Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning"

Transkript

1 Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Forundersøgelse (screening) er udarbejdet, for at undersøge om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter matr.nr og del af matr.nr. 854, Sønderborg ejerlav. Områdets nuværende adresse er Gerlachsgade 2A. Grunden er præget af meget store interne terrænforskelle med den laveste kote i 3,0 meter mod Helgolandsgade og Nørre Havnegade og den højeste kote i 20,0 meter op mod sygehuset. Kort om lokalplanforslagets indhold Formålet med lokalplanen er, at fastlægge anvendelsen af området til centerformål, etageboliger, kollegieboliger og parkeringshus P-huset skal opføres med 5-6 etager og med en størrelse på cirka 60x35 meter i grundplan. Langs med Helgolandsgade og Nørre Havnegade kan der opføres etageboliger, ligeledes i 5-6 etager. I det fremlagte projekt skal boligerne opføres som kollegieboliger. Planlægningsgrundlag Lokalplan: Lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 10 for området omkring landshospitalet og kasernen samt af lokalplan nr for Sønderborg Nordhavn (mod Helgolandsgade). For den del som ligger inden for lokalplanområdet, erstattes Byplanvedtægt nr. 10 og lokalplan nr af nærværende lokalplan nr For en del af området gælder desuden lokalplan for skilte og facader (mod Helgolandsgade og Nørre Havnegade). Denne lokalplan vil fortsat være gældende for området. Derudover skal Designguide: Sønderborg Nordhavn 2010 lægges til grund for arbejdet med lokalplanen. Kommuneplan: Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde D udlagt til offentlige formål. Lokalplanforslaget er i strid med kommuneplanen. Der skal derfor laves et kommuneplantillæg, som blandt andet ændrer anvendelsen til henholdsvis boligformål og tekniske anlæg. 1

2 Plantegning af lokalplanområdet (vejledende). Princip snit af muligt byggeri i lokalplanområdet (vejledende). 2

3 Lokalplanens afgrænsning Områdets placering i Sønderborg by 3

4 Kort vejledning om miljøvurdering Forundersøgelsen af lokalplanens miljøpåvirkninger foretages i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (BEK 939 af 03/07/2013). Lokalplanen er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1, og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes. En fuld miljøvurdering skal dog kun foretages af en lokalplan, hvis den i en forundersøgelse vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Er dette ikke tilfældet, kan Sønderborg Kommune træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering på baggrund af lovens 3, stk. 2. Forundersøgelsen foretages for en række emner, som i forskellig form fremgår af loven. For hvert emne vurderes planens miljøpåvirkning, både i forhold til miljøpåvirkningens sandsynlighed for at indtræffe, og væsentligheden af påvirkningen i forhold til omgivelserne. Væsentligheden vurderes ud fra en afvejning af miljøpåvirkningens karakteristika (såsom omfang, geografisk udstrækning, varighed, reversibilitet) og værdien og sårbarheden af det påvirkede miljø (såsom særligt værdifulde naturtyper, særligt sårbare grupper fx børn eller truede dyrearter, områder der benyttes af mange mennesker, allerede belastede områder mv.). Miljøvurderingslovens bilag 2 fastlægger kriterierne for vurdering af væsentlighed. I lokalplanens redegørelse skal det fremgå, at der er foretaget en forundersøgelse af planens miljøpåvirkning, og konklusionen af forundersøgelsen skal fremlægges. Hvis det vurderes på baggrund af forundersøgelsen, at planen ikke har sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der ikke gennemføres en fuld miljøvurdering. Berørte myndigheder skal høres, før Sønderborg Kommune kan træffe afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres sammen med begrundelsen for beslutningen. Dette gøres ved, at screeningsskemaet og afgørelsen vedtages af Byrådet og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en fuld miljøvurdering. Hvis forundersøgelsen viser, at planen har sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering sideløbende med planens udarbejdelse og inden dens endelige vedtagelse. Miljøvurderingen skal indeholde fastlæggelse, beskrivelse og vurdering af sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemførelse og alternativer. I miljøvurderingen kan hovedvægten lægges på de berørte emner, så de øvrige emner blot gennemgås mere summarisk. Miljøvurderingens omfang fastlægges i scopingfasen. 4

5 Resumé af forundersøgelsen (screeningen) Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår på det detaljerede skema til dette notat. Delkonklusioner fra forundersøgelsen Punkt Emne Miljøpåvirkning (1, 2 eller 3) Væsentlig betydning (A, B eller C) 1 Visuel påvirkning 3 B 2 Landskab 1 A 3 Naturbeskyttelse 1 A 4 Biologisk mangfoldighed 1 A 5 Jord og undergrund 1 A 6 Vand 1 A 7 Luft 1 A 8 Klimapåvirkning 1 A 9 Kulturarv 2 B 10 Befolkning 2 A 11 Menneskers sundhed 2 B 12 Trafik 2 B 13 Materielle goder 2 B 14 Naboområder 2 A 15 Alternativer, 0-løsning - - Definition: 1 - betyder at det er usandsynligt at 2 - betyder at der er mulighed for en miljøpåvirkning 3 - betyder at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning A - betyder at miljøpåvirkningen B - betyder at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig C - betyder at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig 5

6 Samlet konklusion af forundersøgelsen: Lokalplanen vurderes i syv af de undersøgte emner at have en usandsynlig påvirkning på miljøet. Samtidig vurderes det, at miljøpåvirkningen er uvæsentlig. Det er vurderet, at der muligvis kan ske en påvirkning på miljøet ved seks af de undersøgte emner. Heraf vurderes det, at der er tale om en uvæsentlig indvirkning på miljøet i to tilfælde og at der måske er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet i fire tilfælde. For et enkelt af de undersøgte emner er det vurderet, at der sandsynligvis vil ske en påvirkning på miljøet. Påvirkningen vurderes måske at være væsentlig. Samlet set vurderer Sønderborg Kommune, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med 3, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (BEK 939 af 03/07/2013). Det forventes, at der vil ske en visuel påvirkning. Lokalplanområdet har stor synlighed i området, blandt andet fra Alssund, Helgolandsgade og Nørre Havnegade. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vil blive synlig fra kysten, men vil på grund af den omkringliggende eksisterende bebyggelse ikke falde udenfor områdets generelle karakter. Dog vurderes det, at området overordnet set vil ændre karakter i forbindelse med denne lokalplan, og at nyt byggeri vil påvirke indtrykket af området i en måske væsentlig grad. I forbindelse med lokalplanens tilvejebringelse skal derfor udarbejdes visualiseringer af, hvordan byggeriet kan komme til at fremstå. Afdeling Land og Natur, ved Sønderborg Kommune, vurderer, at der ikke er nogen interesser som bør varetages i forhold til skovbrug, naturbeskyttelse og formidling. Miljøpåvirkningen. Det er usandsynligt, at der vil ske en påvirkning i forhold til jord- og undergrundsforhold. Dog er lokalplanområdet omfattet af kommunens områdeklassificering jævnfør jordforureningslovens 50a. Det betyder, at jorden skal håndteres som lettere forurenet. Jordflytning skal derfor anmeldes til kommunen, som også anviser, hvordan jorden kan bortskaffes. Miljøpåvirkningen. Der vil muligvis ske en påvirkning i forhold til områdets kulturarv. I planområdets sydvestlige hjørne er registreret en mindesten for danske soldaters indsats under Dybbøl krigen og 2. verdenskrig. Mindestenen bør i forbindelse med byggeri og anlægsarbejde flyttes til en ny placering, og gives et passende anlæg. Der skal i samråd med Sønderborg Kommune udarbejdes en plan for flytningen. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev vurderer, at der kan være risiko for, at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejdet. Museet anbefaler derfor, at grundejer får foretaget en frivillig forundersøgelse af planområdet. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder på området, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig. Som følge af parkeringshusets brug kan der opstå støj fra biltrafik til og fra parkeringshuset samt impulsstøj fra smæk med bildøre. Støjen kan muligvis være til gene for beboere i de omkringliggende ejendomme og især kan der være risiko for, at støjen kan være til gene for kommende beboere i det påtænkte etageboligbyggeri. Det skal derfor sikres, at støjniveauet fra parkeringshusets drift og relaterede aktiviteter ikke overstiger Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdier for støj i etageboligområder. Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig. Der vil muligvis ske en påvirkning af trafikken, som følge af det påtænkte parkeringshus og etageboligbyggeri. Trafikken til og fra lokalplanområdet vil ændres fra en begrænset mængde trafik, til en større mængde trafik i form af primært personbiler, cyklister og gående. En del af Nørre Havnegade er allerede omlagt som følge af omdannelsen af Nordhavnsområdet i Sønderborg. Omlægningen skal fortsættes foran lokalplanområdet, således at vejanlæggets forløb og dimensioner tilpasses det forventede kommende behov. Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig. 6

7 Screeningsskema Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 4. Emne Pkt. 1 Visuel påvirkning Påvirkning ved f.eks. Terrænændringer Bebyggelse Beplantning - Eksisterende eller ny beplantning (f.eks. sløring af aktivitet) Større anlæg Specielt i værdifulde landskabstyper Der skal de fleste steder i området foretages en vurdering af aktiviteten i forhold til kystnærhed. Dette kan bidrage til en vurdering af om der skal udføres en visualisering Delkonklusion - Vurdering af om det er sandsynligt at der sker en miljøpåvirkning (1, 2, 3) - Miljøpåvirkningens væsentlighed (A, B, C) 3 Det er sandsynligt, at B Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig Beskrivelse af emnet Beskrivelse af emnet i forhold til det kommende lokalplanprojekt. Lokalplanområdet er delvist omfattet af rammelokalplan og designguide for Sønderborg Nordhavn, og omdannes i overensstemmelse hermed. Det planlægges, at etablere nyt byggeri i form af P-hus i 5-6 etager og med en størrelse på ca. 60x35 meter i grundplan. Langs med Helgolandsgade og Nørre Havnegade påtænkes at opføre etageboliger, ligeledes i 5-6 etager. Etageboligerne kan placeres tæt ud mod Helgolandsgade og Nørre Havnegade og vil på den måde markere hjørnet af området og indramme byrummet ud mod hotellet og skabe visuel retning mod den offentlige plads, for enden af Helgolandsgade. Anden planlægning Bestemmelser/mål/retningslinjer i den eksisterende planlægning om emnet, fx kommuneplanen, sektorplan eller lovgivning. Lokalplanområdet er delvist omfattet af rammelokalplan 402-5, som tager udgangspunkt i Frank Gehrys masterplan for Sønderborg Nordhavn. Lokalplanen sikrer bl.a. at bebyggelse opføres efter en sammenhængende helhedsplan for hele Sønderborg Nordhavn. Mål og strategi Forhold/bestemmelser der skal tages med i lokalplanen for at imødegå en mulig negativ miljøpåvirkning. Lokalplanen må sikre at: - Byggeriets forhold til rammelokalplan og designguide afdækkes. - Byggeriet tilpasses den øvrige bebyggelse og kontekst i området. Lokalplanen skal indeholde retningslinjer for bygningers placering, materialer, højder samt omfang. Der skal udarbejdes visualiseringer af, hvordan byggeriet kan komme til at fremstå, set fra kysten, Helgolandsgade og Nørre Havnegade. Der skal foretages en del terrænændringer i området, for at opføre byggeri. Lokalplanområdet har stor synlighed i området, bl.a. fra Alssund og den modsatte side af 7

8 vandet samt fra Helgolandsgade og Nørre Havnegade. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vil blive synlig fra kysten, men vil pga. den omkringliggende eksisterende og kommende bebyggelse ikke falde udenfor områdets generelle karakter. Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at området overordnet set vil ændre karakter i forbindelse med denne lokalplan og at nyt byggeri vil påvirke indtrykket af området fra både vand og land. Ny bebyggelse vil muligvis have væsentlig visuel påvirkning på omgivelserne. Pkt. 2 Landskab Landskab Landbrug (begrænsning af byområde) Skovbrug (konsekvenser for skovdriften i den eksisterende skov) 1 Det er usandsynligt, at Der skal foretages en del terræn ændringer for at opføre byggeriet, indeholdt i denne lokalplan. Det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning. Terrænændringen vil ikke have nogen konsekvenser for skovbrug. Der er ingen planlægningsmæssige forhold omkring skovbrug. Pkt. 3 Naturbeskyttelse Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven Beskyttelseslinjer mm. 1 Det er usandsynligt, at Ved denne lokalplan er der ca. 1,1 km til nærmeste Natura område. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 8 Lokalplanen har ingen betydning på Natura 2000, fredningen og beskyttet natur.

9 Vandløb og søer, inkl. sløjfede vandløb Der skal foretages en vurdering af om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408 af 01/05/2007, området. Nærmeste fredede område er ca. 1 km vest for lokalplanområdet (Dybbøl-Vemmingbund). Nærmeste 3-beskyttede naturtype er en sø (Mølledammen) ca. 620 meter øst for lokalplanområdet. Afstanden til habitatområder og andre naturbeskyttede områder gør det usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning. Pkt. 4 Biologisk mangfoldighed -flora -fauna -evt. biodiversitet -fredede eller truede planter og dyrearter 1 Det er usandsynligt, at Den biologiske mangfoldighed bliver ikke påvirket med denne lokalplan. Lokalplanområdet er omgivet af bebyggelse og indeholder ingen særlige arter. Det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning. Pkt. 5 Jord og undergrund Forurening Deponi Også f.eks. blød bund 1 Det er usandsynligt, at Området er omfattet af kommunens områdeklassificering jævnfør jordforureningslovens 50a. Det betyder, at jorden skal håndteres som lettere forurenet. 9

10 Jordflytning skal anmeldes til kommunen, som også anviser, hvordan jorden kan bortskaffes. Pkt. 6 Vand Grundvand -sikring af grundvand -klassifikation for beskyttelse af grundvandet -særlig værdifulde indvindingsområder -ændrede vandstande i grundog overfladevand -boringer -blue spot -spildevand 1 Det er usandsynligt, at Området ligger uden for områder med drikkevandsinteresser. Der vil være smeltevand m.m. fra parkerede biler. Idet der kan være risiko for forurenet spildevand fra de parkerede biler, skal der etableres olieudskiller, og der skal ansøges om en tilslutningstilladelse ved Kommunen. Der skal ansøges om udledningstilladelse til udledning af overfladevand ved Kommunen. Pkt. 7 Luft Luftforurening Lugtgener Afkast fra ventilation/produktion 1 Det er usandsynligt, at Området skal anvendes til parkeringshus og etageboliger/kollegieboliger. Der vil ikke være nogen aktiviteter i de tilstødende områder eller lokalplanområdet, der kan give anledning til lugt- og luftforurening. Pkt. 8 Klimapåvirkning Lokale klimapåvirkninger -vindforhold -turbulens vurdering 1 Det er usandsynligt, at Lokalplanen vil tillade byggeri i 5-6 etager eller op til kote 23 for etageboligerne (følger gesimshøjden på kasernen) og 10

11 -skygge cirka op til kote 25 for parkeringshuset. Byggeriets placering på grunden gør, at der ikke vil opstå generende skygge for de omkringliggende ejendomme. Det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning. Pkt. 9 Kulturarv Kommuneatlas Bevarende lokalplan Fredede bygninger Kirkefredninger Æstetiske og kulturelle værdier Jordfaste fortidsminder 2 Der er mulighed for en miljøpåvirkning B Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet. Dog er der i lokalplanområdets syd-vestlige hjørne registreret en mindesten for danske soldaters indsats under Dybbøl krigen og 2. verdenskrig. Ligeledes grænser lokalplanområdet mod nord op til Sønderborg kaserne, der er registreret med en bevaringsværdi på 1, hvilket er den højeste bevaringsværdi. Der er ikke registreret kulturhistoriske levn i lokalplanområdet. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev oplyser dog, at der ved havneniveau kan være risiko for, at støde på havneanlæg, da det er usikkert hvor den oprindelige havnefront har ligget. Syd for planområdet har der ligget et lille fiskerleje ved Havbrogade og her er også tidligere fundet bygningsrester fra 1600-tallet (sb. 129, Sønderborg sogn) Planområdet har i middelalderen formentlig ligger udenfor byen (sb. 54 og 127 Mindestenen bør flyttes til den nye indkørsel til kasernen, nord for lokalplanområdet, og gives et passende anlæg. Der bør ligeledes ske en offentlig kommunikation omkring flytningen. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev anbefaler, at der foretages en frivillig forundersøgelse af planområdet. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortidsminder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. Da planområdet overstiger m2, skal udgifterne til forundersøgelsen, jævnfør Museumslovens 26.2, afholdes af bygherre. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. I nogle tilfælde er det 11

12 Sønderborg sogn), men der kan meget vel have været aktiviteter i forbindelse med færgefart eller fiskeri. I det højere terræn bag havneniveauet har der i 1800-tallet ligget en gård. Gården lå på kanten af terrænkurven og kan meget vel have ældre faser under sig. dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev vurderer, at der er risiko for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejdet. Pkt. 10 Befolkning Befolkningstal Befolkningens levevilkår Socioøkonomisk påvirkning af lokalområdet, f.eks. beskæftigelse 2 Der er mulighed for en miljøpåvirkning Etablering af P-hus og etageboliger vil medføre et øget antal brugere og beboere i området Det vurderes, at P-hus og etageboliger ikke vil have nævneværdig betydning for befolkningstallet i Sønderborg by eller levevilkårene for borgerne. Det er dermed usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning. Pkt. 11 Menneskers sundhed Støj Lugt Miljøets påvirkning på individet Risikovirksomhed i området 2 Der er mulighed for en miljøpåvirkning B Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig Lokalplanområdet skal anvendes til parkeringshus og etageboliger/kollegieboliger. Der er ingen risikovirksomheder i nærheden. Af plantegningen opføres P- 12 Det bør undersøges om impulsstøj fra P-huset kan være et problem. Hvis impulsstøj medfører, at den vejledende maksimalværdi om natten overskrides, bør det indgå i lokalplanen som forud-

13 huset i 5-6 etager tæt på etageboligerne, ligeledes i 5-6 etager. Der kan opstå impulsstøj fra smæk med bildøre i P-huset, som særligt om natten kan være generende, da det kan forstyrre søvnen. Miljøstyrelsen har fastsat en maksimalværdi for støjniveauet om natten af hensyn til uforstyrret søvn. Maksimalværdien er 55 db(a) for etageboligområder. Grontmij har foretaget målinger der viser et Lmax niveau på 95,6 db(a) som kildestyrke for dørsmæk fra en personvogn. Med dette udgangspunkt skal man 42 meter væk fra kilden (bilen) for at ligge på de 55 db(a) som Miljøstyrelsen har fastsat, hvis det drejer sig om hårdt terræn (asfalt, beton etc.). Hvis afstanden mellem etageboliger og P-hus er mindre end 42 meter, bør man derfor tænke støjdæmpning ind i projektet. sætning for ibrugtagning, at: der skal være tætte og lukkede facader på P-huset på de sider, som vender mod etageboligerne, eller soverum i etageboligerne orienteres væk fra P-huset. Der kan opstå støj i forbindelse med selve byggeriet. Byggeriet skal i anlægsfasen overholde støjgrænser i Sønderborg Kommunes forskrift for byggeog anlægsprojekter. Pkt. 12 Trafik Hastighedsbegrænsning Trafiktællinger Gennemkørselsområde 2 Der er mulighed for en miljøpåvirkning B Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig Området skal anvendes til parkeringshus og etageboliger. Hele området er under ombygning i forbindelse med havneprojektet, hvor der også skal ændres på forløb og tværprofil af Nørre Havnegade. Tidligere har der været en ikke uvæsentlig trafik af tunge køretøjer til og fra havne, specielt i forbindelse med kørsel af stenmaterialer. I lokalplanen skal følgende fremgå under tilladelser fra myndigheder : Jævnfør færdselslovens 100 skal politiet give samtykke til vejanlæg, herunder busholdepladser. 13

14 Der vil forekomme en øget trafik af personbiler til og fra området. Det vurderes at det er muligt at håndtere den øgede trafik, sikre de bløde trafikanter samt øge tilgængeligheden for handicappede, med de planlagte ombygninger af Nørre Havnegade. Pkt. 13 Materielle goder. Ændring, påvirkning eller inddragelse af goder i området f.eks. kolonihaver, grønt område, legeplads, udsigt 2 Der er mulighed for en miljøpåvirkning B Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig Området fremstår i dag som en høj bakke, med en bygning på toppen. De omkringliggende boliger har derfor begrænset udsigt hen over grunden i dag. Med denne lokalplan vil det blive muligt at bygge næsten helt ud til vejene. Det vil ændre udsigten for de nærmeste naboer i nogen grad. Ændringer mht. udsigt skal synliggøres ved at der udarbejdes visualiseringer af, hvordan byggeriet kan komme til at fremstå, set fra kysten, Helgolandsgade og Nørre Havnegade. Det er muligt, at der kan ske en miljøpåvirkning. Pkt. 14 Naboområder Nævnes ikke som punkt i lovteksten; men det er vigtigt at tage det ind i skemaet, for at huske både at man er forpligtet til at vurdere konsekvenserne for naboerne. Det er også en huskeseddel til hvem der er høringsparter. 2 Der er mulighed for en miljøpåvirkning Projektet vil tiltrække flere mennesker og mere trafik til området. Udvidelser i bygningsmassen kan påvirke det visuelle udsyn fra boligerne i naboområdet. Ny bebyggelse vil om end ske med respekt for den eksisterende bebyggelse og få området til at fremstå som et sammenhængende område. Der skal udarbejdes visualiseringer af, hvordan byggeriet kan komme til at fremstå, set fra kysten, Helgolandsgade og Nørre Havnegade. Det er muligt, at der kan ske en miljøpåvirkning. 14

15 Pkt. 15 Alternativer, 0-løsning Beskriv konsekvenserne hvis ikke planerne føres ud i livet. Beskriv evt. også konsekvensen af andre alternativer. - - Alternativ placering: Alternative placeringer af parkeringshus på havneområdet vil gøre parkeringshuset mere synligt i bybilledet. Alternative placeringer af etagebolig byggeri kan findes flere steder i byen, men placeringen omkring parkeringshuset gør, at parkeringshuset ikke dominerer bybilledet og havnemiljøet. 0-løsning: Alternativet til at tilvejebringe en ny lokalplan vil være, at den tidligere lokalplan vil vedblive at være gældende for området. Parkeringshuset er hovedsagligt tiltænkt at skulle dække behovet for parkeringspladser til det kommende hotel og multikulturhus på Sønderborg Nordhavn. Hvis ikke lokalplanen tilvejebringes, vil dette medføre væsentlige negative konsekvenser for naboområdet. Felterne i skemaet udfyldes af: Plan Landbrug Natur Vand og Jord (suppleret af Forsyning) Miljø Veje og Trafik 15

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Planlægningsgrundlag. Lokalplan: Området er i dag omfattet af lokalplan nr. B for et område til kollegium ved Skovvej.

Planlægningsgrundlag. Lokalplan: Området er i dag omfattet af lokalplan nr. B for et område til kollegium ved Skovvej. Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning Forundersøgelse (screening) er udarbejdet, for at undersøge om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning; Lærkelunden Camping

Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning; Lærkelunden Camping Forundersøgelse (screening) af miljøpåvirkning; Lærkelunden Camping Forundersøgelse (screening) er udarbejdet, for at undersøge om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Anders Lyngby, Bygninger & Energi, mobil Bør undersøges. Ikke relevant

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Anders Lyngby, Bygninger & Energi, mobil Bør undersøges. Ikke relevant Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Multikulturhus på Sønderborg Nordhavn Sønderborg Kommune Bygherres kontaktperson

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015 Bilag A Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvarlig Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Bygherres kontaktperson:

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Screening for Miljøvurdering

Screening for Miljøvurdering Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup- Hornsyld-Overby

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Plan Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Tlf 88726400 E-mail: post@sonderborg.dk Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger

Anmeldeskema. Basisoplysninger Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010:

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Renovering af multibane herunder udlægning af nyt underlag i form af kunstgræsbelægning.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Boligområdet Mariehøj, Broager. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Boligområdet Mariehøj, Broager. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2009-2016 Boligområdet Mariehøj, Broager Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1)

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 26-05-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger

Bilag 5. Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) ' Fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde Porten til Sønderborg, vest for Sønderborg by, omfattet af lokalplan nr. 4.10-12. Opdimensionering

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 87. GRÅSTEN KOMMUNE oktober 2006. for Torvet i Gråsten midtby

LOKALPLAN NR. 87. GRÅSTEN KOMMUNE oktober 2006. for Torvet i Gråsten midtby LOKALPLAN NR. 87 for Torvet i Gråsten midtby GRÅSTEN KOMMUNE oktober 2006 Teknisk forvaltning Rådhuset 6300 Gråsten Tlf. 7465 1230 Fax 7465 3070 E-mail graasten@graasten.dk Indholdsfortegnelse OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg #BREVFLE FC Solsiden Lindholm Idrætsforening Voerbjergvej 42 9400 Nørresundby 8. december 2015 Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg Anlæggelse af kunstgræsanlæg - Voerbjergvej

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [ VVM Myndighed Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre I forbindelse med omlægningenunder Gentofte Sportspark

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Boligområdet Mariehøj, Broager. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Boligområdet Mariehøj, Broager. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2009-2016 Boligområdet Mariehøj, Broager Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere