Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER Miljørapport: IKKE-TEKNISK RESUMÉ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER 2010. Miljørapport: IKKE-TEKNISK RESUMÉ. www.skive.dk"

Transkript

1 Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER 2010 Miljørapport: IKKE-TEKNISK RESUMÉ

2 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 BAGGRUND 1.1 Planlægning for projektet Beskrivelse af projektforslag Hovedproblemer og indhold af miljørapport...12 VURDERING 2.1 Påvirkning af landskabet Påvirkning ved naboer Påvirkning af natur og miljø Andre forhold...25 REDAKTION OG LAYOUT Sweco Architects A/S 2 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

3 Forord Nærværende dokument er et såkaldt ikke-teknisk resumé, der til sammenligning med den noget fyldigere miljørapport beskriver de væsentligste miljøkonsekvenser ved opstilling af vindmøller ved Bajlum/Vium i mere kortfattet og dermed tilgængelig form. Miljørapport kan hentes på hjemmesiden eller ved pensonlig henvendelse til kommunen. I hovedforslaget opstilles 5 nye 3 MW vindmøller med en totalhøjde på op til 131 meter. I det alternative forslag opstilles 4 nye 3 MW vindmøller med en totalhøjde på op til 131 meter. Projektforslaget kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse - Vurdering af Virkning på Miljøet - samt en Miljøvurdering (MV). Redegørelsen er udarbejdet af ansøgers konsulenter og koordineret af ansøger i samarbejde med Skive Kommune. Miljørapporten udgives af Skive Kommune, som herved står inde for oplysningerne i miljørapporten og står som ansvarlig for, at indholdet af redegørelsen lever op til de lovgivningsmæssige krav. Redegørelsen for projektets miljøkonsekvenser vil primært fokusere på påvirkninger af landskabelig og visuel art samt konsekvenser for naboer, med hensyn til støj og skyggekast fra vingerne. Desuden kan opstillingen af vindmøller have betydning i forhold til påvirkninger af natur og miljø. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

4 Sammenfatning Det tekniske anlæg For begge forslag er der tale om moderne vindmølletyper med tre vinger og med et slankt rørtårn. Møllerne vil være bemalet i en standard lys grå farve. For begge forslag skal alle vindmøller markeres med lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum 10 candela dette svarer til en 8 W pære - af hensyn til luftfartssikkerheden. Møllernes udseende og tilhørende anlæg medfører ikke i sig selv særlige gener eller risici. Krav til adgangsveje for specialtransporter og støj, særligt fra transport til og fra opsætningspladserne, kan dog forårsage mindre gener under opførelsesperioden. Hovedforslaget vil være i stand til at udnytte områdets vindkapacitet bedst og vil give en produktionsmæssig forøgelse på omkring 20 % sammenlignet med det alternative forslag. Påvirkning af landskabet Opstillingsområdet syd for Bajlum/ Vium ligger som et relativt stort, åbent landskabsrum, og er som sådan ganske velegnet til opstilling af nye, store vindmøller. Opstillingsområdet er præget af landbrug, tekniske- og infrastrukturelle anlæg, og opstillingen af nye møller harmonerer udmærket med de eksisterende strukturer, uanset at skalaen er anderledes. Opstillingsmønstret med henholdsvis 5 møller (hovedforslaget) og 4 møller (alternativet) på række vil fra de fleste steder i landskabet, hvor møllerne er synlige, fremstå med en gennemgående klar og entydig orden. Nogle steder vil der dog uundgåeligt, på grund af det store antal eksisterende møller spredt i landskabet, opstå et uklart visuelt samspil mellem eksisterende vindmøller og de nye Bajlum/Vium-møller. Der er sparsom beplantning i anlægsområdet, og fra stort set overalt i det åbne land vil møllerne være tydeligt synlige henover læhegn-, krat- og skovbeplantninger. Fra en del omgivende bebyggelser, som ligger omgivet af beplantning, kan udsynet mod mølleområdet dog være helt afskærmet, og de nye møller vil ikke være synlige fra en række af de nærmeste naboer. Fra udkanten af de omgivende landsbyer Roslev, Jebjerg, Oddense, Hjerk og Harre, som vender mod mølleområdet, og hvor der er frit udsyn, vil de nye møller have en markant synlighed. Derimod vil de fra langt de fleste områder længere inde i selve landsbyerne, for eksempel fra hovedgaderne, være skjulte af bebyggelse, beplantning og andre elementer i de nære omgivelser. Fra Hovedvej 26 vil de planlagte møller flere steder være markant synlige for vejtrafikken, først og fremmest øst for vejens forløb, når man passerer forbi mølleområdet omkring Bajlum/Vium. For den nordgående trafik, hvor Hovedvej 26 forløber direkte mod opstillingsområdet, vil møllerne være synlige forude fra rundkørslen ved Kåstrupvej og lige efter Næstild. For sydgående trafik ad Hovedvej 26 vil påvirkningen være størst lige efter Harre, hvor møllerne kan ses henover landskabet til venstre for vejen. Generelt vil de nye møller have en betydelig synlighed set fra Rute 591 (Viumvej), som løber tværs gennem møllerækken. Særligt fra nord vil møllerne være udbredte i hele synsfeltet, og vejens forløb gennem møllerækken vil have en markant visuel dominans for vejtrafikken. Fra syd, herunder også fra det nye tilslutningsanlæg til Hovedvej 26, vil møllerne ligeledes være synlige i hele synsfeltet, om end vejens snoede forløb og beplantning omkring bebyggelserne betyder, at der er en mindre markant visuel sammenhæng mellem vindmøller og vej. Lidt længere væk fra mølleområdet vil de nye møller fra mange steder i det åbne land have en væsentlig synlighed. Med deres størrelse vil møllerne have en væsentlig dominans i store dele af nærzonen og klart overgå alle andre landskabselementer, også de omkringliggende eksisterende vindmøller. I de fjernere dele af nærzonen og i mellemzonen vil de nye møller virke knapt så dominerende, og gennemgående vil møllerne stå harmonisk i landskabet som en samlet, ordnet gruppe. Opstillingen af vindmøller vil ikke have større betydning for den visuelle oplevelse set fra de fleste af mellemzonens større landsbyer som for eksempel Durup, Breum og Balling eller fra Skive, længere mod sydøst. Vest for mølleområdet skærer fjordlandskabet sig ind i det centrale Sal- 4 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

5 ling, og der åbnes op for lange udsigter mod de nye møller i Bajlum/Vium. Møllerne vil eksempelvis blive synlige fra sommerhusområderne ved Harre Nor, og det vurderes at møllerne trods afstanden kan have en betydelig påvirkning af landskabsoplevelsen fra en række punkter i området. Set fra større afstande i det omgivende Limfjordsområde vurderes møllernes landskabelige betydning generelt som lille eller helt ubetydelig. Den landskabeligt-visuelle forskel på de to projektforslag knytter sig til alternativets lidt mindre udbredelse når opstillingen ses fra siden. Den ekstra mølle i hovedforslaget giver en noget større visuel påvirkning af områderne umiddelbart nord for opstillingsområdet. Set fra visse steder i landskabet vil alternativet dermed give en lidt mindre visuel påvirkning. Begge opstillingsforslag fremstår klare og let opfattelige, men den ekstra mølle i hovedforslaget kan siges at tydeliggøre opstillingsmønsterets liniære forløb i forhold til alternativet og dermed bidrage til et klarere visuelt udtryk. Påvirkning ved naboer Vindmøllerne vil have en betydelig visuel påvirkning ved en række af de nærmeste naboer. For en del naboer omkring projektområdet vil det - i større eller mindre grad være muligt at se møllerne fra eller omkring ejendommen. Ved både hovedforslag og alternativ er de påbudte afstande til nærmeste vindmølle overholdt for alle nabobeboelser. Ifølge beregninger er kravene i støjbekendtgørelsen med støjdæmpende foranstaltninger - overholdt for de planlagte møller i begge projektforslag. I forhold til skyggekast fra roterende møllevinger, vil der for begge forslag ske større overskridelse af retningslinierne for skyggegener, ved op til 5-6 naboer. Kommunen vil derfor kræve reducerende foranstaltninger. Påvirkning af natur og miljø Projektet etableres i et område med almene drikkevandsinteresser, og i udkanten af indvindingsoplandet til Roslev vandværk, og vil blive gennemført på en sådan måde, at det ikke vil udgøre nogen trussel for grundvand eller drikkevandsindvinding. Projektet forventes ikke, eller kun perifert, at berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arter omfattet af internationale fredninger. Samlet vurderes der ikke at være væsentlige indvirkninger af projektet på hverken bevaringsstatus for arter, der indgår i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura områder) eller interesser knyttet til beskyttede arter (Bilag IV til Habitatdirektivet). Projektet vil ikke lægge beslag på, eller påvirke, fredede naturtyper (Naturbeskyttelseslovens 3), eller berøre bygge- eller beskyttelseslinier i området. Det kan ikke udelukkes, at der kan ske en mindre påvirkning af det lokale dyreliv i møllernes nærområde. Effekten forventes primært at være knyttet til anlægsfasen og være forbigående. Alternativet vil, som følge af sin 20 % mindre produktion, indebære en lidt mindre reduktion i udledningen af drivhusgasser og luftforurenende stoffer sammenlignet med hovedforslaget. Derudover vil der ikke være større forskelle rent miljømæssigt; forskellen i påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne i området vurderes at være ubetydelig. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

6 Baggrund Området ved Bajlum/Vium, hvor møllerne ønskes opstillet, er udpeget som nyt vindmølleområde i Skive Kommunes Temaplan for vindmøller 1.1 Planlægning for projektet På baggrund af en ansøgning fra Vattenfall Vindkraft A/S, besluttede Byrådet at igangsætte planlægningen for nye vindmøller ved Bajlum/Vium ved udsendelse af et debatoplæg i juni 2010 med et forslag om opstilling af op til 5 nye vindmøller med totalhøjder på op til 131 meter. På baggrund af den indledende høring er det herefter besluttet at gå videre med planlægningen for vindmøller ved Bajlum/Vium ved gennemførelse af miljøundersøgelser og udsendelse af denne VVM-redegørelse for projektet. Energipolitiske mål I maj 2010 vedtog Skive Byråd Klima & Energistrategi 2029 (Ref. /1.5/). Her fremgår det, at Skive Kommune har en vision om at blive CO2 neutral senest i Visionen bæres af en strategi opdelt i fem grundpiller; byggeri, bioenergi, vedvarende energi (VE); erhverv og kommunikation. Vindmøller er et af de væsentligste bidrag til grundpillen vedvarende energi (se nærmere i strategien på Vinden blæser kraftigt i Skive Kommune, og sammen med geotermisk varme er vindkraften suverænt den mest effektive energikilde til at gøre kommunen CO2 neutral. Vindmøllerne bliver større og mere effektive, og i den nuværende vindmølleplan er der udpeget områder til opstilling af nye vindmøller svarende til den mængde energi, som skal bruges i Skive Kommune. Strategien fastlægger desuden, at der skal bruges yderligere ca. 50 % mere vindmølleenergi for at opnå CO2 neutralitet. En del af dette bidrag må nødvendigvis komme fra havvindmøller, da der ikke er plads til så stort et antal møller på land. Planloven Planlægningen for vindmøller sker med udgangspunkt i planloven, som blandt andet stiller krav om en VVMredegørelse. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) fastsætter, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end 3 vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en VVM-redegørelse - Vurdering af Virkning på Miljøet. VVM-redegørelsen belyser projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for naboer, natur og landskab. Rapporten har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt at forbedre Byrådets beslutningsgrundlag, før det tager endelig stilling til projektet. VVM-redegørelsen skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedprojektet, men også forskellige alternativers konsekvenser skal undersøges og beskrives herunder et 0-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres. Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, beskrives. Kommune- og lokalplaner Vindmølleplanlægningen er efter 1. januar 2007 overgået fra de tidligere amter (Regionplanen) og blevet en del af kommunernes planlægningsopgaver (Kommuneplanen). Skive Kommunes Byråd vedtog i december 2009 Skive Kommuneplan Kommuneplanen er en sammenskrivning af regionplanen og kommuneplanerne for de 4 gamle kommuner. Området ved Bajlum/Vium, hvor møllerne ønskes opstillet, ligger indenfor et område udpeget til nye vindmøller i Temaplan for vindmøller , som blev vedtaget som Tillæg nr. 1 til den nye kommuneplan i december En opstilling af nye vindmøller kræver dog under alle omstændigheder, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da dette er påkrævet ved lov for alle VVM-pligtige anlæg. 6 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

7 dpunkter i Beskyttede VVM naturtyper - NÆRZONE 3 Motorbane 00 nkt Særlige beskyttelsesområder Beskyttede vandløb Afgrænsning af kystnærhedszone Sommerhusområder Åbeskyttelseslinier Museum/seværdighed /Vium Havn erg Campingplads Projektområdet ved Bajlum/Vium Rammeområde Vandrerhjem 1: forventes nedlagt Fugletårn Badestrand Golfbane 75 Udsigtspunkt Fotostandpunkter, møller synlige Standpunkter, møller ikke synlige Nærzonegrænse 4 km VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

8 Ved gennemførelse af projektforslaget skal der samtidig udarbejdes ny lokalplan for området. I hovedforslaget er en af møllerne placeret indenfor grunden Viumvej 20-22, hvor der allerede ligger en gældende lokalplan fra 1988 (Daka). Et nyt lokalplanforslag for vindmøller her vil være i strid med den eksisterende. Skive Kommune har intention om, at udarbejde en ny samlet lokalplan for området - omfattet af lokalplanområderne for lokalplan nr. 50 og nr. 90. I den ny lokalplan vil rammene blive ændret, således at der vil være overensstemmelse mellem området og vindmølleområdet. Lokalplanen for de nye vindmøller vil angive de præcise placeringer for de enkelte møller og indeholde bestemmelser for størrelse og udseende. Opførelsen af nye møller kan ikke påbegyndes, før lokalplanen er endelig vedtaget. 1.2 Beskrivelse af projektforslag Beskrivelse af projektforslag og 0-alternativ (inklusiv kort beskrivelse af det tekniske anlæg) Hovedforslaget I hovedforslaget opstilles 5 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 131 meter. Møllerne placeres på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 320 meter. Beskrivelsen af vindmøllerne i hovedforslaget tager udgangspunkt i et eksempel med en ny 3 MW mølle med en rotordiameter på 101 m, og en navhøjde på 79,5 meter. Tårnet er et malet konisk ståltårn. Fra tårnet er der adgang til møllehuset. Møllehuset indeholder blandt andet hovedleje, gearkasse, generator og elektroniske styringer. Hele vindmøllen har en lys grå farve, og vingerne er overfladebehandlet, så de fremstår med en mat overflade. Hver af de 5 vindmøller skal markeres med et lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum 10 candela det svarer omtrent til en 8 W pære. Alternativt forslag I alternativet vil der blive opstillet 4 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 131 meter, på en lige række. Møllerne er som i hovedforslaget 3 MW møller med en rotordiameter på 101 m, og en navhøjde på 79,5 meter. På grundlag af beregninger vurderes det, at de 4 møller i alternativet tilsammen vil producere ca MWh pr. år. I deres tekniske levetid på 20 år vil de producere omkring MWh. Alternativet vil således kunne levere el til omkring husstande i deres anslåede levetid på 20 år. 0-alternativ 0-alternativet beskriver den eksisterende situation som en konsekvens af, at projektforslagene ikke gennemføres, og der ikke opstilles nye vindmøller. De nærmere konsekvenser ved 0-alternativet er løbende beskrevet i sammenligning med hovedforslag og alternativ. På grundlag af beregninger vurderes det, at de 5 møller tilsammen vil producere omkring MWh pr. år. Dette svarer til elforbruget for omtrent husstande. Vindmøllerne har en anslået teknisk levetid på 20 år. I den periode vil de producere ca MWh. 8 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

9 Oversigt over PROJEKTFORSLAG Hovedforslag Alternativ Antal møller 5 4 Navhøjde 79,5 m 79,5 m Rotordiameter 101 m 101 m Totalhøjde 131 m 131 m Omdrejninger pr minut Effekt pr mølle * 3 MW 3 MW Samlet effekt * 15 MW 12 MW Årlig produktion ** MWh MWh Total produktion (i 20 år) MWh MWh Antal husstande, som kan forsynes (i 20 år) Sparede emissioner og restprodukter i samlet levetid CO tons tons SO tons 154 tons NO x 700 tons 570 tons * Den angivne effekt er et udtryk for størrelsen på generatoren indeholdt i vindmøllen. Den er ikke nødvendigvis et udtryk for vindmøllens produktionsevne, som også afhænger af størrelsen på møllens vinger, rotordiameteren. For 0-alternativet er den angivne effekt et skønnet gennemsnit for alle møller. ** Produktionstal er beregnede gennemsnit. Der må påberegnes en usikkerhedsfaktor på +/- 7 % VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

10 Standpunkter, møller ikke synlige ed Bajlum, Skive Kommune STILLING Nyt vindmølleområde Zonegrænser 4 / 9 km ke synlige EF-habitatsområder EF-fuglebeskyttelsesområder Lavbundsområde Adgangsveje som nyanlægges Eksisterende veje som indgår i adgangsveje Potentielle vådområder Opstilling for hovedforslag med vejadgang 1: er Arbejdsarealer ne sseområder Nærmeste nabobeboelser (indenfor ca meter) Fortidsminder Afstand 6 X totalhøjde Afstand 4 X totalhøjde Nyt vindmølleområde Beskyttede sten- og jorddiger Zonegrænser 4 / 9 km miljø Cykelrute Beskyttede naturtyper 3 Særlige beskyttelsesområder 5 4 Skydebane Motorbane Afgrænsning af kystnærhedszone nkt /Vium erg Beskyttede vandløb Åbeskyttelseslinier Rammeområde 3 Sommerhusområder Museum/seværdighed Havn 2 1 Campingplads Vandrerhjem forventes nedlagt Fugletårn Badestrand Golfbane Udsigtspunkt VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010 Fotostandpunkter, møller synlige

11 Standpunkter, møller ikke synlige ed Bajlum, Skive Kommune STILLING Nyt vindmølleområde Zonegrænser 4 / 9 km ke synlige EF-habitatsområder EF-fuglebeskyttelsesområder Lavbundsområde Adgangsveje som nyanlægges Eksisterende veje som indgår i adgangsveje Potentielle vådområder Opstilling for alternativ med vejadgang 1: er Arbejdsarealer ne sseområder Nærmeste nabobeboelser (indenfor ca meter) Fortidsminder Afstand 6 X totalhøjde Nyt vindmølleområde Beskyttede sten- og jorddiger Zonegrænser 4 / 9 km Afstand 4 X totalhøjde miljø Cykelrute nkt Beskyttede naturtyper 3 Særlige beskyttelsesområder Beskyttede vandløb Åbeskyttelseslinier 4 Skydebane Motorbane Afgrænsning af kystnærhedszone 3 Sommerhusområder 2 Museum/seværdighed /Vium erg Rammeområde Havn 1 Campingplads Vandrerhjem forventes nedlagt Fugletårn Badestrand Golfbane 75 Udsigtspunkt VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER Fotostandpunkter, møller synlige

12 1.3 Hovedproblemer og indhold af miljøundersøgelsen En placering af vindmøller ved Bajlum/Vium rejser en række problemstillinger, som belyses nærmere i Miljørapporten: Vindmøller på op mod 131 meters totalhøjde har en væsentlig størrelse i forhold til omgivelserne, den enkelte vindmølles synlighed er beskrevet med hensyn til farve, bemaling og belysning. Der er også redegjort for, hvordan møllevingernes bevægelse påvirker synligheden, ligesom forholdet mellem størrelse og synlighed på forskellige afstande er beskrevet og illustreret. Den landskabelige påvirkning for store vindmøller har betydning for oplevelsen af landskaberne i et stort område omkring opstillingsområdet. Miljøundersøgelsen vil gennem landskabsanalyser og visualiseringer redegøre for, hvor langt denne visuelle indflydelse rækker ud i de omgivende landskaber og hvilke områder, der kan forventes at blive berørt af projektforslagene ikke mindst med henblik på større beboelsesområder og vigtige trafikale færdselsårer. Opstillingen af vindmøller har konsekvenser for de nærmeste beboelser. Miljøundersøgelserne redegør for naboforhold i forhold til visuel påvirkning, støj, skyggekast og reflekser. Hertil kommer en række særlige problemstillinger i forhold til det konkrete projekt: - 5 kirker - Jebjerg, Roslev, Oddense, Hjerk og Harre Kirker - ligger indenfor mølleområdets nærzonegrænse svarende til 4 km. Hertil kommer Lyby Kirke som ligger meget tæt på nærzonegrænsen. Projektforslagets evt. visuelle påvirkning af disse er derfor undersøgt. - Området omkring opstillingspladserne er præget af en del fredede fortidsminder, og der er fundet beviser på bopladser tilbage fra ældre stenalder. Miljøundersøgelserne redegør for, hvorvidt opstillingsforslaget kan have betydning for kulturhistoriske spor og fredninger i anlægsområdet. Visualisering af hovedforslaget set fra broen over hovedvej 26 ved Viumvej/Saugstrupvej 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,1 km 12 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

13 - De nye møller forventes opstillet i umiddelbar nærhed af beskyttede vandløb ( 3). Der er redegjort for, hvordan opstillingen af vindmøller i umiddelbar nærhed kan have betydning for disse. Det samme gælder for de mindre områder af beskyttede sø-, mose- og engområder i og omkring opstillingsområdet. Det er undersøgt, hvorvidt projektforslagene vil have indflydelse på områdets plante- og dyreliv. - Vest for mølleområdet ligger Limfjorden med større sammenhængende sø- og kystlandskaber omkring Hjerk Nor og Harre Vig. Den landskabelige påvirkning fra de nye vindmøller for disse områder er undersøgt. - Med sin placering centralt på Salling, vil mølleområdet på længere afstande være omgivet af Limfjorden mod både nord, øst og vest. De åbne vandflader giver muligheder for langstrakte udsyn, og møllerne kan derfor have en vis synlighed selv på længere afstande. Det er undersøgt, hvordan møllerne kan have betydning for oplevelsen af fjordlandskaberne. - Områderne på og omkring Salling rummer en række kulturhistoriske bygningsværker og seværdigheder, som har betydning for både lokale og turister og en del besøgende. Det er undersøgt, hvorvidt opstillingen af nye vindmøller kan have betydning for disse særlige lokalområder. - Det kuperede terræn på Salling og de omgivende Limfjordsområder betyder, at møllerne må formodes også på lang afstand at have en vis synlighed fra lokale udsigtspunkter. Den visuelle betydning set fra særlige udsigtspunkter er derfor undersøgt. - Der står allerede en del både større og mindre vindmøller indenfor 4 km afstand af projektforslaget. Der er undersøgt, hvordan opstillingen af nye vindmøller vil påvirke det samlede landskabelige/visuelle samspil mellem vindmøllerne i området, blandt andet 5 stk. 600 / 660 KW møller, som står i flere grupper umiddelbart øst for de nye møller, 3 små, ældre møller lige syd for området samt lidt større mølleparker mod nordvest (6 stk. 850 KW møller) og sydvest (6 stk. 600 KW møller). Visualisering af alternativet set fra broen over hovedvej 26 ved Viumvej/Saugstrupvej. 4 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,1 km VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

14 Miljørapportens indhold Miljørapporten for vindmøller ved Bajlum/Vium er inddelt i 8 kapitler og består af to overordnede dele: En VVM-redegørelse (kapitler 1-6) og et tillæg vedrørende Miljøvurdering (kapitler 7-8), som behandler temaer, der skal indgå som en del af miljøvurderingen, og som ikke allerede er inkluderet i VVM-redegørelsen. 1. kapitel omtaler baggrunden for projektet og sammenholder dette med den øvrige planlægning på området. Projektforslag og alternativer præsenteres kort sammen med de forventede hovedproblemer. Endelig gennemgås rapportens indhold og metoder samt gældende lovgivning i forhold til projektforslaget. 2. kapitel indeholder en nærmere teknisk beskrivelse af hovedforslag, alternativt forslag og 0-alternativ. Her redegøres også for, hvilke påvirkninger, der forventes under opstilling, drift og vedligehold af vindmøllerne. 3. kapitel indeholder en redegørelse for og vurdering af den visuelle påvirkning af landskabet ved gennemførelse af projektforslagene. Afsnittet er illustreret med fotovisualiseringer. 4. kapitel redegør for påvirkningen af nabobeboelser primært i form af visuelle forhold og beregninger af støj og skyggekast. 5. kapitel indeholder en redegørelse for påvirkningen af natur og miljøforhold, herunder internationale natur- Visualisering af de planlagte møller set fra nabobeboelser syd for Bajlum. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 800 m 14 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

15 beskyttelsesområder, 3-beskyttede naturområder og påvirkningen af grundvand. Der redegøres samtidig for projektforslagenes betydning i forhold til sparede emissioner og ressourceforbrug. 6. kapitel redegør for projektforslagenes konsekvenser for arealanvendelse, lufttrafik og radiokæder, og der redegøres for socioøkonomiske forhold, evt. særlige foranstaltninger samt manglende viden. 7. kapitel redegør for problemstillinger omkring sundhedsforhold; dette inkluderer reduktion af sundhedsskadelige stoffer og påvirkning fra støjog skyggekast. 8. kapitel indeholder beskrivelse af overvågningsprogram for driften af vindmøllerne. Da nærværende dokument er et resume af den samlede beskrivelse, er kun de væsentligste temaer i det ovenfor beskrevne medtaget her. I stedet henvises til Miljørapporten for den samlede redegørelse for indholdet i de 8 kapitler. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

16 EF-fuglebeskyttelsesområder Adgangsveje som nyanlægges Lavbundsområde Vindmøller ved Bajlum, Skive Kommune Potentielle vådområder Fotostandpunkter i VVM - MELLEM- OG FJERNZONE Eksisterende veje som indgår i adgangsveje råder Arbejdsarealer Mål: 1: Vurderinger Nærmeste nabobeboelser (indenfor ca meter) tes nedlagt 2.1 Fortidsminder Påvirkning af landskabet Beskyttede sten- og jorddiger Opstillingsområdet ved Bajlum/Vium ligger som et relativt stort, åbent landskabsrum, og er som sådan ganske velegnet til opstilling af nye, store vindmøller. Opstillingsområdet er præget af landbrug, tekniske- og infrastrukturelle Beskyttede naturtyper anlæg, 3og opstillingen af nye møller harmonerer udmærket med de eksisterende strukturer, uanset at skalaen er Særlige beskyttelsesområder anderledes. Opstillingsmønstret for både hovedforslag Beskyttede med 5 vandløb møller på række og alternativet med 4 møller på række vil fra de fleste steder i landskabet, hvor Åbeskyttelseslinier møllerne er synlige, fremstå med en gennemgående klar og entydig orden. Enkelte steder vil der uundgåeligt, på grund af det store antal eksisterende møller spredt i landskabet, Nye opstå vindmøller et uklart visuelt samspil mellem eksisterende vindmøller og de nye Rammeområde Bajlum/Vium-møller, for eksempel i krydset mellem Grinderslevvej og Klostervej. Størrelsen på de nye vindmøller i forhold til de øvrige møller vil dog i sig selv forstærke indtrykket af Bajlum/ Vium-projektet som en samlet møllegruppe, der skiller sig klart ud fra de omgivende elementer, heriblandt de mange andre mindre vindmøller i området. Herudover knytter de største landskabeligt-visuelle Fotostandpunkter, konflikter møller synlige sig til påvirkningen af fjordlandskabet ved Harre Standpunkter, Vig og delvist møller indsynet ikke synligemod Nyt vindmølleområde Zonegrænser 4 / 9 km Cykelrute Skydebane Motorbane Afgrænsning af kystnærhedszone Sommerhusområder 9 km Museum/seværdighed 4 km Havn Campingplads Vandrerhjem Fugletårn Badestrand Hjerk Kirke, Golfbane som vil være påvirket af det visuelle samspil med de nye møller. Herudover vil møllerne i de 75 Udsigtspunkt nærmeste omgivelser virke væsentligt dominerende i forhold til de nærmeste omgivende bebyggelser. Navhøjder og harmoniforhold Der er relativt store terrænspring i Projektområdet ved Bajlum/Vium 1: anlægsområdet med højdeforskelle på op mod 12 meter mellem de enkelte opstillingspladser. På samtlige visualiseringer er møllerne placeret i divergerende terræn med samme tårnhøjde, og derfor vil der være tilsvarende højdespring mellem navhøjderne. Gennemgående er det konstateret, at dette ikke har Nærzonegrænse 4 km 16 Nyt vindmølleområde VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010 Fotostandpunkter Part of the Optagede fotos (møllerne ikke synlige)

17 nogen egentlig konsekvens for opstillingsmønstrenes visuelle fremtræden; dels har forskellene i navhøjde meget lille visuel betydning for vindmøller på 131 meters højde, og dels følger spring i navhøjde nogenlunde terrænets jævne skråning mod syd. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at regulere navhøjder i forhold til opstillingsmønstre. Begge forslag ligger indenfor anbefalede harmoniforhold - forhold mellem størrelse på mølletårn og møllevinger - og dette giver ikke anledning til visuelle konflikter. Opstillingsområdet Tilslutningsanlægget ved Hovedvej 26, højspændingsmaster, eksisterende møller og industrikvarteret i Roslev sætter et afgørende præg på oplevelsen af de eksisterende forhold i opstillingsområdet, som primært opfattes som et intensivt dyrket landbrugslandskab præget af mange tekniske og infrastrukturelle anlæg. Vindmøllerne vil i kraft af deres størrelse virke markant dominerende i de nære omgivelser, men deres ordnede karakter af et stort samlet teknisk anlæg vil ikke virke som et fremmedelement i det eksisterende miljø. Der er sparsom beplantning i anlægsområdet, og fra stort set overalt i det åbne land vil møllerne være tydeligt synlige henover læhegn-, krat- og skovbeplantninger. Fra en del omgivende bebyggelser, som ligger omgivet af beplantning, kan udsynet mod mølleområdet dog være Visualisering af de planlagte møller set fra nord fra Lodalsvej. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 900 m helt afskærmet, og de nye møller vil ikke være synlige fra en række af de nærmeste naboer. Landsbyerne Fra bygrænsen af de omgivende landsbyer Roslev, Jebjerg, Oddense, Hjerk og Harre, som vender mod mølleområdet og hvor der er frit udsyn, vil de nye møller have en markant synlighed. Derimod vil de fra langt de fleste områder længere inde i selve landsbyerne, for eksempel fra hovedgaderne, være skjulte af bebyggelse, beplantning og andre elementer i de nære omgivelser. Generelt vil opstillingen af vindmøller ikke have større betydning for den visuelle oplevelse set fra de fleste af mellemzonens større landsbyer som for eksempel Durup, Breum og Balling. Det omgivende åbne land Fra mange steder i det omgivende åbne land vil de nye møller have en væsentlig synlighed. Med deres størrelse vil møllerne have en væsentlig dominans i store dele af nærzonen og vil klart overgå alle andre landskabselementer, også de omkringliggende eksisterende vindmøller. I de fjernere dele af nærzonen og i mellemzonen vil de nye møller virke knapt så dominerende, og gennemgående står møllerne harmonisk i landskabet som en samlet, ordnet gruppe. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

18 Det overordnede vejnet I møllernes nærzone vil møllerne generelt være meget synlige for trafikken på det overordnede vejnet. Fra Hovedvej 26 vil de planlagte møller flere steder i nærzonen være synlige for vejtrafikken, først og fremmest øst for vejens forløb, når man passerer forbi mølleområdet omkring Bajlum/Vium. Særligt for den nordgående trafik fra rundkørslen ved Kåstrupvej, hvor Hovedvej 26 forløber direkte mod opstillingsområdet, vil møllerne være synlige ret forude. Lige efter Næstild, hvor landskabet igen åbner sig, vil møllerne være markant synlig lige til højre for vejen. For sydgående trafik ad Hovedvej 26 vil påvirkningen være størst lige efter Harre, hvor møllerne kan ses henover landskabet til venstre for vejen. I mellem- og fjernzonen er det kun på få højtliggende strækninger, hvor møllerne vil være synlige fra vejen. Deres påvirkning af landskabsoplevelsen vil dog være begrænset på denne afstand og møllerne vil indgå i det eksisterende landskabsbillede, som i forvejen er domineret af blandt andet vindmøller. Generelt vil de nye møller have en betydelig synlighed set fra Rute 591 (Viumvej), som løber tværs gennem møllerækken. Særligt fra nord vil møllerne være udbredte i hele synsfeltet, og vejens forløb gennem møllerækken vil have en markant visuel dominans for vejtrafikken. Visualisering af de planlagte møller set fra Hovedvej-26 i rundkørslen ved Kåstrupvej. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 3,7 km Møllerne står dog med en vis afstand til vejbanen, og det vurderes, at trafikanter i højere grad vil opleve, at vejen løber forbi de nærmeste møller frem for at passere under de roterende vinger. Fra syd vil møllerne ligeledes være synlige i hele synsfeltet, om end vejens snoede forløb og beplantning omkring bebyggelserne betyder, at der er en mindre markant visuel sammenhæng mellem vindmøller og vej. Også set fra det nye tilslutningsanlæg mellem Hovedvej 26 og Rute 591 vil møllerne være særdeles synlige for trafikken ad Saugstrupvej-Viumvej. Kirker Begge opstillingsforslag vil være synlige fra fjordområdet ved Harre Vig, og her delvist påvirke oplevelsen af indsynet mod Hjerk Kirke. Møllerne står dog med en rimelig afstand til kirketårn. Fra selve kirkegårdsområdet vil udsynet mod øst være væsentligt domineret af møllerne. For Lyby Kirke er der fra kirkegårdsområdet udsigt mod mølleområdet i nord, og vindmøllerne vurderes at have en vis visuel betydning for landskabsoplevelsen, idet de nye møller fremtræder mere markant en de eksisterende møller, der også kan ses herfra. 18 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

19 Efter rekognoscering er det konstateret at mulige indsigtsproblemer i forhold til Lyby Kirke afgrænser sig til en kortere strækning af Lisedalvej. Møllevingerne ses forholdsvis tæt på kirketårnet, men på grund af den store afstand og den afskærmende bevoksning er den visuelle påvirkning fra møllerne begrænset. Fra Oddense Kirke er der langstrakt udsyn over landskabet og frem mod de nye møller, men kun i kirkegårdens nordøstligste hjørne. I forhold til indsyn mod kirken, primært fra Otting med de nye møller i baggrunden, er kirken stort set skjult af bevoksningen og de visuelle samspil med de nye møller har derfor ingen betydning. For Roslev, Jebjerg og Harre Kirker gælder, det at der er skærmende beplantning og bebyggelse omkring kirkerne, så de nye møller ikke vil være synlige herfra. Der er ikke konstateret visuelle konflikter mellem kirker og møller i kirkeindsigtslinjerne for disse kirker. Fredede områder og kulturmiljøer Overordnet vurderes opstillingen af nye vindmøller ikke at have egentlig betydning for oplevelsen af de omgivende kulturmiljøer og fredede områder, som alle ligger på lidt længere afstand. Udpegningerne knytter sig generelt til det lokale område og tilstedeværelsen af nye møller i baggrunden ændrer ikke væsentlig på landskabsbilledet, som i forvejen er præget af vindmøller. Opstillingen af vindmøller, herunder anlæg af veje og arbejdsarealer vil ikke berøre de fredede sten- og jorddiger samt gravhøje, som findes i området. Rekreative områder og særlige beskyttelsesområder De væsentligste rekreative interesser i det nære område er skydebane, motocrossbane og en motorbane for fjernstyrede biler i tilknytning til Viumvej 20-22, og projektforslagene vurderes ikke at være i konflikt med den fortsatte brug af disse anlæg. Visualisering af de planlagte møller set fra kirkegården ved Lyby Kirke. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 4,2 km Fra cykelruterne øst og vest for mølleområdet vil møllerne være væsentligt synlige, hvor man kommer op i terræn, og der samtidig er udsyn henover området syd for Roslev. Møllerne vil være markante indslag i landskabsbilledet; for begge ruter gælder dog, at de passerer tættere forbi en del andre eksisterende møllegrupper, og de nye møller lidt længere væk kan på den baggrund siges at være en selvfølgelig del af landskabsoplevelsen for cykelturister og andre besøgende. De nye møller vil have en vis synlighed i landskabet ind over Salling set fra de nærmeste sommerhusområder ved Harre Nor og golfbanen ved Har- VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

20 re Bjerg. De øvrige større turistområder ligger alle på længere afstand og for områderne på selve Salling, typisk med udsyn mod vandet væk fra mølleområdet, og projektforslaget vurderes ikke at have større betydning i forhold til disse. Beskyttelsesområderne, der overlapper opstillingsområdet er især økologiske forbindelseslinjer. Møllerne optager imidlertid kun små arealer og påvirker derfor ikke plante- og dyrelivet væsentligt. Beskyttelsesområderne har også til hensigt at vareetage befolkningens rekreative muligheder og sikre muligheder for oplevelser. Vindmøllerne vil medføre en væsentlig ændring i den generelle landskabsoplevelse af området, men de vil ikke ændre områdets karakter, der i dag er præget af landbrug og tekniske- og infrastrukturelle anlæg. dette vurderes at være mest udpræget i områderne øst og nordøst for mølleområdet, hvor der i forvejen står en del mindre møllegrupper. Særligt i området omkring Breum vurderes der at opstå en del visuelle konflikter mellem flere forskellige synlige møllegrupper. Når der i forvejen står mange vindmøllegrupper i et område, vil der altid være mulighed for visuelle konflikter set fra særlige vinkler og afstande. Opførslen af en ny møllegruppe ved Bajlum/Vium vurderes i forhold til 0-Alternativet ikke at gøre nogen større forskel i denne sammenhæng. På længere sigt må man antage, at de ældre, mindre vindmøller, som i dag står meget spredt rundt i området vil blive nedtaget, og de nye møller vil herefter i høj grad kunne indgå i et væsentligt mere ordnet og velstruktureret vindmøllelandskab. Visuelt vurderes der at være god afstand mellem møllerne ved Bajlum/ Vium og en ny planlagt møllegruppe ved Krejbjerg, som giver god plads til begge mølleprojekter. Øvrige landskaber på Salling og omegn På det øvrige Salling har landskaberne mod nord, syd og øst nogenlunde samme karakter af åbent Visualisering af de planlagte møller set fra Over Ginderup. I forgrunden ses 4 eksisterende møller nord for Krejbjerg. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle i Bajlum ca. 7,2 km Forhold til omgivende vindmøllegrupper De nye vindmøller vil blive opstillet i et landskab, som i forvejen er præget af mange møllegrupper spredt rundt over det meste af de omgivende områder. Generelt vil de nye møllers størrelse og langsommere rotationshastighed betyde, at de visuelt vil skille sig ud fra de fleste øvrige møller i de nære områder og kunne genkendes som en selvstændig, samlet gruppe. Set fra en del andre punkter vil ny og eksisterende møllegrupper dog til dels overlappe hinanden visuelt; 20 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

21 nordlige Fur og fra de vestvendte kyster langs Skive Fjord og Risgårde Bredning. Set fra disse områder vurderes møllernes landskabelige betydning terræn dog kun at være lille eller helt ubetydelig. Visualisering af de planlagte møller set fra sommerhusområdet ved Harre Nor. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 5,8 km jævnt bølget landbrugslandskab, og møllerne ved Bajlum/Vium vil mange steder være synlige i landskabet. Det vurderes, at møllerne kun vil have en begrænset visuel betydning på de længere afstande (mellem- og fjernzone), og at de nye møller vil falde ind i det generelle landskabsbillede, der i forvejen er præget af mange møller, for eksempel set fra Urhøje mod nordøst. Langs Sallings østkyst falder terrænet mod øst mod Limfjorden og skærmer for udsyn mod vest og møllerne ved Bajlum/Vium, som ikke vil være synlige fra disse områder. Mod vest har landskabet en anden karakter. Fjordlandskabet skærer sig ind i det centrale Salling og i hele landskabet omkring Lysen Bredning, Harre Vig og Harre Nor åbnes der op for lange udsigter hvor møllerne i Bajlum/Vium ses i sammenhæng med kystlandskabet. Møllerne vil blive synlige fra sommerhusområderne ved Harre Nor, og det vurderes at møllerne trods afstanden kan have en betydelig påvirkning af landskabsoplevelsen fra en række punkter i området. Fra de modstående kyster omkring Limfjorden vil møllerne stedvis være synlige fra det sydlige Mors, fra det Forskelle mellem hovedforslag, alternativ og 0-alternativ Forskellen mellem alternativ og hovedforslag knytter sig til alternativets lidt mindre udbredelse i synsfeltet når opstillingsrækken ses fra siden. Ses opstillingen fra nordenden vil hovedforslaget medfører en større visuel påvirkning end alternativet, idet den nordligste mølle i hovedforslaget vil stå tættere på og dermed have en større visuel påvirkning af landskabet i dette område. Set fra visse steder i landskabet vil alternativet dermed give en lidt mindre visuel påvirkning. Begge opstillingsforslag fremstår klare of let opfattelige, men den ekstra mølle i hovedforslaget kan siges at tydeliggøre opstillingsmønsterets liniære forløb i forhold til alternativet og dermed bidrage til et klarere visuelt udtryk. Ved 0-alternativet vil alle de visuelle påvirkninger beskrevet ovenfor bortfalde. Set i et større landskabeligt perspektiv må det dog siges, at det på lang sigt vil være en fordel, at de mange små og mellemstore møllegrupper, som i dag står meget spredt rundt på Salling, i stedet samles til få, velordnede anlæg; som dette projektforslag ved Bajlum/Vium er et eksempel på. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

22 2.2 Påvirkning af naboer Undersøgelser af naboforhold Opstillingen af op til 131 meter høje vindmøller vil have betydning for de nærmeste naboer. Projektforslagenes påvirkning ved naboer er derfor belyst for nærmeste naboer på en afstand op til ca meter. Vurdering af visuelle forhold baserer sig på rekognoscering og visualiseringer. Støj- og skyggeforhold er belyst på grundlag af beregninger, som viser den forventede påvirkning ved hver enkelt nabo. Afstandskrav De påbudte afstande til nærmeste vindmølle på minimum fire gange møllens totalhøjde er overholdt for alle nabobeboelser ved både hovedforslag og alternativ. Visuel påvirkning For mange naboer omkring projektområdet vil det - i større eller mindre grad være muligt at se møllerne fra eller omkring ejendommen. Generelt vil beplantninger, dels i form af spredte krat-, træ- og læhegnsbeplantninger i det omgivende åbne land, dog virke afskærmende for udsynet mod de nye møller, og fra en række naboer vil de nye vindmøller slet ikke være synlige. For begge opstillingsforslag skønnes det, at lidt over 1/4 af naboerne er boligen og de primære udendørs opholdsarealer vendt direkte mod vindmøllerne uden væsentlig skærmende bevoksning. For knap halvdelen af naboerne vil bevoksning og/eller øvrige bygninger mellem boligen og møllerne skærme for udsigten til møllerne fra centrale opholdsarealer. Derimod kan områder af ejendommen godt have helt eller delvist frit udsyn mod møllerne. For omkring 1/4 af naboerne vil stort set hele ejendommen være afdækket fra direkte udsyn mod møllerne. Støjpåvirkning Beregninger for hovedforslag og alternativ viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer med undtagelse af én nabo. Overskridelsen af støjgrænsen sker som følge af eksisterende vindmøller, der ikke lever op til de i dag gældende støjkrav. I henhold til Miljøstyrelsen kan man derfor se bort fra denne nabo i støjberegningen for de planlagte vindmøller (der er redegjort nærmere for denne praksis i VVMrapporten). Støjkravene er dermed overholdt for de planlagte vindmøller. Skyggekast Beregninger for hovedforslaget viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt skyggekast ikke overholdes for op til 6 naboer. Beregninger for alternativet viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt skyggekast ikke overholdes for op til 5 naboer. Alle øvrige naboer vil ifølge beregningerne ikke belastes med mere end 10 timers reelle skyggegener årligt. Kommunen har det overordnede miljøtilsyn og såfremt de vejledende grænser på 10 timer overskrides, er det aftalt mellem Skive Kommune og Vattenfall, at der gennemføres miljøstop af den eller de vindmøller, som skaber skyggegenerne. Brugen af miljøstop her vurderes at være uden større betydning for vindmøllernes produktionsevne. Reflekser Refleksgener fra de nye vindmøller vurderes ikke at være et problem. 22 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

23 EF-fuglebeskyttelsesområder Lavbundsområde Adgangsveje som nyanlægges Potentielle vådområder Eksisterende veje som indgår i adgangsveje Arbejdsarealer områder Nærmeste nabobeboelser (indenfor ca meter) Oversigt over nærmeste naboer 1: Fortidsminder Nyt vindmølleområde Beskyttede sten- og jorddiger Zonegrænser 4 / 9 km jø Cykelrute Beskyttede naturtyper 3 Særlige beskyttelsesområder Beskyttede vandløb Åbeskyttelseslinier F AC H G I AE AF AD Nedrevet Skydebane Motorbane AG AH Afgrænsning af kystnærhedszone Sommerhusområder L Museum/seværdighed J K AI E ium Rammeområde D C B A Havn Campingplads Vandrerhjem M O Q R ventes nedlagt AB Z N Fugletårn P AA Badestrand Y Ingen beboelse X Golfbane W S 75 V Udsigtspunkt T Fotostandpunkter, møller synlige Standpunkter, møller ikke synlige Nærzonegrænse 4 km VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

24 2.3 Påvirkning af natur og miljø Luftforurening, klima og miljø Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele sammenlignet med produktion af elektricitet ved afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler med vindenergi spares miljøet for store udledninger af drivhusgassen CO2, der er medvirkende til den globale opvarmning, samt udledninger af luftforurenende stoffer som SO2 og NOx. Det kan beregnes, at projektet i hele dets levetid, afhængigt af om det er hovedforslaget eller alternativet der vælges, kan spare miljøet for udledning af i størrelsesordenen fra tons CO2, tons SO2 og tons NOx. Grundvand Projektet etableres i et område med almene drikkevandsinteresser, og i udkanten af indvindingsoplandet til Roslev vandværk, og vil blive gennemført på en sådan måde, at det ikke vil udgøre nogen trussel for grundvand eller drikkevandsindvinding. Naturbeskyttelsesinteresser De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), ligger i en mindste afstand af km fra projektområdet, og der vil ikke forekomme nogen fysiske eller forstyrrelsesmæssige påvirkninger ind i disse områder. Der er ingen indikationer på at projektområdet anvendes som fødesøgnings-/rasteområde eller trækkorridor for arter med tilknytning til de internationale naturbeskyttelsesområder. Projektet forventes ikke, eller kun perifert, at berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arter omfattet af Bilag IV til Habitatdirektivet. Samlet vurderes der ikke at være væsentlige indvirkninger af projektet på hverken bevaringsstatus for arter der indgår i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) eller beskyttelsesinteresser knyttet til arter omfattet af Bilag IV til Habitatdirektivet. Projektet vil ikke lægge beslag på, eller påvirke, naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, eller berøre bygge- eller beskyttelseslinier i området. Øvrige naturinteresser Det kan ikke udelukkes, at der kan ske en mindre påvirkning af det lokale dyreliv i møllernes nærområde. Effekten forventes primært at være knyttet til anlægsfasen, og være forbigående. Forskelle i miljøpåvirkninger mellem hovedforslag og alternativ Alternativet vil, som følge af sin 20 % mindre produktion, indebære en mindre reduktion i udledningen af drivhusgasser og luftforurenende stoffer sammenlignet med hovedforslaget. Derudover vil der ikke være større forskelle rent miljømæssigt; forskellen i påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne i området vurderes at være ubetydelig. Miljøpåvirkning ved 0-alternativet Den vigtigste miljøeffekt ved valget af 0-alternativet, i forhold til hovedforslaget og alternativet, vil være at de miljø- og sundhedsmæssige fordele ved en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgassen CO2 og de luftforurenende stoffer SO2 og NOx vil udeblive nærmere bestemt en reduktion på i størrelsesordenen tons CO2, tons SO2 og tons NOx. De vurderede mindre effekter på de lokale naturinteresser vil udeblive. 24 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER 2010

25 2.4 Andre forhold Arealanvendelse Størstedelen af de berørte arealer, hvor vindmøllerne vil blive opstillet, er omfattet af landbrugspligt. Med det nuværende forslag til placering af arbejdsarealer og vejudlæg vurderes vindmøllerne ikke at være til hindring for en fortsat landbrugsmæssig drift af de omgivende arealer. Sikkerhedsforhold Risiko for havari med nye vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles, for herved at sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. I forhold til ældre vindmøller har nye vindmøllemodeller individuel regulering af vingerne, hvilket væsentlig reducerer risikoen for havari, og samtidig har de væsentlig bedre elektronisk overvågning, som gør det muligt at opdage uregelmæssigheder i driften i tide, og efterfølgende foretage automatisk sikkerhedsstop. Der er ikke registreret havarier med de nyere typer af vindmøller, som der ansøges om at opstille i dette projekt. Men som følge af havarier med ældre mølletyper, har Energistyrelsen udsendt et nyt regelsæt for typegodkendelser, som særligt omhandler skærpede krav til serviceeftersyn og indberetning heraf. Producenten udfører således serviceeftersyn på vindmøllerne min. 2 gange årligt, som inkluderer check af sikkerhedssystemer. Sundhed Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først og fremmest vindgenereret støj fra møllevingernes bevægelse gennem luften. Om lyden er støj eller lyd, afhænger af lytteren. Generelt siger man, at uønsket lyd er støj. Støj kan være ødelæggende for både sind og legeme, og påvirkninger over 65 db(a) anses for et kritisk niveau. Støjkravet for vindmøller på maksimalt 44 db(a) ved 8 m/s og 42 db(a) ved 6 m/s ved naboboliger i åbent land betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. Ved en gennemførelse af projektforslagene forudsættes det, at støjkravene for de planlagte vindmøller er opfyldt for alle omkringliggende beboelsesejendomme. Støjen kan dog være generende for nogle mennesker, der er meget følsomme for støj. Med en vindhastighed over 8 m/s vil baggrundsstøjen fra vindens susen i bevoksning og bebyggelse overdøve støjen fra møllerne. Beregninger af maksimalt reelle skyggekast viser, at retningslinierne for det maksimale skyggekast på 10 t/år for begge forslag er overskredet ved flere naboer. Kommunen vil derfor kræve et såkaldt miljøstop, således at kravet om maksimalt 10 t/ år kan overholdes. Projektforslagene vil bidrage til at reducere udledningen af C02 og hermed bidrage til at opfylde Danmarks Kyoto-forpligtelse. Dertil kommer en reduktion af udledning af blandt andet svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne, der belaster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra specielt kulfyrede kraftværker. Vindenergien kan således spare samfundet for store udgifter til sundhed og miljø. Set fra det enkelte menneskes side kan det betyde mindre sygdom, bedre miljø og dermed en bedre tilværelse. Overvågning I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse til vindmøllernes støjemission, og der kan være stillet betingelse om afværgning af skyggekast. Endvidere kan der være stillet krav til placeringen i forhold til byggelinier, afstand til naboer eller andre forhold. Efter 1. januar 2007 er det kommunerne som har miljøtilsynet, der skal sikre, at kravene i VVMtilladelsen overholdes. Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, vil der normalt foregå en besigtigelse af forholdene. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - IKKE-TEKNISK RESUMÉ, NOVEMBER

MILJØRAPPORT. Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ. - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV)

MILJØRAPPORT. Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ. - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV) MILJØRAPPORT Vindmøller på Dræby Fed IKKE-TEKNISK RESUMÉ - Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) - Miljø-Vurdering (MV) Januar 2009 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 BAGGRUND 1.1 Planlægning for

Læs mere

Vindmøller ved. Klim Fjordholme. Miljørapport IKKE-TEKNISK RESUMÉ. VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering

Vindmøller ved. Klim Fjordholme. Miljørapport IKKE-TEKNISK RESUMÉ. VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering Vindmøller ved Klim Fjordholme Miljørapport IKKE-TEKNISK RESUMÉ VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 2012 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Baggrund 1.1 Planlægning for projektet...6

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 Indholdsfortegnelse Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 2 Vindmølleområde ved Krejbjerg I december 2009 vedtog Skive Byråd at udlægge et nyt vindmølleområde

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Miljørapport. marts 2015 VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering. Vindmøller ved Torrild IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Miljørapport. marts 2015 VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering. Vindmøller ved Torrild IKKE-TEKNISK RESUMÉ Miljørapport marts 2015 VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering Vindmøller ved Torrild Indhold Forord...3 Baggrund 1.1 Planlægning for projektet...4 1.2 Beskrivelse af projektforslag...6

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Forord Ærø - en vedvarende energi-ø Ærø er et af de områder i Danmark, ja måske i hele verden, der er længst fremme i omstillingen

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Jernbanegade 7 Planteamet, Fruegade 7, 4970 Rødby 4930 Maribo E-mail: tmm@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Telefon nr. 54 67 67 67 Kortbilag 1 - Matrikelkort Lokalplan 360-41 - Vindmøller ved Knuthenborg Tegnforklaring

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby plannr Tillæg nr 29 Dato for offentliggørelse

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Bilag A Kort og visualiseringer

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001-2012 Forslag til TILLÆG 13 Bilag A Kort og visualiseringer Ændring af international containerterminal og etablering af lokalhavn ved Stigsnæs Skælskør Kommune August 2004 Bilag A Kort og

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Vindmøller ved Kikkenborg

Vindmøller ved Kikkenborg Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Lemvig Kommune Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Forord Lemvig Kommune har i sin kommuneplanlægning

Læs mere

2 vindmølleområder i Thisted Kommune

2 vindmølleområder i Thisted Kommune 2 vindmølleområder i Thisted Kommune -Vindmøller September 2012 Thisted Kallerup Gisselbæk Hurup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Juli 2008 Indhold Indledning 3 Baggrund

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune VIBORG AMT Miljø og Teknik Viborg Amtsråd December 2006 J.nr. 8-52-6-2-39-05 Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 for Viborg Amt

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Sammenfattende redegørelse af VVM-redegørelse og miljørapport BILAG 3

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Sammenfattende redegørelse af VVM-redegørelse og miljørapport BILAG 3 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Sammenfattende redegørelse af VVM-redegørelse og miljørapport BILAG 3 Sammenfattende redegørelse for Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække

Læs mere

U d v i d e l s e a f v i n d m ø l l e p a r k e n ø s t f o r O v e r g a a r d G o d s

U d v i d e l s e a f v i n d m ø l l e p a r k e n ø s t f o r O v e r g a a r d G o d s U d v i d e l s e a f v i n d m ø l l e p a r k e n ø s t f o r O v e r g a a r d G o d s Vurdering af Virkninger på Miljøet ( VVM) Januar 2006 V I N D M Ø L L E R V E D O V E R G A A R D G O D S 1 Udvidelse

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Vindmøller ved Ejstrup

Vindmøller ved Ejstrup Vindmøller ved Ejstrup VVM-redegørelse og miljørapport August 2012 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække og vurdere miljøkonsekvenserne ved opstilling af vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods.

Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods. Sagsnr. 01.16.06-P15-2-12 Cpr. Nr. Dato 29-1-2015 Navn Sagsbehandler Bo Kiersgaard Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods. - Offentlighedsperiode november december 2014. Herunder

Læs mere

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3.

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3. Status Plannavn Titel Forslag Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby Vindmøller øst for Søby Forslagsdato 20. oktober 2015 Høring start 3. november 2015 Høring slut 5. januar 2016 Gælder

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

VVM og miljørapport. Vindmøller, Saltum Kær Saltum. JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN September 2006

VVM og miljørapport. Vindmøller, Saltum Kær Saltum. JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN September 2006 VVM og miljørapport Vindmøller, Saltum Kær Saltum JAMMERBUGT KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN September 2006 2 Forord I denne rapport redegøres for virkningerne på miljøet ved etablering af to nye

Læs mere