EU-UDBUD 2013/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2013/S 049079834"

Transkript

1 EU-UDBUD 2013/S Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering Udbudsmaterialets opbygning Opgavens omfang Udbudsform og tidsplan Udvælgelseskriterier og kvalifikationskrav Tilbudsfrist Spørgsmål til udbudsmaterialet Særlige betingelser (SB) Aftalegrundlag Produkt-, person- og ansvarsforsikring Entreprisens udførelse Ændringer i arbejdet Tilsyn og arbejdsledelse Udbyders betalingsforpligtigelser Tidsfrister og forsinkelse Bod Tilsyn og færdigmelding Misligholdelse og mangler ved arbejdet Udbyders hæveret Tvister Dokumentation Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AB) Opgavens omfang Vedligeholdelsesmetoder Metode Metode Metode Metode Generelt Optagning og fjernelse af grøde, fremmedlegemer m.m Dambrug Materiel m.m Oprensning af sandfang Ekstraarbejder Andet: Weils syge Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Tilbudsliste Ark vedr. eventuelle forbehold Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Terminer for alle vandløb Ordforklaring til vandløbskort Oversigtskort med dambrug, sandfang og grødeoptagningspladser Vedlagt Mappe med vandløbskort Ikast-Brande Kommune

3 1 Orientering 1.1 Udbudsmaterialets opbygning Udbudsmaterialet er opbygget i 1 mappe med fælles bestemmelser for samtlige entrepriser, omfattende en orientering om udbuddet, særlige betingelser (SB), dokumentation, almindelige arbejdsbeskrivelser (AB), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) samt 6 bilag, indeholdende tilbudsliste, formularer og oversigtskort. Desuden findes der en mappe med samtlige vandløbskort, der kan anvendes i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Alt materiale samt evt. kommende rettelsesblade fremgår af kommunens hjemmeside på: Vedlagte udbud omfatter vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune i sæson Tilbudslisten er opdelt i 12 geografiske vandløbssystemer, som ligeledes fremgår af oversigtskortet, bilag 6. Der skal afgives et samlet tilbud på alle 12 områder. Aftalen skal dække behovet i perioden sæsonerne 2013, 2014 og 2015 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Valg af leverandør er ikke afsluttet før kontrakten er underskrevet af begge parter. Tilsynet med entreprisernes udførelse varetages af Ikast-Brande Kommune, Vandløbsgruppen. 1.2 Opgavens omfang Udbuddet omfatter vedligeholdelse af 380 km offentlige vandløb med følgende entrepriser: Grødeskæring med le i 208 km vandløb Grødeskæring med mejekurv i 107 km vandløb Grødeskæring med grødeskærebåd i ca. 65 km vandløb Gennemgang af ca. 15 km vandløb for væltede træer Optagning, håndtering og bortkørsel af afskåret grøde og fremmedlegemer årlige tømninger af 48 sandfang Diverse ad hoc opgaver i form af fjernelse af bevoksning langs vandløb, væltede træer, oprensning af tilsandede vandløbsstrækninger mv. Dokumentation af arbejdets udførelse Kvalitetssikring Ikast-Brande Kommune Side 2 af 19

4 1.3 Udbudsform og tidsplan Arbejdet udbydes som offentligt udbud og som samlet entreprise. Udbudsbekendtgørelsen er afsendt den 04. marts 2013 og er bekendtgjort som EUudbud 2013/ i Den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende) i overensstemmelse med Konkurrrencestyrelsens bekendtgørelse og jf. EU s Tjenesteydelsesdirektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Tilbudslisten skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar. Foruden tilbudslisten skal der fremsendes de oplysninger, der fremgår af afsnit 1.4. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet, og samtlige poster i tilbudslisten skal udfyldes, for at tilbuddet regnes for konditionsmæssig. Al kommunikation mellem ordregiver og leverandør i tilbudsperioden, under kontaktforhandlinger samt efterfølgende entrepriseperiode skal foregå på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Fremsendt tilbudsliste og tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå bilag 2, forbehold med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Der kan ikke tages forbehold overfor kontraktvilkår, i givet fald vil tilbuddet blive kasseret som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 1.4 Udvælgelseskriterier og kvalifikationskrav Ordregiver ønsker, at der foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Det er hensigten, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem leverandører, der er egnede til at varetage opgaven. Foruden de valgte udvælgelseskriterier skal der til tilbuddet vedlægges dokumentation for erklæring om forfalden ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lov nr af 21. december Bilag 3 skal anvendes til denne erklæring. Følgende kriterier, skal være opfyldt og dokumenteret ved tilbudsgivningen, idet der ved anvendelse af underleverandør kan medregnes dennes kvalifikationer, referencer og materiel: Ikast-Brande Kommune Side 3 af 19

5 1 Dokumentation for at minimum 5 medarbejdere har gennemført anerkendt åmandsuddannelse af mindst 2 dages varighed på f.eks. Ferskvandscentret i Silkeborg, i AMU-skolernes regi eller Skovskolen. 2. Minimum 5 referencer for firmaets tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. Referencerne skal pr. år kunne dække minimum 25 km vedligeholdelse med båd, 50 km med mejekurv og 100 km med håndredskaber. 3. Tilbudsgiver skal råde over minimum 2 stk. grødeskærebåde, 2 stk. gravemaskiner og 2 stk. mejekurve. Kan minimumskriterierne opfyldes, betragtes tilbuddet som værende konditionsmæssig, og der konkurreres herefter på laveste pris. 1.5 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU 2013/ vandløbsvedligeholdelse. Tilbuddet skal være fremsendt anbefalet eller afleveret personligt senest d kl. 12:00 på følgende adresse: Ikast-Brande Kommune Miljøafdelingen Centerparken Brande att.: Jan Sørensen Det er vigtigt, at tilbudsgiver sikrer, at tilbuddet er fremme rettidigt og på den anførte adresse, enten det sendes pr. anbefalet post eller afleveres personligt. Tilbud, som ikke er rettidigt fremme, indgår ikke i vurderingen. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbuddet skal være gældende 60 dage fra tilbudsfristen. I henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, offentliggøres resultatet af tildelingsproceduren til EF-tidende. Samtlige bydende får direkte skriftlig besked. Ikast-Brande Kommune Side 4 af 19

6 1.6 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud bedes rettes skriftligt til med emnet: "Spørgsmål - vedligeholdelse af offentlige vandløb i IBK. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret fremgå af hjemmesiden Derforuden afholdes der for interesserede bydende et orienteringsmøde/spørgemøde den 22. marts 2013 kl. 10:00-12:00 på Brande Rådhus, Centerparken 1, 7330 Brande i Projektrummet Samlet set ser tidsplanen således ud: Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende: 04. marts 2013 Spørgemøde 22. marts 2013; 10:00 Sidste frist for uddybende spørgsmål 5. april 2013; kl. 10:00 Sidste frist ud udsendelse af svar på spørgsmål 8. april 2013 Sidste frist for modtagelse af tilbud 15. april 2013; 12:00 Tilbudsvurdering uge 16 Forventet beslutning om leverandørvalg uge 16 Stand still periode uge Opstart af entreprise maj/juni 2013 Ikast-Brande Kommune Side 5 af 19

7 2 Særlige betingelser (SB) 2.1 Aftalegrundlag Ad 1.1 Nærværende særlige betingelser (SB) er et supplement til betingelserne i AB92 Ad 2.2 Grundlaget for entreprisen og for afgivelse af bud er i prioriteret rækkefølge: - Rettelsesblade, idet yngste dokument går forud. - Særlige betingelser (SB) - Dokumentation - Almindelig arbejdsbeskrivelser (AB) - Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) - Udarbejdede kort - Tilbudslisten - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer, AB92 Gældende bekendtgørelser, vedtægter, regulativer m.m. skal følges. Ansvar i henhold til Bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 vedrørende lov om arbejdsmiljø påhviler entreprenøren. Ad 2.3 Tidsplanen fremgår af afsnit 1.6 i orientering. Ad 2.6 Tilbud skal afleveres på den udleverede tilbudsliste i 1 eksemplarer med alle positioner udfyldt. Ad 3.1 Hvis flere byder i forening skal det fremgå med hvem, bygherren kan forhandle med bindende kraft for alle prisgivere. Ad 3.3 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af udbyder og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Ad 3.4 Det forudsættes, at de bydende forinden tilbuddet afgives har gjort sig bekendt med forholdene i arbejdsområderne. Ad 3.5 Vedståelsesfristen er 40 dage fra licitationsdagen. Ikast-Brande Kommune Side 6 af 19

8 2.2 Produkt-, person- og ansvarsforsikring Ad 6 Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Ad 7 Udbyder tegner heller ikke særlig sikkerhedsstillelse. Ad 8.3 Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Ved beskadigelse eller ødelæggelse af afmærkninger, fikspunkter eller lignende, skal entreprenøren, hvis der ikke er forsikringsmæssig dækning herfor, afholde udgiften. Markskader og skader på diger, veje, broer og andet, som opstår i forbindelse med entreprenørens færdsel med materiel er udbyder uvedkommende, og skal udbedres/erstattes af entreprenøren. Udbyder er heller ikke erstatningsansvarlig for skader tilbudsgiver kommer til at forvolde på 3. mands ejendom eller ejendele, i forbindelse med opgavens udførelse. 2.3 Entreprisens udførelse Ad 9.1 Arbejdsplan med tidsplan over arbejdets udførelse afleveres af entreprenøren til udbyderen senest 1 måned efter entrepriseaftalens indgåelse. Arbejdsplanen skal ligge indenfor de terminer, der er vedlagt som bilag 4. Beskrivelse af arbejdsplan fremgår af kapital 2.7. Ad. 9.2 Kortmateriale over vandløbenes placering og stationering fremgår af den vedlagte mappe med vandløbskort. Det skal bemærkes, at vandløbene kan være stationeret både medstrøms og modstrøms afhængigt af, om vandløbet tidligere var amtsvandløb eller kommunevandløb. Ad 10 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelserne i udbudsmaterialets afsnit 4. Entreprenøren må anvende angivne materieltyper, ligesom de angivne grødeoptagningspladser må anvendes. Materiellet skal være egnet til de pågældende opgaver, således at arbejdet kan udføres til de fastsatte terminer, og uden at der sker skade på vandløbene. Ad 11.1 Den valgte entreprenør og eventuelle underentreprenører skal deltage i et opstartsmøde inden entrepriseopstart. Her skal entreprenørens tidsplan gennemgås. Det vurderes, at opstartsmøde kan tage 4-5 timer. Derudover må det forventes, at entreprenøren skal deltage i en gennemgang af 3-4 udvalgte vandløbsstrækninger hvert år, samt 2 årlige møder om aftenen med deltagelse vandløbslaug. Udgifter til opstartsmøde og gennemgang af vandløbsstrækninger samt deltagelse i vandløbslaug skal være indeholdt i tilbuddet. Ikast-Brande Kommune Side 7 af 19

9 2.4 Ændringer i arbejdet Ad 14 Udbyder forbeholder sig ret til at forlange ekstra terminer udført på delstrækninger. En delstrækning kan minimum udgøre 1000 meter. Afregning sker på baggrund af meterpris for den pågældende strækning med samme metode. De oplyste vandløbslængder i tilbudslisten er angivet ud fra opmålinger til regulativerne for vandløbene. Længderne kan på grund af de stadige forandringer i vandløbene variere indenfor et snævert interval. Der vil ikke blive korrigeret for disse forandringer hverken i opad eller nedadgående retning. Det skal bemærkes, at enkelte vandløb har et ændret forløb i forhold til kortbilagene på grund af indskudte okkerbassiner og motorvejsarbejder m.m. Såfremt der i et vandløb konstateres manglende dybde og/eller bredde, så der skal foretages maskinoprensning, kan den sædvanlige vedligeholdelse suspenderes. Såfremt det i forbindelse med udarbejdelsen af vandplaner i forhold til vandrammedirektivet, nye regulativer, i forbindelse med restaureringsprojekter eller undersøgelser i vandløb bliver nødvendigt med en ændret vedligeholdelsespraksis for nogle vandløb, kan sådanne vandløb udgå af leverancen. Udbyder forbeholder sig ret til frit at lade vandløbsstrækninger udgå, dog kan der ikke udtages flere vandløb af entreprisen end svarende til 20 % af tilbudssummen. Hvilke vandløb, der ønskes udtaget af tilbudssummen for det pågældende vandløbsopland skal varsles med 2 måneder. Ingen mer- eller mindreydelser må påbegyndes før udbyders accept. I modsat fald kan udbyder afvise at betale sådanne arbejder. 2.5 Tilsyn og arbejdsledelse Ad 17.1 Tilsyn med arbejdets udførelse varetages af Ikast-Brande Kommune, Miljøafdelingen, Vandløbsgruppen. Tilbudsgiveren eller dennes stedfortræder skal kunne deltage i tilsynet uden kompensation på udbyders forespørgsel. Tilbudsgiveren eller dennes stedfortræder skal kunne træffes telefonisk. Tilbudsgiveren skal meddele tilsynet, hvilket telefonnummer denne kan træffes på. Evt. ændringer af telefonnumre skal meddeles tilsynet. Ad 18.1 Til ledelse og koordinering af, samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende aktiviteter. Arbejdslederen skal havde det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre det krævede arbejde. De af entreprenørens eller hans underentreprenørers formænd eller folk, som ved deres adfærd giver berettiget grund til klage, skal på tilsynets forlangende fjernes fra arbejdspladsen. Det er leverandørens ansvar, at alle medarbejdere til enhver tid er instrueret i beskrevne vedligeholdelsesmetoder og miljøvenlig grødeskæring. Ikast-Brande Kommune Side 8 af 19

10 2.6 Udbyders betalingsforpligtigelser Ad 22 Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent Jan Sørensen EAN nr Opgavebeskrivelse og antal (refereret til tilbudslisten) Fakturabeløb De angivne enhedspriser på tilbudslisten (ekskl. moms) er gældende indtil Priserne kan herefter reguleres én gang for hver af de følgende sæsoner med udgangspunkt i Reguleringsindekset for jordarbejder. Supplerende ydelser indenfor denne rammekontrakt følger samme prisregulering. Eventuelle udgifter til leje af opbevaringsplads og/eller spredning af materiale skal være indeholdt i tilbudssummen. Betalingsbetingelsen er 20 dage fra modtagelse af korrekt e-faktura.' Udbetaling for vedligeholdelse af en vandløbsstrækning kan først finde sted, når arbejdet på den anførte strækninger, er fuldt udført, herunder indtastning i datasystem samt endeligt godkendelse af tilsynet. Opgørelse af arbejder udføres på grundlag af tilbudslisten. 2.7 Tidsfrister og forsinkelse Ad 24.1 På tilbudslisterne er angivet tidsfristerne for vedligeholdelsen af vandløbene ifølge regulativerne. Samlet plan over terminerne for samtlige vandløb er angivet på bilag 4. På baggrund af denne plan, skal der udarbejdes en arbejdsplan for grødeskæring i hvert vandløb med angivelse af intervaller på 2-3 uger. Arbejdspladsen skal afleveres senest 1 måned efter kontraktindgåelse. Det er hensigten, at arbejdsplanen lægges ud på kommunens hjemmeside med angivelse af klare forbehold for ændringer. Det vil være entreprenørens ansvar at arbejdsplanen overholdes gennem grødesæsonen. Ved manglende overholdelse af arbejdsplan og terminer i regulativet fastsættes bod jvf. afsnit 2.8. Entreprenøren kan under grødesæsonen ændre arbejdsplanen efter godkendelse af udbyder. Ændringer i arbejdsplanen kan ikke ske med begrundelse i manglende materiel eller mandskab, men udelukkende ved uforudsete årsager som f.eks. vejrlig, manglende eller for høj vandstand eller hensyntagen til afgrøder på nærliggende marker. Udbyder forbeholder sig ret til at forlange ekstra terminer udført for hver enkelt vandløbsstrækning, eller delstrækninger heraf. I så fald tilpasses arbejdsplanen, hvis det findes nødvendigt. Afregning sker i henhold til tilbudslisten. Ikast-Brande Kommune Side 9 af 19

11 Udbyder kan ved fare for oversvømmelser eller akut behov for sænkning af vandspejlet, kræve vedligeholdelsesarbejdet iværksat uophørligt uanset angivne terminer eller datoer herfor. Evt. afbrydelse af igangværende arbejder, herunder valg af hvilke terminer eller tilbudsstrækning, der umiddelbart skal stilles i bero, aftales tilbudsgiveren og udbyder imellem. For afbrydelsen ydes ingen kompensation udover fristforlængelse. 2.8 Bod Ad 25.2 Hvis den enkelte regulativmæssige termin fraviges uden forudgående aftale med udbyder, fastsættes dagbøder på 2000 kr./dag, indtil arbejdet er udført. Udgift hertil fraregnes i tilbudssummen for den pågældende vandløb, samt om nødvendigt i den samlede tilbudssum. Såfremt det konstateres, at arbejdsplanen ikke overholdes, fastsættes bod på kr. per vandløb, hvor tidsfristen overskrides. Boden gentages, såfremt overtrædelsen gentages for det enkelte vandløb. Såfremt entreprenøren overholder arbejdsplanen, udbetales hver måned bonus på kr. I alt kan der udbetales kr. gennem grødesæsonen (juni, juli, august, september, oktober og november). 2.9 Tilsyn og færdigmelding Ad 28.1 Færdigmelding af de enkelte vandløbsdelstrækninger samt bemærkninger foretages via en af udbyder udarbejdet hjemmeside senest 14 dage efter arbejdet er påbegyndt. Når færdigmeldingen er udført, antages det, at tilbudsgiver har godkendt den pågældende strækning. Strækninger hvor der af den ene eller anden grund ikke kan vedligeholdes, kan ikke færdigmeldes uden aftale med tilbudsmodtager. Ved færdigmelding af strækninger hvor der er delstrækningen der ikke kan vedligeholdes på grund af bevoksninger i arbejdsbæltet, eksempelvis under vedligeholdelse med mejekurv, skal det fremgå af færdigmeldingen hvilke delstrækninger der er undladt med opgivelse af det nøjagtige stationsnummer for de enkelte beplantninger. Ved ekstraopgaver og løbende ad hoc opgaver færdigmeldes opgaven efter endt udførelse via på et af tilbudsmodtager udført arbejdsark. Manglende aflevering af dokumentation for arbejdets udførsel anses for en væsentlig mangel. Ikast-Brande Kommune Side 10 af 19

12 2.10 Misligholdelse og mangler ved arbejdet Ad 31 Enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal tilbudsgiver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette, og tilbudsgiver skal ved samme lejlighed underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad tilbudsgiver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Dersom tilbudsgiver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i eksempelvis ved gentagne kassationer, forsinkelser, fejlagtig udførelse af opgaven, overskridelse af terminsfrister m.m. der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten. Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Såfremt tilbudsgiver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer tilbudsgiver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis denne selv havde udført opgaven. I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede Udbyders hæveret Ad 40 Udbyder kan efter skriftligt påkrav hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt entreprenøren foretager væsentlig eller akkumuleret misligholdelse af kontrakten. En akkumuleret misligholdelse udgøres af gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser for så vidt angår samme forhold. Udbyder kan endvidere efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt entreprenøren begæres under konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, eller befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at entreprenøren ikke i fremtiden vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud. Ikast-Brande Kommune Side 11 af 19

13 2.12 Tvister Ad. 45 Alle tvistigheder - herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkning af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse - skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsningen af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, med mindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende kontrakt, afgjort ved voldgiftsretten Ikast-Brande Kommune Side 12 af 19

14 3 Dokumentation Entreprenøren er ansvarlig for at der gennemføres konsekvent kvalitetsstyring af arbejdet. Tilbudslisten indeholder ikke særskilte poster til kvalitetsstyring. Alle udgifter til gennemførelse af den nødvendige dokumentation, skal være indeholdt i de enkelte poster. I forbindelse med kontraktindgåelse aftales der endeligt mellem entreprenør og udbyder, hvorledes tilbagemeldingen foretages på kommunens hjemmeside. Entreprenøren skal minimum anføre følgende: Angivelse af start- og slutdato for den udførte grødeskæring Angivelse af bemærkninger, som åmændene har noteret sig i forbindelse med grødeskæringen. Ved hver bemærkning angives ca. stationering samt dato. Vandløbene skal ikke gennemgås fra land, men umiddelbare, synlige aspekter i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet, skal noteres. Det kan dreje sig om følgende: - Usædvanlig kraftig vækst af stivstænglet vegetation - Forekomster af Bjørneklo - Væsentlige sandaflejringer - Oplysninger om nedskredne brinker, væltede træer - Konstatering af forureninger ved luft, oliefilm mv. på vandoverfladen. - Ulovlige ruser mv. Udover entreprenørens dokumentation af arbejdet samt notering af særlige bemærkninger til vandløbene, udfører Ikast-Brande Kommune stikprøvekontrol af det udførte arbejde. Ikast-Brande Kommune Side 13 af 19

15 4 Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AB) 4.1 Opgavens omfang Udbuddet omfatter om tidligere omtalt vedligeholdelse af 280 km offentlige vandløb med følgende entrepriser: Grødeskæring med le i 208 km vandløb Grødeskæring med mejekurv i 107 km vandløb Grødeskæring med grødeskærebåd i ca. 65 km vandløb Gennemgang af ca. 15 km vandløb for væltede træer Optagning, håndtering og bortkørsel af afskåret grøde og fremmedlegemer 2 årlige tømninger af 48 sandfang Diverse ad hoc opgaver i form af fjernelse af bevoksning langs vandløb, væltede træer, oprensning af tilsandede vandløbsstrækninger mv. Opgaven er inddelt i følgende 12 geografiske oplande: 1. Fjederholt Å - system opstr. Elkjær Bæk 2. Fjederholt Å - system nedstr. Elkjær Bæk 3. Brande Å - system 4. Skjern Å - system 5. Holtum Å - system 6. Karstoft Å - system 7. Omme Å - system 8. Døvling Bæk - system 9. Storå - system opstr. Højris Bro 10. Storå - system nedstr. Højris Bro 11. Karup Å - system 12. Mattrup Å - system Beliggenheden af vandløbene, grødeopsamlingspladser, sandfang, dambrug, okkeranlæg m.m. fremgår af oversigtskortet, bilag 6 samt de vedlagte vandløbskort Ikast-Brande Kommune Side 14 af 19

16 4.2 Vedligeholdelsesmetoder Der er med hensyn til valg af metode primært taget udgangspunkt i målsætningen og regulativerne for vandløbene. Målsætningen for vandløbene fremgår af Regionplan 2005 for det tidligere Ringkøbing og Vejle Amt, og heri er også beskrevet anbefalinger af vedligeholdelsen i forhold til målsætningen. Der tages forsat udgangspunkt i disse planer, idet de statslige vandplaner på nuværende tidspunkt ikke er juridisk gældende. Vandløbenes grøde og bredvegetation skal skæres som anført på tilbudslisten under kolonnen metode, der primært referer til vandløbsstrækningens målsætning. Der anvendes 4 metoder, idet metode 0 anvendes på strækninger, hvor der ikke er vedligeholdelse. Metoden 0 indgår ikke i tilbudslisten. Metode 1-3 angiver brug af henholdsvis el, mejekurv og grødeskæringsbåd. De strækninger, hvor der er tillige skal udføres kantskæring, er angivet særskilt. For Skjern Å gælder specifikt, at der ikke skal skæres grøde, men alene fjernes træer m.m. Disse strækninger angives med metode 4. Skærebredden i tilbudslisten kan være angivet både som et interval eller som en fast bredde. Ved intervalinddelingen gælder her at største skærebredde skal skæres ved udløb af strækningen og skærebredden mindskes jævnt over strækningen for at nå den mindste skærebredde ved udspring af strækningen. Flere vandløb har 2 årlige grødeskæringer. Her gælder, at der skal forløbe mindst 1 måned mellem 1. og 2. grødeskæring. Alle 4 vedligeholdelsesmetoder skal foretages af uddannet personale eller under vejledning af personer, der har gennemført åmandsuddannelsen Metode 1 Grøden skæres med hånd i den angivne skærebredde. Metode 1 anvendes i mindre vandløb med en fiskevandsmålsætning. Vandløbets grøde fjernes som hovedregel aldrig fuldstændigt, idet der kan efterlades grødebræmmer langs siderne af vandløbet eller grødeøer i midten, således at der dannes en strømrende, der skiftevis ligger i vandløbets venstre og højre side med en bølgelængde på gange vandløbsbredden. Grøde skæres selektivt, således at hurtigvoksende vandplanter fjernes i fuld bundbredde (bl.a. Tagrør, pindsvineknop sp., Smalbladet Mærke og lignende), mens langsomtvoksende og sjældne vandplanter (Vandaks sp., Brudelys, Vandranke, Vandspir o.s.v.), så vidt mulig skånes. Gydebanker frigøres for vegetation og vegetationens rodfæste fjernes. Såfremt der er angivet i tilbudslisten, at kant og bredvegetationen skæres, må dette udføres med maskine. Kantvegetation skæres indtil kronekant. Ikast-Brande Kommune Side 15 af 19

17 4.2.2 Metode 2 Grødeskæringen må udføres med maskine i den angivne skærebredde. Metode 2 anvendes ved vandløb med en målsætning på C og derunder. Det tilstræbes, at grøden skæres i en strømrende (vandløbets dybeste del), idet der dog kan efterlades enkelte grødepartier langs begge bredder, her tænkes primært på langsomtvoksende eller sjældne arter, hvis disse er repræsenteret i vandløbet. Synlige gydebankerne frigøres helt for vegetation. Mejekurven må ikke opgrave vandløbsbunden og brinker. Kantvegetationen slås, såfremt dette er angivet i tilbudslisten Metode 3 Grødeskæringen udføres med grødeskærebåd Metode 3 anvendes ved store vandløb uanset målsætning. Det tilstræbes, at grøden skæres i en strømrende (vandløbets dybeste del), idet der dog kan efterlades grødepartier langs bredder eller grødeøer. Grøde skæres så vidt muligt selektivt, således at hurtigvoksende vandplanter fjernes (bl.a. Tagrør, pindsvineknop sp., Smalbladet Mærke og lignende), mens langsomtvoksende og sjældne vandplanter (Vandaks sp., Brudelys, Vandranke, Vandspir o.s.v.), så vidt mulig skånes. Gydebanker frigøres for vegetation Metode 4 Gennemgang af vandløbet for væltede træer Metode 4 anvendes udelukkende på Skjern Å for at sikre kanosejladsen. Arbejdet består i, at træer og grene der er væltet eller på anden måde ligger/hænger ud i vandløbet til gene for vandløbets frie løb og kanosejladsen, skal fjernes. Der skal på hele strækningen være en fri vandløbsbredde på 3 meter i 1,5 meters højde regnet fra vandspejlet ved "normal vandstand" Generelt For samtlige vandløbsstrækninger gælder: 1. Afskæring af grøden skal ske så tæt ved rodfæstet som muligt. 2. Vandspejlet skal være fri for grøde i den samlede skærebredde. 3. Planten Flod-Klaseskærm må ikke skæres uden aftale med vandløbsmyndigheden. 4. Ved grødeskæring i meget tørre somre med lav vandstand skal tilbudsgiveren bedømme om vandløbenes fiskebestand lider skade og kontakte udbyder for en vurdering af om grødeskæring skal indstilles. 5. For samtlige vandløbsstrækninger hele året gælder, at træer, nedfaldne grene, blade m.m. der er væltet eller på anden måde ligger/hænger ud i vandløbet til gene for vandløbets frie løb eller vedligeholdets udførsel skal bortskæres eller fjernes. Ikast-Brande Kommune Side 16 af 19

18 6. Grene skal afskæres ved stammen eller helt inde ved vandløbets sider, uanset den i tilbudslistens fastsatte skærebredde. 7. Afskårne grene, buske og træer skal lægges på samme bred, hvor de har rodfæste, og således at de ikke kan falde tilbage i vandløbet heller ikke ved senere høj vandstand, blæst eller regn. Hvis ikke andet er aftalt, tilfalder eventuelle træstammer/brænde den pågældende lodsejer. 4.3 Optagning og fjernelse af grøde, fremmedlegemer m.m. Det påhviler entreprenøren at opsamle/fjerne afskåret grøde og afskårne grene. Hvor opsamling af ovennævnte materiale sker kontinuerlig, skal materialet lægges indenfor arbejdbæltet (indtil 8 meter fra kronekant), således, at materialet ikke kan falde tilbage i vandløbet heller ikke ved senere højvande, blæst eller regn. Det vil sige minimum 1 meter fra vandløbets øverste kant (kronekant). Lagtykkelsen af opsamlet materiale må ikke overstige 10 cm og materialet skal så vidt muligt fordeles på begge sider af vandløbet. Endvidere må henlagt materiale ikke beskadige eller tage strømmen fra kreaturhegn. Giftige planter som Gifttyde og Bittersød Natskygge må ikke henlægges på arealer med græssende husdyr. Alle for vandløbets fremmede emner såsom plastik, sække, cykler, flasker og lign. opsamles fra vandløbet og afleveres på nærmeste genbrugsstation i Ikast-Brande Kommune. Dette arbejde skal være indeholdt i enhedspriserne. De på kortbilag 6 viste optagningspladser med adgangsveje må kunne forventes benyttet af entreprenøren under forudsætning af, at eventuelle beskadigelser udbedres, og at der udføres normal vedligeholdelse af pladser og adgangsveje. Benyttelsen af optagningspladser aftales mellem pladsens ejer og udbyder, og der kan forekomne ændringer inden sæsonstart. Anvendes andre lokaliteter til optagning af materiale, må aftale herom ske entreprenør og lodsejer imellem. Hvor grøden opsamles ved optagningspladser, skal opsamling fra vandløbet ske hurtigst muligt indenfor en frist på 24 timer. Det opsamlede materiale skal fjernes inden det begynder at afgive ensilagelignende væsker dog inden 2 kalenderdage efter endt optagning. Det fjernede materiale skal placeres på fast plads med afløb til tank eller lignende, eller spredes miljømæssigt forsvarligt jf. bekendtgørelse nr. 814 af den om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Materialer til brug for etablering af grødespærringer, kan i entrepriseperioden efter endt brug henlægges på ovennævnte viste pladser. Materialerne skal fjernes fra området ved entreprisens udløb. Forhold vedrørende optagningspladsernes stabilitet m.v. er bygherren uvedkommende. Ikast-Brande Kommune Side 17 af 19

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere