Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar"

Transkript

1 Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar

2 Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service af høj kvalitet til vore kunder og vedvarende rentabilitet til vore aktionærer ved at investere i vore medarbejdere og produkter. Vi fører an gennem nytænkning og fremragende produktsikkerhed, effektivitet og resultater. Vore standarder er høje. Vi definerer det optimale og vi leverer det.

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Hvem skal overholde the Code 4 Hvilke love gælder 4 Forpligtelse over for the Code 4 Koncernens politikker og procedurer 4 FN s Global Compact 5 2 Vort ansvar 6 Medarbejdere 7 Ledelse 8 3 Bombardiers kerneværdier 9 4 Kodeks for etik og forretningsførelse 11 Arbejdsmiljø 12 Medarbejderpolitik 12 Chikane og personlig sikkerhed 12 Sundhed, sikkerhed og miljø 12 Forretningsførelse 13 Virksomhedens ejendom 13 Ophavsrettigheder 13 Regnskaber og protokoller 13 Kommunikation 13

4 2 Forretningsførelse (fortsat) Elektronisk post og brug af internet 14 Gaver og repræsentation 14 Fortrolige oplysninger 14 Love vedrørende værdipapirer og insiderhandel 15 Interessekonflikter 17 Ulovlige og uretmæssige betalinger 18 Antikorruptionslove 18 Politisk aktivitet 18 Forbindelser til eksterne interessenter 19 Kunder 19 Leverandører, partnere og tredjeparter 19 Konkurrence 19 Regeringer 20 5 Styring af the Code 21 Compliance Officer 22 Bombardier Ethics Advisory Council 22 Indberetning af overtrædelser 22 Når en handling er uetisk 22 Hvem skal man kontakte 23 Fortrolighed og anonymitet 24 Straf for overtrædelser 24 Bemærk: For at forenkle teksten omfatter ord, der skrives i hankøn, også hunkønsformen og ental omfatter flertal, medmindre andet fremgår af konteksten.

5 3 Indledning 1 Denne kodeks for etik og forretningsførelse 1 (The Code) forklarer standarderne for adfærd, som Bombardier Inc. 2 forventer af dig i dine daglige aktiviteter og omgang med andre. The Code kan ikke forudse enhver situation, der kan opstå. I stedet identificerer den retningslinjer, der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger i overensstemmelse med Bombardiers værdier og omdømme. Du skal også sætte dig ind i forskellige firmapolitikker, der giver mere detaljeret vejledning om specifikke emner, som kan have indvirkning på dit arbejde, såsom international forretning og markedsføring; internetpolitik; sundhed, sikkerhed og miljø samt personaleforhold. Når en virksomhed praktiserer og støtter etisk adfærd, får alle fordel af det. Ved at være ærlige, oprigtige og konsekvente i vores omgang med andre, fremmer vi et positivt arbejdsmiljø. En virksomhed, der sætter en ære i hæderlighed, skaber tillid hos medarbejdere, kunder, aktionærer, leverandører og samfundet som helhed. Fra tid til anden skaber ændringer i virksomhedens omgivelser eller myndighedskrav et behov for nye retningslinjer. Som følge heraf kan den trykte udgave af the Code ændres uden varsel. Alle opdateringer vil fremgå af den elektroniske udgave af the Code, som offentliggøres på Bombardiers hjemmeside. 1 I det følgende vil Bombardiers kodeks for etik og forretningsførelse blive omtalt som the Code. 2 I det følgende betyder ordet Virksomhed Bombardier Inc., dens koncerner, divisioner og datterselskaber, medmindre andet fremgår.

6 4 Indledning Hvem skal overholde the Code Denne Code gælder til enhver tid, uden undtagelse, for alle medlemmer af bestyrelsen og alle Bombardiers medarbejdere 3. Vi forventer også at Bombardiers leverandører og partnere, samt tredjeparter (såsom agenter), overholder the Code, når de samarbejder med eller handler på vegne af Bombardier. Hvilke love gælder Bombardier er en international virksomhed, der driver forret ning i mange lande over hele verden. Som følge heraf er vi underkastet love i mange myndighedsområder, herunder nationer, provinser, stater, kommuner og internationale organer, som f. eks. EU. Bombardier og dens medarbejdere skal overholde loven i alle retskredse, hvor virksomheden opererer. Hvis der opstår en konflikt mellem gældende love i forskel lige lande, hvor Bombardier driver virksomhed, eller mellem Bombardiers Code og en lov eller bekendtgørelse, skal en repræsentant fra Bombardiers juridiske afdeling gøres opmærksom på det. Forpligtelse over for the Code Hvor nødvendigt, nyansatte medarbejdere skal underskrive en bekræftelse på, at de har læst og forstået the Code. Medlemmer af den øverste ledelse skal også hvert år underskrive en bekræftelse, hvori det betinges, at de ikke blot har læst og forstået the Code, men også at de hverken har overtrådt eller har kendskab til noget brud på bestemmelserne i the Code. Koncernens politik og procedurer Hver forretningsenhed eller division udsender sit eget sæt af politikker og procedurer på linje med Bombardiers koncernpolitik. Medarbejderne har pligt til at følge disse politikker og procedurer ud over de, der er beskrevet i denne Code. 3 Bombardiers Code gælder for alle medarbejdere, herunder ledelsen. I the Code omfatter ordet medarbejder alle medarbejdere inklusive ledere. For specifikke bestemmelser vedrørende ledende medarbejdere og den øverste ledelse, se afsnittet om ledelsens ansvar.

7 Indledning 5 FN s GLOBAL COMPACT Bombardier underskrev i 2007 FN s Global Compact, verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsmæssige ansvar og bæredygtig udvikling. Som underskriver af initiativet giver vi tilsagn om, at vi, gennem vores strategier og på tværs af koncernen, vil arbejde aktivt for at fremme de 10 grundlæggende principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med FN s Global Compact har vi en strategisk referenceramme, der sætter os i stand til at udvikle innovative initiativer og partnerskaber med civilsamfundet, regeringer og andre aktører. Vor kodeks for etik og forretningsførelse hjælper vore medarbejdere med at opretholde vore kerneværdier, vore standarder for adfærd samt vor tilslutning til FN s Global Compacts ti principper om samfundsmæssigt ansvar på tværs af vore globale aktiviteter.

8 6 Vort ansvar 2 Nøgleansvarsområderne, som er forbun det med denne Code, er forståelse og overholdelse. The Code gør Bombardiers forventninger til medarbejdere og ledelse klare og entydige.

9 Vort ansvar 7 MedarbejderE Som medarbejder forventes det, at du: påtager dig personligt ansvar for at udføre dine pligter med omhu og hæderlighed; indvilliger i at gøre din del for at nå Bombardiers mål efter bedste evne, og samtidig træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med the Code og uden at gå på kompromis; har en grundlæggelse forståelse af the Code og fra tid til anden går den igennem. Du bør også have et detaljeret kendskab til de bestemmelser, der i særlig grad gælder dit job; og rådfører dig med din overordnede eller en af Bombardiers kontaktpersoner, som er anført på side 23, hvis du har spørgsmål til the Code. Hvis du får kendskab til en eventuel overtrædelse af the Code, forventes det, at du: handler omgående og i god tro ved at tage det op med din overordnede eller en af de andre kontaktpersoner, som er anført på side 23; bringer sagen videre til en af de andre kontaktpersoner, som er anført på side 23, hvis den formodede overtræ delse, du har rapporteret til din overordnede, ikke blev løst; og er forberedt på at samarbejde i forbindelse med Bombardiers undersøgelser af overtrædelsen af the Code.

10 8 Vort ansvar Ledelse Bombardiers lederes ansvar er mere vidtrækkende end andre medarbejderes. Som leder forventes det, at du: kender the Code i detaljer og aktivt fremmer den på arbejdspladsen; fungerer som rollemodel ved at udvise en høj standard inden for etisk adfærd, som skaber et arbejdsmiljø, der afspejler indholdet og ånden i the Code ; er årvågen med hensyn til at forhindre, opdage og reagere over for enhver overtrædelse af the Code ; beskytter de, som rapporterer overtrædelser; og samarbejder med Bombardier Ethics Advisory Council og Compliance Officer med hensyn til at udlevere the Code til medarbejdere og indsamle føromtalte bekræftelse fra medarbejderne, efter behov.

11 9 Bombardiers kerneværdier 3 Alle Bombardiers politikker, herunder denne Code, udspringer fra vore kerneværdier. Disse fælles værdier skal derfor fremstå som inspiration for alle vore handlinger og beslutninger og være vort fælles udgangspunkt.

12 10 Bombardiers kerneværdier Vore kerneværdier er: Integritet Vi optræder med integritet og på en etisk måde i alt, hvad vi gør og siger, og gør os derved fortjent til og fastholder tillid og respekt fra kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet. Forpligtelse til at være de bedste Vi forpligter os til at være de bedste indenfor alle vore arbejdsområder og i vores samspil med kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet. Herudover forpligter vi os til at udøve dømmekraft, professionalisme, bestemthed, selvdisciplin, vedholdenhed og sammenhold. Kundeorientering Vi støtter en kundeorienteret kultur, der lægger vægt på fremragende service, og vi overholder vore forpligtelser på alle niveauer i organisationen. Aktionærfokus Vi fokuserer på at skabe bæredygtig aktionærværdi gennem udvikling af lønsomme produkter og projekter, og lede virksomheden på en sund måde til fordel for kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet.

13 11 Kodeks for etik og forretningsførelse 4 Bombardiers Code handler om etisk adfærd i forhold til arbejdsmiljøet, forretningsførelse og relationer med eksterne interessenter.

14 12 Kodeks for etik og forretningsførelse Arbejdsmiljø Personale politik Bombardier behandler alle medarbejdere retfærdigt, etisk korrekt, med respekt og med værdighed. Virksomheden tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle uanset alder, køn, seksuel orientering, handicap, race, religion, statsborgerskab, ægteskabelig status, familiesituation, oprindelsesland eller andre faktorer, i overensstemmelse med love og regler i hvert land, hvor den driver virksomhed. Chikane og personlig sikkerhed Bombardiers politik beskytter medarbejderne mod chikane, mobning og forfølgelse på arbejdspladsen, herunder alle former for seksuel, fysisk og psykisk misbrug. Som medarbejder har du ret til og forventes at opretholde et positivt, harmonisk og professionelt arbejdsmiljø. Sundhed, sikkerhed og miljø Sundhed på arbejdspladsen, medarbejdernes sikkerhed og beskyttelse af miljøet har høj prioriteret hos Bombardier, og det anses for at være en del af virksomhedens grundlæggende sociale ansvar. Vi tilstræber at re ducere påvirkningen fra vore aktiviteter og af vore produkters indflydelse på miljøet, og arbejder hen imod en samlet levetids betragtning i produktdesign, mens vi samtidig bevarer vores konkurrencedygtighed. Bombardier og dens medarbejdere overholder alle gældende love og regler. Vi indarbejder standarder, procedurer, beredskabsforanstaltninger og ledelsessystemer for at sikre, at vor produktion ledes på en sikker, økologisk og bæredygtig måde. For at beskytte deres egen, kollegers såvel som samfundets sikkerhed, forpligter medarbejderne sig til ikke at arbejde under indflydelse af noget stof, der kan hæmme deres dømmekraft eller have indflydelse på deres effektive og ansvarlige udøvelse af deres arbejde.

15 Kodeks for etik og forretningsførelse 13 Forretningsførelse Virksomhedens ejendom Virksomhedens ejendom bør kun benyttes til lovlige virksomhedsformål. Det forventes, at Bombardiers medarbejdere passer godt på virksomhedens ejendom og ikke udsætter den for tab, skade, misbrug eller tyveri. Ophavsrettigheder Ophavsrettigheder omfatter varemærker, domæne navne, patenter, industrielt design, ophavsrettigheder og forretningshemmeligheder. Medarbejderne har pligt til at beskytte Bombardiers ophavsrettigheder, ligesom de har pligt til at respektere andres. Med forbehold for gældende love, er alle opfindelser eller opdagelser, som gøres af medarbejdere i deres arbejde, Bombardiers ejendom. Ophavsrettigheder betragtes som fortrolig information. Den er derfor dækket af retningslinjer vedrørende tavshedspligt, som er anført i afsnittet Fortrolig information i denne Code. Regnskaber og protokoller Bombardiers regnskaber og protokoller er komplette, retvisende, nøjagtige og overholder alle juridiske rapporteringskrav. Understøttet af Bombardiers systemer for intern kontrol, afspejler de alle aktiver, passiver, transaktioner og hændelser og opfylder gældende regnskabsprincipper. Bombardiers medarbejdere leder, opbevarer, arkiverer og disponerer over regnskaber og arkiver både trykte og elektroniske i overensstemmelse med fastlagte politikker og juridiske krav. Kommunikation Som medarbejder hos Bombardier skal du være ærlig og ligefrem i din omgang med kollegaer, kunder eller leverandører, og ikke med ove læg vildlede disse. Brug passende, professionelt sprogbrug, både i skriftlige dokumenter og offentlige samtaler.

16 14 Kodeks for etik og forretningsførelse Kommunikation med medierne, investorer og myndigheder hører ansvarsmæssigt under de af koncernen udpegede talsmænd for virksomheden. Forespørgsler, som modtages af en medarbejder, skal derfor videregives til en bemyndiget talsmand. Elektronisk post og brug af internet Bombardiers elektroniske post og internetsystemer er beregnet til forretningsmæssig brug. Når du bruger elektronisk post, skal du huske, at den kan opsnappes, danne en permanent registrering, udskrives eller videresendes til andre af modtageren og sandsynligvis vil blive opbevaret på modtagerens computer i lang tid. Du skal derfor udvise samme omhu, når du send er elek tronisk post, som ved anden skrift lig forretningsmæssig kommunikation. Brug aldrig Bombardiers internetforbindelse eller computerudstyr til at skaffe digadgang til, sende eller downloade indhold, der er upassende og ikke overholder forretningsmæssige krav. Gaver og repræsentation Medarbejdere, leverandører, partnere og andre tredjeparter, der repræsenterer Bombardier, skal undgå at give eller modtage gaver eller underhold, hvis dette kan påvirke modtagerens dømmekraft fejlagtigt eller kan opfattes således. Gaver kan omfatte varer, tjenesteydelser, lån, rejser, ophold eller brug af ejendom, osv. I forbindelse med forretning i visse kulturer er en udvek sling af gaver passende. I sådanne tilfælde skal gaver være rimelige, af god smag og være af symbolsk eller ubetydelig værdi. Medarbejderne må aldrig give eller modtage gaver, når de har forbud mod det som følge af lov eller på grund af modtagerens eller bidragsyderens organisations politik. Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger er oplysninger, der tilhører Bombardier, og som ikke er offentlig tilgængelige. Fortro lige oplysninger omfatter oplysninger fra Bombardier eller som opnås i fortrolighed fra en tredjepart, og somdækkes af tavshedspligten. Eksempler på fortrolige oplysninger er

17 Kodeks for etik og forretningsførelse 15 finansielle data, strategiske planer, ophavsrettigheder, oplysninger om tilbud, personlige medarbejderoplysninger, juridiske dokumenter og oplysninger om kunder og leverandører. Du må ikke røbe fortrolige oplysninger til nogen, bortset fra den eller de personer, de er tiltænkt, medmindre du er bemyndiget hertil, eller det kræves ifølge lov. Dette omfatter fortrolige oplysninger tilvejebragt af leverandører og kunder. Medarbejderne indvilliger i altid at bevare en sådan fortrolighed, selv efter at de ikke længere er ansat hos Bombardier. Medarbejderne skal endvidere udvise forsigtighed for at undgå at misbruge eller utilsigtet at røbe fortrolige oplysninger. Dette omfatter: sikker opbevaring af såvel elektroniske som papirdokumenter og arkiver, som indeholder fortrolige oplysninger; at fortrolige sager ikke diskuteres, hvor det kan overhøres, f.eks. på offentlige steder, såsom elevatorer, gange, restauranter, fly og i taxier; at der udvises forsigtighed, når der diskuteres fortrolige sager på trådløse telefoner eller andre trådløse anordninger; at fortrolige dokumenter kun sendes elektronisk, f.eks. med telefax eller , når det er rimeligt at tro, at dette kan gøres under sikre forhold; og at undgå unødvendig kopiering af fortrolige dokumenter. Love vedrørende værdipapirer og insiderhandel Det er ulovligt for enhver, som har væsentlige oplysninger om et offentligt aktieselskab, som ikke er blevet offent ligt tilgængelige, at købe, sælge eller handle med værdipapir er i nævnte virksomhed, eller at videregive ikke offentlig gjorte væsentlige oplysninger til nogen andre. Væsentlige oplysninger defineres som al information, der vedrører en virksomhed, som hvis de røbes, med rimelighed må kunne

18 16 Kodeks for etik og forretningsførelse forventes at påvirke investorer eller markedskursen for virksomhedens aktier. Eksempler på denne type information omfatter: ikke offentliggjorte finansielle oplysninger, herunder kvartals- eller årsregnskaber, som endnu ikke er offentliggjort; en større virksomhedsovertagelse, disposition eller joint venture; en betydelig ændring af den øverste ledelse eller i bestyrelsen i virksomheden; og indgåelse af eller tab af en vigtig kontrakt. Hvis du har noget kendskab til ikke offentliggjorte vigtige oplysninger om virksomheden, må du derfor ikke handle med Bombardiers værdipapirer, før oplysningen er fuldstændig offentliggjort, og der er gået en rime lig tid, så oplysningerne kan spredes ved hjælp af en pressemed delelse. Værdipapirer omfatter almindelige aktier (såsom Bombardier klasse B-aktier), præference aktier eller obligationer. Hvis du på tilsvarende måde har kendskab til ikke offentliggjorte oplysninger om tredjeparter, såsom kunder, sælgere og leverandører, må du ikke handle med denne tredjeparts værdipapirer, før oplysninger er fuldt offenliggjort, og der er gået en rimelig tid. Ingen medarbejdere må under nogen omstændigheder deltage i kurssikringsaktivitet eller i nogen form for trans aktioner med offentligt handlede optioner på Bombardiers værdipapirer, eller i nogen form for kontrakter vedrørende Bombardiers værdipapirer, herunder optioner. Ingen medarbejder hos Bombardier må sælge Bombardier værdipapirer, som han eller hun ikke ejer (spekulation). Det er absolut forbudt for alle medarbejdere at viderebringe ikke offentliggjorte vigtige oplysninger (kendt som tip ping ) om Bombardier til nogen, herunder udenforstående professionelle rådgivere, andre medarbejdere hos Bom bardier eller medlemmer af deres familier, medmindre dette gøres i et nødvendigt forløb af Bombardiers forretning.

19 Kodeks for etik og forretningsførelse 17 Da det kan være yderst vanskeligt at skelne mellem oplysninger, der er væsentlige, som defineret ovenfor, og oplysninger, som ikke er det, og for at undgå forekomst af eventuelle uregelmæssigheder, forlanges det af dig som medarbejder, at du overholder følgende regler: du skal til enhver tid undgå at anbefale køb eller salg af værdipapirer i Bombardier Inc. til tredjeparter; hvis du som medarbejder ønsker at købe, sælge eller handle med værdipapirer i Bombardier Inc. for dig selv eller andre, anbefaler virksomheden stærkt, at du kun gør det i løbet af en handelsperiode på 25 kalenderdage, begyndende med den femte arbejdsdag efter offentliggørelsen af Bombardier Inc. s kvartals- eller årlige regnskabsaflæggelse; og at der dog til enhver tid er forståelse for, at du selv i løbet af denne 25-dages periode, ikke kan handle med værdipapirer i Bombardier Inc., hvis du har kendskab til eller adgang til nogen ikke offentliggjorte oplysninger som defineret ovenfor, eller hvis Bombardier Inc. i henhold til sin forretningsmæssige tavshedspligt har meddelt sine medarbejdere, at handel med Bombardier værdipapirer er forbudt. Interessekonflikter Undgå interessekonflikter, hvad enten de er virkelige eller opfattede, i udførelsen af dit arbejde. En interessekonflikt anses for at være enhver situation eller aftale, hvor dine personlige aktiviteter eller interesser er i konflikt med dit ansvar over for Bombardier. Du må ikke sætte dig selv i en position, hvor der er eller kunne være en forpligtelse over for en tredjepart, som kunne drage fordel af en sådan situation på bekostning af Bombardier. Dine handlinger må aldrig føre til personlig vinding til skade for Bombardiers anførte virksomhedsinteresser.

20 18 Kodeks for etik og forretningsførelse Situationer med interessekonflikt kan også opstå, når du påtager dig eksternt arbejde, der kan kompromittere den omhyggelige udførelse af dine pligter for Bombardier. Hvis sådan en situation skulle opstå, tilskyndes du til at diskutere den med din overordnede eller Compliance Officer, så det vurderes, hvordan det eksterne arbejde påvirker dine pligter for Bombardier. Ulovlige og upassende betalinger Det er strengt forbudt for Bombardiers medarbejdere, leverandører, partnere og andre tredjeparter at tilbyde eller modtage nogen form for ulovlig eller uretmæssig betaling. Bombardiers midler og aktiver må aldrig blive anvendt til noget ulovligt formål. Som medarbejder må du aldrig godkende, tillade eller foretage nogen betaling, give en gave eller tjeneste til nogen person i en myndighedsposition, såsom en embedsmand eller ledende medarbejder i en virksomhed, for at opnå en favorabel behandling i forhandlinger eller tildeling af kontrakter eller nogle andre handler. Antikorruptionslove Bombardier overholder al antikorruptionslovgivning i alle retskredse, hvor der drives virksomhed. Lovgivningen omfatter Corruption of Foreign Public Officials Act of Canada (med ændringer), som gælder for Bombardiers globale virksomhed. Bombardiers medarbejdere, leveran dører, partnere og andre tredjeparter (såsom agenter) må aldrig foretage eller godkende en ulovlig betaling til nogen under nogen omstændigheder. Hvis du er bemyndiget til at beskæftige dig med tredjepartsagenter, skal du overholde Bombardiers politik vedrørende praksis i international forretning og markedsføring. Politisk aktivitet Som medarbejder hos Bombardier kan du, med forbehold for gældende love, deltage i lovlig politisk aktivitet, så længe det udføres i din fritid og uden anvendelse af Bombardiers ejendom. Du kan opstille til valg eller andet politisk embede,

21 Kodeks for etik og forretningsførelse 19 men du skal underrette din overordnede eller Compliance Officer, så I kan diskutere den påvirkning dit engagement kan have på dit arbejde hos Bombardier. Du kan udtrykke dine synspunkter om offentlige og samfundsmæssige spørgsmål af betydning, men det skal til enhver tid fremgår klart, at de udtrykte synspunkter ikke er Bombardiers. Bombardier og dens medarbejdere retter sig efter alle love og regler, som gælder for politiske bidrag i alle retskredse, hvor virksomheden driver virksomhed. Forbindelser til eksterne interessenter Kunder Bombardier er forpligtet til at opfylde kundernes behov og stræber efter at levere tjenesteydelser og produk ter af høj kvalitet. I kunderelationer skal medarbejderen optræde på en etisk måde. Følsomme, private eller fortrolige kunde oplysninger er beskyttede i overensstemmelse med Bombardiers standarder, med adgangen begrænset til dem, der har behov for at kende dem. Leverandører, partnere og tredjeparter Bombardiers leverandører, partnere og andre tred jeparter skal kende og indvillige i at overholde the Code. Alle aftaler med leverandører, partnere og tredjeparter skal indgås skriftligt, og varer og tjenesteydelser, der skal leveres og honorarer, der skal betales, skal anføres. Sådanne aftaler skal være i overensstemmelse med rimelig konkurrence- og markedsmæssig praksis og principperne, som er anført i the Code, og relevant forretningspolitik. Konkurrence Bombardiers medarbejdere og leverandører, partnere og tredjeparter må aldrig beskæftige sig med uetisk eller ulovlig praksis for at indsamle konkurrenceoplysninger.

22 20 Kodeks for etik og forretningsførelse Bombardier overholder monopollove, uanset hvor der drives forretning. Vi skal generelt være på vagt over for: prisfastsættelse eller aftalt markedssegmentering; eller monopolistisk adfærd, hvis formål er at reducere konkurrencen. Regeringer Som følge af sin internationale og branche overskridende natur, er Bombardier underkastet en stor mængde nationale og lokale love og bestemmelser. Virksomheden og dens medarbejdere og partnere overholder alle juridiske og kontraktmæssige forpligtelser ved forhandling med forskellige regeringer og myndighedsorganer, som de er i kontakt med. Medarbejdere og partnere hos Bombar dier, som samarbejder med embedsmænd og forhandler kontrakter, har ansvar for at kende og overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder dem der vedrører lobby-virksomhed.

23 21 Styring af the Code 5 Bombardier har implementeret en ledelsesstruktur for at sikre, at principperne for the Code støttes i hele organisationen, og at the Code styres effektivt.

24 22 Styring af the Code compliance officer En Compliance Officer fører tilsyn med koncernens bestræbelser på at fremme etisk arbejdsmiljø og god forretningsførelse. Compliance Officer rapporterer til Audit Committee via Bombardier Ethics Advisory Council. Bombardier Ethics Advisory Council I samråd med Compliance Officer styrer og overvåger Bombardier Ethics Advisory Council (BEAC) implementeringen af the Code. Det leverer også ekspertise, afgør tvister og rapporterer om virkningen af the Code. BEAC videregiver følsomme eller potentielt skadelige overtrædelser til virksomhedens President og Chief Executive Officer eller til bestyrelsen, hvad der måtte være mest hensigtsmæssigt. Fem af de øverste ledere fra finans, personaleafdeling, juridiske afdeling, revisions afdeling/ risikovurdering ogoffentlige anliggender, samt Compliance Officer har sæde i BEAC. Grupper i Bombardier udpeger hver en kontaktperson til BEAC. Indberetning af overtrædelser Enhver, som er ansat hos Bombardier, eller enhver kunde, leverandør, partner eller anden tredjepart, som får kendskab til en mulig overtrædelse af the Code, eller virksomhedens eller nogen af dens medarbejderes overtrædelse af loven, har en vigtig pligt til at rapportere den. Selv om det er naturligt at have betænkeligheder ved at gøre opmærksom på et sådant forhold, opfordres du kraftigt til at gøre det, da det kan have alvorlige negative konsekvenser for virksomheden, hvis du undlader at gøre det. Når en handling er uetisk Når du er i tvivl om en beslutning, der handler om etik på arbejdspladsen, skal du stille dig selv følgende spørgsmål. Hvis svaret/svarene gør dig urolig, er den foreslåede handling måske ikke hensigtsmæssig.

25 Styring af the Code 23 Er min handling i overensstemmelse med Bombardiers Code? Er min handling lovlig? Er min handling ærlig og rimelig? Hvordan ville min familie, venner og naboer reagere, hvis de kendte til min handling? Ville kunder eller aktionærer bifalde min handling? Hvem skal man kontakte Hvis du har spørgsmål, har behov for vejledning eller har grund til at tro, at en bestemmelse i denne Code er overtrådt, eller hvis du har overtrådt the Code, bør du omgående tale med en af følgende: din overordnede; din repræsentant i personaleafdelingen; din repræsentant i juridisk afdeling; en repræsentant i intern revision; eller næste ledelsesniveau. Din overordnede bør generelt være i stand til hurtigt at løse problemet. Hvis du rapporterer en overtrædelse og den ikke efterforskes, skal du gå videre med den til en af de andre ovenfor anførte kontaktpersoner. Bombardiers medarbejdere, kunder, leverandører, part nere og andre tredjeparter kan endvidere rejse spørgsmål overfor Bombardiers Compliance Officer: Med almindelig post Bombardier Compliance Officer 800 René-Lévesque Blvd. West Montréal, Québec Canada H3B 1Y8 Pr. telefon +1 (514)

26 24 Styring af the Code Alternativt kan Bombardiers medarbejdere, kunder, leverandører, partnere og andre tredjeparter indberette deres bekymringer gennem et sikret rapporterings sys tem, som tilbydes og styres af en uafhængig tredjepart. Oplysninger om, hvordan der opnås adgang til denne rapporteringsservice er tilgængelig på Bombardiers hjemmeside (www.bombardier.com). Fortrolighed og anonymitet Alle forespørgsler vil blive behandlet omgående og diskret. Hvis du rapporterer en mulig overtrædelse af the Code, har du ret til at forblive anonym, og din fortrolighed og/eller anonymitet vil blive bevaret. Det er imidlertid som regel lettere at udføre en fuld og retfærdig efterforskning af sagen, hvis du identificerer dig selv og andre involverede. Bombardier vil gøre alt for at holde dig informeret om det, der bliver gjort for at løse problemet. Du vil ikke blive straffet, afskediget, degraderet eller suspenderet (sendt hjem), og der vil ikke blive indledt nogen gengældelsesaktion mod nogen for at rapportere eller fremsætte forespørgsler i god tro om potentielle brud på the Code eller for at søge vejledning om, hvordan formodede brud behandles. Straffeforanstaltninger for overtrædelser Undladelse af at respektere ordlyden eller ånden i the Code eller loven, kan føre til disciplinære foranstaltninger, som svarer til overtrædelsen, herunder opsigelse af ansættelsesforhold. Medarbejdere, som bryder loven, udsætter både sig selv og virksomheden for strafansvar (såsom bøder og fængselsstraf) eller civilretlige sanktioner (såsom skadeserstatning eller bøder).

27

28 Februar 2010, Bombardier Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Canada.

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere