Side 82 af 162

21 På skærmbilledet ovenover, må medarbejderne komme på arbejde 45 minutter før deres arbejdstid starter, og ligeledes må de komme 2 minutter for sent. De må ikke gå før arbejdstiden slutter men tilgengæld tillades det at de bliver et kvarter længere på arbejde. Alle der har stemplinger udenfor de specificerede intervaller vil komme med på rapporten. Valget i dette skærmbillede betinges af hvorledes regnereglerne er sat op. Såfremt der ikke er specificeret nogen arbejdspligts-linier i reglerne vil valget her ikke have nogen betydning. Koder Her vælges de koder der skal have indflydelse på hvorvidt medarbejderne optræder på rapporten eller ej. Dvs. at hvis man f.eks. kun vælger at få Tidsregistreringer med vil evt. fraværsregistreringer ikke blive medtaget på rapporten. Side 83 af 162

22 Omvendt, hvis man har f.eks. hakket kode F5 Selvbetalt dag i skærmbilledet ovenover af som den eneste og kører rapporten for en periode hvor der har været registreringer på koden vil alle registreringer på koden blive betragtet som afvigelser og vil fremtræde på rapporten. Takster Her definerer man hvilke takster der skal betragtes som afvigelser. Hvis man f.eks. vil følge med i overtids registreringer, afmærker man overtids taksterne som afvigelser, hvilket resulterer i at beregningen på disse takster vil blive anført som afvigelse på rapporten. Flexrapport Her vælges den dato rapporten skal vise flexstatus på og evt medarbejdere og/eller afdeling Side 84 af 162

23 Efter klik på Udskriv, fremkommer den viste rapport, som så evt. kan åbnes i Excel til videre behandling eller lukkes med klik på Afslut. Side 85 af 162

24 Terminalrapporter Terminalrapporter er en samlet betegnelse over de oplysninger/rapporter der kan opstilles i CompuClock og sendes til medarbejderne således at informationen vises på terminalern. Her skal kun vises et eksempel, men Sterna hjælper gerne med at opsætte/danne andre rapporter som kan sendes til Terminaler. Eksempel på opsætning af terminalrapport Eks. på opsætning af en Fleksrapport, med systemparametre og indsat tekst til forklaring dette er de mulige systemparametre man kan vælge Side 86 af 162

25 Her er en prøveudskift af terminalrapporten foretaget gennem CompuClock. Side 87 af 162

26 Opsætningsforhold for terminalrapporten Her er de forhold der skal tages bestemmelse om for at medarbejderen kan få en/flere rapporter vist på terminalen. Medarbejder: 1 opsætningen i medarbejderkartoteket. Ts opsætning i Ts7500. Side 88 af 162

27 Kommunikation 3 opsætning i kommunikationsprogrammet Medarbejderens administration af rapporter på terminal. På terminalen administrerer medarbejderen sine rapporter således; eksempel - flexrapport I dette tilfælde er der en flexrapport for medarbejder Anders, nummer 103, og når har kommer til terminalen og indstempler sig vises rapporten Side 89 af 162

28 Såfremt han klikker på Bekræfte vil han dermed bekræfte at han har set rapporten og fortsætter så til den sædvanlige menu i registreringsvinduet, og sådan vil det køre op, indtil en ny flexrapport er sendt ned i terminalen. Ved at klikke på Slut vil han gå til menuen, men rapporten vil vises som ovenfor næste gang han stempler på terminalen Ved at klikke ind på Operationer fremkommer denne menu Side 90 af 162

29 Ved at klikke ind på Indbakke fremkommer denne menu, forudsat at Flexrapporten IKKE er Bekræftet. Her findes Flexrapport under Aktive beskeder, og ved at afmærke den med musemarkøren Side 91 af 162

30 og klikke på Åbn, vil Flexrapporten igen blive vist Såfremt Flexrapporten er blevet bekræftet, vil den kunne findes under Indbakke på samme måde, men nu under Alle beskeder, og ligesom ovenfor kan den åbnes for at se den igen Side 92 af 162

31 Personalekort Under dette menupunkt udskrives stregkode kort til brug for medarbejderne ved IND og UD stempling på Terminal. Personalekortene sættes op under menupunktet Rapportgenerator, men det frarådes brugere at anvende Rapportgeneratoren endnu. Lad Sterna gøre det og gemme de skabeloner der er brug for. Det er en del af installationen at de personalekort man ønsker at anvende i virksomheden opstilles af Sterna i samarbejde med kunden. Når Personalekortene er sat op udskrives de ved at klikke på Personalekort i ovenstående skærmbillede: På traditionel vis vælges hvilke medarbejdere/afdelinger skal skrives ud. Side 93 af 162

32 Eksempel på et Personalekort vises nedenunder: Kortene kan også sættes op således at udskriften bliver en liste som kan hænges op ved terminalen, f.eks. som på billedet nedenunder: Side 94 af 162

Brugerhåndbog Hovedprogram

Brugerhåndbog Hovedprogram Brugerhåndbog Hovedprogram Sterna ApS www.sterna.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 5 CompuClock Kort gennemgang af det mest grundlæggende... 6 Menu linien... 6 Værktøjslinie... 6 Navigationsmenuer/-bjælker...

Læs mere

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Kartoteker CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Der er mulighed for højre klik i dem alle sammen, og fra den derved fremkomne

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Brug af terminal type 3

Brug af terminal type 3 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Oversigt over variabler i T60.INI: Variablerne i SystemConfiguration er:

Oversigt over variabler i T60.INI: Variablerne i SystemConfiguration er: Oversigt over variabler i T60.INI: T60.INI er en konfigurationsfil som styrer mange indstillinger i CompuClock via de variabler der beskrives i det følgende. Bemærk at nogle variabler er kundespecifikke

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

De følgende afsnit går i dybden med facetter af systemet som almindelige brugere ikke kommer til at have berøring med til daglig.

De følgende afsnit går i dybden med facetter af systemet som almindelige brugere ikke kommer til at have berøring med til daglig. Videregående brug De følgende afsnit går i dybden med facetter af systemet som almindelige brugere ikke kommer til at have berøring med til daglig. Det følgende behandles: TS7500 Kommunikationsprogram

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Opstarts guide Indhold:

Opstarts guide Indhold: 14.07.2016 QR Opstarts guide Indhold: Log-in første gang Oprettelse af projekt og projektdele Oprettelse af bukkeliste Udskrivning af lister Bestilling af lister Status på bestillinger Sammenhæng mellem

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER TIDSHÅNDTERING I SEKRETÆRENS OPGAVER 1 Indhold 1. Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned er lukket

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

MountainSite Guide: Kalender

MountainSite Guide: Kalender MountainSite version 2.6 Kalender Modulet Kalender findes som en mappe i boxen Rediger hjemmeside. Når du åbner mappen vil du finde fire en lang række underpunkter. Den første Rediger tekst giver dig mulighed

Læs mere

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den INDHOLDSFORTEGNELSE

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den INDHOLDSFORTEGNELSE Fra TimePlan ver. 6.19 til ver. 6.20 Frigivelses dato den 12.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 01-02 Program menu... 2 Oversigter (Version 6.20.59.400)... 2 04-01 Globale indstillinger...

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere