Bilagsliste: Møde i UU Procesindustri d. 7. september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsliste: Møde i UU Procesindustri d. 7. september 2009"

Transkript

1 Bilagsliste: Møde i UU Procesindustri d. 7. september 2009 Bilag 1: Referat UU Procesindustri Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri 31. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU Procesindustri - endeligt resultat Bilag 5: AER-projekt - afsluttende rapport (særskilt dokument) Bilag 6: AER analyse resume Bilag 7: Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Bilag 8: Temahæfte Medicinalindustri AMU (særskilt dokument)

2 Bilag 1: Referat UU Procesindustri København den 19. februar 2008 DI-repræsentanter: Claus R. Olsen (formand) HR Manager Marianne Viskum-Olesen Maskinmester Jørgen Skov Petersen Produktionsmester David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen John Hansen Erna Lange, NNF Gæster: Svend Jensen ERA Vibeke Elise Frederiksen Sekretariatet: Niels Bylund Afbud fra: Per Sørensen (næstformand) REFERAT FRA MØDE I PPROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Onsdag d. 11. februar 2009 kl på AMU SYD C.F. Tietgensvej Kolding TEMA: Behovsredegørelse og Udbudsgodkendelser

3 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat 2. Meddelelser A. Formandskabet, udvalgets medlemmer og sekretariatet B. Nyt fra UVM C. Personalia 3. Proces AMU analysen 4. Mødets TEMA A. Behovsredegørelser 2010 B. Udbudsgodkendelser i AMU 5. Aktiviteter 6. Udarbejdelse af uddannelseskataloger 7. Mødeplanlægning 8. Eventuelt

4 DAGSORDEN 1. Indledning Gæster Vibeke Elise Frederiksen (VEF) deltager som gæst ved dagens møde i udviklingsudvalg for procesindustri. Vibeke læser statskundskab ved Københavns Universitet og påbegynder 6. semester her i februar måned Vibeke har studenter job i HR -afdelingen for Product Supply på Novo Nordisk og arbejder der med udvikling og gennemførelse af uddannelse for håndværkere. Dette inkluderer en del praktiske og organisatoriske opgaver. Derudover arbejder Vibeke med andre uddannelser for især kemikere. A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat Referat af møde den 10. marts 2008 er vedhæftet som (bilag 1) EGNE NOTATER 1. Indledning Claus R. Olsen (CRO) bød mødedeltagerne velkommen til udvalgsmødet. Jævnfør forretningsordenen er der hen over årsskiftet foretaget formand/næstformands skifte således at 3F de næste 2 år er udvalgets formand og DI næstformand. På grund af afbud fra Per Sørensen (PS) ledte CEO dagens møde. P.G.A. gæster ved dagens møde gennemførtes herefter en kort præsentationsrunde. Herefter blev mødets dagsorden godkendt Ligeledes blev referatet fra udvalgsmødet d. 23. oktober 2008 godkendt 2. Meddelelser 2. Meddelelser A. Meddelelser fra formandskabet, udvalgets medlemmer og sekretariatet: A. Meddelelser fra formandskabet, udvalgets medlemmer og sekretariatet: Meddelelser fra Formandskabet Der er afholdt fælles formandskabsmøde i regi af Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens uddannelsesudvalg d. 13. november Meddelelser fra Formandskabet Intet ud over det anførte På mødet blev det besluttet: At der skal udarbejdes fælles temahæfter over uddannelses mål inden for AMU At der i alt gennemføres seks regionsmøder for LUU i 2009 som får karakter af gensidige orienteringsmøder Der igangsættes en fælles analyse af fremtidens jobprofiler i fremstillingsindustrien. Industriens Uddannelser har netop fået bevilget midler til analysen gennem Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Produktør Den nye korte erhvervsuddannelse har nu været til behandling på REU - mødet og har fået rådets anbefalinger.

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Voksenlærlingeordningen Løntilskud til voksenlærlingeordningen er blevet genåbnet med få ændringer. Ordningen bliver nu permanent. Det er besluttet, at IF følger udviklingen på området. Endvidere opfordres alle til at kontakte formandskabet for IF eller organisationerne, såfremt der er ændringer på positivlisten. Industriens kompetenceudviklingsfond (IKUF) Til orientering er et nyt sekretariat forankret i IU med 3 medarbejdere, herunder Ole Lomholt, der en dag om ugen i 2009, skal varetage den politiske del af sekretariatsbetjeningen. Se mere på Vidar.dk UVMs database over AMU-kurser er i gang med at blive revideret for at lette de administrative rutiner på AMU. Forløbet strækker sig over 4 faser, hvoraf fase 1 er udvikling og etablering af en digital kursustilmelding. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra udvalgets medlemmer Jørgen Skov Petersen (JSP) kunne oplyse at han fra og med dagens møde ønsker at udtræde af UU proces. JSP har været med en del år efterhånden og tilkendegav på mødet at det har været spændende at arbejde for uddannelserne i procesindustrien. Imidlertid føler JSP at han i sit nuværende job ikke længere har samme mulighed for at bidrage kvalitativt til arbejdet. JSP ønskede udvalget fortsat god arbejdslyst. På samme vis kunne Erna Lange (EL) orientere udvalget om at man i NNF har gennemført en organisationsændring der betyder, at Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog indtræder i Udviklingsudvalg for Procesindustri og at EL fortsætter som Poul Eriks suppleant. Meddelelser fra sekretariatet Personalia Ny direktør i Industriens Uddannelser Den 31. december 2008 afgik IUs direktør gennem 8½ år Ole Lomholt. Som ny direktør for Industriens Uddannelser er pr. 1. januar 2009 ansat Henrik Amdi Madsen. Meddelelser fra sekretariatet Intet ud over det anførte

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER Ny sekretariatschef i Metalindustriens uddannelsesudvalg Den 30. november afgik sekretariatschef Lars Kunov for at tiltræde stillingen som direktør for Danske Erhvervsskoler. Som ny sekretariatschef for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) er ansat Lars Espersen, som kommer fra en stilling som uddannelseskonsulent i LO. Ny sekretær til Udviklingsudvalg for Procesindustri Med en smidig og glidende overgang omkring 1. marts 2009 tiltræder Niels Bylund en stilling som uddannelseskonsulent i Metalindustriens Uddannelser omfattende bl.a. sekretariatsbetjening for UG1 som afløser for chefkonsulent Henning Hadenfeldt som er gået på efterløn. Der vil derfor snarest blive søgt efter en ny uddannelseskonsulent til IF med især sekretariatsbetjening af Udviklings udvalg for procesindustri og Udviklings Udvalg for maskinbearbejdning og køleteknik som hovedansvarsområder Orienteringspunkt: B. Nyt fra UVM AMU-udbudsrunde Der påbegyndes ny AMU-udbudsrunde i starten af Som noget nyt skal målene formentlig udbydes samlet eller opsplittet i relation til TAK er. Vi skal på dagens møde (Dagsordenspunkt) se på udbudet inden for procesområdet og melde løsninger tilbage til IF. 3. Proces AMU analysen 3. Proces AMU analysen I behandlingen af dagens hovedtema(er) omkring behovsvurdering og udbud vurderer sekretariatet det naturligt og kvalificerende, at medtænke den netop gennemførte proces AMU analyse. (bilag 2.) Svend Jensen (SJ) fra ERA - som har forestået analyse arbejdet - vil på mødet folde hovedkonklusionerne af analysen ud. Ligeledes vil der være lejlighed til at stille SJ spørgsmål til analysen. Svend Jensen (SJ)indledte dette dagsordenspunkt med at orientere om arbejdet og baggrunden for analysen. Med udgangspunkt i den relativt ny omskrevne Proces FKB blev det allerede i 2007 besluttet at udarbejde en analyse af hele procesområdet, som kunne danne baggrund for fortsat udvikling. Procesområdet er meget bredt, og dette har været i fokus for analysen med den konsekvens, at det enkelte delområdes uddannelsesbehov ikke nødvendigvis er blevet belyst.

7 DAGSORDEN Sekretariatets oplæg til første opfølgning på procesanalysen, er anført under sekretariatets indstilling i næste dagsordenspunkt EGNE NOTATER SJ fremhævede følgende punkter fra undersøgelsen: Operatørerne er ikke en homogen målgruppe. (Dette afspejles også i operatørernes løn, da man lønnes ift. det job, man bestrider). Det betyder, at der er forskellige uddannelsesbehov, som derfor skal modsvares i udbuddet af uddannelsesforløb. Hvis AMU ikke kan modsvare dette, så laver virksomhederne deres egne uddannelsesforløb. Det er derfor nødvendigt at tænke de forskellige operatørniveauer ind i målene. Jo mere grundlæggende et AMU-kursus er, desto større tilslutning er der. Jo mere specialiseret kurset er, desto færre kursisterne er der tilmeldt. Det er et problem, når der efterspørges specialiserede efteruddannelseskurser af virksomhederne og at disse ofte aflyses. Der er kommunikationsproblemer ml. skolerne og virksomhederne. Virksomhederne efterspørger de gamle drifts operatør uddannelser Der er ikke et presserende behov for en revidering af FKB en den bør dog revideres ved lejlighed i relation til operatørernes niveauer. PS som er uenig i flere punkter i rapporten - havde inden mødet fremsendt sine bemærkninger som han ønskede ført til referat. Sekretariatet har valgt at vedhæfte bemærkningerne i vedhæftede bilag 1. Udvalget var i øvrigt enige om, at mange af de problemstillinger der fremføres i rapporten, skal rettes mod skolerne. 4. A. TEMA: Behovsredegørelse A. TEMA: Behovsredegørelse 2010 I nærværende materiale er sekretariatets opgørelse estimeret for behov for uddannelsesaktivitet i 2010 samt sekretariatets bud på en kvalitativ opgørelse af behov

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER for udvikling og uddannelsesaktivitet for Udvalgets medlemmer opfordres til at kommentere på og kvalificere det medfølgende materiale. Endvidere opfordres udvalgets medlemmer til at bidrage med input til behovsredegørelsen ud fra følgende disposition: Forventet (eller igangværende) teknologisk og/eller organisatorisk udvikling i branchen som har konsekvenser for AMU-aktivitet og AMUudviklingsbehov Internationaliseringens/globaliseringens konsekvenser for AMU-udviklings- og uddannelsesbehovet i branchen Uddannelsesmæssige konsekvenser af finanskrisen Øvrige forhold som kan have betydning for AMUuddannelsesbehovet i branchen Behov for opkvalificering af AMU-faglærere i branchen Andet Baggrund for arbejdet med behovsredegørelse for 2010 REVE (Rådet for Erhvervsrettet Voksen og Efteruddannelse) har med skrivelse af 18. dec. indkaldt efteruddannelsesudvalgenes forventninger til uddannelsesaktivitet og udvikling i Denne redegørelse er en årlig tilbagevendende begivenhed som skal medvirke til at danne grundlag for dele af ministeriets indmelding til finanslovsforslag for Redegørelsen skal indsendes til UVM senest den 3. april 2009, og skal forinden forelægges Industriens Fællesudvalg. Der lægges fra REVE op til at redegørelsen primært er af kvantitativ karakter hvor efteruddannelsesudvalgets forventninger til aktivitet og udvikling er angivet i henholdsvis årselever og kr. Efteruddannelsesudvalget skal forholde sig til følgende elementer: Behov for uddannelsesaktivitet opgjort i årselever

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER Behov for udviklingsmidler til udvikling af kompetencebeskrivelser opgjort i kr. Behov for udviklingsmidler til udvikling af nye uddannelser opgjort i kr. Behov for udviklingsmidler til udvikling af faglæreruddannelser opgjort i kr. Behov for udviklingsmidler til udvikling af undervisningsmaterialer opgjort i kr. Behov for udviklingsmidler skal overfor ministeriet kort begrundes og kan fx tage udgangspunkt i hvilke analyser og evalueringer udvalget forventer at gennemføre i Behovsredegørelsen følges ultimo 2009 op af efteruddannelsesudvalgets forhåndsanmeldelse hvor det konkrete behov for udvikling indmeldes med angivelse af arbejdstitler m.m. Der er således på nuværende tidspunkt alene tale om et overslag over behovet for udvikling og uddannelsesaktivitet. Kvalitativ redegørelse/begrundelse Kvalitativ redegørelse/begrundelse Procesindustrien og dens mange branche områder har fortsat meget stor samfundsmæssig betydning og er i dag den tredjestørste branche inden for den danske fremstillingsindustri. perioden 1994 til 2005 har det procesindustrielle område oplevet en stigning i beskæftigelsen på godt personer til mere end beskæftigede, svarende til en stigning på mere end 12 % Udviklingen imod mere komplekse arbejdsopgaver, der forudsætter et højere kvalifikationsniveau hos medarbejderne, er også i tråd med den generelle udvikling på arbejdsmarkedet. Imidlertid er Dansk økonomi - på grund af den globale finanskrise - på vej mod negativ vækst i de kommende år. For 2009 forudser DI en negativ vækst på 1,9 pct. og for 2010 en negativ vækst på 0,3 pct. Det er usikkert om procesindustrien samlet set vil opleve en stigning i ledigheden idet der vil være store forskelle på de enkelte brancheområder. Eksempelvis vil den del af procesindustrien som er leverandører til bygge anlægsområdet formentlig opleve en vis recession hvorimod medicinalindustrien fortsat opererer med vækst. Efter en lang periode med et meget højt

10 DAGSORDEN produktions aktivitetsniveau og en høj beskæftigelse hvor det har været svært at afsætte tid til kompetenceudvikling for produktionsmedarbejdere i procesindustrien, er det sekretariatets vurdering, at der i den kommende periode ( ) vil blive brugt endog mange ressourcer på at afbøde dette efterslæb ligesom enkelte virksomheder som står overfor produktions nedgang - med særligt tilpassede AMU programmer vil kunne fastholde medarbejdere i ansættelse frem for at skulle sende dem på fordeling. Alt i alt en situation som efter sekretariatets vurdering vil afføde et ganske betydeligt behov for efteruddannelse på procesindustriens område. Sekretariatet indstilling EGNE NOTATER Sekretariatet indstilling Den rene AMU proces aktivitet fremgår - opgjort i elev uger og kursister - af (bilag 3.) Aktiviteten på området som den har udviklet sig, fremgår desuden af nedennævnte tabel År aktivitets 2010 Estimat tal for 4. kvt Aktivitet i elevuger Aktivitet i kursister På baggrund af statistiker, den aktuelle arbejdsmarkedssituation og skolernes samlede kapacitets på området, tilsluttede udvalget sig sekretariatets kvalitative og kvantitative indstilling. Udvalgets medlemmer opfordredes desuden til i løbet af 2009 at undersøg behovet for udvikling af uddannelsesmaterialer på fremmedsprog til procesindustriens AMU kurser. Samlet set vurderer sekretariatet at der i 2010 vil være et efteruddannelses behov som vil være mindst 50 % højere end i Behovet for 2010 skønnes derfor at blive på ca elev uger. Forventet udviklingsbehov 2010 Proces AMU udbuddet og strukturerne heri har gennem de seneste år været igennem forskellige revisioner og udviklingstiltag. Bl.a. blev der i 2007 godkendt 11 helt nye efteruddannelsestilbud til uddannede procesoperatører. Med baggrund af den dugfriske proces analyse (andet punkt på dagsordenen) skønnes der derfor ikke at være hastende udviklingsbehov på området. Imidlertid vil der med meget stor sandsynlighed og især med baggrund i den netop gennemførte AMU procesanalyse - opstå et behov for 6

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER 8 AMU udviklingsopgaver i løbet af 2009 som skal søges til efteråret og udvikles i Eksempelvis peges der i procesanalysen på området spildevandsrensning. Desuden vurderes der at blive behov for udvikling af et tilsvarende antal undervisningsmaterialer hertil. Endvidere peges der i proces AMU analysen på at foretage en revision af FKB en til procesindustriens områder således at den - j.v.f. afsnit 6.1 om behov for helhed og sammenhæng i operatørernes uddannelse - kan baseres på 3 operatør niveauer. Endelig peges der i forlængelse heraf på at udvikle nye mål eller revidere eksisterende mål til anvendelse i tre driftsoperatørforløb, der hver for sig korresponderer med de tre operatørniveauer i modellen i kapitel 3. De tre driftsoperatørforløb skal kunne gennemføres hver for sig og kunne sammensættes fleksibelt med mål afhængig af delbranchers og virksomheders behov. Driftsoperatørforløbene skal desuden kunne gennemføres fleksibelt over tid. De enkelte mål i driftsoperatørforløbene skal også udformes sådan at de kan gennemføres selvstændigt/enkeltvis. Det indstilles: at ovenstående tekst sendes til Industriens Fællesudvalg med henblik på at kunne indgå i en samlet indstilling til REVE (Rådet for Erhvervsrettet Voksen og Efteruddannelse) 4. B. TEMA: AMU udbudsrunde 4. B. TEMA: AMU udbudsrunde For at imødekomme trepartsforhandlingerne foretager undervisningsministeriet en præcisering og revision af vilkårene for udbud og gennemførelse af en ny udbudsrunde, samtidig med at der udarbejdes det endelige koncept for etablering af VEU centre, herunder struktur og geografisk afgræsning. Udbudsrunden forventes gennemført i første halvår 2009 og i umiddelbar forlængelse heraf foretages den konkrete etablering af VEU centre. Nærmere beskrivelse af baggrund og intentioner kan læses i Undervisningsministeriets skrivelse af 12. november 2008 (bilag 4.) Grundet endnu ikke fastlagte krav for dette VEU / Udbuds arbejde fra UVM samt mange usikkerheds faktorer som eksempelvis en ubekendt tidsplan for arbejdet gjorde, at det blev besluttet at sekretariatet skal forsøge at udarbejde et mere konkret oplæg vedr. AMU udbud på procesområdet, som UU - enten på et ekstraordinært udvalgsmøde eller alternativt, ved en skriftlig høring, kan tage konkret stilling til.

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER Hovedpunkter i denne refereres i det efterfølgende: Udbud skal evalueres efter 2 år hvilket vil sige første gang i 2010 En skoles FKB-udbud er geografisk afgrænset med udgangspunkt i FKB ens kernemål. Der er knyttet en udbudsforpligtelse til udbudsgodkendelse hvilket vil betyde at en godkendt udbyder skal udbyde uddannelsesmål fra FKB en. Udbuds retten kan ikke udlånes Endvidere vil følge en forpligtelse til at koordinere uuddannelsesudbud med andre institutioner Ministeriet nævner endvidere at udbud skal placeres på institutioner der har fokus på AMU-indsatsen og samtidig kan dokumentere solid voksenpædagogisk erfaring og også gerne erfaring i forhold til erhvervsrettede uddannelser. Herudover rejser ministeriet en række spørgsmål som også bør overvejes ved udbudsdrøftelsen: Skal FKB er med lav aktivitet udbydes i pakker (hvor institutionen skal tage det hele) for at sikre at der er et fagligt fundament. Dette er næppe relevant i forbindelse med IF s FKB ere idet disse som nedenfor nævnt i vid udstrækning er sammenskrevet Skal eksisterende FKB er opsplittes (aht. udbud) se også her bemærkninger i det efterfølgende Det skal overvejes hvor mange udbudsgodkendelser på landsplan den enkelte FKB skal have. Endvidere om der skal knyttes forpligtelser til om flere udbudssteder indenfor den samme godkendelse Overvejelser om aktivitetsstørrelse på kernemål

13 DAGSORDEN EGNE NOTATER for at opretholde udbudsgodkendelse. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en endelig tidsplan for arbejdet med udbudsplacering. Sekretariatets overvejelser IF s FKB ere gennemgik i forbindelse m. omskrivningen i en sammenskrivning bl.a. på opfordring fra UVM. Eksempelvis blev de tre daværende FKB er på procesområdet sammenskrevet til én ny FKB. Sammenskrivningen medførte at udbudsbilledet blev mudret idet en lang række udbudsgodkendelser blev placeret på institutioner som ikke har kompetencer til at udbyde alle de tilkoblede uddannelsesmål. Sammenskrivningen var imidlertid nødvendig for at efterleve ministeriets vejledning om fælles kompetencebeskrivelser og uddannelsesmål. I forbindelse med den kommende udbudsrunde bliver der som nævnt ovenfor knyttet en udbudsforpligtelse til en godkendelse. Vi har ikke i dag godkendte Procesudbydere der kan udbyde alle uddannelses mål, og udvalget kan derfor drøfte hvordan en hensigtsmæssig udbudsfordeling bør fastlægges. En overvejelse kan derfor være at udbudsgodkendelser ikke i fremtiden skal baseres på hele FKB er, men derimod på dele af FKB er (grupper af uddannelses mål eller på TAK niveau). Dette på trods af at der i ministeriets skrivelse lægges op til, at udbuddet fortsat baseres på hele FKB er som i stedet kan overvejes opsplittet. Det indstilles at udvalget drøfter: Hvor mange udbydere skal der være per FKB, TAK, eller dele af en FKB i forhold til: 1. Den samlede aktivitet 2. Geografiske hensyn 3. En eventuel EUD aktivitet på samme eller beslægtede områder 4. Eventuel minimum aktivitet på en FKB s kerne mål (unikke mål)

14 DAGSORDEN EGNE NOTATER Og ligeledes kan det drøftes om der skal stilles yderligere eller særlige krav til udbyderne som for eksempel: 1. at der er aftaler om at henlægge visse AMUkurser decentralt. 2. at visse kurser bør udbydes således, at der er et reelt frit optag 3. At udbyderne kan virksomhedsforlægge en aktivitet 4. at der skal dokumenteres god kvalitet 5. at AMU-udbyderen har adgang til særligt udstyr 6. at der er en god servicering af det lokale uddannelsesudvalg Grundet endnu ikke fastlagte krav for hele fundamentet til denne VEU / Udbuds sag fra UVM samt mange usikkerheds faktorer om eksempelvis de statistiske oplysninger og en tidsplan for arbejdet gør, at det er vanskeligt at tage stilling til ret meget på nuværende tidspunkt. Sekretariatet forventer at skolerne i løbet af foråret som det har været normal praksis tidligere - får lejlighed til at byde ind med ønske om udbud på de uddannelsesområder de har kompetence m.v. til at udbyde i fremtiden og at udvalgene, på baggrund heraf, derefter skal fremkomme med en konkret indstilling til undervisningsministeriet. I den forbindelse indstilles det, at formandskabet efter afholdelse af dette UU møde får mandat til, enten at indkalde til et ekstraordinært udvalgsmøde eller alternativt, gennemføre en skriftlig høring på denne udbudssag i udvalget, inden den endelige indstilling herom sendes til IF. 5. aktiviteter A: Ny godkendte praktikvirksomheder Danisco A/S Langkær Haderslev 5. aktiviteter A: Ny godkendte praktikvirksomheder Sekretariatet kunne oplyse udvalget om det helt særlige forhold der er gældende for DLG s godkendelser nemlig, at koncernen kun har ét CVR nummer. DLG Sædekornsfabrik Fakse A.m.b.a.

15 DAGSORDEN Havnevej Fakse Ladeplads EGNE NOTATER DLG Såsædsfabrik Hasselager A.m.b.a. Jegstrupvej 96B 8361 Hasselager DLG Såsædsfabrik Hørning A.m.b.a. Petersmindevej Hørning DLG Sædekornsfabrik Maribo A.m.b.a. C.E.Christiansensvej Maribo DLG Såsædsfabrik Odense A.m.b.a. Havnegade Odense C Orienteringspunkt: B. Nye godkendte AMU uddannelsestilbud Udviklingsudvalget har den 11. november 2008 fået godkendt AMU uddannelsen (nr ) Anvendt tappeteknik for operatører (2 dage) MÅL Med baggrund i viden om øllets mikrobiologi samt gærings- og filtreringsprocesser, kan deltageren planlægge og udføre aseptisk tapning af upasteuriseret øl på en faglig, hygiejnisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Desuden kan deltageren med baggrund i viden om rengørings- og desinfektionsmetoder, klargøre og anvende fustager og flasker til tapning af øl. Uddannelsen er udviklet af AMU syd med henblik på at kunne tilbyde et bredere udbud om kvalifikations dækning af bl.a. bryggeriernes medarbejdere, herunder også i mindre omfang de nye mikrobryggerier som vi skal aflægger et af slagsen, et besøg i eftermiddag. Orienteringspunkt:

16 DAGSORDEN EGNE NOTATER C. AER projektet AER projektet er hen over årskiftet overdraget til Finn C. Dahl som har været uddannelseschef på NKT A/S i Asnæs i en årrække. På udvalgets næste møde vil besøgsrækken være gennemført og en samlet redegørelse baseret på besøgsrapporterne, foreligge. Det vil blive planlagt således at Finn C. Dahl skal deltage på det næste møde i udviklingsudvalget. Orienteringspunkt: D. GMP Workshop Sekretariatet gennemførte onsdag den 14. januar 2009 en GMP workshop med deltagelse af GMP eksperter fra medicinalindustrien og erhvervsskolerne. Formålet med workshoppen var at klarlægge og identificere nye behov inden for området. D. GMP Workshop Udvalget tilsluttede sig sekretariatets indstilling om, at udviklingsarbejdet kan igangsættes, når den ansøgte UVM - bevilling foreligger. På mødet blev der udarbejdet et overordnet udviklingsoplæg som når den ansøgte UVM bevilling foreligger kan igangsættes. Oplægget fastlagde bl.a. at målet overordnet skulle lyde således: Deltageren kan anvende en opdateret viden om GMP regler og vejledninger i forhold til egne operatøropgaver i medicinalindustrien Fordi det er vigtigt at medarbejder kvalifikationerne er ajourført på: gældende GMP regler om dokumentation gældende GMP regler om produktionshygiejne kvalitetssikring Samtidig blev det fastlagt at målgruppen til kurset er: Sterilproduktions medarbejdere Lager medarbejdere Tablet medarbejdere Håndværkere Rengøring Laboratorier Endvidere:

17 DAGSORDEN EGNE NOTATER At der er tale om et brush-up kursus At varigheden skal være 1 dag. For at få en bredere vurdering af, om målet kan finde efterspørgsel hos virksomhederne sendte sekretariatet efterfølgende skitsen til høring hos relevante ressource personer i Medicinalindustrien. Tilbagemeldingerne herfra har været positive og det blev desuden påpeget at: Det er vigtigt at et sådant kursus giver en repetition af hvordan dokumentation udfyldes korrekt, og hvorfor det i det hele taget er vigtigt at dokumentere. Nye trends indenfor GMP kan også gennemgås så der er forståelse for at GMP er et regelsæt der udvikler sig (cgmp). Vigtigheden af hygiejne, oprydning og rene områder kan tillige tåle at blive genopfrisket en gang om året med henblik på at hindre krydskontaminering. Det indstilles: at udviklingsarbejdet kan igangsættes når den ansøgte UVM bevilling foreligger Beslutningspunkt: E. Nyt evalueringsskema til skuemestrene Der er udarbejdet et evalueringsskema til skuemestrene på IF s erhvervsuddannelser. (Bilag 5.) Skemaet som skuemestrene skal udfylde efter afholdt svendeprøve - indgår som en del af IF s kvalitetssikring af uddannelserne. E. Nyt evalueringsskema til skuemestrene Udvalget tilsluttede sig sekretariatets indstilling om at anvende det nye skuemester evalueringsskema. Det blev dog anført at Smiley hovederne kan være svære at tolke og kvantificere og dermed bruge til videreformidling og at sekretariatet derfor bør overveje om der findes alternativer hertil. Skemaet er søgt udarbejdet således, at det skulle kunne besvares af alle skuemestre, uanset hvilken IF svendeprøve de har skuet på.

18 DAGSORDEN Kravet til skemaet er, at det skal være overskueligt, dækkende og max. må fylde én side. EGNE NOTATER Udvalget er meget velkommen til at komme med justeringsforslag Beslutningspunkt: 6. Udarbejdelse af uddannelseskataloger 6. Udarbejdelse af uddannelseskataloger Der er taget initiativ til udarbejdelse af nye uddannelseskataloger ét for hver EUD - uddannelse i regi af IF. Disse skal indeholde detaljerede oplysninger om uddannelsernes indhold og opbygning. Arbejdet forventes igangsat i løbet af første kvartal Endvidere er det i samarbejde med MI blevet besluttet, at der skal udarbejdes fælles temahæfter over områder inden for AMU, eksempelvis uddannelser inden for automatisering. Arbejdet forventes igangsat i løbet af første kvartal Endelig deadline er endnu ikke fastlagt. CRO orienterede udvalget om uddannelseskatalogerne som ikke skal være markedsføringskataloger, men information. Kataloget skal være på 8-12 sider. Udvalget tilsluttede sig sekretariatets tekstoplæg. Uddannelseskonsulenterne for de enkelte Udviklingsudvalg skal lave et tekst udkast klar til brochuren i jan 09. således at det kan behandles på Udviklingsudvalgsmødet i februar. Et tekstoplæg herom er vedlagt som (bilag 6) Den videre plan for arbejdet: Herefter skal det efterbehandles hos en journalist samt en fotograf. Brochurer forventes færdige 1. kvartal 09 Brochurerne skal indeholde fakta om uddannelserne. Sideløbende udarbejdes der en AO - brochure. Denne udsendes til alle brancher og alle UU pga. den fælles interesse og bredde i uddannelserne.

19 DAGSORDEN EGNE NOTATER Brochurerne skal synliggøres i UU, LUU, på nettet og i IUs nyhedsbrev. Beslutningspunkt: 7. Mødeplanlægning 7. Mødeplanlægning Der henvises til (Bilag 7.) Næste ordinære udvalgsmøde er Mandag d. 7. september Evt. 8. Evt. i.a.b.

20 Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri 31. august 2009 Fortegnelse over udvalgsmedlemmer Udgave 4/2009 UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI Industriens Uddannelser, 1780 København V, Tlf.: fax: September 2009 Medlemmer udpeget af Dansk Industri Medlemmer udpeget af 3F Næstformand: Konsulent Claus R. Olsen Dansk Industri København V Tlf.: dir fax: Produktionsmester David Jensen Cheminova A/S Postboks Lemvig Tlf.: fax: HR Manager Marianne Viskum Olsen Leo Pharma A/S Industriparken Ballerup Tlf.: DI-repræsentant udpeges snarest Formand: Forhandlingssekretær Per Sørensen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir mobil Konsulent Claus Eskesen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir.: mobil Gruppeformand John Hansen 3F Rymarken Århus Rymarken 4 - Postbox Aarhus V Tlf.: dir.: mobil Forbundssekretær (mejeri) Poul Erik Faarkrog NNF C.F. Richs Vej 103 Postboks Frederiksberg Tlf mobil Udvalgssekretær: Uddannelseskonsulent Morten Møldrup Tlf mobil Assistent: Sekretær Sussie Justesen tlf

21 Bilag 3: Forretningsorden FORRETNINGSORDEN for Udviklingsudvalg for Procesindustri Formål Udviklingsudvalg for Procesindustri i regi af Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser er nedsat for at initiere udviklingsaktiviteter rettet mod virksomheder og medarbejdere i AMU-målgruppen inden for procesindustri. Udviklingsudvalget refererer til Industriens Fællesudvalg. Sammensætning og valg 1 stk.1 Udvalget er paritetisk og har 9 medlemmer, hvoraf ét medlem er tilforordnet. stk.2 De 4 arbejdstagerrepræsentanter udpeges af Fagligt Fælles Forbund, 3 F. De 4 arbejdsgiverrepræsentanter udpeges af Dansk Industri, DI. Der udpeges 1 tilforordnet fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet, NNF Der udpeges ikke suppleanter til udvalget. Udvalget kan vælge at tilknytte særlige resursepersoner for en periode 2 stk.1 Formanden og næstformanden udpeges paritetisk af og blandt udvalgets medlemmer og udgør formandskabet. Såfremt formand eller næstformand afgår i en valgperiode, foretages ny konstituering på førstkommende udvalgsmøde. stk.2 Formandshvervet varetages skiftevis af en arbejdstager- og en arbejdsgiverrepræsentant i en periode af 1 år. Arbejdsgang 3 stk.1 Udvalget træffer normalt sine beslutninger på møder. stk.2 Udvalget afholder møder efter behov. stk.3 Beslutninger træffes i enighed. stk.4 Udvalget er beslutningsdygtige, når mindst 2 medlemmer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside er til stede ved mødet. stk.5 Mellem møderne kan der træffes beslutninger ved skriftlige høringer blandt udvalgets medlemmer. Formandskaberne tegner udvalget mellem møderne og kan træffe beslutninger på udvalgets vegne. stk.6 For at sikre den løbende sagsbehandling, holder formandskabet for udvalget møder mellem hvert udvalgsmøde.

22 stk.7 Udvalget kan tilkalde sagkyndige til at deltage i drøftelserne, ligesom udvalget kan udpege faste tilforordnede til udvalget. Arbejds- / ad-hoc udvalg 4 stk.1 Udvalget kan nedsætte arbejds-/ad-hoc udvalg til at løse særlige opgaver. stk. 2 Arbejdsudvalg refererer til Udviklingsudvalg for Procesindustri. Møder 5 stk.1 Møder ledes af formanden eller i denne fravær af næstformanden. stk.2 Forslag til dagsorden udarbejdes af sekretariatet og godkendes af formandskabet. stk.3 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: - godkendelse af dagsorden - godkendelse af referat fra forrige møde - overvågnings og udviklingsaktiviteter - lokale uddannelsesudvalgs forhold - udvalgets møde aktivitet - eventuelt stk.4 stk.5 Medlemmer kan få optaget punkter på dagsordenen Sekretariatet indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel. Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til en dagsorden. Bilag til dagsordenspunkterne skal normalt sendes til udvalget senest 8 dage før mødet. stk.6 Konsulenten fra sekretariatet deltager i møderne og fungerer som sekretær. Sekretæren udarbejder efter hvert møde et beslutningsreferat som udsendes til medlemmerne senest 8 dage efter mødet. stk.7 Referatet skal som minimum indeholde en oplistning af de ved mødet trufne afgørelser. Referatet godkendes ved det efterfølgende møde. Sekretariatet 6 stk.1 Udvalgets løbende arbejde varetages af sekretariatet. Økonomi 7 stk.1 Sekretariatsbistand for og øvrige omkostninger til udvalgsarbejdet sker efter prioritering og beslutning i fællesudvalget. stk.2 Hver af organisationerne afholder egne medlemmers udgifter og der betales ikke diæter eller rejsegodtgørelse.

23 Ikrafttræden og revision 8 stk.1 Nærværende retningslinier og forretningsorden er gældende fra nedenstående underskriftdato og kan kun efter drøftelse mellem organisationerne ændres. Den 10. september 2007 Claus R. Olsen Dansk Industri Per Sørensen Fagligt Fælles Forbund

24 Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU Procesindustri - endeligt resultat FKB Antal skoler 4 Skole AMU AMU Syd Slagteriskolen i Roskilde Københavns Tekniske Skole 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler Godkendes /afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises IF s indstilling UVM s indstilling Beslutning Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden IF s indstilling IF s indstilling IF s indstilling IF s indstilling

25 FKB Antal skoler Skole Københavns Tekniske Skole 2784: Produktion af medicinalprodukter 4 (+ 1 efter ønsker fra UVM) Godkendes IF s UVM s indstilling /afvises indstilling Landsdækkende Godkendes Hovedstaden Afvises Beslutning UVM s Indstilling EUC Nordvestsjælland Godkendes Afvises Hovedstaden Landsdækkende UVM s Indstilling Erhvervsskolen Nordsjælland Godkendes Afvises Hovedstaden Landsdækkende UVM s Indstilling Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan Pharmakon Godkendes Afvises Godkendes Afvises Hovedstaden Hovedstaden Landsdækkende Godkendes som den 5. skole efter ønske fra UVM kan kun udbyde de mål, som skolen i dag er godkendte til. Nye mål inden for FKB en vil skolen ikke kunne udbyde Landsdækkende UVM s indstilling. Der er ingen kommentarer til beslutningen! UVM s Indstilling

26 FKB 2785: Produktion af non-food produkter Antal skoler 3 Skole Godkendes /afvises IF s indstilling UVM s indstilling AMU Syd UVM argumenterede for, at udbudet Godkendes Hovedstaden skal være regionsopdelt, men tog Afvises udvalget argument om særlig kompetencer på skolerne til efterretning Beslutning IF s indstilling AMU Godkendes Afvises Hovedstaden UVM argumenterede for, at udbudet skal være regionsopdelt, men tog udvalget argument om særlig kompetencer på skolerne til efterretning IF s indstilling Københavns Tekniske Skole Godkendes Afvises Hovedstaden Hovedstaden Landsdækkende udbud!

27 FKB Antal skoler 7 Skole EUC Lillebælt AMU AMU Syd Professionshøjskolen VIA University College Københavns Tekniske Skole EUC Nordvestsjælland Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Godkendes /afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises Godkendes Afvises IF s indstilling Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden Hovedstaden UVM s indstilling Beslutning IF s indstilling IF s indstilling IF s indstilling IF s Hovedstaden IF s indstilling indstilling IF s Hovedstaden IF s indstilling indstilling

28 Bilag 6: AER analyse resume Overordnet set har virksomhedsbesøgene været positive og imødekommende, men der er desværre ingen af de i alt 19 besøgte proces-virksomheder, som har sagt ja til at oprette en praktikplads. Men meget få af de deltagende virksomheder begrunder dette i krise og recession, selv om dette bestemt ikke har været befordrende for resultaterne af det konkrete projekt. Rapporten peger derimod på, at det centrale problem ligger et andet sted. Det er således et linjeledelsesansvar at sørge for uddannelsesindsatsen, og da linjeledelse og produktionsledelse måles på produktionsoutputtet og ikke uddannelsesindsatsen, resulterer dette i en meget lav prioritering af uddannelsesområdet. Den langsigtede uddannelsesindsats må vige for de kortsigtede produktionsmål. Samtidig udtaler en linjeleder, at han efter at have forsøgt at fremme uddannelsesindsatsen i sin afdeling ikke ønsker at stikke næsen frem igen. Der er flere virksomheder, der nedtoner tankerne om et øget brug af Proces- og Industrioperatøruddannelsen og i stedet er mere tilbøjelige til at tænke i øget anvendelse af AMU-systemets korte kurser, som på den lange bane ikke umiddelbart dækker den nødvendige kompetenceudvikling. Samtidig er næsten 1000 af de ca uddannede procesoperatører der har bestået svendeprøven som procesoperatør fra 1994 og til nu, praktik uddannede i mindre end 10 af branchens, næsten 70 godkendte praktik uddannelsesvirksomheder. Det er samlet set Finn Dahls klare vurdering af virksomhedsudtalelser ved højtidelige lejligheder, bestemt ikke lever ikke helt op til dagligdagens nødvendige beslutninger. Der mangler handling bag ordene samt synlige og målbare uddannelsesstrategier i virksomhederne. Det skal også nævnes, at: 1) Kendskabet til uddannelsesmuligheder for ufaglærte og faglærte hæmmes af høj udskiftning blandt HR-medarbejdere 2) D.d. er det nemmere at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer frem for at kompetenceudvikle internt og i det hele taget tænke uddannelse 3) Ingen virksomheder udviser interesse for procesarbejder-uddannelsen På positiv-siden er der mange virksomheder, der gennem de afholdte besøg har fået en ahaoplevelse og spontane udsagn som det er jo lige det, jeg har manglet, det her giver mig overblik, det er let at overskue, hvor er det dog fleksibelt og det var jeg ikke klar over, er vigtige og med baggrund i erfaringer fra tidligere projekter er der forhåbentligt sået frø med dette projekt, som vil medvirke til en bedre høst og dermed en øget tilgang af elever til branchens procesoperatøruddannelse i de kommende år. Under alle omstændigheder har besøgene og de eftersendte notater til virksomhederne klart forbedret deres informationssituation i forhold til at kunne planlægge og gennemføre uddannelsesaktiviteter. Det uanset om der er tale om erhvervsuddannelse eller efteruddannelse.

29 Bilag 7: Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Undersøgelse af industriens kompetencebehov Afdækning af industriens uddannelsesbehov er en af de vigtigste opgaver for Industriens Fællesudvalg (IF). Derfor gennemfører vi årligt en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgsmedlemmer og andre relevante repræsentanter fra industrien. Resultaterne fra denne undersøgelse vil indgå i IF s generelle arbejde med afdækning af kortuddannedes uddannelsesbehov i industrien. Tak for hjælpen! Med venlig hilsen Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser 1. Hvilken form for industri repræsenterer det udvalg primært, som du er medlem af? (Angiv kun ét svar) Den tungere metalindustri Den metalbearbejdende industri Elektronikindustrien Forsyningsindustrien Industrioperatøruddannelsen/ Arbejdsorganisering Køleindustrien Montageindustrien Overfladebehandlerindustrien Plastindustrien Procesindustrien Andet

30 2. Da industrioperatøruddannelsen er en bred uddannelse, som dækker mange brancher, bedes du præcisere, hvilken industri du primært svarer på baggrund af? (Angiv kun ét svar) Den tungere metalindustri Den metalbearbejdende industri Elektronikindustrien Forsyningsindustrien Køleindustrien Montageindustrien Overfladebehandlerindustrien Plastindustrien Procesindustrien Organisationsrepræsentant Andet 3. Hvilken undergruppe inden for procesindustrien? (Angiv kun ét svar) Medicinal Fødevare

31 Ikke-fødevare Udviklingstendenser i industrien De næste spørgsmål handler om, hvordan du vurderer de generelle udviklingstendenser i industrien? 4. I hvilken grad præger følgende faktorer udviklingen i [Q2]? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) Omlægning af arbejdsprocesser i virksomheden - f.eks. automatisering Større fokus på virksomhedens organisationsform - f.eks. udvikling inden for selvstyrende grupper Øget fokus på produktivitetsfremme nde systemer Øget fokus på kvalitet og kvalitetsstyring Øget anvendelse af standarder og eller myndighedskrav Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere og kunderelationer Anvendelse af nye materialer eller råstoffer I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Øget fokus på

32 udvikling af nye produkttyper Anvendelse af nye typer af produktionsudstyr Ændringer i produktion og produkter af miljø- og energihensyn Andet/uddyb 5. Du har svaret "[Q6_3]" til ØGET FOKUS PÅ PRODUKTIVITETSFREMMENDE SYSTEMER Hvilke konkrete produktionsfremmende systemer præger udviklingen i [Q2]? (Angiv gerne flere svar) LEAN Six Sigma Kaizen SCM Andet

33 6. Du har svaret "[Q6_5]" til ØGET ANVENDELSE AF STANDARDER OG /ELLER MYNDIGHEDSKRAV Hvilke konkrete standarder og/eller myndighedskrav? 7. Du har svaret "[Q6_7]" til NYE MATERIALER OG/ELLER RÅSTOFFER Hvilke konkrete nye materialer og/eller råstoffer? 8. Du har svaret "[Q6_8]" til ØGET FOKUS PÅ UDVIKLING AF NYE PRODUKTTYPER Hvilke nye konkrete produkttyper? 9. Du har svaret "[Q6_9]" til ANVENDELSE AF NYE TYPER PRODUKTIONSUDSTYR Hvilke konkrete nye typer produktionsudstyr?

34 Kompetencer hos fremtidens produktionsmedarbejdere i industrien De næste spørgsmål handler om, hvordan du vurderer behovet for kompetencer hos de fremtidige produktionsmedarbejdere i industrien? 10. I hvilken grad vurderer du, at følgende PERSONLIGE kompetencer får betydning for fremtidens produktionsmedarbejdere i [Q2]? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Kan arbejde i teams også på tværs af faggrænser eller teams Kan fungere som projektleder Kan tage ansvar for intern oplæring af kolleger Uddyb evt. 11. I hvilken grad vurderer du, at følgende ALMEN-FAGLIGE kompetencer får betydning for fremtidens produktionsmedarbejdere i [Q2]?

35 (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Kan anvende IT på et højere niveau til betjening af produktions styringssyst emer Forstår den økonomiske betydning af deres arbejde for produktione n Forstår de enkelte arbejdsproc essers betydning for virksomhed ens produktion Kan arbejde miljø- og energibevid st med særlig fokus på ressourcefor brug og klimapåvirk ninger Kan kommunike re mundtligt og skriftligt

36 på et eller flere fremmedspr og Andre behov for alment-faglige kompetencer (uddyb) 12. I hvilken grad vurderer du, at følgende TEKNISK-FAGLIGE kompetencer har betydning for fremtidens produktionsmedarbejdere i [Q2]? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Kan udføre kvalitetskon trol og anvende kvalitetsstyr ingssysteme r Kan anvende logistikprogr ammer Kan arbejde med produktudvi kling Kan arbejde med produktions planlægning Kan anvende

37 lagerstyring sprogramm er Kan programmer e og indkøre PLCstyringer, produktions robotter og integrerede produktions enheder? Kan udtage produktions prøver og håndtere disse korrekt Kan udarbejde og formidle teknisk dokumentat ion Kan udføre fejlfinding og reparationer på produktions udstyr Andre behov for teknisk-faglige kompetencer (uddyb)

38 13. Må vi kontakte dig for eventuel uddybning af denne spørgeskemaundersøgelse? (Angiv gerne flere svar) Ja Nej Har du supplerende bemærkninger til denne undersøgelse? Tak for hjælpen Tak for hjælpen! Med venlig hilsen Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 10.00 ca. 16.00. hos

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 10.00 ca. 16.00. hos DI-repræsentanter: Job-træner Leif Kloster (LK) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (CE) Mogens Lassen (ML) Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet (PEF) Ledig Afbud fra: Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher 12. oktober 2010 Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher Arbejdets organisering De udviklingstendenser, som er beskrevet i den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Torsdag den 8. december 2011 kl. 10.00 12.00

Torsdag den 8. december 2011 kl. 10.00 12.00 Udviklingsudvalget for det postale område København den 28. november 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 20. marts 2013 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andresen Lindhardt Michael Døssing Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Organisation: Dansk

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015 Dato: 12/11/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 16. november 2015 kl. 8.00 10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X s Vej 39, lokale Damaskus. Deltagere Christian Bock, Hans Jørgen

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Bilagsliste: UU MIB&KT møde d. 2. september 2009 bilag 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Bilagsliste: UU MIB&KT møde d. 2. september 2009 bilag 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 Bilagsliste: UU MIB&KT møde d. 2. september 2009 bilag 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 Bilag 1: Referat af UU møde den 27. februar 2009 Bilag 2: Medlemsliste UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 26. august

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1 Formål Forretningsorden for Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) December 2010 1.1 Metalindustriens uddannelsesudvalg er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget påmetalindustriens område. MI

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Afsluttende rapport for AER projektet flere praktiksteder til procesoperatørelever på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

Afsluttende rapport for AER projektet flere praktiksteder til procesoperatørelever på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Side 1 Afsluttende rapport for AER projektet flere praktiksteder til procesoperatørelever på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. (Gennemført i perioden december 2008 og juni 2009). Rapporten omfatter

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen Sted: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Mødelokale 2 Mødedato: 15. september 2014 Mødetidspunkt: 13.00 16.00 Deltagere

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 7 Vedtægter for De gymnasiale Uddannelser på Campus

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Præg industriens uddannelser

Præg industriens uddannelser O U S Præg industriens uddannelser 1. Introduktion Håndbog til arbejdsmarkedets repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg 1. Introduktion Håndbogen for de lokale uddannelsesudvalg 2. Lokale Uddannelsesudvalg

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

Dagsorden Med referat. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden Med referat. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Med referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Læs mere

TEMA: - Fokus på Lokale Uddannelsesudvalg - AMU-udbudsrunde

TEMA: - Fokus på Lokale Uddannelsesudvalg - AMU-udbudsrunde København den. 24. marts 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Villy Falk Helge Hoppe Claus Olsen (DI-tilforordnet) Helle Ankersen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck (DI-tilforordnet)

Læs mere