Spildevandsrensning i det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsrensning i det åbne land"

Transkript

1 Spildevandsrensning i det åbne land

2 Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb og søer, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Formålet med denne pjece er at oplyse dig om hvorfor og hvordan der skal ske forbedret rensning af dit spildevand. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Pjecen er udarbejdet af både Spildevandsforsyningen og Infrastruktur- og udviklingsafdelingen i Langeland Kommune, fordi vi har hver vore arbejdsopgaver, når det drejer sig om at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Hvem gør hvad? Infrastruktur og udvikling udsender varslinger og påbud samt giver tilladelser til etablering af de nye anlæg. Infrastruktur- og udviklingsafdelingen tlf.: eller mail: Spildevandsforsyningen sørger for etablering og vedligeholdelse af anlæg ved kontraktligt medlemskab af Spildevandsforsyningen. Langeland Forsyning tlf.: eller mail:

3 Hvorfor skal spildevandet renses Det er nødvendigt at øge indsatsen mod udledning af forurenet spildevand, hvis vandkvaliteten i vore søer og vandløb skal nå op på et acceptabelt niveau. Derfor vedtog Folketinget i 1997 en lov, som bl.a. stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Kortet viser hvilke områder der er udpeget i kommunen Miljøbeskyttelsesloven er lovgrundlaget Miljøbeskyttelsesloven følger op på, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene vandløb og søer i visse områder, skal have forbedret spildevandsrensning. Amtets Regionplan udpeger områderne Regionplan 2005 blev vedtaget af amtsrådet i det tidligere Fyns Amt. I Regionplanen findes Vandkvalitetsplanen, som angiver miljøkravene til søer, vandløb og havområder. I Regionplanen er der på baggrund heraf, udpeget de geografiske områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Regionplanen er gældende selvom amterne er nedlagt. Kommunens Spildevandsplan udpeger ejendommene På grundlag af Regionplan 2005 har Langeland Kommune udarbejdet en Spildevandsplan, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Spildevandsplanen indeholder bl.a. en detaljeret oversigt over ejendomme, der udleder til de udpegede områder og hvis afløbsforhold, der jf. BBR ikke opfylder Regionplanens rensekrav. I Langeland Kommune skal i alt 166 ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensning udført ultimo Varsel om påbud Er din ejendom med i Langeland Kommunes Spildevandsplan vil du modtage et varsel om påbud om forbedret spildevandsrensning. Det kan dog vise sig, at din ejendom ikke leder spildevand til et dræn eller vandløb, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning, eller at der er fejl i BBR oplysningerne og du allerede har et godkendt renseanlæg. Du får med varslet derfor mulighed for evt. at gøre indsigelser inden kommunen udsteder et påbud. Påbud Hvis du efter varslet modtager et påbud, er det et krav, at du forbedrer ejendommens spildevandsrensning, så det påbudte renseniveau opfyldes. 3

4 Hvordan? Du kan vælge imellem følgende tre muligheder: 1. Etablering af dit eget private renseanlæg 2. Etablering af et privat renseanlæg sammen med en eller flere naboer 3. Medlemskab af Spildevandsforsyningen Alle tre muligheder kræver, at du allerede har eller installerer en to- eller trekammer bundfældningstank, som renseanlægget skal tilsluttes. Du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank på side 6. Etablering af dit eget private renseanlæg Ved etablering af et privat renseanlæg er ejeren ansvarlig for valg af anlæg (der dog skal opfylde de påbudte krav til renseniveau), finansiering og drift af anlægget. Du kan se hvilke renseløsninger du kan vælge imellem under anlægstyper på side Du skal huske at søge kommunen om tilladelse til at etablere et privat renseanlæg og at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Etablering af et privat renseanlæg med f.eks. naboer Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. Ejerne skal stifte et spildevandslaug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre foreninger skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne skal sendes til Langeland Kommune, inden der kan gives udledningstilladelse. Læs mere herom på side 13. Medlemskab af Spildevandsforsyningen Hvis du modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning har Langeland Forsyning pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab af Spildevandsforsyningen. Hvis du vælger denne mulighed, betaler og etablerer Spildevandsforsyningen et spildevandsanlæg til den forbedrede spildevandsrensning på din ejendom. Spildevandsforsyningen tager sig også af driften af renseanlægget og tømning af bundfældningstanken. Når du indgår aftale om medlemskab til Spildevandsforsyningen, vil forsyningen undersøge hvilket anlæg, der kan etableres på din grund. Såfremt du ønsker en anden type anlæg end det forsyningen foreslår, skal du selv betale forskellen mellem det, som forsyningen har tilbudt dig, og den anden løsning, du vælger. Det gælder både i forhold til renseanlægget, driften og vedligeholdelsen. Du kan blive pålagt at etablere en ny bundfældningstank, hvis den du har ikke er funktionsdygtig(se mere herom på side 6). Alle ledninger fra hus til bundfældningstank er også dit ansvar, dvs. du skal sørge for at alle spildevandsafløb tilledes tanken. Regnvandsafløb må ikke tilledes bundfældningstanken eller det nye renseanlæg, du skal selv sørge for håndteringen af dit regn- og overfladevand enten ved nedsivning på egen grund eller ved afledning i eksisterende drænsystemer. Tilbuddet gælder kun for private helårsboliger, dvs. du vil ikke få tilbuddet såfremt dit hus er sommerhus eller erhvervsbolig. Tilbuddet gælder desuden også kun ved enkeltejendomsanlæg og vil således ikke kunne anvendes overfor en fælles udledning fra to eller flere ejendomme Hvad koster det? Prisen afhænger af om du vælger et medlemskab af Spildevandsforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et privat renseanlæg med for eksempel naboer. Inden du beslutter dig, bør du tage kontakt til en kloakmester, som kan rådgive dig om hvilket anlæg der kan etableres på din grund. Anlægsprisen afhænger af anlægstypen, desuden er der stor forskel på driftsudgifter ved de forskellige anlæg. Hvad koster det at etablere et privat renseanlæg? Hvis du vælger at lave dit eget private 4

5 renseanlæg, skal du regne med følgende udgifter. Anlægsudgifter Evt. omlægning af eksisterende ledninger til bundfældningstank. Ny 2 eller 3 kammer bundfældningstank Anlæg af rensningsanlæg Evt. ændring af el-tavle og lægning af ledninger til renseanlæg Driftsudgifter Betaling for tømning af bundfældningstank, tanken omfattes af tømningsordningen. Statsafgift pr. m³(afhænger af renseanlæg og vandforbrug). Udgifter til el, eventuelle prøver og serviceordninger (afhænger af renseanlæg) Hvad kan bedst betale sig medlemskab eller privat renseanlæg? På kort sigt er medlemskab af Kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat renseanlæg. På lang sigt er et privat renseanlæg dog ofte billigere, fordi der ikke skal betales vandafledningsbidrag, men kun statsafgift af den bidragspligtige vandmængde. Kommunen anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, hvilken mulighed du bør vælge. Du er også velkommen til at henvende dig til Langeland Forsyning, hvis du ønsker flere oplysninger om kontraktligt medlemskab. Oversigt over udgiftsfordeling ved kontraktligt medlemskab. Hvad koster et medlemskab af Spildevandsforsyningen Hvis du vælger kontraktligt medlemskab skal du betale et tilslutningsbidrag på kr ,72 inklusive moms(2011 priser). Tilslutningsbidraget skal betales når kontrakten indgås. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. I 2011 er prisen kr. 29,30 pr. m³ inklusive moms. Er der ingen godkendt vandmåler, er den bidragspligtige vandmængde for en helårsbolig 170 m³ pr. år. Endelig er der en årlig fast afgift på kr. 687,50 inklusive moms. Såfremt din bundfældningstank ikke er i orden skal du derudover betale for anlæg af en ny tank, samt evt. omlægning af ledninger til denne. Hvis renseanlægget kræver strøm, skal du betale for dette, samt eventuelle omkostninger til ændring af din el-tavle. Lægning af kabler til renseanlægget er derimod forsyningens opgave. Grundejeren Udførelse af/omlæggelse af kloakledninger til bundfældningstanken Etablering af min. 2 kammer 2 m3 bundfældningstank Udgifter til el og evt. vand, samt udgifter til evt. ændring af eltavle Pligt til at tilse anlæg og overholde Spildevandsforsyningens instrukser Betale tilslutningsbidrag Betale vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningen Udførelse af den forbedrede rensning efter bundfældningstanken f.eks. Nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg Udførelse af ledninger efter bundfældningstanken frem til valgte renseløsning Udgift til lægning af kabler til pumpe eller minirenseanlæg Forestå drift og vedligeholdelse af anlægget Udgift til serviceordning og tømning af bundfældningstank Udgift til betaling af spildevandsafgift 5

6 Oversigt over renseanlæg Tabellen viser en oversigt over de anlæg, der er beskrevet på de følgende sider. Det anbefales at du tager kontakt til en kloakmester for nærmere oplysninger om de forskellige anlæg. Nedsivningsanlæg Biologisk sandfilter Beplantet filteranlæg Pilerensningsanlæg NATURren Minibiologisk renseanlæg Opfyldelse af krav til SOP SO SO SOP SO og SOP Efter typegodkendelse renseklasse 1 Udledning af undergrund recipient recipient ingen Recipient og ingen recipient rester sker til Afstand fra anlæg til 300 m Udformet med tæt bund Udformet med tæt bund 15 m 15 m og 300m - enkelt drikkevandsindvinding dispensation med mulighed for 15 m 15 m Anlægsareal m² 25 m 2 16 m m m² 2-5 m 2 Nej Ja Ja Ja Ja og nej(hvor Ja anlæg etableres Nej Ja Ja Ja med nedsivning) Ja og nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Kan anvendes hvor der er høj grundvandsstand Kan anvendes på lerjord Recirkulerer næringsstoffer og opsamler tungmetaller Rensemetode Bakterier Bakterier Bakterier med planter til Optag af stoffer i Bakterier Bakteriel iltning af omsætningen i pil delvist efter omsætning og rodzonen bakteriel kemisk binding omsætning Driftomkost-ninger 3 Lav Mellem lav Mellem Mellem Høj Etableringsomkostninger kloakmester kloakmester kloakmester kloakmester Kontakt Kontakt kloakmester Kontakt kloakmester Kontakt Kontakt Kontakt Spildevandsafgift pr 0,50 kr 1,60 kr 1,60kr 0 1,60 kr. og 0,5 kr 1,30 kr og 1,40 kr m 3 1. Renseklasserne betegner henholdsvis O: krav til rensning for organisk stof af hensyn til vandløb, S: skærpet krav til rensning for organisk stof og nitrifikation af hensyn til småvandløb, P: krav til rensning for fosfor af hensyn til visse søer. 2. Ved 5 PE. Dog er pilerenseanlægs størrelse derudover bestemt af spildevandsmængde og lokal nedbørsmængde og kan indpasses i læhegn. 3. Driftsomkostninger omfatter tømning af bundfældningstank, evt. strøm til pumper, ved minirenseanlæg også udgift til serviceordning, samt ved minirenseanlæg med SOP anlæg udgift til fosforfældning. 4. Spildevandsafgiften er en statsafgift som er afhængig af renseanlægstypen, afgifterne er oplyst som 2011 priser. 6

7 Du skal have en bundfældningstank på din ejendom Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en hustank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Bundfældningstanken er kun det første rensetrin i alle de rensemetoder, som vi beskriver på siderne Derfor er det et krav, at en familie på op til 5 personer har en bundfældningstank, som sammen med det efterfølgende renseanlæg kan tilbageholde slam fra et års produktion. Bundfældningstanken renser kun spildevandet for ca. 25 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden den, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså være en rensning efter bundfældningstanken, og den afhænger af, hvilken løsning du vælger (se siderne 7-13). Kan den gamle tank bruges? Ældre typer af tanke overholder sjældent de gældende krav. De fleste overbelastes og fungerer derfor dårligt. Bundfældningstanken er tidligere blevet kaldt en septiktank. En septiktank har kun ét kammer og er mindre end 2 m³. Desuden fandtes en tank opbygget som en Emscherbrønd (daglig tale trixtank), der er større end septiktanken. Ingen af disse tanke anvendes i moderne anlæg, idet de ikke er gode nok til at tilbageholde bundfældet materiale fra spildevandet. Hvilke krav er der? Bundfældningstanken skal have et volumen på mindst 2 m³ og være opdelt i to eller tre kamre. Hvis du vælger at etablere et privat renseanlæg med for eksempel naboer, er størrelsen afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Jo flere der er fælles om bundfældningstanken, desto større volumen. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde. For eksempel ved nedsivning eller udledning til grøft eller vandløb. Hvad koster det? Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du regne med udgift til en ny bundfældningstank. Derudover skal du evt. beregne udgifter til omlægning af ledninger fra ejendommen til tanken. Kontakt en kloakmester for pris. Regelmæssig tømning Den biologiske omsætning (forrådnelsen) i tanken er minimal. Såfremt det tilbageholdte slam ikke fjernes regelmæssigt med en slamsuger, vil der ikke være plads til nyt slam, og det vil langsomt opløses og føres ud med spildevandet, der forlader bundfældningstanken. Forureningen af vandløbene bliver hermed større. Langeland Kommune har indført en obligatorisk tømningsordning for alle ejendomme med bundfældningstanke udenfor Spildevandsforsyningens kloaksystem.tømningen foregår ved Langeland Forsynings foranstaltning. Tømningen foregår med KSA system, dvs. der fyldes rejektvand tilbage i tanken. Det er dette vand som adskiller flydestofferne og bundslammet. Yderligere information Retningslinjerne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger samt i bekendtgørelse om spildevandstilladelser;funktionskrav til bundfældningstanke. 7

8 Anlægstyper Biologisk minirenseanlæg. Kan det lade sig gøre? Et minirenseanlæg kan etableres ved de fleste ejendomme, da det opfylder alle rensekrav og der er ikke store afstandskrav i forhold til private brønde, vandløb m.m. Desuden kræver et minirenseanlæg ikke ret meget plads i forhold til mange af de andre løsninger. Hvordan virker anlægget? Et minirenseanlæg fungerer i princippet på samme måde som et stort offentligt renseanlæg med en mekanisk, biologisk og eventuel kemisk rensning. Spildevandet fra beboelsen ledes til en egnet bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår ved at det tunge bundfældes og det lette flyder. Det mekanisk rensede spildevand ledes derefter ind i minirenseanlægget, hvor den biologiske rensning foregår. Hvis der tillige skal renses for fosfor, tilsættes kemiske stoffer for at tilbageholde fosforen i anlægget. Det rensede spildevand udledes derefter til en recipient, som typisk er et vandløb eller en sø, eller eventuelt til nedsivning i jorden. I selve minirenseanlægget foregår rensningen ved hjælp af en bakteriekultur inde i anlægget som nedbryder spildevandets organiske materiale. For at skabe gode vilkår for bakteriekulturen, blæses der luft ind i bunden af anlægget. Ved nedbrydningsprocessen udvikles der slam som bundfældes i minirenseanlægget. Slammet pumpes jævnligt retur til bundfældning i bundfældningstanken. I minirenseanlæg med fosforrensning (P) tilføres minirenseanlægget et stof som fosforen bindes til. Stoffet tilsættes anlægget via en doseringsanordning som er monteret på minirenseanlægget. Når fosforen har bundet sig til stoffet, bundfældes dette sammen med øvrigt slam og pumpes retur til bundfældning i bundfældningstanken sammen med det øvrige slam. Afstandskrav Til nærmeste drikkevandsbrønd Til bygninger og skel 15m 5 m Renseklasser Et typegodkendt minirenseanlæg kan opfylde alle renseklasser. Det er lovpligtigt at man tegner en serviceordning med et godkendt firma. Der skal indsendes analyseresultater til kommunen 1. gang pr. år. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Typegodkendte anlæg Biokube A/S Watersystems AS New Line Faaborg A/S KWH Pipe A/S 8

9 Nedsivningsanlæg Kan det lade sig gøre? Et nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvand og grundvandsressourcer, der anvendes eller kan blive anvendt til drikkevandsforsyning. Hvordan virker anlægget? Et nedsivningsanlæg fungerer ved at spildevandet fra beboelsen ledes til en egnet bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår ved at det tunge bundfældes og det lette flyder. Det mekanisk rensede spildevand ledes derefter ind i nedsivningsanlægget. Mikroorganismer i jorden nedbryder spildevandets indhold af omsættelige stoffer under forbrug af ilt. Der kan være områder hvor et nedsivningsanlæg ikke kan opfylde kravene til jordbundsforhold, og grundejeren må anvende andre løsninger. Dette kan forekomme i områder med høj grundvandsstand eller områder med meget lerholdig jord. Såfremt det er muligt, kan anlægget hæves ved anlæg af en sandmile. Disse forhold skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. For at kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, skal en række afstandskrav desuden være opfyldt. Afstandskrav. Til nærmeste drikkevandsbrønd 300m* Til vandløb,søer,havet,grøfter,markdræn 25m** Til bygninger og skel 5m Til nærmeste andet nedsivningsanlæg 50m Til grundvandstand fra bund af anlæg min.1 m *Hvor de hydrologiske forhold taler for det kan afstanden nedsættes til 75m. **Såfremt afstand er under 25m skal der gives en udledningstilladelse til anlægget. Renseklasser Et nedsivningsanlæg kan opfylde alle renseklasser. Arealkrav Ved 5PE mellem m2 Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE. 9

10 Beplantet filteranlæg Kan det lade sig gøre? Et beplantet filteranlæg kan etableres de fleste steder, da anlægget er helt lukket med en membran. Hvordan virker anlægget? Et beplantet filteranlæg fungerer ved at spildevandet fra beboelsen ledes til en egnet bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår ved at det tunge bundfældes og det lette flyder. Det mekanisk rensede spildevand ledes derefter ud over overfladen af et filtermateriale. Spildevandet siver ned igennem filtermaterialet og opsamles i et dræn i bunden af anlægget. Rensningen foregår ved hjælp af bakterier i filtermaterialet, som omdanner stofferne i spildevandet. Planterne sørger for transport af luft ned i filtermaterialet, samt at der forekommer en større overflade på rødderne, hvor bakterierne kan vokse. Afstandskrav. Til nærmeste drikkevandsbrønd 15m Til bygninger og skel 5 m Renseklasser SO og O, såfremt der udføres faskine efter anlægget kan det også opfylde SOP krav, i så fald gælder samme afstandskrav som ved nedsivningsanlæg. Der kan også etableres en fosforfældningsbrønd. Arealkrav Ved 5PE ca. 16 m² Yderligere oplysninger Miljøstyrelsen, økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 53,

11 Pilerenseanlæg Kan det lade sig gøre? Et pileanlæg etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper, anlægget kan derfor etableres hvor afledning af spildevand er vanskeligt. Hvordan virker anlægget? Et pileanlæg fungerer ved at spildevandet fra beboelsen ledes til en egnet bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår ved at det tunge bundfældes og det lette flyder. Det mekanisk rensede spildevand ledes derefter igennem en pumpebrønd. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne, som forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Hele anlægget ligger på en plastmembran der sikrer at anlægget holdes tæt. Afstandskrav Til nærmeste drikkevandsboring 15 m Til bygning og skel 5 m Renseklasser Et pileanlæg opfylder alle renseklasser. Arealkrav ved 5 PE ca m². Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens vejledning om pileanlæg op til 30 PE. 11

12 Biologisk sandfilteranlæg Kan det lade sig gøre? Et biologisk sandfilteranlæg kan med fordel etableres når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Anlægget renser dog ikke for fosfor og kan således ikke etableres i områder med krav om fosforrensning. Hvordan virker anlægget? Et biologisk sandfilteranlæg fungerer ved at spildevandet fra beboelsen ledes til en egnet bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår ved at det tunge bundfældes og det lette flyder. Det mekanisk rensede spildevand ledes igennem en pumpebrønd til sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, sker der en biologisk rensning. Nederst i anlægget er der et drænrør, der opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Hele anlægget ligger på en lukket membran, der holder anlægget tæt. Afstandskrav Til nærmeste drikkevandsbrønd 15 m Til bygninger og skel 5 m Renseklasser SO, såfremt der etableres en brønd til fosforfældning kan det også rense til SOP, anlægget kan også som et kombineret sandfilter/nedsivningsanlæg uden membran i bunden, så kan det rense til renseklasse SOP. I så fald gælder samme afstandskrav som ved nedsivningsanlæg. Arealkrav. Ved 5 PE ca. 25 m² Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens vejledning om biologiske sandfiltre op til 30 PE 12

13 NATURrenanlæg Kan det lade sig gøre? Anlægget kan etableres alle steder da det etableres med en tæt membran i bunden. Et NATURren anlæg er en kombination af et biologisk sandfilteranlæg og et mini vådområde. Hvordan fungerer anlægget? Et NATURren anlæg fungerer ved at spildevandet fra beboelsen ledes til en egnet bundfældningstank, hvor den mekaniske rensning foregår ved at det tunge bundfældes og det lette flyder. Det mekanisk rensede spildevand ledes til en pumpebrønd som pumper spildevandet op i en dome med dyse og biofilter. Domen indeholder et granuleret keramisk materiale, hvor spildevandet fra dysen sprøjtes ud over filteret og renses ved aerob omsætning. Tilførslen af forrenset spildevand sker med intervaller, styret af en niveauføler og pumpeautomatik i pumpebrønden. Fordelingen af spildevandet ved udspredning i domen, og den intervalmæssige indpumpning, øger opholdstiden i den aerobe omsætning. Dette tilgodeser nitrifikation samt nedbrydningen af det organiske stof. Afstandskrav Til nærmeste drikkevandsbrønd 15m Til bygninger og skel 5 m Til træer 3 m Renseklasser SO. Såfremt der etableres en nedsivningsdel opfylder anlægget også SOP, i så fald gælder samme afstandskrav som ved nedsivningsanlæg. Yderligere oplysninger Efter vandet har passeret domen, løber det gennem et filterbassin med anaerobe forhold. Materialets indhold af korn med et indhold af metalioner samt kalk bevirker at spildevandets fosforindhold bindes eller udfældes i denne del af filteret. BOKN Plast 13

14 Andre anlæg Samletank Kan det lade sig gøre? En samletank er et lukket anlæg der ikke kræver ret meget plads, det kan derfor etableres stort set alle steder. medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre foreninger skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne skal sendes til Infrastruktur, inden der kan gives udledningstilladelse til anlægget. Hvordan virker anlægget? En samletank er et lukket anlæg, hvor alt spildevand fra ejendommen tilledes. Tanken tømmes efter behov, og slammet køres til behandling på forsyningens renseanlæg. For en normal familie vil det være en meget dyr løsning, idet tanken skal tømmes ofte. Denne løsning anbefales derfor kun ved steder hvor der er begrænsede mængder spildevand. Renseklasser En samletank opfylder alle renseklasser. Privat renseanlæg med for eksempel naboer. Du kan også vælge at kontakte dine naboer for at høre om de vil være med til at I laver et fælles privat renseanlæg Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendommene ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloakledningerne i så fald begrænses. Fælles private renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads, fordi de andre ejere således sparer plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis I vælger at etablere et fælles privat renseanlæg skal der enten etableres en stor fælles bundfældningstank, eller også skal I hver især investere i en ny godkendt 2 eller 3 m³ tank(se side 6). Derudover skal der etableres et renseanlæg, der er dimensioneret til spildevandsbelastningen fra de tilsluttede ejendomme. I skal stifte et spildevandslaug, hvor medlemmerne forpligter sig til et 14

15 Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til varslinger, påbud eller tilladelser, er du velkommen til at kontakte Infrastruktur- og udviklingsafdelingen på tlf eller mail: Hvis du har spørgsmål til medlemskabet af Spildevandsforsyningen, er du velkommen til at kontakte Langeland Forsyning A/S på tlf eller på mail Du finder desuden yderligere oplysninger på

16

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen...

Indholdsfortegnelse. Indledning Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I Faxe Kommune... 5 Spildevand i naturen... Spildevandsrensning i det åbne land Faxe Kommune Hvorfor? Hvordan? - og hvad gælder for min ejendom? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor skal spildevandet renses?... 4 Hvad siger loven?... 4 I

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land Side 41 I en ændring af MBL d. 14. maj 1997 blev det lovmæssige indhold af spildevandsplanerne udvidet til at omfatte spildevandsplanlægning for det åbne land. Ved det åbne land forstås i denne sammenhæng

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

RENSNING AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

RENSNING AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND RENSNING AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND - En oversigt over løsningsmuligheder DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Forord Indholdsfortegnelse 1 Katalogets indhold...4 2 Forudsætninger for valg af teknik...5

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Spildevandsplantillæg for det åbne land

Spildevandsplantillæg for det åbne land Spildevandsplantillæg for det åbne land Forslag: Tillæg nr. 5 til gl. Brædstrup, nr. 5 til gl. Gedved og nr. 25 til gl. Horsens kommuner - Tekst TEKNIK OG MILJØ Spildevandplanstillæg for det åbne land

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG Renset spildevand fra et af BioKubes renseanlæg er så rent at det kan udledes direkte til recipient. Flere steder i udlandet, hvor der

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg Sådan virker det Pilen har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Det tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet til vedmasse og der sker

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND - OMKOSTNINGER TIL ETABLERING OG DRIFT AF LØSNINGER

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND - OMKOSTNINGER TIL ETABLERING OG DRIFT AF LØSNINGER SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND - OMKOSTNINGER TIL ETABLERING OG DRIFT AF LØSNINGER Maj 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen Tekst: Rikke Carlsen, NIRAS A/S Lars Christian Sørensen, NIRAS A/S Camilla K Damgaard,

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere