Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb juni Deltagere: Morten Winther Løgsted Kristoffer Styrup Mads Jean Olsson Vejledere: Willy Olsen Erik Bejder Censor: Allan Laursen Oplag: 6 Sidetal: 133 Appendiks: A-K Bilag: I-IV Synopsis Denne projektrapport omhandler optimering af samarbejdet i byggeprocessen. Der tages udgangspunkt i en analyse af projektgruppens egne erfaringer fra respektive praktikophold på uddannelsens 9. semester; en redegørelse for byggeriets tilstand og de gennemførte udviklingstiltag i branchen samt en interviewrunde blandt byggeprocessens parter. På baggrund heraf behandles en række problemårsager, og som videre analysegrundlag behandles motivationen hos håndværkerne, hvor der opstilles en model for denne. Derforuden foretages en analyse af barriererne i den nuværende lønstruktur i forhold til indførelse af et alternativt lønsystem. Som forbedringsforslag opstilles retningslinier til et lønsystem Løn 2008, som er et alternativ til akkordlønnen. Løn 2008 er et bonusbaseret lønsystem, der bl.a. fokuserer på parametrene: Kvalitet, sikkerhed, tidsoverholdelse og ryddelighed på byggepladsen. Der er udarbejdet en implementeringsplan for Løn 2008 og vurderet tilhørende konsekvenser Rapporten og det tilknyttede materiale må ikke offentliggøres, udlånes eller på anden måde gengives uden projektgruppens eller vejlederes accept. Forside: 2004 Ulrich Böttger

2 Forord Denne rapport er produktet af projektgruppens 10. semesters afgangsprojekt udarbejdet i perioden 2. feb juni Afgangsprojektet er det afsluttende forløb på civilingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet inden for Bygge- & Anlægssektoren med speciale i Byggeledelse. Rapportens målgruppe er primært vejledere og censor og andre interessenter i byggeriets udvikling. Rapporten er opdelt i følgende tre dele: Hovedrapport, der præsenterer resultatet af arbejdsprocessen på en struktureret måde. Appendiks, der på en afgrænset måde beskriver teorien bag de anvendte metoder samt behandler emner, der udspringer fra rapportens primære arbejde. Bilag, der dokumenterer oplysninger anvendt i hovedrapporten. Derforuden er der udarbejdet en folder, der præsenterer projektrapportens produkt på en kort og overskuelig måde. Hvor der er hentet oplysninger fra kilder, refereres der til disse vha. kantede parenteser med forfatterens efternavn eller titel samt årstal og evt. sidetal. Står en kildehenvisning før et punktum, henviser denne til den foranstående sætning, mens den henviser til det foranstående afsnit, hvis den står efter et punktum. De fuldstændige oplysninger vedr. kildematerialet forefindes i litteraturlisten bagerst i hovedrapporten, der er ordnet alfabetisk efter forfatter/titel. Afsnittene i hovedrapporten er nummeret med tal i fortløbende rækkefølge, mens bilag nummereres med romertal og appendiks med kapitaler. Henvisninger til figurer, tabeller og lign. udføres med to cifre, hvor det første angiver hovedafsnit, bilag eller appendiks, og det andet angiver figurens numeriske rækkefølge i kapitlet/appendikset. Når en person nævnes første gang, angives personens fulde navn, hvorefter personens initialer anvendes i efterfølgende referencer. Projektgruppen ønsker at rette en stor tak til sine vejledere for stort engagement og faglig bistand gennem projektperioden og specialiseringen i Byggeledelse. Der rettes ligeledes en stor tak til de personer, som har stillet sig til rådighed for projektgruppen gennem interviews og anden faglig bistand. Aalborg Universitet den 2. juni God læselyst! Mads Jean Olsson Morten Winther Løgsted Kristoffer Styrup

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Projektets udgangspunkt Projektets fokusområder Den problematiserende beskrivelse METODEBESKRIVELSE Informationsgrundlag Projektrapportens struktur Strukturen i projektforløbet Metodekritik BYGGERIETS SITUATION Et historisk tilbageblik Byggeriet anno Byggeriets udvikling Byggeriet sammenholdt med andre brancher Nyere udviklingstiltag i byggebranchen Manglende implementering af resultaterne ERFARINGER FRA BYGGEPROCESSEN Metode Identifikation af problematikker Systematisering af problematikker Erfarede udviklingspotentialer PROBLEMSTILLINGERNE I PRAKSIS Adspurgte parter Udformning af interviews Resultater af interviews Gennemgående elementer fra interviewene Kritik...37

4 6. PROBLEMANALYSE Problemmatrice Opsamling PROBLEMFORMULERING Problemidentifikation Afgrænsning Videre metode HVAD MOTIVERER HÅNDVÆRKERNE? Indledning Begrebet motivation Trivsel og motivation på byggepladsen Påvirkning af behov og motivation Opsamling DET NUVÆRENDE LØNSYSTEM Arbejdsmarkedets opbygning Lønformer Lønniveau Barrierer for forandring Opsamling LØN Kriterier for Løn Opbygning af lønsystemet Løn Dokumentation for Løn Lønberegning ANVENDELSEN AF LØN Program/projektering Udførelse Aflevering...96

5 12. IMPLEMENTERING Kotters model Optøning Nye metoder Forankring og fastfrysning Kriterier for succesfuld implementering Implementeringsplan Forudsætninger og risici KONSEKVENSVURDERING Ingen implementering af Løn Implementering af Løn KONKLUSION Samarbejdet i byggeprocesen Nyt lønsystem i byggebranchen Projektgruppens vurdering PERSPEKTIVERING Løn Informationsdeling Efteruddannelse Byggeriets Nøgletalssystem Større udbredelse af partneringsamarbejder ENGLISH SUMMARY LITTERATURLISTE

6 1 KAPITEL 1 INDLEDNING I dette kapitel beskrives udgangspunktet for projektrapporten samt de konkrete fokusområder, som behandles. Afslutningsvis angives den problematiserende beskrivelse for projektet. 1.1 Projektets udgangspunkt Projektet er et afgangsprojekt og udarbejdet af 10. semesters ingeniørstuderende med speciale i Byggeledelse ved Aalborg Universitet. Projektgruppen har gennem kurser, projektskrivning på uddannelsens første 9 semestre samt praktikophold fået kendskab til og interesse for de udfordringer, der ligger i at øge produktiviteten og effektiviteten i byggebranchen med inspiration i den udvikling, som er foregået i fremstillingsindustrien. En af de afgørende årsager til, at fremstillingsindustrien i højere grad har været i stand til kontinuerligt at udvikle sig, er markedernes udvikling og konkurrencesituationen gennem de sidste årtier. Hvor fremstillingsindustrien i høj grad grundet globaliseringen er blevet presset via konkurrence fra udlandet, er byggeriet i højere grad et hjemmemarked. Det kommer til udtryk gennem eksportomsætningen i forhold til den totale omsætning, hvor det for fremstillingsindustrien udgør op mod 50 %, mens den for byggeriet udgør godt 15 % [Anlægsteknikforeningen, 2003]. Øget produktivitet og effektivitet Byggebranchen har gennem mange år måtte lægge ryg til megen dårlig omtale omhandlende byggesjusk, dårlig kvalitet og ringe produktivitet, som alt sammen er med til at fordyre byggeriet. Grundet lave indgangsbarrierer er entreprenørbranchen præget af hård konkurrence, hvor kun få virksomheder har egentlige konkurrencefordele. Det har sammen med det faktum, at virksomhedernes kunder ofte kun har fokuseret på prisen, været med til at belaste branchen yderligere. Generelt er hele byggeprocessen en meget traditionsbunden branche, som er præget af megen mistillid frem for samarbejde mellem de forskellige parter. Dårlig omtale Nedgang i byggeriet fortsætter Ingeniøren 16/2 04 Nybyggeri fyldt med fejl Ingeniøren 25/7 03 Ringe konkurrence er skyld i dyrt Dansk byggeri Ingeniøren 5/2 04 Håndværkere bremser for fornyelse i byggeriet Ingeniøren 16/1 01 Håndværkere for dårligt uddannet JP 6/5 03 Udvalgte overskrifter fra medierne Dansk entreprenør taber 70 mio. kr. på engelsk byggeri Ingeniøren 7/6 03 Millarder at spare i byggeriet Byggeriet taber tempo JP 18/1 99 Erhvervsbladet 2/1 02 Spildtid i byggeriet koster 40 mia. kr. årligt" JP 17/6 99 Nye alvorlige svigt i Dansk byggeri Ingeniøren 9/5 03 Figur 1.1: Udvalgte avisoverskrifter der belyser byggebranchens dårlige omtale. 9

7 Kapitel 1. Indledning Forbedring af samarbejdet Mediernes overskrifter, hvoraf nogle udvalgte er vist på figur 1.1, indikerer, at byggeriets tilstand er aktuel i tidens debat og, at byggebranchen nødvendigvis bør fokusere mere på udvikling og kundepleje for også i fremtiden at kunne modsvare kundens forventninger. 1.2 Projektets fokusområder Projektgruppen fik gennem respektive praktikophold på 9. semester øjnene op for det potentiale, der ligger i at forbedre selve samarbejdet i byggeprocessen, hvilket spænder vertikalt og horisontalt mellem både håndværkere og projektledere samt projektledere og entrepriseledere imellem 1. Samarbejdsvanskeligheder har præget byggebranchen gennem en længere årrække, men der har i de senere år været en del fokus på disse vanskeligheder et fokus som projektgruppen gerne vil medvirke til at intensivere. Heraf projektets tema omhandlende samarbejdet i byggeprocessen. Det har været projektgruppens hensigt med projektforløbet at udarbejde et decideret produkt eller retningslinier herfor, som kan medvirke til denne optimering. Projektgruppen har gennem projektforløbet været opmærksom på den negative tendens, som har præget medierne de senere år vedrørende byggeriets tilstand, som også figur 1.1 antyder. Derfor har projektgruppen gennem projektforløbet været bevidste om at bevare en objektiv tilgang til samarbejdet i byggeprocessen for ikke at lade sig medrive af den negative tendens. 1.3 Den problematiserende beskrivelse I det følgende er den problematiserende beskrivelse for projektarbejdet angivet. På baggrund af projektgruppens erfaringer vedrørende samarbejdet i byggeprocessen ønskes forbedringsmuligheder herfor belyst. Med udgangspunkt heri ønskes enkelte forbedringsmuligheder undersøgt nærmere med henblik på at udarbejde et produkt, som dels er praktisk anvendeligt i en byggeproces, men som også kan medvirke til optimering af byggeriets effektivitet og produktivitet på brancheniveau. For at anskueliggøre projektrapportens opbygning er der i det følgende angivet en oversigt over rapportens struktur samt hvilke metoder, der er anvendt. 1 Definition af titler og tilhørende ansvarsområder fremgår af appendiks K. 10

8 2 KAPITEL 2 METODEBESKRIVELSE I dette kapitel redegøres for den anvendte metode i projektforløbet gennem det anvendte informationsgrundlag; en præsentation af sammenhængen i projektstrukturen samt til slut en metodekritik af projektforløbet. 2.1 Informationsgrundlag Informationsgrundlaget for projektet er oparbejdet gennem anvendelse af en række forskellige metoder, som er beskrevet i det følgende: Internet Er i stor udstrækning anvendt til at finde information og litteratur. Herunder skal specielt fremhæves hjemmesiderne for Erhvervsfremme Styrelsen (www.efs.dk) og Dansk Byggeri (www.danskbyggeri.dk). Der har under projektforløbet løbende været udveksling af s mellem projektgruppen og relevante parter; herunder specielt de parter som projektgruppen har interviewet i forløbet. Interviews I forbindelse med det indledende analysearbejde har projektgruppen udført en række interviews med nogle af de implicerede parter i byggeprocessen. Udgangsspørgsmålene er forsøgt udarbejdet som generelle spørgsmål, hvorudfra en dialog mellem den interviewede og projektgruppen har skullet opstå. Viden tilegnet under praktikopholdene har under interviewrunden vist sig særdeles nyttig i forbindelse med at få en dialog og diskussion i gang med de interviewede parter. Vejledermøder Under projektforløbet er der løbende afholdt møder med projektets vejledere Erik Bejder og Willy Olsen, der er kommet med inspiration og konstruktiv kritik til projektets udvikling. Litteratur Der er i stor udstrækning anvendt bøger, artikler og avisartikler for tildannelse af baggrundsviden. Herunder skal specielt fremhæves Anlægsteknik 2 [Anlægsteknikforeningen, 2003], Bygherren som forandringsagent [Byggecentrum, 2002] samt diverse projektrapporter skrevet af tidligere Byggeledelsesstuderende. Praktikophold Beskrevet særskilt i det følgende. Studietur Beskrevet særskilt i det følgende Praktikophold Projektgruppens medlemmer har alle haft et praktikophold på 9. semester på henholdsvis to større byggepladser i Aalborg samt én i udlandet. Gennem disse praktikforløb har projektgruppen tilegnet sig viden omkring det praktiske forløb i en byggeproces. Således danner erfaringerne fra de respektive praktikophold grundlag for en stor del af projektgruppens informationsgrundlag vedrørende de forskellige elementer i byggeprocessen. Projektgruppens medlemmer var gennem praktikopholdene bl.a. involveret i afleveringsfasen af byggeprojekterne, hvilket har været en meget lærerig proces at deltage i, og har givet megen inspiration til udformningen af projektet. Praktikopholdene på byggepladserne i Aalborg har desuden medført kontakter til en række parter i byggesektoren, som har været givtigt i forbindelser, hvor projektgruppen Informationsgrundlag Kontakter 11

9 Kapitel 2. Metodebeskrivelse har søgt praktiske informationer fra forskellige parter eller faggrupper i branchen. Kontakterne fra praktikopholdene har ligeledes givet adgang til en række interviews. Interviews Temamøde i Bygherrreforeningen Studietur Projektgruppen gennemførte i perioden fra den 14. marts til den 18. marts en studietur til København som led i det indledende analysearbejde. I appendiks G er studieturen beskrevet yderligere. Interviews Der blev foretaget tre interviews med repræsentanter for henholdsvis entreprenør, bygherre og den erhvervsdrivende fond Byggeriets Evaluerings Center. Temamøde i Bygherreforeningen Bygherreforeningens officielle politik for partnering blev her fremlagt; vedlagt som bilag IV. Derforuden var repræsentanter fra henholdsvis en bygherre, rådgiver og entreprenør til stede for at fremlægge deres erfaringer og holdninger til partnering. Arrangementet blev afsluttet med en paneldebat, hvor de deltagende debatterede holdninger til partnering med udgangspunkt i Bygherreforeningens officielle politik. 2.2 Projektrapportens struktur Rapportstrukturen, som fremgår af figur 2.1, viser kapitlernes indbyrdes relation og sammenhæng med appendiks og bilag. Derforuden fremgår det i hvilke sammenhænge, de enkelte teorier og metoder er anvendt. 12

10 Teori og metoder Rapportstruktur HOVEDRAPPORT APPENDIKS Indledning og beskrivelse A Nyere udviklingstiltag 1 Indledning B Partnering 2 Metodebeskrivelse C Fejlslagen implementering 3 Byggeriets situation A,B,C D Erfaringer fra byggeprocessen E Metoder og teorier Årsags-/ virkningsdiagrammer Leavitt Indledende analyse 4 Erfaringer fra byggeprocessen 5 Problemstillingerne i praksis D,E F,G F G H I Interviews Studietur til København Beregningseksempel Resultatskemaer Problemmatrice 6 Problemanalyse J Den Lærende Organisation 7 Problemformulering K Begrebsdefinition Motivationsteori Leavitt Detailanalyse 8 Hvad motiverer håndværkerne? 9 Det nuværende lønsystem E,F E,F I I II III BILAG Notat fra medarbejderworkshop 8 gode råd om løn Samarbejdsaftale IV Partneringpolitik Forbedringstiltag 10 Løn 2008 E,F,H,I 11 Anvendelse af Løn 2008 II,III Kotters 8-trins model 12 Implementering E,F 13 Konsekvensvurdering Afrunding 14 Konklusion 15 Perspektivering I III,IV Figur 2.1: Kapitlernes indbyrdes relation og sammenhæng med appendiks og bilag, samt anvendelsen af teorier og metoder. Som det fremgår af figur 2.1 er strukturen i hovedrapporten opdelt i fire sektioner. Med udgangspunkt i disse er strukturen beskrevet i det følgende Indledning og beskrivelse Kapitel 1: Indledning Her præsenteres projektet, dets baggrund og indhold. Kapitel 2: Metodevalg Indeværende kapitel. Kapitel 3: Byggeriets situation Byggeriets situation beskrives med et historisk tilbageblik i forhold til byggeriet anno 2004 samt byggeriets udvikling i produktivitet sammenlignet med andre brancher og nye udviklingstiltag. Derforuden sondres over, hvorfor implementeringen af diverse udviklingstiltag ikke er slået igennem i branchen Indledende analyse Denne del af projektrapporten tager udgangspunkt i forskellige problematikker i byggeprocessen, som projektgruppen har erfaret gennem praktikophold på 9. semester. Kapitel 4: Erfaringer fra byggeprocessen På baggrund af projektgruppens erfaringer behandles en række samarbejdsvanskeligheder og positive samarbejdserfaringer. Samarbejdsvanskelig- Udviklingstiltag Projektgruppens erfaringer 13

11 Kapitel 2. Metodebeskrivelse Problemmatrice og problemkæder Motivation Nuværende lønstruktur Løsningsforslag Kotters 8-trins model hederne bearbejdes gennem årsags-/virkningsdiagrammer og systematiseres efterfølgende vha. Leavitts diamant. Kapitel 5: Problemstillingerne i praksis For at understøtte projektgruppens erfaringer samt den videre problemanalyse er der foretaget en række interviews med nogle af byggeprocessens parter. Kapitel 6: Problemanalyse Problemstillingerne analyseres ved anvendelse af en problemmatrice og efterfølgende identifikation af problemkæder. Problemkæderne visualiserer logiske sammenhænge mellem problemstillingerne samt de involverede parter. Kapitel 7: Problemformulering Med afsæt i den problematiserende beskrivelse, som udgør projektgruppens udgangspunkt, identificeres projektets problemformulering og videre metode gennem: Problemidentifikation Der samles op på elementerne fra den indledende beskrivelse og den indledende analyse. Afgrænsning Der foretages en afgrænsning for problemidentifikationen til de problemårsager, som behandles i det videre forløb. Videre metode Metoden for resten af projektrapporten fastlægges, og supplerende aktiviteter beskrives Detailanalyse Detailanalysen behandler de elementer, som er nødvendige for at kunne udarbejde forbedringstiltaget. Kapitel 8: Hvad motiverer håndværkerne? Håndværkernes motivation i arbejdet belyses med udgangspunkt i definition af begrebet motivation, og der opstilles en model for de elementer, som indgår i håndværkernes motivation. Kapitel 9: Det nuværende lønsystem Den nuværende lønstruktur, arbejdsmarkedets opbygning og ansættelsesforhold analyseres med henblik på at skabe et overblik for hvilke barrierer, det nuværende lønsystem skaber for forandring Forbedringstiltag Gennem forbedringstiltaget vurderes de nødvendige ressourcer, og der udformes en tilhørende implementeringsplan. Fasen afsluttes med en konsekvensvurdering, som følges op af en konklusion. Kapitel 10: Løn 2008 Projektets forbedringstiltag som er et alternativt lønsystem, hvor elementer som: ansvar, kvalitet, overholdelse af tid og sikkerhed samt bevidsthed om anvendelse af materialer honoreres direkte til håndværkerne. Kapitel 11: Anvendelsen af Løn 2008 Den praktiske anvendelse af forbedringstiltaget beskrives i forbindelse med gennemførsel af et forsøgsprojekt. Kapitel 12: Implementering Der udarbejdes en implementeringsplan med udgangspunkt i Kotters forandringsstrategi med de fejlslagne implementeringsforslag, som byggebranchen har oplevet, in mente. Kapitel 13: Konsekvensvurdering Konsekvenserne ved implementering af projektets løsningsforslag vurderes med henblik på positive såvel som negative konsekvenser Afrunding Afrundingen samler op på de tidligere kapitlers indhold. Kapitel 14: Konklusion Der konkluderes på projektets problematiserende beskrivelse og problemformuleringen. Kapitel 15: Perspektivering Der perspektiveres over byggeriets situation med hensyn til anvendelsen af Løn 2008 som aflønningsform. 14

12 2.3 Strukturen i projektforløbet På figur 2.2 angives sammenhængen i selve projektforløbet, hvilket omhandler de aktiviteter, projektgruppen har foretaget sig i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. 2. februar - Appendiks A - Nyere udviklingstiltag - Appendiks B - Partnering - Appendiks C - Fejlslagen implementering Problematiserende beskrivelse Byggeriets situation 23. februar - Appendiks D - Samarbejdserfaringer - Appendiks E - Metoder og teorier Samarbejdsproblematikker - Appendiks F - Interviews - Appendiks G - Studietur Problemstillingerne i praksis 1. april Problemformulering - Appendiks F - Interviews - Appendiks E - Metoder og teorier - Bilag I - Notat fra medarbejderworkshop Hvad motiverer håndværkerne? Det nuværende lønsystem 15. april - Bilag II - 8 gode råd om løn - Bilag III - Samarbejdsaftale - Appendiks H - Beregningseksempel - Appendiks I - Resultatskemaer Løn 2008 Anvendelse af Løn Appendiks E - Metoder og teorier Implementering 12. maj - Bilag IV - Partneringpolitik Konklusion - Appendiks J - Den Lærende Organisation Perspektivering 21. maj - Appendiks H - Begrebsdefinition Metodebeskrivelse Indledning + diverse Figur 2.2: Strukturen i projektforløbet. 2. juni 15

13 Kapitel 2. Metodebeskrivelse 2.4 Metodekritik Projektforløbet har efter projektgruppens opfattelse været fyldestgørende for et projekt af denne karakter, hvor megen vægt er lagt på identifikation af problemet. Praktisk erfaring Et skridt på vejen Projektgruppen har således fokuseret på den analyserende del af projektforløbet for herigennem at drage nytte af de praktiske erfaringer fra de respektive praktikforløb. Denne proces har været givtig, men projektgruppen vurderer, at specielt interviewrunden med fordel kunne have været mere omfattende for derigennem bedre at kunne understøtte projektets empiri. Dette har dog ikke været muligt pga. projektets tidsmæssige horisont. Emnet vedrørende implementering af bonusbaserede lønsystemer på tværs af virksomhederne i byggebranchen er nyt, og der er mange elementer, som skal bearbejdes og analyseres, før en endelig implementering vil kunne finde sted. Dette projekt er dog et skridt på vejen, og projektgruppen vurderer, at det vil kunne initiere forsøgsprojekter til videreudvikling af det bonusbaserede lønsystem. Den præsenterede metode følges i næste kapitel op af en beskrivelse af byggeriets situation. 16

14 3 KAPITEL 3 BYGGERIETS SITUATION I dette kapitel beskrives byggeriets historie siden 1950 erne, hvor industrialiseringen af byggesektoren begyndte, og på baggrund heraf belyses udviklingen i byggebranchen gennem statistiske data. Derforuden belyses udviklingen i byggeriets produktivitet i forhold til fremstillingsindustrien. Til sidst i kapitlet introduceres og diskuteres de udviklingsprojekter, der har været iværksat for at fremme produktiviteten i byggeriet. 3.1 Et historisk tilbageblik Frem til 1950 erne var byggeriets centrale aktører håndværkerne, der selv bearbejdede bygningsmaterialerne enten direkte på byggepladsen eller hjemme i deres værksteder. Ved mindre og enkle byggerier blev hverken ingeniører eller arkitekter inddraget, da byggerierne oftest blev gennemført efter veldefineret tradition. Ved større projekter blev byggeriet dog tegnet og styret af arkitekter, mens ingeniører forestod beregningerne. Efter 2. verdenskrig opstod der et stort behov for boliger, men manglen på faglært arbejdskraft udgjorde en flaskehals, hvilket medførte et behov for en industrialisering af byggebranchen. På baggrund heraf, og med støtte fra bl.a. Boligministeriet, blev produktionen flyttet fra byggepladsen til fabrikker, hvilket var med til at øge beskæftigelsen blandt de ufaglærte, der var beskæftiget på byggepladsen. Som en yderligere motivation til at benytte sig af ufaglært arbejdskraft, og dermed på samme tid fremme betonelement- og montagebyggeriet, indførte Boligministeriet i 1953 en betingelse om, at maksimalt 15% af arbejdsstyrken på byggepladsen måtte være faglært, hvis der skulle gives statslån. Kulminationen på de offentlige tiltag til fremme af industrialiseringen af byggebranchen var indførelsen af Landsbyggeloven, der var en ensartet byggelov for hele landet, som lagde op til overførsel af en del af byggepladsproduktionen til serieproduktion på fabrik. Mangel på faglært arbejdskraft Men i midten af 1970 erne stoppede væksten og efterspørgslen efter mere industrialiseret byggeri, da der blev observeret flere tilfælde af skader på byggeriet samt, da der opstod voksende modstand mod storskala betonbyggeri. To energikriser i 1970 erne medførte markante fald i efterspørgslen generelt, hvilket også bevirkede et stort fald i efterspørgslen i byggebranchen, hvor efterspørgslen endvidere svækkedes grundet et politisk indgreb, der pålagde moms på byggeriet. Bl.a. pga. energikriserne vendte det danske byggemarked herefter øjnene mod udlandet, hvilket resulterede i en stabil eksport for Bygge-/Bolig-området på omkring 10% op gennem 1980 erne og 1990 erne [Erhvervsfremmestyrelsen, 2000]. 3.2 Byggeriet anno 2004 I dag beskæftiger bygge- og anlægssektoren omkring personer fordelt på omkring virksomheder, hvilket svarer til ca. 20% af den samlede arbejdsstyrke i den private sektor, hvilket fremgår af tabel 3.1. Dette gør byggesektoren til Danmarks største erhverv. På trods af den store arbejdsstyrke er andelen af den danske eksport ikke steget siden begyndelsen af 1990 erne, og den ligger stadig på omkring 15% [Erhvervsfremmestyrelsen, 2000]. Energikriser Danmarks største erhverv 17

15 Kapitel 3. Byggeriets situation Forandringsproces Antal firmaer Omsætning [mio. kr.] Eksport [mio. kr.] Antal fuldtidsansatte Bygge/Bolig Pct. af samtlige erhverv i den private sektor Tabel 3.1: Byggeriet i forhold til dansk erhvervsliv, tal fra 1998 [Byggeriets fremtid, 2000]. I en artikel fra den 8. årlige konference om væksten i dansk byggeri hos NCC fremgår det, at byggeriet er i krise, men ikke som tidligere på grund af lavkonjunkturer, da andre erhverv ikke er ramt væsentlig på væksten, men derimod er blevet stabiliseret gennem centralisering og fusioner. Problemet er i højere grad, at byggeriet i dag er ved at omstille sig til et marked med øget konkurrence. Byggebranchen er midt i en forandringsproces, der udfordrer virksomhederne til at tænke nyt, hvilket bl.a. ses på indførelsen af nye samarbejdsformer og ved indtrængning i andre dele af værdikæden. [Schjærff, 2004] Indtjeningen i byggesektoren indikerer, at der er muligheder for forbedrede økonomiske resultater, hvilket fremgår af nøgletallene i tabel 3.2. Nøgletal Faldende efterspørgsel på erhvervsbyggeri Udførende entreprenører: Nøgletal for de 20 største aktører de seneste 10 år Gennemsnit Højest Lavest Overskudsgrad 1,48% 3,33% -1,23% Egenkapitalforrentning (Efter skat) 3,22% 12,85% -15,18% Nettoresultat pr. medarbejder (DKK.) Rådgivende ingeniører: Nøgletal for de 5 største aktører de seneste 10 år Overskudsgrad 1,51% 3,14% -0,82% Egenkapitalforrentning (Efter skat) 6,02% 14,82% 1,48% Nettoresultat pr. medarbejder (DKK.) Tabel 3.2: Nøgletal for de største aktører i byggesektoren siden 1994 og 10 år frem [BEC, 2004b]. Den seneste konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri, giver ikke anledning til opmuntring for byggebranchen. I denne fremgår det, at nedgangen i bygge- og anlægssektoren fortsætter i 2004 og 2005; dog vil nedgangen være svagere end i 2003 [Dansk Byggeri, 2004]. Hovedårsagen til denne tendens er faldende efterspørgsel for erhvervsbyggeri, pga. svage konjunkturer samt anvendelse af ny moderne teknik. Men også på området for boligbyggeri er byggeaktiviteten faldende, mens der fortsat er et stort marked for vedligeholdelse og reparationer bl.a. pga. den lave rente. Eneste vækstområde i de kommende år er markedet for privat boligbyggeri, hvor der i 2004 forventes opført nye parcelhuse, hvilket svarer til en stigning på 4.5% i forhold til 2003 [Gaardsholt, 2004]. På figur 3.1 er produktionsværdien fordelt på hovedmarkeder indenfor byggebranchen i 2003 vist. Udviklingen i byggeriets produktivitet og effektivitet har som før nævnt været genstand for megen debat i de senere år, og holdningerne til tilstanden i branchen synes at være delte, hvor byggebranchen selv (bl.a. Dansk Figur 3.1: Produktionsværdien fordelt på hovedmarkeder i 2003 [Dansk Byggeri, 2004]. 2 Data er her angivet for ressourceområdet Bygge/Bolig. Dvs. for byggeriets samlede værdikæde og relaterede erhverv. 18

16 Byggeri) ikke mener, det står så slemt til som antydet. Alle parter synes dog enige om, at branchens tilstand kunne forbedres i forhold til den nuværende, jf. [Wandahl, 2004]. Ifølge [Erhvervsfremmestyrelsen, 2000] findes tre hovedproblemstillinger i byggeriet i dag: Slutbrugeren får ikke opfyldt sine behov tilfredsstillende Hermed menes, at valgmulighederne ikke er tilstrækkeligt prissatte, og præcise priser foreligger først længe efter, at købers valg er foretaget. Ofte viser det sig, at selv om der styres mod et bestemt prisniveau, så holder det ikke i praksis. De huse, der opføres, er for dyre Produktivitetsudviklingen i byggeriet er stagneret, og resultaterne fra forsøgsbyggerier mm. indikerer, at der ved blandt andet anderledes planlægning af byggearbejdet kan opnås store produktivitetsforbedringer. Øget effektivitet vil give øget indtjening og konkurrenceevne til byggeriet og betydelige nyttevirkninger i samfundet. Der er for mange fejl i de huse, der bygges Der anvendes i dag uhensigtsmæssigt mange ressourcer til udbedring af fejl og mangler i byggeriet. Både i tiden under byggeriets opførsel og i mange år derefter. Totaløkonomisk set er byggeriet i dag ofte meget kostbart, da fejl kan føre til uforholdsmæssige store omkostninger senere hen. For at løse disse problemstillinger er der i den senere tid iværksat og gennemført en del tiltag. Senere i dette kapitel vil disse tiltag blive introduceret kort, men først belyses byggebranchens udvikling gennem de sidste 40 år og senere sammenlignes der med bl.a. fremstillingsindustrien, som allerede med positive resultater til følge har indført principper fra produktionsfilosofier som f.eks. Supply Chain Management og Lean Production. 3.3 Byggeriets udvikling Dette afsnit behandler udviklingen i de økonomiske nøgletal og statistiske oversigter. 3 hovedproblemstillinger Figur 3.2: Antal beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomheder [Dansk Byggeri, 2004 side 7]. Af ovenstående figur 3.2 ses det, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne i Danmark ikke har været stabil gennem den observerede periode; dog med undtagelse af antallet af funktionærer, der ses at være stabilt gennem den observerede periode. Gennem 1970 erne har beskæftigelsen været generelt faldende bl.a. pga. de to føromtalte energikriser erne bød på et lille opsving i beskæftigelsen, men dette opsving blev i slutningen af 1980 erne og op gennem 1990 erne ødelagt af dårligere tider i byggebranchen bl.a. pga. følgevirkninger af Kartoffelkuren 3. Beskæftigelsen 3 I 1986 gennemførte den daværende regering en omfattende skattereform, der blev kendt under navnet Kartoffelkuren. Målet med reformen var at dæmpe den økonomiske omsætning, da der på det tidspunkt var oparbejdet et underskud på betalingsbalancen på ca. 40 mia. kr. For byggeriet var de alvorligste reformer bl.a., at tinglysningsafgiften blev sat op fra 1.5% til 5%, og samtidig forringedes lånemulighederne væsentligt. 19

17 Kapitel 3. Byggeriets situation Nøgletal Figur 3.2 tager ikke hensyn til den sæsonledighed, der til stadighed præger branchen, og om hvilken der i dag stadig diskuteres, hvorledes den kommes til livs. Diskussionen foregår primært mellem BATkartellet, SiD og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Erhvervs- og Boligstyrelsen fokuserer bl.a. på dagens akkordsystem som en mulig årsag til udsvingene i beskæftigelsen, mens BAT-kartellet og SiD på sin side hævder, at det bl.a. er op til den offentlige byggesektor at udjævne sæsonsvingningerne ved bl.a. at udbyde flere opgaver i 1. kvartal, hvor nedgangen i beskæftigelsen er udpræget [JP, ]. Figur 3.3: Påbegyndt byggeri i mio. m 2 etageareal [Dansk Byggeri, 2004 side 11]. På figur 3.3 fremgår det hvor mange m 2 etageareal, der er og påtænkes påbegyndt opført i perioden Sammenlignet med figur 3.2 ses de samme tendenser gennem årene som med beskæftigelsen med nedgange som følge af energikriserne i 1970 erne og opsving i starten af både 1980 erne og 1990 erne. Fremtidsudsigterne for de kommende år er ikke lyse, og i 2004 ser det ud til, at antallet af påbegyndte m 2 vil falde yderligere, mens situationen i 2005 vil være stabiliseret omkring niveauet for Byggeriet sammenholdt med andre brancher I dette afsnit sammenlignes udviklingen i byggebranchen med bl.a. fremstillingsindustrien for at anskue byggebranchens udvikling i forhold hertil. Udvikling i arbejdskraftproduktivitet Figur 3.4: Udvikling i arbejdskraftproduktivitet 4 i forskellige brancher beregnet som bruttoindkomsten i faste priser divideret med antallet af beskæftigede [Anlægsteknikforeningen, side 19]. 4 For definition af produktivitet og arbejdskraftproduktivitet henvises til appendiks K. 20

18 Figur 3.4 har været vist i flere sammenhænge omkring byggebranchens udvikling i forhold til andre brancher. Det fremgår af figuren, at produktiviteten i byggebranchen ikke har fulgt de sammenlignede brancher, men derimod har været nærmest stagnerende gennem de sidste 30 år. Årsagen til dette forhold kan bl.a. findes i den manglende erfaringsoverførsel fra byggesag til byggesag samt den lave automatisering, som byggesektoren har gennemgået sammenlignet med bygningsindustrien. Figuren tager sit udgangspunkt i år 1964, hvor produktiviteten i alle brancher er sat til indeks 100. Det betyder, at figur 3.4 ikke tager forbehold for, hvor de enkelte brancher rent udviklingsmæssigt i 1964 står i forhold til hinanden. Nedenstående tabel 3.3 bekræfter dog tendensen fra figur 3.4, da det af denne ses, at bygge- og anlægssektorens udvikling i arbejdskraftproduktivitet er lavere end i servicesektoren og i industrien. Det fremgår, at bygge- og anlægssektoren i løbet af de sidste 25 år kun i én periode har haft en større vækst i produktiviteten end servicesektoren og industrien (Årlig vækst i procent) Bygge- og anlæg 2,9 0,6 4,0-1,1 1,9 1,5 Serviceerhverv 3,1 1,1 2,1 2,1 3,2 2,3 Industri 6,4 4,2 1,3 1,2 4,3 3,6 Tabel 3.3: Årlig vækst i arbejdskraftproduktiviteten i industrien, servicesektoren og bygge- og anlægssektoren [Nielsen, 2004]. Der kan nævnes adskillige andre årsager til de sidste 35 års stagnering i byggeriets produktivitetsudvikling. I figur 3.5 opsummerer Prof. ved Danmarks Tekniske Universitet Mogens Myrups iagttagelser om byggeriets problemer. Kommentarerne stammer fra en serie workshops afholdt i 1997 mellem ATV s (Akademiet for de tekniske videnskaber) grupper for hhv. Den Bygningstekniske Videnskab og Den Maskintekniske Videnskab. Ikke forbehold for udviklingsstadet "I industrien har man på et relativt tidligt tidspunkt - og længe inden produktionen sættes i gang - et fuldstændigt billede af, hvad det er for et produkt, man vil lave, og hvordan produktionen skal forløbe. Man kender sit kvalitetsniveau og sine omkostninger, og man ved, hvornår man kan levere." "I industrien er udviklingen heller ikke kommet af sig selv. Den kommer i spring. Principper som outsourcing og mass customization er udtryk for paradigmeskift, hvor bilindustrien har været den store motor, fordi konkurrencen her er så synlig og benhård. Måske står byggeriet også over for et paradigmeskift!" Vs. "I industrien er rammerne faste og ufravigelige, hvor de i byggeriet forekommer elastiske. Man starter godt nok med at have en prisramme, og den skal man så holde, i hvert fald i starten og indtil man kommer i gang, men så skrider den langsomt. Der kommer altid nogen og siger, at der er ændret lidt i projektet, nu skal tingene være lidt anderledes. Og den chance benytter man så til at sige: Jamen, så bliver det også lidt dyrere..." Byggeriet set med industriens briller "Industrien kender ikke til fag - kun til produktionsopgaver. Og det er produktionschefen, der bestemmer, hvem der skal udføre opgaven og hvilke kvalifikationer, de skal have." "Som jeg ser byggeprocessen, er den kittet sammen af en række forskellige ritualer. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om de dækker over nogen reel form for kontrol eller styring af processen. Men de giver ro og tilfredshed blandt parterne, fordi de tillader, at man "snyder" hinanden på en kontrolleret måde." "Byggeriets fagopdeling skaber uendeligt mange grænseflader, men ingen er ansvarlig for de problemer, som grænsefladerne skaber. Der er dårligt nok nogen, der er ansvarlig for produktet og kvaliteten, for de fleste kan henvise til, at kvalitetsansvaret deles med den næste i kæden." Figur 3.5: Byggeriet set med industriens briller. Bearbejdet efter [Kristensen & Nielsen, 2002 side 35]. Selvom udsagnene på figur 3.5 er udarbejdet i 1997, finder projektgruppen dem stadig yderst relevante for byggeriets situation. 21

19 Kapitel 3. Byggeriets situation 3.5 Nyere udviklingstiltag i byggebranchen I dette afsnit introduceres de udviklingstiltag, der op gennem 1990 erne bl.a. på initiativ af og med støtte fra daværende By- og Boligministeriet har været iværksat for at fremme innovationen i byggebranchen. På figur 3.6 er der vist en oversigt over udviklingsprojekternes tidsmæssige udstrækning op gennem 1990 erne og videre ind i starten af det nye årtusinde. Projekt Hus Trimmet Byggeproduktion Udviklingsprojekter op gennem 1990 erne Projekt Renovering PPB BYGiNORD Byggeriets Evaluerings Center Byggelogistik Projekt Nye Samarbejdsformer BygSoL Figur 3.6: Tidsoversigt over de største udviklingstiltag siden starten af 1990'erne. Bearbejdet efter [BYGiNORD, 2004 side 10]. De forskellige udviklingstiltag er præsenteret i tabel 3.4 og beskrevet kort ved angivelse af de respektive fokusområder. Der henvises til appendiks A for en nærmere beskrivelse af de enkelte udviklingsprojekter. Ud over de nævnte udviklingsprojekter og initiativer i tabel 3.4 kan nævnes en række private initiativer iværksat af bl.a. Dansk Byggeri (IT-Forum). 22

20 Udviklingstiltag Fokusområder Resultater Byggelogistik Trimmet Byggeproduktion Projekt renovering PPB Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Hus Byggeriets Evaluerings Center BYGiNORD BygSoL Styrkelse af det praktiske samarbejde under udførelsen og forbedring af materialestyringen. Indførsel af en materialekoordinator på byggepladsen. Inspiration fra produktionsfilosofien Lean Construction. Byggeproduktionens kompleksitet og uforudsigelighed søges imødegået med bl.a. rullende planlægning. Internationalisering, produkt- og procesudvikling inden for renoverings- og byfornyelsesopgaver. Industrialiseret fremstilling af komponenter. Indførsel af multisjak. Etablering af konsortier med fokus på vertikal integration igennem længerevarende samarbejder. Logistik og modularisering af byggekomponenter. Partneringaftaler mellem bygherre og entreprenører, samarbejde mellem entreprenørerne og mellem håndværkerne. Partnering er behandlet særskilt i afsnit Ændre samspillet mellem byggeriets parter og øge industrialiseringen i branchen over en 10-årig periode, fordelt på arbejdet i 10 temagrupper, der udmøntede i 4 hovedtemaer. Etableret på baggrund af et statsligt og privat ønske om oprettelse af et nøgletalssystem til byggeriet. Hovedmål er etablering og drift af et nøgletalssystem til byggebranchen. Nordjysk initiativ, med et mål om at skabe et tættere samarbejde mellem byggebranchen og Aalborg Universitet for at fremme brugen af nye praktiske modeller og samarbejdsformer. Gennem udbredelse af læring på byggepladserne og ændring af eksisterende samarbejdsformer, at skabe en ny og forbedret byggeproces. Tabel 3.4 Udviklingstiltag med forklarende nøgleord. En skønnet produktivitetsforbedring på 5-10%. Forbedret effektivitet og arbejdsmiljø. På renoveringsopgaver opnås tidsbesparelser, reduktion i lønudgifter og fejl og mangler og bedre arbejdsmiljø. Mindre spildtid, reduktion i produktionsfejl og mindre spild på pladserne. Fordele hvad angår pris, kvalitet, tid og mere tilfredsstillende samarbejdsprocesser. De 4 hovedtemaer: bygherre, byggedel, industri og udvikling videreudvikles. Nøgletalssystemet er i drift, med udgangspunkt i lovgivningen herom. Arbejde pågår i 3 temagrupper: bygherrerollen, samarbejdsformer og samarbejdende leveranceteams. Arbejde pågår i diverse forsøgsprojekter Partnering Partnering er i det følgende behandlet særskilt, da det er projektgruppens holdning, at mange af de elementer, som gennem de senere år er blevet knyttet til partneringsamarbejderne, har et stort udviklingspotentiale mht. optimering af samarbejdet i byggeprocessen. Partnering er behandlet yderligere i appendiks B, hvor de væsentlige elementer er gengivet i det følgende. Erfaringer med partnering Slutrapporten fra Projekt Nye Samarbejdsformer [Slutrapport, 2002], hvor resultaterne fra forsøgsprojekterne opsamles, har bl.a. vist følgende resultater mht. samarbejdet i byggeprocessen: Stort udviklingspotentiale Resultater En byggeproces med færre konflikter, mere effektiv konfliktløsning og mere tilfredse parter. Mere fejlfrit byggeri, da der bl.a. er større åbenhed omkring fejl og dermed opnås tidligere løsning af problemerne. 23

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen Introduktion Denne introduktion til rapporten har til formål at introducere rapportens struktur, med en kort angivelse af indholdet af hvert kapitel. I introduktion gives der også en læsevejledning til

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt 6. PROBLEMIDENTIFIKATION 6. PROBLEMIDENTIFIKATION Med udgangspunkt i beskrivelserne og den foregående analyse er formålet i dette kapitel at sammenfattet de problemstillinger, som knytter sig til det initierende

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Industri og byggeri. - hvornår er byggeriet industrialiseret? oktober 2005 1

Industri og byggeri. - hvornår er byggeriet industrialiseret? oktober 2005 1 Industri og byggeri oktober 2005 1 Indhold: 1. Præsentation 2. En vision 3. Byggeriets lock-in situation 4. Industrialiseringens elementer 5. Den industrialiserede byggeproces 6. Industrialiseringens nyere

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002

Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Afgangsprojekt Humanøkologi 2002 Medarbejderdeltagelsen betydning i forhold til virksomhedens forebyggende miljøindsats M iljøkortlægning Gennem førelse og erfaringsopsamling Vurdering M iljøhandlingsprogram

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

2 UDFORDRINGER I BYGGERIET

2 UDFORDRINGER I BYGGERIET 2 UDFORDRINGER I BYGGERIET Formålet med dette kapitel er at beskrive de udfordringer byggeriet står overfor i dag. Dette gøres med udgangspunkt i tre hovedområder kvalitet, produktivitet og pris. Derudover

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG 18.12.12 OPFØRELSEAFPKÆLDER,UNGDOMSBOLIGER OGCITYCAMPUSVEDHAVNEFRONTEN IAALBORG Alleønskerudvikling,ingenønskerforandring Udarbejdetaf: Gruppe13.49a SørenKirkegaard 2. semesterprojekt,cstbyggeledelse AalborgUniversitet,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere