Rapporter / Udskrifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporter / Udskrifter"

Transkript

1 Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter. Som standard ser denne således ud: Det første punkt på menuen - Rapportgenerator - er tænkt som et redskab hvori man frit vil kunne designe egne rapporter helt fra bunden af. Brugen af redskabet må ske på eget ansvar, og det tilrådes at man benytter det med stor forsigtighed. Generelt gælder det for de fleste rapporttyper at man kan gemme skabeloner, som man så kan vælge at få vist i menuen. Dvs. når man én gang har stillet en rapport op der giver de ønskede oplysninger, vil man uden videre have direkte adgang til opstillingen uden at skulle igennem den procedure der skal udføres når man opstiller en rapport første gang. Her gennemgås i korte træk principperne for udskrivning og opstilling af rapporter, og hver standard rapport type kommenteres kort. Medarbejderrapporter Dette menupunkt indeholder udskrift af alle oplysninger der kun kan sorteres efter medarbejdernummer, dvs. udskrifter af timeseddler og daglister. Når menupunktet vælges vises et undermenu hvorfra man kan vælge at udskrive en Perioderapport eller en Dagliste: Side 63 af 162

2 Perioderapport I denne rapport kan man på flere forskellige måder udskrive de arbejdstimer den enkelte medarbejder har afholdt over en periode. Først er her et eksempel på en arbejdsoversigt, og derefter gennemgås de valgmuligheder man har i skærmbillederne der kommer frem når man har valgt menupunktet Perioderapport. Første skærmbillede der vises er som følger: Side 64 af 162

3 Her indtastes for hvilken periode, (Til / Fra dato) samt for hvilke medarbejdere, Afdelinger eller jobs rapporten skal dækken. Den eneste betingelse er at datoerne skal udfyldes. Hvis der ingenting står i de øvrige felter vil alle oplysninger blive skrevet ud. De øvrige felter kan med andre ord betragtes som et filter brugeren kan lægge på rapporten. Hvis der kun ønskes timeseddel for en enkelt medarbejder indtastes medarbejderens nummer i såvel fra nr. som til nr. Samme gælder for en afdeling. Afkrydsningsfeltet Vis udskrift der gør at rapporten udskrives først på skærmen. Som det fremgår af billedet ovenover er rapport opsætningen inddelt i faneblade. De enkelte faneblade gennemgås i det følgende: Skabeloner Her gemmer man den valgte rapport opsætning som skabelon, til senere brug. Skærmbilledet ser således ud og kræver ikke nærmere forklaring: Side 65 af 162

4 De skabeloner man har defineret og gemt med et hak i valget "Vise i menu" vil fremgå af menuen Udskrifter- Medarbejderrapporter næste gang CompuClock startes op efter at skabelonen er gemt. Valg Her vælger man hvorledes oplysningerne skal præsenteres på rapporten, og hvilke oplysninger skal fremgå af den. Skærmbilledet ser således ud: Side 66 af 162

5 Én medarbejder pr side Printeren starter på en ny side, når alle registreringer for hver medarbejder er udskrevet. Kun dem der har registreringer Kun de medarbejder der har foretaget registreringer i den valgte periode udskrives Udelade blanke dage En linie pr. dag Udskriv tekst i personalekartotek De dage hvor der ikke har været nogen registrering fremgår ikke af rapporten. Første IND stempling og sidste UD stempling fremgår af rapporten samt en sum pr. dag. Ingen mellemstemplinger på dagen vises Tekst i rapport fra tekst i personalekartotek Understregning pr. dag Hver dag understreges, hvorved overskueligheden i lange rapporter med mange mellemstemplinger bliver større. Dette er smagssag! Overf. i slutningen af perioden Udskriv sum pr. lønart Udskriv sum pr. tæller Udskriv normtid Udskriv forklaring Udskriv regelnavn Virker sammen med overførselregel i systemopsætning og tilknytning til mearbejder. Summerer timer pr. lønart, såfremt medarbejdere er oprettet med løngrupper og løngrupperne indeholder lønartskoder. Summerer tællere der er defineret i regneregler. Summerer timer pr. koder i slutningen af rapporten. Viser tekst som er er knyttet til registreringen. Viser regle benyttet ved beregning. Side 67 af 162

6 Udskriv flexstatus Udskriv ugesum Udskriv ekstragrupper Viser status for flex dagen inden TIL-dato. Summerer timer pr. uge i rapporten. Viser hvilke ekstragrupper medarbejderen er tilknyttet. Vis status Viser angivelsen for registrering (N ny, L editeret, H håndstermplet). Koder Job Takster Forklaring Her vælger man hvilke fraværskoder med oprettet statustransaktion, der skal akkumuleres til sidst i rapporten. Systemet akkumulerer fravær fra sidste statustransaktion på hver enkelt kode. Statustransaktionen oprettes i medarbejderkartoteket under fanbladet Timer - knappen statustransaktioner. Her vælges hvorledes jobregistreringer skal fremgå af rapporten, hvorvidt jobnummer eller operation skal vises pr. stempling pr. linie, eller kun til slut, og om der skal summeres pr. job eller operation. Her vælges hvilke takster man vil medtage i rapporten. Systemet regner med at medtage alle takster, men hvis der afmærkes i feltet Udskriv kun bestemte takster aktiveres en ovesigt med systemets takster som så skal afmærkes for at komme med i rapporten. Her kan man indtaste en forklarende tekst der skrives nederst på samtlige udskrifter, f.eks. en generel besked til medarbejdere som de vil kunne læse samtidig med at de studerer deres tidsrapport. Dagliste På denne rapport udskrives alle ind- og udregistreringer sorteret pr. dag. Arbejdstiden specificeres på takster ifølge regneregler. Der er et faneblad i denne rapport med hensyn til opsætning hvor man kan vælge at udskrive samtlige medarbejdere eller ej, dvs. de der har stemplinger kommer med på rapporten, de medarbejder der ingen stemplinger kommer ikke med medmindre man vælger udtrykkeligt at de skal tages med. Her er et eksempel på en dagliste: Side 68 af 162

7 Sumrapport Sumrapporten indeholder de samme oplysninger som perioderapporten, men kun summeret pr. medarbejder, således at der fås et koncentreret overblik over periodens registreringer. Valgmenuen er som vist ovenfor Totaler, med mulighed for at vise detaljer. Side 69 af 162

8 Subtotaler, med angivelse af brug af koder Jobrapporter mm Her har man fuld mulighed for at opstille sine egne jobrapporter, fraværsrapporter, omkostningsrapporter med mere. Når man vælger menupunktet har man kun mulighed for at vælge Jobrapporter mm. Via dette kan man på samme måde som under opstilling af arbejdsoversigter, gemme skabeloner, som efterhånden som de gemmes vil vises under menuen: Når menupunktet Jobrapporter mm vælges vises følgende skærmbillede: Her gælder det at de eneste obligatoriske oplysninger der skal udfyldes er TIL/FRA dato. De andre felter kan man betragte som et filter man kan lægge over rapporten. Side 70 af 162

9 Det samme gælder afkrydsningsfeltet Vis først på skærm der gør at rapporten udskrives først på skærmen. Det er dog her en yderligere forudsætning for at få udskrevet en rapport, at man har foretaget et valg via fanebladene Opsætning, Rækkefølge og Takster. Som det fremgår af billedet ovenover er rapport opsætningen inddelt i faneblade. De fleste valgmuligheder på fanebladene giver sig selv, men de enkelte faneblade bliver alligevel gennemgået, og de punkter der kunne være tvivl om kommenteres kort: Opsætning Skærmbilledet er selvforklarende. Dog kan det kommenteres at såfremt afkrydsningsfeltet Printe Bruttotid hakkes af vil rapporten vise differencen mellem første indstempling og sidste udstempling på dagen og dermed medtage evt. pauser som er programmeret til at blive trukket automatisk. Rækkefølge Her bestemmes rapportens egentlige udseende og den rækkefølge oplysningerne præsenteres i. Side 71 af 162

10 Som det fremgår af skærmbilledet er der to kolonner med felter. Kolonnen til venstre viser de tilgængelige felter mens den til højre viser de felter der skal fremgå af rapporten. Felterne vælges til/fra ved dobbeltklik. Felternes rækkefølge i højre kolonne bestemmer sorteringsorden på oplysningerne i rapporten. Rækkefølgen Medarbejder-Projekt der er valgt på skærmbilledet ovenover ville f.eks. give følgende rapport: Ændrer man rækkefølgen til Projekt-Medarbejder bliver resultatet følgende: Ønsker man større detaljerings grad på rapporten gøres det også under fanebladet Rækkefølge, da man her kan tilføje flere felter på rapporten, f.eks. Dato, Tidsregistrering, med mere. Side 72 af 162

11 Brugerne opfordres til at prøve sig frem og gemme de skabeloner man synes opfylder ens informationsbehov. Takster På dette faneblad vælger man hvilke takster skal fremgå af den rapport man vil udskrive. I visse tilfælde vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at køre en rapport ud der viser samtlige takster og andre tilfælde hvor det kun er udsnit af taksterne. Koder På dette faneblad vælger man hvilke KODER der skal fremgå af den rapport man vil udskrive. I visse tilfælde vil det f.eks. være hensigtsmæssigt at køre en rapport ud der viser samtlige koder og andre tilfælde hvor det kun er udsnit af koderne, f.eks. hvis man ønsker at udskrive en rapport der viser fravær på bestemte koder. Side 73 af 162

12 Skabeloner Her gemmer man den valgte rapport opsætning som skabelon, til senere brug. Skærmbilledet ser således ud og kræver ikke nærmere forklaring: De skabeloner man har defineret og gemt med et hak i valget "Vise i menu" vil fremgå af menuen Jobrapporter mm næste gang CompuClock startes op efter at skabelonen er gemt. Diverse Under dette faneblad er der i første omgang opstillet muligheder for at definere kriterier for udskrift af de Side 74 af 162

13 registreringer hvor der er foretaget jobskift og registrering på "uproduktive" jobs. Hvis der i feltet definition af uproduktive jobs anføres jobnumre i intervallet bliver de betragtet som uproduktive jobs og som følge heraf bliver disse jobs fremhævet på rapporten. Afmærkes i afkrydsningsfeltet Kun de transaktioner der opstår ved jobskift" af vil disse jobskifte registreringer blive skrevet ud. Dvs. der hvor en medarbejder skifter jobs i løbet af en arbejdsdag. Undlader man at udfylde dette faneblad, vil der ikke blive sorteret på uproduktive jobs eller jobskift, m.a.o. fanebladet vil ikke spille nogen rolle med hensyn til udskriften. Job: Kort/Labels Under dette menupunkt foregår udskrift af jobkort (arbejdskort) og labels og joblister med stregkoder. Som det fremgår af afsnittet Jobkartotek foran i denne beskrivelse kan man ligeledes udskrive jobkort, labels og joblister direkte fra jobkartoteket. Menupunktet er opdelt som ses af skærmbilledet nedenunder: Side 75 af 162

14 Såvel Labels/Lister som Jobkort har et menupunkt Opsætning, hvorfra man kan i lighed med andre rapporter gemme egne skabeloner. Disse skabeloner vil fremgå af menuen når systemet startes op igen efter at skabelonen er gemt. Det er en del af installationen at de labels og lister man har brug for opsættes af Sterna i samarbejde med kunden. Her gives derfor kun to eksempler på opsætning af labels og lister samt jobkort, uden de store kommentarer. Opsætning af labels En standard opstilling af Standard Labels 30x70 24/ark ser således ud: Opsætning af jobkort Et standard jobkort indeholdende jobnummer, jobnavn og stregkode ser således ud i opsætningsbilledet: Side 76 af 162

15 Opsætningen foregår på den måde at man placerer musemarkøren der hvor man ønsker oplysningen placeret og vælger derefter den oplysningen man vil have over på jobkortet af listen til venstre. Valget foregår ved at dobbeltklikke på felterne efter at markøren er placeret. Man kan redigere i jobkortet som i ethvert andet tekstdokument. Dvs. man kan skrive fri tekst der skrives ud på alle jobkort, (f.eks. firmanavn, forklaringer på felter med mere.) og desuden kan man med DEL-knappen slette felter man har fortrudt, eller flytte dem ved brug af mellemrum og Backspace. Resultatet af opsætningen ovenover er som følger: Diverse rapporter I dropdown-menuen under rapporter findes bjælken Div.rapporter med detailmenuen med de viste punkter Side 77 af 162

16 Regeloversigt Denne rapport bruges til at udskrive en oversigt over de regler medarbejderne er tilknyttet. Side 78 af 162

17 De fremhævede felter bestemmer betingelserne for hvem der omfattet og hvilke regler der skal medtage. Når valget er foretaget klikkes på ikonet længst til venstre (pilen) for at indlæse kartoteket. Registreringer viser derefter som ovenfor Ved at trække kolonnebetegnelsen op i bjælken over vinduet med registreringer fremkommer en filtrering som vist nedenfor. Side 79 af 162

18 Mødt/fraværende Denne udskrift giver status på hvorvidt medarbejderne er mødt frem på arbejde eller ej, på det tidspunkt rapporten skrives ud. Valgbilledet der vises er som følger: Her kan man angive medarbejdernummer og afdelingsnummer, men det gælder her ligesom i andre rapporter, at bliver intet angivet udskrives alle oplysninger. Derudover henledes opmærksomheden på knapperne Alle/Inde/Ude, hvor det valgte afgør hvilke medarbejder udskrives. Nedenunder disse knapper angives sorteringsorden på rapporten, ved klik på pilen i rullegardinet. Det giver en "Drop-down" liste med følgende muligheder: Eksempel på rapporten ser således ud: Side 80 af 162

19 Afvigelsesrapport Som navnet antyder tjener Afvigelsesrapporten det formål at gøre det muligt at udskrive en rapport over arbejdsforløb der afviger fra det man forventer/har planlagt. Første skærmbillede der vises er som følger: Her indtastes for hvilken periode, (Til / Fra dato) samt for hvilke medarbejdere og hvilke afdelinger rapporten skal dækken. Den eneste betingelse er at datoerne skal udfyldes. Hvis der ingenting står i de øvrige felter vil alle oplysninger blive skrevet ud. De øvrige felter kan med andre ord betragtes som et filter brugeren kan lægge på rapporten. Som det fremgår af billedet ovenover er Opsætningen af Afvigelsesrapporten - som i andre opsætnings dialoger til udskrifter - opdelt i faneblade. De enkelte faneblade gennemgås i det følgende: Fejl Her har man mulighed for at "hakke" fire afkrydsningsfelter af. Side 81 af 162

20 De første tre felter refererer til de tre følgende faneblade, således at såfremt felterne er afmærket tages der hensyn til de valg der foretages på de respektive faneblade: Aktivering af Valgte koder gør at registreringer på de koder der er afmærket på Fanebladet Koder bliver medtaget på rapporten. Aktivering af Valgte takster gør at registreringer der resulterer i beregning på de koder der valgt under fanebladet Takster bliver medtaget på rapporten. Aktivering af Stemplingsafvigelse i forhold til regneregler gør at den opsætning man har foretaget under Fanebladet Stemplingsafvigelse træder i kraft og registreringer der opfylder de opsatte betingelser tages med på rapporten Aktivering af Manglende arbejdstid i forhold til Normtid gør at der foretages et check af hvorvidt medarbejderens beregnede arbejdstid svarer til den Normtid der er specificeret under den del af regnereglen der definerer den aftalte arbejdspligt. Dvs. såfremt en medarbejder har en arbejdspligt på f.eks. 7:30 på en given dag, vil han fremtræde på rapporten såfremt han ikke har oparbejdet disse timer. Stemplingsafvigelse Her specificeres hvorledes medarbejderne må komme og gå uden at de fremtræder på Afvigelsesrapporten. Side 82 af 162

21 På skærmbilledet ovenover, må medarbejderne komme på arbejde 45 minutter før deres arbejdstid starter, og ligeledes må de komme 2 minutter for sent. De må ikke gå før arbejdstiden slutter men tilgengæld tillades det at de bliver et kvarter længere på arbejde. Alle der har stemplinger udenfor de specificerede intervaller vil komme med på rapporten. Valget i dette skærmbillede betinges af hvorledes regnereglerne er sat op. Såfremt der ikke er specificeret nogen arbejdspligts-linier i reglerne vil valget her ikke have nogen betydning. Koder Her vælges de koder der skal have indflydelse på hvorvidt medarbejderne optræder på rapporten eller ej. Dvs. at hvis man f.eks. kun vælger at få Tidsregistreringer med vil evt. fraværsregistreringer ikke blive medtaget på rapporten. Side 83 af 162

22 Omvendt, hvis man har f.eks. hakket kode F5 Selvbetalt dag i skærmbilledet ovenover af som den eneste og kører rapporten for en periode hvor der har været registreringer på koden vil alle registreringer på koden blive betragtet som afvigelser og vil fremtræde på rapporten. Takster Her definerer man hvilke takster der skal betragtes som afvigelser. Hvis man f.eks. vil følge med i overtids registreringer, afmærker man overtids taksterne som afvigelser, hvilket resulterer i at beregningen på disse takster vil blive anført som afvigelse på rapporten. Flexrapport Her vælges den dato rapporten skal vise flexstatus på og evt medarbejdere og/eller afdeling Side 84 af 162

23 Efter klik på Udskriv, fremkommer den viste rapport, som så evt. kan åbnes i Excel til videre behandling eller lukkes med klik på Afslut. Side 85 af 162

24 Terminalrapporter Terminalrapporter er en samlet betegnelse over de oplysninger/rapporter der kan opstilles i CompuClock og sendes til medarbejderne således at informationen vises på terminalern. Her skal kun vises et eksempel, men Sterna hjælper gerne med at opsætte/danne andre rapporter som kan sendes til Terminaler. Eksempel på opsætning af terminalrapport Eks. på opsætning af en Fleksrapport, med systemparametre og indsat tekst til forklaring dette er de mulige systemparametre man kan vælge Side 86 af 162

25 Her er en prøveudskift af terminalrapporten foretaget gennem CompuClock. Side 87 af 162

26 Opsætningsforhold for terminalrapporten Her er de forhold der skal tages bestemmelse om for at medarbejderen kan få en/flere rapporter vist på terminalen. Medarbejder: 1 opsætningen i medarbejderkartoteket. Ts opsætning i Ts7500. Side 88 af 162

27 Kommunikation 3 opsætning i kommunikationsprogrammet Medarbejderens administration af rapporter på terminal. På terminalen administrerer medarbejderen sine rapporter således; eksempel - flexrapport I dette tilfælde er der en flexrapport for medarbejder Anders, nummer 103, og når har kommer til terminalen og indstempler sig vises rapporten Side 89 af 162

28 Såfremt han klikker på Bekræfte vil han dermed bekræfte at han har set rapporten og fortsætter så til den sædvanlige menu i registreringsvinduet, og sådan vil det køre op, indtil en ny flexrapport er sendt ned i terminalen. Ved at klikke på Slut vil han gå til menuen, men rapporten vil vises som ovenfor næste gang han stempler på terminalen Ved at klikke ind på Operationer fremkommer denne menu Side 90 af 162

29 Ved at klikke ind på Indbakke fremkommer denne menu, forudsat at Flexrapporten IKKE er Bekræftet. Her findes Flexrapport under Aktive beskeder, og ved at afmærke den med musemarkøren Side 91 af 162

30 og klikke på Åbn, vil Flexrapporten igen blive vist Såfremt Flexrapporten er blevet bekræftet, vil den kunne findes under Indbakke på samme måde, men nu under Alle beskeder, og ligesom ovenfor kan den åbnes for at se den igen Side 92 af 162

31 Personalekort Under dette menupunkt udskrives stregkode kort til brug for medarbejderne ved IND og UD stempling på Terminal. Personalekortene sættes op under menupunktet Rapportgenerator, men det frarådes brugere at anvende Rapportgeneratoren endnu. Lad Sterna gøre det og gemme de skabeloner der er brug for. Det er en del af installationen at de personalekort man ønsker at anvende i virksomheden opstilles af Sterna i samarbejde med kunden. Når Personalekortene er sat op udskrives de ved at klikke på Personalekort i ovenstående skærmbillede: På traditionel vis vælges hvilke medarbejdere/afdelinger skal skrives ud. Side 93 af 162

32 Eksempel på et Personalekort vises nedenunder: Kortene kan også sættes op således at udskriften bliver en liste som kan hænges op ved terminalen, f.eks. som på billedet nedenunder: Side 94 af 162

Brug af terminal type 3

Brug af terminal type 3 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejlednings hensigt..................

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

TIMESEDLEN. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Timesedlen TIMESEDLEN Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1. Indledning...4 1.1 Timesedlen dit daglige redskab...4 2. Daglig brug af timesedlen...5 2.1 Åbning af timesedlen...5

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere