VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM"

Transkript

1 VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade Fredericia

2 INDHOLD Forord Boligkontorets VISIONER og MÅL Vision Økonomi Beboerne Bebyggelserne Køb af serviceydelser Organisation Image INDHOLD 2

3 FORORD Alle almene boligorganisationer, der er etableret efter 1. oktober 1999, skal gennemføre en obligatorisk forvaltningsrevision. Formålet med at indføre forvaltningsrevision er at forbedre og styrke den beboerdemokratiske proces, og ikke mindst at synliggøre ansvarligheden for bestyrelse og administration. Som boligorganisation oplever vi en øget konkurrence mellem boligorganisationerne, og sektoren er ofte udsat for angreb og kritik. Derfor er der et klart behov for at fortsætte, udbygge og evaluere Boligkontoret Fredericias visioner og målsætninger. Forvaltningsrevision skal populært sagt styrke administrationens og direktørens fokus på at være omkostningsbevidste og effektive i den daglige drift. Altså sørge for, at boligorganisationen får mest muligt ud af lejernes penge, at beboerdemokratiet fungerer og bliver styrket i det daglige, og at den daglige ledelse og administration følger det Visions- og Målsætningsprogram, som repræsentantskabet har vedtaget. Visioner er det, vi styrer imod, via vores handlinger og målsætninger i det daglige arbejde. Målsætninger er konkrete og målbare delmål, der tilsammen skal føre Boligkontoret Fredericia mod visionerne. Vi håber, at vi kan opfylde både vores Visioner og Målsætninger i et fællesskab mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelse, så Boligkontoret Fredericia gøres endnu bedre til gavn for både vores afdelinger og beboere og vores ansatte. 22. november 2012 Bestyrelsen FORORD 3

4 BOLIGKONTORET FREDERICIAs VISIONER Boligkontoret Fredericia: Bygger og administrerer boliger, som brede kredse i samfundet efterspørger. Har som almen boligorganisation en særlig forpligtigelse over for de grupper, der har svært ved at skaffe sig en passende bolig. Skal være med til at løse aktuelle boligbehov, som kommunen har nu eller vil få i årene fremover. Skal sikre boliger, der hele tiden kan konkurrere med private lejeboliger og andre almene boligorganisationer. Skal sikre, at boligerne og deres beboersammensætning er med til at give en god udvikling i afdelingerne. Skal være en attraktiv arbejdsplads med dygtige, engagerede og fleksible medarbejdere. MÅL Boligkontoret Fredericia skal: Bevare og udbygge beboerdemokratiet, der er fundamentet under og forudsætningen for at Boligkontoret Frede ricia får en positiv udvikling til gavn for beboerne. Tilbyde gode boliger målt på pris og kvalitet. Konstant udvikle vores boliger og andre ydelser. Udøve moderne forvaltning, der giver den enkelte beboer en god service og administration. Søge et tæt og godt samarbejde med kommune og andre offentlige myndigheder for at give boligafdelingerne de bedste betingelser. Have klare og velfungerende målsætninger, som er gennemskuelige for medarbejdere og beboere. Være organiseret og ledet, så man kan løse opgaverne i en tilfredsstillende kvalitet og en konkurrencedygtig effektivitet. Have administrative procedurer og kompetenceregler på alle væsentlige områder. Lægge vægt på et sikkert, trygt og velfungerende arbejdsmiljø. Sikre de ansatte mulighed for efteruddannelse og anden udvikling. Formulere og kommunikere en samlet personalepolitik for at synliggøre forventninger til personalet under deres ansættelse. VISION MÅL MÅLSÆTNINGER 4

5 1. VISION MÅLSÆTNINGER A) Den overordnede politik B) Beboerdemokratiet C) Kvalitet i administrationen A) Den overordnede politik I Boligkontoret Fredericia skal vi indgå som en naturlig del af en helhedsorienteret bypolitik i tæt samspil, dels mellem myndigheder på kommunalt, regionalt og statsligt niveau, dels mellem myndigheder, borgere og erhvervslivet. Vi skal også forsøge at udvikle boligtyper, der afspejler lokalområdets behov og vi skal kvalitetsudvikle og kvalitetssikre vores nuværende opgaver og ydelser i tråd med de vedtagne politikker. Målet er at videreudvikle den fælles ramme, så beboerne bor godt og trives her. B) Beboerdemokratiet Beboerne i den almene sektor og dermed også i Boligkontoret Fredericia har direkte indflydelse på den enkelte boligafdelings drift og fremtidige udvikling. Det beboerdemokratiske arbejde skal ske i en professionel ånd med gensidig respekt og så skal det hele tiden udvikles, så beboerne oplever det nærværende og vedkommende, måske endda får lyst til at deltage aktivt i det. Det udvidede beboerdemokrati er fortsat noget helt særligt for den almene sektor, og det er med til at skabe tryghed og trivsel i afdelingen. C) Kvalitet i administrationen Boligkontoret Fredericia vil fortsat arbejde for, at: Administrationen foregår rationelt og effektivt. Medarbejderne er sikret uddannelse, trivsel og indflydelse m.v. Forretningsgangene er rationelle og vi har udvikling og opfølgning af vores mål. Forvaltningen er et vigtigt element i den almene boligsektors konkurrenceevne. Vi skal derfor sikre, at vores forvaltning er baseret på service og effektivitet over for beboere, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen i praktisk henseende og samtidig på en økonomisk forsvarlig måde. En forudsætning for at det lykkes er, at vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Vores personalepolitik skal sikre både nuværende og fremtidige medarbejdere de bedste ansættelsesforhold og indflydelse på dem. VISION 5

6 2. ØKONOMI MÅLSÆTNINGER A) Administrationsbidrag B) Likviditet C) Finansiering af nybyggeri og renoveringer D) Afdelingernes henlæggelser E) Dispositionsfond F) Budget G) Huslejeniveau H) Udlejning og fraflytninger I) Debitorpleje J) Regnskab K) Trækningsret Landsbyggefonden A) Administrationsbidrag, beløb pr. lejemålsenhed Boligkontoret Fredericia skal oplyse administrationsbidraget i afdelingernes regnskaber. Administrationsbidraget følger prisudviklingen, under hensyntagen til det aktuelle prisindeks for nybyggeri og renoveringer. Administrationsbidraget fastsættes som et fast beløb. B) Likviditet Det er Boligkontoret Fredericias politik at forvalte organisationens og afdelingernes midler bedst muligt med lavest mulig risiko og bedst mulig forrentning vi skal uomtvistelig have en god sikkerhed for investerede midler, og sikkerhed for at disse kan blive frigjort med kort varsel. Vi ønsker en god balance mellem højt afkast og lav risiko og en tæt opfølgning i bestyrelsen og ledelsen. Vi ønsker at anvende Portefølje Management hos 2-4 anerkendte banker og/eller investeringsselskaber af en vis størrelse, som vælges ud fra objektive kriterier fx afkast, referencer, gebyrer og satser. Vi ønsker med en tidshorisont på 1-2 år at fortsætte samarbejdet med de samarbejdspartnere, der klarer sig bedst, og opsige samarbejdet med dem, der efter denne tidshorisont måtte have klaret sig dårligt. Dog skal mindre afvigelser ikke straffes. C) Finansiering af drift, nybyggeri og renoveringer Boligkontoret Fredericia har fælles forvaltning af hovedforeningens og afdelingernes midler. Den daglige drift bliver finansieret gennem huslejen. Nybyggeri bliver finansieret ved at optage lån i et realkreditinstitut. Renoveringsarbejder bliver primært finansieret ved en kombination af egne midler og lån i penge- eller realkreditinstitut eller hovedforeningslån, alt efter omkostninger og renteniveau. ØKONOMI 6

7 Ved nybyggerier, hvor kommunen kræver mindst 2 byggelån, hjemtager Boligkontoret Fredericia tilbud fra kreditforeninger, man anvender i det daglige. Ud over ovennævnte situationer foretager Administrationen en individuel vurdering af de enkelte projekter, fx hvorvidt man vil anvende hovedforeningens likvider eller skal hjemtage et byggelån. D) Afdelingernes henlæggelser Lovgivningen kræver, at der årligt henlægges midler til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse samt til hovedistandsættelse af bygningsdele eller tekniske installationer m.v. Der skal altid i afdelingerne som minimum være henlagt beløb på kontoen, så de kan dække det kommende års planlagte arbejder, jf. langtidsbudgetterne. E) Dispositionsfond Vi skal overholde lovens krav om henlæggelse til dispositionsfonden og når der er opnået det maksimale beløb pr. lejemålsenhed, skal der ikke opkræves mere. F) Budget De årlige driftsbudgetter skal udarbejdes, så der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingerne og i hovedforeningen. G) Huslejeniveau Boligkontoret Fredericia fastsætter huslejen i henhold til lovgivningen og følger bestemte procedurer omkring opkrævning og opfølgning på manglende indbetaling følges for at minimere tab. Målet er, at huslejeopkrævning bliver udsendt rettidigt, at huslejestigninger varsles rettidigt, og at restancer bliver fulgt af rykkerbreve. Huslejen bliver holdt på et niveau, så Boligkontoret kan opretholde en god og tidssvarende boligstandard, der til enhver tid kan konkurrere med det øvrige boligmarked. H) Udlejning og fraflytninger Boliger forsøges udlejet til indflytning 6 uger efter modtagelsen af opsigelsen ved ungdomsboliger dog ofte 4 uger. Flytning og synsproces skal foregå så let for fraflytter som muligt. Boligorganisationen overholder gældende lovgivning og frister for at udsende synsrapport og opgørelse med henblik på at undgå tab ved eventuelle retssager pga. fejl. Vi skal sikre, at flytteafregninger bliver opgjort korrekt, og at alle relevante udgifter er medtaget. Det skal sikres, at der er en rykkerprocedure for tilgodehavende for at minimere tab ved fraflytninger. I) Debitorpleje Opkrævningen af restancen skal gøres så let for lejeren som muligt. ØKONOMI 7

8 Boligkontoret Fredericia skal udsende rykkerskrivelser og opsigelser efter gældende lovgivning og med henblik på at undgå tab af eventuelle retssager grundet evt. procedurefejl. Det skal sikres, at den opståede restance bliver opgjort korrekt, og at alle relevante udgifter er medtaget. Det skal sikres, at der er en rykkerprocedure for restancer for at minimere tab. J) Regnskab De årlige regnskaber skal udarbejdes, så de giver et retvisende billede af hovedforeningens og byggefondens samt afdelingernes aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Der udarbejdes også beboervenlige årsregnskaber. K) Trækningsret Landsbyggefonden Boligforeningernes disponible del af trækningsrettighederne skal tilbydes afdelingerne. Hovedbestyrelserne vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvor meget trækningsret de vil søge hos Landsbyggefonden. ØKONOMI 8

9 3. BEBOERNE MÅLSÆTNINGER A) Miljø B) Råderet C) Det sociale liv D) Beboerdemokrati E) Fremleje af lejlighed F) Bytning af lejlighed G) Klagesager A) Miljø Boligkontoret Fredericia skal arbejde for en så miljø- og energirigtig profil som muligt og følge den teknologiske udvikling i det omfang, det er økonomisk forsvarligt. Vi skal generelt have fokus på ressource- og energiforbrug omkring boligområdernes indretning og drift. Men vi skal også udvikle og forbedre indsatsen, når vi planlægger nybyggeri og renovering. B) Råderet Beboerne skal have mulighed for selv at beslutte og iværksætte forandringer og forbedringer i deres lejligheder ved hjælp af Råderetten. Regler og lovgivning om Råderetten skal være tilgængelig for beboerne, fx gennem informationsskrivelser og nyhedsbreve m.v. Vi skal generelt arbejde for, at beboernes individuelle valgmuligheder og råderet bliver styrket. C) Det sociale liv Vi vil stille muligheder til rådighed for at iværksætte forebyggende arbejder i særlige boligområder med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet. Ansættelse af beboerrådgiver og projektmedarbejdere skal, sammen med evt. andre ordninger, være med til at styrke det sociale liv. D) Beboerdemokrati Vi vil arbejde for, at: Beboerne bliver inddraget i udviklingen af lokalområdet. Finde nye veje for beboerdemokratiet. Afdelingsbestyrelserne er med til at styrke beboernes individuelle arbejde i lokalområdet, herunder at beboersammensætningen bliver afspejlet i det beboerdemokratiske arbejde. Vi vil fortsat arbejde for: Uddannelse af de beboervalgte i det beboerdemokratiske arbejde. Udarbejdelse af entydig information om rettigheder og pligter samt afdelingernes økonomi, drift og øvrige forhold. BEBOERNE 9

10 E) Fremleje af lejlighed Ansøgere skal føle sig godt behandlet også selvom de får afslag på fremleje. Både fremlejer og fremlejetager skal informeres grundigt, så de ud fra det skriftlige materiale kan forstå og gennemføre deres rolle i processen. F) Bytning af lejlighed Ansøgere skal føle sig godt behandlet også selvom de får afslag på bytning. Ansøgere skal informeres grundigt, så de ud fra det skriftlige materiale kan forstå og gennemføre deres rolle i processen. G) Klagesager Vi skal sikre, at klager over overtrædelse af ordensreglerne bliver behandlet hurtigt og professionelt fra vores side. Klagesager skal forsøges løst i mindelighed, men skal i øvrigt sagsbehandles, så chancerne for at få gennemført en evt. sag ved domstolene med et positivt resultat bliver øget. Vi skal sikre, at klager, som virker uberettigede, bliver vurderet af flere parter, før beboeren, der bliver klaget over, bliver orienteret om klagen. Det skal sikre, at ingen beboere får skrivelser med uberettigede klager. Ved uberettigede klager skal vi tilstræbe at få en samtale med klager og derigennem forsøge at løse problemet. Dette er vigtigt, da vedvarende uberettigede klager kan være belastende for miljøet i afdelingen. Ved berettigede klager må vi i Boligkontoret tilstræbe at give klager størst mulig opbakning for at undgå, at klager (som løsning på problemet) fraflytter sit lejemål det løser ofte ikke klageforholdet, men overfører det blot til den nye beboer. BEBOERNE 10

11 4. BEBYGGELSERNE MÅLSÆTNINGER A) Udenomsarealer/ grønne områder B) Huslejeniveau C) Lejlighedernes standard D) Nybyggeri E) Renoveringer F) Byggestyring G) Drift og vedligeholdelse, herunder henlæggelser H) Energi A) Udenomsarealer/ grønne områder Vi skal: Fastlægge omfanget og kvaliteten af arbejdsopgaverne i marken. Sikre at arbejdets omfang stemmer overens med de økonomiske rammer og omvendt. Sikre, at friarealerne har en god, faglig og tidssvarende standard. B) Huslejeniveau Huslejeniveauet skal til enhver tid være konkurrencedygtigt ift. huslejeniveauet i en privat lejebolig af samme standard. Huslejen skal holdes på et niveau, der afspejler beboernes ønsker. C) Lejlighedernes standard Vi skal: Arbejde på fornyelse af lejlighedernes standard i eksisterende afdelinger ud fra tekniske, beboermæssige og konkurrencemæssige overvejelser. Sørge for, at lejlighederne er af en tidssvarende standard, der sikrer en bred og varierende beboersammensætning. Minimere tiden, hvor lejligheder står tomme med tab for afdelingen til følge. D) Nybyggeri Kvantitet: Vores hovedformål er at opføre og administrere almene boliger. Omfanget og arten af nybyggeri bliver fastsat af kommunalbestyrelsen i samarbejde med boligorganisationerne. Vi skal derfor fastsætte vores mål realistisk inden for det aktuelle behov og de politiske meldinger. Målene bør ikke kun fastsættes som et samlet antal boliger, men også gerne ud fra arten af boliger fx ungdoms-, ældre- og familieboliger. Kvalitet: Der er stigende krav til professionalisering af vores bygherrerolle, og både myndigheder og lejere stiller store krav til almene boligorganisationers byggerier dette især efter indførelsen af totaløkonomi i nybyggeriet og regu l e ring af maksimum for rammebeløbet. BEBYGGELSERNE 11

12 Ved større byggerier bliver der udarbejdet en egentlig byggemanual/byggeprogram med vores krav til byggeriet og brugsmæssige krav som miljø og materialevalg samt arkitektur. I Boligkontoret Fredericia vil vi søge at løse boligsociale opgaver ved øget nybyggeri, der imødekommer kravene til og fastholdelse af en alsidig beboersammensætning. E) Renoveringer Vi skal: Arbejde på at forny eksisterende afdelinger ud fra tekniske og beboermæssige overvejelser. Udvikle metoder til at sikre bedre kvalitet i byggeriet og effektivisere bygge- og vedligeholdelsesprocesser. F) Byggestyring Vi skal administrere byggesager på en effektiv, ansvarlig og engageret måde, der tilgodeser både afdelingernes behov for optimal støtte og service og offentlige myndigheders behov for professionelt bygherre-/driftsherresamspil og professionel sagsbehandling. G) Drift og vedligeholdelse herunder henlæggelser Vi skal overholde driftsbekendtgørelsens krav om at udarbejde en10-års plan. Boligkontoret Fredericia anvender integreret IT-system fra EG-bolig. Der skal udarbejdes en tilstandsrapport for den respektive afdeling, og tilstandsrapporten justeres løbende på baggrund af årlige besigtigelser ved behov skal der foretages supplerende tekniske undersøgelser som supple ment til tilstandsrapporten. På baggrund af tilstandsrapporterne samt evt. supplerende undersøgelser foretages en justering af langtidsbudgettet og om nødvendigt af de afsatte midler. H) Energi Energiforbrug som el, vand og varme aflæses løbende, og der foretages vurdering og sammenligning med tidligere perioder. EMO-ordningen gennemføres på afdelingsniveau. Der skal udarbejdes egentlige grønne regnskaber for el, varme, vand og affald på afdelingsniveau. Dermed kan vi også sammenligne afdelinger, fx ved at opsætte ressourcebarometre i de enkelte afdelinger. BEBYGGELSERNE 12

13 5. SERVICEYDELSER MÅLSÆTNINGER A) IT B) Forsikringer C) Leverandørpolitik D) Indkøb via rekvisitionssystemet E) Teknisk rådgivning F) Revisor G) Advokat H) Realkreditinstitut A) IT Vi skal sikre, at vores IT (hardware og software m.v.) til enhver tid er opgraderet, så den daglige drift kan afvikles på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, samtidig med at vi opfylder de lovgivningsmæssige krav til systemer m.v. IT-sikkerheden skal være optimal, og det sker gennem udarbejdede retningslinjer i vores IT-politik. B) Forsikringer Boligkontoret Fredericia skal til enhver tid have tegnet de fornødne forsikringer for både organisationen, dens afdelinger og de ansatte. Forsikringerne skal afspejle aktivitetsniveauet i Boligkontoret Fredericia, og derfor skal forsikringerne løbende tilpasses organisationen. C) Leverandørpolitik Vi skal anvende et bredt udsnit af leverandører både fra lokalområdet og udenbys fra. På individuelle arbejdsområder udbydes arbejde eller leverancer i licitation. D) Indkøb via rekvisitionssystemet Vi skal sikre, at kun ansatte med tillagt kompetence kan købe via rekvisition. E) Teknisk rådgivning Vi skal til enhver tid anvende den nødvendige ekspertise i forbindelse med rådgivningsopgaver. Opgaver, som vi ikke kan løse i egen teknisk afdeling, eller som det af ressourcemæssige årsager ikke er muligt at løse, overdrages til eksterne rådgivere. F) Revisor Boligkontoret Fredericias afdelinger revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der vælges på Boligkontorets repræsentantskabsmøde. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges. SERVICEYDELSER 13

14 Den valgte revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at der i dennes organisation er den fornødne viden omkring boligforeningsområdet, så revisor kan give den fornødne assistance i forbindelse med revision af årsregnskabet og evt. anden rådgivning. G) Advokat Boligkontoret Fredericias advokat skal have den fornødne uddannelse og ekspertise i dennes organisation, så vores opgaver kan blive løst på en tilfredsstillende måde for boligorganisationen, både økonomisk og juridisk. H) Realkreditinstitut Boligkontoret Fredericia anvender et eller flere realkreditinstitutter, der kan yde lån i forbindelse med nybyggerier og renoveringsprojekter ved renoveringsprojekter kan også fastforrentede lån hos pengeinstitutter optages. SERVICEYDELSER 14

15 6. ORGANISATION MÅLSÆTNINGER A) Repræsentantskab B) Hovedbestyrelse C) Afdelingsbestyrelser D) Personale E) Uddannelse A) Repræsentantskab Repræsentantskabet er Boligkontoret Fredericias øverste myndighed, hvis arbejdsopgaver bliver reguleret i vedtægterne. Repræsentantskabet skal have den nødvendige information om og indsigt i Boligkontoret Fredericias virke, så det kan træffe de nødvendige beslutninger til gavn for boligorganisationen og dens beboere. Bestyrelse og administration m.fl. sørger for den fornødne information til repræsentantskabet. Repræsentantskabet indbydes til fælles temadage, hvor aktuelle emner bliver behandlet. B) Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsens arbejde og ansvar bliver fastlagt gennem vedtægter og forretningsorden samt gældende lovgivning på området. Hovedbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for boligorganisationerne som helhed. Ansvaret gælder også de enkelte afdelingers drift. Som led i Boligkontoret Fredericias langsigtede planlægning er det naturligt for hovedbestyrelsen at arbejde for udvikling af nye aktiviteter og fungere som inspirator for afdelingsdemokratiet. C) Afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelsen er beboernes lokalvalgte tillidsrepræsentanter, der skal sørge for, at tingene fungerer så godt, at bebyggelsen bliver rammen om et aktivt og harmonisk socialt liv for dem, der ønsker at være med. Ifølge lov om almene boliger skal alle afdelingsbestyrelser arbejde efter en vedtaget forretningsorden, der skal sikre det bedst mulige grundlag for afdelingsbestyrelsens arbejde. D) Personale Vores mål er at Boligkontoret Fredericia bliver opfattet som en attraktiv arbejdsplads med dygtige, engagerede og fleksible medarbejdere. Fx skal medarbejderne have mulighed for at udvikle egne kvalifikationer og få indflydelse på egen arbejdssituation. Den bærende idé i personalepolitikken er, at alle medarbejdere indgår og deltager i et samvær og samarbejdsforum, der bygger på: Ansvarlighed. Anstændighed. Respekt. ORGANISATION 15

16 Bestyrelserne og ledelse lægger vægt på, at Boligkontoret Fredericia til enhver tid fungerer som en effektiv organisation, hvor medarbejderne er indstillet på kvalitetsudvikling og fleksibilitet i et miljø, der er præget af god intern information. Overordnet målsætning for personalepolitikken i Boligkontoret Fredericia er at: Være en attraktiv arbejdsplads med dygtige, engagerede og fleksible medarbejdere. Tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere. Tilstræbe at undgå ansættelser i midlertidige stillinger. Skabe et udviklende og trygt arbejdsklima med henblik på at fremme medarbejdernes effektivitet og trivsel. Give den enkelte medarbejder mulighed for i videst muligt omfang at have et selvstændigt samt fagligt og personligt udviklende arbejde. Udvikle og styrke samarbejdet på alle niveauer. Sikre, at demokratiet fungerer både i kollegiale organer og i den daglige arbejdssituation. Foretage løbende evaluering af personalepolitikken. I de formulerede målsætninger og principper respekteres generelle aftaler og kollektive overenskomster, som gælder inden for de enkelte arbejdsområder. Endvidere respekteres vedtægterne for Boligkontoret Fredericia fuldt ud. Personalepolitik ved sygdom og alvorlig sygdom Medarbejderne er Boligkontoret Fredericias vigtigste ressource. Derfor er det afgørende, at medarbejdere har optimale vilkår, så de kan fastholde og udbygge deres engagement og arbejdsglæde. Det er derfor et mål i videst muligt omfang og gennem en aktiv indsats at forebygge sygefravær. Det er vores mål gennem en tidlig opfølgningsindsats i samarbejde med den sygemeldte medarbejder at afklare, hvorvidt der kan ske tilbagevenden til arbejdspladsen og eventuelt på hvilke vilkår. Vi forventer, at både den sygemeldte og lederen forholder sig aktivt til medarbejderens sygdom for at opnå en åben og ærlig dialog. Holdningen er, at sygdom er lovligt forfald, og evt. ønske om diskretion skal respekteres. Medarbejderen skal have den nødvendige støtte fra både leder og kolleger i sygdomsforløbet. Det er derfor vigtigt, at vi har en udmeldt personalepolitik i forbindelse med sygdom, herunder alvorlig sygdom (livstruende). Forebyggelse En aktiv forebyggende indsats tager udgangspunkt i de faktorer, der på den enkelte arbejdsplads kan være medvirkende årsager til sygefravær. En forebyggende indsats kan ske som initiativer, der retter sig imod: Det fysiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø. Generel sundhed. Foranstaltninger i forhold til medarbejderens livsforløb. Ofte er det nødvendigt at sætte ind over for flere faktorer på samme tid. E) Uddannelse Inden for de bevillingsmæssige rammer skal vi i størst muligt omfang give adgang til efter- og videreuddannelse af alle medarbejdere ved at støtte både interne og eksterne uddannelsestilbud og kurser. ORGANISATION 16

17 Behovene for uddannelse bliver afdækket gennem medarbejdersamtaler og personaleudviklingssamtaler samt via en kontinuerlig registrering af afholdte kurser både på individuelt niveau, afdelingsniveau og for hele boligorganisationen. Boligkontoret Fredericia lægger stor vægt på at imødekomme alle medarbejderes ønsker om efteruddannelse, der dog i hvert enkelt tilfælde skal aftales nærmere med ledelsen. Vi henviser endvidere til afsnit om uddannelse i de indgåede overenskomster. ORGANISATION 17

18 7. IMAGE MÅLSÆTNINGER A) Markedsføring B) Pressen C) Samarbejdspartnere A) Markedsføring Vi skal sørge for en velorganiseret udlejningsindsats og en relevant fremtidsorienteret markedsføring. Vi skal løbende justere vores udlejningsindsats i forhold til aktuel lovgivning og efterspørgsel. Selv om der ikke er aktuelle udlejningsvanskeligheder, bør vi i Boligkontoret Fredericia synliggøre os i lokalsamfundet. Vi skal derfor markedsføre os både når vi har ledige boliger, men også som en stor og vigtig spiller og samarbejdspartner i lokalområdet og som en attraktiv arbejdsplads. Fremtidens boliger vil blive efterspurgt via Internettet - derfor skal alle afdelinger og lejligheder præsenteres på og siden skal løbende opdateres. Beskrivelse af lejligheder og afdelinger skal dog også kunne rekvireres eller afhentes på Boligkontoret. Vi skal registrere og statistisk behandle vores ekspeditionstider for at kunne vurdere vores administrative effektivitet og rutiner i forbindelse med genudlejninger. Vi skal selvsagt tilstræbe at have færrest mulige tomme lejligheder, og fraflyttede lejeres udgift til husleje i opsigelsesperioden skal begrænses mest muligt. Boligkontoret Fredericia annoncerer i lokalpressen ved behov fx når der er ledige lejligheder. B) Pressen Boligkontoret Fredericia vil gerne medvirke til øget information og åbenhed over for beboere og pressen i følgende hovedpunkter: Direktøren fastlægger, hvilke ledere og medarbejdere der må udtale sig på Boligkontoret Fredericias vegne. Alle udtalelser skal ske i en balance mellem respekten for tavshedspligten og offentlighedens ønske om åbenhed omkring boligorganisationernes arbejde. Påberåbelse af tavshedspligt må alene ske af hensyn til beskyttelse af beboere, virksomheder eller personer uden for Boligkontoret. C) Samarbejdspartnere Boligkontoret Fredericia skal anvende et bredt udsnit af håndværkere, leverandører og teknikere både fra lokalområdet og udenbys fra. Der anvendes altid den fornødne ekspertise i forbindelse med løsning af enhver opgave. Opgaver, der ikke kan løses internt i administrationen, overdrages til eksterne rådgivere. IMAGE 18

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning

RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Målsætning 2013-2014 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Målsætning Den overordnede vision for Rødovre Boligselskab Rødovre Boligselskab er et selvstændigt boligselskab med egen administration. Et lokalt boligselskab,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Værdigrundlag og målsætninger

Værdigrundlag og målsætninger Værdigrundlag og målsætninger 1 2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for Boligforeningen ØsterBO side 4 Indledning side 5 Målsætninger side 5 Trygge bovilkår iht. drift og vedligeholdelse side 6 Trygge

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2012

Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Regnskaber: Regnskaberne for 2012 viser følgende resultater Afdeling 21 243.198 Afdeling 22 130.673 Overskud 2012 Underskud 2012 Afdeling 23 180.973 Afdeling 24

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 26. november 2015 Sagsnr. 15/9303 Løbenr. 178269/15 Referent Ditte Pagh Sørensen Direkte telefon 79 79 16 77 E-mail dipa@kolding.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere