Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring"

Transkript

1 Tidspunkt: 16. marts 2011 kl Sted: Sognegården, Torvet 4, Hjørring Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Schou, Bjarne Hougaard, Claus Foged, Niels Helver, Inger Espersen, Birthe Andersen, Inge Reenberg, Birte Worsøe, suppleant Jens Holt Andersen, frivillig koordinator Inger Larsen, arkitekt Kjeld Bjerg samt ca. 20 frivillige og medlemmer. Fraværende: Suppleant Jonna Petersen Formand Erik Schou bød velkommen og gennemgik aftenens program, som bestod af ordinær generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling samt foredrag af afdelingsleder af forskning og udvikling på KamillianerGaarden i Aalborg, Kirsten Justesen. Derefter gik man over til Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Arkitekt Kjeld Bjerg blev foreslået og valgt. Kjeld Bjerg konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Kamillus Nyt nr , udsendt i december måned 2010 samt på Kamillus Hjørrings hjemmeside d. 14/ Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens beretning a) Formanden berettede, at han er glad for, at der i Kamillus Hjørrings bestyrelse er et godt samarbejde med stor enighed. Det er vigtigt, at der er balance mellem det professionelle overblik og empati, når vi som gæster i den syges hjem er velforberedte, så den syge, de pårørende og den besøgende frivillige oplever mødet som en god håndsrækning i den svær tid. Den erfaring har de frivillige i dag. Det er ligeledes vigtigt, at der eksisterer et godt og tillidsfuldt samarbejde med de faggrupper, Kamillus har kontakt med f.eks. palliationssygeplejersker, personale på plejehjem etc. Formanden rettede en stor tak til koordinator Inger Larsen, for det store arbejde og den store støtte, som hun giver til Kamillus. Anerkendelse er vigtig og viser sig igennem donationer fra lokale humanitære organisationer. Medlemskontingentet går så som bekendt til fælles udgifter f. eks. fælles uddannelsesdage til de frivillige i alle foreningerne, Kamillus Nyt og Hospice Forum Danmark. På den baggrund modtog formanden med taknemmelighed meget velkomne donationer fra henholdsvis Lions klub på kr ,- og fra Loge nr. 40 i Odd Fellow Ingeborgs Spagers jubilæumsfond - på kr. 1

2 25.000,-. Dernæst bemærkede formanden, at Hjørring Kommune i indeværende finansår har skønnet, at Kamillus Hjørring var værdige til en pulje på kr , til den fortsatte drift. Formanden understregede betydningen af koordinatorens arbejde og udtrykte dette ved at give ordet til koordinatoren. b) Frivillig koordinator Inger Larsen berettede, at det igen har været et rigtig godt år for Besøgstjenesten med endnu flere opgaver end de tidligere år. De fleste besøg handlede om at aflaste pårørende i familiens eget hjem. Der har også været besøg på 11 af kommunens plejehjem og ældrecentre i det forløbne år. Her drejede det sig om at våge hos døende, og der har altid efterfølgende været positiv respons fra familier og professionelle. Først i maj måned underviste sygeplejerske Mette Albæk fra KamillianerGårdens Hospice nye frivillige. Mette fortalte om kognitive forandringer hos patienter med hjernetumor. Midt i maj måned holdt koordinatoren møde med de 4 vejledere i palliation i hjemmeplejen i Hjørring kommune. Der afholdtes gruppemøde i juni måned, hvor ledende sygeplejerske i Det palliative team i Aalborg - Karen Marie Dalgård underviste. Karen Marie talte bl. a. om, hvor vigtigt det er at respektere familiens valg og om åben opmærksomhed, rummelighed og ydmyghed. Sidst i august måned var der igen gruppemøde. Denne gang med sognepræst Lise Munk Petersen fra Tolne. Emnet den dag var: Når Børn Mister. Et emne som Lise har arbejdet med under en studieorlov. Den 4. november blev der afholdt et eftermiddagsmøde, hvor Tove Nielsen fra Næstved holdt foredraget: Livet er en gave - og en opgave. Her deltog ca. 50 tilhørere. Ved gruppemødet sidst i januar måned i år var det besøg af sygeplejerske Mette Færch fra Hospice Vendsyssel. Mette fortalte om arbejdet på hospice, om omsorgen for både patient og familie - et dejligt møde med en ung, varm og meget positiv sygeplejerske. Koordinatoren har i årets løb afholdt flere evalueringer med grupper af frivillige efter afsluttet besøgsforløb. Desuden har Inger Larsen i årets løb deltaget i koordinatormøder sammen med koordinatorerne for de frivillige i Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Senest er der tilrettelagt et seminar for de frivillige, der afholdes den 26. marts i år i Frederikshavn. Inger Larsen fortalte, at hun har deltaget i bestyrelsesmøderne i Kamillus og takkede for et rigtig godt samarbejde og for bestyrelsens store opbakning til sit arbejde. Til slut sendte Inger Larsen en stor tak til alle frivillige med ordene: Det er ganske enestående hvad I tilbyder, når jeg kalder på jer! Formandens og koordinatorens beretninger blev godkendt. 2

3 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Kasserer Claus Foged fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for "Der var en enkelt bemærkning fra revisorerne om en annoncering, der var blevet betalt 2 gange. Beløbet er tilbagebetalt den 17/1-2011, og regnskabet er dermed bragt i orden inden generalforsamlingen.". Kassebeholdning er p.t. på kr ,50 mod kr ,89 ved regnskabsafslutningen i Der har i 2010 været indtægter på kr ,54 og udgifter på kr ,93, og med den ny kassebeholdning på kr ,50 og med de i formandens beretning omtalte nye donationer, ser fremtiden lys ud for foreningen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, men formanden ytrede, at bestyrelsen har vedtaget, at man ikke skal bede om støtte, når der er penge nok til de løbende udgifter. Der skal ikke samles til huse, men man skal afvægte balancen mellem indtægter og udgifter. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder med kontingentforslag Budgettet 2011: Der er budgetteret med en indtægt på kr ,- og en udgift på kr ,-. Kassereren bemærkede, at man vil nå de budgetterede indtægter især på grund af den store donation fra Odd Fellow den 12/ Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet fortsætter uændret. - Godkendt. Formanden forklarede, at kontingentet går til Aalborg, hvor de fælles udgifter for Kamillus foreningerne (uddannelse af de frivillige, omkostningerne ved udgivelsen af Kamillus Nyt og m.m.) bliver betalt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter Formanden gennemgik bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der er udpeget af de forskellige organisationer: Erik Schou, udpeget af KamilianerGården i Aalborg Bjarne Hougaard, udpeget som repræsentant for Folkekirken i områdets Provsti Claus Foged, udpeget af Kræftens Bekæmpelse i Hjørring Kommune Yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år af generalforsamlingen: Inge Reenberg, Birthe Andersen, Inger Espersen, Niels Helver, Birte Worsøe Nielsen Alle var villige til genvalg, og da der ikke fremkom andre forslag til kandidater, blev genvalg af bestyrelsen godkendt. Af de 2 suppleanter blev Jens Holt Andersen genvalgt, mens Jonna Petersen ikke ønskede genvalg. Ny suppleant Bodil Skotte blev foreslået og valgt. 6. Valg af to revisorer og en suppleant Som revisorer modtog Troels Bidstrup Hansen og Kjeld Bjerg samt suppleant Inger Leth genvalg, hvilket blev godkendt. 3

4 7. Indkomne forslag Næstformanden Bjarne Hougaard fremlagde forslag om justering af foreningens vedtægter og gennemgik vedtægterne samt påpegede følgende ændringer: Ændringer i 2 - Foreningens formål: Kamillus Hjørring er en forening med et humanitært formål. Formålet er: - at tilbyde medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende igennem frivillige besøgsvenner. Besøgstjenesten samarbejder med Kamillus Aalborg, KamillianerGaardens Hospice og De Palliative Teams i Region Nordjylland, palliationssygeplejerskerne på sygehusene i Region Nordjylland samt øvrige samarbejdspartnere, som foreningen finder relevante. - at samarbejde med lokale Kamillus foreninger i Region Nordjylland - at støtte KamillianerGårdens Hospice og Hospice Vendsyssel, og den palliative indsats i Region Nordjylland - at støtte den løbende uddannelse af de frivillige i Kamillus Hjørring i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger - at støtte, inspirere og uddanne frivilligkoordinatorerne - at udgive et medlemsblad eller nyhedsbrev i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger mindst to gange årligt. Ændringer i 3 Medlemskab: Som medlem optages enhver, der støtter Kamillus Hjørrings formål. Virksomheder, institutioner, fagorganisationer og lignende kan optages som medlemmer efter nærmere aftale med bestyrelsen. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark, og medlemskab af Kamillus Hjørring indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter. Borgere i Hjørring kommune, der tegner medlemskab i Kamillus Aalborg, er automatisk medlem af Kamillus Hjørring. Ændringer i 4 - Økonomi: Medlemskontingentet betales til og fastsættes af Kamillus Aalborg, efter samråd med Kamillus i de øvrige kommuner. Kontingentet dækker udgifter til det fælles medlemsblad, til kurser og arrangementer og andre fælles udgifter. Kamillus Hjørring kan desuden opkræve et lokalt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent fra virksomheder, institutioner, fagorganisationer og lignende tilfalder fuldt ud Kamillus Hjørring. Forslag til det årlige kontingent til Kamillus Aalborg skal inden generalforsamlingen aftales i det i 10 nævnte Fælles Samråd. Kontingentet fastsættes endeligt på Kamillus Aalborgs generalforsamling. Kontingentet omfatter også det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark. Det økonomiske grundlag for foreningen er i øvrigt donationer fra private, foreninger, virksomheder og fonde. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark (jvf. 3) og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver. Gaver der ønskes indberettet til skattevæsenet sendes via Kamillus Aalborg Ændringer i 6 Bestyrelse: Tilføjelse til gl. vedtægter: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Der skal dog afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året. - Frivilligkoordinator deltager i bestyrelsens møder. Ændringer i 7 Bestyrelsens forpligtelser: Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen iværksætter eventuelle vedtagelser på generalforsamlingen, og tager i øvrigt selv initiativ til fremme af foreningens formål. 4

5 Ændringer i 8 Tegningsregler: Det er alene Kamillus Hjørring, som hæfter for foreningens forpligtelser. Bestyrelsen skal anvende foreningens navn ved indgåelse af aftaler m.m. med tredjemand. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Tidligere 9 er ændret til 11 i de nye vedtægter Ny 9 Registrering: Kamillus Hjørring er registreret hos Told og Skat under branche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål CVR-nr Lovområde Anden, ikke registreringspligtige aktiviteter. Tidligere 10 er ændret til 13 i de nye vedtægter Ny 10 Samarbejde med andre lokale Kamillus foreninger: Der etableres et Fælles Samråd mellem repræsentanter fra Kamillus Hjørring og for alle lokale Kamillus foreninger. Der afholdes mindst et årligt møde i det Fælles Samråd. Dagsordenen for møderne i samrådet udarbejdes af formanden for Kamillus Aalborg i samarbejde med formændene for lokalforeningerne. Der kan indgås konkrete samarbejdsaftaler med en eller flere af de øvrige Kamillus foreninger om løsning af forskellige opgaver. Ny 11 (tidl. 9) Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, med henblik på gennemgang og påtegning hos eksamineret revisor. Det reviderede Årsregnskab offentliggøres ved generalforsamlingen. Ny 12 (tidl. 10) Vedtægtsændringer: Ingen ændringer. Ny 13 (tidl. 10) Opløsning af foreningen: Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelsen af foreningens ophør forudsætter, at 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen. Forud for hver af de to generalforsamlinger skal alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt orienteres om den foreslåede opløsning af foreningen. Ved foreningens ophør skal dens nettoformue, efter indfrielse af eventuel gæld til kreditorer m.m. efter bestyrelsens beslutning tilfalde Kamillus Aalborg eller en forening eller institution i Hjørring kommune, med et formål, der er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i 2. Nettoformuen kan også helt eller delvist doneres til Hospice Forum Danmark eller en anden her i landet eller i et andet EU/EØS-land bestående forening med alment velgørende hospiceformål. De ovennævnte vedtægtsændringer blev derefter enstemmigt vedtaget af den ordinære generalforsamling. 8. Eventuelt Næstformand Bjarne Hougaard tog ordet for at sende en varm hilsen og en stor tak til alle de frivillige i Kamillus Hjørring for deres arbejdsindsats og store engagement. Derefter indkaldte formanden Erik Schou til 5

6 Ekstraordinær Generalforsamling der var varslet sammen med den ordinære generalforsamling (jvf. ovenstående referat). Der var kun ét punkt på dagsordenen: Vedtagelse af de nye vedtægter: Ændringerne af vedtægter, der var blevet godkendt under punkt 7 på den ordinære generalforsamling d.d., blev fremlagt og vedtaget. Derefter lukkede dirigent Kjeld Bjerg den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden Efter generalforsamling bad bestyrelsesmedlem Inge Reenberg om ordet. Til stede ved ceremonien var advokat Arne Bjerrum og tidl. politimester Per Klingenberg. Sammen med Inge Reenberg præsenterede de Skipper Clement Sværdet med disse ord: I 1966 blev dette sværd, Skipper Clement Sværdet, skænket til Hjørring By af købmand Mogens Carstens. Sværdet er tegnet af kunstneren Bent Schneevoigt og smedet af smedemester Orla Nielsen. Med sværdet følger denne statut: Dette sværd er det sværd, hvormed der skal slås et slag for Hjørring. Det må aldrig hvile, men skal stedse vandre fra hånd til hånd. Det skal være med, når og hvor, der foregår noget i vor by - Altid og kun hos den borger, der i ord og handling er med til at fremme og stadfæste Hjørrings ry. Siden 1968 har Hjørring Fondens bestyrelse udvalgt de personer, hvis indsats i og for byen gør dem værdige til at blive hædret med sværdet. Jeg vil gerne bede Erik Schou komme herop. For er der nogen der i ord og handling har fremmet og fortsat fremmer Hjørrings ry, er det dig. Kære Erik I dag er det Kamillus og Hospicetanken vi er sammen om, men du er og har gennem mange år været et stort aktiv for Hjørring i mange virkefelter. Du er en igangsætter, du er også en ihærdig drivkraft, du er en troværdig ordfører, en leder der kan få ting til at gro og du kan uddelegere og dermed også få andre til at blomstre. Erik Schou, du besidder de fornemmeste lederegenskaber, du forstår at skabe venner, du er et godt menneske, der vil det bedste for dine medmennesker, og du gør aktivt dit ypperste, for det du tror på. Du er nu pensioneret men har været meget aktiv indenfor dit felt undervisning, du har skrevet en del og fik bl.a. i 1995 årets undervisningsmiddelpris fra Undervisningsministeriet. Igennem 20 år har du været formand for menighedsrådet ved den katolske kirke i regionen med kirker i Ålborg, Thisted, Frederikshavn og Hjørring. Du var bygherre på den Katolske kirke i Hjørring og har via kirken en stor berøringsflade med vietnameserne i Hjørring. 6

7 At drage omsorg for andre mennesker er en ledetråd i dit liv, og arbejdet med hospicetanken er blevet en stor del af dit liv. Du var initiativtager og formand for arbejdsgruppen for hospice på KammillianerGården, Der blev hospice i 1999, og du har siden været en aktiv formand for bestyrelsen. Du har lagt stor energi i at få etableret et hospice, nu også her i Vendsyssel. Du har været initiativtager til at få oprettet støtteforeningerne Kamillus først i Ålborg, siden vores afd. her i Hjørring og derefter i Brønderslev og Frederikshavn. Kamillus er her i Nordjylland synonym for frivilligt arbejde til gavn for uhelbredeligt syge og døende mennesker på hospice eller i hjemmet. At få etableret disse støtteforeninger, og få dem til at virke i det daglige til gavn og glæde for rigtig mange medborgere i deres sidste tid, kræver et langt sejt træk og en vedvarende energi og kvaliteter som dine. Med et hospice KamillianerGaarden i Ålborg og et Hospice Vendsyssel i Frederikshavn og med i dag 140 Kamillus frivillige i regionen har vores område fået et kvalitetsløft indenfor lindrende omsorg, og du har sat Hjørring på landkortet. Vi er sikre på, at du er en meget værdig person til at modtage Skipper Clement Sværdet, og at det vil befinde sig godt en tid hjemme i din og Carlas stue, så vi vil bede dig knæle her og blive slået til Ridder. Herefter blev der overrakt en bog til Erik Schou med ordene: Denne bog er sværdets følgesvend. Den skal fortælle om, hvem der hædres - hvorfor og hvornår. De beskrevne blade er således fortid og hver blank side spændende fremtid. Et diplom udfærdiget af Mogens Bohøj og en kopi af sværdet får du i sølv til at bære i dit knaphul. På sværdet kommer der en sølvplade, hvor der står: Virke for Hospice og Kamillus. Sværdet er lavet i en lille kopi af guldsmed Visholm, og det kan pryde din revers. Herefter takkede Erik Schou for æren og bemærkede, at da han gik på pension, havde der ikke været behov for at søge ny græsgange. De var blevet ham foræret

8 Herefter prresenterede formanden: Afdelingsleder for forskning og udvikling, Kirsten Justesen, KamillianerGaarden i Aalborg, der holdt foredrag over emnet Udvikling - jamen er det ikke godt nok som det er? Kirsten Justesen fortalte lidt om sin baggrund for den stilling, som hun i dag beklreder pi hospice i Aalborg. Foredraget var meget sprendende, og vi kom langt omkring. Her refereres der kun nogle fe af de emner, Kirsten Justesen kom ind p6. For eksempel fortalte Kirsten, at man i Nordjylland i dag har 2 hospice, som fungerer godt sammen med de palliative teams. Derudover er der Kamillus og at de alle 3 udgar en stor og strerk enhed. Kirsten Justesen har vreret en del rundt i landet og besogt mange forskellige hospices og foreninger, og efter hendes mening er samarbejdet i Nordjylland det bedste i landet. Endvidere fortalte Kirsten, at der er meget indenfor den lindrende behandling, der ikke er forsket i, og at der er vanskeligt at udfore forskning. Hun fortalte, at der findes megen erfarings viden (evidens), men at der ogsi er mange myter, som hun gav eksempler p6. Krreftgiden er ikke lost, men der er visse symptomer, som man i dag ved kan fore til krreft. Hun nrevnte ogsi, at smertebehandlingen skal vrere nok fra begyndelsen, idet det hjelper i det lange lab, og at smertestillende palliativ medicin er undersogt og anerkendt i Sundhedsvresenet. Der er foretaget mange, mange undersogelser som viser, at de plnorende har det rigtigt dirligt. Men at det er et omride, der er rigtigt svart at forske i. Der er i det hele taget smit med forskning pi hospiceomridet. Her i Nordjylland har kun Karen Marie Dalgaard forskningsresultater. Man har pi landsplan oprettet en database, der m8ske kan fsre til nogle resultater, men man ma vente og se, hvad det kan fore til. Dette er blot nogle f6, af de mange emner Kirsten Justesen var omkring. Efter foredraget blev der stillet sporgsmil, hvor emnet evidens og bevisforelse blev rsrt. Efter et sprendende og indsigtsfuldt foredrag takkede formanden Kirsten Justesen og overrakte en nyffig gave. Referent: Birte Worsoe, sekretrer Lonstrup, den 20. marts Godkendt den 20.mar1s 2011 ;L So{tuP,4- (Formand) Dirigent)

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere