fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge"

Transkript

1 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

2 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig, herunder delvis sygdom 4 Ophold i Danmark ferierejser 6 Frister for anmeldelse af sygdom og 7 anmodning om refusion Forsikring for mindre arbejdsgivere 8 56-aftale ved kronisk sygdom 9 Ophør af refusion 10 Anke og aktindsigt 10 Yderligere information 10 Udgivet af Dansk Erhverv 2. udgave 1. oplag, juni 2013 Tryk: Rosendahls-schultzgrafisk.dk 2 Gode råd om sygedagpenge

3 Gode råd om sygedagpenge: Arbejdsgiverens ret til refusion af sygedagpenge Reglerne om sygedagpenge kan være komplicerede, og der er en række faldgruber, som det er nyttige for arbejdsgiveren at kende. Denne pjece giver dig overblikket over reglerne og de typiske spørgsmål om sygedagpenge. Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom, hvis de er helt eller delvist uarbejdsdygtige. Fuld løn omfatter blandt andet sædvanlige løntillæg, f.eks. forskudttidstillæg, og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset om overarbejde var aftalt. Ikke-funktionærer kan have ret til løn under sygdom i henhold til overenskomst, individuel aftale eller kutyme på virksomheden. En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom, har under visse betingelser ret til refusion af de sygedagpenge, som medarbejderen ville have modtaget fra kommunen, hvis medarbejderen ikke fik løn under sygdom. Refusionen udgør i 2013 max. 108,24 kr. pr. time eller 4.005,- kr. pr. uge. Satserne reguleres hvert år i januar. Arbejdsgiverperioden Som udgangspunkt har arbejdsgiveren først krav på refusion efter en arbejdsgiverperiode på 30 dage. Arbejdsgiverperioden regnes fra 1. hele fraværsdag. Hvis medarbejderen har været syg i to adskilte perioder, hvor arbejdet har været genoptaget, begynder en ny arbejdsgiverperiode. Det gælder for eksempel, hvis medarbejderen efter en sygeperiode forsøger at gå på arbejde, men efter få timers arbejde må sygemelde sig igen på grund af samme sygdom. I følgende situationer er der ingen arbejdsgiverperiode: Hvis beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren ikke er opfyldt. Det vil sige, hvis medarbejderen ikke har været ansat i uafbrudt 8 uger eller ikke har arbejdet 74 timer i 8-ugers perioden. Hvis sygdommen er selvforskyldt. Hvis medarbejderen ved ansættelsen har fortiet en sygdom, der har væsentlig betydning for ansættelsen. Hvis der er indgået en 56-aftale (se nedenfor). Hvis der er tegnet en forsikring for mindre arbejdsgivere (se nedenfor). Ved graviditetsbetinget sygdom. Ved fleksjob. Gode råd om sygedagpenge 3

4 Betingelser Arbejdsgiveren indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge. Hvis medarbejderen ikke har krav på sygedagpenge fra kommunen, får arbejdsgiveren heller ingen refusion. Det gælder for eksempel, hvis medarbejderen ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, eller hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens opfølgning, jf. nedenfor. Beskæftigelseskravet over for kommunen Medarbejderen skal opfylde et beskæftigelseskrav over for kommunen for at være sygedagpengeberettiget. Det kræver, at medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 26 uger før sygdommens indtræden og har haft minimum 240 timers arbejde i denne periode. Opfylder medarbejderen ikke dette krav, har vedkommende ikke ret til sygedagpenge fra kommunen, og arbejdsgiveren får derfor ingen refusion. Det ændrer ikke på, at funktionæren alligevel har krav på løn under sygdom. For ikke-funktionærernes vedkommende kan betaling af løn under sygdom være betinget af, at der er krav på fuld refusion fra kommunen. Det afhænger af, hvordan overenskomsten eller kontrakten er formuleret. Der gælder ikke noget beskæftigelseskrav over for kommunen i forhold til fleksjobbere, elever i lønnet praktik eller personer, der inden for den sidste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskemaet Når arbejdsgiveren har anmeldt sygdommen via NemRefusion, sørger systemet automatisk for, at der bliver sendt et oplysningsskema til medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke udfylder og returnerer skemaet inden for en 8-dages frist, kan kommunen beslutte at standse refusionen fra 9. dagen. Refusionen ophører også, hvis medarbejderen på anden måde undlader at deltage i kommunens opfølgning, for eksempel hvis medarbejderen udebliver fra opfølgningssamtaler med kommunen, udebliver fra arbejdsprøvning eller undlader at fremskaffe de lægeerklæringer, som kommunen beder om. Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens opfølgning, mistes retten til sygedagpenge og dermed også refusionen så længe medarbejderen ikke deltager. Det vil sige, at refusionen kan genoptages fra det tidspunkt, hvor medarbejderen 4 Gode råd om sygedagpenge

5 oplyser, at han alligevel godt vil deltage i opfølgningen. Der gælder dog en 4 ugers grænse, der betyder, at refusionen ophører endeligt for resten af sygeperioden, hvis deltagelsen i opfølgningen ikke sker senest 4 uger efter, at medarbejderen er blevet underrettet om bortfaldet af dagpengeretten. Dagpenge kan kun genoptjenes én gang pr. sygeperiode. Når kommunen partshører medarbejderen om bortfaldet af retten til sygedagpenge, skal den samtidig orientere arbejdsgiveren om, at der er risiko for, at refusionen nu bortfalder. Hvis du som arbejdsgiver modtager en sådan orientering, er det vigtigt hurtigst muligt at give medarbejderen et pålæg om straks at deltage i kommunens opfølgning, således at perioden uden refusion bliver så kort som mulig. I øvrigt kan det være en god ide, at du som arbejdsgiver på forhånd tager forbehold for at foretage modregning i lønnen, hvis du mister refusionen som følge af, at medarbejderen ikke har deltaget i kommunens opfølgning. Forbeholdet kan for eksempel tages ved, at man skriver til en langtidssyg medarbejder og minder om, hvilke forpligtelser vedkommende har i forhold til kommunens opfølgning samtidig med, at man tager forbehold for at modregne i lønnen, hvis medarbejderen på trods heraf er skyld i, at refusionen mistes. Brevet kan med fordel sendes samtidig med, at man anmelder sygdommen til kommunen. Dansk Erhverv har udarbejdet et standardbrev, som medlemmer kan anvende. Det er stadig ikke endeligt afgjort i retspraksis, om modregning kan finde sted, men det antages bredt, at det er muligt, når medarbejderen har været advaret herom. Uarbejdsdygtighed, herunder delvis sygdom Medarbejderen skal være uarbejdsdygtig på grund af sygdommen. Det er altså ikke nok at være syg eller sygemeldt. Sygdommen skal bevirke, at medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde helt eller delvist. Der er mulighed for en delvis sygemelding, hvis medarbejderen efter en lægelig vurdering kan arbejde nogle timer om ugen (dog mindst fire timer om ugen). Ved delvis sygdom beslutter arbejdsgiveren, om han vil tillade medarbejderen at komme tilbage på deltid, eller om medarbejderen først skal komme på arbejde, når vedkommende er helt raskmeldt. Hvis du som arbejdsgiver vælger at vente med at tage medarbejderen tilbage, indtil vedkommende er fuldtidsraskmeldt, modtager du fortsat fuld refusion. Gode råd om sygedagpenge 5

6 Når kommunen skal vurdere, om medarbejderen opfylder kravet om uarbejdsdygtighed, tager den udgangspunkt i det arbejde, medarbejderen har. Hvis medarbejderen er for syg til at udføre sit normale arbejde helt eller delvist, er betingelsen opfyldt. Efter tre måneders sygdom kan kommunen dog lægge vægt på, om medarbejderen med sin uddannelse og tidligere beskæftigelse vil kunne påtage sig et andet passende arbejde og således kun er sygemeldt i forhold til sin nuværende arbejdsgiver. Hvis kommunen vurderer, at dette er tilfældet, ophører refusionen. Denne bredere vurdering af uarbejdsdygtigheden kan efter omstændighederne ske både tidligere eller senere end tre måneder. Arbejdsgiveren skal være varsom med at fritstille en medarbejder, der er syg i opsigelsesperioden, idet Ankestyrelsen i nyere praksis har lagt vægt på fritstillingen i forbindelse med, at man har foretaget den bredere vurdering af uarbejdsdygtigheden. Arbejdsgiveren kan altså risikere at miste refusionen hurtigere end ellers, hvis en opsagt medarbejder fritstilles, og kommunen vurderer, at vedkommende på trods af sygdommen godt kan arbejde et andet sted. Ophold i Danmark ferierejser Det er som hovedregel en betingelse for at få refusion, at medarbejderen har ophold i Danmark, og at indtægten er skattepligtig i Danmark. Der gælder særlige regler om EØS-borgere. Det hænder, at en medarbejder, på trods af sin sygdom, er i stand til at rejse til udlandet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at ifølge Ankestyrelsens praksis kan refusionen ophøre, hvis medarbejderen tager på ferieophold i udlandet. Bliver du derfor opmærksom på, at en medarbejder har til hensigt at rejse til udlandet under en sygeperiode, er det vigtigt at reagere hurtigt. Enten kan man som arbejdsgiver tage forbehold for at foretage modregning i lønnen, hvis udlandsrejsen medfører bortfald af refusionen. Alternativt kan arbejdsgiver og medarbejder kontakte kommunen med henblik på at indgå en aftale om, at medarbejderen er teknisk raskmeldt under ferieopholdet, således at medarbejderen holder ferie med løn eller feriegodtgørelse, men hvor der ikke opstår en ny arbejdsgiverperiode, når medarbejderen vender tilbage fra ferien. Kommunen kan give tilladelse hertil, hvis den vurderer, at ferien ikke forhaler helbredelsen, og hvis den ikke skaber hindringer for kommunens opfølg- 6 Gode råd om sygedagpenge

7 ningsarbejde. Mange virksomheder løser problemet på sidstnævnte måde. Om der kan ske modregning, er endnu ikke afgjort i retspraksis. Frister for anmeldelse af sygdom og anmodning om refusion Anmeldelse af sygefravær overfor kommunen og ansøgning om refusion af dagpenge skal ske inden for nogle nærmere fastsatte frister. Der gives kun dispensation fra reglerne i meget begrænset omfang, hvorfor det er vigtigt, at fristerne overholdes. Virksomheden skal anmelde sygdommen over for kommunen senest 5 uger efter 1. fraværsdag. Overholdes fristen ikke, kan arbejdsgiveren først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet bliver anmeldt. Hvis medarbejderens sygefravær er rettidigt anmeldt indenfor 5-ugers fristen, kan der ydes refusion i op til 3 måneder forud for anmodningen om refusion. Alle virksomheder skal benytte den digitale løsning, NemRefusion, når de anmelder sygdom til kommunen og anmoder om refusion. Indberetning sker via Virk. dk. Det kræver en digital signatur, som kan bestilles via Virk.dk. En af fordelene ved NemRefusion er, at virksomheden slipper for at indhente medarbejderens underskrift, når der anmodes om refusion. I stedet sørger Nem- Refusion for, at der automatisk sendes et underretningsbrev til den sygemeldte. Er den syge uenig i de oplysninger, virksomheden har givet kommunen, har han en frist på 8 dage til at orientere kommunen derom. Sygefraværet anses for anmeldt, og anmodning om refusion anses som indgivet på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har signeret indberetningen til NemRefusion. Hvis 1. fraværsdag var en onsdag, er 5-ugers fristen overholdt, hvis anmeldelsen signeres om onsdagen 5 uger senere kl Anmeldelsen skal altså ikke ske indenfor kommunens åbningstider. Gode råd om sygedagpenge 7

8 Arbejdsgiveren skal også anmelde fraværet, når medarbejderen har krav på sygedagpenge fra kommunen Virksomheden skal også starte sagen op, når medarbejderen skal have sygedagpenge fra kommunen. Virksomheden skal således anmelde sygdommen overfor kommunen via NemRefusion. Fristen er 8 dage fra udløbet af arbejdsgiverperioden, hvis virksomheden har betalt sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og fraværet strækker sig udover arbejdsgiverperioden. Fristen er 14 dage fra første fraværsdag, hvis det er en medarbejder, der ikke har haft krav på betaling fra virksomheden i arbejdsgiverperioden og derfor skal have sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske, selvom medarbejderen når at blive rask i løbet af de 14 dage. Når virksomheden har anmeldt fraværet, sørger NemRefusion automatisk for, at der bliver sendt et underretningsbrev til medarbejderen. Herefter har medarbejderen en frist på 8 dage til at søge om sygedagpengene. Overholder medarbejderen ikke 8-dages fristen, kan vedkommende miste retten til sygedagpenge. Hvis der ikke kommer et underretningsbrev, skal medarbejderen selv sørge for at anmelde sygefraværet til kommunen senest 3 uger fra første fraværsdag eller fra den dag, hvor virksomheden ikke længere betaler løn eller sygedagpenge. Forsikring for mindre arbejdsgivere Mindre, private arbejdsgivere kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen allerede fra 2. hele fraværsdag. Virksomhedens lønsum er afgørende for, om virksomheden kan optages i ordningen. I 2013 kan der ske optagelse i ordningen, hvis lønsummen ikke oversteg kr. i Herudover er det en betingelse, at virksomheden har et aktivt SE-/CVR-nummer. Optagelse sker ved tilmelding hos Statens Administration. Tilmeldingsblanketten fås hos kommunen eller på forsikring. Forsikringen dækker alle ansatte, uanset om de modtager løn eller sygedagpenge under sygdom. Udbetaling fra forsikringen forudsætter, at medarbejderen opfylder betingelserne for at få sygedagpenge fra arbejdsgiveren, herunder beskæfti- 8 Gode råd om sygedagpenge

9 gelseskravet på 8 uger og 74 timer. Men beskæftigelseskravet over for kommunen skal ikke være opfyldt. En virksomhed bliver udelukket fra ordningen i 2013, hvis lønsummen for 2012 oversteg ,- kr. Forsikringspræmien beregnes også på grundlag af den årlige lønsum. I 2013 udgør præmien 0,66 pct. af lønsummen. Præmien er fradragsberettiget. Lønsumsgrænserne og præmien reguleres hvert år. 56-aftale ved kronisk sygdom Har du som arbejdsgiver ansat en medarbejder med en kronisk sygdom, kan der være mulighed for at indgå en såkaldt 56-aftale, hvor du får refusion fra 1. fraværsdag, når fraværet skyldes den lidelse, aftalen omfatter. En 56-aftale kan indgås i følgende situationer: Hvis medarbejderens sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en lang varig eller kronisk lidelse, og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 sygedage pr. år. Dage med delvist fravær tæller fuldt med. Hvis medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet. Hvis der i det løbende ansættelsesforhold skal ske indlæggelse eller behandling, og arbejdsgiveren allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 30 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder. Aftalen skal indgås på en særlig blanket, DP211, der udleveres af kommunen eller kan hentes på Kommunen kan indhente lægelig dokumentation for, at medarbejderens kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko. Lægeerklæringen betales af kommunen. Aftalen gælder i to år ad gangen fra og med datoen for indgåelsen. Der kan indgås en 56-aftale med alle medarbejdere, herunder revalidender. Gode råd om sygedagpenge 9

10 Da der blandt andet kan indgås en 56-aftale med en medarbejder, der skal gå til ambulante behandlinger i mere end 10 dage om året, kan der f.eks. også indgås en 56-aftale, hvis en medarbejder går i fertilitetsbehandling naturligvis forudsat, at det er den pågældende medarbejder, der er skyld i barnløsheden. Ophør af refusionen Sygedagpengeretten og dermed refusionen ophører som udgangspunkt, når der er udbetalt sygedagpenge/refusion for mere end 52 uger i de forudgående 18 måneder, medmindre der er grundlag for forlængelse. Refusionen ophører også som hovedregel, hvis medarbejderen tilkendes førtidspension. I denne situation er arbejdsgiveren alligevel forpligtet til at fortsætte lønudbetalingen til funktionæren indtil udløbet af en opsigelsesperiode. På samme måde ophører refusionen, hvis medarbejderen visiteres til fleksjob. Desuden ophører sygedagpengeretten og dermed refusionen, hvis medarbejderen nægter at deltage i nødvendig behandling, eller hvis vedkommende på anden måde forhaler helbredelsen. I den situation, hvor medarbejderen nægter behandling, kan refusionen genoptages én gang pr. sygefraværsperiode, hvis medarbejderen fortryder inden for en 4-ugers frist, der beregnes fra det tidspunkt, hvor medarbejderen er orienteret om bortfaldet af dagpengeretten. Her skal kommunen orientere arbejdsgiveren, ligesom ved manglende deltagelse i kommunens opfølgning, jf. ovenfor. Anke og aktindsigt I første omfang er det kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er krav på refusion. Kommunens afgørelse kan ankes til Beskæftigelsesankenævnet og eventuelt Ankestyrelsen, hvis sagen har principiel eller generel betydning. En arbejdsgiver, der får afslag på refusion, har ret til fuld aktindsigt i sagens akter, da arbejdsgiveren er part i refusionssagen. Yderligere information Yderligere information kan findes på Dansk Erhvervs hjemmeside, hvor du også finder bøgerne Kort om sygedagpenge og Sygedagpengeloven, der begge er skrevet af underdirektør i Dansk Erhverv, Charlotte Vester. 10 Gode råd om sygedagpenge

11 KONTAKT Medlemmer af Dansk Erhverv kan også ringe på Dansk Erhvervs hotline: og få hjælp og vejledning om sygedagpenge.

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F ATT BRANCHEFORENINGEN AUTOMATIK, TRYK OG TRANSMISSION Børsen 1217 KØBENHAVN K T F

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere