Regnskabsbemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger"

Transkript

1 Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007

2 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og Regnskabssystem for Regioner. Velfærdsministeriet fastsætter heri formen for regionernes årsregnskab mv. Formålet med et regnskab er, at beskrive den aktivitet og økonomi der har været i et regnskabsår. Ved at sammenholde regnskabet med budgettet kan det kontrolleres om budgettet er overholdt og hvordan aktiviteterne bidrager til at opfylde de målsætninger, der var opstillet i budgettet. Med kommunalreformen er regionernes budget og regnskab opdelt i 3 finansieringskredsløb. Et finansieringskredsløb vedr. Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien, et vedr. Social- og Specialundervisningsområdet og et vedr. Regional Udvikling. I Årsberetningen og regnskabsbemærkningerne, vil indgangsvinklen være de 3 finansieringskredsløb, som dermed opfylder de centrale krav til regnskabsaflæggelsen. Det skal ligeledes bemærkes, at aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administration, både skal budgetteres og dermed regnskabsaflægges efter omkostningsbaserede principper. Dette indebærer at afskrivninger på investeringer og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. skal indregnes. Budget og regnskabsaflæggelse på sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien skal derimod ske efter udgiftsbaserede principper. Regnskabsmaterialet er således opdelt i bind 1-2, der har følgende indhold: Bind 1. Årsberetning 2007 I bind 1 præsenteres en årsberetning, der giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske virksomhed i det forløbne år. Bind 1 indeholder følgende elementer: Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Oversigt over regnskab 2007 på bevillingsniveau Personaleoversigt Årsberetningen skal først og fremmest give en generel information til offentligheden og regionens borgere om det samlede regnskab. Bind 2. Regnskabsbemærkninger 2007 Bind 2 indeholder en mere detaljeret og udførlig beskrivelse af Region Midtjyllands økonomi og aktivitet i I bind 2 er der for hvert sektorområde en overordnet beskrivelse af økonomi og aktivitet, hvor forudsætningerne fra budgettet sammenholdes med den aktivitet, som faktisk har fundet sted i I relation til de overordnede tabeller i de enkelte afsnit der viser driftsudgifter og omkostninger, skal det bemærkes, at der i tabellerne fremgår to forskellige afvigelser. Den ene afvigelse I viser forskellen mellem det korrigerede budget ekskl. de overførsler, som blev forelagt regionsrådet den 12. december Afvigelse I viser således afvigelsen i en situation, hvor der ikke ville være taget højde for ubalancer og overførsler fra 2007 til Afvigelse II derimod viser regnskabsresultatet set i forhold til det samlede korrigerede budget, og giver derimod afvigelsen imellem de bevillinger der er givet i 2007 og regnskabsresultatet.

3

4 Indholdsfortegnelse Sidetal 1 Sundhed Hovedkonto Sundhed - somatikken Indledning Drift Aktivitet (og produktivitet) Datasituationen i Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Specifikke bemærkninger Egne hospitaler (Ekskl. Friklinikken Brædstrup) Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Regionshospitalet Randers og Grenaa Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og - Skanderborg Sundhedscenter Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup Århus Universitetssygehus, Århus Sygehus Friklinikken Brædstrup Behandling over regionsgrænser og på privathospitaler Specialistbehandling Hovedfunktionsbehandling Selvejende hospitaler Private hospitaler (udvidet frit sygehusvalg) Hospice og palliativ indsats Fælles puljer HR-puljer Arbejdsskadeforsikringer og AES Patienttransport og præhospitale tiltag Sevicefunktioner Medicoteknisk Afdeling Indkøb og Logistik Center for Arbejdsgange og Logistik Kommunal indtægt for genoptræning under indlæggelse Primær Sundhed Sundhedsstabens administrationsområde Sundhed behandlingspsykiatrien Indledning Drift Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Aktivitet Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt...28

5 - Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Sundhed fælles somatikken og behandlingspsykiatrien Anlægsinvesteringer Finansiering Bloktilskud fra Staten Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra Staten Social- og Specialundervisning Hovedkonto Social- og Specialundervisning Indledning Drift og finansiering Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Socialpsykiatriske tilbud til voksne med sindslidelser Aktivitet Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Specifikke bemærkninger Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Regional Udvikling Hovedkonto Regional Udvikling Indledning Drift Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Regional Udvikling i øvrigt Servicemål Erhvervsudvikling Regional Udvikling i øvrigt Miljø Den Regionale Udviklingsplan (RUP) Personaleoversigt Finansiering...48

6 4 Fælles formål og administration-hovedkonto Fælles formål og administration Indledning Drift Fælles administration Politisk organisation Tjenestemandspensioner Intern forrentning Anlæg Anlægsinvesteringer Fordeling Personaleoversigt Renter Hovedkonto Renter Fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab Langfristet gæld Hovedkonto Langfristet gæld Leasing Likviditet... 61

7

8 Hovedkonto 1 Sundhed Sundhed Hovedkonto 1 Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

9 Hovedkonto 1 Sundhed 1. Sundhed Hovedkonto Sundhed somatikken Indledning Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsenet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om hospitalerne, sygesikringen, tilskud til medicin, de praktiserende læger, ambulance- og lægebilstjeneste og det øvrige såkaldte præhospitale beredskab, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Derudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. Budgetlægningen for det somatiske sundhedsområde i Region Midtjylland startede med, at der i efteråret 2005 blev nedsat en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing Amter. Region Midtjylland var i øvrigt den eneste region, hvori der kom til at indgå 2 amter, som blev delt i forbindelse med kommunalreformen. Udgangspunktet for budgetlægningen var bl.a. sikker drift og business as usual i forhold til passage af patienter og tjenesteydelser over de nye regionsgrænser. Dette med henblik på så få påvirkninger i dagligdagen som muligt for patienter og ansatte på hospitalerne. Arbejdet resulterede i et teknisk budgetforslag for 2007 i løbet af foråret På Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006 blev der derfor orienteret om, at der på sundhedsområdet måtte skønnes et merforbrug i 2007 (forbrug som ikke modsvares af tilsvarende indtægter) på ca. 600 mio. kr. Merforbruget forventedes bl.a. at skulle gå til indførelse af nye behandlinger, anvendelse af ny dyr medicin, aktivitetsudvidelser og lignende. Den 19. december 2006 blev indgået en aftale mellem Danske Regioner og regeringen om, at regionerne ville blive fuldt ud kompenseret i det omfang regnskabsresultatet for 2006 overskred det ved økonomiaftalen forudsatte. Da samtlige amters regnskaber for 2006 forelå, indebar denne aftale, at sundhedsområdet i Region Midtjylland i forbindelse med Økonomiaftalen for 2008 blev tilført ekstra 465 mio. kr. i 2007, hvilket blev tillægsbevilget på Regionsrådets møde den 22. august Samtidig blev der vedtaget besparelser på 300 mio. kr. til nedbringelse af udgiftspres. Bl.a. den fortsatte aktivitetsudvikling indebar dog, at dette ikke fuldt ud løste de økonomiske problemer, og på det afsluttende regionsrådsmøde i 2007, den 12. december 2007, måtte regionsrådet meddele egentlige tillægsbevillinger på 432,2 mio. kr. På en temadag den 30. januar 2008 blev Regionsrådet herefter forelagt Redegørelse for Region Midtjyllands økonomiske situation og handlemuligheder på kort og på langt sigt. Det nu foreliggende regnskabsresultat for 2007 ligger 138,8 mio. kr. lavere end det godkendte budget inkl. tillægsbevillinger. (Opgjort ud fra de kontoområder, som Sundhedsstaben har det budgetmæssige ansvar for, dvs. ekskl. overflyttede udgifter til centrale leasingudgifter, andel af fællesformål, administration og renter mv.). Afvigelsen udgør en mindreudgift på 0,88 % sammenholdt med budget inkl. tillægsbevillinger. Afvigelsen består dog for størstepartens vedkommende af betalingsforskydninger og bliver derfor ledsaget af indstillinger om budgetoverflytninger fra 2007 til 2008 af tilsvarende størrelsesorden. En særlig problemstilling har været datasituationen i Området er nærmere beskrevet i slutningen af afsnit Aktivitet, og der redegøres deri nærmere for, hvorledes data-situationen i 2007 må betragtes som værende ikke tilfredsstillende. Med hensyn til aktivitetsudviklingen som sådan må den imidlertid siges at have fortsat de senere års ganske høje aktivitetsudvikling i Men også tidsforskydningen i sammenhængen mellem Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

10 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken forhandlingerne om den samlede økonomi og den tilhørende aktivitet har indebåret en fortsættelse at tidligere tiders usikkerhed. Et eksempel fra efteråret 2007 var introduktionen af planen om akut kræftbehandling Drift Tabel 1.1 Driftsudgifter Udgifter, mio. kr. Opr. budget Korr. Budget 2007 Regnskab Afvigelse Dec. ovf. Afvigelse 2007 ekskl I II Overførselssag Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 592,9 617,4 621,4 4,0 6,5-2,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 788,7 817,6 826,3 8,7 15,8-7,1 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.660, , ,3-11,0 8,3-19,3 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 640,5 713,3 731,1 17,8 20,7-2,9 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 1.599, , ,2 34,5 34,0 0,5 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1.247, , ,4 3,6 21,3-17,7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.671, , ,2-65,3 6,3-71,6 Hospitaler ekskl. Frikl. i Brædstrup 9.199, , ,9-7,7 112,9-120,6 Friklinikken, Brædstrup 32,1 32,1 48,3 16,2 0,0 16,2 Fælles udgifter/indtægter 1.126,0 922, ,3 257,1 258,4-1,3 Leasing udgifter 0,0 0,0 141,9 141,9 0,0 141,9 Hospitaler m.v. i alt , , ,4 407,5 371,3 36,2 Sygesikring m.v. i alt 4.274, , ,5 47,5 61,0-13,5 Administration, Sundhed 139,2 143,0 123,4-19,6 0,0-19,6 Sundhed i alt , , ,3 435,4 432,3 3,1 Sundhed i alt ekskl. leasingudgifter , , ,4 293,5 432,3-138,8 + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter Note: I tabellen ovenfor fremgår der en afvigelse I og en afvigelse II. Afvigelse I er udtryk for regnskabsresultatet set i forhold til det korrigerede budget ekskl. de overførsler, som blev forelagt Regionsrådet den 12. december Afvigelse II derimod er udtryk for regnskabsresultatet set i forhold til det samlede korrigerede budget. Tabellens regnskabsresultat på ,3 mio. kr. udviser, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger på ,2 mio. kr., en merudgift på 3,1 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår dog centrale leasingudgifter på 141,9 mio. kr., som ikke indgår i sundhedsområdets styringsgrundlag. Baggrunden herfor er, at budgettet til leasingudgifter i forbindelse med budgetlægningen 2007 blev placeret under de finansielle poster på hovedkonto 6. Det var opfattelsen hos alle regioner, at såvel budget som udgifter skulle afholdes på hovedkonto 6. Det har dog efterfølgende vist sig, at leasingudgifterne skal konteres på driften, men budgettet står på hovedkonto 6. Tages der hensyn hertil er der tale om en mindreudgift på 138,8 mio. kr. De største mindreudgifter findes på hospitalerne under ét (ekskl. Friklinikken i Brædstrup), idet der her er tale om en mindreudgift på 120,6 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter på Fællesudgifter, patienttransport og præhospitale tiltag (50,4 mio. kr.) samt respiratorbehandling i eget hjem (33,1 mio. kr.). Hovedparten af mindreudgifterne relaterer sig til betalingsforskydninger mv. her i regionens første leveår, og regnskabsresultatet ledsages da også af indstillinger om budgetoverflytninger fra 2007 til 2008 på i alt 161,2 mio. kr. De største merudgifter findes på Fællesudgifter, takststyringspuljen (135,7 mio. kr.) og udgifter/indtægter ved behandling over regionsgrænser og privathospitaler (36,2 mio. kr.). Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

11 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Ved vurderingen af regnskabsresultatet blev der på regionsrådets afsluttende møde i 2007, den 12. december 2007, meddelt følgende egentlige tillægsbevillinger: Tabel 2 Tillægsbevillinger I mio.kr. Økonomiske ubalancer på hospitalerne 79,5 Udgifter til kommunal dækningsafgift på hospitalerne 21,7 Øget behandling af borgere: - Heraf takststyringspulje 100,0 - Heraf samhandel med andre regioner m.v. 110,0 Genoptræning under indlæggelse/specialiseret genoptræning (manglende indtægter) 60,0 Primær Sundhed, medicin 61,0 Somatisk område i alt 432,2 Regnskabsresultatets merforbrug på 293 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreindtægterne på 66 mio. kr. på den kommunale medfinansiering og på de 81 mio. kr. som søges overført til I alt 440 mio. kr. hvilket svarer til de tidligere vurderede 432 mio. kr. i Det skal dog bemærkes, at underliggende er der tale om mindreudgifter på hospitalernes drift og modgående merudgifter på fælleskonti. Den nærmere kommentering af regnskabsresultatet oplistes ikke her, men kan læses i afsnit 1.1.6, Specifikke bemærkninger Aktivitet (og produktivitet) Tabel 1.3 Aktivitetstal Antal udskrevne Ambulante besøg Gns. liggetid DRG-værdi (mio. kr.) Aktivitetsmål Korr. budget Regnskab Korr. budget Regnskab Korr. budget Regnskab Korr. budget Regnskab Hospitaler m.v. Friklinikken, Brædstrup ,0 1,0 53,1 76,5 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder ,2 4,3 728,1 769,6 Regionshospitalet Randers og Grenaa ,9 3,9 994, ,0 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm ,2 4, , ,1 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter ,1 5,9 685,5 743,6 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus ,6 3, , ,8 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive ,2 4, , ,2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus ,1 3, , ,3 Hospitaler i alt , ,1 På driften har aktiviteten på sundhedsområdet i 2007 været meget høj. Hospitalerne i regionen har haft en meraktivitet i DRG-værdi i 2007 svarende til en vækst på 6,1 % imod det i Økonomiaftalen 2008 forudsatte 4,9 % for egne borgere med bopæl i Region Midtjylland. Den øgende aktivitet har betydet øgede udgifter til hospitalerne til det udvidede frie sygehusvalg og til udviklingen i samhandlen mellem regioner. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

12 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Opgørelse af aktiviteten i de traditionelle nøgletal viser, at der er gennemført indlæggelser på de midtjyske hospitaler, samt 1,57 mio. ambulante besøg i Dette svarer til en samlet vækst på 2,6 % i forhold til den forudsatte aktivitet (korrigeret budget). Opgørelser af DRG-værdi følger de løbende registreringer i hospitalernes patientsystemer og indberetningen til LPR (landspatientregisteret) og er således dynamiske. Med henblik på lukning af regnskab 2007 og den deraf følgende opgørelse af takststyringen er opgørelsen af såvel den samlede DRG-værdi som takststyringen baseret på DRG-data primo februar Opgørelse af de statslige aktivitetspuljer afsluttes først på baggrund af indberetninger medio marts 2008 og vil indeholde efterregistreringer i forhold til opgørelsen primo februar måned. Opgørelse af aktiviteten i DRG-værdi i tabel 1.3 viser aktiviteten opgjort ud fra et vægtet måltal (korr. budget). De midtjyske hospitaler har i 2007 en meraktivitet i DRG-værdi på 340,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en vækst på 3,4 %. I følgende tabel 1.4 vises opgørelse af takststyringen i Det skal bemærkes, at det i tabel 1.3 er DRG-værdi for hospitalernes samlede aktivitet og i tabel 1.4 er det alene den aktivitet der indgår i afregning for meraktivitet i takststyringsmodel 2007 og model I 2007 er der to takstmodeller. Kroniker-området er ikke omfattet af takststyringsmodellerne. Takstmodel 2007, der omfatter al aktivitet udover kroniker-området, er gældende for perioden januar til og med august måned Som følge af den økonomiske situation er der sket en opstramning ved vedtagelse af takstmodel 2008 med virkning fra 1. september Dette betyder, at der i beregningerne er to takstmodeller gældende i Takstmodel 2008 omfatter ikke al aktivitet. Der er således foretaget en yderligere afgrænsning i forhold til takstmodel 2007 af den aktivitet der indgår i takstafregning og en ændring af afregningsprocenten fra 55 % til 50 %. Den beregnede basislinje er udtryk for hospitalernes måltal for aktivitet der indgår i takstberegningen og den takstbærende aktivitet er den udførte aktivitet, der indgår i opgørelsen af udbetaling fra takststyringspuljen. Forskellen mellem tabel 1.3 den samlede DRG-værdi og tabel 1.4 er således DRGværdi for kroniker-området, stationær medicin, kunstig befrugtning, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Friklinikken Brædstrup. Hospitalerne har i 2007 en takstfinansieret meraktivitet på 289,8 mio. kr. (DRG-værdi) udover basislinjen, hvilket har udløst en udbetaling på 171,8 mio. kr. fordelt på hospitalerne jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Opgørelse takststyring i 2007 DRG-værdi (mio.kr.) Beregnet basislinje Takstbærende aktivitet Regnskab 2007 Meraktivitet Udbetaling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 624,2 654,5 30,3 16,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1) 851,4 904,8 26,7 13,9 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig Ringkøbing og Tarm 1499,5 1548,6 49,1 25,8 Regionshospitalet Silkeborg 551,2 608,7 57,5 31,0 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 1454,6 1449,2-5,4-2,9 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1166,6 1208,7 42,1 22,0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2612,6 2732,5 119,9 65,5 Hospitaler i alt 8760, ,2 171,8 Note 1: A conto udbetaling som følge af databrud. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

13 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Datasituationen i 2007 I det følgende beskrives datasituationen, sådan som den har været i løbet af Sundhedsstyrelsen er dataleverandør i forhold til 4 helt centrale systemer i regionernes opfølgning på økonomi og aktivitet. Disse 4 systemer er følgende: Mellemregional afregning (SST og CSC i samarbejde) Afregning mellem kommuner og regioner (e-portal) Statens aktivitetspuljer (e-sundhed) DRG-data, dagligt opdaterede (DOSA) (økonomistyring) Det har afgørende betydning for regionerne, at ovenstående systemer er baseret på et fælles datagrundlag, opdateres jævnligt og har samme dataindhold. Det har været en selvstændig udfordring, at opbygge og opstarte regionerne med den mangelfulde datasituation i Data er stillet meget sent til rådighed i Der har været betydelige problemer med driften af de forskellige systemer, og samtidigt har der ikke været etableret et fælles datagrundlag. Det betyder, at beregninger på data i de forskellige systemer ikke giver samme resultat. Det betyder f.eks. også, at regionen ikke selv kan beregne den kommunale afregning eller meraktiviteten i forhold til statens puljer. Endvidere har der fra Sundhedsstyrelsens side været en række eksempler på, at den geografiske inddeling af Region Midtjylland ikke har været foretaget korrekt hverken i forhold til bopælskommunerne eller i forhold til hospitalerne. Alle disse forhold skaber usikkerhed i forhold til opgørelser, analyser og prognoser. Den samlede datasituation i 2007 påvirker også afregningen mellem regionerne. Det er endnu ikke muligt at foretage den endelige opgørelse af aktiviteten i 2007, og der har været store problemer med afregningssystemet i Endelig foretages slut-afregningen i forhold til den kommunale afregning og statens meraktivitetspuljer efter regnskabsafslutningen, hvilket i sig selv giver en usikkerhed i forhold til regnskabet. Samlet set må datasituationen i 2007 derfor betragtes som værende ikke tilfredsstillende. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

14 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Servicemål Tabel 1.5 Servicemål Faktisk målopfyldelse hospitaler m.v. Servicemål Regionens lægevagt 1: Ventetid i telefon 5 minutter 90% 84% 2: Vent et id på konsultation ef ter ankomst til konsultationsstedet 1 t ime 9 0 % 3: Ventetid på hjemmebesøg 3 timer 90% Øvrige kræfttyper 4: Vent et id t il forundersøgelse fra lægens henvisning 2 uger 100% 48% 84% 46% 5: Vent et id t il operation 2 uger fra informeret patientsamtykke 100% 99% 99% 83% 6: Ventetid til medicinsk 4 uger fra henvisning er behandling, som er primær modtaget af afdeling behandling 10 0 % 82% 23% 7: Ventetid til strålebehandling, som er primær behandling 8: Ventetid til efterbehandling (strålebehandling eller medicinsk behandling eft er primær behandling) Iskæmisk hjertesygdom 9: Ventetid for operation for påvist venstre hovedstammesygdom 10: Ventetid for operat ion for svære hjert ekramper pga. forkalkning i hjertet s kranspulsårer 11: Vent etid f or operation f or hjertekramper lige eft er en blodprop i hjertet 4 uger fra henvisning er modt aget af behandlende afdeling 4 uger fra henvisning er modt aget af behandlende afdeling 2 uger fra henvisning er modt aget af landsdelshjert ecent ret 3 uger fra henvisning er modt aget af landsdelshjert ecent ret 5 uger f ra henvisning er modt aget af landsdelshjert ecent ret 10 0 % 34% 10 0 % 10 0 % 96% 10 0 % 94% 10 0 % 70% Planlagt, elektiv behandling (ikke-akutte patienter) 12: Ventetid for meddelt tidspunkt for 8 dage *) forundersøgelse/behandling eft er 95% 85% 76% 72% 82% 88% 82% 88% 80% henvisning 13: Ventetid for forundersøgelse/behandling eft er 2 uger 90% 59% 42% 63% 48% 59% 61% 63% 50% henvisning 14: Ventetid for meddelt tidspunkt for behandling efter forundersøgelse 8 dage 95% 91% 99% 94% 98'% 82% B ehandling af alle pat ient er 15: Ventetid for tilbudt behandling 2 måneder **) 90% 51%(1md) 82%(2mdr) 66% 86% 57%(1md) 74%(2mdr) 81%(1md) 93%(2mdr) 70% 97% 16: Aflysning af planlagte undersøgelser / behandlinger / operationer 17: Ventetid i forhold til faktisk mødetid / planlagt mødetid Kont inuit et M å så vidt muligt undgås V entetid på ambulatorier og skadestuer 18: Ventetid for udskrivningsbrev / lægebrev 95% 30 minutter 95% Så vidt muligt 2 hverdage efter udskrivning I alle t ilfælde senest 7 dage efter udskrivning 19: Frist for aftaler om ef terfølgende opf ølgningstilbud i Udskrivningsdagen 95% primærsektoren 20: Frist for tilbudt Senest i f orbindelse 95% genopt ræningsplan med udskrivningen *) Faktisk 8 hverdage **) Fra 1. oktober måned 80% 87% 70% 43% 68% 55% 77% 59% 95% 90% 86% 64% 71% 74% 84% 90% 82% Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

15 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Opgørelserne over servicemålene for de enkelte hospitaler baserer sig delvist på opgørelser fra hospitalernes egne datasystemer, og delvist på opgørelsen i inform. Opgørelsen over servicemålene for hele Region Midtjylland er baseret på inform data. Baggrunden for forskellene mellem hospitalernes opgørelser og inform opgørelserne er forklaret herunder. Det første år som region har været et vanskeligt år i forhold til præcise målinger af servicemålene. Vanskelighederne skyldes for det første, at enkelte af servicemålene er blevet ændret over året. I oktober måned blev de nationale retningslinjer for behandlingsfrister ændret, og den generelle behandlingsfrist blev nedsat fra 2 måneder til 1 måned. Servicemålet vedrørende den generelle behandlingsfrist i Region Midtjylland blev bragt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, og for at sikre balancen i Region Midtjyllands servicemål, var det nødvendigt samtidig at justere på servicemålet for forundersøgelser. Målsætningen for ventetiden til forundersøgelser blev sænket fra 4 uger til 2 uger. Hen over efteråret blev der ydermere truffet en række politiske beslutninger omkring kræftområdet, som har haft indvirkning på ventetiderne. Servicemålene for kræftområdet er knyttet til retningslinjerne i bekendtgørelsen for livstruende sygdomme. Bekendtgørelsen er ikke ændret på trods af de politiske initiativer på kræftområdet og derfor er servicemålene heller ikke blevet ændret. De politiske initiativer har dog medført nogle ændringer i patientforløb og ventetider, som har vanskeliggjort en præcis måling af ventetiderne set over året som helhed. Den anden væsentlige årsag til usikkerheden omkring målingen af servicemålene kan tilskrives de administrative ændringer, som er trådt i kraft i forbindelse med regionens dannelse. Definitionerne for regionens servicemål adskiller sig ikke væsentligt fra servicemålene i de tidligere amter. Alligevel sker målingerne af servicemålene på baggrund af et væsentlig større antal patienter end tidligere. Før regionens dannelse blev der ikke taget højde for patienter, som krydsede amtsgrænserne. Ventetidsopgørelserne blev nulstillet når patienterne blev flyttet fra et amt til et andet, idet monitoreringssystemerne ikke kunne inkludere patientinformationer på tværs af amternes patient administrative systemer. Med oprettelse af regionen er de administrative grænser i de gamle amter ophævet, og inform monitoreringssystemet inkluderer de fulde patientforløb, som tidligere blev opdelt af de administrative grænser på tværs af amterne. Denne ændring har skabt en del usikkerhed omkring målingerne af servicemål, idet patienter der bevæger sig på tværs af de gamle amtsgrænser, ofte er patienter med de mest komplicerede patientforløb, og dermed patienter som er vanskelige at monitorere i forhold til servicemålene. Der påregnes derfor fortsat en række tekniske justeringer i 2008 af målemetoderne i inform for at sikre validiteten af målingerne. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

16 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Anlægsinvesteringer Tabel 1.6 Anlægsoversigt Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse Udgifter, mio. kr (R-KB) Hospitaler mv. Friklinikken, Brædstrup 0,0 0,0 0,0 0,0 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 11,6 42,9 36,5-6,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 4,2 47,2 38,6-8,7 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 28,2 181,3 150,7-30,5 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 0,3 7,5 6,0-1,5 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 36,5 101,7 75,7-26,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 0,0 47,7 35,3-12,3 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 91,9 241,4 150,7-90,7 Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse 43,4 0,7 0,0-0,7 Rammebevilling til medicoteknisk udstyr 250,0 11,7 0,0-11,7 Det nye Universitetshospital 0,0 17,4 15,2-2,2 Fælles 11,0 19,9 10,8-9,1 Hospitaler mv. i alt 477,1 719,4 519,5-199,9 Sygesikring mv. i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rådighedsbeløb i alt 477,1 719,4 519,5-199,9 + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter For samtlige regionshospitaler skyldes afvigelsen mellem regnskab 2007 og det korrigerede budget for 2007 i høj grad forsinkelse på indkøb af medicoteknisk udstyr. For Hospitalsenheden Vest skyldes afvigelsen udover forsinkelse på indkøb af medicoteknisk udstyr en mindre forsinkelse på etableringen af Stråleterapienheden i Herning, der er en del af den samlede stråleplan for Region Midtjylland. For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skyldes afvigelsen forsinkelse på renovering af Onkologisk Afdeling og en forsinkelse på etablering af Dansk Neuroforskningscenter. Sidstnævnte er et samarbejde mellem Århus Amt, Aarhus Universitet og private erhvervsvirksomheder om etablering af et internationalt hjerneforskningscenter ved Århus Universitetshospital. Formålet med Dansk Neuroforsknings-center er, at integrere forsknings- og behandlingsudvikling for mennesker med hjerne-sygdomme. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

17 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Personaleoversigt Tabel 1.7 Personaleforbrug Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse Gennemsnitlige helårsstillinger (R-KB) Hospitaler m.v. Friklinikken, Brædstrup 45,0 45,0 43,5-1,5 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 1.253, , ,7 93,7 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1.620, , ,9 91,9 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 3.557, , ,0-88,0 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 1.475, , ,2 81,2 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 2.544, , ,0 10,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 2.469, , ,5-40,7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 5.390, , ,0 68,0 Fælles udgifter/indtægter 1.165, ,5 421,6-753,9 Hospitaler m.v. i alt , , ,4-539,3 Sygesikring m.v. i alt 0,0 0,0 8,7 8,7 Administration, Sundhed 223,0 219,0 305,3 86,3 Sundhed i alt , , ,4-444,3 + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter For hospitaler mv. viser regnskabsresultatet en afvigelse på -539,3 helårsstillinger. I forhold til afvigelserne på personaleforbruget tages der et generelt forbehold for en række tillægsbevillinger og budgetomflytninger, som ikke er fuldt ud indarbejdet i de korrigerede budgetter for Der er blandt andet tale om midler vedrørende barselspuljer og fordeling af takstindtægter. Hospitalerne har generelt haft merforbrug som følge af meraktivitet og forbrug af vikarer. For Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder skyldes merforbruget af helårsstillinger hovedsageligt, at stillingsforbruget på Regionshospitalet Odder ikke har været indarbejdet i Budget Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm har haft færre gennemsnitlige helårsstillinger end forventet ved budgetlægningen. Det skyldes hovedsageligt, at budgettet for 2007 ikke har taget højde for en række organisatoriske omlægninger på de mindre sygehuse i 2006 og På Friklinikken Brædstrup er der kun medregnet fastansat personale i budgettet. Der er kun to fastansatte læger, ellers er lægepersonale ad hoc ansat på dags- eller ugebasis. Årsagen til afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskab 2007 på personaleforbruget på Sundhedsstabens administrationsområde er, at der er ansat personale til indtægtsdækket virksomhed og til gennemførelse af eksternt finansierede projekter på Center for Folkesundhed og Center for Kvalitetsudvikling. Fratrækkes personaleforbruget på disse 2 afdelinger, viser personaleforbruget et mindreforbrug på Sundhedsstabens administrationsområde i Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

18 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Tabel 1.8 Personaleomkostninger Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse Mio.kr (R-KB) Hospitaler m.v. Friklinikken, Brædstrup 23,8 23,8 35,3 11,5 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 502,3 515,3 537,8 22,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 642,4 667,3 703,4 36,1 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.345, , ,4 28,1 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 502,3 598,8 632,2 33,4 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 1.021, , ,0 124,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 983, , ,8-21,7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.021, , ,2 67,1 Fælles udgifter/indtægter 557,1 299,2 309,8 10,6 Hospitaler m.v. i alt 7.600, , ,9 311,6 Administration, Sundhed 110,1 121,2 147,7 26,5 Sundhed i alt *) 7.710, , ,6 338,1 *) På sygesikringsområdet er der personaleomkostninger på 5,7 mio. kr. i regnskabet, som ikke er medtaget i ovennævnte tabel, da sygesikringsområdet ikke anvender grupperinger. + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter Det må konstateres, at der ved budgetlægningen i regionens første leveår tilsyneladende ikke er sket en udkontering på grupperinger, som modsvarer de fordelinger, der rent faktisk er blevet tale om Specifikke bemærkninger I afsnit følger en række specifikke bemærkninger, der relaterer sig til tabel Egne hospitaler For hospitalerne under ét, ekskl. Friklinikken Brædstrup, har der i 2007 været et samlet mindreforbrug på 120,6 mio. kr., som samlet er indstillet overflyttet til På baggrund af de økonomiske vurderinger i økonomirapporten for december 2007 blev der på Regionsrådets møde den 12. december 2007 meddelt bevillinger til imødegåelse af forventede ubalancer i hospitalernes budgetter på 79,5 mio. kr. i 2007 med modsvarende negative tillægsbevillinger i Hvis der ses bort fra denne tillægsbevilling, udviser hospitalernes samlede driftsregnskab et mindreforbrug på 41,1 mio. kr. Rent økonomistyringsmæssigt har 2007 været et år med mange udfordringer for hospitalerne. Disse havde baggrund i indførelsen af nye kontoplaner, nyt ledelsesinformationssystem og skabelsen af nye fælles retningslinjer i Region Midtjylland. På aktivitetssiden var der problemer med at genfinde aktiviteten i E-sundhed, hvilket skabte usikkerhed om takststyrings-indtægterne. Forholdene gjorde det således vanskeligt for hospitalerne at udarbejde retvisende økonomirapporter. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder For RH Horsens udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 621,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. 1 Fremgår af oversigten vedr. tillægsbevillinger jf. Regionsrådets beslutning den 12. december 2007 side 7. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

19 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægs-bevillingen på 2 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der har i 2007 været et ikke forventet mindreforbrug på hospitalets fælles lønpuljer på 4 mio. kr. Herudover havde hospitalet forudsat at skulle afholde udgifterne til drift af Det Grønne System med 2,2 mio. kr. Disse udgifter er blevet afholdt af Region Midtjyllands IT-afdeling. Årsresultatet for meraktivitetsmidler blev på grund af dels en forsigtig prognose og dels ikke helt valide meraktivitetsdata ligeledes lidt højere end forventet. Regionshospitalet Randers og Grenaa For RH Randers og Grenaa udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 826,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 8 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt merforbrug på 0,9 mio. kr. Forskellen mellem det forventede regnskabsresultat og det endelige skal søges i usikkerhed om takststyringsindtægterne. Herudover har hospitalet i løbet af året udskudt flere større investeringer til 2008, og hospitalet har været tilbageholdende i forhold til vedligeholdelse og anskaffelsesønsker. Regionens brystkræftscreeningsenhed (BRM) er etableret på Regionshospitalet Randers og har fået tilført midler til opstart i Etableringen er på grund af flere forskellige omstændigheder ikke fuldført i 2007, hvilket har medført et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm For Hospitalsenheden Vest udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 1.713,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Hospitalsenheden fik i december en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 10 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsagelig begrundet i udskydelse af en række udgifter i 2007, som afholdes i Der er fakturaer vedrørende 2007, som ikke er med i regnskabet, men betales i 2008, ligesom der er diverse byggestyringssager, som ikke blev afsluttet i 2007, og som derfor færdiggøres i Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter For RH Silkeborg udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 731,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 9 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 9 mio. kr., udviser Regionshospitalets resultat et reelt merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget er 3 mio. kr. mindre end estimeret i efteråret Dette skyldes hovedsagelig en større meraktivitetsafregning end forventet. Det reelle merforbrug er hovedsagelig begrundet i 3 forhold. En pålagt besparelse på 7,2 mio. kr. har på grund af det sene tidspunkt været vanskelig at realisere fuldt ud i Et stigende sygefravær og rekrutteringsproblemer på specielt Hammel Neurocenter har haft negative økonomiske konsekvenser. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

20 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Usikkerhed blandt personalet på Kirurgisk afdeling P har medført udgifter til fastholdelse, rekruttering og vikarer, og har ligeledes haft konsekvenser for aktiviteten. Århus Universitetshospital, Skejby For Århus Universitetshospital, Skejby udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 1.783,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,5 mio. kr. Skejby fik i december en tillægsbevilling på 30 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 30 mio. kr., udviser resultatet et reelt merforbrug på 30,5 mio. kr. Århus Universitetshospital, Skejby har i 2007 haft dagpengerefusioner på 23 mio. kr., som fejlagtigt er bogført på en statuskonto, og som først bogføres i driften i Tages der hensyn til dette forhold, udviser hospitalets drift et merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at hospitalets samlede økonomi i 2007 har været under pres, blandt andet på baggrund af den udmeldte rammebesparelse på 17,7 mio. kr. og et ekstraordinært træk på eksterne vikarer og benyttelse af aftaler om honorering af frivilligt ekstra arbejde (FEA-aftaler). På den baggrund er hospitalsledelsen allerede i 2007 gået i dialog med afdelingerne for at iværksætte en handlingsplan, der skal sikre budgetoverholdelse for de kommende år. Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup For RH Viborg, Skive og Kjellerup udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 1.337,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 10 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes delvis eksterne indtægter til projekter i 2007, hvor udgiften ligger i Herudover er der på baggrund af den usikre økonomiske situation i 2007 sket udsættelse af en del anskaffelser, vedligeholdelsesarbejder mv. til Århus Universitetssygehus, Århus Sygehus For Århus Sygehus udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 2.901,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 71,6 mio. kr. Århus Sygehus fik i december en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 10,5 mio. kr., udviser resultatet et reelt mindreforbrug på 61,1 mio. kr. En del af mindreforbruget på Århus Sygehus kan henregnes til to selvstændige budgetenheder, MidtVask og Hospitalsapoteket Århus. Et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i Midtvask er dels et led i en aftale, ifølge hvilken vaskeriet skal opspare 10 mio. kr. til en kommende flytning af vaskeriet. Således er 6,5 mio. kr. overført fra 2006 til 2007 til dette formål. Desuden skyldes mindreforbruget udskudte maskininvesteringer og forsinkelser i linnedleverancer fra udlandet. Et mindreforbrug på Hospitalsapoteket Århus på 6,5 mio. kr. skyldes tilfældige udsving i indkøb, som årligt er på ca. 700 mio. kr. Pengene tænkes anvendt i forbindelse med en ombygning af Cytostatika Afdelingen og til udviklingsudgifter til snitfladen med EPJ. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere