HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungerådgivningen

2 Indhold Forord Mål med handleguiden Definition af mistanke eller viden om overgreb Tjekliste for ansatte i skoler, dagtilbud og sundhedsvæsen Uddybende handlevejledning for lederen af skolen, dagtilbuddet, klubben mv Tjekliste for Familierådgivningen ved modtagelse af underretning om overgreb Familierådgivningens retningslinjer i forhold til børn ved modtagelse af underretning om overgreb Retningslinjer ved mistanke om børnemishandling, herunder krænkende behandling/psykisk vold Retningslinjer ved erkendt børnemishandling, dvs., at der er tegn på fysisk overlast eller krænkende behandling/psykisk vold Retningslinjer ved mistanke om seksuelt misbrug af børn Retningslinjer ved erkendt seksuelt misbrug af børn Sagsforløb ved politianmeldelse Hvad siger loven? Forsidetegning af Daniel Hjortkjær 2

3 Forord Et af delmålene i Køge Kommunes sammenhængende børnepolitik er, at der skal udarbejdes en kvalitetsstandard for håndtering af overgreb mod børn og unge. Børne- og Ungerådgivningens styregruppe til implementering af den sammenhængende børnepolitik har vurderet, at en sådan standard bedst udmøntes i form af en konkret handleguide for, hvordan Køge Kommune håndterer en situation med mistanke eller viden om overgreb. Styregruppen bestod af: Vicki Brogaard, afdelingschef Birgitte Winther, leder af Familierådgivningen Annika Hermansen, leder af PPR Anne Marie Knudsen, leder af Sundhedstjenesten Rie Nielsen, sekretær for styregruppen Læsevejledning til handleguiden Handleguiden er især tænkt som et opslagsværk. Det er således ikke hensigten, at alt skal læres uden ad, men at man via indholdsfortegnelsen kan slå op på de relevante tjeklister, vejledninger og retningslinjer, afhængig af om man f.eks. er medarbejder eller leder i en skole, et dagtilbud eller lignende, eller om man er ansat i Familierådgivningen. Hvis du er i tvivl om noget, har du altid mulighed for i anonymiseret form at ringe til Familierådgivningen eller politiet og drøfte sagen nærmere. 3

4 1. Mål med handleguiden Når der opstår mistanke eller viden om seksuelt overgreb mod børn eller unge, er målet, at Køge Kommunes handleguide: - Giver medarbejdere og ledere klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje - Giver sikkerhed for, at alt huskes i en ofte kompleks sagshåndtering - Sikrer, at børnesagen ikke forsvinder i skyggen af en eventuel politisag - Sikrer fokus på barnet - Sikrer, at der sættes ind med den nødvendige hjælp på kort og længere sigt 2. Definition af mistanke eller viden om overgreb Mistanke skal forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler f.eks. om, at barnet har været udsat for en seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn. Mistanken kan formuleres f.eks. på baggrund af en tidsobservation af barnet, barnets adfærd, barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted, eller viden man har erhvervet sig på anden vis. Konkret viden kan komme fra direkte udsagn fra barnet, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner om, at et konkret barn har været udsat for en konkret handling, dvs. et overgreb, fysisk, psykisk eller seksuelt, begået af en eller flere personer. Ved mere generel mistanke om omsorgsvigt henvises til Køge Kommunes underretningsguide, der kan hentes på Thyra: Fysisk, psykisk og seksuel vold Vold defineres her som den ødelæggende adfærd, et barn udsættes for fra forældre eller andre omsorgsgivere, og som forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller tilsvarende. Der kan være tale om egentlig vanrøgt eller om generelt nedværdigende behandling. Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, spark, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Omskæring af piger er også fysisk vold og strafbart. Seksuel vold er alle former for seksuelle overgreb, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Den seksuelle vold involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb kan også have psykisk karakter. Samværet mellem barnet og den voksne kan være præget af seksualiseret atmosfære: Barnets kønsdele diskuteres, man ser pornofilm sammen eller lignende. Seksuelle overgreb af psykisk karakter har ikke et oplysende formål, men er alene udtryk for den voksnes behov. Se evt. cases og dilemmabeskrivelser af situationer, hvor der kan være grundlag for begrundet mistanke om at et barn udsættes for fysisk og psykisk vold i SISOs inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab mod overgreb. Det kan hentes her: 4

5 3. Tjekliste for ansatte i skoler, dagtilbud og sundhedsvæsen Tjeklisterne nedenfor er til brug for ansatte i skoler og dagtilbud samt ansatte inden for sundhedsvæsenet i Køge Kommune, som får mistanke eller viden om, at et barn udsættes for seksuelle overgreb og/eller fysisk og psykisk vold. Tjeklisterne henvender sig bl.a. til ansatte i skoler, dagpleje, institutioner, klub- og fritidstilbud, Køge Familiecenter, Slimminge og Møllehuset samt ansatte i Sundhedstjenesten, PPR, Børnetandplejen og kommunallægeordningen. TJEKLISTE for medarbejdere i skoler, dagtilbud og institutioner m.v. Tjeklisten er vejledende ikke udtømmende Videregiv viden til leder (ikke til andre). Underretningspligt: Hvis du får kendskab til overgreb mod børn, har du underretningspligt. Det er en personlig pligt, og enhver er ansvarlig for at reagere og handle på sin bekymring. Underretningspligten kan godt delegeres til eksempelvis en leder. Men det fritager ikke den oprindelige underretter for ansvar. Se endvidere i Køge Kommunes underretningsguide, som du kan finde på Thyra: I akutte tilfælde underrettes Familierådgivningen først via telefon. Umiddelbart herefter udarbejdes og fremsendes den skriftlige underretning. Såfremt mistanken retter sig mod forældrene, må du ikke drøfte sagen med forældrene. Hold fokus på barnet. Hvis mistanken retter sig mod din leder Orienter chefen for din afdeling (skolechef, institutionschef, børne- og ungechef) eller børne- og ungedirektøren. Skriftlig underretning til Familierådgivningen. Afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren kontakter personalechef om håndtering af sagen, herunder spørgsmålet om politianmeldelse. Alle videre skridt træffes af afdelingschefen eller også af børne- og ungedirektøren ved leders seksuelle krænkelser. Pressehåndtering: Henvis til Børne- og Ungedirektøren. 5

6 TJEKLISTE for ledere i skoler, dagtilbud og institutioner mv. Tjeklisten er vejledende Bemærk uddybende handlevejledning til ledere i afsnit 4 Hvis du får mistanke eller kendskab til overgreb mod børn, har du underretningspligt. Det er en personlig pligt, og enhver er ansvarlig for at reagere og handle på sin bekymring. 1) I akutte tilfælde underrettes Familierådgivningen først via telefon. Umiddelbart herefter udarbejdes og fremsendes den skriftlige underretning. Håndtering af sagen internt i institutionen/skolen/klubben m.v. Tavshedspligt 2) Vurdering af behov for akut indgriben: - Kun ved konkret viden om overgreb - Tag telefonisk kontakt til Familierådgivningen og drøft behovet - Efterfølgende laves skriftlig underretning - Ved ansattes seksuelle krænkelser gribes ind øjeblikkeligt også ved mistanke. Kontakt tages til afdelingslederen eller børne- og ungedirektøren. Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre Skriftlig underretning til Familierådgivningen. 1) Husk at du i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om mistanken. Inddragelse af forældrene foregår via Familierådgivningen og politiet. Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder Orienter chefen for din afdeling (skolechef, institutionschef, børne- og ungechef) eller også børne- og ungedirektøren ved ansattes seksuelle krænkelser. Skriftlig underretning til Familierådgivningen. 1) Ved ansattes seksuelle krænkelser sendes underretning til afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. Afdelingschefen/børne-og ungedirektøren kontakter personalechefen om håndtering af sagen, herunder spørgsmålet om politianmeldelse. Anonymiseret orientering til formand for institutions- eller skolebestyrelse eller andre. Afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren beslutter ved seksuelle overgreb. Pressehåndtering: Henvis til Børne- og Ungedirektøren Hvis mistanken retter sig mod en anden person end ansat eller forældre Skriftlig underretning til Familierådgivningen. 1) Orientering af forældre. Forældrene bør senest orienteres samtidig med Familierådgivningen modtager underretningen Information til forældre vedr. deres mulighed for anmeldelse til politi 3) Hvis mistanken retter sig mod et andet barn i skolen/institutionen/klubben Pædagogisk indsats ifht. børnene Samtale med de involverede børn og deres forældre Skriftlig underretning til Familierådgivningen, så der sikres hjælp til begge/alle involverede børn. 1 Information til forældre vedr. deres mulighed for anmeldelse til politiet 3) 1 Link til underretningsguide på Thyra: 2 For sundhedspersonale gælder særlige regler om fx tavshedspligt. Der henvises til lov om patienters retsstilling, Se endvidere afsnit 6 og 7 i handleguiden. 6

7 4. Uddybende handlevejledning for lederen af skolen, dagtilbuddet, klubben mv. Den uddybende vejledning nedenfor er til brug for ledere på skoler og dagtilbud samt lederen af Sundhedstjenesten, PPR mv., som får mistanke eller viden om, at et barn udsættes for seksuelle overgreb og/eller fysisk og psykisk vold. Uddybende handlevejledning for lederen af skolen, dagtilbuddet, klubben, sundhedstjenesten, PPR mv. m.v. A. SAGEN STARTER A1 Ansatte i Køge Kommune, der har med børn og unge at gøre, og som får mistanke eller viden om, at der er sket overgreb/vold mod et barn/en ung, orienterer lederen af skolen, institutionen, dagplejen, klubben. A2 Lederen har ansvaret for behandlingen af mistanken eller viden om overgreb/vold mod barn/ung. Dette gælder både: - Hvis hændelsen er sket mens barnet er i skolen/institutionen/ dagplejen/klubbens varetægt - Hvis hændelsen berør skolen/institutionen/dagplejen/klubbens elever/børn og personale, selvom hændelsen er sket, mens barnet/den unge er uden for skolen/institutionen/dagplejen/klubbens varetægt Ved ansattes seksuelle krænkelser overlades ansvaret straks til afdelingslederen eller børne- og ungedirektøren. A3 Lederen lytter og spørger nærgående ind til: - Hvad er observeret? - Hvornår er det observeret? - Hvor er det observeret? - Hvilke personer er involveret? / Hvem har foretaget krænkelsen? Derefter skriver lederen alt ned, som er hørt og sagt. Hvis lederen har brug for det, kan sagen drøftes med en pædagogisk konsulent eller egen chef, men ikke andre! Ved ansattes seksuelle krænkelser drøftes kun med afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. I må være tavse med jeres viden, indtil andet er besluttet sammen med chefen for din afdeling. Bemærk at alle involverede parter er anonyme, indtil det besluttes, at det er en sag, der skal handles på. Afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren beslutter, om og hvornår det er hensigtsmæssigt at orientere bredere. Anonymitet skal opretholdes så længe, det er muligt. Ved tvivlsspørgsmål kan Familierådgivningen eller politiet kontaktes og sagen kan drøftes i anonymiseret form. A4 Alt, hvad der bliver sagt, skal nedskrives. Det gælder telefonreferater eller referater af samtaler med de involverede parter 7

8 Fortsat Uddybende handlevejledning for lederen af skolen, dagtilbuddet, klubben, sundhedstjenesten, PPR mv. m.v. B. ORIENTÉR CHEFEN FOR DIN AFDELING OG FÅ UMIDDELBAR AFKLARING B1 Lederen refererer sagen (gerne telefonisk) til chefen for den pågældende afdeling og i dennes fravær souschef eller pædagogisk konsulent. Sagen drøftes, så det afklares: - hvordan hændelsen kan karakteriseres - hvilke handlinger, der bør foretages - hvem, der gør hvad og hvornår Ved ansattes seksuelle krænkelser orienteres afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. Der kan f.eks. være tale om følgende afhængig af sagens karakter: - Den mistænkte fritstilles fra sin stilling (foranlediges via Personaleafdelingen) - Information til få eller alle ansatte (under hensyntagen til fortsat anonymitet). - Afholdelse af forældremøde (under hensyntagen til fortsat anonymitet) - Afholde møde med Familierådgivningens leder. - At beslutte en iagttagelsesperiode med aftale om dato for ny kontakt. - Orientering af skole-/institutionsbestyrelse v. bestyrelsens formand (under hensyntagen til fortsat anonymitet). B2 B3 Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. Sammen med afdelingschefen besluttes det, hvordan det videre forløb skal forvaltes. Hvis der er begrundet mistanke om overgreb, bør forældrene opfordres til at melde overgrebet til politiet. Hvis de ikke ønsker at gøre det, gør Familierådgivningen det. Husk, at hvis mistanken retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres om mistanken/underretningen. C. KONTAKT TIL FAMILIERÅDGIVNINGEN C1 C2 I akutte tilfælde kontaktes Familierådgivningen telefonisk. Familierådgivningen skal altid modtage en skriftlig underretning om sagen fra skolen/institutionen/dagplejen/klubbens leder, og der sendes en kopi til orientering for skolen/institutionen/dagplejen/klubbens afdelingschef. 1) Teamleder i Familierådgivningen tager stilling til det videre forløb, herunder om der skal ske undersøgelse af barnet samt kontakt til politiet. C3 C4 Ved ansattes seksuelle krænkelser vurderer afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren om sagen skal politianmeldes. Det kan aftales med teamleder i Familierådgivningen, om det forulempede barn og dets forældre bør tilbydes psykologbistand. Familierådgivningen giver altid en tilbagemelding til underretterne, hvis forældrene giver tilladelse til udveksling af oplysninger. Hvis forældrene ikke giver tilladelse til udveksling af oplysninger, vil Familierådgivningen informere underretteren om dette. Familierådgivningen kan bistå ved forældre- og personalemøde vedrørende information og drøftelse af børns tarv og trivsel samt forældres trivsel. 1 Køge Kommunes underretningsguide findes på Thyra: 8

9 Fortsat Uddybende handlevejledning for lederen af skolen, dagtilbuddet, klubben, sundhedstjenesten, PPR mv. m.v. D. INTERNT I SKOLEN / INSTITUTIONEN / DAGPLEJEN / KLUBBEN D1 Internt har lederen samt medarbejderen alene viden om sagen, indtil andet er besluttet. I aftaler hvad, der er nødvendigt at gøre i forhold til den beslutning, der er truffet i aftalen med afdelingschefen. Det kan dreje sig om: - Skal der træffes aftaler om særlig kontakt til det forulempede barns forældre? - Skal barnets klasselærer/pædagog informeres, for at kunne være særlig opmærksom på barnet? - Skal hele personalet orienteres? F.eks. for at være særlig opmærksom i forhold til ethvert barns adfærd. Hvis ja: Overvej hvordan orienteringen skal ske: - De ansatte enkeltvis eller fx to ansatte ad gangen. - Hvornår det skal ske? - Skal der indkaldes til ekstraordinært møde? Orienteringen kan indeholde: - Den enkelte medarbejders rolle, hvad de skal stille op med den viden, de nu har fået - Oplysning om skærpet tavshedspligt - Oplysning om, hvad det næste skridt vil være D2 D3 Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. I forhold til barnet/den unge - Det er vigtigt, at de voksne ikke afhører barnet/den unge, da det er afgørende for sagens efterforskning og for sikring af bevismateriale. Det er alene politiet, der må afhøre barnet. - Hold fokus på barnet. - Sørg for at der er en voksen til rådighed, som er lyttende, omsorgsfuld og har kendskab til hvad barnet skal igennem. I forhold til personalet - Det er vigtigt at holde øje med, om hændelsen er for vanskelig at rumme for enkelte medarbejdere, som derfor kan have brug for en nærmere samtale. - Det skal sikres, hvis ansatte bliver særlig berørt, at de kommer godt hjem og ikke er alene, eller at de har nogen at ringe til eller bliver ringet op. - Det drøftes med afdelingschefen, om der skal afholdes personalemøde, og det aftales, om der skal være deltagelse fra Familierådgivningen og afdelingschefen for skolen/institutionen/dagplejen/klubben. - Det drøftes med afdelingschefen, hvornår lederen i givet fald orienterer den påståede krænker. Politiet bør inddrages i denne vurdering. Det videre forløb vedrørende personalearbejdet kan drøftes med afdelingschefen og i dennes fravær souschefen/pædagogisk konsulent. Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. 9

10 Fortsat Uddybende handlevejledning for lederen af skolen, dagtilbuddet, klubben, sundhedstjenesten, PPR mv. m.v. E. HVIS MISTANKEN RETTER SIG MOD EN ANSAT E1 Hvis en medarbejder er involveret/mistænkt, skal dennes leder - samtidig med informationen om den alvorlige anklage og konsekvenserne heraf give medarbejderen vejledning om mulige steder, hvor der kan søges hjælp, som f.eks.: - Henvisning til vedkommendes faglige organisation - Henvisning til psykologhjælp Lederen skal desuden sikre, at vedkommende ikke er alene men får hjælp fra en 3. person, samt at vedkommende i forløbet løbende får information om sagens udvikling og kendskab til, hvordan der informeres til de øvrige berørte parter. Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren, og Personaleafdelingen varetager orienteringen af medarbejderen. F. ORIENTERING TIL FORÆLDREGRUPPEN F1 Det vurderes i samtalen med afdelingschefen, om der skal holdes forældremøde. Lederen har ansvaret, men bistås af sin afdeling. G. BEMÆRK G1 Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. Lederen skal ikke - Sætte en undersøgelse i gang af nogen art. - Kontakte andre end egen afdelingschef og teamleder/leder af Familierådgivningen. - Tage stilling til, om en mistænkt ansat skal fritages fra sin stilling (foranlediges via kommunen ledelse / Personaleafdelingen). - Ved ansattes seksuelle krænkelser fritager lederen øjeblikkeligt den ansatte for tjeneste, indtil overblik er skabt. - Tale med pressen. Al henvendelse fra pressen henvises til børne- og ungedirektøren. H. SKOLE- / INSTITUTIONSBESTYRELSEN H1 Ved begrundet mistanke om overgreb mod børn i skolen/institutionen/dagplejen/klubben giver lederen en anonymiseret orientering til bestyrelsens formand om sagen. Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. I. DET FORTSATTE FORLØB I1 Sagsforløbet fortsætter, men hvert tilfælde er så individuelt, at der ikke kan udtrykkes generelle retningslinier herfor. Det er vigtigt, at man i skolen/institutionen/dagplejen/klubben fortsat har - Fokus på barnet/den unge. 10

11 5. Tjekliste for Familierådgivningen ved modtagelse af underretning om overgreb TJEKLISTE for ansatte og ledere i Familierådgivningen Tjeklisten er vejledende ikke udtømmende Kvittering for modtaget underretning. Vurdering af barnets behov for beskyttelse. Skal der handles her og nu, eller er der tid til nærmere undersøgelse, før handling iværksættes? Er der mulighed for at drøfte sagen med din leder? Tavshedspligt. 50 undersøgelse i det omfang sagen tilsiger, at det er påkrævet. Beslutning om anmeldelse til politi ligger hos lederen, som også underskriver en anmeldelse. Hjælp til den / de berørte børn og familier på kort sigt og på lang sigt. Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre Husk at du i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om mistanken, før der er taget stilling til eventuel politianmeldelse. Anmeldes sagen, er det politiet, der afgør, hvornår der må rettes henvendelse til forældrene. Hvis mistanken retter sig mod en ansat (medarbejder eller leder) Eventuel anmeldelse til politi drøftes og besluttes i kommunens ledelse. Eventuel fritstilling af den ansatte besluttes af kommunens ledelse i samarbejde med Personaleafdelingen. Ved ansattes seksuelle krænkelser fritager lederen øjeblikkeligt den ansatte for tjeneste, indtil overblik er skabt. Ved ansattes seksuelle krænkelser vurderer afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren i samråd med Personaleafdelingen, om tjenestefritagelse skal opretholdes. Pressehåndtering: Henvis til Børne- og Ungedirektøren. Orientering til berørte og alle forældre og børn. Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes alle beslutninger af afdelingschefen eller børne- og ungedirektøren. Hvis mistanken retter sig mod en anden person end ansat eller forældre Samtale med forældre og børn. Eventuel anmeldelse til politiet drøftes med forældrene, men kan besluttes alene i Familierådgivningens ledelse. Pressehåndtering: Henvis til børne- og ungedirektøren. Hvis mistanken retter sig mod et andet barn Samtale med de involverede børn og forældre. Mulighed for at anmode politiet om hjælp til at afdække sagens omfang. Mulighed for i anonymiseret form at drøfte problemstillingen med politiet. Hjælp på kort og på lang sigt ifht. alle involverede børn og forældre, både ofret/ofrene og den påståede krænker. 11

12 6. Familierådgivningens retningslinjer i forhold til børn ved modtagelse af underretning om overgreb Familierådgivningen i Børne- og Ungerådgivningen er den centrale og handlende myndighed i sager vedrørende seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn og unge. Der skal altid reageres på underretning/anmeldelse om overgreb eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Nedenfor beskrives Familierådgivningens procedurer: 1. Ved mistanke om børnemishandling/vanrøgt. 2. Ved erkendt børnemishandling/vanrøgt. 3. Ved mistanke om seksuelt misbrug af børn. 4. Ved erkendt seksuelt misbrug af børn Retningslinjer ved mistanke om børnemishandling, herunder krænkende behandling/psykisk vold Der modtages en skriftlig underretning. Sagsbehandler fastsætter hurtigst muligt en tidsplan for handling på underretningen. Hvem gør hvad og hvordan! Ved mistanke om børnemishandling er det vigtigt, at sagsbehandleren få samlet oplysninger så bredt som muligt fra så mange som muligt. Der kan i denne fase blive tale om at undersøge, f.eks. ved at holde tværfagligt møde, uden forældrene underrettes. Dette kan føles ude af takt med den holdning, vi ellers har til samarbejde med et barns forældre. Men man må her gøre sig klart, at hensynet til barnet går forud for hensynet til forældrene, jf. værdispringsreglen persondataloven, 8, stk. 2, nr. 2. Ved behandling af disse sager er det vigtigt for sagsbehandleren at holde for øje, at opgaven ikke er at opklare en eventuel forbrydelse eller placere skyld og ansvar, men alene at vurdere behovet for bistand til barnet og/eller forældre Retningslinjer ved erkendt børnemishandling, dvs., at der er tegn på fysisk overlast eller krænkende behandling/psykisk vold Straks ved modtagelsen af mundtlig eller skriftlig underretning inddrages teamleder med henblik på tilrettelæggelse af handling/kortsigtet plan. Der skal handles samme dag som underretningen modtages. Ved erkendt børnemishandling skal barnet ved tegn på fysisk overlast straks vurderes af læge. Lægen skal anmodes om en skriftlig redegørelse for objektive tegn på mishandling. Der skal på baggrund af den lægelige undersøgelse umiddelbart tages stilling til, om barnet skal bringes i sikkerhed, evt. ved indlæggelse. Hvis forældrene modsætter sig en lægelig undersøgelse, kan denne gennemføres i henhold til servicelovens 63 og 75. Der tages her kontakt til leder af Familierådgivningen vedr. eventuel anvendelse af tvangsbestemmelserne. 12

13 Der skal herefter være tæt samarbejde mellem Roskilde Sygehus Skadestue/Børneafdeling, sagsbehandler og forældre. Det er ofte sygehuset, der i disse situationer indkalder til koordinerende møde, hvor videre planlægning aftales. Ved behandling af disse sager er det vigtigt for sagsbehandleren at holde for øje, at opgaven ikke er at opklare en forbrydelse eller placere skyld og ansvar, men alene at vurdere behovet for bistand til barnet og/eller familien. Der skal ske en anmeldelse til politiet. Dette sker altid i samråd/samarbejde med leder af Familierådgivningen Retningslinjer ved mistanke om seksuelt misbrug af børn Der modtages en skriftlig underretning. Sagsbehandleren fastsætter hurtigst muligt en tidsplan for handling på underretningen. Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Der afholdes tværfagligt møde med det formål at få overblik over de oplysninger, observationer og den viden, der er om det pågældende barn/familie for derved at af- eller bekræfte mistanken om seksuelt misbrug. Teamleder deltager i mødet. Deltagerne i mødet kan være de fagpersoner, som har direkte kontakt og kendskab til familien, f.eks. sundhedsplejerske, egen læge, daginstitutionspersonale, dagplejeleder, lærer og psykolog. Teamleder afvejer i samråd med politiet - hvorvidt forældrene skal orienteres om mødet. Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge opfordrer til allerede ved en undersøgelses start, at orientere familien om undersøgelsens formål. På dette tidspunkt, hvor en mistanke skal af- eller bekræftes, skal man være særlig opmærksom på, at der kan være tale om strafbart forhold, hvorfor man kan anvende værdispringsreglen, jf. persondataloven, 8, stk. 2, nr. 2.. Her gives mulighed for med henvisning til beskyttelsen af barnet at videregive oplysninger uden forældrenes samtykke på tværs af forvaltningerne. Bliver mistanken afkræftet, behandles sagen som almindelig underretning, dvs. inddragelse af forældrene/barnet og efterfølgende vurdering i forhold til eventuel 50 undersøgelse. Bliver mistanken fastholdt, men oplysningerne ikke kan danne baggrund for en konfrontation med familien om seksuelt misbrug, skal man konfrontere familien med bekymringen for barnets udvikling begrundet i f.eks. barnets symptomer. Sagen omdefineres derved til en sag vedrørende barnets udvikling og trivsel. Dette skal danne grundlag for iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i familien og behandlingstilbud. Familien skal orienteres om, at forvaltningen vil undersøge barnets og familiens situation nærmere, dvs. at sagen skal undersøges nærmere. Bliver mistanken bekræftet og bliver til erkendt misbrug, henvises til nedenstående handleplan vedrørende det videre forløb Retningslinjer ved erkendt seksuelt misbrug af børn - barnet har selv fortalt om overgrebet, eller troværdigt vidne har observeret et misbrug, eller krænkeren har selv tilstået. 13

14 Straks ved modtagelse af mundtlig eller skriftlig underretning inddrages teamleder med henblik på tilrettelæggelse af handlingsplan/kortsigtet plan. Der skal handles samme dag som underretningen modtages. Leder af Familierådgivningen (evt. i samråd med politiet) vurderer samme dag, om barnet skal lægeundersøges. Der afholdes tværfagligt møde mhp. koordinering af krisehjælp/behandlingsindsats ifht. hele familien. Der lægges plan for, hvordan barnet beskyttes mod yderligere overgreb. Der skal ske anmeldelse til politiet. Dette sker altid i samråd/samarbejde med leder af Familierådgivningen. Ved ansattes seksuelle krænkelser træffes beslutning om politianmeldelse af afdelingslederen eller børne- og ungedirektøren i samråd med Personaleafdelingen. Det kan være af stor betydning for politiets efterforskning, at den påståede krænker ikke på forhånd er orienteret om anmeldelsen, især hvis han/hun har mulighed for at påvirke barnet inden en eventuel afhøring. Dette kan fx være tilfældet, hvis han/hun er i nær familie med barnet. Sagsbehandleren underretter de relevante samarbejdspartnere, fx læger og psykologer om, at der er sket politianmeldelse, og at sagen herefter er undergivet offentlighedslovens regler om undtagelse fra den generelle aktindsigt, således at disse samarbejdspartnere ikke i god tro udleverer akter, jf. 13 i offentlighedsloven. Ved behandling af disse sager er det vigtigt for sagsbehandlerne at holde for øje, at opgaven ikke er at opklare en forbrydelse eller placere skyld og ansvar, men alene at vurdere behovet for bistand til barnet og/eller forældrene. 7. Sagsforløb ved politianmeldelse Diagrammet nedenfor viser de første og umiddelbare handlinger i politiets håndtering af sagen, når de modtager en anmeldelse om overgreb mod et barn eller en unge. Diagrammet viser ikke alle de mulige veje i det strafferetslige system. Kvittering til underretter Opgivelse Modtaget Underretning Politianmeldelse - politiet anmodes om at undersøge sag Dom Frafald SEL 50 undersøgelse Modtaget Underretning Sigtelse Frifindelse 14

15 8. Hvad siger loven? Aktindsigt Der findes flere forskellige former for aktindsigt, og der gælder tilsvarende forskellige love for aktindsigt. Her skal blot nævnes de principper, der er relevante for temaet om overgreb. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Princippet gælder her, at alle parter i en sag har adgang til at undersøge sagsbehandlingen ved en offentlig myndighed. Forvaltningslovens 9 er hovedbestemmelsen for opnåelse af aktindsigt. Undtaget fra aktindsigt De dele af sagsmaterialet, der er omfattet af en verserende straffesag, dvs. også de dele af en børnesag, der knytter an til en verserende politikefterforskning. Desuden er interne arbejdsdokumenter undtaget fra aktindsigten, ligesom underretters identitet ved underretninger i særlige tilfælde kan være undtaget aktindsigten. Underretter kan dog ikke garanteres anonymitet. Tavshedspligt Tavshedspligten indgår som tema i en lang række love. Relevante her er umiddelbart forvaltningsloven, lov om retssikkerhed og administration og lov om patienters retstilling. I tilknytning hertil findes bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen. Som udgangspunkt gælder, at enhver personoplysning er fortrolig og må ikke videregives uden, at der er givet (skriftlig) samtykke hertil. Det er tilladt at videregive relevante oplysninger inden for samme forvaltning. Men på tværs af forvaltninger skal der foreligge samtykke fra den eller de personer, oplysningerne vedrører (Juridisk betragtes enhver skole som en selvstændig forvaltningsmyndighed). I sager om seksuelle krænkelser kan værdispringsreglen dog godt benyttes, jf. nedenfor. Bemærk at reglerne om tavshedspligt må vige over for reglerne om underretningspligt. Underretningspligt Sundhedsplejersker, læger, lærere, pædagoger og andre offentligt ansatte, der arbejder med børn, har en særlig forpligtelse til at være opmærksom og reagere, hvis de får mistanke om, at et barn udsættes for fysisk eller psykisk vold eller seksuelle overgreb. Det følger af servicelovens , og kravene er beskrevet i bekendtgørelse om underretning over for kommunen efter lov om social service. Servicelovens 154 gælder for alle borgeres vedkommende og fastslår at: Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Værdispringsregel Ifølge værdispringsreglen kan man videregive private oplysninger uden samtykke, hvis hensynet til barnets eller den unges situation klart overstiger forældrenes eller barnets eller den unges interesse i, at oplysningerne ikke gives videre. 15

16 I praksis skal der meget til, før man kan bruge værdispringsreglen. Barnets eller den unges problemer skal være så store, at der er fare for den fysiske og psykiske udvikling. Det vil meget sjældent være relevant at anvende værdispringsreglen i det tværfaglige samarbejde. I sager om seksuelle krænkelser kan værdispringsreglen dog godt benyttes. Vold er en strafbar handling Forældre må ikke udsætte børn for fysisk eller psykisk vold. Det fremgår af forældreansvarsloven, 2, stk. 2, at: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling." Forældre, der slår deres børn, begår i straffelovens forstand en strafbar handling. I sager om vold mod mindre børn skærpes bedømmelsen af volden. Rammerne for straf er beskrevet i straffelovens 244, 245 og

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb)

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) 1 FORORD... 3 OMSORGSSVIGTGRUPPEN... 4 KONTAKT... 4 DEFINITION AF BEKYMRING, MISTANKE

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. I barnets tarv En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. 2 Forord Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 til 2016 er der afsat 268 mio. til Overgrebspakken

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere