DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *"

Transkript

1 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains (sag 294/86), sagsøger, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved John Temple Lang, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georgios Kremlis, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Jean Monnetbygningen, Kirchberg, sagsøgt, hvori der i medfør af EØF-Traktatens artikel 173 og 174 er nedlagt påstand om annullation af Kommissionens forordning nr. 2800/86 af 9. september 1986, navnlig dennes artikel 1, om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse frysere med oprindelse i Sovjetunionen, om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse frysebokse og -skabe med oprindelse i Jugoslavien og Den Tyske Demokratiske Republik og om afslutning af denne undersøgelse, samt proceduren vedrørende importen af visse frysebokse og -skabe (EFT L 259, s. 14), og Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains (sag 77/87), * Processprog: Engelsk. sagsøger, 6106

2 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET mod Rådet for De Europæiske Fællesskaber, ved direktør H.-J. Lambers, Rådets Juridiske Afdeling, og E. H. Stein, juridisk konsulent sammesteds, som befuldmægtiget, bistået af advokat Francis Jacobs, QC, og med valgt adresse i Luxembourg hos direktør Jörg Käser, Den Europæiske Investeringsbanks Juridiske Afdeling, 100, boulevard Konrad-Adenauer, sagsøgt, støttet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved John Temple Lang, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georgios Kremlis, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Jean Monnetbygningen, Kirchberg, intervenient, hvori der i medfør af EØF-Traktatens artikel 173 og artikel 174 er nedlagt påstand om annullation af Rådets forordning nr. 29/87 af 22. december 1986 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse frysere med oprindelse i Sovjetunionen (EFT 1987, L 6, s. 1), har DOMSTOLEN (Femte Afdeling), sammensat af afdelingsformanden G. Bosco, dommerne J. C. Moitinho de Almeida, U. Everling, Y. Galmot og R. Joliét, generaladvokat: Sir Gordon Slynn justitssekretær: assisterende justitssekretær J. A. Pompe på grundlag af retsmøderapporten og efter mundtlig forhandling den 1. juni 1988, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 6. juli 1988, afsagt følgende 6107

3 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 Dom i Ved stævninger indgivet til Domstolens Justitskontor henholdsvis den 26. november 1986 og den 18. marts 1987 har Technointorg i medfør af EØF-Traktatens artikel 173, stk. 2, anlagt to sager, den ene, sag 294/86, med påstand om annullation af Kommissionens forordning nr. 2800/86 af 9. september 1986 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse frysere med oprindelse i Sovjetunionen (EFT L 259, s. 14, herefter benævnt»den midlertidige forordning«), navnlig dennes artikel 1, og den anden, sag 77/87, med påstand om annulation af Rådets forordning nr. 29/87 af 22. december 1986 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse fryseskabe med oprindelse i Sovjetunionen (EFT L 6, s. 1, herefter benævnt»den endelige forordning«), i det omfang Technointorg er omfattet af disse forordninger. 2 Ved to særskilte begæringer, der ligeledes blev indgivet den 26. november 1986 og den 18. marts 1987, har Technointorg nedlagt påstand om foreløbige forholdsregler i form af udsættelse for sit vedkommende af gennemførelsen af henholdsvis den midlertidige og den endelige forordning, indtil Domstolen har truffet afgørelse i hovedsagen. 3 Ved Domstolens præsidents kendelser af henholdsvis 17. december 1986 og 9. april 1987 blev disse begæringer om foreløbige forholdsregler afslået, og afgørelserne om sagsomkostningerne udsat. 4 Domstolen har ved kendelse af 8. maj 1987 givet Kommissionen tilladelse til at intervenere i sag 77/87 til støtte for Rådet. 5 Sagerne 294/86 og 77/87 er ved kendelse af 8. juli 1987 blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen. 6 Technointorg eksporterer skabsfrysere (Nimexe nr og ) hidrørende fra Sovjetunionen til Fællesskabet. I september 1985 indgav European Com- 6108

4 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET mittee of Manufacturers of Electrical Domestic Equipment på vegne af producenter, der tegner sig for stort set hele produktionen i Fællesskabet af frysere, en klage til Kommissionen, hvori det blev gjort gældende, at forskellige frysere med oprindelse i Den Tyske Demokratiske Republik, Sovjetunionen og Jugoslavien indførtes til dumpingpriser, hvilket forvoldte væsentlig skade for denne erhversgren i Fællesskabet. 7 Kommissionen nåede under den antidumpingprocedure, der herefter blev indledt i henhold til Rådets forordning nr. 2176/84 af 23. juli 1984 om beskyttelse mod dumping eller subsidiært import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 201, s. 1), til det resultat, at der blandt de frysere, der hævdedes indført til dumpingpriser, måtte sondres mellem frysebokse (Nimexe nr ) og fryseskabe (Nimexe nr og ), idet disse varer ikke kunne betragtes som samme vare efter antidumpingbestemmelserne. 8 Kommissionen besluttede ved artikel 4 i den midlertidige forordning at afslutte antidumpingproceduren for så vidt angår frysebokse. For så vidt angår fryseskabe godtog Kommissionen de tilsagn, der var afgivet af de jugoslaviske og østtyske eksportører, hvorefter proceduren afsluttedes for deres vedkommende, hvorimod den ved artikel 1 i forordningen indførte en midlertidig antidumpingtold på 33% på importen af fryseskabe med oprindelse i Sovjetunionen. 9 I artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning blev det bestemt, at forordningen om indførelse af midlertidig antidumpingtold kun skulle finde anvendelse i fire måneder, medmindre Rådet vedtog endelige foranstaltninger inden udløbet af denne periode. Forordningen blev efter sagsanlægget afløst af den endelige forordning, der er blevet anfægtet i den anden sag, Technointorg har anlagt den 18. marts io Kommissionen har ved telex af 20. marts 1987 meddelt, at sag 294/86 om annulation af den midlertidige forordning ikke længere har nogen genstand, idet denne forordning ikke længere er i kraft. Technointorg har i sit den 6. april 1987 indgivne indlæg gjort gældende, at Rådet med vedtagelsen om, at de beløb, for hvilke 6109

5 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, skal opkræves endeligt, blot har gennemført Kommissionens forordning, og at sagsøgeren selv kun vil kunne kræve disse beløb tilbagebetalt, såfremt Domstolen annullerer den forordning, ved hvilke de er indført. Technointorg har yderligere hævdet at have interesse i at anfægte den midlertidige forordning i det omfang, enhver af Domstolen konstateret ulovlighedsgrund vil kunne anføres til støtte for et erstatningskrav. n Det må derfor indledningsvis undersøges, om Technointorg fortsat har interesse i at anfægte den midlertidige ordning, selvom denne er blevet afløst af den endelige forordning. i2 Det bemærkes herved, at den midlertidige forordning ikke har retsvirkninger, der vil kunne påberåbes af Technointorg, idet de beløb, der blev stillet sikkerhed for i form af midlertidig antidumpingtold, i henhold til artikel 2 i den endelige forordning er blevet opkrævet med den definitivt fastsatte sats. n For så vidt angår Technointorgs interesse i eventuelt senere at opnå dom for, at den midlertidige forordning er ugyldig, og på dette grundlag rejse erstatningssag bemærkes, at Technointorg vil kunne støtte et krav om erstatning for tab forvoldt ved den midlertidige forordning på et anbringende om, at den endelige forordning er retsstridig. u Det må herefter fastslås, at sag 294/86 ikke længere har nogen genstand, hvorfor det findes ufornødent at træffe afgørelse i denne sag. is Domstolen vil derfor alene undersøge de anbringender, der er fremført i sag 77/87. ie Vedrørende de i sagen relevante retsregler, sagens faktiske omstændigheder samt parternes anbringender og argumenter henvises til retsmøderapporten. Disse omstændigheder omtales derfor kun i det følgende i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af Domstolens argumentation. 6110

6 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET A Tilsidesættelse af det almindelige kontradiktionsprincip i7 Technointorg har gjort gældende, at Kommissionen og Rådet har ignoreret den fuldmagt, Technointorgs repræsentant Astakhov havde fået med henblik på antidumpingproceduren navnlig derved, at Kommissionen ikke anmodede ham om oplysninger og ikke tilstillede ham det til de berørte eksportører bestemte spørgeskema i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), i den tidligere nævnte forordning nr. 2176/84. Technointorg bestrider hermed, at Astakhov som hævdet i den 2. og 3. betragtning i den endelige forordning skulle have afslået at samarbejde. is Det bemærkes indledningsvis, at det fremgår af sagen, at kopier af spørgeskemaet til de berørte eksportører samt en meddelelse om iværksættelsen af antidumpingundersøgelsen ved anbefalet brev blev tilsendt sagsøgeren på dennes adresse i Moskva. Det fremgår af det for Domstolen fremlagte modtagelsesbevis fra postvæsenet, at nævnte forsendelse skete den 17. december 1985, og Technointorg bekræftede i det telex, der blev tilstillet Kommissionen den 18. februar 1986, modtagelsen af spørgeskemaet og anmodede om en forlængelse af svarfristen. Technointorg har desuden under den mundtlige forhandling anerkendt, at det aldrig har udfyldt dette spørgeskema. i9 Da Technointorg således selv har haft mulighed for at give Kommissionen alle nødvendige oplysninger men har undladt dette, har fællesskabsinstitutionerne med føje kunnet basere sig på de oplysninger, de havde til rådighed, hvorved det findes unødvendigt at tage stilling til, om Kommissionen havde givet Astakhov mulighed for at deltage i proceduren. 20 Det første anbringende skal derfor afvises. B Tilsidesættelse af begrundelsespligten ifølge EØF-Traktatens artikel Technointorg har gjort gældende, at de i 14., 17. og 18. betragtning til den endelige forordning angivne begrundelser vedrørende henholdsvis sagsøgerens markedsandel, Fællesskabets interesser og en antidumpingtold på 33% er utilstrækkelige. 6111

7 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 22 Technointorg har herved anført, at institutionerne ikke har imødegået dets argument om, at dets øgede markedsandel i Det Forenede Kongerige og i Belgien ikke indebar en styrkelse af dets samlede markedsandel i Fællesskabet. Hertil bemærkes alene, at det i 14. betragtning til den endelige forordning oplyses, at forbruget i Fællesskabet forblev uændret, mens importen af de pågældende varer med oprindelse i Sovjetunionen steg med mere end enheder fra 1981 til I øvrigt indeholder 13. betragtning til samme forordning en henvisning til Kommissionens udførlige redegørelse i betragtningerne (og navnlig i 23. betragtning) i den midlertidige forordning. 23 Vedrørende afvisningen af de argumenter, der er blevet fremført af Peja Import BV, der er en af de i Fællesskabet hjemmehørende importører, som Kommissionen har indhentet oplysninger og gennemført kontrol hos, herunder navnlig det argument, der vedrører Fællesskabets interesse i at lade importen til Nederlandene af frysere med oprindelse i Sovjetunionen fortsætte for at undgå gengældelsesforanstaltninger, henvises til 17. betragtning til den endelige forordning; heri omtales de vanskeligheder, som Fællesskabets producenter befinder sig i, og denne erhvervsgrens økonomiske og sociale betydning, der er afgørende for Rådets konklusion om, at det er i Fællesskabets interesse, at der gribes ind og indføres en endelig antidumpingtold. 24 Om indførelsen af en antidumpingtold på 33% hedder det endelig i 18. betragtning til den endelige forordning, at satsen 33%, som er lavere end den konstaterede dumpingmargen på 204%, er nødvendig for at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet i betragtning af den salgspris, der er nødvendig for at sikre de effektive producenter i Fællesskabet en rimelig fortjeneste. 25 Det følger af det anførte, at anbringendet om tilsidesættelse af begrundelsespligten må afvises. 6112

8 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET C Fastlæggelse af normalværdien på grundlag af priserne på det jugoslaviske marked 26 Technointorg har gjort gældende, at Kommissionen ikke tilfredsstillende har begrundet valget af Jugoslavien som det land, der er blevet anvendt som sammenligningsgrundlag. 27 Technointorgs anbringende herom er ikke holdbart. 6. betragtning til den endelige forordning indeholder en tilstrækkelig klar redegørelse for, hvorfor Kommissionen ikke har anerkendt Technointorgs argumentation på dette punkt. 28 Technointorg har endvidere kritiseret, at normalværdien blev fastlagt på grundlag af den pris, der blev anvendt på det jugoslaviske marked. Technointorg har med henvisning til de særlige forhold på henholdsvis det jugoslaviske marked og det sovjetiske marked, navnlig hvad angår indtægtsniveauet og fryserproduktionsmetoderne, gjort gældende, at normalværdien i Jugoslavien burde have været beregnet. Technointorg har herved anført, at Kommissionen og Rådet ved helt at afvise de justeringer, Technointorg foreslog til neutralisering af de nævnte særlige forhold, har fastlagt normalværdien på en urimelig og urigtig måde og herved har tilsidesat artikel 2, stk. 5, i forordning nr. 2176/ Det bemærkes først, at det i artikel 2, stk. 5, i forordning nr. 2176/84 bestemmes, at normalværdien i tilfælde af indførsel fra lande uden markedsøkonomi fastsættes på en hensigtsmæssig og ikke urimelig måde efter et af følgende kriterier: a) den pris, til hvilken samme vare fra et tredjeland med markedsøkonomi faktisk sælges, eller b) den beregnede værdi af samme vare i et tredjeland med markedsøkonomi, eller c) såfremt ingen af disse kriterier udgør et egnet grundlag, den pris, der faktisk er betalt, eller som skal betales i Fællesskabet for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenestemargen. Formålet med denne bestemmelse er at undgå, at der tages hensyn til priser og omkostninger i lande uden markedsøkonomi, hvor priser og omkostninger sædvanligvis ikke fremstår som et resultat af markedskræfternes spil. 30 Det bemærkes dernæst, at den beregnede værdi ifølge opbygningen af artikel 2, stk. 5, i forordning nr. 2176/84 skal tjene som erstatning for salgsprisen på produktionslandets hjemmemarked eller på eksportmarkedet, der anvendes som 6113

9 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 grundlag for fastlæggelse af normalværdien. Der er derfor kun grund til at benytte den beregnede værdi, når omstændighederne gør det urimeligt at anvende hjemmemarkedsprisen. Denne værdi må beregnes således, at resultatet kommer til at ligge tættest muligt op ad normalværdien, beregnet på grundlag af hjemmemarkedsprisen. Institutionerne råder ved afgørelsen herom over et skøn, og Technointorg har ikke godtgjort, at disse har anvendt dette forkert i det foreliggende tilfælde ved at vælge priserne på det jugoslaviske hjemmemarked som sammenligningsgrundlag. 3i Technointorgs argument om at normalværdien burde være beregnet således, at der blev lagt vægt på de angivne forskelle mellem Jugoslavien og Sovjetunionen, kan ikke anerkendes. De særlige markedsforhold skal tages i betragtning ved sammenligningen af normalværdien og eksportprisen på de i artikel 2, stk. 9 og stk. 10 i forordning nr. 2176/84 fastlagte vilkår. Institutionerne har derfor ikke begået en fejl ved at fastlægge den normale værdi med udgangspunkt i den på det jugoslaviske marked anvendte pris. 32 Dette anbringende må derfor afvises. D Anbringendet vedrørende sammenligningen mellem eksportprisen og normalværdien 33 Technointorg har gjort gældende, at Kommissionen og Rådet ved ikke at have foretaget de justeringer, som de særlige forhold på det jugoslaviske marked tilsagde, navnlig i forhold til indtægtsniveauet og produktionsmetoderne i Sovjetunionen, har tilsidesat artikel 2, stk. 9 og stk. 10 i forordning nr. 2176/84. Efter Technointorgs opfattelse må forpligtelsen til som foreskrevet i nævnte artikel at foretage en passende sammenligning medføre, at der skal ske yderligere justeringer, selv om dette ikke udtrykkeligt er bestemt i nævnte artikel, der imidlertid ikke er udtømmende på dette punkt. 34 I den forbindelse bemærkes, at artikel 2, stk. 9 og stk. 10 for at der kan foretages en passende sammenligning af eksportprisen og normalværdien, efter at disse først er beregnet efter de herfor foreskrevne metoder, bestemmer, at der skal foretages forskellige justeringer under hensyntagen til forskelle, der påvirker prisernes sammenlignelighed; med disse justeringer tages der højde for forskelle i varens fysiske 6114

10 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET egenskaber, forskelle i mængde, forskelle i salgsvilkår, i importafgifter og indirekte skatter. Justeringerne foretages udelukkende på grundlag af forskelle vedrørende de nævnte faktorer, jfr. Domstolens dom af 7. maj 1987 (Nachi Fujikoshi Corporation mod Rådet, sag 255/84, Sml. s. 1861). 35 De af Technointorg påberåbte forskelle vedrører lønniveauet og de høje omkostninger til fryserkomponenter og henhører altså ikke under en af de i artikel 2, stk. 9 og stk. 10 i forordning nr. 2176/84 omhandlede kategorier. 36 Dette anbringende må derfor afvises. E Anbringendet om fastsættelsen af skadens omfang 37 Technointorg har anført, at skaden er mindre end den skade, Rådet og Kommissionen har fastslået. Technointorg har i den forbindelse først og fremmest gjort gældende, at markedet for frysere i Fællesskabet kan opdeles i to kategorier, nemlig dels et marked for kvalitetsvarer, som de fleste af Fællesskabets producenter forsyner, og som omfatter de mest moderne og dyreste frysere, og dels et marked for frysere af jævnere kvalitet, der forsynes af producenter fra Østeuropa og kun i helt ubetydeligt omfang af fællesskabsproducenter, og som omfatter de enkleste og billigste frysere. Da de af Technointorg fremstillede frysere er lavprisfrysere, vil de kun kunne tilføje den fællesskabsproduktionsgren, der fremstiller frysere af jævnere kvalitet, skade, og importens virkning for den samlede fællesskabsproduktion vil derfor kun kunne være ubetydelig. 38 I den forbindelse bemærkes, at Technointorg intet har anført, der kan danne grundlag for en antagelse om, at ikke alle frysere af skabsfrysertypen er samme varer, jfr. artikel 4, stk. 1 og stk. 5 i forordning nr. 2176/ Fællesskabets myndigheder har sammenlignet frysere hidrørende fra Sovjetunionen med de billigste i Fællesskabet producerede modeller for at kunne afgøre, om de 6115

11 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 førstnævnte tilbydes til en væsentlig lavere pris, jfr. artikel 4, stk. 2 b), i forordning nr. 2176/84, hvilket imidlertid ikke indebærer, at andre i Fællesskabet fremstillede modeller ikke konkurrerer med sovjetiske frysere, eller at hele Fællesskabets produktion ikke påvirkes af importen af de omhandlede varer. 40 Technointorg har endvidere gjort gældende, at det kun har eksporteret et ringe antal fryseskabe til Fællesskabet, nemlig i 1985 og har herved anført, at hverken Kommissionen eller Rådet har godtgjort, at den pågældende import isoleret set har kunnet tilføje industrien i Fællesskabet skade. 4i Hvad angår det antal fryseskabe, som Technointorg har eksporteret, bemærkes, at omfanget af den pågældende import, jfr. artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 2176/84, kun er en af de faktorer, der skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af skadens omfang. Endvidere bemærkes, at når de produkter, der er genstand for dumping, som tilfældet er i denne sag, hidrører fra forskellige lande, skal der principielt foretages en samlet vurdering af importens virkninger. Det er i overensstemmelse med målsætningerne med forordning nr. 2176/84, at Fællesskabets institutioner undersøger de samlede virkninger for industrien i Fællesskabet af den pågældende import, og træffer de i den forbindelse nødvendige forholdsregler over for samtlige eksportører, uanset om omfanget af den enkeltes eksport måtte være ringe. 42 Technointorg har yderligere gjort gældende, at Fællesskabets institutioner ikke har givet nogen begrundelse for deres konstatering af, at der har været tale om en kumulering af virkningerne for så vidt angår skaden. Dette argument er ikke holdbart. De herfor påberåbte grunde i betragtningerne 11 til 15 i den endelige forordning, der navnlig bekræfter Kommissionens resultater ifølge 24. betragtning i den midlertidige forordning, opfylder i tilstrækkeligt omfang begrundelseskravet ifølge Traktatens artikel Dette anbringende må derfor afvises. 6116

12 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET F Anbringendet om afvisningen af sagsøgerens tilsagn 44 Technointorg har anført, at Kommissionen ved at afvise dets foreslåede tilsagn, som den ikke engang ville drøfte nærmere, udgør en tilsidesættelse af artikel 10, stk. 1 og stk. 3, i forordning nr. 2176/84, artikel 190 i EØF-Traktaten og princippet om forbud mod forskelsbehandling. 45 Hvad angår spørgsmålet om den påståede tilsidesættelse af artikel 10, stk. 1 og stk. 3, i nævnte forordning, bemærkes først, at forordning nr. 2176/84 ifølge Domstolens faste praksis (jfr navnlig dom af 7. maj 1987, Nachi Fujikoshi Corporation mod Rådet, sag 255/84, Sml. s. 1861) ikke indeholder bestemmelser, hvorefter Fællesskabets institutioner er forpligtet til at acceptere tilsagn vedrørende priser. Tværtimod fremgår det af forordningens artikel 10, at fællesskabsinstitutionerne skal anlægge et skøn med hensyn til, om tilsagnene bør accepteres. 46 Det fremgår desuden af sagen, at selv om Kommissionen afslog at mødes med Technointorg, undersøgte den dog Technointorgs forslag, og opfordrede Technointorg til at fremsætte sine bemærkninger til Kommissionens kritik af disse forslag. 47 Det fremgår bl. a. af de telex af hhv. 18. og 28. november 1986 og af den skrivelse af 11. december 1986, som Kommissionen tilstillede Technointorg, at de foreslåede tilsagn ikke blev accepteret af tre grunde: a) de foreslåede prisforhøjelser var klart lavere end de forhøjelser, der var nødvendige for at ophæve skaden; b) disse prisforhøjelser skulle ske efterhånden over et tidsrum på flere år, og den maksimale forhøjelsessats ville først blive nået i , og c) anvendelsen af den maksimale forhøjelsessats på 25% var betinget af igangsætningen af en ny fabrik, hvilket var en betingelse, Kommissionen ikke kunne kontrollere. Technointorg har ikke bestridt, at det forholdt sig som anført. 48 Det må endelig fastslås, at Kommissionen ved afvisningen af Technointorgs tilsagnstilbud af de nævnte grunde, der er fyldestgørende og blev meddelt Technointorg, ikke har overskredet grænserne for det skøn, den rådede over. 6117

13 DOM AF FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 49 Hvad angår spørgsmålet om den påståede tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling, bemærkes, at Kommissionen ikke har gjort sig skyldig i nogen vilkårlig forskelsbehandling ved at afvise sagsøgerens tilsagn, samtidig med at den accepterede tilsagnene fra eksportørerne i Den Tyske Demokratiske Republik og Jugoslavien. Som anført i punkt 34 i betragtningerne til den midlertidige forordning indebar tilsagnene fra eksportørerne i de nævnte lande, at priserne blev hævet til et niveau, der var tilstrækkeligt til at hindre skadeforvoldelse i fremtiden, og det var endvidere muligt effektivt at overvåge, at disse tilsagn blev efterlevet korrekt. Omvendt var de af Technointorg foreslåede tilsagn som nævnt ovenfor klart utilstrækkelige, og forudsætningerne for en effektiv kontrol fra Kommissionens side med overholdelsen af disse tilsagn var ikke tilstede. so Technointorgs sidste anbringende må derfor afvises, hvorfor sagsøgte i det hele frifindes for sagsøgerens påstande i sag 77/87. Sagens omkostninger si I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, dømmes den part, der taber sagen, til at betale sagens omkostninger. Technointorg har tabt sag 77/87 og bør derfor betale omkostningerne både i hovedsagen og i sagen om foreløbige forholdsregler, herunder intervenientens omkostninger i henhold til påstanden herom. 52 Ifølge procesreglementets artikel 69, stk. 5, er Domstolen frit stillet i sine afgørelser om sagens omkostninger i tilfælde af, at det findes ufornødent at træffe afgørelse i sagen. Technointorg har tabt den sag, den har anlagt til prøvelse af den endelige forordning, der erstattede den midlertidige forordning og bør derfor i sag 294/86 betale sagens omkostninger både i hovedsagen og i sagen om foreløbige forholdsregler. 6118

14 TECHNOINTORG / KOMMISSIONEN OG RÅDET På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer DOMSTOLEN (Femte Afdeling) 1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag 294/86. 2) I sag 77/87 frifindes sagsøgte. 3) Sagsøgeren betaler omkostningerne i begge sager, såvel i hovedsagerne som i sagerne om foreløbige forholdsregler, herunder intervenientens omkostninger. Bosco Moitinho de Almeida Everling Galmot Joliét Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. oktober 1988 J.-G. Giraud Justitssekretær G. Bosco Formand for Femte Afdeling 6119

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.7.2006 KOM(2006) 436 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 02.08.2002 KOM(2002) 447 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.8.2005 KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 104/2013 T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 * KOMMISSIONEN / DANMARK FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 * Høje Domstol. Denne sag vedrører et vanskeligt og ømtåleligt spørgsmål, nemlig miljøbeskyttelsesforanstaltningers

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005*

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* DOM AF 8.6.2005 SAG T-315/03 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* I sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 ger, som strider mod fællesskabsretten, bevirker ikke, at foranstaltninger, som et offentligt organ i en medlemsstat har truffet i samme hensigt, må anerkendes som forenelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere