Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar"

Transkript

1 Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar

2 Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service af høj kvalitet til vore kunder og vedvarende rentabilitet til vore aktionærer ved at investere i vore medarbejdere og produkter. Vi fører an gennem nytænkning og fremragende produktsikkerhed, effektivitet og resultater. Vore standarder er høje. Vi definerer det optimale og vi leverer det.

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Hvem skal overholde the Code 4 Hvilke love gælder 4 Forpligtelse over for the Code 4 Koncernens politikker og procedurer 4 FN s Global Compact 5 2 Vort ansvar 6 Medarbejdere 7 Ledelse 8 3 Bombardiers kerneværdier 9 4 Kodeks for etik og forretningsførelse 11 Arbejdsmiljø 12 Medarbejderpolitik 12 Chikane og personlig sikkerhed 12 Sundhed, sikkerhed og miljø 12 Forretningsførelse 13 Virksomhedens ejendom 13 Ophavsrettigheder 13 Regnskaber og protokoller 13 Kommunikation 13

4 2 Forretningsførelse (fortsat) Elektronisk post og brug af internet 14 Gaver og repræsentation 14 Fortrolige oplysninger 14 Love vedrørende værdipapirer og insiderhandel 15 Interessekonflikter 17 Ulovlige og uretmæssige betalinger 18 Antikorruptionslove 18 Politisk aktivitet 18 Forbindelser til eksterne interessenter 19 Kunder 19 Leverandører, partnere og tredjeparter 19 Konkurrence 19 Regeringer 20 5 Styring af the Code 21 Compliance Officer 22 Bombardier Ethics Advisory Council 22 Indberetning af overtrædelser 22 Når en handling er uetisk 22 Hvem skal man kontakte 23 Fortrolighed og anonymitet 24 Straf for overtrædelser 24 Bemærk: For at forenkle teksten omfatter ord, der skrives i hankøn, også hunkønsformen og ental omfatter flertal, medmindre andet fremgår af konteksten.

5 3 Indledning 1 Denne kodeks for etik og forretningsførelse 1 (The Code) forklarer standarderne for adfærd, som Bombardier Inc. 2 forventer af dig i dine daglige aktiviteter og omgang med andre. The Code kan ikke forudse enhver situation, der kan opstå. I stedet identificerer den retningslinjer, der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger i overensstemmelse med Bombardiers værdier og omdømme. Du skal også sætte dig ind i forskellige firmapolitikker, der giver mere detaljeret vejledning om specifikke emner, som kan have indvirkning på dit arbejde, såsom international forretning og markedsføring; internetpolitik; sundhed, sikkerhed og miljø samt personaleforhold. Når en virksomhed praktiserer og støtter etisk adfærd, får alle fordel af det. Ved at være ærlige, oprigtige og konsekvente i vores omgang med andre, fremmer vi et positivt arbejdsmiljø. En virksomhed, der sætter en ære i hæderlighed, skaber tillid hos medarbejdere, kunder, aktionærer, leverandører og samfundet som helhed. Fra tid til anden skaber ændringer i virksomhedens omgivelser eller myndighedskrav et behov for nye retningslinjer. Som følge heraf kan den trykte udgave af the Code ændres uden varsel. Alle opdateringer vil fremgå af den elektroniske udgave af the Code, som offentliggøres på Bombardiers hjemmeside. 1 I det følgende vil Bombardiers kodeks for etik og forretningsførelse blive omtalt som the Code. 2 I det følgende betyder ordet Virksomhed Bombardier Inc., dens koncerner, divisioner og datterselskaber, medmindre andet fremgår.

6 4 Indledning Hvem skal overholde the Code Denne Code gælder til enhver tid, uden undtagelse, for alle medlemmer af bestyrelsen og alle Bombardiers medarbejdere 3. Vi forventer også at Bombardiers leverandører og partnere, samt tredjeparter (såsom agenter), overholder the Code, når de samarbejder med eller handler på vegne af Bombardier. Hvilke love gælder Bombardier er en international virksomhed, der driver forret ning i mange lande over hele verden. Som følge heraf er vi underkastet love i mange myndighedsområder, herunder nationer, provinser, stater, kommuner og internationale organer, som f. eks. EU. Bombardier og dens medarbejdere skal overholde loven i alle retskredse, hvor virksomheden opererer. Hvis der opstår en konflikt mellem gældende love i forskel lige lande, hvor Bombardier driver virksomhed, eller mellem Bombardiers Code og en lov eller bekendtgørelse, skal en repræsentant fra Bombardiers juridiske afdeling gøres opmærksom på det. Forpligtelse over for the Code Hvor nødvendigt, nyansatte medarbejdere skal underskrive en bekræftelse på, at de har læst og forstået the Code. Medlemmer af den øverste ledelse skal også hvert år underskrive en bekræftelse, hvori det betinges, at de ikke blot har læst og forstået the Code, men også at de hverken har overtrådt eller har kendskab til noget brud på bestemmelserne i the Code. Koncernens politik og procedurer Hver forretningsenhed eller division udsender sit eget sæt af politikker og procedurer på linje med Bombardiers koncernpolitik. Medarbejderne har pligt til at følge disse politikker og procedurer ud over de, der er beskrevet i denne Code. 3 Bombardiers Code gælder for alle medarbejdere, herunder ledelsen. I the Code omfatter ordet medarbejder alle medarbejdere inklusive ledere. For specifikke bestemmelser vedrørende ledende medarbejdere og den øverste ledelse, se afsnittet om ledelsens ansvar.

7 Indledning 5 FN s GLOBAL COMPACT Bombardier underskrev i 2007 FN s Global Compact, verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsmæssige ansvar og bæredygtig udvikling. Som underskriver af initiativet giver vi tilsagn om, at vi, gennem vores strategier og på tværs af koncernen, vil arbejde aktivt for at fremme de 10 grundlæggende principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med FN s Global Compact har vi en strategisk referenceramme, der sætter os i stand til at udvikle innovative initiativer og partnerskaber med civilsamfundet, regeringer og andre aktører. Vor kodeks for etik og forretningsførelse hjælper vore medarbejdere med at opretholde vore kerneværdier, vore standarder for adfærd samt vor tilslutning til FN s Global Compacts ti principper om samfundsmæssigt ansvar på tværs af vore globale aktiviteter.

8 6 Vort ansvar 2 Nøgleansvarsområderne, som er forbun det med denne Code, er forståelse og overholdelse. The Code gør Bombardiers forventninger til medarbejdere og ledelse klare og entydige.

9 Vort ansvar 7 MedarbejderE Som medarbejder forventes det, at du: påtager dig personligt ansvar for at udføre dine pligter med omhu og hæderlighed; indvilliger i at gøre din del for at nå Bombardiers mål efter bedste evne, og samtidig træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med the Code og uden at gå på kompromis; har en grundlæggelse forståelse af the Code og fra tid til anden går den igennem. Du bør også have et detaljeret kendskab til de bestemmelser, der i særlig grad gælder dit job; og rådfører dig med din overordnede eller en af Bombardiers kontaktpersoner, som er anført på side 23, hvis du har spørgsmål til the Code. Hvis du får kendskab til en eventuel overtrædelse af the Code, forventes det, at du: handler omgående og i god tro ved at tage det op med din overordnede eller en af de andre kontaktpersoner, som er anført på side 23; bringer sagen videre til en af de andre kontaktpersoner, som er anført på side 23, hvis den formodede overtræ delse, du har rapporteret til din overordnede, ikke blev løst; og er forberedt på at samarbejde i forbindelse med Bombardiers undersøgelser af overtrædelsen af the Code.

10 8 Vort ansvar Ledelse Bombardiers lederes ansvar er mere vidtrækkende end andre medarbejderes. Som leder forventes det, at du: kender the Code i detaljer og aktivt fremmer den på arbejdspladsen; fungerer som rollemodel ved at udvise en høj standard inden for etisk adfærd, som skaber et arbejdsmiljø, der afspejler indholdet og ånden i the Code ; er årvågen med hensyn til at forhindre, opdage og reagere over for enhver overtrædelse af the Code ; beskytter de, som rapporterer overtrædelser; og samarbejder med Bombardier Ethics Advisory Council og Compliance Officer med hensyn til at udlevere the Code til medarbejdere og indsamle føromtalte bekræftelse fra medarbejderne, efter behov.

11 9 Bombardiers kerneværdier 3 Alle Bombardiers politikker, herunder denne Code, udspringer fra vore kerneværdier. Disse fælles værdier skal derfor fremstå som inspiration for alle vore handlinger og beslutninger og være vort fælles udgangspunkt.

12 10 Bombardiers kerneværdier Vore kerneværdier er: Integritet Vi optræder med integritet og på en etisk måde i alt, hvad vi gør og siger, og gør os derved fortjent til og fastholder tillid og respekt fra kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet. Forpligtelse til at være de bedste Vi forpligter os til at være de bedste indenfor alle vore arbejdsområder og i vores samspil med kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet. Herudover forpligter vi os til at udøve dømmekraft, professionalisme, bestemthed, selvdisciplin, vedholdenhed og sammenhold. Kundeorientering Vi støtter en kundeorienteret kultur, der lægger vægt på fremragende service, og vi overholder vore forpligtelser på alle niveauer i organisationen. Aktionærfokus Vi fokuserer på at skabe bæredygtig aktionærværdi gennem udvikling af lønsomme produkter og projekter, og lede virksomheden på en sund måde til fordel for kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet.

13 11 Kodeks for etik og forretningsførelse 4 Bombardiers Code handler om etisk adfærd i forhold til arbejdsmiljøet, forretningsførelse og relationer med eksterne interessenter.

14 12 Kodeks for etik og forretningsførelse Arbejdsmiljø Personale politik Bombardier behandler alle medarbejdere retfærdigt, etisk korrekt, med respekt og med værdighed. Virksomheden tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle uanset alder, køn, seksuel orientering, handicap, race, religion, statsborgerskab, ægteskabelig status, familiesituation, oprindelsesland eller andre faktorer, i overensstemmelse med love og regler i hvert land, hvor den driver virksomhed. Chikane og personlig sikkerhed Bombardiers politik beskytter medarbejderne mod chikane, mobning og forfølgelse på arbejdspladsen, herunder alle former for seksuel, fysisk og psykisk misbrug. Som medarbejder har du ret til og forventes at opretholde et positivt, harmonisk og professionelt arbejdsmiljø. Sundhed, sikkerhed og miljø Sundhed på arbejdspladsen, medarbejdernes sikkerhed og beskyttelse af miljøet har høj prioriteret hos Bombardier, og det anses for at være en del af virksomhedens grundlæggende sociale ansvar. Vi tilstræber at re ducere påvirkningen fra vore aktiviteter og af vore produkters indflydelse på miljøet, og arbejder hen imod en samlet levetids betragtning i produktdesign, mens vi samtidig bevarer vores konkurrencedygtighed. Bombardier og dens medarbejdere overholder alle gældende love og regler. Vi indarbejder standarder, procedurer, beredskabsforanstaltninger og ledelsessystemer for at sikre, at vor produktion ledes på en sikker, økologisk og bæredygtig måde. For at beskytte deres egen, kollegers såvel som samfundets sikkerhed, forpligter medarbejderne sig til ikke at arbejde under indflydelse af noget stof, der kan hæmme deres dømmekraft eller have indflydelse på deres effektive og ansvarlige udøvelse af deres arbejde.

15 Kodeks for etik og forretningsførelse 13 Forretningsførelse Virksomhedens ejendom Virksomhedens ejendom bør kun benyttes til lovlige virksomhedsformål. Det forventes, at Bombardiers medarbejdere passer godt på virksomhedens ejendom og ikke udsætter den for tab, skade, misbrug eller tyveri. Ophavsrettigheder Ophavsrettigheder omfatter varemærker, domæne navne, patenter, industrielt design, ophavsrettigheder og forretningshemmeligheder. Medarbejderne har pligt til at beskytte Bombardiers ophavsrettigheder, ligesom de har pligt til at respektere andres. Med forbehold for gældende love, er alle opfindelser eller opdagelser, som gøres af medarbejdere i deres arbejde, Bombardiers ejendom. Ophavsrettigheder betragtes som fortrolig information. Den er derfor dækket af retningslinjer vedrørende tavshedspligt, som er anført i afsnittet Fortrolig information i denne Code. Regnskaber og protokoller Bombardiers regnskaber og protokoller er komplette, retvisende, nøjagtige og overholder alle juridiske rapporteringskrav. Understøttet af Bombardiers systemer for intern kontrol, afspejler de alle aktiver, passiver, transaktioner og hændelser og opfylder gældende regnskabsprincipper. Bombardiers medarbejdere leder, opbevarer, arkiverer og disponerer over regnskaber og arkiver både trykte og elektroniske i overensstemmelse med fastlagte politikker og juridiske krav. Kommunikation Som medarbejder hos Bombardier skal du være ærlig og ligefrem i din omgang med kollegaer, kunder eller leverandører, og ikke med ove læg vildlede disse. Brug passende, professionelt sprogbrug, både i skriftlige dokumenter og offentlige samtaler.

16 14 Kodeks for etik og forretningsførelse Kommunikation med medierne, investorer og myndigheder hører ansvarsmæssigt under de af koncernen udpegede talsmænd for virksomheden. Forespørgsler, som modtages af en medarbejder, skal derfor videregives til en bemyndiget talsmand. Elektronisk post og brug af internet Bombardiers elektroniske post og internetsystemer er beregnet til forretningsmæssig brug. Når du bruger elektronisk post, skal du huske, at den kan opsnappes, danne en permanent registrering, udskrives eller videresendes til andre af modtageren og sandsynligvis vil blive opbevaret på modtagerens computer i lang tid. Du skal derfor udvise samme omhu, når du send er elek tronisk post, som ved anden skrift lig forretningsmæssig kommunikation. Brug aldrig Bombardiers internetforbindelse eller computerudstyr til at skaffe digadgang til, sende eller downloade indhold, der er upassende og ikke overholder forretningsmæssige krav. Gaver og repræsentation Medarbejdere, leverandører, partnere og andre tredjeparter, der repræsenterer Bombardier, skal undgå at give eller modtage gaver eller underhold, hvis dette kan påvirke modtagerens dømmekraft fejlagtigt eller kan opfattes således. Gaver kan omfatte varer, tjenesteydelser, lån, rejser, ophold eller brug af ejendom, osv. I forbindelse med forretning i visse kulturer er en udvek sling af gaver passende. I sådanne tilfælde skal gaver være rimelige, af god smag og være af symbolsk eller ubetydelig værdi. Medarbejderne må aldrig give eller modtage gaver, når de har forbud mod det som følge af lov eller på grund af modtagerens eller bidragsyderens organisations politik. Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger er oplysninger, der tilhører Bombardier, og som ikke er offentlig tilgængelige. Fortro lige oplysninger omfatter oplysninger fra Bombardier eller som opnås i fortrolighed fra en tredjepart, og somdækkes af tavshedspligten. Eksempler på fortrolige oplysninger er

17 Kodeks for etik og forretningsførelse 15 finansielle data, strategiske planer, ophavsrettigheder, oplysninger om tilbud, personlige medarbejderoplysninger, juridiske dokumenter og oplysninger om kunder og leverandører. Du må ikke røbe fortrolige oplysninger til nogen, bortset fra den eller de personer, de er tiltænkt, medmindre du er bemyndiget hertil, eller det kræves ifølge lov. Dette omfatter fortrolige oplysninger tilvejebragt af leverandører og kunder. Medarbejderne indvilliger i altid at bevare en sådan fortrolighed, selv efter at de ikke længere er ansat hos Bombardier. Medarbejderne skal endvidere udvise forsigtighed for at undgå at misbruge eller utilsigtet at røbe fortrolige oplysninger. Dette omfatter: sikker opbevaring af såvel elektroniske som papirdokumenter og arkiver, som indeholder fortrolige oplysninger; at fortrolige sager ikke diskuteres, hvor det kan overhøres, f.eks. på offentlige steder, såsom elevatorer, gange, restauranter, fly og i taxier; at der udvises forsigtighed, når der diskuteres fortrolige sager på trådløse telefoner eller andre trådløse anordninger; at fortrolige dokumenter kun sendes elektronisk, f.eks. med telefax eller , når det er rimeligt at tro, at dette kan gøres under sikre forhold; og at undgå unødvendig kopiering af fortrolige dokumenter. Love vedrørende værdipapirer og insiderhandel Det er ulovligt for enhver, som har væsentlige oplysninger om et offentligt aktieselskab, som ikke er blevet offent ligt tilgængelige, at købe, sælge eller handle med værdipapir er i nævnte virksomhed, eller at videregive ikke offentlig gjorte væsentlige oplysninger til nogen andre. Væsentlige oplysninger defineres som al information, der vedrører en virksomhed, som hvis de røbes, med rimelighed må kunne

18 16 Kodeks for etik og forretningsførelse forventes at påvirke investorer eller markedskursen for virksomhedens aktier. Eksempler på denne type information omfatter: ikke offentliggjorte finansielle oplysninger, herunder kvartals- eller årsregnskaber, som endnu ikke er offentliggjort; en større virksomhedsovertagelse, disposition eller joint venture; en betydelig ændring af den øverste ledelse eller i bestyrelsen i virksomheden; og indgåelse af eller tab af en vigtig kontrakt. Hvis du har noget kendskab til ikke offentliggjorte vigtige oplysninger om virksomheden, må du derfor ikke handle med Bombardiers værdipapirer, før oplysningen er fuldstændig offentliggjort, og der er gået en rime lig tid, så oplysningerne kan spredes ved hjælp af en pressemed delelse. Værdipapirer omfatter almindelige aktier (såsom Bombardier klasse B-aktier), præference aktier eller obligationer. Hvis du på tilsvarende måde har kendskab til ikke offentliggjorte oplysninger om tredjeparter, såsom kunder, sælgere og leverandører, må du ikke handle med denne tredjeparts værdipapirer, før oplysninger er fuldt offenliggjort, og der er gået en rimelig tid. Ingen medarbejdere må under nogen omstændigheder deltage i kurssikringsaktivitet eller i nogen form for trans aktioner med offentligt handlede optioner på Bombardiers værdipapirer, eller i nogen form for kontrakter vedrørende Bombardiers værdipapirer, herunder optioner. Ingen medarbejder hos Bombardier må sælge Bombardier værdipapirer, som han eller hun ikke ejer (spekulation). Det er absolut forbudt for alle medarbejdere at viderebringe ikke offentliggjorte vigtige oplysninger (kendt som tip ping ) om Bombardier til nogen, herunder udenforstående professionelle rådgivere, andre medarbejdere hos Bom bardier eller medlemmer af deres familier, medmindre dette gøres i et nødvendigt forløb af Bombardiers forretning.

19 Kodeks for etik og forretningsførelse 17 Da det kan være yderst vanskeligt at skelne mellem oplysninger, der er væsentlige, som defineret ovenfor, og oplysninger, som ikke er det, og for at undgå forekomst af eventuelle uregelmæssigheder, forlanges det af dig som medarbejder, at du overholder følgende regler: du skal til enhver tid undgå at anbefale køb eller salg af værdipapirer i Bombardier Inc. til tredjeparter; hvis du som medarbejder ønsker at købe, sælge eller handle med værdipapirer i Bombardier Inc. for dig selv eller andre, anbefaler virksomheden stærkt, at du kun gør det i løbet af en handelsperiode på 25 kalenderdage, begyndende med den femte arbejdsdag efter offentliggørelsen af Bombardier Inc. s kvartals- eller årlige regnskabsaflæggelse; og at der dog til enhver tid er forståelse for, at du selv i løbet af denne 25-dages periode, ikke kan handle med værdipapirer i Bombardier Inc., hvis du har kendskab til eller adgang til nogen ikke offentliggjorte oplysninger som defineret ovenfor, eller hvis Bombardier Inc. i henhold til sin forretningsmæssige tavshedspligt har meddelt sine medarbejdere, at handel med Bombardier værdipapirer er forbudt. Interessekonflikter Undgå interessekonflikter, hvad enten de er virkelige eller opfattede, i udførelsen af dit arbejde. En interessekonflikt anses for at være enhver situation eller aftale, hvor dine personlige aktiviteter eller interesser er i konflikt med dit ansvar over for Bombardier. Du må ikke sætte dig selv i en position, hvor der er eller kunne være en forpligtelse over for en tredjepart, som kunne drage fordel af en sådan situation på bekostning af Bombardier. Dine handlinger må aldrig føre til personlig vinding til skade for Bombardiers anførte virksomhedsinteresser.

20 18 Kodeks for etik og forretningsførelse Situationer med interessekonflikt kan også opstå, når du påtager dig eksternt arbejde, der kan kompromittere den omhyggelige udførelse af dine pligter for Bombardier. Hvis sådan en situation skulle opstå, tilskyndes du til at diskutere den med din overordnede eller Compliance Officer, så det vurderes, hvordan det eksterne arbejde påvirker dine pligter for Bombardier. Ulovlige og upassende betalinger Det er strengt forbudt for Bombardiers medarbejdere, leverandører, partnere og andre tredjeparter at tilbyde eller modtage nogen form for ulovlig eller uretmæssig betaling. Bombardiers midler og aktiver må aldrig blive anvendt til noget ulovligt formål. Som medarbejder må du aldrig godkende, tillade eller foretage nogen betaling, give en gave eller tjeneste til nogen person i en myndighedsposition, såsom en embedsmand eller ledende medarbejder i en virksomhed, for at opnå en favorabel behandling i forhandlinger eller tildeling af kontrakter eller nogle andre handler. Antikorruptionslove Bombardier overholder al antikorruptionslovgivning i alle retskredse, hvor der drives virksomhed. Lovgivningen omfatter Corruption of Foreign Public Officials Act of Canada (med ændringer), som gælder for Bombardiers globale virksomhed. Bombardiers medarbejdere, leveran dører, partnere og andre tredjeparter (såsom agenter) må aldrig foretage eller godkende en ulovlig betaling til nogen under nogen omstændigheder. Hvis du er bemyndiget til at beskæftige dig med tredjepartsagenter, skal du overholde Bombardiers politik vedrørende praksis i international forretning og markedsføring. Politisk aktivitet Som medarbejder hos Bombardier kan du, med forbehold for gældende love, deltage i lovlig politisk aktivitet, så længe det udføres i din fritid og uden anvendelse af Bombardiers ejendom. Du kan opstille til valg eller andet politisk embede,

21 Kodeks for etik og forretningsførelse 19 men du skal underrette din overordnede eller Compliance Officer, så I kan diskutere den påvirkning dit engagement kan have på dit arbejde hos Bombardier. Du kan udtrykke dine synspunkter om offentlige og samfundsmæssige spørgsmål af betydning, men det skal til enhver tid fremgår klart, at de udtrykte synspunkter ikke er Bombardiers. Bombardier og dens medarbejdere retter sig efter alle love og regler, som gælder for politiske bidrag i alle retskredse, hvor virksomheden driver virksomhed. Forbindelser til eksterne interessenter Kunder Bombardier er forpligtet til at opfylde kundernes behov og stræber efter at levere tjenesteydelser og produk ter af høj kvalitet. I kunderelationer skal medarbejderen optræde på en etisk måde. Følsomme, private eller fortrolige kunde oplysninger er beskyttede i overensstemmelse med Bombardiers standarder, med adgangen begrænset til dem, der har behov for at kende dem. Leverandører, partnere og tredjeparter Bombardiers leverandører, partnere og andre tred jeparter skal kende og indvillige i at overholde the Code. Alle aftaler med leverandører, partnere og tredjeparter skal indgås skriftligt, og varer og tjenesteydelser, der skal leveres og honorarer, der skal betales, skal anføres. Sådanne aftaler skal være i overensstemmelse med rimelig konkurrence- og markedsmæssig praksis og principperne, som er anført i the Code, og relevant forretningspolitik. Konkurrence Bombardiers medarbejdere og leverandører, partnere og tredjeparter må aldrig beskæftige sig med uetisk eller ulovlig praksis for at indsamle konkurrenceoplysninger.

22 20 Kodeks for etik og forretningsførelse Bombardier overholder monopollove, uanset hvor der drives forretning. Vi skal generelt være på vagt over for: prisfastsættelse eller aftalt markedssegmentering; eller monopolistisk adfærd, hvis formål er at reducere konkurrencen. Regeringer Som følge af sin internationale og branche overskridende natur, er Bombardier underkastet en stor mængde nationale og lokale love og bestemmelser. Virksomheden og dens medarbejdere og partnere overholder alle juridiske og kontraktmæssige forpligtelser ved forhandling med forskellige regeringer og myndighedsorganer, som de er i kontakt med. Medarbejdere og partnere hos Bombar dier, som samarbejder med embedsmænd og forhandler kontrakter, har ansvar for at kende og overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder dem der vedrører lobby-virksomhed.

23 21 Styring af the Code 5 Bombardier har implementeret en ledelsesstruktur for at sikre, at principperne for the Code støttes i hele organisationen, og at the Code styres effektivt.

24 22 Styring af the Code compliance officer En Compliance Officer fører tilsyn med koncernens bestræbelser på at fremme etisk arbejdsmiljø og god forretningsførelse. Compliance Officer rapporterer til Audit Committee via Bombardier Ethics Advisory Council. Bombardier Ethics Advisory Council I samråd med Compliance Officer styrer og overvåger Bombardier Ethics Advisory Council (BEAC) implementeringen af the Code. Det leverer også ekspertise, afgør tvister og rapporterer om virkningen af the Code. BEAC videregiver følsomme eller potentielt skadelige overtrædelser til virksomhedens President og Chief Executive Officer eller til bestyrelsen, hvad der måtte være mest hensigtsmæssigt. Fem af de øverste ledere fra finans, personaleafdeling, juridiske afdeling, revisions afdeling/ risikovurdering ogoffentlige anliggender, samt Compliance Officer har sæde i BEAC. Grupper i Bombardier udpeger hver en kontaktperson til BEAC. Indberetning af overtrædelser Enhver, som er ansat hos Bombardier, eller enhver kunde, leverandør, partner eller anden tredjepart, som får kendskab til en mulig overtrædelse af the Code, eller virksomhedens eller nogen af dens medarbejderes overtrædelse af loven, har en vigtig pligt til at rapportere den. Selv om det er naturligt at have betænkeligheder ved at gøre opmærksom på et sådant forhold, opfordres du kraftigt til at gøre det, da det kan have alvorlige negative konsekvenser for virksomheden, hvis du undlader at gøre det. Når en handling er uetisk Når du er i tvivl om en beslutning, der handler om etik på arbejdspladsen, skal du stille dig selv følgende spørgsmål. Hvis svaret/svarene gør dig urolig, er den foreslåede handling måske ikke hensigtsmæssig.

25 Styring af the Code 23 Er min handling i overensstemmelse med Bombardiers Code? Er min handling lovlig? Er min handling ærlig og rimelig? Hvordan ville min familie, venner og naboer reagere, hvis de kendte til min handling? Ville kunder eller aktionærer bifalde min handling? Hvem skal man kontakte Hvis du har spørgsmål, har behov for vejledning eller har grund til at tro, at en bestemmelse i denne Code er overtrådt, eller hvis du har overtrådt the Code, bør du omgående tale med en af følgende: din overordnede; din repræsentant i personaleafdelingen; din repræsentant i juridisk afdeling; en repræsentant i intern revision; eller næste ledelsesniveau. Din overordnede bør generelt være i stand til hurtigt at løse problemet. Hvis du rapporterer en overtrædelse og den ikke efterforskes, skal du gå videre med den til en af de andre ovenfor anførte kontaktpersoner. Bombardiers medarbejdere, kunder, leverandører, part nere og andre tredjeparter kan endvidere rejse spørgsmål overfor Bombardiers Compliance Officer: Med almindelig post Bombardier Compliance Officer 800 René-Lévesque Blvd. West Montréal, Québec Canada H3B 1Y8 Pr. telefon +1 (514)

26 24 Styring af the Code Alternativt kan Bombardiers medarbejdere, kunder, leverandører, partnere og andre tredjeparter indberette deres bekymringer gennem et sikret rapporterings sys tem, som tilbydes og styres af en uafhængig tredjepart. Oplysninger om, hvordan der opnås adgang til denne rapporteringsservice er tilgængelig på Bombardiers hjemmeside (www.bombardier.com). Fortrolighed og anonymitet Alle forespørgsler vil blive behandlet omgående og diskret. Hvis du rapporterer en mulig overtrædelse af the Code, har du ret til at forblive anonym, og din fortrolighed og/eller anonymitet vil blive bevaret. Det er imidlertid som regel lettere at udføre en fuld og retfærdig efterforskning af sagen, hvis du identificerer dig selv og andre involverede. Bombardier vil gøre alt for at holde dig informeret om det, der bliver gjort for at løse problemet. Du vil ikke blive straffet, afskediget, degraderet eller suspenderet (sendt hjem), og der vil ikke blive indledt nogen gengældelsesaktion mod nogen for at rapportere eller fremsætte forespørgsler i god tro om potentielle brud på the Code eller for at søge vejledning om, hvordan formodede brud behandles. Straffeforanstaltninger for overtrædelser Undladelse af at respektere ordlyden eller ånden i the Code eller loven, kan føre til disciplinære foranstaltninger, som svarer til overtrædelsen, herunder opsigelse af ansættelsesforhold. Medarbejdere, som bryder loven, udsætter både sig selv og virksomheden for strafansvar (såsom bøder og fængselsstraf) eller civilretlige sanktioner (såsom skadeserstatning eller bøder).

27

28 Februar 2010, Bombardier Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Canada.

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 131 Offentligt Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Indhold Den Sociale Retshjælps værdigrundlag... 2 1. Formålet med de etiske regler

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere