Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring"

Transkript

1 Tidspunkt: 16. marts 2011 kl Sted: Sognegården, Torvet 4, Hjørring Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Schou, Bjarne Hougaard, Claus Foged, Niels Helver, Inger Espersen, Birthe Andersen, Inge Reenberg, Birte Worsøe, suppleant Jens Holt Andersen, frivillig koordinator Inger Larsen, arkitekt Kjeld Bjerg samt ca. 20 frivillige og medlemmer. Fraværende: Suppleant Jonna Petersen Formand Erik Schou bød velkommen og gennemgik aftenens program, som bestod af ordinær generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling samt foredrag af afdelingsleder af forskning og udvikling på KamillianerGaarden i Aalborg, Kirsten Justesen. Derefter gik man over til Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Arkitekt Kjeld Bjerg blev foreslået og valgt. Kjeld Bjerg konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Kamillus Nyt nr , udsendt i december måned 2010 samt på Kamillus Hjørrings hjemmeside d. 14/ Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens beretning a) Formanden berettede, at han er glad for, at der i Kamillus Hjørrings bestyrelse er et godt samarbejde med stor enighed. Det er vigtigt, at der er balance mellem det professionelle overblik og empati, når vi som gæster i den syges hjem er velforberedte, så den syge, de pårørende og den besøgende frivillige oplever mødet som en god håndsrækning i den svær tid. Den erfaring har de frivillige i dag. Det er ligeledes vigtigt, at der eksisterer et godt og tillidsfuldt samarbejde med de faggrupper, Kamillus har kontakt med f.eks. palliationssygeplejersker, personale på plejehjem etc. Formanden rettede en stor tak til koordinator Inger Larsen, for det store arbejde og den store støtte, som hun giver til Kamillus. Anerkendelse er vigtig og viser sig igennem donationer fra lokale humanitære organisationer. Medlemskontingentet går så som bekendt til fælles udgifter f. eks. fælles uddannelsesdage til de frivillige i alle foreningerne, Kamillus Nyt og Hospice Forum Danmark. På den baggrund modtog formanden med taknemmelighed meget velkomne donationer fra henholdsvis Lions klub på kr ,- og fra Loge nr. 40 i Odd Fellow Ingeborgs Spagers jubilæumsfond - på kr. 1

2 25.000,-. Dernæst bemærkede formanden, at Hjørring Kommune i indeværende finansår har skønnet, at Kamillus Hjørring var værdige til en pulje på kr , til den fortsatte drift. Formanden understregede betydningen af koordinatorens arbejde og udtrykte dette ved at give ordet til koordinatoren. b) Frivillig koordinator Inger Larsen berettede, at det igen har været et rigtig godt år for Besøgstjenesten med endnu flere opgaver end de tidligere år. De fleste besøg handlede om at aflaste pårørende i familiens eget hjem. Der har også været besøg på 11 af kommunens plejehjem og ældrecentre i det forløbne år. Her drejede det sig om at våge hos døende, og der har altid efterfølgende været positiv respons fra familier og professionelle. Først i maj måned underviste sygeplejerske Mette Albæk fra KamillianerGårdens Hospice nye frivillige. Mette fortalte om kognitive forandringer hos patienter med hjernetumor. Midt i maj måned holdt koordinatoren møde med de 4 vejledere i palliation i hjemmeplejen i Hjørring kommune. Der afholdtes gruppemøde i juni måned, hvor ledende sygeplejerske i Det palliative team i Aalborg - Karen Marie Dalgård underviste. Karen Marie talte bl. a. om, hvor vigtigt det er at respektere familiens valg og om åben opmærksomhed, rummelighed og ydmyghed. Sidst i august måned var der igen gruppemøde. Denne gang med sognepræst Lise Munk Petersen fra Tolne. Emnet den dag var: Når Børn Mister. Et emne som Lise har arbejdet med under en studieorlov. Den 4. november blev der afholdt et eftermiddagsmøde, hvor Tove Nielsen fra Næstved holdt foredraget: Livet er en gave - og en opgave. Her deltog ca. 50 tilhørere. Ved gruppemødet sidst i januar måned i år var det besøg af sygeplejerske Mette Færch fra Hospice Vendsyssel. Mette fortalte om arbejdet på hospice, om omsorgen for både patient og familie - et dejligt møde med en ung, varm og meget positiv sygeplejerske. Koordinatoren har i årets løb afholdt flere evalueringer med grupper af frivillige efter afsluttet besøgsforløb. Desuden har Inger Larsen i årets løb deltaget i koordinatormøder sammen med koordinatorerne for de frivillige i Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Senest er der tilrettelagt et seminar for de frivillige, der afholdes den 26. marts i år i Frederikshavn. Inger Larsen fortalte, at hun har deltaget i bestyrelsesmøderne i Kamillus og takkede for et rigtig godt samarbejde og for bestyrelsens store opbakning til sit arbejde. Til slut sendte Inger Larsen en stor tak til alle frivillige med ordene: Det er ganske enestående hvad I tilbyder, når jeg kalder på jer! Formandens og koordinatorens beretninger blev godkendt. 2

3 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Kasserer Claus Foged fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for "Der var en enkelt bemærkning fra revisorerne om en annoncering, der var blevet betalt 2 gange. Beløbet er tilbagebetalt den 17/1-2011, og regnskabet er dermed bragt i orden inden generalforsamlingen.". Kassebeholdning er p.t. på kr ,50 mod kr ,89 ved regnskabsafslutningen i Der har i 2010 været indtægter på kr ,54 og udgifter på kr ,93, og med den ny kassebeholdning på kr ,50 og med de i formandens beretning omtalte nye donationer, ser fremtiden lys ud for foreningen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, men formanden ytrede, at bestyrelsen har vedtaget, at man ikke skal bede om støtte, når der er penge nok til de løbende udgifter. Der skal ikke samles til huse, men man skal afvægte balancen mellem indtægter og udgifter. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder med kontingentforslag Budgettet 2011: Der er budgetteret med en indtægt på kr ,- og en udgift på kr ,-. Kassereren bemærkede, at man vil nå de budgetterede indtægter især på grund af den store donation fra Odd Fellow den 12/ Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet fortsætter uændret. - Godkendt. Formanden forklarede, at kontingentet går til Aalborg, hvor de fælles udgifter for Kamillus foreningerne (uddannelse af de frivillige, omkostningerne ved udgivelsen af Kamillus Nyt og m.m.) bliver betalt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter Formanden gennemgik bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der er udpeget af de forskellige organisationer: Erik Schou, udpeget af KamilianerGården i Aalborg Bjarne Hougaard, udpeget som repræsentant for Folkekirken i områdets Provsti Claus Foged, udpeget af Kræftens Bekæmpelse i Hjørring Kommune Yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år af generalforsamlingen: Inge Reenberg, Birthe Andersen, Inger Espersen, Niels Helver, Birte Worsøe Nielsen Alle var villige til genvalg, og da der ikke fremkom andre forslag til kandidater, blev genvalg af bestyrelsen godkendt. Af de 2 suppleanter blev Jens Holt Andersen genvalgt, mens Jonna Petersen ikke ønskede genvalg. Ny suppleant Bodil Skotte blev foreslået og valgt. 6. Valg af to revisorer og en suppleant Som revisorer modtog Troels Bidstrup Hansen og Kjeld Bjerg samt suppleant Inger Leth genvalg, hvilket blev godkendt. 3

4 7. Indkomne forslag Næstformanden Bjarne Hougaard fremlagde forslag om justering af foreningens vedtægter og gennemgik vedtægterne samt påpegede følgende ændringer: Ændringer i 2 - Foreningens formål: Kamillus Hjørring er en forening med et humanitært formål. Formålet er: - at tilbyde medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende igennem frivillige besøgsvenner. Besøgstjenesten samarbejder med Kamillus Aalborg, KamillianerGaardens Hospice og De Palliative Teams i Region Nordjylland, palliationssygeplejerskerne på sygehusene i Region Nordjylland samt øvrige samarbejdspartnere, som foreningen finder relevante. - at samarbejde med lokale Kamillus foreninger i Region Nordjylland - at støtte KamillianerGårdens Hospice og Hospice Vendsyssel, og den palliative indsats i Region Nordjylland - at støtte den løbende uddannelse af de frivillige i Kamillus Hjørring i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger - at støtte, inspirere og uddanne frivilligkoordinatorerne - at udgive et medlemsblad eller nyhedsbrev i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger mindst to gange årligt. Ændringer i 3 Medlemskab: Som medlem optages enhver, der støtter Kamillus Hjørrings formål. Virksomheder, institutioner, fagorganisationer og lignende kan optages som medlemmer efter nærmere aftale med bestyrelsen. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark, og medlemskab af Kamillus Hjørring indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter. Borgere i Hjørring kommune, der tegner medlemskab i Kamillus Aalborg, er automatisk medlem af Kamillus Hjørring. Ændringer i 4 - Økonomi: Medlemskontingentet betales til og fastsættes af Kamillus Aalborg, efter samråd med Kamillus i de øvrige kommuner. Kontingentet dækker udgifter til det fælles medlemsblad, til kurser og arrangementer og andre fælles udgifter. Kamillus Hjørring kan desuden opkræve et lokalt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent fra virksomheder, institutioner, fagorganisationer og lignende tilfalder fuldt ud Kamillus Hjørring. Forslag til det årlige kontingent til Kamillus Aalborg skal inden generalforsamlingen aftales i det i 10 nævnte Fælles Samråd. Kontingentet fastsættes endeligt på Kamillus Aalborgs generalforsamling. Kontingentet omfatter også det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark. Det økonomiske grundlag for foreningen er i øvrigt donationer fra private, foreninger, virksomheder og fonde. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark (jvf. 3) og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver. Gaver der ønskes indberettet til skattevæsenet sendes via Kamillus Aalborg Ændringer i 6 Bestyrelse: Tilføjelse til gl. vedtægter: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Der skal dog afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året. - Frivilligkoordinator deltager i bestyrelsens møder. Ændringer i 7 Bestyrelsens forpligtelser: Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen iværksætter eventuelle vedtagelser på generalforsamlingen, og tager i øvrigt selv initiativ til fremme af foreningens formål. 4

5 Ændringer i 8 Tegningsregler: Det er alene Kamillus Hjørring, som hæfter for foreningens forpligtelser. Bestyrelsen skal anvende foreningens navn ved indgåelse af aftaler m.m. med tredjemand. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Tidligere 9 er ændret til 11 i de nye vedtægter Ny 9 Registrering: Kamillus Hjørring er registreret hos Told og Skat under branche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål CVR-nr Lovområde Anden, ikke registreringspligtige aktiviteter. Tidligere 10 er ændret til 13 i de nye vedtægter Ny 10 Samarbejde med andre lokale Kamillus foreninger: Der etableres et Fælles Samråd mellem repræsentanter fra Kamillus Hjørring og for alle lokale Kamillus foreninger. Der afholdes mindst et årligt møde i det Fælles Samråd. Dagsordenen for møderne i samrådet udarbejdes af formanden for Kamillus Aalborg i samarbejde med formændene for lokalforeningerne. Der kan indgås konkrete samarbejdsaftaler med en eller flere af de øvrige Kamillus foreninger om løsning af forskellige opgaver. Ny 11 (tidl. 9) Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, med henblik på gennemgang og påtegning hos eksamineret revisor. Det reviderede Årsregnskab offentliggøres ved generalforsamlingen. Ny 12 (tidl. 10) Vedtægtsændringer: Ingen ændringer. Ny 13 (tidl. 10) Opløsning af foreningen: Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelsen af foreningens ophør forudsætter, at 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen. Forud for hver af de to generalforsamlinger skal alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt orienteres om den foreslåede opløsning af foreningen. Ved foreningens ophør skal dens nettoformue, efter indfrielse af eventuel gæld til kreditorer m.m. efter bestyrelsens beslutning tilfalde Kamillus Aalborg eller en forening eller institution i Hjørring kommune, med et formål, der er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i 2. Nettoformuen kan også helt eller delvist doneres til Hospice Forum Danmark eller en anden her i landet eller i et andet EU/EØS-land bestående forening med alment velgørende hospiceformål. De ovennævnte vedtægtsændringer blev derefter enstemmigt vedtaget af den ordinære generalforsamling. 8. Eventuelt Næstformand Bjarne Hougaard tog ordet for at sende en varm hilsen og en stor tak til alle de frivillige i Kamillus Hjørring for deres arbejdsindsats og store engagement. Derefter indkaldte formanden Erik Schou til 5

6 Ekstraordinær Generalforsamling der var varslet sammen med den ordinære generalforsamling (jvf. ovenstående referat). Der var kun ét punkt på dagsordenen: Vedtagelse af de nye vedtægter: Ændringerne af vedtægter, der var blevet godkendt under punkt 7 på den ordinære generalforsamling d.d., blev fremlagt og vedtaget. Derefter lukkede dirigent Kjeld Bjerg den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden Efter generalforsamling bad bestyrelsesmedlem Inge Reenberg om ordet. Til stede ved ceremonien var advokat Arne Bjerrum og tidl. politimester Per Klingenberg. Sammen med Inge Reenberg præsenterede de Skipper Clement Sværdet med disse ord: I 1966 blev dette sværd, Skipper Clement Sværdet, skænket til Hjørring By af købmand Mogens Carstens. Sværdet er tegnet af kunstneren Bent Schneevoigt og smedet af smedemester Orla Nielsen. Med sværdet følger denne statut: Dette sværd er det sværd, hvormed der skal slås et slag for Hjørring. Det må aldrig hvile, men skal stedse vandre fra hånd til hånd. Det skal være med, når og hvor, der foregår noget i vor by - Altid og kun hos den borger, der i ord og handling er med til at fremme og stadfæste Hjørrings ry. Siden 1968 har Hjørring Fondens bestyrelse udvalgt de personer, hvis indsats i og for byen gør dem værdige til at blive hædret med sværdet. Jeg vil gerne bede Erik Schou komme herop. For er der nogen der i ord og handling har fremmet og fortsat fremmer Hjørrings ry, er det dig. Kære Erik I dag er det Kamillus og Hospicetanken vi er sammen om, men du er og har gennem mange år været et stort aktiv for Hjørring i mange virkefelter. Du er en igangsætter, du er også en ihærdig drivkraft, du er en troværdig ordfører, en leder der kan få ting til at gro og du kan uddelegere og dermed også få andre til at blomstre. Erik Schou, du besidder de fornemmeste lederegenskaber, du forstår at skabe venner, du er et godt menneske, der vil det bedste for dine medmennesker, og du gør aktivt dit ypperste, for det du tror på. Du er nu pensioneret men har været meget aktiv indenfor dit felt undervisning, du har skrevet en del og fik bl.a. i 1995 årets undervisningsmiddelpris fra Undervisningsministeriet. Igennem 20 år har du været formand for menighedsrådet ved den katolske kirke i regionen med kirker i Ålborg, Thisted, Frederikshavn og Hjørring. Du var bygherre på den Katolske kirke i Hjørring og har via kirken en stor berøringsflade med vietnameserne i Hjørring. 6

7 At drage omsorg for andre mennesker er en ledetråd i dit liv, og arbejdet med hospicetanken er blevet en stor del af dit liv. Du var initiativtager og formand for arbejdsgruppen for hospice på KammillianerGården, Der blev hospice i 1999, og du har siden været en aktiv formand for bestyrelsen. Du har lagt stor energi i at få etableret et hospice, nu også her i Vendsyssel. Du har været initiativtager til at få oprettet støtteforeningerne Kamillus først i Ålborg, siden vores afd. her i Hjørring og derefter i Brønderslev og Frederikshavn. Kamillus er her i Nordjylland synonym for frivilligt arbejde til gavn for uhelbredeligt syge og døende mennesker på hospice eller i hjemmet. At få etableret disse støtteforeninger, og få dem til at virke i det daglige til gavn og glæde for rigtig mange medborgere i deres sidste tid, kræver et langt sejt træk og en vedvarende energi og kvaliteter som dine. Med et hospice KamillianerGaarden i Ålborg og et Hospice Vendsyssel i Frederikshavn og med i dag 140 Kamillus frivillige i regionen har vores område fået et kvalitetsløft indenfor lindrende omsorg, og du har sat Hjørring på landkortet. Vi er sikre på, at du er en meget værdig person til at modtage Skipper Clement Sværdet, og at det vil befinde sig godt en tid hjemme i din og Carlas stue, så vi vil bede dig knæle her og blive slået til Ridder. Herefter blev der overrakt en bog til Erik Schou med ordene: Denne bog er sværdets følgesvend. Den skal fortælle om, hvem der hædres - hvorfor og hvornår. De beskrevne blade er således fortid og hver blank side spændende fremtid. Et diplom udfærdiget af Mogens Bohøj og en kopi af sværdet får du i sølv til at bære i dit knaphul. På sværdet kommer der en sølvplade, hvor der står: Virke for Hospice og Kamillus. Sværdet er lavet i en lille kopi af guldsmed Visholm, og det kan pryde din revers. Herefter takkede Erik Schou for æren og bemærkede, at da han gik på pension, havde der ikke været behov for at søge ny græsgange. De var blevet ham foræret

8 Herefter prresenterede formanden: Afdelingsleder for forskning og udvikling, Kirsten Justesen, KamillianerGaarden i Aalborg, der holdt foredrag over emnet Udvikling - jamen er det ikke godt nok som det er? Kirsten Justesen fortalte lidt om sin baggrund for den stilling, som hun i dag beklreder pi hospice i Aalborg. Foredraget var meget sprendende, og vi kom langt omkring. Her refereres der kun nogle fe af de emner, Kirsten Justesen kom ind p6. For eksempel fortalte Kirsten, at man i Nordjylland i dag har 2 hospice, som fungerer godt sammen med de palliative teams. Derudover er der Kamillus og at de alle 3 udgar en stor og strerk enhed. Kirsten Justesen har vreret en del rundt i landet og besogt mange forskellige hospices og foreninger, og efter hendes mening er samarbejdet i Nordjylland det bedste i landet. Endvidere fortalte Kirsten, at der er meget indenfor den lindrende behandling, der ikke er forsket i, og at der er vanskeligt at udfore forskning. Hun fortalte, at der findes megen erfarings viden (evidens), men at der ogsi er mange myter, som hun gav eksempler p6. Krreftgiden er ikke lost, men der er visse symptomer, som man i dag ved kan fore til krreft. Hun nrevnte ogsi, at smertebehandlingen skal vrere nok fra begyndelsen, idet det hjelper i det lange lab, og at smertestillende palliativ medicin er undersogt og anerkendt i Sundhedsvresenet. Der er foretaget mange, mange undersogelser som viser, at de plnorende har det rigtigt dirligt. Men at det er et omride, der er rigtigt svart at forske i. Der er i det hele taget smit med forskning pi hospiceomridet. Her i Nordjylland har kun Karen Marie Dalgaard forskningsresultater. Man har pi landsplan oprettet en database, der m8ske kan fsre til nogle resultater, men man ma vente og se, hvad det kan fore til. Dette er blot nogle f6, af de mange emner Kirsten Justesen var omkring. Efter foredraget blev der stillet sporgsmil, hvor emnet evidens og bevisforelse blev rsrt. Efter et sprendende og indsigtsfuldt foredrag takkede formanden Kirsten Justesen og overrakte en nyffig gave. Referent: Birte Worsoe, sekretrer Lonstrup, den 20. marts Godkendt den 20.mar1s 2011 ;L So{tuP,4- (Formand) Dirigent)

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere