Screeningsskema til Miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsskema til Miljøvurdering"

Transkript

1 Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan for bolig- og centerområde i Sydbyen - Miljøscreening 13/29443 Sagsbehandler CC Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag kort med områdets afgrænsning) Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 10-B-52 og er indeholdt i gældende lokalplan som aflyses for den del som denne lokalplan omfatter. Formålet med projektet er, at få udarbejdet en lokalplan der giver mulighed for opførelse af boliger i varierende størrelser og højder samt opførelse af en m2 stor dagligvarebutik i den eksisterende industribygning. Bebyggelsesplanen skal tage størst mulig hensyn til naboområderne, så generne for omgivelserne reduceres mest muligt. Dernæst skal der sikres et attraktivt boligområde med gode udeopholdsarealer, vejadgangsforhold og parkeringsforhold. Grønne bæredygtige tiltag skal indarbejdes i planen og ansøger har udfyldt Bæredygtighedsskemaet som vedlægges screeningen. Der er ansøgt om opførelse af m2 boliger (ca boliger) i 2-4 etagers boligbyggeri. Oven på den eksisterende industribygning ønskes opført boliger. Den samlede bebyggelsesprocent bliver ca. 90 for området som helhed som kommuneplanrammen også giver mulighed for. Projekttegninger, projektbeskrivelse og skyggediagrammer ved Aarstiderne Arkitekter vedlægges screeningen. På hjørnet Lyngbygade/Valdemarsgade/Lyngsøvej etableres en rundkørsel med 5 ben, da den også giver mulighed for ind/udkørsel til underjordisk parkering under boligbebyggelsen. COWI har tegnet på rundkørslen og lavet støjberegninger for dagligvarebutikken. Tegninger og støjrapport vedlægges screeningen. Afgrænsning af lokalplan Skema-skabelon udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen den 3. juli 2009 Revideret den 15. marts 2011

2 Hvilken i loven 1 er planen omfattet af? Planen vurderes være omfattet af Bilag 4, pkt. 10b, Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Planen vurderes også at være omfattet af 3, stk. 2. Ja SKAL PLANEN MILJØVURDERES? Nej Begrundelse/bemærkninger Det vurderes, at planen falder ind under undtagelsesbestemmelsen i lovens 3, stk. 2. Begrundelsen herfor er: - at planen omfatter et begrænset område i den eksisterende, tætte by - at området allerede i dag anvendes til boliger, detailhandel og institutioner X Ydermere har en screening af bebyggelsesplanen vist, at der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af ændringerne. Tekst der overføres til lokalplanen Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 3, stk. 1 og 3, stk. 2. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes idet planen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Øvrige bemærkninger Vurderingen af, at planen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger forudsætter at udfordringerne omkring håndtering af overfladevand og støj håndteres i lokalplanen. Enten som aftalt og anført i screeningsskemaet eller på anden vis således, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger. Dato 1. maj 2013: Screening igangsat. 24. maj 2013: Screening afsluttet. 1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009

3 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant 1) Er der miljøpåvirkninger? 2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer): Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. Påvirkningens kumulative karakter Er påvirkningen grænseoverskridende? Er der fare for menneskers sundhed og miljøet? Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive berørt) Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af: - Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier - Intensiv arealudnyttelse Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan. Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Udfyldes af Projektleder for planen: Arealanvendelse En øget bebyggelsestæthed i området kan medvirke til, at by væksten koncentreres i byen, så forbruget af landbrugsvækst begrænses mest muligt. Der bygges tæt, og det er eksisterende byggemodnet jord som benyttes. Eksisterende vejnet udnyttes. Udbygning af området vil give mere liv i byen og understøtte lokalområdets private og offentlige institutioner. Området ligger tæt på kollektiv trafik. Lysgener og refleksioner x cc x cc

4 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Skygger og vind Bebyggelsen placeres, så vindforholdene minimeres mest x cc muligt. Skyggediagrammerne viser, at der er gode solforhold mellem husene. Menneskers velfærd 2 Området bliver mere åbent for offentligheden med x cc dagligvarebutik og attraktive boliger med grønne friarealer. Rekreative interesser for mennesker x cc Grønne områder og parker I det nye boligområde sikres mindre grønne områder som x cc er anvendelige i modsætning til store forblæste arealer, som i Koopmanns Gård fra 2004 mod øst. Kulturhistorie/kulturarv Nordisk Solar-bygningen fra 1959 har en kulturhistorisk x cc værdi. Selv om anvendelsen ændres til dagligvarebutik i lokalplanen, så sikrer bevarelsen af den gamle Nordisk Solar-bygning et historisk tilhørsforhold. PVtrælastbygningen fra 1920 nedrives, men den er i dårligere stand og svær at genanvende til anden funktion. Arkitektonisk arv Der gives ikke mulighed for fritliggende x cc parcelhusbebyggelse, men kun villabebyggelse i form af rækkehusbebyggelse. Langs Valdemarsgade sikres bebyggelsen som rækkehusbebyggelse i max. 2 etager for at få et samspil med eksisterende langs Valdemarsgade. Arkæologisk arv Der er ikke kendskab til arkæologiske fund i området. Hvis x cc der ved anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Silkeborg Museum jf. Museumslovens 27. Bymiljø Området ligger i dag hen som ældre erhvervsområde med x cc få boliger og institutioner. Med tilførslen af attraktive boliger og opførelsen af en dagligvarebutik, sikres et mere frodigt bymiljø i lokalområdet. Afstand til større tekniske anlæg 3 x cc 2 Se side 40 i notat om Strategisk miljøvurdering i regionplanlægning. Ligger i sag 11/15492

5 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Udfyldes af Åben Land Team: Landskabelig værdi x cd n Geologiske særpræg x cd n Udfyldes af Team Vandløb og Søer: Vandløb og søer, vandkvalitet og lignende Vandløb og søer, fysiske forhold (hydraulik, biotop, regulering) Overfladevand, afledning af Der er ikke søer og vandløb inden for lokalplanområdet. x ish Der er ikke søer og vandløb inden for lokalplanområdet. x ish Størstedelen af området er separatkloakeret. Regnvand fra området ledes uforsinket til Lyngsø. Lyngsø er i forslag til Vandplan 1.5 udpeget til at skulle have begrænset tilførslen af næringsstoffer for regnvand. Det er derfor nødvendigt, at alt regnvand fra området enten forsinkes inden udledning til regnvandskloakken, eller håndteres lokalt. Såfremt dette efterkommes, vurderes det ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning. Såfremt regnvand udledes direkte til regnvandskloakken, vil miljøpåvirkningen være væsentlig negativ. x (x) ish Udfyldes af Naturteamet: Fredskov, herunder tilgrænsende fredskov X Hc 3 F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

6 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Øvrig skov/træer Se under bilag IV arter X Hc Sø- og åbeskyttelseslinje Er undtaget, da området var fuldt udbygget længe før 1972 X Hc Skovbyggelinje Er undtaget, da området var fuldt udbygget længe før 1968 x Hc Fortidsmindebeskyttelseslinje X Hc Kirkebyggelinje X Hc Natura 2000 områder X Hc Beskyttede naturtyper ( 3) X Hc Mulige naturområder X Hc Fredning x Hc Beskyttede sten- og jorddiger X Hc Fredede fortidsminder X Hc Bilag IV-arter Alle arter af flagermus er strengt beskyttet efter EFhabitatdirektivets x Hc bilag IV. Der kan være kolonier i bygninger og hule træer. Ved bygningsændringer og fældning af træer skal der tages hensyn til dette. Rødlistearter (truede/fredede) X Hc Lavbundsarealer X Hc Spredningskorridorer X Hc Udfyldes af Team Virksomheder og Jord: Luftforurening x Jordforurening Området er ikke kortlagt x HT Skal området udtages fra /medtages i områdeklassificering? Området er omfattet af områdeklassificeringen. Flytning af jord skal anmeldes til Silkeborg Kommune efter Jordforureningslovens bestemmelser Spildevand, afledning af x HT Affaldsbortskaffelse X HT Lugt X HT Støj Der kan opstå støjgener i anlægsfasen x HT x HT

7 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Vibrationer Støvgener Afstand til virksomhed Reguleres af forskrift Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Silkeborg Kommune. For at begrænse den periode hvo der kan være gener, bør der fastsættes en tidsplan for hvornår nedrivningsaktiviteter skal være afsluttet efter de er påbegyndt. (erfaringer fra Fiskars Grunden) Aktiviteter, som varelevering ventilation, i forbindelses med dagligvarebutikken vurderes ikke at give anledning til vejledende støjgrænseværdier ved beboelser overskrides. Der kan opstå gener fra vibrationer i anlægsfasen Reguleres af forskrift Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Silkeborg Kommune Der kan opstå støvgener i anlægsfasen Reguleres af Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Silkeborg Kommune Der etableres dagligvarebutik og parkeringsplads tæt på beboelser. Såfremt støj fra dagligvarebutikken og støj fra parkeringsarealet vurderes under et (kummulativ effekt) er støjbidraget 1-5 db højere end de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Støjen kan reduceres ved etablering af en 3 meter høj støjvæg i skel til beboelserne mod nord og krav om støjdæmpende vinduer over stueplan. x HT x HT X (X) HT

8 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Samtidigt reduceres evt. gener fra dørsmæk (impulsstøj), især i perioder, hvor der ikke er så meget baggrundstøj. Såfremt der etableres boliger oven på butikken bør støjfølsomme opholdsrum ikke placeres ud mod parkeringspladsen. For at begrænse støj og lysgener fra parkeringspladsen bør der etableres effektiv støjafskærmning langs Lyngbygade. Grænseværdierne for trafikstøj er ikke overskredet, men erfaringsmæssigt kan aktiviteter på parkeringspladser ved dagligvarebutikker give anledning til støjgener ved nabobebyggelser. Under forudsætning af, at de ovennævnte foranstaltninger indarbejdes i lokalplanen vurderes det, at der er tale om mindre væsentlige miljøpåvirkninger. Udfyldes af Klimateam: Klima Området ligger i dag hen som ældre erhvervsområde med få boliger og institutioner. Der planlægges for en mere intensiv udnyttelse af området. Området ligger i tilknytning til den eksisterende by. Der er adgang til etableret infrastruktur og med mulighed for at benytte kollektiv trafik og cykel/gåben til arbejdspladser/institutioner/indkøb. Der inddrages ikke jomfruelig jord til byudvikling. Samlet set vurderes det at give positive miljøeffekter i forhold til klima. X KH

9 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Energiforbrug og varmeforsyning Ressourcer Udfyldes af Grundvandsteam: Klimahensyn kan indtænkes i lokalplanen. Disse hensyn kunne f.eks. være: bygningers placering på grunden så passiv solvarme udnyttes grønne tage fælles tørrepladser gode stiforbindelser til indkøb, arbejdspladser og institutioner lokal håndtering af regnvand mv. mulighed for etablering af solvarme og solcelleanlæg (fælles- eller individuelle anlæg). Området i det eksisterende fjernvarmeområde i Silkeborg by. Området kan med fordel forsynes med fjernvarme. Der skal stilles krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i lokalplanen. Som følge heraf stilles der ikke krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Der bør gives mulighed for etablering af solcelleanlæg. Ressourceforbruget til anlæg og drift forventes at være tilsvarende andre lignende byggerier. Det er positivt, at der arbejdes med Bæredygtighedsværktøjet i processen. Der kan evt. stilles krav til materialevalg og (fravalg). X X X KH Grundvandspåvirkning X Sa Vandforsyning fra Silkeborg Vand A/S X Sa

10 Udfyldt af Væsentlig positiv Væsentlig negativ Mindre væsentlig Ingen/ ikke relevant Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv Udfyldes af Landbrugsteam: Afstand til landbrug med dyrehold >1000m x PF Udfyldes af Vej og Trafik: Trafik/trafiksikkerhed (øget, mindsket) Trafikstøj Trafikken til en dagligvarebutik som en REMA 1000 vil medføre øget trafik på vejene i området. De primære vejadgange til lokalplanområdet både til REMA 1000 og til boligdelens p-kælder etableres fra Lyngbygade, som er klassificeret som en fordelingsvej i Sydbyen. Stigningen i trafik vurderes at være en mindre væsentlig stigning i forhold til trafikken til områdets tidligere funktion som byggemarked, som medførte en væsentlig andel af tung trafik. Anlæg af en rundkørsel i krydset Lyngbygade/Lyngsøvej/Valdemarsgade understøtter den hidtidige målsætning om, at trafikken på Lyngbygade skal afvikles med en tilpas lav hastighed. Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentligt øget trafikstøj fra offentligt vejareal. X x CM Nye beboelser vil ikke blive påvirket af støj fra vej og tog der er højere end grænseværdierne. Da er offentlig parkering på parkeringspladsen ved dagligvarebutikken er støjen i forbindelse hermed vurderet som trafikstøj.

11 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger Beliggenhed og planforhold Støjkilder 3 3 Støj fra vejtrafik Grænseværdier Datagrundlag Resultater 6 4 Støj fra dagligvarebutik Metode Grænseværdier for industristøj Topografiske forhold og støjkilder Varelevering og ventilation Resultater 8 5 Støj fra trafik på parkeringsplads Metode Resultater 11 6 Vurdering Støj fra vej- og togtrafik samt parkering Støj fra dagligvarebutik Samlet vurdering 14 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET TSOL KONTROLLERET SRS GODKENDT TSOL C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

12 2/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE BILAG Bilag A Bilag B Støjudbredelseskort for vejtrafik 1,5 meter over terræn Støjudbredelseskort for parkeringsoperationer 1,5 meter over terræn Bilag C Støjudbredelseskort for dagligvarebutik 1,5 meter over terræn Bilag D Støjudbredelseskort for dagligvarebutik 1,5 meter over terræn inkl. støjskærm 1 Indledning Reitan Ejendomsudvikling har medvirket til at udvikle en plan for nye boliger samt en dagligvarebutik på Lyngbygade i Sydbyen i Silkeborg. Silkeborg Kommune har ønsket en redegørelse for de fremtidige støjforhold i området i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for den nye byudvikling, Støjredegørelsen skal omfatte en beregning af støjbidrag ved de omkringliggende boliger hidrørende fra både vejtrafikken på de omkringliggende veje, herunder nyskabt trafik, fra parkeringsplads samt fra den planlagte dagligvarebutik. I det følgende redegøres for områdets støjbelastning i dag - benævnt basisscenarie - og efter udviklingen af området med ny boligbebyggelse og dagligvarebutik, benævnt hoved scenariet. 2 Forudsætninger 2.1 Beliggenhed og planforhold Boligerne og dagligvarebutikken planlægges etableret på Silkeborg Markjorde matr. nr. 120bl, 121æ, 121z, 121a, 122au og 121y beliggende øst for Valdemarsgade og mellem Lyngbygade og jernbanen i Sydbyen i Silkeborg. Det nye udviklingsområde er i dag omfattet af lokalplan nr vedtaget i juni 2003, som udlægger arealet til ny etageboligbebyggelse. Den nye bebyggelse er planlagt som række- og etagehuse i op til fire etager. Planområdet ses på nedenstående Figur 1. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

13 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 3/18 Figur 1 Situationsplan som viser placeringen af dagligvarebutikken og boligerne. 2.2 Støjkilder Støjredegørelsen for den planlagte udvikling af området omfatter trafikken på offentlig vej, parkering samt vareleveringer, køleanlæg og ventilation af butikken. Butikken er planlagt åben kl alle ugedage. Den parkeringsplads som etableres i tilknytning til dagligvarebutikken og lejlighederne i samme bygning skal fremover benyttes af både kunder til dagligvarebutikken og beboerne i området. Den vil derfor være offentligt tilgængelig hele døgnet og støjen fra parkering vurderes derfor som vejtrafikstøj. 3 Støj fra vejtrafik Alle beregninger er foretaget ved hjælp af SoundPLAN v. 7.1, update Der er i beregningerne af støj fra vejtrafik med NORD2000 anvendt 4 meteorologi- 1 COWIs beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger og gældende metoder for beregning af ekstern støj. NORD2000 metoden er kun implementeret i software systemet SoundPLAN som COWI derfor har måttet anvende. COWI har anvendt SoundPLAN version 7.0, med opdatering dateret Implementeringen af NORD2000 i SoundPLAN har tidligere vist sig at C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

14 4/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE ske klasser, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 39 "Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger". Med henblik på at fastlægge støjudbredelseskonturerne er der udført beregninger af støjniveauet i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstande på 10 x 10 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Støjkonturerne er beregnet 1,5 meter over terræn, svarende til den højde, for hvilken de vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer er gældende. 3.1 Grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj, gældende for nye boliger, er angivet nedenfor: Tabel 1 Områdetype Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj. Grænseværdi Boligområde, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Lden = 58 db(a) Desuden gælder bygningsreglementets grænseværdi L den på 33 db(a) for støj indendørs ved lukkede vinduer (men åbne ventiler) ved udendørs trafikstøjniveauer på mere end 58 db(a) ved facaden. Grænseværdien gælder for møblerede rum med lukkede døre og vinduer, men med eventuelle friskluftventiler i åben position. Ved åbne vinduer gælder grænseværdien på L den på 46 db(a) indendørs i sove- og opholdsrum. Åbningsarealet er 0,35 m 2 pr vindue. 3.2 Datagrundlag Der er i SoundPLAN etableret en 3D model omfattende terræn, bygninger og vejlinjer. Modellen er baseret på grundkort over området samt ortofoto og terrænet er etableret på baggrund af digital højdemodel DDH2006. De planlagte nye boliger er indlagt ud fra modtaget prospekt dateret , som viser to og tre etagers huse nærmest den planlagte dagligvarebutik og fire etager længst mod nord. Der er planlagt etablering af altaner. COWI har på baggrund af erfaringstal og trafiktal modtaget af Silkeborg Kommune vurderet trafikken i Sydbyen på følgende veje: Jernbanevej, Valdemarsgade, Lyngsøvej og Lyngbygade. være mangelfuld. COWI har derfor kontrolleret både inddata og de beregnede resultater. Beregningskernen er imidlertid en black box, hvorfor COWI kun kan kontrollere software systemets beregningsresultater ved stikprøver. COWI må derfor tage forbehold for, at senere konstaterede fejl i softwaresystemet kan påvirke de beregnede resultater og vurderinger. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

15 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 5/18 Trafikkens fordeling på lette, mellemtunge og tunge køretøjer (kategori 1, kategori 2 og kategori 3) er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner", hvor vejtype E - "Fordelingsvej i boligområde" er anvendt for samtlige veje. Desuden er hastigheden på vejene fastsat til 40 km/t. Kommunens trafikmålinger på Lyngbygade angiver en snithastighed på 35 km/t og 43 km/t som 85% fraktil. Nedenstående tabeller angiver de anvendte trafikdata og kørehastigheder. Tabel 2 Årsdøgntrafik på Lyngbygade. Vejstrækning Årsdøgntrafik Hastighed Trafik lette/tunge Ktj./døgn Km/t Basis scenarie /40 Hoved scenarie /40 Tabel 3 Årsdøgntrafik på Valdemarsgade/Lyngsøvej. Vejstrækning Årsdøgntrafik Hastighed Trafik lette/tunge Ktj./døgn Km/t Basis scenarie /40 Hoved scenarie /40 Tabel 4 Årsdøgntrafik på Jernbanegade. Vejstrækning Årsdøgntrafik Hastighed Trafik lette/tunge Ktj./døgn Km/t Basis scenarie /40 Hoved scenarie /40 Tabel 5 Døgnfordeling af køretøjer på Lyngbygade (nu/fremover). Køretøj Døgnfordeling Dag Aften Nat Kategori / / /322 Kategori 2 155/198 9/12 18/23 Kategori C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

16 6/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE Tabel 6 Døgnfordeling af køretøjer på Valdemarsgade og Lyngsøvej (nu/fremover) Køretøj Døgnfordeling Dag Aften Nat Kategori 1 760/796 95/100 95/100 Kategori 2 43/45 3/3 5/5 Kategori Tabel 7 Døgnfordeling af køretøjer på Jernbanevej (nu/fremover) Køretøj Døgnfordeling Dag Aften Nat Kategori 1 760/833 95/104 95/104 Kategori 2 43/47 3/3 5/6 Kategori Resultater Støjudbredelseskort, som viser støjniveauet 1,5 meter over terræn, er vist i Bilag A. 4 Støj fra dagligvarebutik 4.1 Metode Støj fra dagligvarebutikker skal vurderes som industristøj, hvor der anvendes forskellige vejledende støjgrænser i forskellige døgnperioder. Det betyder, at støjen skal vurderes efter andre regler og grænseværdier end vejtrafikstøj. Støj fra dagligvarebutikken er beregnet efter den fælles nordiske beregningsmodel beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 " Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Beregningerne er foretaget ved hjælp af edb-programmet Sound- PLAN ver. 7.1 update Der er beregnet støjkort i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstande på 5 x 5 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 m.o.t., svarende til den højde, for hvilken de vejledende grænseværdier er gældende. Derefter er støjbelastningen beregnet på facaderne ved de naboejendomme, hvor støjkortene viser den højeste støjbelastning. Facadestøjen er beregnet uden refleksion fra "egen" facade således, at den kan sammenlignes med grænseværdien (frifeltsværdi). 4.2 Grænseværdier for industristøj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier jf. Vejledning nr. 5/1984, om ekstern støj fra virksomheder, i etageboligområder ses i Tabel 8. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

17 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 7/18 Tabel 8 Dag Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for etageboligområder. Periode Referencetidsrum Etageboligområder Hverdage timer 50 db Lørdage timer Lørdage timer 45 db Søn- og helligdage timer Alle dage time Alle dage ½ time 40 db 4.3 Topografiske forhold og støjkilder Der er etableret en 3D model omfattende terræn, bygninger og veje (trafiklinjer). Modellen er udarbejdet på baggrund af fremsendte situationsplan, nyeste digital højdemodel DDH2006 og koter fremsendt af Årstiderne Arkitekter. Der er beregnet to scenarier for støjen fra dagligvarebutikken. En beregning uden støjafskærmende foranstaltninger og en beregning med to støjskærme. Støjskærmene er placeret i henholdsvis nordskel og østskel for dagligvarebutikken og er 3 meter høje. Den præcise placering ses i Bilag D. I støjberegningerne er anvendt de seneste officielle data, som fremgår af "Støjdatabogen" fra Lydteknisk Institut 1989 samt rapporten "Støj fra vareindlevering til butikker" Miljøprojekt 596/2001 fra Miljøstyrelsen, Vi vurderer at dagens bilpark er blevet mindre støjende, hvorfor beregningerne derfor viser støjbidrag, som er ca. 2-3 db højere end, hvad der kan forventes. 4.4 Varelevering og ventilation Varelevering foregår ved at lastbilen kører ind fra Lyngbygade rundt om dagligvarebutikken og til varegården på butikkens østside. Vareaflæsning m.m. foregår med slukket motor i en overdækket varegård med lukkede porte. I støjberegningerne indgår følgende vareleveringer på hverdage: to mellem kl. 7 og 8, en kl. 8-9, en mellem kl. 9 og 10 samt en mellem kl. 12 og 13. På lørdage forventes to vareleveringer: en mellem kl. 7 og 8 og en mellem kl. 8 og 9. På søndage forventes kun en enkelt varelevering mellem kl. 7 og 8. Samlet varighed af en varelevering er sat til 15 min. Støjen fra vareindleveringer omfatter følgende aktiviteter: 1 Indkørsel af lastbil fra Lyngbygade, rundt om bygning til varegård 2 Håndtering af paller og trådbure i lastvogn 3 Håndtering af paller og trådbure på terræn C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

18 8/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 4 Klargøring, sammenpakning og hævning af læsserampe 5 Udkørsel af lastbil Kildestyrken for en samlet vareaflæsning omfattende punkter 2-4 er vist i nedenstående Tabel 9 Kildestyrken for samlet vareaflæsning. Vareaflæsning pr. 1/1- oktav v/centerfrekvens [Hz] Total Lydeffekt, L WA db Vareaflæsningen foregår inde i varegården og for lukkede porte, hvorfor den er delvis skærmet. På taget af dagligvarebutikken etableres en taghætte for afkast fra ventilationsanlæg. Kildestyrken er baseret på COWIs erfaringer fra andre dagligvarebutikker. Tabel 10 Kildestyrke for udsugning til ventilationsanlæg. Ventilation pr. 1/1-oktav v/centerfrekvens [Hz] Total Lydeffekt, L WA Resultater Støjniveauet beregnet i beregningspunkterne BP 1 til BP 5 er vist i nedenstående tabeller for hhv. hverdage, lørdage og søndage. Beregningspunkt BP 5 er placeret på øverste etage af dagligvarebutikken, idet der er planlagt boliger ovenpå denne. Beregningen inkluderer bidrag fra vareleveringerr samt ventilation. Støjudbredelseskort for hver situation ses i Bilag C. Støjkortene viser samtidig placeringen af beregningspunkterne. Om natten forekommer der udelukkende støj fra ventilationsanlæg, samt fra beboernes parkering. Støjbidraget fra ventilationsanlægget vil for samtlige beregningspunkter være mindre end 30 db. Tabel 11 Beregnet støjniveau i på hverdage. Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm BP 1 Stuen 43,9 31,7 1. Etage 43,7 43,6 2. Etage 43,6 43,5 BP 2 Stuen - - C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

19 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 9/18 Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm 1. Etage 45,0 43,9 2. Etage 44,6 44,5 BP 3 Stuen 43,3 43,1 1. Etage 43,2 43,1 BP 4 Stuen 41,9 41,6 1. Etage 41,8 41,6 BP 5 Stuen 48,6 48,6 1. Etage 48,1 48,1 2. Etage 47,1 47,1 Tabel 12 Beregnet støjniveau i beregningspunkterne på lørdage. Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm BP 1 Stuen 42,2 29,9 1. Etage 42,0 42,0 2. Etage 41,9 41,9 BP 2 Stuen 43,7 30,4 1. Etage 43,3 42,3 2. Etage 42,9 42,8 BP 3 Stuen 41,7 41,5 1. Etage 42,3 41,4 BP 4 Stuen 40,2 40,0 1. Etage 40,1 40,0 BP 5 Stuen 47,0 47,0 1. Etage 46,4 46,4 2. Etage 45,4 45,4 C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

20 10/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE Tabel 13 Beregnet støjniveau i beregningspunkterne på søndage. Punkt Etage L Aeq, dag L Aeq, dag u. skærm m. skærm BP 1 Stuen 36,8 24,5 1. Etage 36,6 36,5 2. Etage 36,5 36,4 BP 2 Stuen 38,3 25,1 1. Etage 37,9 36,9 2. Etage 37,6 37,4 BP 3 Stuen 36,3 36,1 1. Etage 36,2 36,8 BP 4 Stuen 34,9 34,6 1. Etage 34,8 34,6 BP 5 Stuen 41,6 41,6 1. Etage 41,1 41,1 2. Etage 40,0 40,0 Det vurderes, at der ikke vil forekomme rene toner i støjen. Det ville udløse et administrativt tillæg på 5 db for at afspejle den øgede gene. 5 Støj fra trafik på parkeringsplads 5.1 Metode Der er trafik på parkeringspladsen i forbindelse med parkeringsoperationer. Det er skønnet, at hver parkeringsoperation tager 30 sekunder fra bilen svinger ind fra Lyngbygade og til bilen holder i p-bås, som anbefalet i "Støjdatabogen" fra Lydteknisk Institut, Det daglige antal kunder i bil til dagligvarebutikken er baseret på COWIs nyeste erfaringstal for turrater til en lavprisbutik. Nedenstående tabel viser turrater på timebasis på hverdage, lørdage og søndage til parkeringspladsen. En tur er en indeller udkørsel af en bil. Omfanget af øvrig parkeringstrafik til beboerne er ikke kendt og derfor ikke vurderet støjmæssigt. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

21 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 11/18 Tabel 14 Antal turrater pr. time. Dette svarer til 700 bilkunder i hverdage, 560 biler lørdag og 490 biler søndag. Turrater, biler Kl. 8-9 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Hverdag Lørdag Søndag Resultater Tabel 15 angiver støjbidraget fra parkeringsoperationer som L den værdi på hverdage, der er den mest trafikerede situation. Støjudbredelseskort, som viser støjniveauet 1,5 meter over terræn, er vist i Bilag B. Tabel 15 Det beregnede støjbidrag, Lden, fra parkeringsplads på hverdage Punkt Etage L den [db] u. støjskærm L den [db] m. støjskærm BP 1 Stuen 47,7 33,4 1. Etage 46,6 45,2 2. Etage 45,5 45,2 BP 2 Stuen 43,8 31,0 1. Etage 46,6 42,9 2. Etage 43,2 43,1 BP 3 Stuen 45,0 44,9 1. Etage 44,9 44,8 BP 4 Stuen 44,9 44,8 1. Etage 44,8 44,8 BP 5 Stuen 51,9 51,9 1. Etage 49,6 49,6 2. Etage 48,1 48,1 Det er usikkert om støj fra dørsmæk ved parkeringsoperationer vil være tydeligt hørbare ved naboerne. Det vil først kunne vurderes ved en konkret, subjektiv bedømmelse ved naboerne, udført af en personcertificeret støjekspert, idet baggrundsstøjen skal tages i betragtning. Det skønnes, at med en støjskærm tæt på parkeringspladserne, vil dørsmæk fortsat være hørbare, men næppe så tydelige at det vil udløse et impulstillæg. Boligenheder ovenpå butikken skal dog udføres med en facade med en forbedret lydisolation for at sikre et acceptabelt indendørs støjniveau. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

22 12/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 6 Vurdering Nedenstående vurderes den øgede støj som området bliver belastet med, når det nye boligområde med tilhørende dagligvarebutik er etableret. Usikkerheden på beregningerne skønnes at være 2-3 db primært relateret til data omkring støjkilder, som er op til år gamle. Vi vurderer, at de beregnede støjbidrag er overestimerede med 2-3 db. 6.1 Støj fra vej- og togtrafik samt parkering Støj fra vejtrafik i området er næsten uændret for bebyggelserne langs Jernbanegade og Valdemarsgade som det ses på støjkortene i Bilag A. På disse veje er der en mindre stigning i årsdøgntrafikken. Støjniveauet langs Lyngbygade vil stige, idet årsdøgntrafikken stiger fra 2700 til ca Dvs. ca. 30 %, hvilket svarer til en forøgelse af støjniveauet på ca. 1 db. En så lille ændring vil ikke være hørbar, idet det kræver en ændring i støjniveauet er på 2-3 db jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Det vurderes, at støjen fra vejtrafik på facaden af etageboligerne i den nordvestlige del af boligområde vil have et niveau omkring 58 db. I den sydvestlige del af området er støjniveauet beregnet til 59 db. Støjbidraget fra parkering vil i intet punkt være højere end den vejledende grænseværdi L den = 58 db for vejtrafikstøj. Umiddelbart nord for udviklingsområdet ligger Silkeborg Station. Støjen fra togtrafik i den nordlige del af boligområdet er i skel beregnet til at være L den = 56 db og er således langt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for togstøj på 64 db. 6.2 Støj fra dagligvarebutik Støjbidraget fra dagligvarebutikken vil være under de vejledende grænseværdier jf. Tabel 16. Tabel 16 Det beregnede støjbidrag fra dagligvarebutikken (vejl. grænseværdi i parentes) Punkt Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 1-2. Etage BP 2 - Stuen BP 2-2. Etage 44 (50) 42 (50) 37 (45) 44 (50) 42 (50) 37 (45) 45 (50) 44 (50) 38 (45) 45 (50) 43 (50) 38 (45) C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

23 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE 13/18 Punkt Hverdag Lørdag Søndag L Aeq, kl L Aeq, kl L Aeq, kl BP 3 - Stuen BP 3-1. Etage BP 4 - Stuen BP 4-1. Etage BP 5-1. Etage 43 (50) 42 (50) 36 (45) 43 (50) 42 (50) 37 (45) 42 (50) 40 (50) 35 (45) 42 (50) 40 (50) 35 (45) 48 (50) 46 (50) 41 (45) Tabel 17 viser støjen fra dagligvarebutikken (omfattende vareleveringer og ventilation) sammenlagt med støj fra parkering. Tabel 17 Det beregnede støjniveau fra dagligvarebutik sammenlagt med parkering. Punkt Hverdag L Aeq, kl Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørsøndag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 2 - Stuen BP 3 - Stuen BP 4 - Stuen BP 5-1. Etage Ovennævnte sammenlægning af støjbidrag skal vurderes dels som industristøj og dels vejtrafikstøj fra offentlig parkering. Vurderet under ét er de 1-5 db højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for industristøj. Etableres der støjskærme som vist i Bilag D vil det give en sænkning af støjbidraget primært på de nederste etager, jf. Tabel 18. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

24 14/18 STØJREDEGØRELSE. LYNGBYGADE Tabel 18 Den sammenlagte støj fra dagligvarebutik og parkering med 3 meter høj støjskærme. Punkt Hverdag L Aeq, kl Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørdag 18 L Aeq, kl. 14- Lørsøndag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 1-2. Etage BP 2 - Stuen BP 2-2. Etage BP 3 - Stuen BP 3-1. Etage BP 4 - Stuen BP 4-1. Etage BP 5-1. Etage Samlet vurdering Etableringen af det nye boligbyggeri med tilhørende dagligvarebutik giver kun anledning til en meget beskeden forøgelse af vejtrafikstøjen på 1 db, som næppe vil være hørbar. Støjbidraget fra den planlagte dagligvarebutik kan overholde de vejledende grænseværdier for industristøj i etageboligområder. Parkering i området vil være til rådighed for både kunder til butik og beboere og støjen herfra er derfor vurderet som vejtrafikstøj. Bidraget vil være mindre end grænsen på L den = 58 db. Ønskes støjbidraget fra parkering reduceret, kan dette ske ved 3 meter høje skærme langs butikkens skel mod nord og øst. C:\Users\TSOL\Desktop\Rema 1000 i Silkeborg\Notat\Portal\A Sydbyen_Silkeborg_Rema1000_Lyngbygade.DOCX

25 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse - vejtrafik Støjudbredelse fra: Lyngbygade, ÅDT = 2700 Valdemarsgade/Lyngsøgade, ÅDT = 1000 Jernbanegade, ÅDT = 1000 Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Basis scenarie Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A-1 : : TGLO

26 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse - vejtrafik Støjudbredelse fra: Lyngbygade, ÅDT = 3451 Valdemarsgade/Lyngsøgade, ÅDT = 1048 Jernbanegade, ÅDT = 1096 Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hoved scenarie - u. ekstra støjskærme Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A-2 : : TGLO

27 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse - vejtrafik Støjudbredelse fra: Lyngbygade, ÅDT = 3451 Valdemarsgade/Lyngsøgade, ÅDT = 1048 Jernbanegade, ÅDT = 1096 Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hoved scenarie - m. ekstra støjskærme Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A-3 : : :

28 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Udvikling af boligbebyggelse og dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjredegørelse Støjudbredelse fra: Parkerinsplads Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hoved scenarie - u. ekstra støjskærme Målforhold 1 : m Lden - 1,5 m.o.t. BP 1 BP 5 BP 2 <=43 43< <=48 48< <=53 53< <=58 58< <=63 63< BP 4 Signaturer BP 3 Grundkort Højdekurve Bygning Beregningsområde Trafik - vej Terræn overflade Støjskærm/skærm Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. Area source : A Bilag B : : TGLO

29 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, dag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-1 : : TGLO

30 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, aften kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-2 : : TGLO

31 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Lørdag, dag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-3 : : TGLO

32 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Lørdag, eftermiddag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-4 : : TGLO

33 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Lørdag, aften kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-5 : : TGLO

34 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Soendag, dag kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-6 : : TGLO

35 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Soendag, aften kl Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 1 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer BP 4 BP 5 BP 2 Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt BP 3 Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B-7 : : TGLO

36 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, dag kl Inkl. støjskærm BP 1 Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 5 BP 3 BP 2 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag C-1 : : TGLO

37 Tillæg - Sydbyen og Rema 1000 ved Lyngbygade Dette dokument er et tillæg til Støjredegørelsen Sydbyen og Rema1000 ved Lyngbygade dateret vers Der er udført nye beregninger af den støjreducerende effekt af en skærm opsat for at begrænse lysgener syd for Lyng- Lyngbygade. Tabel 18 samt Bilag D-1 fra den refererede rapport er opdateret. Beregningen inkluderer en skærm på 1,0 meters højde, jf.vedhæftede Bilag D- 1b. Det beregnede støjniveau i BP 3 Stuen sænkes med ca. 1-2 db samt 0-1 db på 1. Etage. ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DATO 28. May 2013 SIDE 1/1 REF TSOL PROJEKTNR A Etableres skærmen med en højde på 1,5 meter reduceres støjniveauet med 2-3 db for BP 3 i stueetagen samt 1-2 db på 1. Etage. Tabel 1 Den sammenlagte støj fra dagligvarebutik og parkering med 3 meter høje støjskærme nord samt øst for dagligvarebutikken. Beregningen inkluderer desuden en skærm på 1,0 m ud mod Lyngbygade. Punkt Hverdag L Aeq, kl Hverdag L Aeq, kl Lørdag L Aeq, kl Lørdag 18 L Aeq, kl. 14- Lørsøndag L Aeq, kl Søndag L Aeq, kl BP 1 - Stuen BP 1-2. Etage BP 2 - Stuen BP 2-2. Etage BP 3 Stuen BP 3-1. Etage BP 4 Stuen BP 4-1. Etage BP 5-1. Etage

38 Klient: REMA Ejendom Danmark A/S Jægergårdsgade 97, 3. sal 8000 Århus C Projekt: Støjredegørelse Dagligvarebutik, Sydbyen i Silkeborg Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Kildeomfang: Scenarie: Hverdag, dag kl Inkl. støjskærm samt parkering BP 1 Målforhold 1 : LAeq - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 5 BP 3 BP 2 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Skærm Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Industrial building Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag D-1b : : TGLO

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer Sag nr. 13-015 for et erhvervsbyggeri på Randersvej Sagsbehandler DRJ Sagsbeskrivelse Laban arkitekter søger på baggrund af grundejer, om igangsætning

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på plan(erne) Sag nr. EMN-201404480 Tillæg 6 til Spildevandsplan 2011 2021 for Silkeborg Kommune Sagsbehandler LS Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering

Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Navn og nummer på plan 11-008 Lokalplan for et centerområde ved Søhaven samt kommuneplantillæg nr. 36 Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015 Bilag A Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvarlig Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Bygherres kontaktperson:

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 040 for området ved Arboretet på Marbækvej i Frederikssund og Forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning

Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Forundersøgelse (screening) er udarbejdet, for at undersøge om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Kommuneplantillæg og lokalplan 25-006 Feriekoloni mellem Gudenåvej og Århusvej Sag nr.emn- 2013-72037 Sagsbehandler GBH Beskrivelse af planen,

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Vurderingen er baseret på ejers oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet.

Vurderingen er baseret på ejers oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet. Screening for miljøpåvirkninger af lokalplan 285 for bolig og erhverv ved Ærtekildevej, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 Ringsted Kommune har igangsat planlægningsprocessen

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com 17-03-2014 13 41 OU234 Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Esbjerg, den 10. marts 2014 Sags id. 12/13321 - Stormgade 69, 6700 Esbjerg. Hermed vores

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1 REGION HOVEDSTADEN VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDHOLD 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere