SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Sag nr.: Emne: Åben 1 1. Kommuneplanlægning vindmøller: Debatoplæg Kommuneplanlægning Vinde: Udarbejdelse af planforslag Forslag til lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade, Balling Endelig vedtagelse af lokalplan nr Erhvervsområde i Nr. Søby og tillæg nr. 42 til kommuneplan for Skive Kommune Nedrivning af Sallingsundvej 52 og retablering af grunden - bevillingssag Byggemodning - Tingstedet, Oddense - bevillingssag Byfornyelse Durup Mejeri Udbygning af kloakledningsnettet - bevillingssag Anlægsregnskab - Skive Søsportscenter Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter Budgetforslag på økonomiudvalgets eget område Status budget Evaluering af låneporteføljen i Kommunekredit Resultatrevision Vedtægtsændringer Jebjerg-Lyby Hallen Musical "Rejsen til Jordens indre" Ansøgning om finansiel dækning af musikskolens aktiviteter i forbindelse med oprettelse af Skive MusikCollege Evaluering af politisk og administrativ organisation Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Statusrapport 2007 fra Willis om Skive Kommunes forsikringsforhold m.v

2 21. Overbygnings- og specialklassestruktur i Skive Kommune Skolesvømning - harmonisering af serviceniveau Principiel drøftelse af overdragelse af kommunale bygninger - der på overdragelsestidspunktet anvendes til kommunal pasning af 3-6 årige børn - til private leverandører Skadesstatistik forsikringer 1. kvartal Efterretningssag Lukket Lukket sag: Asgårdvej Forespørgsel om køb af jord Lukket sag: Køb af jord til pumpestation, Rudemøllevej Øster Dølby Lukket sag: Arbejdsgruppen Gode og sunde boliger Lukket sag: Personalesag Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Åben 1. Kommuneplanlægning vindmøller: Debatoplæg J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Afdelingen for by- og landsbyudvikling indstiller: At Skive Kommune igangsætter vindmølleplanlægningen med vedtagelse og udsendelse af debatoplæg som vist i bilag. At Skive Kommune afklarer kommunens rolle som ejer af vindmølleanparter som led i profileringen Energibyen Skive. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen anbefaledes idet der et tilføjes et spørgsmål om, hvorvidt Kommunen bør investere i vindmøller for at få energi til eget forbrug. SAGSFREMSTILLING KL og Miljøministeriet opfordrede med brev af 15. januar 2007 kommunen til straks at påbegynde tilvejebringelsen af et plangrundlag, der sikrer en fortsat udskiftning af mindre vindmøller til fordel for færre, stører og mere effektive møller, der samtidig placeres bedre i landskabet. Baggrunden er Folketingets vedtagelse af en skrotningsordning målrettet vindmøller med en effekt på op til 450 MW. Skrotningsordningen indebærer et forhøjet driftstilskud til vindmøller, der opsættes som led i en udskiftning. Ordningen var sat til at udløbe med udgangen af 2009, men med det nyeste energiforlig, kan skrotningspræmier erhvervet inden den gamle deadline anvendes indtil i udløbet af Økonomiudvalget vedtog 22. maj 2007 at udarbejde debatmateriale til en forudgående offentlighedsfase. Udarbejdelse har foregået løbende men afventet vedtagelsen af Energiforlig i foråret Afdeling for By- og Landsbyudvikling har i dialog med Natur & Miljø og Miljøcenter Århus udarbejdet vedhæftede debatoplæg som optakt til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Målet med planen er bl.a. at understøtte såvel lokale som nationale klima- og energistrategier. Med dette udgangspunkt er opgaven at finde egnede placeringsmuligheder primært i Salling,

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN hvor det er muligt at opstille nye og højere vindmøller (125 til 150 meter til vingespids - mod nu 80 til 100 meter) - uden at dette er i konflikt med væsentlige natur- og landskabsinteresser. Opstilling af vindmøller er herudover reguleret gennem en række bekendtgørelser - f.eks. afstandskrav til beboelse og støjkrav, som giver begrænsninger for opstilling af vindmøller. Afdeling for By- og Landsbyudvikling er allerede nu i dialog med 3 aktører på vindmølleområdet - og er bekendt med deres strategier og planen for den fremadrettede opstilling af vindmøller i Salling. Debatoplægget fremlægges til offentligheden frem til 31. august med efterfølgende behandling i økonomiudvalget i september Det vil være hensigtsmæssigt, at Skive Kommune i debatfasen og i forbindelse med projektet "Energibyen Skive" afklare kommunens egen rolle som ejer af vindmølleanparter. Bilag: Debatoplæg vindmølleplanlægning ( )

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kommuneplanlægning Vinde: Udarbejdelse af planforslag J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: HEWI Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller, at de indkomne idéer og forslag tages til efterretning og medgår ved udarbejdelsen af tillægget til kommuneplanen for Vindeområdet. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen tiltrådtes, idet lokalplanforslag bør forelægges sammen med forslag til tillæg til kommuneplan. SAGSFREMSTILLING Byrådet offentliggjorde i april et debatoplæg for den fremtidige planlægning for Vindeområdet. Byrådet har modtaget en række positive henvendelser: Niels Jørgen Storgaard gør opmærksom på, at en god del af området, som benævnes Halborgs Jorder faktisk tilhører ham, og anbefaler at også hans jorder vil blive omfattet af de kommunale planer. Ligeledes anbefaler han, at området afgrænset af Solhøj mod syd og Vindevej mod nord kan komme i betragtning til boligformål. Vinde Beboerforening ser positivt på den fremtidige udvikling i Vindeområdet og fremsender en række konkrete forslag og tiltag, som bør medtænkes i den kommende planlægning. Arkitektfirmaet Seier og Sølvsten har i samarbejde med Kristen Faarkrog som ejer ejendommen beliggende Dølbyvej 140 fremsendt et sæt dialogskitser der belyser de fremtidige anvendelses- og byggemuligheder for arealerne mellem Nørre Boulevard (Rute 26) og Dølbyvej. Årstiderne Arkitekter har på vegne af Bachgruppen i Viborg fremsendt udkast til bebyggelsesplan for Halborgs Jorder m.v. (området afgrænset af Vindevej, Bakkedraget, Dølbyvej og Vestre Boulevard), samt det tidligere Bodilsen Furniture. Bebyggelsesplanen udlægger området til boligformål, samt institution, butikker, kontorer, cafe og lager. Arkitektfirmaet tilbyder endvidere sin assistance ved udarbejdelse af et lokalplanforslag for det beskrevne område. By- og Land i Skive udtrykker en positiv holdning til tankerne om byudvikling i Vindeområdet og har fremsendt en række bemærkninger og konkrete forslag til den videre planlægning. Ifølge forvaltningens tidsplan udarbejdes der nu et udkast til kommuneplantillæg, med henblik på en offentliggørelse af et planforslag i begyndelse af oktober 2008.

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Bilag: Oversigt over indsigelser/kommentarer ( ) Kommentar fra Niels Jørgen Storgaard ( ) Kommentar fra Vinde Beboerforening ( ) Kommentar fra Seier og Sølvsten ( ) Debatoplæg boliger ved Vinde ( ) kommentar fra Bach Gruppen A/S ( ) Projekt fra Årstiderne Arkitekter ( ) Brev fra By- og Land ( )

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forslag til lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade, Balling J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: MWRN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 217 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen for Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Forslag til lokalplan nr. 217 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre tæt-lav bebyggelse på det tidligere gartneriområde i Balling. Lokalplanforslaget åbner mulighed for at bygge 6 dobbelthuse (i alt 12 boligenheder) i form af tæt/lav bebyggelse og udlægger et areal til fællesformål, herunder parkering, fælleshuse og udeareal. Gartneriområdet er beliggende i den centrale af Balling by. Bilag: Lokalplan nr Område til boligbebyggelse ved Søndergade, Balling ( )

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN Endelig vedtagelse af lokalplan nr Erhvervsområde i Nr. Søby og tillæg nr. 42 til kommuneplan for Skive Kommune J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: MWRN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at lokalplan nr. 211 vedtages endeligt Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Lokalplan nr. 211 Erhvervsområde i Nr. Søby har været offentlig fremlagt i 8 uger i perioden den 5. marts 2008 til den 30. april Der er ikke modtaget nogen indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden. Der foretages derfor ingen ændringer i lokalplanen.

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Nedrivning af Sallingsundvej 52 og retablering af grunden - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller at der til konto 010 meddeles, anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på kr til nedrivning af ejendommen Sallingsundvej 52 samt retablering af grunden med græs m.v. at udgiften på kr i 2008 finansieres af likvide aktiver at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park og Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af arealet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Jens Jørn Justesen rejste spørgsmålet om habilitet. Udvalget besluttede, at han var habil. Tiltrådt, idet økonomiudvalget anmodes om at drøfte finansieringen. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes, idet det indstilles at fininasering sker af kontoen til jordforsyning SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den at købe ejendommen Sallingsundvej 52 i Roslev. Ejendommen er købt med henblik på nedrivning. Nedrivning af ejendommen er overdraget til teknik- og miljøudvalgets ansvarsområde. Teknisk forvaltning har lavet beregning på nedrivning af ejendommen, afbrydelse af vand og kloakinstallationer m.v. samt retablering af grunden med græs m.v. De samlede omkostninger er beregnet til kr Fremadrettet vil der være en årligt driftsudgift på kr til græs-

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN slåning m.v. af arealet, som forvaltningen foreslår indarbejdet i udvalgets driftsbudget fra Der er imidlertid ikke afsat økonomiske midler til nedrivningen og retableringen, hvorfor der ansøges byrådet om en bevilling hertil. Det foreslås, at finansieringen sker fra kassebeholdningen. Det kan oplyses, at den tidligere ejer har ret til at fjerne indbo og løsøre m.v. indtil 1. juni Nedrivning vil derfor kunne påbegyndes, når de bevillingsmæssige forhold er bragt på plads i byrådet.

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byggemodning - Tingstedet, Oddense - bevillingssag J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at at at grundprisen fastsættes til kr. 200,00 pr. m 2 for parcelhusgrunde, grundprisen fastsættes til kr ,00 pr. storparcel, der til konto meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr og tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på kr tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr til byggemodning af området Tingstedet i Oddense (gadebelysning, fortove, stier, veje og grønne områder) samt til at oppebære indtægter fra salg af grunde, at tillægget til rådighedsbeløbet i 2008 på kr finansieres fra det i 2008 afsatte rådighedsbeløb på konto til byggemodning boligformål, at der til Teknik- og miljøudvalgets servicedriftsbevilling/politikområde Park & Vej i 2009 og fremefter optages kr til drift og vedligeholdelse af området Tingstedet. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Udvalget besluttede i møde den at udsætte behandlingen af denne sag med henblik på at der udarbejdes et nyt oplæg til udstykning af området med færre grunde og evt. mindre

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN grunde og deraf følgende mindre omkostninger. Forvaltningen har arbejdet med forslag med reduktion af antal grunde. Disse forslag er vurderet og disse forslag er ikke fundet teknisk/økonomisk attraktive. Der henvises i øvrigt til bevillingssag vedr. udbygning af kloakledningsnettet. Der er tidligere givet anlægsbevilling til byggemodning af Tingstedet i Oddense på udgifter kr og indtægter kr Der er sket en ny beregning af omkostningerne ved byggemodning af området. Herudover indgår etablering af fortov og gadelys langs Hindborgvej i projektet, hvilket det ikke gjorde tidligere. Udgifterne til projektet vil andrage i alt 4,150 mio.kr. svarende til kr mere end den tidligere bevilling. På baggrund herom ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen. Indtægterne har tidligere været opgjort til kr Det foreslås at hæve grundpriserne og indtægterne kan så opgøres til i alt kr excl. tilslutningsbidrag. Anlægsindtægtsbevillingen foreslås forhøjet med kr tilslutningsbidrag på kr i alt forhøjelse af indtægter kr Projektet og salgsprisen for grundene forelægges til udvalgets/byrådets stillingtagen. Fastsættelse af salgsprisen for grunde Der vil være mulighed for etablering af 4 storparceller og 10 parcelhusgrunde i området. De samlede omkostninger (excl. omkostninger til forsyningsanlæg el, varme m.v.) til fordeling på grundene andrager kr Det samlede salgsareal er på m2. Byggemodningsomkostningerne pr. m2 er således på kr. 115,25. Grundprisen foreslås fastsat således: 4 storparceller - i alt m2 a kr pr. grund = kr grunde -i alt m2 a kr. 200,00 pr. m2 = kr I alt indtægter fra grunde excl. tilslutningsbidrag kr Samtidig med overtagelse af en grund skal køber, ud over selve prisen for grunden, betale tilslutningsbidrag for vand, el, kloak og varme. Byggemodningsomkostninger

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN De samlede omkostninger til projektering, udstykning, udførelse og færdiggørelse af vej- og stianlæg, vejbelysningsanlæg, forsyningsanlæg m.v. som kommunen er forpligtet til at udføre kan opgøres således: Arbejde: Kr. Arealerhvervelse Udarbejdelse af projekt og tilsyn Udstykningsomkostninger / landinspektør Etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder Vejbelysningsanlæg Forbedringer af fortov og gadelys - Hindborgvej Anlægsbidrag - naturgas Tilslutningsafgift vand 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift el 15 grunde a kr , Tilslutningsafgift kloak 15 grunde a kr ,77, Tilslutningsafgift varme - 15 grunde a kr , Museumsundersøgelser Annoncering og skiltning Uforudsete omkostninger Samlede byggemodningsomkostninger Arbejderne forventes påbegyndt medio 2008 med henblik på at grundene kan være klar til salg ultimo Endelig færdiggørelse indenfor området vil først ske efter at samtlige grunde er solgt. Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Byggemodning Tingstedet, Oddense - konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2008 Overslagsår Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Byggemodning boligformål 2008 konto ,000 Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Overslagsår Afledt drift Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere kr til byggemodning af Tingstedet i Oddense, så de samlede byggemodningsomkostninger vil blive på 4,150 mio.kr. Der er i budgettet for 2008 afsat kr til projektet. Udgifterne i 2008 vil andrage kr der mangler således kr , som foreslås finansieret af det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boligformål konto hvor der herefter er et udisponeret rådighedsbeløb på 2,369 mio.kr. De samlede indtægter for salg af grundene med den foreslåede pris samt tilslutningsbidrag vil være på 5,516 mio.kr. Der er usikkerhed om, indenfor hvilken tidshorisont grundene vil kunne sælges. Skønsmæssigt kan der måske sælges 2 4 grunde i 2009 med en indtægt i størrelsesordenen 0,5 1,0 mio.kr. Indtægten i 2008 vurderes på nuværende tidspunkt at være indeholdt i de allerede budgetterede grundsalgsindtægter. Udstykningen medfører afledte driftsudgifter i Park og Vej, idet det forøgede antal gadelys skal serviceres i overensstemmelse med de øvrige i Kommunen. Hertil kommer snerydning, tømning af rendestensbrønde, fejning, skilte, skader på belægning: Drift af gadelys (årlig) Øvrig drift og vedligeholdelse I alt drift (årlig) kr kr kr.

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Byfornyelse Durup Mejeri J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: OLJJ Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles overfor økonomiudvalget at tilbuddet fra Durup Sparekassefond imødekommes. Det indstilles ligeledes at Skive kommune er sindet at bidrage til realisering af en multibane eller lignende efter konkret ansøgning fra Durup Sparekassefond Byrådssekretariatet bemærker, at salg af ejendommen kræver offentligt udbud, hvorfor det foreslås, at ejendommen udbydes til salg. Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Frede Skovsted deltog af habilitetgrunde ikke i sagens behandling. Ejendommen, med undtagelse af det ungdomsklubben bruger, udbydes til salg på de i sagsfremstillingen forestående vilkår. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende salg. SAGSFREMSTILLING Durup Sparekassefond har fremsendt en anmodning om køb af det gamle mejeri i Durup m.h.p. at bygningen nedrives og der skabes mulighed for etablering af en multibane eller lignende. Durup Sparekassefond tilbyder Skive Kommune at købe det gamle mejeri for kr. 1,00 og på de vilkår, at fonden bekoster nedrivning og oprydning heraf. Herefter stilles grunden til Skive kommunes rådighed til offentlige formål Såfremt dette tilbud accepteres vil Durup Sparekassefond gerne sammen med Skive Kommune udarbejde et forslag til fremtidig anvendelse af området, eks. via en multibane eller andet og vil i samme forbindelse ansøge Skive Kommune om et tilskud hertil.

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Det indstilles at anmodningen om køb af det gamle mejeri på de foreslåede vilkår fremsendes til økonomiudvalget med udvalgets anbefaling og at det ligeledes indstilles at det i budgettet afsatte beløb til nedrivning af det gamle mejeri kan anvendes som kommunens andel til en multibane eller lignende, idet der forinden frigivelse af beløbet fremsendes projektforslag incl. økonomi fra Durup Sparekassefond. Bilag: Brev fra Durup Sparekasse fonden ( )

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN Udbygning af kloakledningsnettet - bevillingssag J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller: at der til konto meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 3,715 mio.kr til udbyning af kloakledningsnettet som beskrevet i efterfølgende sagsfremstilling at at at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til konto på 3,715 mio.kr. udgiften i 2008 på 3,715 mio.kr. finansieres således, af det afsatte rådighedsbeløb på konto til udbygning af kloakledningsnettet i 2008 kr , af det afsatte rådighedsbeløb på konto til renovering af kloakledningsnettet i 2008 kr byrådet træffer beslutning om ekspropriation Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møder den , og anlægsbevilling på i alt 19,2 mio.kr. til udbygning af kloakledningsnettet konto Projektet omfatter en række delprojekter, herunder kloakering i Vejby, som oprindelig var budgetteret til 2,5 mio.kr. og kloakering af Thingstedet i Oddense, som oprindelig var budgetteret til 1,3 mio.kr.

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kloakering i Vejby I henhold til spildevandsplanen for den gamle Spøttrup Kommune skal der udføres en spildevandskloakering i Vejby. I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er udgiften til kloakeringen overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. I forbindelse med udarbejdelse af kloakprojektet er den samlede anlægsudgift overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. De væsentligste årsager til ændringen er: 1. Store niveauforskelle bevirker en større gravedybde i delområder, som giver større udgifter til opbrydning, opgravning, grundvandssænkning og retablering, (herunder asfaltbelægninger). 2. De store niveauforskelle har øget den samlede ledningslængde væsentligt, idet det har været nødvendigt at lægge en del af ledningsanlægget i et selvstændigt tracé udenfor forsyningsområdet. Kloakering af Thingstedet, Oddense På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. januar 2008 blev punktet udsat med anmodning om revurdering af udstykningen for området med færre og evt. mindre grunde. Forvaltningen har arbejdet med forslag med reduktion af antal grunde. Disse forslag er vurderet og ikke fundet disse forslag teknisk/økonomisk attraktive. Forvaltningen har revurderet kloakledningstraceet og fundet en løsning, hvor alle grunde kan realiseres med begrænsede ekstraomkostninger ved at føre kloakledningerne syd om området. Overslaget på det reviderede projekt er på 2,6 mio. kr. I det oprindelige forslag var der en overslagpris på 1,3 mio.kr. Der er således tale om merudgifter på 1,3 mio. kr. til projektet som foreslås gennemført. Da ledningstraceet vil gå syd for arealet vil ledning og regnvandsbassin blive lagt på matr. nr. 17 d Oddense by, Oddense tilhørende Jens Geertsen, Hindborgvej 6. Det revidere projekt nødvendiggør at der skal etableres pumpestation på matr. nr. 9 ag Oddense by, Oddense tilhørende Jens Mortensen Højskolevej 2. På matr. nr. 17 d vil der blive etableret ca. 350 meter ledning og ca. 600 m 2 regnvandsbassin. Til pumpestationen på matr. nr. 9 ag er det nødvendig at erhverve ca. 20 m 2. Derfor er det nødvendigt at Byrådet træffer beslutning om ekspropriation til etablering af ledningsanlæg og erhvervelse af areal til regnvandsbassin og pumpestation.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Forvaltningen vil forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, hvis der ikke opnås forlig vil det blive nødvendigt med åstedsforretning. Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2008, under forudsætning af arkæologiske undersøgelser, at der opnås frivillig forlig og politisk accept. Projektet forventes afsluttet ultimo Omkostninger i forbindelse med erstatninger vil blive afholdt af allerede givne bevillinger.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Udbygning af kloakledningsnettet 2007 konto Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto (- = overskud) Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling i alt Overslagsår Rådighedsbeløb Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og miljøudvalget Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Teknik- og miljøudvalget Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Udbygn. af kloakledningsnettet 2008 konto Likvide aktiver (- = forbrug) Finansiering i alt Afledt drift Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Sagen medfører, at der bevilges yderligere 2,415 mio.kr. til kloakering af Vejby og yderligere 1,3 mio.kr. til kloakering af Thingstedet i Oddense. Udgiften på i alt 3,715 mio.kr. foreslås finansieret fra det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb til, udbygning af kloakledningsnettet kr hvor der herefter er et udisponeret beløb på kr. 0 renovering af kloakledningsnettet kr hvor der herefter er et udisponeret rådighedsbeløb på kr Bilag: Kort over areal der er nødvendig at give erstatning og opkøbe for kloakering af Tingstedet

21 ØKONOMIUDVALGET, DEN Oddense ( )

22 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab - Skive Søsportscenter J.nr.: Ø39 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Sagen udsættes Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Anders Bøge, Jens Peder Hedevang Tiltrådt. Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive byråd besluttede i møder den og den at bevilge i alt kr til etablering af Skive Søsportscenter. Projektet er påbegyndt ultimo 2004 og endelig afsluttet efteråret De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Afvigelse udgift udgift I alt Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter i projektet har været mindre end budgetteret. Det bemærkes, at der i 2005 var en forventning om et mindreforbrug til uforudsete udgifter på kr til gennemførelse af projektet. Det dengang forventede mindreforbrug på kr.

23 ØKONOMIUDVALGET, DEN besluttede Skive byråd i møde den at bruge til udarbejdelse af en arkitekturpolitik. Arbejdet, som er gennemført, er fysisk beliggende ved Skive Søsportshavn ved Strandvejen i Skive. Anlægsprojektet indeholder række delprojekter, og det samlede projekt er udført i overensstemmelse med indholdet i den oprindelige bevilling. Delprojekterne der er udført omfatter i det væsentlige: Opførelse af bygning til brug for Skive Sejlklub / restaurant Strandtangen og bygningsændring Roklubben Opførelse af bygning til vandskiklub og offentlig toilet Etablering af udvendig havnepromenade / gangbro Badebro Uddybning af havnebassin Belysning omkring søsportscentret og tilslutningsafgifter til kloak, el og vand

24 ØKONOMIUDVALGET, DEN Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter J.nr.: Sagsid.: Initialer: PKPO Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller anlægsregnskabet til godkendelse. Social- og Ældreudvalget den Fraværende: Indstilling tiltrådt Økonomiudvalget den Fraværende: Flemming Eskildsen Indstillingen fra Social og Ældreudvalget anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune vedtog den 16. december 2004 (sag nr. 203) at udbyde projektet vedrørende om- og tilbygning af Roslev Ældrecenter til almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal i indbudt licitation. Efter at der har været afholdt licitation og valgt projekt og entreprenør, blev der den 30. juni 2005 meddelt anlægsbevilling. De samlede udgifter til om- og tilbygning blev opgjort til: Servicearealer: 2,836 mio. kr. Boliger: 19,346 mio. kr. Udgiften til servicearealer er opgjort ekskl. moms, mens udgiften til boliger er inkl. moms. Den offentlige vurdering af de ejendomme, der indgår i projektet udgør 6,250 mio. kr. Heraf udgør værdien af den del af ejendommen, der ombygges til serviceareal 1,593 mio. kr., mens værdien af de dele, der indgår i ældreboligerne udgør 4,657 mio. kr. Den offentlige støtte til de almene ældreboliger er opdelt i en ydelsesstøtte, som Staten betaler, og en grundkapital på 7% af anskaffelsessummen, som Kommunen betaler. Til servicearealer yder Staten et tilskud på kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealer. Foruden den kommunale grundkapital indskyder beboerne 2%. De resterende 91% af udgiften til ældreboligerne er finansieret med et lån på kr. optaget i KommuneKredit i april Udgiften til servicearealerne afholdes af Kommunen.

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere