Tid: 9. maj 2015 kl Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30"

Transkript

1 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start Formalia del 1 Nationalt B: Valg af mødeleder D&B: HB mødetemaer jf. forretningsorden v. Karin D&B: Justering af national og international aktivitetsplan v. Anders : D: Proces for aflysning af aktiviteter v Karin O: Nyt fra kontoret Økonomi O: Status på økonomi Budgetopfølgning - Nyt udgiftsbilag D&B: Brug af budgetteret overskud Udvalg O: Valg til udvalg i september v. Josefine O: JB: Tivoli Dag O&D: JB: Pathways O: Risk Management over sommeren Frokost Lokalforeninger O: Status over stabe 2016, bordet rundt Kommunikation D&B: Fremtid for medlemssystemet v Anders D&B: Valg af hjemmeside-udbyder v Anders O: Merchandise v. Charlotte Fussing Internationalt O: Nyt fra CISV International - Global Conference - Motions fra CISV Int Formalia del 2 B: Valg af mødeleder til næste HB Evt

2 Til stede: Josefine Magnussen, Frederikke Blemings, Cecilie Rasmussen, Mia Engell, Anne Lise Kappel, Anders Wulff Kristiansen, Karin Kjær Madsen, Laura Meldgård, Zandra Warmberg, Jakob Løland, Søren Løland, Winnie Ramsing, Birgitte Guldbrandsen, Alex Hendriksen Udover HB medlemmer er Lene Holdgaard, formand for Youth Meeting udvalget mødt op som observatør og Kenneth Schou deltog under punktet Risk Management.

3 Formalia del 1 B: Valg af mødeleder B: Karin vælges som mødeleder D&B: HB mødetemaer jf. Forretningsorden v. Karin Global Hosting Plan bliver vendt på de regionale møder i påsken, og CISV Danmark skal i den forbindelse kunne give input til denne plan. I den forbindelse er det uhensigtsmæssigt, at vi først diskuterer de langsigtede planer til maj Hovedbestyrelsen. Karin præsenterede kort : problematikken i årshjulet, som det ser ud nu og foreslår Hovedbestyrelsen at flytte mødetemaet om fremtidens planer til november i stedet for at have det på maj mødet. Det vil vende året rigtigt ift. planlægning af fremtidige aktiviteter. B: HB beslutter at lave en ændring i forretningsordenen, så Hovedbestyrelsen fremover har de langsigtede aktivitetsplaner på mødet i november. På maj-mødet vendes aktivitetsplaner dog fortsat for nærmeste fremtid. Søren Løland sætter sig i spidsen for at lave en plan for, hvordan vi taler strategi for det fremtidige CISV og vores aktiviteter. På septembermødet vendes disse tanker med udvalgene, så de inkluderes fuldt ud i processen. Nationalt D&B: Justering af national og international aktivitetsplan v. Anders Internationalt: Anders gennemgår aktivitetsplanen frem til 2020 og lægger op til en debat om årene frem til Der skal placeres en IPP i 2018 og en Seminar Camp i Disse erstatter som udgangspunkt en Y/M/I, medmindre lokalforeningerne har ressourcer til at afholde dem som ekstra programmer. Det blev påpeget, at der er voksende interesser for at afholde Youth Meetings. Amager lokalforening vil meget gerne have en Seminar Camp i stedet for en Børneby et af årene. Amager afholder Step Up i stedet for Børneby i 2018, og vi fortsætter derfor med 2 børnebyer og 2 Step Up frem til og med Nationalt: Amager bytter UWBB Øst i 2016 med Nykøbings ÅJBM. H-V beder om en diskussion fremadrettet om de forskellige omkostninger ved at afholde træningsweekenderne, særligt UWX. B: HB godkender Step Up til Amager i stedet for Børneby i Anders samler ændringer i det nuværende aktivitetsark, og Sara opdaterer på hjemmesiden. Seminar og IPP placeres på novembermødet. Inden novembermødet skal der samtidig samles op på udgifterne ved nationale træningsaktiviteter, så der er grundlag for en debat om eventuelle justeringer. Alle Lokalforeninger med sådanne aktiviteter bedes indsende regnskaber for de seneste år til Anne Lise Kappel.

4 D: Proces for aflysning af aktiviteter v. Karin Karin lægger op til debat om bilag 1 angående aflysninger. På forhånd har HB modtaget positive tilkendegivelser fra Børnebysudvalget og Seminar Camp udvalget om papiret. HB er positiv over for processen, der er lidt længere end tidligere set. Det skal indskrives at den nationale repræsentant skal holdes orienteret fra starten af processen. B: Karin strammer beskrivelsen af procedure op og præsenterer den endelige proces til septembermødet til godkendelse. O: Nyt fra kontoret v. Sara Børneattester: Den lokale risk manager skal være administrator på indsamling af attester, så der kun er en fra hver lokalforening, der indsender CPR-numre til Sara. HUSK: Når man har afleveret en attest, så skal man IKKE have indhentet igen. Den lokale Risk Manager checker dette før listen sendes til Sekretæren. DUF ansøgning: Der mangler kun den uafhængige revisorerklæring og underskrifter, så kan vi aflevere. Økonomi O: Status på økonomi 2015 Budgetopfølgning Anne Lise gennemgår økonomien. Grundet aflysninger, højere forventet DUF-tilskud og færre realiserede udgifter i første periode af 2015 står foreningen til et relativt højt budgetteret overskud. Det påpege, at vi ikke må generere overskud, og at det derfor er væsentligt at gå efter at ramme et nul-resultat. Nyt udgiftsbilag Nyt udgiftsbilag kommer, der skal gøre det nemmere at finde ud af for både frivillige, ansatte og revisor. Ift. flybilletter er det vigtigt at bilaget indeholder fakturaen og IKKE kun bookingen af billetten. Hovedreglen er, at man skal forestille sig, at en person udefra kigger på bilaget om et år og skal kunne afkode, hvad udgiften har været i forbindelse med. Det noteres ydermere, at hvis man bruger UNITAS til bestilling, så sendes bilaget direkte til CISV, og det er derfor vigtigt at bede Unitas om at skrive en reference på her kan med fordel henvises til det arrangement man skal deltage i. B: På septembermødet gennemgår vi kort bilaget. Det endelige bilag lægges på hjemmesiden og sendes ud i updaten.

5 D&B: Brug af budgetteret overskud Landskassereren anbefaler at allokere ca af det forventede overskud, så der stadig er en buffer på kr. til eventuelle ufoudsete udgifter. Det bliver bemærket, at der er behov for en diskussion om aktivitetstilskuddet til lokalforeningerne. Vi er begyndt at afholde flere Youth Meetings, og det opleves, at det er svært at få det til at køre rundt økonomisk, da der er en række udgifter, der er de samme uanset om lejren er på 1, 3 eller 4 uger. Der henstilles til, at landskassereren tager dette med i overvejelserne, når der skal lægges nyt budget til efteråret. B: Med beslutninger længere nede om køb af hjemmeside og medlemssystem, er der ca kr. tilbage til allokering. HB beslutter at prioritere uddannelse i medlemssystem, webshop, vedligeholdelse af kontor og pc. Daglig Ledelse administrerer disse projekter. Emnet tages op igen i november, hvor et eventuelt overskud skal tilgodese LFere. Udvalg O: Valg til udvalg i september v. Josefine Josefine er netop ved at lave en overblik over udvalgene, der kan komme ud med referatet, så alle kan danne sig et indtryk af, hvor der mangler udvalgsformænd, når vi når septembermødet. Samtidig er processen om, at udvalgsformændene skal lave et kommissorium i samme ombæring sat i gang. Karin og Sara orienterer samtidig om en proces ift. at byde velkommen nye udvalgsformænd, så der tages godt imod og de er klædt på til at løse opgaven. OPFORDRING: Send forslag om hvad introduktionerne kan indholde (fysisk(e) dag(e) på kontoret, grafiske århjul, overleveringsmøder eller lignende) til Sara, så vi kan indarbejde det i processen. O: JB: Tivoli Dag JB glæder sig til at se alle til Tivolidag. Det er d. 15. juli, kl. 15 og kommunikeres ud på alle kommunikationskanaler. H-V står for bestilling af billetter til Tivoli. O&D: JB: Pathways Frederikke og Mia orienterer HB om de ændringer, der er lagt op til fra International side. Forslag til ændringer har til formål at integrere JB i CISV og skabe en mere sammenhængende identitet for et samlet CISV. Det har til formål at skabe bedre samarbejde lokalt og nationalt om JB aktiviteter. I bilag: JB review discussion paper er det muligt at læse om forslaget i sin helhed. HB diskuterer de forskellige elementer og taler om den fremadrettede proces også ift. CISV Danmarks eget ønske om at spille ind med ideer til det endelige forslag.

6 O: Risk Management over sommeren Kenneth Skou er stedfortræder for Linda Holmberg. Han fortæller om de nye krav fra Internationalt om lokale risk managers Det må de resterende LFere meget gerne melde til Linda snarest. HB vender kort emnerne habilitet og kvalificering til at udfylde rollen. Der finde en beskrivelse internationalt, som hedder U-14 Model Role Profile - NA or Chapter Risk Manager. Derudover trænes alle de lokale risk managers d november 2015 i forbindelse med UW0 i København. Kenneth informerer kort om den plan, som er udarbejdet for bemanding over sommeren. Denne sende ud i en update og lægges på hjemmeside. RM sidder og taler om den mulighed, at Risk Manager sidder med til HB mødet, da mange emner berører udvalgsarbejdet. Det har de mulighed for ifm. den nye forretningsorden. Risk Management udvalget bedes rapportere til Daglig Ledelse, hvis der er sager eller områder, hvor de føler at de mangler et mere tydeligt mandat fra Hovedbestyrelsen, så dette kan indtænkes. Lokalforeninger O: Status over stabe 2016, bordet rundt Amager - BB: Har ikke endnu, men regner ikke med at have brug for hjælp. Fyn - Step Up: Har måske stab, forventer at være afklaret til september-mødet. Roskilde - Step Up: Der skal arrangeres to møder I juni måned med Mille Lærke fra udvalget for at være på forkant. Nordsjælland BB: De har 5 indtil videre og er så småt i gang Aalborg - YM: Der er fundet Camp Director og stabsmedlem og de mener at kunne finde resten Vestsjælland YM: Lene fortæller, at der er noget i gang Aarhus YM: H-V RTF: De er i gang med at finde lokation, stabe kommer i næste ombæring Kommunikation D&B: Fremtid for medlemssystemet v. Anders Anders orienterer HB om resultaterne af evalueringen af medlemssystemet. Han gennemgår samtidig fordele og ulemper ved systemet. HB diskuterer disse og stemmer om der er grundlag for at begynde en proces om nyt medlemssystem. B: HB vedtager enstemmigt, at starte proces for nyt medlemssystem og sætter en ramme på kr. Anders står i spidsen for en proces over mail for udvikling af kravsspecifiktation, som diskuteres på via google docs. Dette med henblik på at kunne præsentere mulige systemer på HB-mødet i september. Forudsat at det kan gøres med en god og tryg proces, vil målet være at have et nyt system klar til brug pr. 1/ Gruppen som arbejder videre med dette er: Anne Lise, Alex Hendriksen, Anders Wulff og Humira. De inddrager flere undervejs, og brænder man for at være med, så kan man henvende sig til Anders.

7 D&B: Valg af hjemmeside-udbyder v. Anders Anders gennemgår flere tilbud i forskellige prisklasser og med forskellige specifikationer. Arbejdsgruppen foreslår at gå videre med et tilbud, der består af et samarbejde med CISV Sverige. B: HB beslutter at benytte det tilbud fra Pixelant, som er et samarbejde med Sverige. Tilkøb af kalenderintegration og ledige pladser modul siger HB enstemmigt ja til. Mulighederne for webshopintegration og samspil med danske medlemsdatabaseudbydere skal undersøges. O: Merchandise v. Charlotte Fussing Indblik i merchandise bliver tilgængeligt på hjemmesiden snarest. Internationalt O: Nyt fra CISV International - Motions fra CISV International Forslagene er endnu ikke udsendt, så den gennemgående briefing kommer på mail. Der kommer med sikkerhed en IPP motion og en om mission, vision og objects. Disse uddybes yderligere i mailen, når de er endelige Valg til Governing Board: Der er indtil videre 4, der stiller op. Der er ansøgningsfrist i næste uge. Spred endelig ordet det kunne være fedt med en dansk repræsentant. RM træning for lokale risk managere på UW0 d november i København. Der afholdes også RTF fra 28. oktober til 1. november med forventet RM træning. Der opfordres dog til at deltage i den danske så vidt muligt. Der er garanteret 1 plads til hver lokalforening, samt 3 til RM udvalget. De øvrige pladser vil blive udbudt til ansøgning. Formalia del 2 B: Valg af mødeleder til næste HB B: HB indstiller til at eventuelt interesserede kan skrive til DL. Melder ingen sig, finder DL en. Evt. Alex fortæller om Aalborgs færden på forårsmessen. Det var gået rigtig godt. Status ved lokalforeninger: Aalborg: to fyldte BB, en fyldt Step Up, Interchange, hvor der mangler en dreng. H-V: Det går rigtig godt med planlægning af BB. Der er styr på leder og delegationer Amager: Fyldte delegationer og god stemning. Planlægningen af YM til jul er gået i gang. IPP måtte desværre aflyses. Nordsjælland: Alle delegationer er på plads. YM netop afholdt gik godt. Rolig sommer i sigte Vestsjælland: Interchange for første gang længe sund fornyelse. De nye bestyrelsesmedlemmer er ved at finde sig på plads. Det har hjulpet på overskuddet at aflyse BB. Roskilde: Delegation er pakket og klar. Planlægning af stormøde er gået i gang. Der arbejdes med at lave en junior weekend i den forbindelse. Fyn: Forbereder sig på CFA. Karin fortæller kort om hendes og Josefines tur rundt til LFerne.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf.

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 3 Ekstraordinær GF... 3 Sidste HB-møde... 3 Næste HB-møde... 4 ILTS... 4 2. Status på økonomi... 4 Budget, regnskab og IT... 4 Tidsplan:... 4 Kommentarer...

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere