SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Sag nr.: Emne: Åben 1 1. Kommuneplanlægning vindmøller: Debatoplæg Kommuneplanlægning Vinde: Udarbejdelse af planforslag Forslag til lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade, Balling Endelig vedtagelse af lokalplan nr Erhvervsområde i Nr. Søby og tillæg nr. 42 til kommuneplan for Skive Kommune Nedrivning af Sallingsundvej 52 og retablering af grunden - bevillingssag Byggemodning - Tingstedet, Oddense - bevillingssag Byfornyelse Durup Mejeri Udbygning af kloakledningsnettet - bevillingssag Anlægsregnskab - Skive Søsportscenter Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter Budgetforslag på økonomiudvalgets eget område Status budget Evaluering af låneporteføljen i Kommunekredit Resultatrevision Vedtægtsændringer Jebjerg-Lyby Hallen Musical "Rejsen til Jordens indre" Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege Evaluering af politisk og administrativ organisation Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Statusrapport 2007 fra Willis om Skive Kommunes forsikringsforhold m.v

2 21. Overbygnings- og specialklassestruktur i Skive Kommune Skolesvømning - harmonisering af serviceniveau Principiel drøftelse af overdragelse af kommunale bygninger - der på overdragelsestidspunktet anvendes til kommunal pasning af 3-6 årige børn - til private leverandører Skadesstatistik forsikringer 1. kvartal Efterretningssag Lukket Lukket sag: Asgårdvej Forespørgsel om køb af jord Lukket sag: Køb af jord til pumpestation, Rudemøllevej Øster Dølby Lukket sag: Arbejdsgruppen Gode og sunde boliger Lukket sag: Personalesag Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Åben 1. Kommuneplanlægning vindmøller: Debatoplæg J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Afdelingen for by- og landsbyudvikling indstiller: At Skive Kommune igangsætter vindmølleplanlægningen med vedtagelse og udsendelse af debatoplæg som vist i bilag. At Skive Kommune afklarer kommunens rolle som ejer af vindmølleanparter som led i profileringen Energibyen Skive. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen anbefaledes idet der et tilføjes et spørgsmål om, hvorvidt Kommunen bør investere i vindmøller for at få energi til eget forbrug. SAGSFREMSTILLING KL og Miljøministeriet opfordrede med brev af 15. januar 2007 kommunen til straks at påbegynde tilvejebringelsen af et plangrundlag, der sikrer en fortsat udskiftning af mindre vindmøller til fordel for færre, stører og mere effektive møller, der samtidig placeres bedre i landskabet. Baggrunden er Folketingets vedtagelse af en skrotningsordning målrettet vindmøller med en effekt på op til 450 MW. Skrotningsordningen indebærer et forhøjet driftstilskud til vindmøller, der opsættes som led i en udskiftning. Ordningen var sat til at udløbe med udgangen af 2009, men med det nyeste energiforlig, kan skrotningspræmier erhvervet inden den gamle deadline anvendes indtil i udløbet af Økonomiudvalget vedtog 22. maj 2007 at udarbejde debatmateriale til en forudgående offentlighedsfase. Udarbejdelse har foregået løbende men afventet vedtagelsen af Energiforlig i foråret Afdeling for By- og Landsbyudvikling har i dialog med Natur & Miljø og Miljøcenter Århus udarbejdet vedhæftede debatoplæg som optakt til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Målet med planen er bl.a. at understøtte såvel lokale som nationale klima- og energistrategier. Med dette udgangspunkt er opgaven at finde egnede placeringsmuligheder primært i Salling,

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN hvor det er muligt at opstille nye og højere vindmøller (125 til 150 meter til vingespids - mod nu 80 til 100 meter) - uden at dette er i konflikt med væsentlige natur- og landskabsinteresser. Opstilling af vindmøller er herudover reguleret gennem en række bekendtgørelser - f.eks. afstandskrav til beboelse og støjkrav, som giver begrænsninger for opstilling af vindmøller. Afdeling for By- og Landsbyudvikling er allerede nu i dialog med 3 aktører på vindmølleområdet - og er bekendt med deres strategier og planen for den fremadrettede opstilling af vindmøller i Salling. Debatoplægget fremlægges til offentligheden frem til 31. august med efterfølgende behandling i økonomiudvalget i september Det vil være hensigtsmæssigt, at Skive Kommune i debatfasen og i forbindelse med projektet "Energibyen Skive" afklare kommunens egen rolle som ejer af vindmølleanparter. Bilag: Debatoplæg vindmølleplanlægning ( )

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kommuneplanlægning Vinde: Udarbejdelse af planforslag J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at de indkomne idéer og forslag tages til efterretning og medgår ved udarbejdelsen af tillægget til kommuneplanen for Vindeområdet. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen tiltrådtes, idet lokalplanforslag bør forelægges sammen med forslag til tillæg til kommuneplan. SAGSFREMSTILLING Byrådet offentliggjorde i april et debatoplæg for den fremtidige planlægning for Vindeområdet. Byrådet har modtaget en række positive henvendelser: Niels Jørgen Storgaard gør opmærksom på, at en god del af området, som benævnes Halborgs Jorder faktisk tilhører ham, og anbefaler at også hans jorder vil blive omfattet af de kommunale planer. Ligeledes anbefaler han, at området afgrænset af Solhøj mod syd og Vindevej mod nord kan komme i betragtning til boligformål. Vinde Beboerforening ser positivt på den fremtidige udvikling i Vindeområdet og fremsender en række konkrete forslag og tiltag, som bør medtænkes i den kommende planlægning. Arkitektfirmaet Seier og Sølvsten har i samarbejde med Kristen Faarkrog som ejer ejendommen beliggende Dølbyvej 140 fremsendt et sæt dialogskitser der belyser de fremtidige anvendelses- og byggemuligheder for arealerne mellem Nørre Boulevard (Rute 26) og Dølbyvej. Årstiderne Arkitekter har på vegne af Bachgruppen i Viborg fremsendt udkast til bebyggelsesplan for Halborgs Jorder m.v. (området afgrænset af Vindevej, Bakkedraget, Dølbyvej og Vestre Boulevard), samt det tidligere Bodilsen Furniture. Bebyggelsesplanen udlægger området til boligformål, samt institution, butikker, kontorer, cafe og lager. Arkitektfirmaet tilbyder endvidere sin assistance ved udarbejdelse af et lokalplanforslag for det beskrevne område. By- og Land i Skive udtrykker en positiv holdning til tankerne om byudvikling i Vindeområdet og har fremsendt en række bemærkninger og konkrete forslag til den videre planlægning. Ifølge forvaltningens tidsplan udarbejdes der nu et udkast til kommuneplantillæg, med henblik på en offentliggørelse af et planforslag i begyndelse af oktober 2008.

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Bilag: Oversigt over indsigelser/kommentarer ( ) Kommentar fra Niels Jørgen Storgaard ( ) Kommentar fra Vinde Beboerforening ( ) Kommentar fra Seier og Sølvsten ( ) Debatoplæg boliger ved Vinde ( ) kommentar fra Bach Gruppen A/S ( ) Projekt fra Årstiderne Arkitekter ( ) Brev fra By- og Land ( )

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade, Balling J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: MWRN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 217 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen for Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 217 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre tæt-lav bebyggelse på det tidligere gartneriområde i Balling. Lokalplanforslaget åbner mulighed for at bygge 6 dobbelthuse (i alt 12 boligenheder) i form af tæt/lav bebyggelse og udlægger et areal til fællesformål, herunder parkering, fælleshuse og udeareal. Gartneriområdet er beliggende i den centrale af Balling by. Bilag: Lokalplan nr Område til boligbebyggelse ved Søndergade, Balling ( )

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Endelig vedtagelse af lokalplan nr Erhvervsområde i Nr. Søby og tillæg nr. 42 til kommuneplan for Skive Kommune J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: MWRN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at lokalplan nr. 211 vedtages endeligt Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Lokalplan nr. 211 Erhvervsområde i Nr. Søby har været offentlig fremlagt i 8 uger i perioden den 5. marts 2008 til den 30. april Der er ikke modtaget nogen indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden. Der foretages derfor ingen ændringer i lokalplanen.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Nedrivning af Sallingsundvej 52 og retablering af grunden - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller at der til konto 010 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til nedrivning af ejendommen Sallingsundvej 52 samt retablering af grunden med græs m.v. at udgiften på kr i 2008 finansieres af likvide aktiver at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park og Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af arealet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Jens Jørn Justesen rejste spørgsmålet om habilitet. Udvalget besluttede, at han var habil. Tiltrådt, idet økonomiudvalget anmodes om at drøfte finansieringen. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes, idet det indstilles at fininasering sker af kontoen til jordforsyning SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at købe ejendommen Sallingsundvej 52 i Roslev. Ejendommen er købt med henblik på nedrivning. Nedrivning af ejendommen er overdraget til teknik- og miljøudvalgets ansvarsområde. Teknisk forvaltning har lavet beregning på nedrivning af ejendommen, afbrydelse af vand og kloakinstallationer m.v. samt retablering af grunden med græs m.v. De samlede omkostninger er beregnet til kr Fremadrettet vil der være en årligt driftsudgift på kr til græs-

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN slåning m.v. af arealet, som forvaltningen foreslår indarbejdet i udvalgets driftsbudget fra Der er imidlertid ikke afsat økonomiske midler til nedrivningen og retableringen, hvorfor der ansøges byrådet om en bevilling hertil. Det foreslås, at finansieringen sker fra kassebeholdningen. Det kan oplyses, at den tidligere ejer har ret til at fjerne indbo og løsøre m.v. indtil 1. juni Nedrivning vil derfor kunne påbegyndes, når de bevillingsmæssige forhold er bragt på plads i byrådet.

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byggemodning - Tingstedet, Oddense - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at at at grundprisen fastsættes til kr. 200,00 pr. m 2 for parcelhusgrunde, grundprisen fastsættes til kr ,00 pr. storparcel, der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr og tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr til byggemodning af området Tingstedet i Oddense (gadebelysning, fortove, stier, veje og grønne områder) samt til at oppebære indtægter fra salg af grunde, at tillægget til rådighedsbeløbet i 2008 på kr finansieres fra det i 2008 afsatte rådighedsbeløb på konto til byggemodning boligformål, at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park & Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af området Tingstedet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Udvalget besluttede i møde den at udsætte behandlingen af denne sag med henblik på at der udarbejdes et nyt oplæg til udstykning af området med færre grunde og evt. mindre

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN grunde og deraf følgende mindre omkostninger. Forvaltningen har arbejdet med forslag med reduktion af antal grunde. Disse forslag er vurderet og disse forslag er ikke fundet teknisk/økonomisk attraktive. Der henvises i øvrigt til bevillingssag vedr. udbygning af kloakledningsnettet. Der er tidligere givet anlægsbevilling til byggemodning af Tingstedet i Oddense på udgifter kr og indtægter kr Der er sket en ny beregning af omkostningerne ved byggemodning af området. Herudover indgår etablering af fortov og gadelys langs Hindborgvej i projektet, hvilket det ikke gjorde tidligere. Udgifterne til projektet vil andrage i alt 4,150 mio.kr. svarende til kr mere end den tidligere bevilling. På baggrund herom ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen. Indtægterne har tidligere været opgjort til kr Det foreslås at hæve grundpriserne og indtægterne kan så opgøres til i alt kr excl. tilslutningsbidrag. Anlægsindtægtsbevillingen foreslås forhøjet med kr tilslutningsbidrag på kr i alt forhøjelse af indtægter kr Projektet og salgsprisen for grundene forelægges til udvalgets/byrådets stillingtagen. Fastsættelse af salgsprisen for grunde Der vil være mulighed for etablering af 4 storparceller og 10 parcelhusgrunde i området. De samlede omkostninger (excl. omkostninger til forsyningsanlæg el, varme m.v.) til fordeling på grundene andrager kr Det samlede salgsareal er på m2. Byggemodningsomkostningerne pr. m2 er således på kr. 115,25. Grundprisen foreslås fastsat således: 4 storparceller - i alt m2 a kr pr. grund = kr grunde -i alt m2 a kr. 200,00 pr. m2 = kr I alt indtægter fra grunde excl. tilslutningsbidrag kr Samtidig med overtagelse af en grund skal køber, ud over selve prisen for grunden, betale tilslutningsbidrag for vand, el, kloak og varme. Byggemodningsomkostninger

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN De samlede omkostninger til projektering, udstykning, udførelse og færdiggørelse af vej- og stianlæg, vejbelysningsanlæg, forsyningsanlæg m.v. som kommunen er forpligtet til at udføre kan opgøres således: Arbejde: Kr. Arealerhvervelse Udarbejdelse af projekt og tilsyn Udstykningsomkostninger / landinspektør Etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder Vejbelysningsanlæg Forbedringer af fortov og gadelys - Hindborgvej Anlægsbidrag - naturgas Tilslutningsafgift vand 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift el 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift kloak 15 grunde a kr ,77, Tilslutningsafgift varme - 15 grunde a kr , Museumsundersøgelser Annoncering og skiltning Uforudsete omkostninger Samlede byggemodningsomkostninger Arbejderne forventes påbegyndt medio 2008 med henblik på at grundene kan være klar til salg ultimo Endelig færdiggørelse indenfor området vil først ske efter at samtlige grunde er solgt. Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Byggemodning Tingstedet, Oddense - konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Byggemodning boligformål 2008 konto ,000 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Overslagsår Afledt drift Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere kr til byggemodning af Tingstedet i Oddense, så de samlede byggemodningsomkostninger vil blive på 4,150 mio.kr. Der er i budgettet for 2008 afsat kr til projektet. Udgifterne i 2008 vil andrage kr der mangler således kr , som foreslås finansieret af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boligformål konto hvor der herefter er et udisponeret rådighedsbeløb på 2,369 mio.kr. De samlede indtægter for salg af grundene med den foreslåede pris samt tilslutningsbidrag vil være på 5,516 mio.kr. Der er usikkerhed om, indenfor hvilken tidshorisont grundene vil kunne sælges. Skønsmæssigt kan der måske sælges 2 4 grunde i 2009 med en indtægt i størrelsesordenen 0,5 1,0 mio.kr. Indtægten i 2008 vurderes på nuværende tidspunkt at være indeholdt i de allerede budgetterede grundsalgsindtægter. Udstykningen medfører afledte driftsudgifter i Park og Vej, idet det forøgede antal gadelys skal serviceres i overensstemmelse med de øvrige i Kommunen. Hertil kommer snerydning, tømning af rendestensbrønde, fejning, skilte, skader på belægning: Drift af gadelys (årlig) Øvrig drift og vedligeholdelse I alt drift (årlig) kr kr kr.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byfornyelse Durup Mejeri J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: OLJJ Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles overfor økonomiudvalget at tilbuddet fra Durup Sparekassefond imødekommes. Det indstilles ligeledes at Skive kommune er sindet at bidrage til realisering af en multibane eller lignende efter konkret ansøgning fra Durup Sparekassefond Byrådssekretariatet bemærker, at salg af ejendommen kræver offentligt udbud, hvorfor det foreslås, at ejendommen udbydes til salg. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Frede Skovsted deltog af habilitetgrunde ikke i sagens behandling. Ejendommen, med undtagelse af det ungdomsklubben bruger, udbydes til salg på de i sagsfremstillingen forestående vilkår. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende salg. SAGSFREMSTILLING Durup Sparekassefond har fremsendt en anmodning om køb af det gamle mejeri i Durup m.h.p. at bygningen nedrives og der skabes mulighed for etablering af en multibane eller lignende. Durup Sparekassefond tilbyder Skive Kommune at købe det gamle mejeri for kr. 1,00 og på de vilkår, at fonden bekoster nedrivning og oprydning heraf. Herefter stilles grunden til Skive kommunes rådighed til offentlige formål Såfremt dette tilbud accepteres vil Durup Sparekassefond gerne sammen med Skive Kommune udarbejde et forslag til fremtidig anvendelse af området, eks. via en multibane eller andet og vil i samme forbindelse ansøge Skive Kommune om et tilskud hertil.

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Det indstilles at anmodningen om køb af det gamle mejeri på de foreslåede vilkår fremsendes til økonomiudvalget med udvalgets anbefaling og at det ligeledes indstilles at det i budgettet afsatte beløb til nedrivning af det gamle mejeri kan anvendes som kommunens andel til en multibane eller lignende, idet der forinden frigivelse af beløbet fremsendes projektforslag incl. økonomi fra Durup Sparekassefond. Bilag: Brev fra Durup Sparekasse fonden ( )

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Udbygning af kloakledningsnettet - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller: at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 3,715 mio.kr til udbyning af kloakledningsnettet som beskrevet i efterfølgende sagsfremstilling at at at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til konto på 3,715 mio.kr. udgiften i 2008 på 3,715 mio.kr. finansieres således, af det afsatte rådighedsbeløb på konto til udbygning af kloakledningsnettet i 2008 kr , af det afsatte rådighedsbeløb på konto til renovering af kloakledningsnettet i 2008 kr byrådet træffer beslutning om ekspropriation Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den , og anlægsbevilling på i alt 19,2 mio.kr. til udbygning af kloakledningsnettet konto Projektet omfatter en række delprojekter, herunder kloakering i Vejby, som oprindelig var budgetteret til 2,5 mio.kr. og kloakering af Thingstedet i Oddense, som oprindelig var budgetteret til 1,3 mio.kr.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kloakering i Vejby I henhold til spildevandsplanen for den gamle Spøttrup Kommune skal der udføres en spildevandskloakering i Vejby. I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er udgiften til kloakeringen overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. I forbindelse med udarbejdelse af kloakprojektet er den samlede anlægsudgift overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. De væsentligste årsager til ændringen er: 1. Store niveauforskelle bevirker en større gravedybde i delområder, som giver større udgifter til opbrydning, opgravning, grundvandssænkning og retablering, (herunder asfaltbelægninger). 2. De store niveauforskelle har øget den samlede ledningslængde væsentligt, idet det har været nødvendigt at lægge en del af ledningsanlægget i et selvstændigt tracé udenfor forsyningsområdet. Kloakering af Thingstedet, Oddense På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. januar 2008 blev punktet udsat med anmodning om revurdering af udstykningen for området med færre og evt. mindre grunde. Forvaltningen har arbejdet med forslag med reduktion af antal grunde. Disse forslag er vurderet og ikke fundet disse forslag teknisk/økonomisk attraktive. Forvaltningen har revurderet kloakledningstraceet og fundet en løsning, hvor alle grunde kan realiseres med begrænsede ekstraomkostninger ved at føre kloakledningerne syd om området. Overslaget på det reviderede projekt er på 2,6 mio. kr. I det oprindelige forslag var der en overslagpris på 1,3 mio.kr. Der er således tale om merudgifter på 1,3 mio. kr. til projektet som foreslås gennemført. Da ledningstraceet vil gå syd for arealet vil ledning og regnvandsbassin blive lagt på matr. nr. 17 d Oddense by, Oddense tilhørende Jens Geertsen, Hindborgvej 6. Det revidere projekt nødvendiggør at der skal etableres pumpestation på matr. nr. 9 ag Oddense by, Oddense tilhørende Jens Mortensen Højskolevej 2. På matr. nr. 17 d vil der blive etableret ca. 350 meter ledning og ca. 600 m 2 regnvandsbassin. Til pumpestationen på matr. nr. 9 ag er det nødvendig at erhverve ca. 20 m 2. Derfor er det nødvendigt at Byrådet træffer beslutning om ekspropriation til etablering af ledningsanlæg og erhvervelse af areal til regnvandsbassin og pumpestation.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forvaltningen vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, hvis der ikke opnås forlig vil det blive nødvendigt med åstedsforretning. Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2008, under forudsætning af arkæologiske undersøgelser, at der opnås frivillig forlig og politisk accept. Projektet forventes afsluttet ultimo Omkostninger i forbindelse med erstatninger vil blive afholdt af allerede givne bevillinger.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udbygning af kloakledningsnettet 2007 konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Overslagsår Rådighedsbeløb Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og miljøudvalget Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere 2,415 mio.kr. til kloakering af Vejby og yderligere 1,3 mio.kr. til kloakering af Thingstedet i Oddense. Udgiften på i alt 3,715 mio.kr. foreslås finansieret fra det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til, udbygning af kloakledningsnettet kr hvor der herefter er et udisponeret beløb på kr. 0 renovering af kloakledningsnettet kr hvor der herefter er et udisponeret rådighedsbeløb på kr Bilag: Kort over areal der er nødvendig at give erstatning og opkøbe for kloakering af Tingstedet

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN Oddense ( )

22 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Skive Søsportscenter J.nr.: Ø39 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen udsættes Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møder den og den at bevilge i alt kr til etablering af Skive Søsportscenter. Projektet er påbegyndt ultimo 2004 og endelig afsluttet efteråret De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift udgift I alt Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter i projektet har været mindre end budgetteret. Det bemærkes, at der i 2005 var en forventning om et mindreforbrug til uforudsete udgifter på kr til gennemførelse af projektet. Det dengang forventede mindreforbrug på kr.

23 ØKONOMIUDVALGET, DEN besluttede Skive byråd i møde den at bruge til udarbejdelse af en arkitekturpolitik. Arbejdet, som er gennemført, er fysisk beliggende ved Skive Søsportshavn ved Strandvejen i Skive. Anlægsprojektet indeholder række delprojekter, og det samlede projekt er udført i overensstemmelse med indholdet i den oprindelige bevilling. Delprojekterne der er udført omfatter i det væsentlige: Opførelse af bygning til brug for Skive Sejlklub / restaurant Strandtangen og bygningsændring Roklubben Opførelse af bygning til vandskiklub og offentlig toilet Etablering af udvendig havnepromenade / gangbro Badebro Uddybning af havnebassin Belysning omkring søsportscentret og tilslutningsafgifter til kloak, el og vand

24 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter J.nr.: Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller anlægsregnskabet til godkendelse. Social- og Ældreudvalget den Fraværende: Indstilling tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Social og Ældreudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune vedtog den 16. december 2004 (sag nr. 203) at udbyde projektet vedrørende om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter til almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal i indbudt licitation. Efter at der har været afholdt licitation og valgt projekt og entreprenør, blev der den 30. juni 2005 meddelt anlægsbevilling. De samlede udgifter til om- og tilbygning blev opgjort til: Servicearealer: 2,836 mio. kr. Boliger: 19,346 mio. kr. Udgiften til servicearealer er opgjort ekskl. moms, mens udgiften til boliger er inkl. moms. Den offentlige vurdering af de ejendomme, der indgår i projektet udgør 6,250 mio. kr. Heraf udgør værdien af den del af ejendommen, der ombygges til serviceareal 1,593 mio. kr., mens værdien af de dele, der indgår i ældreboligerne udgør 4,657 mio. kr. Den offentlige støtte til de almene ældreboliger er opdelt i en ydelsesstøtte, som Staten betaler, og en grundkapital på 7% af anskaffelsessummen, som Kommunen betaler. Til servicearealer yder Staten et tilskud på kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealer. Foruden den kommunale grundkapital indskyder beboerne 2%. De resterende 91% af udgiften til ældreboligerne er finansieret med et lån på kr. optaget i KommuneKredit i april Udgiften til servicearealerne afholdes af Kommunen.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere