Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring"

Transkript

1 Tidspunkt: 16. marts 2011 kl Sted: Sognegården, Torvet 4, Hjørring Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Schou, Bjarne Hougaard, Claus Foged, Niels Helver, Inger Espersen, Birthe Andersen, Inge Reenberg, Birte Worsøe, suppleant Jens Holt Andersen, frivillig koordinator Inger Larsen, arkitekt Kjeld Bjerg samt ca. 20 frivillige og medlemmer. Fraværende: Suppleant Jonna Petersen Formand Erik Schou bød velkommen og gennemgik aftenens program, som bestod af ordinær generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling samt foredrag af afdelingsleder af forskning og udvikling på KamillianerGaarden i Aalborg, Kirsten Justesen. Derefter gik man over til Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Arkitekt Kjeld Bjerg blev foreslået og valgt. Kjeld Bjerg konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Kamillus Nyt nr , udsendt i december måned 2010 samt på Kamillus Hjørrings hjemmeside d. 14/ Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens beretning a) Formanden berettede, at han er glad for, at der i Kamillus Hjørrings bestyrelse er et godt samarbejde med stor enighed. Det er vigtigt, at der er balance mellem det professionelle overblik og empati, når vi som gæster i den syges hjem er velforberedte, så den syge, de pårørende og den besøgende frivillige oplever mødet som en god håndsrækning i den svær tid. Den erfaring har de frivillige i dag. Det er ligeledes vigtigt, at der eksisterer et godt og tillidsfuldt samarbejde med de faggrupper, Kamillus har kontakt med f.eks. palliationssygeplejersker, personale på plejehjem etc. Formanden rettede en stor tak til koordinator Inger Larsen, for det store arbejde og den store støtte, som hun giver til Kamillus. Anerkendelse er vigtig og viser sig igennem donationer fra lokale humanitære organisationer. Medlemskontingentet går så som bekendt til fælles udgifter f. eks. fælles uddannelsesdage til de frivillige i alle foreningerne, Kamillus Nyt og Hospice Forum Danmark. På den baggrund modtog formanden med taknemmelighed meget velkomne donationer fra henholdsvis Lions klub på kr ,- og fra Loge nr. 40 i Odd Fellow Ingeborgs Spagers jubilæumsfond - på kr. 1

2 25.000,-. Dernæst bemærkede formanden, at Hjørring Kommune i indeværende finansår har skønnet, at Kamillus Hjørring var værdige til en pulje på kr , til den fortsatte drift. Formanden understregede betydningen af koordinatorens arbejde og udtrykte dette ved at give ordet til koordinatoren. b) Frivillig koordinator Inger Larsen berettede, at det igen har været et rigtig godt år for Besøgstjenesten med endnu flere opgaver end de tidligere år. De fleste besøg handlede om at aflaste pårørende i familiens eget hjem. Der har også været besøg på 11 af kommunens plejehjem og ældrecentre i det forløbne år. Her drejede det sig om at våge hos døende, og der har altid efterfølgende været positiv respons fra familier og professionelle. Først i maj måned underviste sygeplejerske Mette Albæk fra KamillianerGårdens Hospice nye frivillige. Mette fortalte om kognitive forandringer hos patienter med hjernetumor. Midt i maj måned holdt koordinatoren møde med de 4 vejledere i palliation i hjemmeplejen i Hjørring kommune. Der afholdtes gruppemøde i juni måned, hvor ledende sygeplejerske i Det palliative team i Aalborg - Karen Marie Dalgård underviste. Karen Marie talte bl. a. om, hvor vigtigt det er at respektere familiens valg og om åben opmærksomhed, rummelighed og ydmyghed. Sidst i august måned var der igen gruppemøde. Denne gang med sognepræst Lise Munk Petersen fra Tolne. Emnet den dag var: Når Børn Mister. Et emne som Lise har arbejdet med under en studieorlov. Den 4. november blev der afholdt et eftermiddagsmøde, hvor Tove Nielsen fra Næstved holdt foredraget: Livet er en gave - og en opgave. Her deltog ca. 50 tilhørere. Ved gruppemødet sidst i januar måned i år var det besøg af sygeplejerske Mette Færch fra Hospice Vendsyssel. Mette fortalte om arbejdet på hospice, om omsorgen for både patient og familie - et dejligt møde med en ung, varm og meget positiv sygeplejerske. Koordinatoren har i årets løb afholdt flere evalueringer med grupper af frivillige efter afsluttet besøgsforløb. Desuden har Inger Larsen i årets løb deltaget i koordinatormøder sammen med koordinatorerne for de frivillige i Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Senest er der tilrettelagt et seminar for de frivillige, der afholdes den 26. marts i år i Frederikshavn. Inger Larsen fortalte, at hun har deltaget i bestyrelsesmøderne i Kamillus og takkede for et rigtig godt samarbejde og for bestyrelsens store opbakning til sit arbejde. Til slut sendte Inger Larsen en stor tak til alle frivillige med ordene: Det er ganske enestående hvad I tilbyder, når jeg kalder på jer! Formandens og koordinatorens beretninger blev godkendt. 2

3 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Kasserer Claus Foged fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for "Der var en enkelt bemærkning fra revisorerne om en annoncering, der var blevet betalt 2 gange. Beløbet er tilbagebetalt den 17/1-2011, og regnskabet er dermed bragt i orden inden generalforsamlingen.". Kassebeholdning er p.t. på kr ,50 mod kr ,89 ved regnskabsafslutningen i Der har i 2010 været indtægter på kr ,54 og udgifter på kr ,93, og med den ny kassebeholdning på kr ,50 og med de i formandens beretning omtalte nye donationer, ser fremtiden lys ud for foreningen. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, men formanden ytrede, at bestyrelsen har vedtaget, at man ikke skal bede om støtte, når der er penge nok til de løbende udgifter. Der skal ikke samles til huse, men man skal afvægte balancen mellem indtægter og udgifter. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder med kontingentforslag Budgettet 2011: Der er budgetteret med en indtægt på kr ,- og en udgift på kr ,-. Kassereren bemærkede, at man vil nå de budgetterede indtægter især på grund af den store donation fra Odd Fellow den 12/ Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet fortsætter uændret. - Godkendt. Formanden forklarede, at kontingentet går til Aalborg, hvor de fælles udgifter for Kamillus foreningerne (uddannelse af de frivillige, omkostningerne ved udgivelsen af Kamillus Nyt og m.m.) bliver betalt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter Formanden gennemgik bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der er udpeget af de forskellige organisationer: Erik Schou, udpeget af KamilianerGården i Aalborg Bjarne Hougaard, udpeget som repræsentant for Folkekirken i områdets Provsti Claus Foged, udpeget af Kræftens Bekæmpelse i Hjørring Kommune Yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1 år af generalforsamlingen: Inge Reenberg, Birthe Andersen, Inger Espersen, Niels Helver, Birte Worsøe Nielsen Alle var villige til genvalg, og da der ikke fremkom andre forslag til kandidater, blev genvalg af bestyrelsen godkendt. Af de 2 suppleanter blev Jens Holt Andersen genvalgt, mens Jonna Petersen ikke ønskede genvalg. Ny suppleant Bodil Skotte blev foreslået og valgt. 6. Valg af to revisorer og en suppleant Som revisorer modtog Troels Bidstrup Hansen og Kjeld Bjerg samt suppleant Inger Leth genvalg, hvilket blev godkendt. 3

4 7. Indkomne forslag Næstformanden Bjarne Hougaard fremlagde forslag om justering af foreningens vedtægter og gennemgik vedtægterne samt påpegede følgende ændringer: Ændringer i 2 - Foreningens formål: Kamillus Hjørring er en forening med et humanitært formål. Formålet er: - at tilbyde medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende igennem frivillige besøgsvenner. Besøgstjenesten samarbejder med Kamillus Aalborg, KamillianerGaardens Hospice og De Palliative Teams i Region Nordjylland, palliationssygeplejerskerne på sygehusene i Region Nordjylland samt øvrige samarbejdspartnere, som foreningen finder relevante. - at samarbejde med lokale Kamillus foreninger i Region Nordjylland - at støtte KamillianerGårdens Hospice og Hospice Vendsyssel, og den palliative indsats i Region Nordjylland - at støtte den løbende uddannelse af de frivillige i Kamillus Hjørring i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger - at støtte, inspirere og uddanne frivilligkoordinatorerne - at udgive et medlemsblad eller nyhedsbrev i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger mindst to gange årligt. Ændringer i 3 Medlemskab: Som medlem optages enhver, der støtter Kamillus Hjørrings formål. Virksomheder, institutioner, fagorganisationer og lignende kan optages som medlemmer efter nærmere aftale med bestyrelsen. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark, og medlemskab af Kamillus Hjørring indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter. Borgere i Hjørring kommune, der tegner medlemskab i Kamillus Aalborg, er automatisk medlem af Kamillus Hjørring. Ændringer i 4 - Økonomi: Medlemskontingentet betales til og fastsættes af Kamillus Aalborg, efter samråd med Kamillus i de øvrige kommuner. Kontingentet dækker udgifter til det fælles medlemsblad, til kurser og arrangementer og andre fælles udgifter. Kamillus Hjørring kan desuden opkræve et lokalt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent fra virksomheder, institutioner, fagorganisationer og lignende tilfalder fuldt ud Kamillus Hjørring. Forslag til det årlige kontingent til Kamillus Aalborg skal inden generalforsamlingen aftales i det i 10 nævnte Fælles Samråd. Kontingentet fastsættes endeligt på Kamillus Aalborgs generalforsamling. Kontingentet omfatter også det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark. Det økonomiske grundlag for foreningen er i øvrigt donationer fra private, foreninger, virksomheder og fonde. Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark (jvf. 3) og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver. Gaver der ønskes indberettet til skattevæsenet sendes via Kamillus Aalborg Ændringer i 6 Bestyrelse: Tilføjelse til gl. vedtægter: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Der skal dog afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året. - Frivilligkoordinator deltager i bestyrelsens møder. Ændringer i 7 Bestyrelsens forpligtelser: Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen iværksætter eventuelle vedtagelser på generalforsamlingen, og tager i øvrigt selv initiativ til fremme af foreningens formål. 4

5 Ændringer i 8 Tegningsregler: Det er alene Kamillus Hjørring, som hæfter for foreningens forpligtelser. Bestyrelsen skal anvende foreningens navn ved indgåelse af aftaler m.m. med tredjemand. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Tidligere 9 er ændret til 11 i de nye vedtægter Ny 9 Registrering: Kamillus Hjørring er registreret hos Told og Skat under branche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål CVR-nr Lovområde Anden, ikke registreringspligtige aktiviteter. Tidligere 10 er ændret til 13 i de nye vedtægter Ny 10 Samarbejde med andre lokale Kamillus foreninger: Der etableres et Fælles Samråd mellem repræsentanter fra Kamillus Hjørring og for alle lokale Kamillus foreninger. Der afholdes mindst et årligt møde i det Fælles Samråd. Dagsordenen for møderne i samrådet udarbejdes af formanden for Kamillus Aalborg i samarbejde med formændene for lokalforeningerne. Der kan indgås konkrete samarbejdsaftaler med en eller flere af de øvrige Kamillus foreninger om løsning af forskellige opgaver. Ny 11 (tidl. 9) Regnskab: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, med henblik på gennemgang og påtegning hos eksamineret revisor. Det reviderede Årsregnskab offentliggøres ved generalforsamlingen. Ny 12 (tidl. 10) Vedtægtsændringer: Ingen ændringer. Ny 13 (tidl. 10) Opløsning af foreningen: Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelsen af foreningens ophør forudsætter, at 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen. Forud for hver af de to generalforsamlinger skal alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt orienteres om den foreslåede opløsning af foreningen. Ved foreningens ophør skal dens nettoformue, efter indfrielse af eventuel gæld til kreditorer m.m. efter bestyrelsens beslutning tilfalde Kamillus Aalborg eller en forening eller institution i Hjørring kommune, med et formål, der er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i 2. Nettoformuen kan også helt eller delvist doneres til Hospice Forum Danmark eller en anden her i landet eller i et andet EU/EØS-land bestående forening med alment velgørende hospiceformål. De ovennævnte vedtægtsændringer blev derefter enstemmigt vedtaget af den ordinære generalforsamling. 8. Eventuelt Næstformand Bjarne Hougaard tog ordet for at sende en varm hilsen og en stor tak til alle de frivillige i Kamillus Hjørring for deres arbejdsindsats og store engagement. Derefter indkaldte formanden Erik Schou til 5

6 Ekstraordinær Generalforsamling der var varslet sammen med den ordinære generalforsamling (jvf. ovenstående referat). Der var kun ét punkt på dagsordenen: Vedtagelse af de nye vedtægter: Ændringerne af vedtægter, der var blevet godkendt under punkt 7 på den ordinære generalforsamling d.d., blev fremlagt og vedtaget. Derefter lukkede dirigent Kjeld Bjerg den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden Efter generalforsamling bad bestyrelsesmedlem Inge Reenberg om ordet. Til stede ved ceremonien var advokat Arne Bjerrum og tidl. politimester Per Klingenberg. Sammen med Inge Reenberg præsenterede de Skipper Clement Sværdet med disse ord: I 1966 blev dette sværd, Skipper Clement Sværdet, skænket til Hjørring By af købmand Mogens Carstens. Sværdet er tegnet af kunstneren Bent Schneevoigt og smedet af smedemester Orla Nielsen. Med sværdet følger denne statut: Dette sværd er det sværd, hvormed der skal slås et slag for Hjørring. Det må aldrig hvile, men skal stedse vandre fra hånd til hånd. Det skal være med, når og hvor, der foregår noget i vor by - Altid og kun hos den borger, der i ord og handling er med til at fremme og stadfæste Hjørrings ry. Siden 1968 har Hjørring Fondens bestyrelse udvalgt de personer, hvis indsats i og for byen gør dem værdige til at blive hædret med sværdet. Jeg vil gerne bede Erik Schou komme herop. For er der nogen der i ord og handling har fremmet og fortsat fremmer Hjørrings ry, er det dig. Kære Erik I dag er det Kamillus og Hospicetanken vi er sammen om, men du er og har gennem mange år været et stort aktiv for Hjørring i mange virkefelter. Du er en igangsætter, du er også en ihærdig drivkraft, du er en troværdig ordfører, en leder der kan få ting til at gro og du kan uddelegere og dermed også få andre til at blomstre. Erik Schou, du besidder de fornemmeste lederegenskaber, du forstår at skabe venner, du er et godt menneske, der vil det bedste for dine medmennesker, og du gør aktivt dit ypperste, for det du tror på. Du er nu pensioneret men har været meget aktiv indenfor dit felt undervisning, du har skrevet en del og fik bl.a. i 1995 årets undervisningsmiddelpris fra Undervisningsministeriet. Igennem 20 år har du været formand for menighedsrådet ved den katolske kirke i regionen med kirker i Ålborg, Thisted, Frederikshavn og Hjørring. Du var bygherre på den Katolske kirke i Hjørring og har via kirken en stor berøringsflade med vietnameserne i Hjørring. 6

7 At drage omsorg for andre mennesker er en ledetråd i dit liv, og arbejdet med hospicetanken er blevet en stor del af dit liv. Du var initiativtager og formand for arbejdsgruppen for hospice på KammillianerGården, Der blev hospice i 1999, og du har siden været en aktiv formand for bestyrelsen. Du har lagt stor energi i at få etableret et hospice, nu også her i Vendsyssel. Du har været initiativtager til at få oprettet støtteforeningerne Kamillus først i Ålborg, siden vores afd. her i Hjørring og derefter i Brønderslev og Frederikshavn. Kamillus er her i Nordjylland synonym for frivilligt arbejde til gavn for uhelbredeligt syge og døende mennesker på hospice eller i hjemmet. At få etableret disse støtteforeninger, og få dem til at virke i det daglige til gavn og glæde for rigtig mange medborgere i deres sidste tid, kræver et langt sejt træk og en vedvarende energi og kvaliteter som dine. Med et hospice KamillianerGaarden i Ålborg og et Hospice Vendsyssel i Frederikshavn og med i dag 140 Kamillus frivillige i regionen har vores område fået et kvalitetsløft indenfor lindrende omsorg, og du har sat Hjørring på landkortet. Vi er sikre på, at du er en meget værdig person til at modtage Skipper Clement Sværdet, og at det vil befinde sig godt en tid hjemme i din og Carlas stue, så vi vil bede dig knæle her og blive slået til Ridder. Herefter blev der overrakt en bog til Erik Schou med ordene: Denne bog er sværdets følgesvend. Den skal fortælle om, hvem der hædres - hvorfor og hvornår. De beskrevne blade er således fortid og hver blank side spændende fremtid. Et diplom udfærdiget af Mogens Bohøj og en kopi af sværdet får du i sølv til at bære i dit knaphul. På sværdet kommer der en sølvplade, hvor der står: Virke for Hospice og Kamillus. Sværdet er lavet i en lille kopi af guldsmed Visholm, og det kan pryde din revers. Herefter takkede Erik Schou for æren og bemærkede, at da han gik på pension, havde der ikke været behov for at søge ny græsgange. De var blevet ham foræret

8 Herefter prresenterede formanden: Afdelingsleder for forskning og udvikling, Kirsten Justesen, KamillianerGaarden i Aalborg, der holdt foredrag over emnet Udvikling - jamen er det ikke godt nok som det er? Kirsten Justesen fortalte lidt om sin baggrund for den stilling, som hun i dag beklreder pi hospice i Aalborg. Foredraget var meget sprendende, og vi kom langt omkring. Her refereres der kun nogle fe af de emner, Kirsten Justesen kom ind p6. For eksempel fortalte Kirsten, at man i Nordjylland i dag har 2 hospice, som fungerer godt sammen med de palliative teams. Derudover er der Kamillus og at de alle 3 udgar en stor og strerk enhed. Kirsten Justesen har vreret en del rundt i landet og besogt mange forskellige hospices og foreninger, og efter hendes mening er samarbejdet i Nordjylland det bedste i landet. Endvidere fortalte Kirsten, at der er meget indenfor den lindrende behandling, der ikke er forsket i, og at der er vanskeligt at udfore forskning. Hun fortalte, at der findes megen erfarings viden (evidens), men at der ogsi er mange myter, som hun gav eksempler p6. Krreftgiden er ikke lost, men der er visse symptomer, som man i dag ved kan fore til krreft. Hun nrevnte ogsi, at smertebehandlingen skal vrere nok fra begyndelsen, idet det hjelper i det lange lab, og at smertestillende palliativ medicin er undersogt og anerkendt i Sundhedsvresenet. Der er foretaget mange, mange undersogelser som viser, at de plnorende har det rigtigt dirligt. Men at det er et omride, der er rigtigt svart at forske i. Der er i det hele taget smit med forskning pi hospiceomridet. Her i Nordjylland har kun Karen Marie Dalgaard forskningsresultater. Man har pi landsplan oprettet en database, der m8ske kan fsre til nogle resultater, men man ma vente og se, hvad det kan fore til. Dette er blot nogle f6, af de mange emner Kirsten Justesen var omkring. Efter foredraget blev der stillet sporgsmil, hvor emnet evidens og bevisforelse blev rsrt. Efter et sprendende og indsigtsfuldt foredrag takkede formanden Kirsten Justesen og overrakte en nyffig gave. Referent: Birte Worsoe, sekretrer Lonstrup, den 20. marts Godkendt den 20.mar1s 2011 ;L So{tuP,4- (Formand) Dirigent)

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere