Juni Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN"

Transkript

1 Juni 2010 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1 CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN

2 Udarbejdelse af Evalueringsrapporten Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent i Videncenter for evaluering i praksis, CEPRA Jette Bangshaab, Videncenterleder for Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering Hans Jørgen Staugård, Videncenterleder for Videncenter for professionsudvikling, VIP Afdelingen for Udvikling og Innovation, University College Nordjylland Layout Yvonne MIller Kommunikationsmedarbejder, Udvikling og Innovation, UCN Juni 2010 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse

3 Indhold Indledning 4 Flere faser 4 Midtvejsevaluering 5 Organisering af projektet 6 Metode 9 Fokus på samarbejde 10 Motivation og et tydeligt formål går hånd i hånd 10 At finde fælles meningsfulde fagligheder 10 Anvendelsesorienteret viden udmønter sig i hands on akti-viteter 11 Langtidsplanlægning er vigtig 11 Samarbejdet giver inspiration og viden 12 Fremadrettede perspektiver 13 Fokus på læringspotentialet 15 Konkrete aktiviteter 15 Super sjovt og lærerigt 16 Vi vil gerne møde de studerende 17 Positive oplevelser hos projektgruppernes deltagere 18 Eleverne motiveres 18 Spørgsmål der skal medtænkes i det videre projektforløb 20

4 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Indledning Regionsrådets uddannelsespulje i Nordjylland har i foråret 2009 bevilget midler til et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem UC Nordjylland og Aalborghus og Støvring gymnasium. Projektet benævnes: Projekt flere i uddannelse: Udvidet brobygning mellem de gymnasiale uddannelser og UC Nordjylland. Projektets mål er at indfri Region Nordjyllands målsætning om at skabe vækst på uddannelsesområdet i de videregående uddannelser indenfor ungdomsuddannelserne (gymnasium og Hf) og på UC Nordjylland. Formålet er: 1. At øge andelen af unge nordjyder, der gennemfører en gymnasial uddannelse 2. At udvikle kvaliteten og bredden i de gymnasiale uddannelser 3. At gymnasieskolerne er med til at synliggøre professionerne på UC Nordjylland og derved indirekte skabe grundlag for en markedsføring af de gymnasiale uddannelser 4. At skabe større kendskab til og interesse for uddannelserne ved UC Nordjylland. 5. At øge andelen med en gymnasial baggrund i uddannelserne ved UC Nordjylland 6. At finde nye måder at skabe større kendskab til og interesse for uddannelserne i UC Nordjylland 7. At opfylde målsætningen i UC Nordjyllands udviklingskontrakt for om øget tilgang til og gennemførelse af uddannelserne ved UC Nordjylland 8. At skabe øget vækst på uddannelsesområdet i Region Nordjylland. Flere faser Flere i uddannelse er et projekt, der forløber over tre faser: Første fase er fra maj 2009 juni Her er der arbejdet med etablering af projektgrupper, etablering af workshops med henblik på etablering af underviserteams, afprøvning af ideer, gennemførelse af konkrete forsøg, aktiviteter, forløb.

5 Juni 2010 Anden fase løber fra juli 2010 juni 2011 og her vil der fortsat blive arbejdet med at gennemføre allerede afprøvede aktiviteter samt på baggrund af erfaringer fra første runde at tilpasse og udvikle initiativerne og strukturen omkring disse. Desuden arbejdes her med kompetenceudvikling af projektgruppedeltagerne ud fra deltagernes egne ønsker, fremført i fase 1. Tredje fase bliver perioden juli 2011 og frem til afslutningen af projektperioden i maj Midtvejsevaluering Projektet indeholder en evalueringsdel, som varetages af CEPRA ved UC Nordjylland. Dette er således en evaluering af første fase, der retter sig mod følgende temaer: samarbejde, læringspotentiale og fortsat kompetenceudvikling. Midtvejsevalueringen retter sig mod virkninger af projektet i forhold til disse temaer. Der er sat en række evalueringsspørgsmål op i relation til de mål, der arbejdes med at indfri i projektet. Disse evalueringsspørgsmål formuleres som: > > Hvilke typer af samarbejde/netværk er der etableret? > > Hvem er involveret i samarbejdet og på hvilke måder? > > Hvilke muligheder er der i samarbejdet? > > Hvilke barrierer er der i samarbejdet? > > Hvad kræver det at fastholde samarbejdet? > > Hvad får elever og undervisere ud af samarbejdet? 5

6 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Organisering af projektet Projektet er organiseret som skitseret i figur 1 herunder, med en styregruppe, en projektleder og et antal projektgrupper (Figur 1): Styregruppe Projektleder: Susanne Munk Nielsen Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Projektgruppe Der er dannet 6 projektgrupper inden for 6 professionsuddannelser: fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, sygeplejerske, lærer og pædagog. Der er arbejdet på at inddrage Teknologi og Business, og det er lykkedes i slutningen af det første projektår, idet laborantuddannelsen og produktionsteknologuddannelsen fremover indgår i en projektgruppe sammen med sygeplejerskeuddannelsen. Samarbejdet i de enkelte projektgrupper er organiseret således, at der i hver projektgruppe er ca. 4 medlemmer: 1-2 undervisere fra den pågældende professionsuddannelse samt 1 underviser fra hhv. Støvring og Aalborghus Gymnasium. 6

7 Juni 2010 Fordelingen ser ud som følger i figur 2: Søjle Deltagere fra UCN Deltager + fag fra Støvring Gymnasium Sygeplejerske Annette Pedersen: Kirsten Neuschild Mia Andresen: (kemi og biologi) Radiograf Louise Bach Jensen Jørgen Greve Merethe Juhl Hollen (fysik og matematik) Ergoterapeut Lisbeth Vinding Mad-sen Birgitte Petersson (Tine Bieber Lunn) Anna Marie Lassen (idræt og psykologi) Fysioterapeut Morten Leineweber: Martin Kraglund (idræt og engelsk) Pædagog Jesper Munksgaard: Jette Tikjøb Olsen Jørgen Birkemose Andersen: (musik og dansk) Lærer Helle Rasmussen Morten Peter Jensen, ucn.dk Michael Ahrentz (matematik og musik) ucn.dk Deltager + fag fra Aalborghus Gymnasium Marianne B. Christensen (biologi og idræt) Thomas Lund Madsen (matematik og fysik) Lilli Christoffersen (biologi og spansk) Martin Randrup Pedersen (idræt og dansk) Brian Lorenzen (religion og engelsk) Inge Leth (psykologi og samfundsfag) Projektgrupperne har selv organiseret deres arbejde med hensyn til, hvordan de samarbejder, hvor ofte de mødes samt hvordan de planlægger aktiviteten mv. Der har således været en græsrodstanke, hvor initiativerne skal komme fra projektgrupperne selv i stedet for via styregruppen/projektlederen. Projektgrupperne har afholdt flere møder, hvor de har diskuteret form og indhold for netop deres aktiviteter og har som følge heraf alle gennemført mindst én aktivitet. Forud for den gennemførte aktivitet er gymnasieeleverne blevet forberedt hertil gennem en specifik vinkel på undervisningen, der drejer hen i mod det, der skal ske på dagen, hvor de besøger professionsuddannelsen. Se nedenstående eksempel herpå. 7

8 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Eksempel 1: eksempel på aktivitet Søjle: Ergoterapeut Projektgruppen beslutter at lave en Ergo-uddannelsesdag på UCN, hvor gymnasieeleverne deltager i et program af en varighed på 4 timer. Det overordnede tema er apopleksi/senhjerneskade. Der laves 2 pakker, så gymnasieeleverne kan vælge alt efter hvilke valgfag, de har på gymnasiet. Pakke 1: Med udgangspunkt i fagene biologi og idræt. Pakke 2: Med udgangspunkt i faget psykologi. Forberedelse inden uddannelsesdagen: Gymnasieeleverne forbereder sig til Ergouddannelsesdagen sammen med deres underviser, således at de kommer til dagen med et grundlæggende kendskab til nervesystemets opbygning og funktion, livsstilssygdomme og kommunikation. Program for pakke 1: Kort introduktion til UCN og ergoterapeutuddannelsen, oplæg om apopleksi og de arbejdsopgaver en ergoterapeut har i forhold til denne patientgruppe, film med en apopleksipatient der fortæller, hvordan hun klarer hverdagen. Eleverne får til opgave, at tage noter under filmen, for at vurdere hvilke hverdagsopgaver patienten klarer på trods af skaden, og hvilke opgaver hun ikke klarer, øvelser i træningslejlighed. Eleverne prøver at spille apopleksipatient og skal udføre forskellige dagligdagsopgaver ligeledes prøver eleverne at hjælpe en, der spiller apopleksipatient i hverdagsopgaver. Besøg af en yngre patient med apopleksi, eleverne forbereder spørgsmål til patienten, patienten fortæller om sin hverdag, og hvorledes livet har ændret sig, og hvordan hverdagen fungerer. Opsamling og evaluering af forløbet. Program for pakke 2: Samme indhold som pakke 1, men der er et uddybet fokus på de psykiske/kognitive problematikker og på kommunikation med patienten. Data peger på, at samarbejdet aktuelt er koncentreret omkring projektgruppens medlemmer og dermed ikke endnu er udbredt til kollegaer på de respektive adresser. Fokus i første fase af projektet er som tidligere nævnt på etablering af samarbejde i projektgrupperne og gennemførelse af aktiviteter, hvorfor dette er i god tråd hermed. Den bredere involvering er mere i fokus i anden og især tredje fase af projektet. 8

9 Juni 2010 Metode CEPRA er blevet involveret i projektet pr. 1. august Alle indsamlede data, som CEPRA har stået for, er således indhentet i perioden august 2009 juni Første opgave har været at danne et overblik over de igangsatte aktiviteter, samt skabe kontakt til samtlige projektgrupper, med henblik på fortsat samarbejde omkring indsamling af data til evalueringen. Det er afgørende med en god kontakt ind i projektgrupperne for at være informeret om hvilke aktiviteter, der har været, samt hvilke der kommer i fremtiden. Der er fremsendt alt relevant, tilgængeligt, skriftligt materiale til CEPRA fra de enkelte projektgrupper. Data herfra varierer i form og indhold, men omhandler tanker i gruppen over hvilke aktiviteter, der igangsættes, plan for gennemførslen af aktiviteten, noter fra mundtlige evalueringer med eleverne samt kopier af skriftlige evalueringer. Foruden variation i form og indhold, er det ligeledes forskelligt, hvor meget data den enkelte projektgruppe har ligget inde med, og dermed har formidlet videre til os. I projektgruppen knyttet til læreruddannelsen, er der taget et andet afsæt for form og indhold i de første aktiviteter end, der er i de øvrige projektgrupper. Eksempel 2: Aktivitet læreruddannelsen I projektgruppen knyttet til læreruddannelsen er der igangsat aktiviteter, hvor projektgruppen har valgt at starte ud med en spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasieeleverne. Undersøgelsens formål har været at skabe grundlag for en forståelse af, hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med unge menneskers tilvalg eller fravalg af læreruddannelsen. Resultaterne fra denne undersøgelse skal efterfølgende konstruktivt medtænkes i forbindelse med det videre arbejde i projektgruppen i 2. fase. Til 2. fase af projektforløbet, er der eksempelvis ideer til igangsætning af aktiviteter: a) Psykologiprojekt feltundersøgelse. Et samarbejde mellem 3. g-elever med psykologi og en gruppe af seminariestuderende b) Besøg af lærerstuderende på gymnasiet om et tema om børns kognitive udvikling og arbejdet som lærer i folkeskolen c) Studieretningsprojekt med inddragelse af matematik og dansk. Foruden projektgruppernes indsendte materiale har evalueringsgruppen selv indsamlet datamateriale via deltagelse i styregruppemøder, deltagelse i to seminarer med tilbagemeldinger fra projektgrupperne samt observationer af to gennemførte aktiviteter på henholdsvis pædagoguddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Datamaterialet indeholder således perspektiver fra projektgrupper, elever og evaluatorer. 9

10 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Fokus på samarbejde Et af de store temaer i projektet er samarbejdsdimensionen. Midtvejsevalueringen her vil forsøge at samle op på, hvad der henholdsvis fungerer godt og mindre godt ud fra de første erfaringer, der er gjort på området. Motivation og et tydeligt formål går hånd i hånd Det er tydeligt, at samarbejdet er drevet af motivationen fra gruppemedlemmernes side. Mange af projektgruppedeltagerne fortæller om, at når der er god energi og deltagerne selv har valgt at medvirke i projektet, fordi man brænder for det, så kan det virkelig mærkes. Desuden er det væsentligt, at alle medlemmerne af gruppen kan se formålet med at deltage i projektet og synes, at der er noget værdi i det: Samarbejdet afhænger af, at man kan se formålet med at indgå i dette, fortæller en. Når motivation og et tydeligt formål går hånd i hånd, fungerer samarbejdet godt og kan give et inspireren-de fokus og bredere perspektiv underviserne imellem, når de arbejder med deres faglige områder. Der er hermed noget at hente hos hinanden som professionelle, men der er ifølge udsagn fra såvel undervisere, lærere og elever bestemt også noget at hente for eleverne. Når der samarbejdes om udvikling af fælles aktiviteter giver det således inspiration på flere planer. At finde fælles meningsfulde fagligheder Noget af det der går igen i tilbagemeldingerne er, at det er vigtigt for samarbejdet, at man finder en fælles faglighed. Denne er ifølge projektgruppedeltagerne af stor betydning for, hvorvidt projektet giver mening for alle involverede parter. Alle parter skal have dette projekt til at give mening ind i deres hverdag, forstået på den måde, at gymnasielærerne skal kunne se et fag-fagligt formål med aktiviteten, som kan passe i forhold til den undervisning de ifølge bekendtgørelser skal give deres elever i det fag, de har dem i. Desuden skal underviserne fra UCN kunne se et fagligt formål med projektet, da det ellers ikke giver mening at anvende megen tid på det. Uden det fælles faglige formål vil projektet ikke være bæredygtigt efter projektperiodens udløb. Samarbejdet kører således bedst, hvis der er et fælles fagligt mål og en god sammenhæng mellem begge uddannelsers pensum. Denne fælles faglighed og fælles mål behøver ikke være givet på forhånd, men kan netop opstå af dette samarbejde. Flere af gymnasielærerne har eksempelvis fundet relevant litteratur fra den pågældende professionsuddannelses pensumliste, som de har taget uddrag af og anvendt i undervisningen, som forberedelse til det fælles arrangement. Dette har der været gode erfaringer med. 10

11 Juni 2010 Foruden fællesheden, som ovenstående viser er vigtigt at finde i samarbejdet, så er forskelligheden ligeledes betydningsfuld for samarbejdet. En fortæller direkte Forskellighed i undervisergruppen fremmer samarbejdet giver inspiration. Der skal således også noget nyt og anderledes til for gensidigt at pirre kreativiteten i projektgrupperne. Anvendelsesorienteret viden udmønter sig i hands on aktiviteter Mange af projektgrupperne har arbejdet med hands on opgaver, som indhold på dagen for eleverne. Det vil sige, at de har haft konkrete øvelser og/eller cases som udgangspunkt for dagen. Eksempel 3: Eksempel på hands on > > Søjle: Pædagog > > Med udgangspunkt i gymnasiefagene: Dansk og religion > > Tema: Værdier, autoritet og opdragelse. Udgangspunktet er en studiedag på pædagoguddannelsen med problemorienteret gruppearbejde på baggrund af cases under temaet: værdier, autoritet og opdragelse. Eleverne fra gymnasiet arbejder med forberedende forløb i dansk og religion. De pædagogstuderende fra UCN forbereder sig på en teoretisk vejlederrolle. På temadagen mødes elever fra gymnasiet og studerende fra UCN og diskuterer en række nye cases, hvor de forholder sig til dilemmaer inden for temaet med udgangspunkt i den foregående undervisning. Elever og studerende udarbejder derefter i grupper en række case mapper med spørgsmål og teksthenvisninger til fremtidigt brug på uddannelsesinstitutionerne. Dette meget konkrete udgangspunkt har fungeret rigtig godt og fremmet samarbejdet i projektgruppen. Det har været let for alle parter at forholde sig til projektet og motivationen har været høj, hvorfor en konklusion må være, at anvendelsesorienteret viden er meningsfuld i dette projekt, og gør det let at samarbejde omkring udvikling af fælles aktiviteter. Langtidsplanlægning er vigtig Det har vist sig i dette projekt, at der er en del logistiske problematikker, når undervisere fra 3 forskellige institutioner skal mødes. Det har derfor ikke været problemfrit at få planlagt møder og aktiviteter, når alt skal gå op i en højere enhed af skemaer, der skal passe sammen. En fortæller: Det er meningsfyldt at samarbejde, 11

12 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår men med større logistiske problemer. Denne logistiske problematik har været en barriere i projektet i den forstand, at det har givet en del frustrationer blandt projektdeltagerne samt forsinket arbejdsprocessen en del for nogle grupper. Eksempelvis har projektgruppen knyttet til læreruddannelsen i forhold til ønsket om at afvikle en konkret aktivitet, der inddrager lærerstuderende erfaret, at det viste sig vanskeligt at finde frivillige studerende fra seminaret. Det skyldtes dels tidspunktet, hvor det viste sig, at der ikke var mange studerende på seminaret, og dels var det en meget travl periode for de lærerstuderende, hvor de i forvejen havde mange jern i ilden. Aktiviteten måtte derfor udsættes til 2. fase af projektet, hvor der er bedre mulighed for at tilrettelægge forløbet og lave et opsøgende arbejde blandt de lærerstuderende. Andre fortæller: Det er svært at få logistikken til at gå op, og hermed menes netop at få skemaer til at passe sammen, så der er muligt for projektgruppen at mødes alle sammen. Det kræver derfor planlægning i god tid, for at overkomme disse barrierer. Her er erfaringen, at planlægning af møder mv. allerede inden skoleårets start (og dermed inden skemalægning) klart er en fordel for at sikre, at tiden ikke løber fra grupperne, mens der arbejdes på at finde egnede mødedatoer. Dette gælder ligeledes, når studerende fra professionsuddannelserne skal inddrages og mødes med elever fra gymnasierne. Strukturelle forskelle kan således hurtigt blive en barriere for samarbejdet. Rent overordnet har der fra erfaringerne med arbejdet i 2009/2010 været et ønske om, at der fremadrettet er en tydeligere ledelsesmæssig udmelding om datoer for temadage og lignende i god tid. Igen er det logistikken og planlægningen, der kan være vanskelig, hvis datoer meldes sent ud. En siger eksempelvis: Datoer for seminarer skal meldes ud i god tid. og en anden siger: Det er vigtigt at møder planlægges på dage, hvor der ikke foregår andre større arrangementer. Der er i projektgrupperne således et ønske om at undgå de strukturelle barrierer, der ligger i dette system, i forhold til fleksibilitet til at rykke rundt på andre planer. Datoer for seminarer skal derfor meldes ud inden skemaet lægges for det kommende år, hvilket også allerede er sket for skoleåret 2010/2011. Samarbejdet giver inspiration og viden UCN får overordnet det ud af samarbejdet, at en flok gymnasieelever øger deres viden om professionsuddannelserne og dermed kan have disse med i overvejelserne, når der træffes uddannelsesvalg. Måske giver det flere studerende? Eller måske resulterer det i mindre frafald grundet de unge menneskers øgede viden om, hvad de går ind til? Måske ingen af delene - det vil vi muligvis kunne sige noget mere om ved slutevalueringen af dette projekt. Midtvejsevalueringen her viser imidlertid, at samarbejdet om dette projekt i hvert fald giver flere gymnasieelever mulighed for at få en dybere og anderledes indsigt i nogle af de professionsuddannelser, UCN tilbyder. Der er desuden en masse læring i samarbejdet. Lærerne på gymnasierne udtryk- 12

13 Juni 2010 ker, at både de selv og eleverne får meget ud af samarbejdet, ligesom UCN-underviserne tilsvarende synes, de gør. Til lærerne/underviserne er der den inspiration, det giver at samarbejde med nye andre lærere indenfor anderledes fagområder, som giver mere viden generelt samt nye input til den daglige undervisning. Samtidig oplever gymnasielærerne, at deres elever i forbindelse med projektet får ny energi i faget og dermed øget motivation. Dette opleves både op til besøget, hvor der arbejdes med specifikt stof i relation til besøgets indhold og fokus, og også efterfølgende, hvor eleverne har haft gode oplevelser og set konkrete anvendelsesmuligheder for det fag, de arbejder med på gymnasiet. Eleverne får hermed via samarbejdet mere viden om, hvad eksempelvis faget fysik, idræt eller psykologi kan bruges til i en profession som fysioterapeut, pædagog eller sygeplejerske. Elevernes øgede motivation er til glæde for både lærere og elever. Desuden kan samarbejdet være med til at give eleverne afklaring af, hvad de kunne tænke sig at uddanne sig til efter gymnasiet. Via øget viden bliver det lettere at træffe et kvalificeret til- eller fravalg af en given uddannelsesretning. Det er et fremtidigt ønske, at kunne inddrage de studerende fra professionsuddannelserne i højere grad end det indtil nu er forekommet i projektet. Dette er et ønske fra lærerne og i høj grad fra gymnasieeleverne, som efterlyser, at møde flere af de studerende, der går på de professionsuddannelser, som gymnasieeleverne besøger. Ved inddragelse af UCN studerende i de kommende års arbejde med projektet, vil der formegentlig således også være et udbytte for de studerende på UCN af at indgå i et sådant samarbejde. Fremadrettede perspektiver Så længe projektet kører, kræver det fortsat motivation hos alle projektgruppernes deltagere samt god og rettidig planlægning af møder og indsatser, for at fastholde samarbejdet. På længere sigt efter projektet afslutning - vil det kræve, at der ligger et koncept/ idékatalog, som er velafprøvet, interessant og anvendeligt for alle parter, nemt at gå til og som kan justeres og ændres efter behov. Det vil ifølge projektdeltagerne være lettere at fortsætte efter projektperiodens afslutning, hvis der ligger korte projektbeskrivelser af formål, form og indhold af de igangsatte aktiviteter, som andre så kan tage og bruge til inspiration. Desuden skal der på forskellig vis være skabt så meget positiv opmærksomhed om projektet, at andre tænker: Det må vi simpelthen også prøve. Tordenskjolds soldater vil altid være dem, der fører an, men hvis projektet skal være bæredygtigt fremover, skal der også være andre, der går med. En ledelsesmæssig (økonomisk) prioritering kan blive nødvendig afhængig af ressourceforbruget. Det gælder måske især på UCN, da det er gymnasielærernes umiddelbare indtryk, at konceptet godt ville kunne implementeres i deres hverdag uden ekstra omkostninger. Som projektet aktuelt kører, lægger undervisere fra UCN en del tid i forberedelse og gennemførelse af besøgsdagen 13

14 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår det tidsmæssige ressourceforbrug, der går hertil, kan ikke uden videre lægges ind under deres nuværende opgavevaretagelse. Der kan i den kommende projektperiode derfor med fordel arbejdes på i højere grad at involvere studerende fra UCN, således at afholdelse af disse fælles arrangementer mellem gymnasier og UCN kunne henregnes som en læringsaktivitet for begge parter, og dermed være en del af uddannelsernes pensum for de studerende. 14

15 Juni 2010 Fokus på læringspotentialet Det andet store tema for evalueringen er læringspotentialet. Spørgsmålet er, om de involverede parter får noget ud af at deltage i projektet - og i givet fald hvad? Konkrete aktiviteter For de gennemførte aktiviteter på de forskellige uddannelser, er der en række fællestræk. Det viser sig, at de fleste igangsatte og afprøvede forløb på den ene eller anden måde har indeholdt følgende elementer: Korte præsentationer af uddannelserne Taget udgangspunkt i en konkret case fra det virkelige liv En forberedende periode for gymnasieeleverne i undervisningen på gymnasiet inden besøget Et fokus på praktiske aktiviteter, der fremstiller nogle af professionernes arbejdsområder, arbejdsmetoder og tilgange Korte teoretiske oplæg som har haft sammenhæng til den forberedelse, der er arbejdet med på gymnasiet Gruppediskussioner Praktiske øvelser, hvor gymnasieeleverne har været aktive En høj grad af deltageraktivitet Praktiske øvelser med Hands on Et omfang af en halv eller hel studiedag Selvom det konkrete faglige indhold har været forskelligt, er der således fundet en form med nogle indholdselementer, som lader til at give mening og virke rigtig godt. 15

16 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Eksempel 4: 3 eksempler på en form med sammenfaldende indholdselementer > > Søjle: Fysioterapeut > > Med udgangspunkt i gymnasiefaget idræt > > Temadag på fysioterapeutuddannelsen 6 timer Indhold: Forberedelse inden temadagen, præsentation af case og fysioterapeut, løbestilsanalyse, ultralydsscanning af knæ, manuel undersøgelse af knæ (eleverne øver sig på hinanden), opsamling, evaluering af dagen. > > Søjle: Radiograf > > Med udgangspunkt i gymnasiefagene fysik og matematik > > Temadag på radiografuddannelsen 4 timer Indhold: Forberedelse inden temadagen, præsentation af hvad en radiograf laver herunder billede smagsprøver, video af arbejdet som radiograf. Modaliteter og teknik. Præsentation af hver modalitet via billeder, film af MR, CT og UL. Ultralydsscanning demonstreres live. Røntgen og ioniserende stråling, stråleskader, sikkerhed, dosismålinger. Spørgsmål og afslutning. > > Søjle: Sygeplejerske > > Med udgangspunkt i gymnasiefagene kemi og biologi > > Temadag på sygeplejerskeuddannelsen 7 timer Indhold: Velkomst, hjertets anatomi, dissektion af hjerter, introduktion til to cases, oplæg om lungernes opbygning og KOL, løb op ad trappen, bearbejdning af cases, rollespil, evaluering og afslutning Super sjovt og lærerigt Når der ovenfor skrives, at de elementer der går igen i aktiviteterne lader til at virke rigtig godt, så er dette baseret på de tilbagemeldinger, der har været fra eleverne herom. Samlet set synes gymnasieeleverne, at informationerne serveres på en spændende måde, at det er godt med mange praktiske opgaver og på den måde er det spændende selv at være aktiv og blive inddraget. En elev siger: Det var en god dag, og jeg lærte en masse på en sjovere måde end at bare sidde og høre om det. Måden viden serveres på er hermed af betydning for elevernes oplevelse af dagen. Det er spændende, at det er anderledes end det, de plejer og de lader til selv at synes, at de lærer mere på denne aktive deltagende måde, end ved ude- 16

17 Juni 2010 lukkende at høre om det. På denne vis har alle projektgrupperne ramt plet med deres tilrettelæggelse af aktiviteterne, eftersom alle på den ene eller anden måde har inddraget eleverne aktivt. Overordnet er indtrykket fra de skriftlige tilbagemeldinger fra elever og lærere samt fra de to observationer foretaget af evalueringsgruppen således, at der har været et godt indhold og udbytte af dagen, og at det har været en god og lærerig dag. Gymnasieeleverne synes, at forløbene hænger godt sammen, forstået på den måde, at forberedelserne hjemme på gymnasierne har været i god tråd med de afholdte aktiviteter på uddannelserne. En elev fortæller: Super sjovt og lærerigt - og det var især godt, at der var en kombination af både praktiske og teoretiske øvelser. En anden siger Ja, det var rigtig spændende og kan sagtens kobles til teorierne. Det har dermed givet god mening for eleverne først at arbejde teoretisk med stoffet for herefter at prøve det af i praksis. Projektgrupperne har efter elevernes udsagn således været gode til at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem stoffet på såvel gymnasiet som UCN. Vi vil gerne møde de studerende Det har været varierende, hvordan dagen i detaljer har været planlagt. En projektgruppe har inddraget UCN studerende i aktiviteten, mens andre gymnasieelever godt kunne have ønsket sig, at der også havde været det ved deres arrangement. Nogle elever siger Vi vil gerne møde studerende og have indlæg fra dem.. Dette ønske er vigtigt at være opmærksom på fremover, men vi ved samtidig, at der har været en del logistiske udfordringer for projektgrupperne i de tilfælde, hvor der har været studerende involveret. Desuden har nogle elever også oplevet en ringe motivation og deltagelse hos enkelte studerende, mens andre modsat havde en rigtig positiv og god oplevelse. Motivationen kan således ikke garanteres i samme grad, som når det udelukkende er undervisere, der deltager, men til gengæld har det været meget inspirerende for eleverne, der hvor det har fungeret godt hvilket efter elevernes udsagn var i langt de fleste tilfælde. Så gode ambassadører fra professionsuddannelserne i form af motiverede og inspirerende studerende kan være et stort aktiv i de aktiviteter, der igangsættes for gymnasieleverne i dette projekt. Langt de fleste gymnasieelever fortæller, at de har fået viden om uddannelser, de ikke kendte meget til, hvilket netop er et af formålene med projektet at skabe øget viden og afklaring omkring uddannelsesønsker. Enkelte elever udtaler ligefrem efter besøget: Jeg vil gerne læse her, mens andre har fået afklaret, at det ikke var det, de ville. Uanset om gymnasieleverne er til den ene eller anden beslutning, så kan øget afklaring af uddannelsesretning betragtes som et væsentligt aspekt i projektet. 17

18 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Der har ved alle besøg været en positiv stemning og både lærere fra gymnasier samt undervisere ved UCN oplever, at gymnasieeleverne er bidragende og aktive. Der er generel enighed om, at der har været en livlig dialog på dagen, hvor eleverne har været meget interesserede. Eleverne synes, det er spændende og sjovt at arbejde med stoffet på andre måder, end de er vant til, ligesom det er rart at bruge tid på disse besøg, som kan perspektivere undervisningen på gymnasiet. En elev siger herom: Virkelig godt. Jeg fik utrolig meget ud af dagen. En af de oplevelser som man fortæller om til sine venner og familie. Helt klart noget som andre også kunne have gavn af. På baggrund heraf lader det til, at den cocktail af elementer, der er blandet i besøgene samt forberedelserne hertil har været det, der skulle til for at motivere eleverne til helhjertet at gå ind i disse aktiviteter. Faktisk siger mange elever, at de godt kunne ønske sig, at de aktiviteter, der har været halvdags, havde været længere. De siger, at der var så meget spændende, som de gerne ville have haft mere tid til. Samlet set er der kun ros og enkelte forbedringsforslag, men ingen negativ kritik af dagen fra gymnasieelevernes side. Hensigten med at skabe en sjov og lærerig dag for eleverne, der udvider deres horisont inden for et givent fagområde, ser ud til at være lykkedes. Hertil kommer at besøgene for nogles vedkommende har virket afklarende i forhold til uddannelsesvalg, hvilket er spændende at høre. Positive oplevelser hos projektgruppernes deltagere Undervisernes oplevelser - gælder både gymnasielærere og UCN-lærere - af samarbejdet og forløbene er generelt set meget positive. Lærergrupperne er glade for at være involveret i samarbejdet. De giver hinanden ros og er opsat på det videre samarbejde. De er enige om, at det er nemt at samarbejde om Hands on opgaver, hvor mere dialogbaseret aktivitet mellem gymnasieelever og UCN studerende, som nævnt ovenfor, kan være sværere at få til at hænge sammen. Det har desuden været forskelligt, hvor ligetil lærernes fag har været at rette hen imod noget meningsfuldt og vedkommende for aktiviteten. Foruden faget har kravene fra bekendtgørelser på de forskellige årgange været en større udfordring for nogle at passe ind i aktiviteterne end for andre. Eksempelvis er der strengere krav til 3. g fag end til 1. g fag der er simpelthen mere der skal nås og dermed mindre fleksibilitet i relation til de nye tiltag, som dette projekt ligger op til. 18

19 Juni 2010 Eleverne motiveres Alle lærere har imidlertid haft positive oplevelser af at have deres elever med på besøg på UCN. En lærer fortæller: Jeg har aldrig før lavet noget, hvor der har været så mange positive tilbagemeldinger [fra elevernes side]. Projektgruppedeltagerne oplever, at det er motiverende for eleverne at gøre teori til praktik, og de vil gerne have UCN studerende tilknyttet i højere grad end tilfældet er nu. Lærernes oplevelser er, at gymnasieeleverne går fra besøget med fornyet motivation og interesse også for gymnasiefagene - ligesom de fortæller positivt om forløbet hjemme på skolen til andre elever. Den nye motivation er berigende for lærerne også, da det giver fornyet energi i klassen i tiden efter besøget. Der er enighed blandt lærerne om, at besøgene ikke skal have karakter af hvervekampagner, men skal hjælpe eleverne til afklaring og bedre forståelse af, hvad man arbejder med og hvorfor i professionsuddannelserne. Dette ser som nævnt ovenfor ud til at lykkedes i rimelig stort omfang. I tillæg hertil oplever lærergruppen, at der også dem indbyrdes er et læringspotentiale, der er af stor værdi. Projektet ser således ud til at berige alle involverede parter på flere måder. Ene positive tilbagemeldinger og meget rosende ord fra elevernes side ser ud til at vise, at projektgruppedeltagernes anstrengelser og overvindelse af strukturelle barrierer har været umagen værd. 19

20 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse - erfaringer fra det første projektår Spørgsmål der skal medtænkes i det videre projektforløb Integration af aktiviteterne i hverdagen hvordan organiseres og implementeres det, så det kan blive en del af de daglige undervisningsaktiviteter i UCN? Institutionalisering hvordan skabe det som kendte aktiviteter, der indgår sammen med andre undervisningsopgaver? Herunder at fundere en ledelsesmæssig opbakning og forankring. Hvordan skabes det som uddannelsesopgave for UCN studerende, at være deltagere i disse aktiviteter? Hvordan anvende UCN studerende som ambassadører overfor gymnasieeleverne? Hvordan videreudvikles de igangsatte aktiviteter til et samlet idekatalog ved både at bygge videre på de indhentede erfaringer og sideløbende udvikle nye aktiviteter? Hvordan skabe en struktur og arbejdsgang, der gør det muligt at planlægge og implementere aktiviteterne i god tid? 20

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde I dette hæfte beskrives, hvordan praksissamarbejde tænkes i læreruddannelsen på Metropol, og hvordan samarbejdet med praktikskolerne rammesættes.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Netværksprojekterne om anvendelsesorientering som afsluttes juni 2012 Navn og institution SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Projektleder

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere