EU-UDBUD 2013/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2013/S 049079834"

Transkript

1 EU-UDBUD 2013/S Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering Udbudsmaterialets opbygning Opgavens omfang Udbudsform og tidsplan Udvælgelseskriterier og kvalifikationskrav Tilbudsfrist Spørgsmål til udbudsmaterialet Særlige betingelser (SB) Aftalegrundlag Produkt-, person- og ansvarsforsikring Entreprisens udførelse Ændringer i arbejdet Tilsyn og arbejdsledelse Udbyders betalingsforpligtigelser Tidsfrister og forsinkelse Bod Tilsyn og færdigmelding Misligholdelse og mangler ved arbejdet Udbyders hæveret Tvister Dokumentation Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AB) Opgavens omfang Vedligeholdelsesmetoder Metode Metode Metode Metode Generelt Optagning og fjernelse af grøde, fremmedlegemer m.m Dambrug Materiel m.m Oprensning af sandfang Ekstraarbejder Andet: Weils syge Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Tilbudsliste Ark vedr. eventuelle forbehold Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Terminer for alle vandløb Ordforklaring til vandløbskort Oversigtskort med dambrug, sandfang og grødeoptagningspladser Vedlagt Mappe med vandløbskort Ikast-Brande Kommune

3 1 Orientering 1.1 Udbudsmaterialets opbygning Udbudsmaterialet er opbygget i 1 mappe med fælles bestemmelser for samtlige entrepriser, omfattende en orientering om udbuddet, særlige betingelser (SB), dokumentation, almindelige arbejdsbeskrivelser (AB), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) samt 6 bilag, indeholdende tilbudsliste, formularer og oversigtskort. Desuden findes der en mappe med samtlige vandløbskort, der kan anvendes i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Alt materiale samt evt. kommende rettelsesblade fremgår af kommunens hjemmeside på: Vedlagte udbud omfatter vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune i sæson Tilbudslisten er opdelt i 12 geografiske vandløbssystemer, som ligeledes fremgår af oversigtskortet, bilag 6. Der skal afgives et samlet tilbud på alle 12 områder. Aftalen skal dække behovet i perioden sæsonerne 2013, 2014 og 2015 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Valg af leverandør er ikke afsluttet før kontrakten er underskrevet af begge parter. Tilsynet med entreprisernes udførelse varetages af Ikast-Brande Kommune, Vandløbsgruppen. 1.2 Opgavens omfang Udbuddet omfatter vedligeholdelse af 380 km offentlige vandløb med følgende entrepriser: Grødeskæring med le i 208 km vandløb Grødeskæring med mejekurv i 107 km vandløb Grødeskæring med grødeskærebåd i ca. 65 km vandløb Gennemgang af ca. 15 km vandløb for væltede træer Optagning, håndtering og bortkørsel af afskåret grøde og fremmedlegemer årlige tømninger af 48 sandfang Diverse ad hoc opgaver i form af fjernelse af bevoksning langs vandløb, væltede træer, oprensning af tilsandede vandløbsstrækninger mv. Dokumentation af arbejdets udførelse Kvalitetssikring Ikast-Brande Kommune Side 2 af 19

4 1.3 Udbudsform og tidsplan Arbejdet udbydes som offentligt udbud og som samlet entreprise. Udbudsbekendtgørelsen er afsendt den 04. marts 2013 og er bekendtgjort som EUudbud 2013/ i Den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende) i overensstemmelse med Konkurrrencestyrelsens bekendtgørelse og jf. EU s Tjenesteydelsesdirektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Tilbudslisten skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar. Foruden tilbudslisten skal der fremsendes de oplysninger, der fremgår af afsnit 1.4. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet, og samtlige poster i tilbudslisten skal udfyldes, for at tilbuddet regnes for konditionsmæssig. Al kommunikation mellem ordregiver og leverandør i tilbudsperioden, under kontaktforhandlinger samt efterfølgende entrepriseperiode skal foregå på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Fremsendt tilbudsliste og tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå bilag 2, forbehold med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Der kan ikke tages forbehold overfor kontraktvilkår, i givet fald vil tilbuddet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 1.4 Udvælgelseskriterier og kvalifikationskrav Ordregiver ønsker, at der foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Det er hensigten, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem leverandører, der er egnede til at varetage opgaven. Foruden de valgte udvælgelseskriterier skal der til tilbuddet vedlægges dokumentation for erklæring om forfalden ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lov nr af 21. december Bilag 3 skal anvendes til denne erklæring. Følgende kriterier, skal være opfyldt og dokumenteret ved tilbudsgivningen, idet der ved anvendelse af underleverandør kan medregnes dennes kvalifikationer, referencer og materiel: Ikast-Brande Kommune Side 3 af 19

5 1 Dokumentation for at minimum 5 medarbejdere har gennemført anerkendt åmandsuddannelse af mindst 2 dages varighed på f.eks. Ferskvandscentret i Silkeborg, i AMU-skolernes regi eller Skovskolen. 2. Minimum 5 referencer for firmaets tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. Referencerne skal pr. år kunne dække minimum 25 km vedligeholdelse med båd, 50 km med mejekurv og 100 km med håndredskaber. 3. Tilbudsgiver skal råde over minimum 2 stk. grødeskærebåde, 2 stk. gravemaskiner og 2 stk. mejekurve. Kan minimumskriterierne opfyldes, betragtes tilbuddet som værende konditionsmæssig, og der konkurreres herefter på laveste pris. 1.5 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU 2013/ vandløbsvedligeholdelse. Tilbuddet skal være fremsendt anbefalet eller afleveret personligt senest d kl. 12:00 på følgende adresse: Ikast-Brande Kommune Miljøafdelingen Centerparken Brande att.: Jan Sørensen Det er vigtigt, at tilbudsgiver sikrer, at tilbuddet er fremme rettidigt og på den anførte adresse, enten det sendes pr. anbefalet post eller afleveres personligt. Tilbud, som ikke er rettidigt fremme, indgår ikke i vurderingen. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbuddet skal være gældende 60 dage fra tilbudsfristen. I henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, offentliggøres resultatet af tildelingsproceduren til EF-tidende. Samtlige bydende får direkte skriftlig besked. Ikast-Brande Kommune Side 4 af 19

6 1.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud bedes rettes skriftligt til med emnet: "Spørgsmål - vedligeholdelse af offentlige vandløb i IBK. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret fremgå af hjemmesiden Derforuden afholdes der for interesserede bydende et orienteringsmøde/spørgemøde den 22. marts 2013 kl. 10:00-12:00 på Brande Rådhus, Centerparken 1, 7330 Brande i Projektrummet Samlet set ser tidsplanen således ud: Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende: 04. marts 2013 Spørgemøde 22. marts 2013; 10:00 Sidste frist for uddybende spørgsmål 5. april 2013; kl. 10:00 Sidste frist ud udsendelse af svar på spørgsmål 8. april 2013 Sidste frist for modtagelse af tilbud 15. april 2013; 12:00 Tilbudsvurdering uge 16 Forventet beslutning om leverandørvalg uge 16 Stand still periode uge Opstart af entreprise maj/juni 2013 Ikast-Brande Kommune Side 5 af 19

7 2 Særlige betingelser (SB) 2.1 Aftalegrundlag Ad 1.1 Nærværende særlige betingelser (SB) er et supplement til betingelserne i AB92 Ad 2.2 Grundlaget for entreprisen og for afgivelse af bud er i prioriteret rækkefølge: - Rettelsesblade, idet yngste dokument går forud. - Særlige betingelser (SB) - Dokumentation - Almindelig arbejdsbeskrivelser (AB) - Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) - Udarbejdede kort - Tilbudslisten - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer, AB92 Gældende bekendtgørelser, vedtægter, regulativer m.m. skal følges. Ansvar i henhold til Bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 vedrørende lov om arbejdsmiljø påhviler entreprenøren. Ad 2.3 Tidsplanen fremgår af afsnit 1.6 i orientering. Ad 2.6 Tilbud skal afleveres på den udleverede tilbudsliste i 1 eksemplarer med alle positioner udfyldt. Ad 3.1 Hvis flere byder i forening skal det fremgå med hvem, bygherren kan forhandle med bindende kraft for alle prisgivere. Ad 3.3 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af udbyder og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Ad 3.4 Det forudsættes, at de bydende forinden tilbuddet afgives har gjort sig bekendt med forholdene i arbejdsområderne. Ad 3.5 Vedståelsesfristen er 40 dage fra licitationsdagen. Ikast-Brande Kommune Side 6 af 19

8 2.2 Produkt-, person- og ansvarsforsikring Ad 6 Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Ad 7 Udbyder tegner heller ikke særlig sikkerhedsstillelse. Ad 8.3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Ved beskadigelse eller ødelæggelse af afmærkninger, fikspunkter eller lignende, skal entreprenøren, hvis der ikke er forsikringsmæssig dækning herfor, afholde udgiften. Markskader og skader på diger, veje, broer og andet, som opstår i forbindelse med entreprenørens færdsel med materiel er udbyder uvedkommende, og skal udbedres/erstattes af entreprenøren. Udbyder er heller ikke erstatningsansvarlig for skader tilbudsgiver kommer til at forvolde på 3. mands ejendom eller ejendele, i forbindelse med opgavens udførelse. 2.3 Entreprisens udførelse Ad 9.1 Arbejdsplan med tidsplan over arbejdets udførelse afleveres af entreprenøren til udbyderen senest 1 måned efter entrepriseaftalens indgåelse. Arbejdsplanen skal ligge indenfor de terminer, der er vedlagt som bilag 4. Beskrivelse af arbejdsplan fremgår af kapital 2.7. Ad. 9.2 Kortmateriale over vandløbenes placering og stationering fremgår af den vedlagte mappe med vandløbskort. Det skal bemærkes, at vandløbene kan være stationeret både medstrøms og modstrøms afhængigt af, om vandløbet tidligere var amtsvandløb eller kommunevandløb. Ad 10 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelserne i udbudsmaterialets afsnit 4. Entreprenøren må anvende angivne materieltyper, ligesom de angivne grødeoptagningspladser må anvendes. Materiellet skal være egnet til de pågældende opgaver, således at arbejdet kan udføres til de fastsatte terminer, og uden at der sker skade på vandløbene. Ad 11.1 Den valgte entreprenør og eventuelle underentreprenører skal deltage i et opstartsmøde inden entrepriseopstart. Her skal entreprenørens tidsplan gennemgås. Det vurderes, at opstartsmøde kan tage 4-5 timer. Derudover må det forventes, at entreprenøren skal deltage i en gennemgang af 3-4 udvalgte vandløbsstrækninger hvert år, samt 2 årlige møder om aftenen med deltagelse vandløbslaug. Udgifter til opstartsmøde og gennemgang af vandløbsstrækninger samt deltagelse i vandløbslaug skal være indeholdt i tilbuddet. Ikast-Brande Kommune Side 7 af 19

9 2.4 Ændringer i arbejdet Ad 14 Udbyder forbeholder sig ret til at forlange ekstra terminer udført på delstrækninger. En delstrækning kan minimum udgøre 1000 meter. Afregning sker på baggrund af meterpris for den pågældende strækning med samme metode. De oplyste vandløbslængder i tilbudslisten er angivet ud fra opmålinger til regulativerne for vandløbene. Længderne kan på grund af de stadige forandringer i vandløbene variere indenfor et snævert interval. Der vil ikke blive korrigeret for disse forandringer hverken i opad eller nedadgående retning. Det skal bemærkes, at enkelte vandløb har et ændret forløb i forhold til kortbilagene på grund af indskudte okkerbassiner og motorvejsarbejder m.m. Såfremt der i et vandløb konstateres manglende dybde og/eller bredde, så der skal foretages maskinoprensning, kan den sædvanlige vedligeholdelse suspenderes. Såfremt det i forbindelse med udarbejdelsen af vandplaner i forhold til vandrammedirektivet, nye regulativer, i forbindelse med restaureringsprojekter eller undersøgelser i vandløb bliver nødvendigt med en ændret vedligeholdelsespraksis for nogle vandløb, kan sådanne vandløb udgå af leverancen. Udbyder forbeholder sig ret til frit at lade vandløbsstrækninger udgå, dog kan der ikke udtages flere vandløb af entreprisen end svarende til 20 % af tilbudssummen. Hvilke vandløb, der ønskes udtaget af tilbudssummen for det pågældende vandløbsopland skal varsles med 2 måneder. Ingen mer- eller mindreydelser må påbegyndes før udbyders accept. I modsat fald kan udbyder afvise at betale sådanne arbejder. 2.5 Tilsyn og arbejdsledelse Ad 17.1 Tilsyn med arbejdets udførelse varetages af Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, Vandløbsgruppen. Tilbudsgiveren eller dennes stedfortræder skal kunne deltage i tilsynet uden kompensation på udbyders forespørgsel. Tilbudsgiveren eller dennes stedfortræder skal kunne træffes telefonisk. Tilbudsgiveren skal meddele tilsynet, hvilket telefonnummer denne kan træffes på. Evt. ændringer af telefonnumre skal meddeles tilsynet. Ad 18.1 Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende aktiviteter. Arbejdslederen skal havde det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre det krævede arbejde. De af entreprenørens eller hans underentreprenørers formænd eller folk, som ved deres adfærd giver berettiget grund til klage, skal på tilsynets forlangende fjernes fra arbejdspladsen. Det er leverandørens ansvar, at alle medarbejdere til enhver tid er instrueret i beskrevne vedligeholdelsesmetoder og miljøvenlig grødeskæring. Ikast-Brande Kommune Side 8 af 19

10 2.6 Udbyders betalingsforpligtigelser Ad 22 Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent Jan Sørensen EAN nr Opgavebeskrivelse og antal (refereret til tilbudslisten) Fakturabeløb De angivne enhedspriser på tilbudslisten (ekskl. moms) er gældende indtil Priserne kan herefter reguleres én gang for hver af de følgende sæsoner med udgangspunkt i Reguleringsindekset for jordarbejder. Supplerende ydelser indenfor denne rammekontrakt følger samme prisregulering. Eventuelle udgifter til leje af opbevaringsplads og/eller spredning af materiale skal være indeholdt i tilbudssummen. Betalingsbetingelsen er 20 dage fra modtagelse af korrekt e-faktura.' Udbetaling for vedligeholdelse af en vandløbsstrækning kan først finde sted, når arbejdet på den anførte strækninger, er fuldt udført, herunder indtastning i datasystem samt endeligt godkendelse af tilsynet. Opgørelse af arbejder udføres på grundlag af tilbudslisten. 2.7 Tidsfrister og forsinkelse Ad 24.1 På tilbudslisterne er angivet tidsfristerne for vedligeholdelsen af vandløbene ifølge regulativerne. Samlet plan over terminerne for samtlige vandløb er angivet på bilag 4. På baggrund af denne plan, skal der udarbejdes en arbejdsplan for grødeskæring i hvert vandløb med angivelse af intervaller på 2-3 uger. Arbejdspladsen skal afleveres senest 1 måned efter kontraktindgåelse. Det er hensigten, at arbejdsplanen lægges ud på kommunens hjemmeside med angivelse af klare forbehold for ændringer. Det vil være entreprenørens ansvar at arbejdsplanen overholdes gennem grødesæsonen. Ved manglende overholdelse af arbejdsplan og terminer i regulativet fastsættes bod jvf. afsnit 2.8. Entreprenøren kan under grødesæsonen ændre arbejdsplanen efter godkendelse af udbyder. Ændringer i arbejdsplanen kan ikke ske med begrundelse i manglende materiel eller mandskab, men udelukkende ved uforudsete årsager som f.eks. vejrlig, manglende eller for høj vandstand eller hensyntagen til afgrøder på nærliggende marker. Udbyder forbeholder sig ret til at forlange ekstra terminer udført for hver enkelt vandløbsstrækning, eller delstrækninger heraf. I så fald tilpasses arbejdsplanen, hvis det findes nødvendigt. Afregning sker i henhold til tilbudslisten. Ikast-Brande Kommune Side 9 af 19

11 Udbyder kan ved fare for oversvømmelser eller akut behov for sænkning af vandspejlet, kræve vedligeholdelsesarbejdet iværksat uophørligt uanset angivne terminer eller datoer herfor. Evt. afbrydelse af igangværende arbejder, herunder valg af hvilke terminer eller tilbudsstrækning, der umiddelbart skal stilles i bero, aftales tilbudsgiveren og udbyder imellem. For afbrydelsen ydes ingen kompensation udover fristforlængelse. 2.8 Bod Ad 25.2 Hvis den enkelte regulativmæssige termin fraviges uden forudgående aftale med udbyder, fastsættes dagbøder på 2000 kr./dag, indtil arbejdet er udført. Udgift hertil fraregnes i tilbudssummen for den pågældende vandløb, samt om nødvendigt i den samlede tilbudssum. Såfremt det konstateres, at arbejdsplanen ikke overholdes, fastsættes bod på kr. per vandløb, hvor tidsfristen overskrides. Boden gentages, såfremt overtrædelsen gentages for det enkelte vandløb. Såfremt entreprenøren overholder arbejdsplanen, udbetales hver måned bonus på kr. I alt kan der udbetales kr. gennem grødesæsonen (juni, juli, august, september, oktober og november). 2.9 Tilsyn og færdigmelding Ad 28.1 Færdigmelding af de enkelte vandløbsdelstrækninger samt bemærkninger foretages via en af udbyder udarbejdet hjemmeside senest 14 dage efter arbejdet er påbegyndt. Når færdigmeldingen er udført, antages det, at tilbudsgiver har godkendt den pågældende strækning. Strækninger hvor der af den ene eller anden grund ikke kan vedligeholdes, kan ikke færdigmeldes uden aftale med tilbudsmodtager. Ved færdigmelding af strækninger hvor der er delstrækningen der ikke kan vedligeholdes på grund af bevoksninger i arbejdsbæltet, eksempelvis under vedligeholdelse med mejekurv, skal det fremgå af færdigmeldingen hvilke delstrækninger der er undladt med opgivelse af det nøjagtige stationsnummer for de enkelte beplantninger. Ved ekstraopgaver og løbende ad hoc opgaver færdigmeldes opgaven efter endt udførelse via på et af tilbudsmodtager udført arbejdsark. Manglende aflevering af dokumentation for arbejdets udførsel anses for en væsentlig mangel. Ikast-Brande Kommune Side 10 af 19

12 2.10 Misligholdelse og mangler ved arbejdet Ad 31 Enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal tilbudsgiver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette, og tilbudsgiver skal ved samme lejlighed underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad tilbudsgiver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Dersom tilbudsgiver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i eksempelvis ved gentagne kassationer, forsinkelser, fejlagtig udførelse af opgaven, overskridelse af terminsfrister m.m. der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten. Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Såfremt tilbudsgiver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer tilbudsgiver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis denne selv havde udført opgaven. I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede Udbyders hæveret Ad 40 Udbyder kan efter skriftligt påkrav hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt entreprenøren foretager væsentlig eller akkumuleret misligholdelse af kontrakten. En akkumuleret misligholdelse udgøres af gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser for så vidt angår samme forhold. Udbyder kan endvidere efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt entreprenøren begæres under konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, eller befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at entreprenøren ikke i fremtiden vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud. Ikast-Brande Kommune Side 11 af 19

13 2.12 Tvister Ad. 45 Alle tvistigheder - herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkning af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse - skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsningen af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, med mindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende kontrakt, afgjort ved voldgiftsretten Ikast-Brande Kommune Side 12 af 19

14 3 Dokumentation Entreprenøren er ansvarlig for at der gennemføres konsekvent kvalitetsstyring af arbejdet. Tilbudslisten indeholder ikke særskilte poster til kvalitetsstyring. Alle udgifter til gennemførelse af den nødvendige dokumentation, skal være indeholdt i de enkelte poster. I forbindelse med kontraktindgåelse aftales der endeligt mellem entreprenør og udbyder, hvorledes tilbagemeldingen foretages på kommunens hjemmeside. Entreprenøren skal minimum anføre følgende: Angivelse af start- og slutdato for den udførte grødeskæring Angivelse af bemærkninger, som åmændene har noteret sig i forbindelse med grødeskæringen. Ved hver bemærkning angives ca. stationering samt dato. Vandløbene skal ikke gennemgås fra land, men umiddelbare, synlige aspekter i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet, skal noteres. Det kan dreje sig om følgende: - Usædvanlig kraftig vækst af stivstænglet vegetation - Forekomster af Bjørneklo - Væsentlige sandaflejringer - Oplysninger om nedskredne brinker, væltede træer - Konstatering af forureninger ved luft, oliefilm mv. på vandoverfladen. - Ulovlige ruser mv. Udover entreprenørens dokumentation af arbejdet samt notering af særlige bemærkninger til vandløbene, udfører Ikast-Brande Kommune stikprøvekontrol af det udførte arbejde. Ikast-Brande Kommune Side 13 af 19

15 4 Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AB) 4.1 Opgavens omfang Udbuddet omfatter om tidligere omtalt vedligeholdelse af 280 km offentlige vandløb med følgende entrepriser: Grødeskæring med le i 208 km vandløb Grødeskæring med mejekurv i 107 km vandløb Grødeskæring med grødeskærebåd i ca. 65 km vandløb Gennemgang af ca. 15 km vandløb for væltede træer Optagning, håndtering og bortkørsel af afskåret grøde og fremmedlegemer 2 årlige tømninger af 48 sandfang Diverse ad hoc opgaver i form af fjernelse af bevoksning langs vandløb, væltede træer, oprensning af tilsandede vandløbsstrækninger mv. Opgaven er inddelt i følgende 12 geografiske oplande: 1. Fjederholt Å - system opstr. Elkjær Bæk 2. Fjederholt Å - system nedstr. Elkjær Bæk 3. Brande Å - system 4. Skjern Å - system 5. Holtum Å - system 6. Karstoft Å - system 7. Omme Å - system 8. Døvling Bæk - system 9. Storå - system opstr. Højris Bro 10. Storå - system nedstr. Højris Bro 11. Karup Å - system 12. Mattrup Å - system Beliggenheden af vandløbene, grødeopsamlingspladser, sandfang, dambrug, okkeranlæg m.m. fremgår af oversigtskortet, bilag 6 samt de vedlagte vandløbskort Ikast-Brande Kommune Side 14 af 19

16 4.2 Vedligeholdelsesmetoder Der er med hensyn til valg af metode primært taget udgangspunkt i målsætningen og regulativerne for vandløbene. Målsætningen for vandløbene fremgår af Regionplan 2005 for det tidligere Ringkøbing og Vejle Amt, og heri er også beskrevet anbefalinger af vedligeholdelsen i forhold til målsætningen. Der tages forsat udgangspunkt i disse planer, idet de statslige vandplaner på nuværende tidspunkt ikke er juridisk gældende. Vandløbenes grøde og bredvegetation skal skæres som anført på tilbudslisten under kolonnen metode, der primært referer til vandløbsstrækningens målsætning. Der anvendes 4 metoder, idet metode 0 anvendes på strækninger, hvor der ikke er vedligeholdelse. Metoden 0 indgår ikke i tilbudslisten. Metode 1-3 angiver brug af henholdsvis el, mejekurv og grødeskæringsbåd. De strækninger, hvor der er tillige skal udføres kantskæring, er angivet særskilt. For Skjern Å gælder specifikt, at der ikke skal skæres grøde, men alene fjernes træer m.m. Disse strækninger angives med metode 4. Skærebredden i tilbudslisten kan være angivet både som et interval eller som en fast bredde. Ved intervalinddelingen gælder her at største skærebredde skal skæres ved udløb af strækningen og skærebredden mindskes jævnt over strækningen for at nå den mindste skærebredde ved udspring af strækningen. Flere vandløb har 2 årlige grødeskæringer. Her gælder, at der skal forløbe mindst 1 måned mellem 1. og 2. grødeskæring. Alle 4 vedligeholdelsesmetoder skal foretages af uddannet personale eller under vejledning af personer, der har gennemført åmandsuddannelsen Metode 1 Grøden skæres med hånd i den angivne skærebredde. Metode 1 anvendes i mindre vandløb med en fiskevandsmålsætning. Vandløbets grøde fjernes som hovedregel aldrig fuldstændigt, idet der kan efterlades grødebræmmer langs siderne af vandløbet eller grødeøer i midten, således at der dannes en strømrende, der skiftevis ligger i vandløbets venstre og højre side med en bølgelængde på gange vandløbsbredden. Grøde skæres selektivt, således at hurtigvoksende vandplanter fjernes i fuld bundbredde (bl.a. Tagrør, pindsvineknop sp., Smalbladet Mærke og lignende), mens langsomtvoksende og sjældne vandplanter (Vandaks sp., Brudelys, Vandranke, Vandspir o.s.v.), så vidt mulig skånes. Gydebanker frigøres for vegetation og vegetationens rodfæste fjernes. Såfremt der er angivet i tilbudslisten, at kant og bredvegetationen skæres, må dette udføres med maskine. Kantvegetation skæres indtil kronekant. Ikast-Brande Kommune Side 15 af 19

17 4.2.2 Metode 2 Grødeskæringen må udføres med maskine i den angivne skærebredde. Metode 2 anvendes ved vandløb med en målsætning på C og derunder. Det tilstræbes, at grøden skæres i en strømrende (vandløbets dybeste del), idet der dog kan efterlades enkelte grødepartier langs begge bredder, her tænkes primært på langsomtvoksende eller sjældne arter, hvis disse er repræsenteret i vandløbet. Synlige gydebankerne frigøres helt for vegetation. Mejekurven må ikke opgrave vandløbsbunden og brinker. Kantvegetationen slås, såfremt dette er angivet i tilbudslisten Metode 3 Grødeskæringen udføres med grødeskærebåd Metode 3 anvendes ved store vandløb uanset målsætning. Det tilstræbes, at grøden skæres i en strømrende (vandløbets dybeste del), idet der dog kan efterlades grødepartier langs bredder eller grødeøer. Grøde skæres så vidt muligt selektivt, således at hurtigvoksende vandplanter fjernes (bl.a. Tagrør, pindsvineknop sp., Smalbladet Mærke og lignende), mens langsomtvoksende og sjældne vandplanter (Vandaks sp., Brudelys, Vandranke, Vandspir o.s.v.), så vidt mulig skånes. Gydebanker frigøres for vegetation Metode 4 Gennemgang af vandløbet for væltede træer Metode 4 anvendes udelukkende på Skjern Å for at sikre kanosejladsen. Arbejdet består i, at træer og grene der er væltet eller på anden måde ligger/hænger ud i vandløbet til gene for vandløbets frie løb og kanosejladsen, skal fjernes. Der skal på hele strækningen være en fri vandløbsbredde på 3 meter i 1,5 meters højde regnet fra vandspejlet ved "normal vandstand" Generelt For samtlige vandløbsstrækninger gælder: 1. Afskæring af grøden skal ske så tæt ved rodfæstet som muligt. 2. Vandspejlet skal være fri for grøde i den samlede skærebredde. 3. Planten Flod-Klaseskærm må ikke skæres uden aftale med vandløbsmyndigheden. 4. Ved grødeskæring i meget tørre somre med lav vandstand skal tilbudsgiveren bedømme om vandløbenes fiskebestand lider skade og kontakte udbyder for en vurdering af om grødeskæring skal indstilles. 5. For samtlige vandløbsstrækninger hele året gælder, at træer, nedfaldne grene, blade m.m. der er væltet eller på anden måde ligger/hænger ud i vandløbet til gene for vandløbets frie løb eller vedligeholdets udførsel skal bortskæres eller fjernes. Ikast-Brande Kommune Side 16 af 19

18 6. Grene skal afskæres ved stammen eller helt inde ved vandløbets sider, uanset den i tilbudslistens fastsatte skærebredde. 7. Afskårne grene, buske og træer skal lægges på samme bred, hvor de har rodfæste, og således at de ikke kan falde tilbage i vandløbet heller ikke ved senere høj vandstand, blæst eller regn. Hvis ikke andet er aftalt, tilfalder eventuelle træstammer/brænde den pågældende lodsejer. 4.3 Optagning og fjernelse af grøde, fremmedlegemer m.m. Det påhviler entreprenøren at opsamle/fjerne afskåret grøde og afskårne grene. Hvor opsamling af ovennævnte materiale sker kontinuerlig, skal materialet lægges indenfor arbejdbæltet (indtil 8 meter fra kronekant), således, at materialet ikke kan falde tilbage i vandløbet heller ikke ved senere højvande, blæst eller regn. Det vil sige minimum 1 meter fra vandløbets øverste kant (kronekant). Lagtykkelsen af opsamlet materiale må ikke overstige 10 cm og materialet skal så vidt muligt fordeles på begge sider af vandløbet. Endvidere må henlagt materiale ikke beskadige eller tage strømmen fra kreaturhegn. Giftige planter som Gifttyde og Bittersød Natskygge må ikke henlægges på arealer med græssende husdyr. Alle for vandløbets fremmede emner såsom plastik, sække, cykler, flasker og lign. opsamles fra vandløbet og afleveres på nærmeste genbrugsstation i Ikast-Brande Kommune. Dette arbejde skal være indeholdt i enhedspriserne. De på kortbilag 6 viste optagningspladser med adgangsveje må kunne forventes benyttet af entreprenøren under forudsætning af, at eventuelle beskadigelser udbedres, og at der udføres normal vedligeholdelse af pladser og adgangsveje. Benyttelsen af optagningspladser aftales mellem pladsens ejer og udbyder, og der kan forekomne ændringer inden sæsonstart. Anvendes andre lokaliteter til optagning af materiale, må aftale herom ske entreprenør og lodsejer imellem. Hvor grøden opsamles ved optagningspladser, skal opsamling fra vandløbet ske hurtigst muligt indenfor en frist på 24 timer. Det opsamlede materiale skal fjernes inden det begynder at afgive ensilagelignende væsker dog inden 2 kalenderdage efter endt optagning. Det fjernede materiale skal placeres på fast plads med afløb til tank eller lignende, eller spredes miljømæssigt forsvarligt jf. bekendtgørelse nr. 814 af den om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Materialer til brug for etablering af grødespærringer, kan i entrepriseperioden efter endt brug henlægges på ovennævnte viste pladser. Materialerne skal fjernes fra området ved entreprisens udløb. Forhold vedrørende optagningspladsernes stabilitet m.v. er bygherren uvedkommende. Ikast-Brande Kommune Side 17 af 19

19 Det påhviler entreprenøren at bortskaffe det fra vandløbsvedligeholdelsen kommende og optagne materiale på forsvarlig måde. Eventuelle udgifter til leje af opbevaringsplads og/eller spredning af materiale skal være indeholdt i tilbudssummen. Grøde der driver sammen udenfor optagningspladserne kan optages det pågældende sted, og fjernes i lighed med grøde, der samles på optagningspladserne. Det påhviler tilbudsgiveren i forbindelse med grødeskæring at fjerne ophobet materiale ved broer, underløb, stemmeværker, stryg eller lignende uanset materialets oprindelse. 4.4 Dambrug Inden grødeskæringen påbegyndes, skal tilbudsgiveren give underretning herom til ejer eller bruger af dambrug, der ligger indtil 6 km nedstrøms på den pågældende strækning. Dambrugene fremgår af vedlagte kortmateriale bilag 6. Yderligere oplysninger fås ved kontraktindgåelse. Underretning om grødeskæringens påbegyndelse skal gives med mindst en uges varsel jf. vandløbslovens 3 stk. 3. Forholdsregler med smitteoverførsel fra vandløb til vandløb eller opstrøms dambrug i samme vandløb skal iagttages. Vejledning gives ved opstart. 4.5 Materiel m.m. Til afskæring af grøde kan anvendes le, grødeskærebåd eller mejekurv. Det fremgår af tilbudslisten hvilken metode og dermed materiel, der må anvendes på hver enkelt strækning. Til afskæring af buske og træer kan anvendes håndsav eller motorkædesav efter eget skøn. Materiel til optagning, fjernelse og spredning af afskåret materiale samt fjernelse af væltede træer m.m. kan vælges frit. Materiel til brug for grødespærring placeret i vandløbet skal fjernes herfra umiddelbart efter udførelse og godkendelse af hvert års sidste termin. Materiel til brug for grødespærring, som efterlades i vandløbet mellem terminerne, skal fjernes såfremt materiellet giver anledning til ophobning af afskåret grøde, fremmedlegemer eller andet materiale. Det påhviler entreprenøren at behandle grødeskæringsmateriel således, at smittefare og smitteoverførsel hindres, jvf. bestemmelserne i bekendtgørelse 755 af den om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk Ikast-Brande Kommune Side 18 af 19

20 4.6 Oprensning af sandfang Placeringen af sandfang i Ikast-Brande Kommune fremgår af kortmaterialet bilag 6. Sandfangene kan variere i størrelse og de opgraves normalt 2 gange årligt. Opgravning sker efter anmodning og nærmere anvisning af udbyder. Opgravet materiale spredes på omgivende arealer efter nærmere anvisning af udbyder, eller bortkøres i enkelte tilfælde. I så fald afregnes bortkørsel som ekstraarbejder efter aftale med udbyder. 4.7 Ekstraarbejder Efter anmodning fra udbyder kan der iværksættes en række supplerende ydelser. Eksempelvis kan der iværksættes rydning af træer udover det nødvendige for vandløbsvedligeholdelse. Arbejdet aftales nærmere med tilsynet, og afregnes efter medgået tid, idet entreprenøren skal kunne fremkomme med et overslag på arbejdets omfang. Opgravning af sandaflejringer foretages normalt ikke, og kun efter anmodning og nærmere anvisning af udbyder. Ved evt. oprensning fjernes kun sand- og mudderaflejringer. Grus og sten må ikke fjernes. Opgravet materiale jævnes så vidt muligt på begge sider af vandløbet i en lagtykkelse på maksimalt 10 cm. Gravearbejderne samles så vidt muligt, så de udgør en hel arbejdsdag. 4.8 Andet: Weils syge Opmærksomheden henledes på Weils syge ved arbejde i vandløb. Inkubationstid (varighed fra smitte til sygdoms begyndelse): 3 17 dage. Sygdommen begynder pludselig, med kulderystelser, høj feber, medtaget almentilstand, hovedpine, kvalme og muskelsmerter. Der kan forekomme opkastninger og muskelkrampe. Efter nogle dages forløb kan der yderligere udvikle sig gulsot og svigtende urinproduktion. Tidlig iværksat behandling (før 3. sygdomsdag) er af afgørende betydning for hurtig og sikker helbredelse. Ikast-Brande Kommune Side 19 af 19

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere