Amternes økonomi juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amternes økonomi 2006 11. juni 2005"

Transkript

1 Regeringen Amtsrådsforeningen Amternes økonomi juni Indledning For at fastholde en ansvarlig økonomisk politik er det afgørende, at udviklingen i både stat, kommuner og amter flugter med de overordnede samfundsøkonomiske målsætninger. Regeringen har tilkendegivet, at der i er plads til en realvækst i det samlede offentlige forbrug på 0,5 pct. årligt. Amtsrådsforeningen tager målsætningerne for regeringens økonomiske politik til efterretning. Der er enighed om, at resultatet af overenskomstforhandlingerne på såvel det statslige som det kommunale område skal holdes inden for de økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen om finanspolitisk holdbarhed. Der er ligeledes enighed om, at der bør findes en metode, som sikrer, at de overordnede økonomiske hensyn tilgodeses ved indgåelse af de respektive overenskomster. Der er derfor enighed om at drøfte, hvordan der kan tilrettelægges et hensigtsmæssigt samarbejde om de økonomiske rammer for de fremtidige overenskomstforhandlinger. Det konstateres, at der ved lov oprettes et uafhængigt lønnings- og takstnævn. Der er enighed om, at hvis regionerne danner en forening, placeres nævnssekretariatet i denne, men at sekretariatet i sin opgavevaretagelse er uafhængigt af såvel staten som en forening af regioner og refererer direkte til lønnings- og takstnævnet. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at amternes udgifter i 2006 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen. Det forudsættes, at amterne generelt undgår tillægsbevillinger, som ikke er finansieret ved omprioriteringer. Amtsrådsforeningen konstaterer, at regeringen har søgt Folketingets tilslutning til uændrede amtskommunale skatter i Kommunalreformen 1. januar 2007 oprettes fem regioner. Der vil i den forbindelse skulle fastlægges mekanismer for det fremtidige samspil mellem staten og regioner. Spørgsmålet vil blive drøftet med Amtsrådsforeningen og forudsat dannelse heraf en kommende forening af regioner.

2 2 Regeringen og Amtsrådsforeningen noterer sig, at der er en række principper for den fremtidige dialog mellem staten og kommunerne i aftalen om kommunernes økonomi for Der er enighed om at drøfte, hvordan de af temaerne, der er relevante for regionerne, tænkes at indgå i det fremtidige samspil mellem staten og regionerne. Der er endvidere enighed om, at regionerne skal indgå i det samarbejdsprojekt, som fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at det evalueringsinstitut for kommuner mv., der oprettes som led i kommunalreformen, bør understøtte det løbende arbejde med at dokumentere, kvalitetsudvikle samt forbedre ressourceudnyttelsen af opgavevaretagelsen. Amtsrådsforeningen kan tilslutte sig rammerne for Evalueringsinstituttets arbejde. Parterne er enige om, at fra den 1. januar 2007 udstedes nye sygesikringskort gradvist i den takt, som kortene i forvejen udskiftes. 3. Amternes økonomi i 2006 Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der med nedenstående forudsætninger vil være samlet balance i amternes økonomi i 2006: Det er enighed om, at der er plads til en vækst i amternes serviceudgifter på 0,6 mia. kr. i Aftalen indeholder et balancetilskud på 4,5 mia. kr. i amterne i Hertil kommer i alt 120 mio. kr. i 2006 afsat i puljer til initiativer på kræftområdet, svarende til ca. 106 mio. kr. for amterne. Endvidere gennemføres i 2006 en forhøjelse af den aktivitetsafhængige sygehuspulje på 112 mio. kr. på landsplan, heraf ca. 100 mio. kr. i amterne i Der er således en samlet aktivitetsafhængig pulje på mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan i 2006, svarende til ca mio. kr. i amterne. Den aktivitetsafhængige pulje udmøntes som anført i bilag om principper for fastlæggelse af baseline for Der er dermed skabt plads til en aktivitetsstigning på godt 2 pct., svarende til den forventede stigning fra 2004 til PL-reguleringen af de amtskommunale udgifter dækker blandt andet over gennemslaget af det seneste overenskomstresultat på det amtskommunale udgiftsniveau. Der er enighed om at drøfte, hvordan budgetvirkningen i forårets overenskomst skal indgå i de kommende års økonomiaftaler.

3 3 Det er lagt til grund for aftalen, at amternes medicinudgifter i 2006 udgør mio. kr. 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem dette beløb og udgifterne i regnskabet for 2006 fordeles i 2007 på regionerne med en foreløbig midtvejsregulering i 2006 i amternes bloktilskud. Der gennemføres ikke en midtvejsreguleringen af medicingarantien for Ved den endelige regulering vil reguleringsandelen være 75 pct. På baggrund af regnskabstallene for 2004 gennemføres i 2005 en endelig regulering af medicingarantien for 2004 på -52 mio. kr., jf. aftalerne om amternes økonomi for 2004 og Reguleringen udgør halvdelen af forskellen mellem det forudsatte niveau og de faktisk afholdte medicinudgifter. Der er aftalt et bruttoanlægsniveau på mio. kr. i Låneadgangen til anlæg på sygehusområdet vil i 2006 være 50 pct. Der er enighed om at fastsætte en lånedispensationsramme for særligt vanskeligt stillede amter, herunder amter med likviditetsvanskeligheder. Der fastsættes en maksimal løbetid på 10 år for disse lån. Dispensationsrammen udgør 200 mio. kr. Med henblik på at sikre tilvejebringelse af hospicetilbud i alle amter meddeles amterne for 2005 og 2006 automatisk låneadgang svarende til anlægsudgiften til etablering af hospicepladser. Tilsvarende er der deponeringsfritagelse i tilfælde, hvor der indgås driftsoverenskomst med private hospicer. Med henblik på en styrkelse af kræftbehandlingen afsættes i 2006 en låneramme på 300 mio. kr. til fuld finansiering af strålekanoner samt en låneramme på 300 mio. kr. til fuld finansiering af yderligere CT-, MR- og PET-scannere. Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i amterne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for de selvangivne indkomster fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2003 til 2006 udgør 11,8 pct., og at fremskrivningsprocenten for ejendomsværdiskatten for 2003 til 2006 fastsættes til 7,4 pct. Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2006 vil blive fastsat til 5,5 pct.

4 4 Efterregulering af skat for de selvbudgetterende amter for 2003 bortfalder. Samtidig bortfalder amternes efterregulering af tilskud og udligning samt momsudligning for tilskudsåret Ved fastsættelsen af momspuljen for 2006 skal der derfor ikke indgå en efterregulering for den endelige selvbudgetteringsvirkning for I forbindelse med ændringerne af de kommunale skattelove og udligningsloven i den kommende folketingssamling må der tages stilling til, hvordan efterreguleringerne for 2004 og 2005 skal håndteres. Med L 144 er der foreslået obligatorisk statsgaranti for amterne for 2006, således at efterreguleringer for dette år undgås. Der afsættes i lighed med 2003, 2004 og 2005 en særlig låneramme på 100 mio. kr. i 2006 med henblik på efter nærmere retningslinier at fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter og større allerede besluttede infrastrukturprojekter. Uforbrugte midler fra 2003, 2004 og 2005 overføres til Der afsættes i en foreløbig ramme til lånedispensationer på i alt 500 mio. kr. vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Der vil herunder være engangsudgifter vedr. arkivalier, jf. et ændringsforslag til arkivloven. Lånedispensationsadgangen skal ses i sammenhæng med de omstillingsmidler, som amterne allerede råder over, og som i nødvendigt omfang forudsættes prioriteret til gennemførelsen af kommunalreformen. Hovedparten af engangsomkostningerne vil derfor kunne afholdes inden for amternes almindelige drifts- og anlægsrammer. Der vil dog være en forøgelse af niveauet for investeringsudgifter for at sikre en sikker og stabil drift ved overgangen til de nye regioner og opgavefordelingen den 1. januar Der er enighed om at drøfte lånerammens størrelse igen i Der er samtidig enighed om løbende at vurdere hvilke investeringer, der vil være nødvendige for at garantere en sikker drift, og som ikke kan forudsættes finansieret inden for amternes og regionernes eksisterende rammer. Kriterierne skal meldes ud senest 1. september På baggrund af en evaluering af behandlingen af de indkomne låneansøgninger, foretages en opfølgning mellem regeringen og en eventuelt kommende forening af regioner. Låntagning forudsætter godkendelse i forberedelsesudvalgene. Lånene skal tilbagebetales over maksimalt 5 år. Amtsrådsforeningen tager til efterretning, at indenrigs- og sundhedsministeren jf. L 65 (Regionsloven) kan indføre en regulering af væsentlige økonomiske dispositioner. Bemyndigelsen for ministeren påregnes udmøntet så godkendelseskompetencen i 2006 varetages af forberedelsesudvalgene for opgaver, der efter 1. januar 2007 overgår til regionerne, mens godkendelseskompetencen varetages af staten for opgaver, der overgår til staten og til kommunerne. Amternes anlægsbudgetter for 2006 vil, for så vidt angår områder, der overgår til staten, skulle godkendes. For opgaver, som overgår til kommunerne, påregnes der etableret en indsigelsesmulig-

5 5 hed for kommuner og sammenlægningsudvalg i forhold til amternes økonomiske dispositioner. Der er enighed mellem parterne om, at elektronisk fakturering vil bidrage til bedre arbejdsgange og er et skridt på vejen i den løbende effektivisering af den offentlige sektor. Implementeringen af reformen har dog givet anledning til større ressourcetræk hos amterne end forudsat, og betalingen vedr. DUT-sagen omkring lov om offentlige betalinger er derfor blevet korrigeret herfor. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der i forbindelse med puljer, som forudsætter anlæg, bør afsættes permanent finansiering til de heraf afledte driftsudgifter. 4. Integrationsindsatsen Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at den offentlige sektor, og herunder amterne, har sin del af ansvaret for, at antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere i beskæftigelse øges. Der er enighed om, at amterne ligesom den øvrige offentlige sektor skal tilstræbe at øge andelen af de ansatte, der er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Målet indebærer, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af det enkelte amts ansatte i videst mulige omfang kommer til at afspejle den regionale arbejdsstyrkesammensætning. Udlicitering kan medføre ændringer i jobsammensætningen i den offentlige sektor. I det omfang udliciteringstiltag i amterne ændrer herpå, kan dette indgå i en vurdering af målopfyldelsen. Flere indvandrere og efterkommere ansat i den offentlige sektor skal ikke opnås ved at indføre kvoteordninger og må ikke underminere princippet om, at ledige stillinger besættes med den bedst kvalificerede ansøger. 5. Sundhed Sygehuse Aktiviteten i sygehusvæsenet er i de senere år øget, ligesom der løbende er brugt flere ressourcer. Flere er blevet behandlet og opereret, produktionsværdien på sygehusene er steget, og ventetiderne er faldet. I 2004 blev der opereret ca flere end i 2001, og de fremadrettede ventetider til behandling er reduceret med i gennemsnit ca. 20 pct. i forhold til Den aktivitetsafhængige pulje udgør i mio. kr. på landsplan, svarende til ca mio. kr. i amterne.

6 6 Puljen udbetales på baggrund af præsteret aktivitet med en takst på 70 pct. af DRG-taksten. Takstniveauet afspejler et skønnet gennemsnitligt niveau for de faktiske marginale omkostninger og forudsætter derfor ikke amtslig medfinansiering. Principperne for baseline 2006 er beskrevet i særskilt bilag. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om at gennemføre systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet. Parterne er enige om i fællesskab at fortsætte arbejdet med at udvikle systematiske opgørelser af aktivitet, omkostninger mv., hvor de gode eksempler på effektiv drift fremhæves. Med hensyn til aftaler med private sygehuse/klinikker om behandling af fritvalgspatienter, er regeringen og Amtsrådsforeningen enige om, at der bør tages højde for, at de faktiske omkostninger kan variere og ofte vil være lavere end de gennemsnitlige omkostninger. Takststyring Regeringen og Amtsrådsforeningen har i et fælles udvalg gennemført en evaluering af takststyring på sygehusområdet. Evalueringen viser, at takststyring har en række positive effekter på sygehusdriften. Der er dog også identificeret et potentiale for at videreudvikle takststyring på en række områder. Udvalget har på denne baggrund opstillet en række anbefalinger til den fortsatte udvikling af takststyring. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at det er nødvendigt i fællesskab at fortsætte arbejdet med at udvikle takststyring som styringsredskab i sygehusvæsenet og opstille modeller for takststyringen i de kommende regioner. Sygehusejerne og de centrale sundhedsmyndigheder samarbejder fortsat om at udvikle marginaltakster. Regeringen har tilkendegivet, at den i lyset af evalueringen og dens anbefalinger samt kommunalreformen gradvist vil øge takstandelen fra 20 pct. til 50 pct. Kræftområdet Der er i de senere år sket en betydelig udvidelse af aktiviteten på kræftområdet. Antallet af kræftoperationer er steget med 10,3 pct. fra 2002 til Antallet af strålebehandlinger er steget med 7 pct. Og stigningerne er fortsat i første halvår af For at fortsætte udviklingen blev der på Finansloven for 2005 afsat 100 mio. kr. i en pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftcentrene, 10 mio. kr. til kræftforskning og 10 mio. kr. til rekonstruktion af tænder hos kræftpatienter samt lånerammer på i alt 300 mio. kr. til investeringer i strålekanoner og scannere, svarende til investeringer på 600 mio. kr.

7 7 Den netop offentliggjorte Kræftplan II indeholder en række faglige anbefalinger til forbedringer af indsatsen igennem hele patientforløbet. Kræftplanens anbefalinger er langsigtede og skal realiseres over en årrække. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om udmøntningen af Kræftplan II, der bl.a. indeholder: Fremrykket brystkræftscreening. Styrkelse af lægers efteruddannelse. Udbredelse af standardiserede udrednings- og behandlingsforløb (diagnostiske pakker). Styrket kvalitet i kirurgien (samling). Ekstra midler til ny kræftmedicin og iværksættelse af et program for vurdering af nye lægemidler. Styrket klinisk kræftforskning. Udvidet tilbud om eksperimentel kræftbehandling. Adgang til fuld finansiering af nyt og opgradering af eksisterende strålebehandlingsudstyr gennem lånerammer. Adgang til fuld finansiering af nyt og opgradering af eksisterende billeddiagnostiske udstyr gennem lånerammer. Amtsrådsforeningen og regeringen er enige om, at der med ovenstående initiativer tages et vigtigt skridt i arbejdet med at omsætte de faglige anbefalinger i Kræftplan II og dermed nå målet om kræftbehandling på internationalt niveau. På det grundlag er parterne enige om at påbegynde arbejdet med at gennemføre Kræftplan II, herunder vil parterne løbende følge udmøntningen af kræftplanens initiativer. Elektroniske patientjournaler (EPJ) Der er i de senere år udfoldet betydelige bestræbelser på at fremme udbredelsen af elektroniske patientjournaler. Det gælder den konkrete implementering i amterne, og det gælder arbejdet med at udvikle og definere en fælles grundstruktur for EPJ (G-EPJ). I 2006 forventer sygehusejerne en fortsat udbredelse af EPJ, herunder de første erfaringer med GEPJ-baserede systemer. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at fremtidige udbud af EPJ baseres på den til enhver tid gældende version af GEPJ. Der er yderligere enighed om, at indførelse af nye klassifikationer og standarder forudsætter pilotafprøvninger og tests i den praktiske hverdag.

8 8 Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om fortsat at understøtte ambitionen om fuld EPJ dækning. Øvrige sundhedstemaer Parterne er enige om, at der er af det afsatte råderum afholdes udgifter til den lægelige videreuddannelse og en styrkelse af sygeplejerskernes efteruddannelse. Med psykiatriaftalen for blev grundlaget skabt for en fortsat udbygning af psykiatrien ved tilførsel af 1 mia.kr. over de 4 år, herunder 600 mio. kr. til sundhedsvæsenet. Med satspuljeaftalen for 2005 blev afsat yderligere 200 mio. kr. over 4 år til øget aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetiderne og der blev som et permanent løft afsat yderligere 30 mio. kr. årligt til en øget indsats for spiseforstyrrede. Regeringen har tilkendegivet, at den vil foreslå en ny psykiatriaftale fra Der er enighed om, at der er behov for særligt fokus på de ikkepsykotiske og de retspsykiatriske patienter. Sundhedsstyrelsen har igangsat et udvalgsarbejde om den akutte, præhospitale indsats. Når udvalgsarbejdet er afsluttet, drøfter parterne mulige initiativer, herunder spørgsmålet om lægehelikoptere. 6. Øvrige områder Vækstfora og regional erhvervsudvikling Gode rammer for regional erhvervsudvikling er et vigtigt mål for at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet. Der etableres derfor regionale vækstfora i henhold til lov om erhvervsfremme, der har til formål at udvikle de regionale og lokale vækstvilkår. For at understøtte den regionale erhvervsudvikling vil regeringen se positivt på inden for eksisterende rammer at medfinansiere initiativer udviklet af de regionale vækstfora, samt skabe gennemsigtighed og overblik over relevante statslige midler. Regeringen har derfor nedsat et regionalpolitisk ministerudvalg, der skal koordinere den statslige indsats for at fremme vækst og erhvervsudvikling i hele landet. Af aftalens råderum er 40 mio. kr. afsat til de midlertidige vækstfora i Omkostningsbaserede bevillinger Der er i forlængelse af aftalen om amternes økonomi for 2005 ved at blive forberedt et antal pilotprojekter med anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i budget Der er enighed om, at de igangsatte forsøg kan fortsætte og udvides med et yderligere antal pilotprojekter, der forberedes i Der vil, jf. målsætningen om en nærmere tidsplan i L65 (Regionsloven), blive foretaget en evaluering af projekterne, som skal danne

9 9 grundlag for en drøftelse om, at regionerne med virkning fra 2009 overgår til omkostningsbaserede bevillinger. Kollektiv trafik Ved fastsættelsen af balancetilskuddet for 2006 er det lagt til grund, at taksterne i den kollektive trafik følger pris- og lønudviklingen. Eventuelle takststigninger vil være udtryk for en lokal prioritering og vil ikke være en konsekvens af økonomiaftalen for 2006.

10 10 Bilag 1. Principper for udbetaling af penge fra den statslige aktivitetspulje og baseline i 2006 Amternes takststyringsmodeller er alle baseret på en løbende opgørelse af baseline og aktivitet ud over baseline. Derfor er det nødvendigt, at frister og aftaler med hensyn til fastlæggelse af baseline, offentliggørelse af aktivitetsopgørelser og afslutning af årets puljer overholdes. Dækningsområde for puljemidlerne De statslige puljemidler vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker m.v. Fertilitetsbehandling og kunstig befrugtning, sterilisation, alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse m.v. samt alkoholbehandling er undtaget. Desuden indgår en række nærmere definerede ydelser på speciallægeområdet, som substituerer sygehusbehandling. Opgørelse af baseline mv. for den statslige aktivitetspulje Opgørelsen af aktivitet ud over den fastsatte baseline sker på samme måde som i Det indebærer, at baselineproduktionen for hvert amt fastlægges på baggrund af den sygehusproduktion, der fandt sted i amtet i 2005, dog ikke mindre end baseline 2005, korrigeret for produktivitet, budgetvirkninger af økonomiaftalen for 2006 m.v. Baseline for 2006 forhøjes med 120 mio. kr. Forhøjelsen svarer til 30 pct. af de midler, som amterne forventes at have mulighed for at omprioritere til sygehusene som følge af lavere forventede medicinudgifter i 2005 i forhold til det opgavekorrigerede budget for Amternes baselines (op-)justeres løbende over året for manglende indberetninger i baselineperioden. Opgørelse af baseline og aktivitet afsluttes senest den 1. april 2007 under forudsætning af at amternes inddatamateriale foreligger senest 1. marts Der kan foretages justeringer af baseline for strukturrationaliseringer m.v. i sygehusvæsenet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer herfor. Amterne kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af baseline dog senest inden den 1. marts Der udmeldes såkaldte budgettakster for nye behandlinger mv. af væsentligt omfang og betydning.

11 11 Aktivitetsopgørelser og baseline Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen er enige om vigtigheden af, at der hver den 10. i måneden foreligger opgørelser af aktivitet m.v. til amterne. Sundhedsstyrelsen beregner en foreløbig baseline for 2006 senest den 15. april 2006 under forudsætning af, at såvel amternes inddatamateriale som ansøgninger om justeringer af baseline for 2005 foreligger senest 1. marts Registreringer og værdistigninger pr. kontakt Der fastlægges i 2006 et creeploft på 1,5 pct. Produktivitetskrav Der indregnes et produktivitetskrav på 1,5 pct. fra 2005 til 2006 svarende til den almindelige produktivitetsudvikling i samfundet. Kravet har til formål at sikre, at der ikke sker en relativ fordyrelse af sygehusenes produktion sammenlignet med den øvrige produktion i samfundet. Takstniveau Aktivitet over baseline i 2006 honoreres med et tilskud svarende til 70 pct. af DRG/DAGS-taksten i takstsystem 2006.

Regeringen. Aftale om kommunernes økonomi for 2007 Den 12. juni 2006

Regeringen. Aftale om kommunernes økonomi for 2007 Den 12. juni 2006 Aftale om kommunernes økonomi for 2007 Den 12. juni 2006 1. Indledning Etableringen af de nye kommuner med nye opgaver 1. januar 2007 markerer overgangen til en ny offentlig struktur, hvor kommunerne varetager

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Aftaler om den kommunale økonomi for 2006. Juni 2005

Aftaler om den kommunale økonomi for 2006. Juni 2005 Aftaler om den kommunale økonomi for 2006 Juni 2005 Aftaler om den kommunale økonomi for 2006 Juni 2005 Aftaler om den kommunale økonomi for 2006, juni 2005 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz 1 Bilag Finansministeriet. København, den 19. juni 2008. 190 a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store.

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store. Ordforklaringer til de kommunale og regionale budgetter A Anlæg Udgifter (og indtægter) opdeles i enten anlægsudgifter eller driftsudgifter. Anlæg er typisk en større engangsudgift af begrænset varighed

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 1 DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 Anvendelsen af DRG-systemet Fordeler ca. 135 mia. kr. men giver max. 2 mia. kr. 2 Stat (Bloktilskud

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Udskrivningsprocent Det henstilles, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent fastholdes uændret på 20,7 procent i 2002.

Udskrivningsprocent Det henstilles, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent fastholdes uændret på 20,7 procent i 2002. ()2 /3231-7/)%*8%0)1)00)1/31192)62)7 0%2(7*36)2-2+/03+6)+)6-2+)2*36 OSRSQMWOEJXEPI Den 15. juni 2001 er der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2002 som opfølgning på 4-årsaftalen

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Dokumentnr. 34627/07 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik søndag 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2012

Aftale om regionernes økonomi for 2012 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2012 2. juni 2011 1. Indledning Med aftalen sikres en fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet. Sundhedsområdet er en hovedprioritet

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere