Regnskabsbemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger"

Transkript

1 Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007

2 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og Regnskabssystem for Regioner. Velfærdsministeriet fastsætter heri formen for regionernes årsregnskab mv. Formålet med et regnskab er, at beskrive den aktivitet og økonomi der har været i et regnskabsår. Ved at sammenholde regnskabet med budgettet kan det kontrolleres om budgettet er overholdt og hvordan aktiviteterne bidrager til at opfylde de målsætninger, der var opstillet i budgettet. Med kommunalreformen er regionernes budget og regnskab opdelt i 3 finansieringskredsløb. Et finansieringskredsløb vedr. Sundhed inkl. behandlingspsykiatrien, et vedr. Social- og Specialundervisningsområdet og et vedr. Regional Udvikling. I Årsberetningen og regnskabsbemærkningerne, vil indgangsvinklen være de 3 finansieringskredsløb, som dermed opfylder de centrale krav til regnskabsaflæggelsen. Det skal ligeledes bemærkes, at aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet, regional udvikling og fælles formål og administration, både skal budgetteres og dermed regnskabsaflægges efter omkostningsbaserede principper. Dette indebærer at afskrivninger på investeringer og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. skal indregnes. Budget og regnskabsaflæggelse på sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien skal derimod ske efter udgiftsbaserede principper. Regnskabsmaterialet er således opdelt i bind 1-2, der har følgende indhold: Bind 1. Årsberetning 2007 I bind 1 præsenteres en årsberetning, der giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske virksomhed i det forløbne år. Bind 1 indeholder følgende elementer: Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Oversigt over regnskab 2007 på bevillingsniveau Personaleoversigt Årsberetningen skal først og fremmest give en generel information til offentligheden og regionens borgere om det samlede regnskab. Bind 2. Regnskabsbemærkninger 2007 Bind 2 indeholder en mere detaljeret og udførlig beskrivelse af Region Midtjyllands økonomi og aktivitet i I bind 2 er der for hvert sektorområde en overordnet beskrivelse af økonomi og aktivitet, hvor forudsætningerne fra budgettet sammenholdes med den aktivitet, som faktisk har fundet sted i I relation til de overordnede tabeller i de enkelte afsnit der viser driftsudgifter og omkostninger, skal det bemærkes, at der i tabellerne fremgår to forskellige afvigelser. Den ene afvigelse I viser forskellen mellem det korrigerede budget ekskl. de overførsler, som blev forelagt regionsrådet den 12. december Afvigelse I viser således afvigelsen i en situation, hvor der ikke ville være taget højde for ubalancer og overførsler fra 2007 til Afvigelse II derimod viser regnskabsresultatet set i forhold til det samlede korrigerede budget, og giver derimod afvigelsen imellem de bevillinger der er givet i 2007 og regnskabsresultatet.

3

4 Indholdsfortegnelse Sidetal 1 Sundhed Hovedkonto Sundhed - somatikken Indledning Drift Aktivitet (og produktivitet) Datasituationen i Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Specifikke bemærkninger Egne hospitaler (Ekskl. Friklinikken Brædstrup) Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Regionshospitalet Randers og Grenaa Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og - Skanderborg Sundhedscenter Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup Århus Universitetssygehus, Århus Sygehus Friklinikken Brædstrup Behandling over regionsgrænser og på privathospitaler Specialistbehandling Hovedfunktionsbehandling Selvejende hospitaler Private hospitaler (udvidet frit sygehusvalg) Hospice og palliativ indsats Fælles puljer HR-puljer Arbejdsskadeforsikringer og AES Patienttransport og præhospitale tiltag Sevicefunktioner Medicoteknisk Afdeling Indkøb og Logistik Center for Arbejdsgange og Logistik Kommunal indtægt for genoptræning under indlæggelse Primær Sundhed Sundhedsstabens administrationsområde Sundhed behandlingspsykiatrien Indledning Drift Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Aktivitet Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt...28

5 - Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Sundhed fælles somatikken og behandlingspsykiatrien Anlægsinvesteringer Finansiering Bloktilskud fra Staten Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra Staten Social- og Specialundervisning Hovedkonto Social- og Specialundervisning Indledning Drift og finansiering Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Socialpsykiatriske tilbud til voksne med sindslidelser Aktivitet Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Servicemål Anlægsinvesteringer Personaleoversigt Børn, Unge og Specialrådgivning Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Specifikke bemærkninger Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Syd Regional Udvikling Hovedkonto Regional Udvikling Indledning Drift Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Regional Udvikling i øvrigt Servicemål Erhvervsudvikling Regional Udvikling i øvrigt Miljø Den Regionale Udviklingsplan (RUP) Personaleoversigt Finansiering...48

6 4 Fælles formål og administration-hovedkonto Fælles formål og administration Indledning Drift Fælles administration Politisk organisation Tjenestemandspensioner Intern forrentning Anlæg Anlægsinvesteringer Fordeling Personaleoversigt Renter Hovedkonto Renter Fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab Langfristet gæld Hovedkonto Langfristet gæld Leasing Likviditet... 61

7

8 Hovedkonto 1 Sundhed Sundhed Hovedkonto 1 Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

9 Hovedkonto 1 Sundhed 1. Sundhed Hovedkonto Sundhed somatikken Indledning Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen skal drive og udvikle sundhedsvæsenet og være med til at tilbyde den bedste og nyeste behandling. Det drejer sig om hospitalerne, sygesikringen, tilskud til medicin, de praktiserende læger, ambulance- og lægebilstjeneste og det øvrige såkaldte præhospitale beredskab, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Derudover er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse. Budgetlægningen for det somatiske sundhedsområde i Region Midtjylland startede med, at der i efteråret 2005 blev nedsat en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing Amter. Region Midtjylland var i øvrigt den eneste region, hvori der kom til at indgå 2 amter, som blev delt i forbindelse med kommunalreformen. Udgangspunktet for budgetlægningen var bl.a. sikker drift og business as usual i forhold til passage af patienter og tjenesteydelser over de nye regionsgrænser. Dette med henblik på så få påvirkninger i dagligdagen som muligt for patienter og ansatte på hospitalerne. Arbejdet resulterede i et teknisk budgetforslag for 2007 i løbet af foråret På Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006 blev der derfor orienteret om, at der på sundhedsområdet måtte skønnes et merforbrug i 2007 (forbrug som ikke modsvares af tilsvarende indtægter) på ca. 600 mio. kr. Merforbruget forventedes bl.a. at skulle gå til indførelse af nye behandlinger, anvendelse af ny dyr medicin, aktivitetsudvidelser og lignende. Den 19. december 2006 blev indgået en aftale mellem Danske Regioner og regeringen om, at regionerne ville blive fuldt ud kompenseret i det omfang regnskabsresultatet for 2006 overskred det ved økonomiaftalen forudsatte. Da samtlige amters regnskaber for 2006 forelå, indebar denne aftale, at sundhedsområdet i Region Midtjylland i forbindelse med Økonomiaftalen for 2008 blev tilført ekstra 465 mio. kr. i 2007, hvilket blev tillægsbevilget på Regionsrådets møde den 22. august Samtidig blev der vedtaget besparelser på 300 mio. kr. til nedbringelse af udgiftspres. Bl.a. den fortsatte aktivitetsudvikling indebar dog, at dette ikke fuldt ud løste de økonomiske problemer, og på det afsluttende regionsrådsmøde i 2007, den 12. december 2007, måtte regionsrådet meddele egentlige tillægsbevillinger på 432,2 mio. kr. På en temadag den 30. januar 2008 blev Regionsrådet herefter forelagt Redegørelse for Region Midtjyllands økonomiske situation og handlemuligheder på kort og på langt sigt. Det nu foreliggende regnskabsresultat for 2007 ligger 138,8 mio. kr. lavere end det godkendte budget inkl. tillægsbevillinger. (Opgjort ud fra de kontoområder, som Sundhedsstaben har det budgetmæssige ansvar for, dvs. ekskl. overflyttede udgifter til centrale leasingudgifter, andel af fællesformål, administration og renter mv.). Afvigelsen udgør en mindreudgift på 0,88 % sammenholdt med budget inkl. tillægsbevillinger. Afvigelsen består dog for størstepartens vedkommende af betalingsforskydninger og bliver derfor ledsaget af indstillinger om budgetoverflytninger fra 2007 til 2008 af tilsvarende størrelsesorden. En særlig problemstilling har været datasituationen i Området er nærmere beskrevet i slutningen af afsnit Aktivitet, og der redegøres deri nærmere for, hvorledes data-situationen i 2007 må betragtes som værende ikke tilfredsstillende. Med hensyn til aktivitetsudviklingen som sådan må den imidlertid siges at have fortsat de senere års ganske høje aktivitetsudvikling i Men også tidsforskydningen i sammenhængen mellem Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

10 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken forhandlingerne om den samlede økonomi og den tilhørende aktivitet har indebåret en fortsættelse at tidligere tiders usikkerhed. Et eksempel fra efteråret 2007 var introduktionen af planen om akut kræftbehandling Drift Tabel 1.1 Driftsudgifter Udgifter, mio. kr. Opr. budget Korr. Budget 2007 Regnskab Afvigelse Dec. ovf. Afvigelse 2007 ekskl I II Overførselssag Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 592,9 617,4 621,4 4,0 6,5-2,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 788,7 817,6 826,3 8,7 15,8-7,1 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.660, , ,3-11,0 8,3-19,3 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 640,5 713,3 731,1 17,8 20,7-2,9 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 1.599, , ,2 34,5 34,0 0,5 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1.247, , ,4 3,6 21,3-17,7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.671, , ,2-65,3 6,3-71,6 Hospitaler ekskl. Frikl. i Brædstrup 9.199, , ,9-7,7 112,9-120,6 Friklinikken, Brædstrup 32,1 32,1 48,3 16,2 0,0 16,2 Fælles udgifter/indtægter 1.126,0 922, ,3 257,1 258,4-1,3 Leasing udgifter 0,0 0,0 141,9 141,9 0,0 141,9 Hospitaler m.v. i alt , , ,4 407,5 371,3 36,2 Sygesikring m.v. i alt 4.274, , ,5 47,5 61,0-13,5 Administration, Sundhed 139,2 143,0 123,4-19,6 0,0-19,6 Sundhed i alt , , ,3 435,4 432,3 3,1 Sundhed i alt ekskl. leasingudgifter , , ,4 293,5 432,3-138,8 + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter Note: I tabellen ovenfor fremgår der en afvigelse I og en afvigelse II. Afvigelse I er udtryk for regnskabsresultatet set i forhold til det korrigerede budget ekskl. de overførsler, som blev forelagt Regionsrådet den 12. december Afvigelse II derimod er udtryk for regnskabsresultatet set i forhold til det samlede korrigerede budget. Tabellens regnskabsresultat på ,3 mio. kr. udviser, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger på ,2 mio. kr., en merudgift på 3,1 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår dog centrale leasingudgifter på 141,9 mio. kr., som ikke indgår i sundhedsområdets styringsgrundlag. Baggrunden herfor er, at budgettet til leasingudgifter i forbindelse med budgetlægningen 2007 blev placeret under de finansielle poster på hovedkonto 6. Det var opfattelsen hos alle regioner, at såvel budget som udgifter skulle afholdes på hovedkonto 6. Det har dog efterfølgende vist sig, at leasingudgifterne skal konteres på driften, men budgettet står på hovedkonto 6. Tages der hensyn hertil er der tale om en mindreudgift på 138,8 mio. kr. De største mindreudgifter findes på hospitalerne under ét (ekskl. Friklinikken i Brædstrup), idet der her er tale om en mindreudgift på 120,6 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter på Fællesudgifter, patienttransport og præhospitale tiltag (50,4 mio. kr.) samt respiratorbehandling i eget hjem (33,1 mio. kr.). Hovedparten af mindreudgifterne relaterer sig til betalingsforskydninger mv. her i regionens første leveår, og regnskabsresultatet ledsages da også af indstillinger om budgetoverflytninger fra 2007 til 2008 på i alt 161,2 mio. kr. De største merudgifter findes på Fællesudgifter, takststyringspuljen (135,7 mio. kr.) og udgifter/indtægter ved behandling over regionsgrænser og privathospitaler (36,2 mio. kr.). Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

11 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Ved vurderingen af regnskabsresultatet blev der på regionsrådets afsluttende møde i 2007, den 12. december 2007, meddelt følgende egentlige tillægsbevillinger: Tabel 2 Tillægsbevillinger I mio.kr. Økonomiske ubalancer på hospitalerne 79,5 Udgifter til kommunal dækningsafgift på hospitalerne 21,7 Øget behandling af borgere: - Heraf takststyringspulje 100,0 - Heraf samhandel med andre regioner m.v. 110,0 Genoptræning under indlæggelse/specialiseret genoptræning (manglende indtægter) 60,0 Primær Sundhed, medicin 61,0 Somatisk område i alt 432,2 Regnskabsresultatets merforbrug på 293 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreindtægterne på 66 mio. kr. på den kommunale medfinansiering og på de 81 mio. kr. som søges overført til I alt 440 mio. kr. hvilket svarer til de tidligere vurderede 432 mio. kr. i Det skal dog bemærkes, at underliggende er der tale om mindreudgifter på hospitalernes drift og modgående merudgifter på fælleskonti. Den nærmere kommentering af regnskabsresultatet oplistes ikke her, men kan læses i afsnit 1.1.6, Specifikke bemærkninger Aktivitet (og produktivitet) Tabel 1.3 Aktivitetstal Antal udskrevne Ambulante besøg Gns. liggetid DRG-værdi (mio. kr.) Aktivitetsmål Korr. budget Regnskab Korr. budget Regnskab Korr. budget Regnskab Korr. budget Regnskab Hospitaler m.v. Friklinikken, Brædstrup ,0 1,0 53,1 76,5 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder ,2 4,3 728,1 769,6 Regionshospitalet Randers og Grenaa ,9 3,9 994, ,0 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm ,2 4, , ,1 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter ,1 5,9 685,5 743,6 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus ,6 3, , ,8 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive ,2 4, , ,2 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus ,1 3, , ,3 Hospitaler i alt , ,1 På driften har aktiviteten på sundhedsområdet i 2007 været meget høj. Hospitalerne i regionen har haft en meraktivitet i DRG-værdi i 2007 svarende til en vækst på 6,1 % imod det i Økonomiaftalen 2008 forudsatte 4,9 % for egne borgere med bopæl i Region Midtjylland. Den øgende aktivitet har betydet øgede udgifter til hospitalerne til det udvidede frie sygehusvalg og til udviklingen i samhandlen mellem regioner. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

12 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Opgørelse af aktiviteten i de traditionelle nøgletal viser, at der er gennemført indlæggelser på de midtjyske hospitaler, samt 1,57 mio. ambulante besøg i Dette svarer til en samlet vækst på 2,6 % i forhold til den forudsatte aktivitet (korrigeret budget). Opgørelser af DRG-værdi følger de løbende registreringer i hospitalernes patientsystemer og indberetningen til LPR (landspatientregisteret) og er således dynamiske. Med henblik på lukning af regnskab 2007 og den deraf følgende opgørelse af takststyringen er opgørelsen af såvel den samlede DRG-værdi som takststyringen baseret på DRG-data primo februar Opgørelse af de statslige aktivitetspuljer afsluttes først på baggrund af indberetninger medio marts 2008 og vil indeholde efterregistreringer i forhold til opgørelsen primo februar måned. Opgørelse af aktiviteten i DRG-værdi i tabel 1.3 viser aktiviteten opgjort ud fra et vægtet måltal (korr. budget). De midtjyske hospitaler har i 2007 en meraktivitet i DRG-værdi på 340,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en vækst på 3,4 %. I følgende tabel 1.4 vises opgørelse af takststyringen i Det skal bemærkes, at det i tabel 1.3 er DRG-værdi for hospitalernes samlede aktivitet og i tabel 1.4 er det alene den aktivitet der indgår i afregning for meraktivitet i takststyringsmodel 2007 og model I 2007 er der to takstmodeller. Kroniker-området er ikke omfattet af takststyringsmodellerne. Takstmodel 2007, der omfatter al aktivitet udover kroniker-området, er gældende for perioden januar til og med august måned Som følge af den økonomiske situation er der sket en opstramning ved vedtagelse af takstmodel 2008 med virkning fra 1. september Dette betyder, at der i beregningerne er to takstmodeller gældende i Takstmodel 2008 omfatter ikke al aktivitet. Der er således foretaget en yderligere afgrænsning i forhold til takstmodel 2007 af den aktivitet der indgår i takstafregning og en ændring af afregningsprocenten fra 55 % til 50 %. Den beregnede basislinje er udtryk for hospitalernes måltal for aktivitet der indgår i takstberegningen og den takstbærende aktivitet er den udførte aktivitet, der indgår i opgørelsen af udbetaling fra takststyringspuljen. Forskellen mellem tabel 1.3 den samlede DRG-værdi og tabel 1.4 er således DRGværdi for kroniker-området, stationær medicin, kunstig befrugtning, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Friklinikken Brædstrup. Hospitalerne har i 2007 en takstfinansieret meraktivitet på 289,8 mio. kr. (DRG-værdi) udover basislinjen, hvilket har udløst en udbetaling på 171,8 mio. kr. fordelt på hospitalerne jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Opgørelse takststyring i 2007 DRG-værdi (mio.kr.) Beregnet basislinje Takstbærende aktivitet Regnskab 2007 Meraktivitet Udbetaling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 624,2 654,5 30,3 16,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1) 851,4 904,8 26,7 13,9 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig Ringkøbing og Tarm 1499,5 1548,6 49,1 25,8 Regionshospitalet Silkeborg 551,2 608,7 57,5 31,0 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 1454,6 1449,2-5,4-2,9 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1166,6 1208,7 42,1 22,0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2612,6 2732,5 119,9 65,5 Hospitaler i alt 8760, ,2 171,8 Note 1: A conto udbetaling som følge af databrud. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

13 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Datasituationen i 2007 I det følgende beskrives datasituationen, sådan som den har været i løbet af Sundhedsstyrelsen er dataleverandør i forhold til 4 helt centrale systemer i regionernes opfølgning på økonomi og aktivitet. Disse 4 systemer er følgende: Mellemregional afregning (SST og CSC i samarbejde) Afregning mellem kommuner og regioner (e-portal) Statens aktivitetspuljer (e-sundhed) DRG-data, dagligt opdaterede (DOSA) (økonomistyring) Det har afgørende betydning for regionerne, at ovenstående systemer er baseret på et fælles datagrundlag, opdateres jævnligt og har samme dataindhold. Det har været en selvstændig udfordring, at opbygge og opstarte regionerne med den mangelfulde datasituation i Data er stillet meget sent til rådighed i Der har været betydelige problemer med driften af de forskellige systemer, og samtidigt har der ikke været etableret et fælles datagrundlag. Det betyder, at beregninger på data i de forskellige systemer ikke giver samme resultat. Det betyder f.eks. også, at regionen ikke selv kan beregne den kommunale afregning eller meraktiviteten i forhold til statens puljer. Endvidere har der fra Sundhedsstyrelsens side været en række eksempler på, at den geografiske inddeling af Region Midtjylland ikke har været foretaget korrekt hverken i forhold til bopælskommunerne eller i forhold til hospitalerne. Alle disse forhold skaber usikkerhed i forhold til opgørelser, analyser og prognoser. Den samlede datasituation i 2007 påvirker også afregningen mellem regionerne. Det er endnu ikke muligt at foretage den endelige opgørelse af aktiviteten i 2007, og der har været store problemer med afregningssystemet i Endelig foretages slut-afregningen i forhold til den kommunale afregning og statens meraktivitetspuljer efter regnskabsafslutningen, hvilket i sig selv giver en usikkerhed i forhold til regnskabet. Samlet set må datasituationen i 2007 derfor betragtes som værende ikke tilfredsstillende. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

14 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Servicemål Tabel 1.5 Servicemål Faktisk målopfyldelse hospitaler m.v. Servicemål Regionens lægevagt 1: Ventetid i telefon 5 minutter 90% 84% 2: Vent et id på konsultation ef ter ankomst til konsultationsstedet 1 t ime 9 0 % 3: Ventetid på hjemmebesøg 3 timer 90% Øvrige kræfttyper 4: Vent et id t il forundersøgelse fra lægens henvisning 2 uger 100% 48% 84% 46% 5: Vent et id t il operation 2 uger fra informeret patientsamtykke 100% 99% 99% 83% 6: Ventetid til medicinsk 4 uger fra henvisning er behandling, som er primær modtaget af afdeling behandling 10 0 % 82% 23% 7: Ventetid til strålebehandling, som er primær behandling 8: Ventetid til efterbehandling (strålebehandling eller medicinsk behandling eft er primær behandling) Iskæmisk hjertesygdom 9: Ventetid for operation for påvist venstre hovedstammesygdom 10: Ventetid for operat ion for svære hjert ekramper pga. forkalkning i hjertet s kranspulsårer 11: Vent etid f or operation f or hjertekramper lige eft er en blodprop i hjertet 4 uger fra henvisning er modt aget af behandlende afdeling 4 uger fra henvisning er modt aget af behandlende afdeling 2 uger fra henvisning er modt aget af landsdelshjert ecent ret 3 uger fra henvisning er modt aget af landsdelshjert ecent ret 5 uger f ra henvisning er modt aget af landsdelshjert ecent ret 10 0 % 34% 10 0 % 10 0 % 96% 10 0 % 94% 10 0 % 70% Planlagt, elektiv behandling (ikke-akutte patienter) 12: Ventetid for meddelt tidspunkt for 8 dage *) forundersøgelse/behandling eft er 95% 85% 76% 72% 82% 88% 82% 88% 80% henvisning 13: Ventetid for forundersøgelse/behandling eft er 2 uger 90% 59% 42% 63% 48% 59% 61% 63% 50% henvisning 14: Ventetid for meddelt tidspunkt for behandling efter forundersøgelse 8 dage 95% 91% 99% 94% 98'% 82% B ehandling af alle pat ient er 15: Ventetid for tilbudt behandling 2 måneder **) 90% 51%(1md) 82%(2mdr) 66% 86% 57%(1md) 74%(2mdr) 81%(1md) 93%(2mdr) 70% 97% 16: Aflysning af planlagte undersøgelser / behandlinger / operationer 17: Ventetid i forhold til faktisk mødetid / planlagt mødetid Kont inuit et M å så vidt muligt undgås V entetid på ambulatorier og skadestuer 18: Ventetid for udskrivningsbrev / lægebrev 95% 30 minutter 95% Så vidt muligt 2 hverdage efter udskrivning I alle t ilfælde senest 7 dage efter udskrivning 19: Frist for aftaler om ef terfølgende opf ølgningstilbud i Udskrivningsdagen 95% primærsektoren 20: Frist for tilbudt Senest i f orbindelse 95% genopt ræningsplan med udskrivningen *) Faktisk 8 hverdage **) Fra 1. oktober måned 80% 87% 70% 43% 68% 55% 77% 59% 95% 90% 86% 64% 71% 74% 84% 90% 82% Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

15 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Opgørelserne over servicemålene for de enkelte hospitaler baserer sig delvist på opgørelser fra hospitalernes egne datasystemer, og delvist på opgørelsen i inform. Opgørelsen over servicemålene for hele Region Midtjylland er baseret på inform data. Baggrunden for forskellene mellem hospitalernes opgørelser og inform opgørelserne er forklaret herunder. Det første år som region har været et vanskeligt år i forhold til præcise målinger af servicemålene. Vanskelighederne skyldes for det første, at enkelte af servicemålene er blevet ændret over året. I oktober måned blev de nationale retningslinjer for behandlingsfrister ændret, og den generelle behandlingsfrist blev nedsat fra 2 måneder til 1 måned. Servicemålet vedrørende den generelle behandlingsfrist i Region Midtjylland blev bragt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, og for at sikre balancen i Region Midtjyllands servicemål, var det nødvendigt samtidig at justere på servicemålet for forundersøgelser. Målsætningen for ventetiden til forundersøgelser blev sænket fra 4 uger til 2 uger. Hen over efteråret blev der ydermere truffet en række politiske beslutninger omkring kræftområdet, som har haft indvirkning på ventetiderne. Servicemålene for kræftområdet er knyttet til retningslinjerne i bekendtgørelsen for livstruende sygdomme. Bekendtgørelsen er ikke ændret på trods af de politiske initiativer på kræftområdet og derfor er servicemålene heller ikke blevet ændret. De politiske initiativer har dog medført nogle ændringer i patientforløb og ventetider, som har vanskeliggjort en præcis måling af ventetiderne set over året som helhed. Den anden væsentlige årsag til usikkerheden omkring målingen af servicemålene kan tilskrives de administrative ændringer, som er trådt i kraft i forbindelse med regionens dannelse. Definitionerne for regionens servicemål adskiller sig ikke væsentligt fra servicemålene i de tidligere amter. Alligevel sker målingerne af servicemålene på baggrund af et væsentlig større antal patienter end tidligere. Før regionens dannelse blev der ikke taget højde for patienter, som krydsede amtsgrænserne. Ventetidsopgørelserne blev nulstillet når patienterne blev flyttet fra et amt til et andet, idet monitoreringssystemerne ikke kunne inkludere patientinformationer på tværs af amternes patient administrative systemer. Med oprettelse af regionen er de administrative grænser i de gamle amter ophævet, og inform monitoreringssystemet inkluderer de fulde patientforløb, som tidligere blev opdelt af de administrative grænser på tværs af amterne. Denne ændring har skabt en del usikkerhed omkring målingerne af servicemål, idet patienter der bevæger sig på tværs af de gamle amtsgrænser, ofte er patienter med de mest komplicerede patientforløb, og dermed patienter som er vanskelige at monitorere i forhold til servicemålene. Der påregnes derfor fortsat en række tekniske justeringer i 2008 af målemetoderne i inform for at sikre validiteten af målingerne. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

16 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Anlægsinvesteringer Tabel 1.6 Anlægsoversigt Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse Udgifter, mio. kr (R-KB) Hospitaler mv. Friklinikken, Brædstrup 0,0 0,0 0,0 0,0 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 11,6 42,9 36,5-6,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 4,2 47,2 38,6-8,7 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 28,2 181,3 150,7-30,5 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 0,3 7,5 6,0-1,5 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 36,5 101,7 75,7-26,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 0,0 47,7 35,3-12,3 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 91,9 241,4 150,7-90,7 Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse 43,4 0,7 0,0-0,7 Rammebevilling til medicoteknisk udstyr 250,0 11,7 0,0-11,7 Det nye Universitetshospital 0,0 17,4 15,2-2,2 Fælles 11,0 19,9 10,8-9,1 Hospitaler mv. i alt 477,1 719,4 519,5-199,9 Sygesikring mv. i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Rådighedsbeløb i alt 477,1 719,4 519,5-199,9 + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter For samtlige regionshospitaler skyldes afvigelsen mellem regnskab 2007 og det korrigerede budget for 2007 i høj grad forsinkelse på indkøb af medicoteknisk udstyr. For Hospitalsenheden Vest skyldes afvigelsen udover forsinkelse på indkøb af medicoteknisk udstyr en mindre forsinkelse på etableringen af Stråleterapienheden i Herning, der er en del af den samlede stråleplan for Region Midtjylland. For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skyldes afvigelsen forsinkelse på renovering af Onkologisk Afdeling og en forsinkelse på etablering af Dansk Neuroforskningscenter. Sidstnævnte er et samarbejde mellem Århus Amt, Aarhus Universitet og private erhvervsvirksomheder om etablering af et internationalt hjerneforskningscenter ved Århus Universitetshospital. Formålet med Dansk Neuroforsknings-center er, at integrere forsknings- og behandlingsudvikling for mennesker med hjerne-sygdomme. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

17 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Personaleoversigt Tabel 1.7 Personaleforbrug Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse Gennemsnitlige helårsstillinger (R-KB) Hospitaler m.v. Friklinikken, Brædstrup 45,0 45,0 43,5-1,5 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 1.253, , ,7 93,7 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1.620, , ,9 91,9 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 3.557, , ,0-88,0 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 1.475, , ,2 81,2 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 2.544, , ,0 10,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 2.469, , ,5-40,7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 5.390, , ,0 68,0 Fælles udgifter/indtægter 1.165, ,5 421,6-753,9 Hospitaler m.v. i alt , , ,4-539,3 Sygesikring m.v. i alt 0,0 0,0 8,7 8,7 Administration, Sundhed 223,0 219,0 305,3 86,3 Sundhed i alt , , ,4-444,3 + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter For hospitaler mv. viser regnskabsresultatet en afvigelse på -539,3 helårsstillinger. I forhold til afvigelserne på personaleforbruget tages der et generelt forbehold for en række tillægsbevillinger og budgetomflytninger, som ikke er fuldt ud indarbejdet i de korrigerede budgetter for Der er blandt andet tale om midler vedrørende barselspuljer og fordeling af takstindtægter. Hospitalerne har generelt haft merforbrug som følge af meraktivitet og forbrug af vikarer. For Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder skyldes merforbruget af helårsstillinger hovedsageligt, at stillingsforbruget på Regionshospitalet Odder ikke har været indarbejdet i Budget Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm har haft færre gennemsnitlige helårsstillinger end forventet ved budgetlægningen. Det skyldes hovedsageligt, at budgettet for 2007 ikke har taget højde for en række organisatoriske omlægninger på de mindre sygehuse i 2006 og På Friklinikken Brædstrup er der kun medregnet fastansat personale i budgettet. Der er kun to fastansatte læger, ellers er lægepersonale ad hoc ansat på dags- eller ugebasis. Årsagen til afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskab 2007 på personaleforbruget på Sundhedsstabens administrationsområde er, at der er ansat personale til indtægtsdækket virksomhed og til gennemførelse af eksternt finansierede projekter på Center for Folkesundhed og Center for Kvalitetsudvikling. Fratrækkes personaleforbruget på disse 2 afdelinger, viser personaleforbruget et mindreforbrug på Sundhedsstabens administrationsområde i Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

18 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Tabel 1.8 Personaleomkostninger Opr. budget Korr. budget Regnskab Afvigelse Mio.kr (R-KB) Hospitaler m.v. Friklinikken, Brædstrup 23,8 23,8 35,3 11,5 Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 502,3 515,3 537,8 22,5 Regionshospitalet Randers og Grenaa 642,4 667,3 703,4 36,1 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.345, , ,4 28,1 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 502,3 598,8 632,2 33,4 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 1.021, , ,0 124,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 983, , ,8-21,7 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.021, , ,2 67,1 Fælles udgifter/indtægter 557,1 299,2 309,8 10,6 Hospitaler m.v. i alt 7.600, , ,9 311,6 Administration, Sundhed 110,1 121,2 147,7 26,5 Sundhed i alt *) 7.710, , ,6 338,1 *) På sygesikringsområdet er der personaleomkostninger på 5,7 mio. kr. i regnskabet, som ikke er medtaget i ovennævnte tabel, da sygesikringsområdet ikke anvender grupperinger. + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter Det må konstateres, at der ved budgetlægningen i regionens første leveår tilsyneladende ikke er sket en udkontering på grupperinger, som modsvarer de fordelinger, der rent faktisk er blevet tale om Specifikke bemærkninger I afsnit følger en række specifikke bemærkninger, der relaterer sig til tabel Egne hospitaler For hospitalerne under ét, ekskl. Friklinikken Brædstrup, har der i 2007 været et samlet mindreforbrug på 120,6 mio. kr., som samlet er indstillet overflyttet til På baggrund af de økonomiske vurderinger i økonomirapporten for december 2007 blev der på Regionsrådets møde den 12. december 2007 meddelt bevillinger til imødegåelse af forventede ubalancer i hospitalernes budgetter på 79,5 mio. kr. i 2007 med modsvarende negative tillægsbevillinger i Hvis der ses bort fra denne tillægsbevilling, udviser hospitalernes samlede driftsregnskab et mindreforbrug på 41,1 mio. kr. Rent økonomistyringsmæssigt har 2007 været et år med mange udfordringer for hospitalerne. Disse havde baggrund i indførelsen af nye kontoplaner, nyt ledelsesinformationssystem og skabelsen af nye fælles retningslinjer i Region Midtjylland. På aktivitetssiden var der problemer med at genfinde aktiviteten i E-sundhed, hvilket skabte usikkerhed om takststyrings-indtægterne. Forholdene gjorde det således vanskeligt for hospitalerne at udarbejde retvisende økonomirapporter. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder For RH Horsens udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 621,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. 1 Fremgår af oversigten vedr. tillægsbevillinger jf. Regionsrådets beslutning den 12. december 2007 side 7. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

19 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægs-bevillingen på 2 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der har i 2007 været et ikke forventet mindreforbrug på hospitalets fælles lønpuljer på 4 mio. kr. Herudover havde hospitalet forudsat at skulle afholde udgifterne til drift af Det Grønne System med 2,2 mio. kr. Disse udgifter er blevet afholdt af Region Midtjyllands IT-afdeling. Årsresultatet for meraktivitetsmidler blev på grund af dels en forsigtig prognose og dels ikke helt valide meraktivitetsdata ligeledes lidt højere end forventet. Regionshospitalet Randers og Grenaa For RH Randers og Grenaa udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 826,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 8 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt merforbrug på 0,9 mio. kr. Forskellen mellem det forventede regnskabsresultat og det endelige skal søges i usikkerhed om takststyringsindtægterne. Herudover har hospitalet i løbet af året udskudt flere større investeringer til 2008, og hospitalet har været tilbageholdende i forhold til vedligeholdelse og anskaffelsesønsker. Regionens brystkræftscreeningsenhed (BRM) er etableret på Regionshospitalet Randers og har fået tilført midler til opstart i Etableringen er på grund af flere forskellige omstændigheder ikke fuldført i 2007, hvilket har medført et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm For Hospitalsenheden Vest udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 1.713,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Hospitalsenheden fik i december en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 10 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsagelig begrundet i udskydelse af en række udgifter i 2007, som afholdes i Der er fakturaer vedrørende 2007, som ikke er med i regnskabet, men betales i 2008, ligesom der er diverse byggestyringssager, som ikke blev afsluttet i 2007, og som derfor færdiggøres i Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter For RH Silkeborg udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 731,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 9 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 9 mio. kr., udviser Regionshospitalets resultat et reelt merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget er 3 mio. kr. mindre end estimeret i efteråret Dette skyldes hovedsagelig en større meraktivitetsafregning end forventet. Det reelle merforbrug er hovedsagelig begrundet i 3 forhold. En pålagt besparelse på 7,2 mio. kr. har på grund af det sene tidspunkt været vanskelig at realisere fuldt ud i Et stigende sygefravær og rekrutteringsproblemer på specielt Hammel Neurocenter har haft negative økonomiske konsekvenser. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

20 Hovedkonto 1 Sundhed -somatikken Usikkerhed blandt personalet på Kirurgisk afdeling P har medført udgifter til fastholdelse, rekruttering og vikarer, og har ligeledes haft konsekvenser for aktiviteten. Århus Universitetshospital, Skejby For Århus Universitetshospital, Skejby udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 1.783,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,5 mio. kr. Skejby fik i december en tillægsbevilling på 30 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 30 mio. kr., udviser resultatet et reelt merforbrug på 30,5 mio. kr. Århus Universitetshospital, Skejby har i 2007 haft dagpengerefusioner på 23 mio. kr., som fejlagtigt er bogført på en statuskonto, og som først bogføres i driften i Tages der hensyn til dette forhold, udviser hospitalets drift et merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at hospitalets samlede økonomi i 2007 har været under pres, blandt andet på baggrund af den udmeldte rammebesparelse på 17,7 mio. kr. og et ekstraordinært træk på eksterne vikarer og benyttelse af aftaler om honorering af frivilligt ekstra arbejde (FEA-aftaler). På den baggrund er hospitalsledelsen allerede i 2007 gået i dialog med afdelingerne for at iværksætte en handlingsplan, der skal sikre budgetoverholdelse for de kommende år. Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup For RH Viborg, Skive og Kjellerup udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 1.337,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Regionshospitalet fik i december en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 10 mio. kr., ender Regionshospitalet med et reelt mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes delvis eksterne indtægter til projekter i 2007, hvor udgiften ligger i Herudover er der på baggrund af den usikre økonomiske situation i 2007 sket udsættelse af en del anskaffelser, vedligeholdelsesarbejder mv. til Århus Universitetssygehus, Århus Sygehus For Århus Sygehus udviser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 2.901,2 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 71,6 mio. kr. Århus Sygehus fik i december en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. til imødegåelse af forventet ubalance med en modsvarende negativ tillægsbevilling i Ses der bort fra tillægsbevillingen på 10,5 mio. kr., udviser resultatet et reelt mindreforbrug på 61,1 mio. kr. En del af mindreforbruget på Århus Sygehus kan henregnes til to selvstændige budgetenheder, MidtVask og Hospitalsapoteket Århus. Et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i Midtvask er dels et led i en aftale, ifølge hvilken vaskeriet skal opspare 10 mio. kr. til en kommende flytning af vaskeriet. Således er 6,5 mio. kr. overført fra 2006 til 2007 til dette formål. Desuden skyldes mindreforbruget udskudte maskininvesteringer og forsinkelser i linnedleverancer fra udlandet. Et mindreforbrug på Hospitalsapoteket Århus på 6,5 mio. kr. skyldes tilfældige udsving i indkøb, som årligt er på ca. 700 mio. kr. Pengene tænkes anvendt i forbindelse med en ombygning af Cytostatika Afdelingen og til udviklingsudgifter til snitfladen med EPJ. Region Midtjylland Regnskabsbemærkninger

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4.

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4. Region Midtjylland Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 11 Fælles servicemål på sundhedsområdet i Region

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Dato: 3. september 2013 Brevid: 2140345 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2013 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere