Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede"

Transkript

1 Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen (MM) lavet en undersøgelse af de vigtigste forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats i jobcentrene. Undersøgelsen skal ses i samspil med tidligere tidsundersøgelser, foretaget af DS, der viser, at socialrådgivere i jobcentre bruger 80 % af deres tid på administration og 20 % af deres tid på den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Formålet med denne undersøgelse er således at få identificeret de forhold, der tager tid fra den reelle borger- og beskæftigelsesrettede indsats, så centrale og lokale politikere har mulighed for at ændre på billedet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt socialrådgivere ansat i jobcentre med myndighedsfunktion. Spørgeskemaet er blevet sendt til 994 socialrådgivere på jobcentre, hvoraf 293 har valgt at svare. Det giver en svarprocent på 29 %. Undersøgelsen blev foretaget i hhv. uge 49 og I. Undersøgelsens resultater Undersøgelsen viser overordnet, at tidsforbruget til administration og interne opgaver er steget indenfor de seneste 2 år. 79 % af de adspurgte (næsten 8 ud af 10) svarer, at tidsforbruget til administration og interne opgaver er blevet noget eller markant større de seneste 2 år. Figur 1: Vurderer du, at tidsforbruget til administration og interne opgaver indenfor de seneste 2 år er blevet: Markant mindre 0 % Noget mindre 1 % Det samme 20 % Noget større 45 % Markant større 34 % De største tidsrøvere På baggrund af undersøgelsen, kan der opstilles en top 10 over de forhold, der tager mest tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Deltagerne er blevet bedt om at prioritere (1., 2. og 3. prioritet) 12 forhold ud fra, i hvor høj grad de tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Nedenstående liste viser de 10 forhold, som de adspurgte i størst omfang har prioriteret som tagende tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats (enten som 1., 2. eller 3. prioritet). To forhold er udgået af listen, da for få (4 %) har prioriteret dem tagende tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Det er hhv. a) kontrol af om den ledige står

2 Side 2 af 8 til rådighed for arbejdsmarkedet og b) høring af borgere i forbindelse med rådighedsvurderinger. Liste2: Prioriteret liste over forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats 1. Høje dokumentationskrav (46%) 2. Administration af krav til opfølgning (42%) 3. Samme oplysninger skal tastes ind i to eller flere databaser (35%) 4. At der ikke bliver givet ordentlig indføring i ny lovgivning (34%) 5. Vejledninger, bekendtgørelse mv. i forbindelse med ny lovgivning komme så sent, at arbejdet starter på et ufuldstændigt grundlag (30%) 6. Ustabile IT-systemer, der ofte går ned (29%) 7. Indsatsen tilrettelægges ud fra mulighederne i refusionsordningerne (24%) 8. IT-systemer, der ikke spiller sammen (22%) 9. Administration af sanktionsregler (16%) 10. IT-systemer til støtte af ny lovgivning kommer for sent (14%) II. Andre tidsrøvere Deltagerne har ydermere haft mulighed for selv at beskrive, hvilke forhold, udover de 12 ovennævnte, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Det er primært interne forhold i kommunen (den interne organisering samt koordinering), administration og dokumentation, problemer med IT samt for høje sagstal, der tager, udover ovennævnte 12 forhold, tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Her må det fremhæves, at respondenterne både har angivet forhold, som underbygger forholdene i liste 2 ovenfor, men at de også peger på forhold, som er nye og overraskende. Herunder den interne organisering, der understreger, at kommunerne har deres egen måde at gribe tingene an, koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere, som er et vilkår på området, og endelig at dårligt fysisk arbejdsmiljø også tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Kommunens interne organisering 47 adspurgte har angivet, at kommunens interne organisering tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Kategorien dækker over interne procedure og arbejdsgange, jævnlige omorganiseringer, interne møder samt interne bureaukratiske ekstraled, såsom for-visitationsteams mv. En konstant omstilling til nye systemer og nye arbejdsgange internt. Der bruges uforholdsmæssigt meget tid på møder om nye tiltag, som ikke bliver implementeret eller bliver lavet om til noget andet Ændrede procedurer internt i kommunen, hvor der etableres buffere som f.eks. inspirationsteams, bureaukratiske systemer, som tjener til at tjekke, om jeg arbejder fagligt forsvarligt 2

3 Side 3 af 8 Kommunens organisering af, i hvilken afdeling, af hvem og efter hvilken procedure, der iværksættes beskæftigelsesrettede aktiviteter, foretages opfølgning mv. Interne procedurekrav, som tager unødig lang tid og sagen skal igennem mange interne led for at blive godkendt til at komme videre i systemet fx til aktiviteter/indsats, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension De mange interne møder, herunder sagsmøder, teammøder, rehabiliteringsmøder, inspirationsmøder, personalemøder mv. Administration og dokumentation 38 af de adspurgte har angivet, at unødig administration og dokumentation tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Kategorien dækker over administrative opgaver, såsom udfyldelse af blanketter og skemaer, registreringer af samme oplysninger i forskellige systemer samt administration af kontrolfunktioner (rettidighed, sanktioner mv.). Generel tendens til, at dokumentationskravene stiger, hvilket medfører mindre tid med borgeren og mindre tid til overvejelse af det rigtige beskæftigelsesrettede initiativ Skriver ens tekst i journal, jobplan og match Store mængder af administrative opgaver af ikke socialfaglig karakter Koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere 31 af de adspurgte har tilkendegivet, at koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Kategorien dækker over koordinering internt i kommunen mellem forvaltninger, koordinering med sundhedssystemet samt samarbejdet med eksterne (tilbudssiden). Det er således de mange snitfladeproblematikker, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Der bruges fortsat meget tid på koordinering mellem forskellige dele af de kommunale forvaltninger altså samspil og planlægning med socialforvaltningen, psykiatrien, UU etc. Uklare snitflader i organisationen, så man skal bruge tid på at finde ud af, hvem der gør/skal hvad. Manglende/dårligt fungerende samarbejde med andre dele af forvaltningen/andre forvaltninger Der bruges meget tid på at afvente svar på lægelige oplysninger, samt tid til at sætte sig ind i de nye lægeblanketter Det kan være vanskeligt at koordinere, fordi samarbejdspartnere ofte kan være vanskelige at komme i nærheden af. Pga. deres egen travlhed sættes 3

4 Side 4 af 8 telefoner på svarer og mails bliver ikke besvaret, før der bliver rykket flere gange. Problemer med IT 18 af de adspurgte har angivet, at problemer med IT systemer tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Kategorien dækker over IT systemer, der ikke virker, er for langsomme, ikke arbejder sammen (overføre oplysninger fra et system til et andet) eller ikke understøtter/matcher indsatsen. Uhensigtsmæssige og dårligt gennemarbejdede arbejdsgange i IT systemer, der ikke understøtter medarbejderen i at holde fokus på indsatsen Langsommelige IT systemer, som ikke taler sammen IT, der går ned og er uhensigtsmæssigt, fordi systemerne ikke spiller sammen Høje sagstal 18 af de adspurgte har indikeret, at høje sagstal tager tid fra den borgerog beskæftigelsesrettede indsats. Det høje sagstal i kombination med høje dokumentationskrav giver markant mindre tid til borgeren samt mulighed for at opretholde faglighed og kvalitet i arbejdet. En ualmindelig stor sagsstamme på borgere i match 2 og 3 gør det meget svært at opretholde faglighed og kvalitet i arbejdet For mange sager giver mindre tid til den enkelte sag og dermed længere sagsbehandling. Det bliver svært at skabe en tillidsfuld og tæt relation med en borger, når der oftest går 3 måneder mellem hver samtale Fysisk arbejdsmiljø 16 af de adspurgte angiver, at det fysiske arbejdsmiljø kan tage tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Det er typisk de fysiske rammer, der lægger yderligere pres på en travl hverdag, såsom lokaleforhold og storrumskontorer samt de mange forstyrrelser, det kan generere. Forstyrrelser fra kolleger i et åbent kontorlandskab. Det fylder meget og man bliver ukoncentreret når blot små forstyrrelser afbryder ens arbejde De fysiske rammer med flere på hvert kontor Administration af krav til samtaler 11 af de adspurgte tilkendegiver, at administrationen af krav til samtaler tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Det er typisk de faste og ufleksible krav til opfølgning på borgerens situation samt genindkaldelser af borgere, der udebliver fra samtaler, der tager tid. Genindkaldelser af borgere, der ikke møder op 4

5 Side 5 af 8 Frister for opfølgninger, der gør, at man nogle gange skal følge op i sager, inden der foreligger relevante oplysninger om sagen Derudover bruges der meget tid på at holde styr på varighedsdatoer, stillingtagen til forlængelsesmuligheder mv. Den tid kunne bruges på at hjælpe borgeren igennem behandlingssystemet, samt mere tid til personlig kontakt til fx borgerens egen læge Rehabiliteringsplanen og rehabiliteringsteamet 10 af de adspurgte indikerer, at den for nyligt indførte rehabiliteringsplan samt rehabiliteringsteam tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Det er typisk de lange ventetider til rehabiliteringsteamet, der forlænger sagsgangen unødigt. Herudover påpeger nogle af de adspurgte, at rehabiliteringsplanen indeholder et stort dokumentationskrav samt påkræver oplysninger, der står et andet sted i systemet (dobbeltregistrering). Lange ventetider i rehabiliteringsteamene giver mere frustration fra borgerne og unødige varighedsproblematikker i sygedagpengesystemet Der er meget bureaukrati og administration omkring rehabiliteringsteamet. Det er særdeles tungt og usmidigt. Det tværfaglige team burde møde borgeren mere fleksibelt og tidligere i indsatsen Når sager skal i rehabiliteringsteamet skal der beskrives og indsamles dokumentation, som er en tidsrøver af format. Den kommunale sagsgang er urimelig lang og der er kø for at sætte sager på rehabiliteringsteamet III. Gode råd til Carsten Koch udvalget Afslutningsvis har deltagerne i undersøgelsen har haft mulighed for at give Carsten Koch udvalget et godt råd til brug for deres videre arbejde. De mange råd kan samles til en liste over 8 gode råd til Carsten Koch udvalget: Liste 2: 8 gode råd til Carsten Koch udvalget (i prioriteret rækkefølge) 1. En reel og gennemtænkt afbureaukratisering 2. En forbedret indsats med flere reelle handlemuligheder 3. Mere tillid til de faglige medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen 4. Bedre mulighed for at lave en helhedsorienteret indsats 5. Bedre mulighed for et individuelt tilrettelagt forløb 6. Bedre normering (lavere sagstal) 7. Bedre tid til implementering af store reformer 8. Bedre og mere sammenhængende IT systemer En reel og gennemtænkt afbureaukratisering 63 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør sikre en reel og gennemtænkt afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med deres arbejde. Der skal sikres en reel regelforenkling samt luges ud i 5

6 Side 6 af 8 de mange administrations- og dokumentationskrav, der spænder ben for den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Beskæftigelsessystemet bør være mere ligetil og gennemskueligt fremover. Loven bør tilrettelægges mere lempeligt, så der var tid til at prioritere de borgere, som der skal være fokus på fremfor at spilde tid på administration, IT problemer og lovpligtige opfølgningsterminer Mere enkle og nemmere regler, der spiller bedre sammen Mindre krav om dokumentation mere tid til samtaler og en helhedsorienteret indsats med borgeren Dokumentationskravene er skyhøje. Når det sammenholdes med, at socialrådgivernes kompetencer og faglighed løbende indsnævres, så betyder det, at indsatsen bliver snæversynet, regelret og ufleksibel En forbedret indsats med reelle handlemuligheder 43 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør sikre en forbedret indsats det gælder både lovgivningsmæssigt, men også på tilbudssiden, så det sikres, at socialrådgiverne har reelle og brugbare handlemuligheder for at få borgerne videre i job. Størstedelen af de gode råd omhandler konkrete indsatser, der bør opprioriteres. Herudover påpeger mange, at mulighederne for en tidlig og opsøgende indsats bør forbedres samt at tilbud med et uddannelsessigte bør bruges i langt højere grad end i dag. Giv mulighed for, at man kan lave en tidlig indsats At der bliver betydeligt mere tid til borgerkontakt/virksomhedsbesøg som aktuelt kun er 1/3 af arbejdstiden Fokus på om kurser eller anden form for opkvalificering kan bringe folk nærmere på arbejdsmarkedet og hvordan vi får et så konstruktivt samarbejde med de instanser som udbyder dette Tillid til de faglige medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen 29 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør fokusere på at få skabt større tillid til medarbejdernes faglighed som erstatning for det kontrol- og dokumentationssystem, der præger beskæftigelsesindsatsen i dag. Der skal gives mere plads til medarbejdernes faglighed og tilliden til den socialfaglige vurdering og større indflydelse på opgaveløsningen skal genskabes. Vis tillid til, at det er kompetente rådgivere, som kan forvalte arbejdet og bedst selv kan tilrettelægge hvornår og hvor ofte, der skal være kontakt til den enkelte borger 6

7 Side 7 af 8 Tillid til, at vi faktisk gør vores arbejde ordentligt i samarbejde med borgeren og dermed ikke bør bruge så mange ressourcer på administration og dokumentation Frihed til, at socialrådgiverne selv kan tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats og opfølgning Bedre mulighed for at lave en helhedsorienteret indsats 21 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør fokusere på at få skabt en mere helhedsorienteret indsats både i beskæftigelsessystemet, men også på tværs af andre sektorer. Siloerne mellem de forskellige forvaltninger skal nedbrydes og der skal skabe større mulighed for tværsektorielt samarbejde. Herudover skal der skabes en langt større sammenhæng mellem de forskellige love både på beskæftigelsesområdet, men også i forhold til love, der regulerer social- og sundhedsområdet. Der bør oprettes tværfaglige teams på tværs af de forskellige myndighedsområder, der kan opbygge et fornuftigt og tillidsfuldt samarbejde, der kan forbedre en helhedsorienteret indsats overfor de svageste borgere Nedbryd siloerne mellem forvaltningerne og skab et tættere samarbejde med sundhedsvæsenet At de lovgivninger, der hører under beskæftigelsesindsatsen koordineres, så overgangen fra den ene ydelse/indsats til den anden sker mere uproblematisk og gnidningsfrit Bedre mulighed for en individuel tilrettelagt forløb 17 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør skabe bedre mulighed for at lave individuelt tilrettelagt forløb for borgerne. Der bør være mere fleksible opfølgningskrav, så opfølgningen er individuelt tilrettelagt, der skal tages mere udgangspunkt i den enkeltes behov fremfor skarpe målgruppeformuleringer, der udløser særlige tilbud/ydelser samt mulighed for at tilrettelægge forløb, der matcher den enkeltes aktuelle behov. Der skal være mere selvstændighed i arbejdet, særligt omkring hvornår og hvor tit, der skal laves opfølgning på den enkelte borger Flere ressourcer til individuelle indsatser, hvor der kan ydes en helhedsorienteret indsats uden at være bundet op af krav om opfølgning og bestemte indsatser indenfor en bestemt tid Forbedre den individuelle indsats og dermed muliggør mere alternative løsninger og handlemuligheder som rådgiver, fx tage med en borger ud til virksomheder og mere individuel vurdering i forhold til, hvilken indsats, som virker for den pågældende borger Bedre normering lavere sagstal 15 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør sikre en bedre normering (laver sagstal) i beskæftigelsesindsatsen, så der reelt er tid til 7

8 Side 8 af 8 den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Færre sager vil give mere tid til at finde de løsninger, der skal til for at få borgeren i beskæftigelse samt højne kvaliteten i den beskæftigelsesrettede indsats. Bedre normering, så vi kan få kvalificeret kontakten (etablere bæredygtige relationer), kontinuiteten (mulighed for tæt opfølgning) og koordinering (få initieret de nødvendige paralle indsatser) Sæt sagstallet ned. Erkend, at den gode indsats kræver, at vi har tiden til borgerne og kender vores borgere, hvis indsatsen skal være kvalitativ og lykkes Bedre tid til implementering af store reformer 12 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør sætte fokus på, at der fremover skal sikres den nødvendige tid til at implementere nye, store reformer på beskæftigelsesområdet, så det sikres, at de får den rette kvalitet og intention. Lovgivningstempoet skal sættes ned, så der er tid til at få implementeret de nye tiltag ordentligt. Bekendtgørelser og vejledninger skal udsendes i bedre tid og der skal sikres den nødvendige opkvalificering af medarbejderne, før reformen træder i kraft. Stop med at ændre beskæftigelsesområdet hvert 2. år og brug krudt på at undersøge rundt om i kommunerne, hvad det er der virker, også metodemæssigt, både internt i kommunen og i samarbejdet med eksterne. Jeg kan sidde og føle mig som uerfaren til trods for, at jeg har arbejdet på beskæftigelsesområdet siden Nedsætte lovgivningstempoet, så der kan blive tid til at finde på plads mellem de nye ordninger samt få dem til at fungere, inden de skal justeres på ny Bedre og mere sammenhængende IT systemer 12 af de adspurgte mener, at Carsten Koch udvalget bør sikre bedre og mere sammenhængende IT systemer i beskæftigelsesindsatsen. Der bør sikres mere stabile IT systemer, der taler bedre sammen, så dobbeltregistreringer undgås. Langt bedre og mere intuitive IT systemer, der snakker sammen, hvilket langt fra er tilfældet i dag Sikre at AMS udvikler de IT systemer, der skal understøtte nye reformer i tide, så vi kan nå at implementere reformen i ordentlig tid Forbedring af IT systemer: Det burde være nok at skrive et sted 8

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere