Dine rettigheder til social sikring. i Belgien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Belgien"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Belgien

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...11 Hvornår har du ret til sygedagpenge?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...11 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...12 Hvornår har du ret til barselsydelser?...12 Hvad dækker ordningen?...12 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...13 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...14 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...14 Hvad dækker ordningen?...14 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...14 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...15 Hvornår har du ret til aldersydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...15 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...16 Kapitel VII: Efterladteydelser...17 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...17 Hvad dækker ordningen?...17 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...18 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...19 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...19 Hvad dækker ordningen?...19 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...21 Kapitel IX: Familieydelser...23 Hvornår har du ret til familieydelser?...23 Hvad dækker ordningen?...24 Hvordan får du adgang til familieydelser?...25 Kapitel X: Arbejdsløshed...26 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Hvad dækker ordningen?...27 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...28 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...29 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...29 Hvad dækker ordningen?...30 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...31 Kapitel XII: Langtidspleje...32 Hvornår har du ret til langtidspleje?...32 Hvad dækker ordningen?...33 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...33 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...35 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den belgiske sociale sikringsordning for arbejdstagere omfatter følgende forsikringsgrene: Ydelser i anledning af sygdom og barsel Arbejdsskadeforsikring Ydelser ved dødsfald Ydelser ved invaliditet Alders- og efterladteydelser Arbejdsløshedsunderstøttelse Familieydelser. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Sådan bliver du optaget i den sociale sikringsordning Så snart du arbejder som lønmodtager i Belgien, skal din arbejdsgiver sørge for, at du bliver optaget i den sociale sikring. Du behøver ikke selv at henvende dig til nogen institution. Den eneste undtagelse fra denne regel er i forbindelse med sygehjælp og sygedagpenge. For at blive forsikret mod sygdom og invaliditet skal du tilmelde dig en sygeforsikring (organisme assureur/verzekeringsinstelling) eller melde dig ind i en gensidig forsikringskasse (ziekenfonds) efter eget valg eller melde dig til et af hjælpekassens regionale kontorer for syge- og invalideforsikring (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV). I Belgien er de gensidige forsikringskasser samlet i de nationale sammenslutninger af kristne, socialistiske, uafhængige, frie og liberale gensidige forsikringskasser. Du kan melde dig ud af en sådan forsikringsinstitution eller sygekasse og melde dig ind i en anden den 1. dag i hvert kalenderkvartal. Forsikringsinstitutionen kan dog nægte, at du skifter institution, såfremt du har været medlem mindre end 12 måneder. Du vil kunne få alle nødvendige oplysninger herom hos den nye forsikringsinstitution. De gensidige forsikringskasser og regionalkontorerne benævnes nedenfor "sygekassen". De gensidige forsikringskasser er almennyttige sammenslutninger af personer og har til formål at fremme den fysiske, psykologiske og sociale velfærd. Hjælpekassen for syge- og invaliditetsforsikring er en offentlig socialsikringsinstitution. Klager Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som en social sikringsinstitution har truffet, kan du indgive klage inden tre måneder fra den dag, hvor du modtager meddelelsen om afgørelsen. Hvis du har bopæl i Belgien, skal du enten sende denne klage anbefalet eller aflevere den direkte til justitskontoret ved arbejdsretten (greffe du Tribunal du Travail/Griffie van de Arbeidsrechtbank) i den retskreds, hvor du er bosat, eller møde personligt op på justitskontoret. Juli

5 Hvis du er bosat i udlandet, skal du sende klagen til arbejdsretten i den retskreds, hvor du senest har haft hjemsted eller bopæl i Belgien, eller til arbejdsretten i den retskreds, hvor du senest har haft arbejde i Belgien, hvis du aldrig har haft hjemsted eller bopæl i Belgien. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Social sikring er et føderalt anliggende, som hører ind under socialministeren (Ministre des Affaires sociales), beskæftigelsesministeren (Ministre de l'emploi), ministeren for offentlige tjenester (Ministre de la Fonction publique), ministeren for pension og storbyer (Ministre des Pensions et des Grandes villes), ministeren for anliggender vedrørende middelklassen (Ministre des Classes moyennes), statssekretæren for sociale anliggender med ansvar for handicappede (Secrétaire d'etat aux Affaires sociales chargé des personnes handicapées) og statssekretæren for social integration og bekæmpelse af fattigdom (Secrétaire d Etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté). Sikringsstyrelsen (Office national de Sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale Zekerheid ONSS/RSZ) er en offentlig socialsikringsinstitution, som er ansvarlig for at opkræve bidrag (med undtagelse af arbejdsulykker) og fordele midlerne mellem de centrale institutioner med ansvar for forvaltningen af de forskellige grene af den sociale sikring gennem den såkaldte "globale forvaltning". Ydelser ved sygdom, barsel og invaliditet Områderne sygdom, barsel og invaliditet forvaltes af statens institut for sygdoms- og invaliditetsforsikring (Institut national d'assurance maladie-invalidité/rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV), der først og fremmest fordeler de finansielle ressourcer mellem de forskellige sygeforsikringskasser, som er ansvarlige for ydelserne (gensidige forsikringskasser, der er tilknyttet en af de fem nationale sammenslutninger, hjælpekassens regionale kontorer for syge- og invaliditetsforsikring eller sygeforsikringskassen for SNCB-Holding (det belgiske jernbaneselskab)). Der er frit valg mellem forsikringskasserne. Dette gælder dog ikke medarbejdere i SNCB-Holding. Alders- og efterladteydelser Alders- og efterladtepensioner forvaltes af den nationale pensionskasse (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP), som er ansvarlig for vurderingen og udbetalingen af pensioner. Pensionsansøgninger indsendes til den nationale pensionskasse via de lokale myndigheder i den by, hvor ansøgeren har sin bopæl. Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme Området arbejdsulykker forvaltes af forsikringskassen for arbejdsulykker (Fonds des accidents du travail/fonds voor Arbeidsongevallen FAT/FAO), hvis primære opgave er at bevilge ydelser i form af skadeserstatning til sømænd og arbejdstagere, hvis arbejdsgivere ikke opfylder deres forpligtelser. Forsikringskassen for arbejdsulykker foretager teknisk og lægelig kontrol og godkender aftalen om arbejdsulykken mellem ofret og forsikringskassen. Arbejdsgiverne skal tegne forsikring mod risiciene for arbejdsulykker hos et registreret forsikringsselskab eller en fælles forsikringskasse til fordel for deres ansatte. Juli

6 Erhvervssygdomsfonden (Fonds des maladies professionnelles/fonds voor de Beroepsziekten FMP/FBZ) er en offentlig socialsikringsinstitution, der alene forvalter hele området for forsikring mod erhvervssygdomme. Institutionen gennemfører også lovgivningen inden for forebyggelse og omfatter desuden asbestforsikringskassen, som udbetaler erstatning til asbestofre. Familieydelser Lovgivningen gennemføres på den ene side af det nationale familieydelseskontor for arbejdstagere (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ONAFTS/RKW) og den særlige familieydelseskasse og på den anden side af den uafhængige ydelseskasse. Familieydelseskontorets primære opgaver er at fordele de finansielle ressourcer mellem de forskellige ydelseskasser og fungere som ydelseskasse for arbejdsgivere, der har tegnet forsikring hos kontoret. Kontoret fører endvidere tilsyn med ydelseskasserne. For nogle brancher er der oprettet særlige ydelseskasser (offentlige ydelseskasser), som de respektive arbejdsgivere skal tilmelde sig. De uafhængige ydelseskasser er institutioner, som er blevet oprettet på arbejdsgivernes initiativ, og som forvaltes af dem. De er godkendt af kongen og er kun ansvarlige for bevillingen af ydelser, der udbetales i henhold til loven. Arbejdsløshedsunderstøttelse Området arbejdsløshed forvaltes af det nationale institut for beskæftigelse (Office national de l'emploi/rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ONEM/RVA) og dets regionale kontorer, der træffer afgørelse om de berørte personers rettigheder. Ydelser udbetales af den registrerede fagforening, som arbejdstageren er medlem af, eller af den hjælpekasse for udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage/hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen CAPAC/HVW), som har modtaget ansøgningen. Finansiering Størstedelen af socialsikringsgrenene finansieres via den "overordnede finansielle forvaltning" (gestion globale), dvs. at en del af det samlede socialsikringsbidrag, de overordnede statslige tilskud og den alternative finansiering (VAT) fordeles til grenene ud fra deres økonomiske behov. Du skal betale et socialsikringsbidrag, der svarer til en vis procentdel af din løn. Din arbejdsgiver tilbageholder dette bidrag i din løn og overfører det til Sikringsstyrelsen (Office national de sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale zekerheid ONSS/RSZ). Det eneste bidrag, som du eventuelt selv skal indbetale, er det bidrag, som den gensidige forsikringskasse kan opkræve, for at du kan få visse ydelser fra tillægsforsikringen. Der skal ikke betales tillægsbidrag, hvis du er tilsluttet hjælpekassen for syge- og invalideforsikring (Caisse auxiliaire d assurance maladieinvalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - CAAMI/HZIV), da den kun varetager lovpligtig forsikring. Grundbidraget, som betales af arbejdsgivere og arbejdstagere, udgør 37,84 % og suppleres af et indtægtsbestemt bidrag, der kan variere. Syge-, barsels-, arbejdsløsheds-, invalide-, alders- og efterladtepensionsordningerne finansieres også gennem andre særlige bidrag. Juli

7 Arbejdsulykker dækkes gennem de bidrag, som din arbejdsgiver betaler til arbejdsulykkesforsikringen. Juli

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? For øjeblikket dækker sygesikringen alle, der har lovligt ophold på belgisk område, herunder navnlig arbejdstagere, arbejdsløse, pensionister, selvstændige erhvervsdrivende, offentligt ansatte, uarbejdsdygtige, handicappede, huslige medhjælpere, studerende, personer, der er opført i registret over fysiske personer, samt personer, som forsørges af de pågældende personer. For at have ret til sygehjælp: skal du være meldt ind i en sygekasse må dine bidrag ikke være lavere end et nærmere fastsat minimumsbeløb. De berettigede familiemedlemmer er ægtefæller, samlevere, børn under 25 år (seks kategorier) og slægtninge i opstigende linje (i nogle tilfælde svigerforældre), hvis erhvervs- eller lønkompensationsindkomst er lavere end 2 265,49 EUR pr. kvartal. Hvad dækker ordningen? Udgifterne til ydelser, som omfatter både forebyggende og helbredende behandling, refunderes ifølge de officielle takster. Læge- og tandlægebehandling Som hovedregel refunderer sygekassen % af det honorar, som du har betalt for sundhedsydelser, såsom sygebesøg og konsultation hos alment praktiserende læger og speciallæger. Tandlægeydelser omfatter forebyggende og bevarende behandling, udtrækninger, tandproteser og ortodontisk behandling. Udgifterne til behandling, proteser osv. refunderes. Medicin For receptpligtig medicin skal du betale et beløb pr. recept, hvis størrelse afhænger af lægemidlets sociale og helbredelsesmæssige værdi. Hvor meget, der refunderes af medicinudgifterne, afhænger af, hvilken kategori lægemidlet tilhører (A, B, C, Cs, Cx eller apotekspræparat). I langt de fleste tilfælde skal du på apoteket kun betale den del af prisen, som ikke refunderes af sygekassen; det er dog en forudsætning, at du har en recept fra lægen. Hospitalsindlagte patienter betaler 0,62EUR om dagen til medicin. For refusion af udgifter til receptpligtig medicin er der fastlagt en maksimal patientandel på 1,15 EUR eller 2,30 EUR pr. forsikret person. Beløbet er lavere for patienter, der hører ind under særordningen. Juli

9 Sygehusbehandling Når du bliver indlagt, skal du betale et fast beløb. Du skal derefter selv betale et mindre fast beløb pr. indlæggelsesdag (14,71 EUR pr. dag). Du skal også betale et fast beløb til lægemidler under indlæggelsen. Hvis en patient er indlagt på en psykiatrisk institution i mere end fem år, er beløbet 24,52 EUR om dagen. Forsikringskassen betaler et fast bidrag til godkendte ældreboliger, beskyttede boliger, plejehjem, psykiatriske institutioner og dagcentre. Indlæggelsesgebyret er på 41,98 EUR. Almindelige forsikrede, personer, der hører ind under særordningen, og arbejdsløse, der kan dokumentere at have været arbejdsløse og enlige i 12 måneder eller arbejdsløse med forsørgerpligt, herunder deres familiemedlemmer, kan opnå en reduktion for børn, de har forsørgerpligt over for. Fysioterapeutisk behandling Udgifterne til fysioterapeutisk behandling refunderes kun, såfremt behandlingen er ordineret af en læge. Normalt refunderer sygekassen op til 60 % af honoraret til den behandling, der ydes af fysioterapeuter. Sygekassen dækker 75 % af udgifterne til sygepleje for modtagere, der ikke hører ind under særordningen, og som benytter en behandler uden for sygekassen. Proteser, briller, høreapparater Fuld eller delvis refusion ydes efter aftale, afhængig af ydelsens art og typen af modtager. Andre ydelser Andre ydelser ydes i nogle tilfælde i henhold til en forsikringskasses statutter. En særlig solidaritetssygekasse under statens institut for sygdoms- og invaliditetsforsikring (Institut National d'assurance Maladie-Invalidité/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) yder et bidrag i forbindelse med visse dyre behandlinger, som ikke er anført på den officielle liste over ydelser, der refunderes. Højere refusion Visse forsikrede samt de personer, de forsørger, kan få udbetalt en højere refusion fra deres sygekasse. Det er typisk tilfældet for pensionister, enker, forældreløse børn, personer, der er invaliderede, modtagere af handicapydelser og modtagere af andre former for socialhjælp. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Læge- og tandlægebehandling Normalt kan du henvende dig direkte til en læge eller tandlæge, som du selv vælger, og du skal i første omgang selv betale honoraret. Læger skal være registreret hos Juli

10 lægeforeningen (Ordre des médecins/orde der geneesheren) og godkendt af sundhedsministeren (Ministre de la Santé publique/minister van Volksgezondheid). Patienten kan frit vælge, hos hvilken læge eller speciallæge han/hun ønsker behandling. Du får derefter refunderet udgifterne, når du afleverer dokumentation for den behandling, som lægen eller tandlægen har givet dig. Hvis du henvender dig til en læge eller tandlæge, som ikke har forpligtet sig til at overholde de officielle takster (uden overenskomst), skal du selv betale den del af honoraret, som overstiger den fastsatte takst. Du kan hos din sygekasse få oplyst, hvilke læger og tandlæger der overholder de fastsatte takster. Medicin På apoteket skal du kun betale den del af prisen, som ikke er dækket af sygekassen. Sygehusbehandling Hvis du skal indlægges på sygehus, skal du først henvende dig til sygekassen, som vil give dig oplysninger om, hvordan du kan få behandling. Dette er ikke nødvendigt i akutte tilfælde. Juli

11 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Alle arbejdstagere med ansættelseskontrakt og grupper, der kan sidestilles hermed, har ret til sygedagpenge, hvis: de er tilmeldt en sygeforsikringskasse og kan dokumentere indbetalingen af et mindstebeløb de har arbejdet mindst 120 dage i de sidste 6 måneder inden sygemeldingen. Visse arbejdsfrie perioder, f.eks. på grund af sygdom, ferie med løn osv., ligestilles med arbejdsperioder de er erklæret uarbejdsdygtige. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? I en vis startperiode betaler arbejdsgiveren bidragene. Funktionærer modtager 100 % af lønnen i en periode på en måned. Arbejdere modtager 100 % (i de første syv dages uarbejdsdygtighed), 60 % (fra den 8. til den 14. dags uarbejdsdygtighed) eller via et supplerende tilskud. Dagpengene kommer først til udbetaling, når perioden med garanteret løn, som betales af arbejdsgiveren, er udløbet. Dvs. efter to ugers uarbejdsdygtighed for arbejdere og en måneds uarbejdsdygtighed for funktionærer. Dagpengesatsen er på 60 % af lønnen. Den øvre grænse er 124,4894 EUR pr. dag for uarbejdsdygtighed, der er opstået siden den 1. januar Hvis du efter et års forløb ikke kan genoptage arbejdet, har du ret til invalidepension (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering).. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, skal du aflevere en erklæring fra din læge til den rådgivende læge i din sygekasse. Du skal aflevere erklæringen senest 2 dage efter, at du er blevet uarbejdsdygtig. Hvis du afleverer erklæringen senere, har du først ret til sygedagpenge fra det tidspunkt, erklæringen er blevet afleveret. Den rådgivende læge i din sygekasse fastsætter, hvor længe din uarbejdsdygtighed antages at ville vare. Han kan til enhver tid indkalde dig til en lægeundersøgelse. Juli

12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Alle kvindelige arbejdstagere med ansættelseskontrakt og grupper, der kan sidestilles hermed, har ret til barselsdagpenge (indemnité de maternité/moederschapsuitkering). Bemærk, at barselsdagpenge ydes til kvindelige arbejdstagere, arbejdsløse og uarbejdsdygtige kvinder. Du skal have betalt et mindstebeløb (i det indeværende eller foregående år), før du har ret til naturalydelser. Mindstebeløbet er 4 330,62 EUR (op til 21 år) og 5 774,16 EUR (21 år og derover). Endvidere gælder der en karenstid på seks måneder, hvor du skal have arbejdet i mindst 120 dage, eller ligestillede perioder. For at modtage barselsdagpenge skal du også have indbetalt bidrag i seks måneder. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Gravide kvinder har ret til barselsorlov i 15 uger. Denne ret udvides til 17 uger, hvis der fødes mere end et barn. Barselsorloven begynder, når kvinden ansøger herom, men tidligst 6 uger inden den forventede nedkomst eller 8 uger, hvis kvinden forventes at føde mere end et barn. Af disse 6 (eller 8) uger kan indtil 5 (eller 7) uger af barselsorloven tages enten før eller efter fødslen. Den sidste uge før terminsdatoen er obligatorisk. Den del af den frivillige orlov før fødslen, som ikke bruges inden fødslen, kan afholdes efter barselsorloven, eller når barnet kommer hjem efter længere tids hospitalsindlæggelse. Barselsorloven efter fødslen er på 9 uger. Barselsdagpengene beregnes som følger: for lønmodtagere: 82 % af lønnen (uden loft) de første 30 dage og 75 % af lønnen (med loft) fra og med den 31. dag eller i tilfælde af forlængelse for arbejdsløse udgør grundbeløbet de første 30 dage 60 % af den tabte løn. Grunddagpengebeløbets størrelse er den samme som den arbejdsløshedsunderstøttelse, en arbejdstager ville være berettiget til, uden for barselsbeskyttelsesperioden. Hun har også ret til et yderligere beløb svarende til 19,5 % af den tabte løn (med loft). Fra og med den 31. dag udgør det yderligere beløb 15 % af den tabte løn (med loft). uarbejdsdygtige kvinder har i de første 30 dage ret til 79,5 % af lønnen, som maksimalt kan være på 100,56 EUR, og fra og med den 31. dag til 75 % af lønnen på højst 94,87 EUR (gælder for kvinder, der påbegynder deres barsel efter 1. januar 2011). Juli

13 Naturalydelser er injektioner, pleje før og efter fødslen, monitorering og hjælp under fødslen på et hospital, på en fødeklinik eller hjemme. Faderen har ret til barselsorlov i 10 dage ved barnets fødsel. Hvis moderen hospitalsindlægges i en længere periode eller dør, kan faderen anmode om, at barselsorloven ændres til en fædreorlov. Begge forældre har ret til adoptionsorlov ved adoption af et barn. Hvordan får du adgang til barselsydelser? Fra den 7. dag før den forventede nedkomst skal kvinden ophøre med at arbejde eller med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kvinden skal til sin sygekasse aflevere en lægeerklæring som attest på, at nedkomsten forventes at finde sted ved udløbet af den orlov, der er ansøgt om i forbindelse med fødslen. Juli

14 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? En arbejdstager, der som følge af sygdom eller invaliditet ikke kan tjene mere end en tredjedel af normallønnen for en arbejdstager i samme gruppe og med samme uddannelse, betragtes som invalid. Tabet af arbejdsevne skal være på mindst 66 % for at give ret til erstatning. Hvis du gennem ét år har fået udbetalt sygedagpenge og stadigvæk er uarbejdsdygtig, er du berettiget til invalidepension (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering). Denne pension udbetales, indtil du når pensionsalderen (for øjeblikket 65 år for både kvinder og mænd). For at være berettiget til invalidepension skal du desuden opfylde følgende betingelser: Du skal være tilmeldt en sygekasse. Du skal inden for 6 måneder have arbejdet i 120 dage. Visse arbejdsfrie perioder, f.eks. på grund af sygdom, ferie med løn osv., ligestilles med arbejdsperioder. Du skal være erklæret for uarbejdsdygtig i et år. Du skal kunne dokumentere, at mindstebidraget er indbetalt. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Invalidepensionen (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) udgør 65 % af din tidligere indkomst, hvis du er forsørger. Hvis du ikke er forsørger, er dette beløb reduceret til 55 % for enlige og 40 % for samlevende. Engangsydelsen til hjælp fra en tredjepart er et tilskud, som tidligst ydes til personer, der er uarbejdsdygtige, fra den fjerde invaliditetsmåned. Beløbet udgør 16,57 EUR. Pensionen kan ikke overstige et bestemt loft. Dette loft er 126,4894 EUR for invaliditet, der er indtrådt efter den 1. januar Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Se afsnittet om kontantydelser ved sygdom. Juli

15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? I princippet er alle arbejdstagere, som har været beskæftiget i Belgien ifølge en arbejdskontrakt, omfattet af en alderdomsforsikring. Der findes dog særlige regler for deltidsansatte huslige medhjælpere. Arbejdstagere, både mænd og kvinder, har ret til førtidspension, når de fylder 60 år og efter 35 års erhvervsmæssig beskæftigelse. Den normale pensionsalder for mænd og kvinder er 65 år. Der er fastsat undtagelser fra denne regel for minearbejdere, som kan blive pensioneret tidligere. Arbejdstagere, som får udbetalt ydelser efter ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) kan ikke få udbetalt en alderspension (pension de retraite/rustpensioen), inden de fylder 65 år. Alderspensionen udbetales ikke, hvis du allerede får udbetalt ydelser som følge af sygdom, invaliditet eller ufrivillig arbejdsløshed i henhold til belgisk eller udenlandsk lovgivning om social sikring, eller hvis du får udbetalt en ydelse som følge af orlov eller nedsat arbejdstid eller en tillægsydelse efter ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Du kan få den udbetalt pr. postanvisning, som kan indløses på postkontorerne, eller du kan få den overført til en postgirokonto eller en bankkonto, der er oprettet i dit navn. Personer under 65 år, som er gået på pension fra 2011, kan kombinere pension med arbejdsindtægter, hvis de årlige arbejdsindtægter ikke overstiger 7 421,57EUR om året for en arbejdstager (bruttoløn). Dette beløb hæves til ,37EUR, hvis personen har forsørgerpligt over for et barn. Du skal på forhånd ved anbefalet brev give besked om din beskæftigelse til den nationale pensionskasse (Office National des Pensions/Rijksdienstvoor Pensioenen ONP/RVP). Du skal endvidere oplyse din arbejdsgiver om, at du modtager en pension, hvilket ligeledes skal ske ved anbefalet brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den nationale pensionskasse nationale pensionskasse. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Der er tale om følgende ydelser: alderspension (pension de retraite/rustpensioen), som tilkendes arbejdstagere varmehjælp (allocation de chauffage/verwarmningstoelage), som tilkendes pensionerede minearbejdere feriegodtgørelse (pécule de vacances/vakantiegeld) og supplerende feriegodtgørelse (pécule de vacance complémentaire/aanvullend vakantiegeld). Juli

16 Alderspensionens størrelse afhænger dels af, hvor mange år du har været beskæftiget i Belgien (herunder ligestillede perioder med ferie, sygdom og arbejdsløshed), og dels af den løn, du har fået udbetalt i denne periode, og som tilpasses leveomkostningsniveauet på det tidspunkt, pensionen beregnes. Alderspensionen beregnes som 1/45 af den fulde pension for hvert arbejdsår for både kvinder og mænd. Særlige ordninger kan gælde for søfolk og minearbejdere. Pensionen udgør op til 60 % af den gennemsnitlige lønindtægt i den tid, du har arbejdet. Den udgør 75 %, hvis du forsørger din ægtefælle. Den garanterede laveste alderspension (pension minimum garantie/gewaarborgd minimumpensioen) efter et fuldstændigt erhvervsforløb er ,21 EUR (husstand) eller ,28 EUR (enlig) om året, som beregnes forholdsmæssigt, hvis erhvervsforløbet mindst er lig med to tredjedele af et fuldstændigt erhvervsforløb. Den højeste pensionsydelse afhænger af loftet for årsindtægten. Den højeste pensionsydelse for en arbejdstager (enlig) er 24 78,40 EUR. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Du skal indsende ansøgninger til de kommunale myndigheder på dit bopælssted. Hvis du er bosat i en anden medlemsstat, skal du indsende ansøgningen til den kompetente pensionsinstitution i dette land. For at undgå, at behandlingen af din sag forsinkes, skal du så vidt muligt indgive din ansøgning et år før, du når pensionsalderen. Du kan få udbetalt din pension på to måder. Du kan få den udbetalt pr. postanvisning, som kan indløses på postkontorerne, eller du kan få den overført til en postgirokonto eller en bankkonto, der er oprettet i dit navn. Juli

17 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Den efterlevende ægtefælle efter en arbejdstager har ret til efterladtepension (pension de survie/overlevingspensioen), når den pågældende er fyldt 45 år. Der er ingen aldersgrænse, hvis den efterlevende ægtefælle forsørger et barn, eller erhvervsevnen varigt er nedsat med 66 % eller mere, eller såfremt den afdøde arbejdstager har arbejdet mindst 20 år som minearbejder under jorden. Ægteskabet skal endvidere på dødstidspunktet have varet i mindst et år, medmindre der er født et barn i ægteskabet, eller dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, som er indtrådt efter ægteskabets indgåelse, eller afdøde på tidspunktet for dødsfaldet havde forsørgerpligt over for et barn, hvortil ægtefællen modtog familieydelser. Den efterlevende ægtefælle må ikke længere være i beskæftigelse med undtagelse af godkendt beskæftigelse. Personer under 65 år, som kun modtager efterladtepension, og hvor udbetalingen er påbegyndt fra 2011, kan kombinere pension med arbejdsindtægter, hvis de årlige arbejdsindtægter ikke overstiger EUR om året for en arbejdstager (bruttoløn). Dette beløb hæves til EUR, hvis personen har forsørgerpligt over for et barn. Pensionister kan fortsætte med at arbejde, forudsat at lønnen ikke overstiger en bestemt grænse. Du skal på forhånd ved anbefalet brev give besked om din beskæftigelse til den nationale pensionskasse (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP). Du skal endvidere oplyse din arbejdsgiver om, at du modtager en pension, hvilket ligeledes skal ske ved anbefalet brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den nationale pensionskasse. Den efterlevende ægtefælle må heller ikke have giftet sig igen. En fraskilt ægtefælle må ikke have mistet forældremyndigheden, være dømt for mordforsøg på ægtefællen eller have giftet sig igen. Andre betingelser (alder, kombination osv.) er de samme som for alderspension. En efterlevende partner modtager ingen ydelser. Efterladtepensionen udbetales i op til 12 måneder, hvis du allerede får udbetalt ydelser som følge af sygdom, invaliditet eller ufrivillig arbejdsløshed i henhold til belgisk eller udenlandsk lovgivning om social sikring, eller hvis du får udbetalt en ydelse som følge af orlov eller nedsat arbejdstid eller en tillægsydelse i forbindelse med ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Den efterlevende ægtefælle har ret til 80 % af den faktiske eller hypotetiske alderspension for den forsikrede beregnet efter satsen for et ægtepar, hvor ægtefællen er forsørget. Juli

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Dine rettigheder til socail sikring. i Estland

Dine rettigheder til socail sikring. i Estland Dine rettigheder til socail sikring i Estland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp

Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt N O T A T Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp i de 27 andre EU-lande Maj 2014 Sagsnr. 2014-2091

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien Dine rettigheder til social sikring i Slovenien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Island

Dine rettigheder til social sikring. i Island Dine rettigheder til social sikring i Island Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Letland

Dine rettigheder til social sikring. i Letland Dine rettigheder til social sikring i Letland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien Dine rettigheder til social sikring i Bulgarien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Bulgarien 1/37 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Frankrig Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Reglerne for dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og dødsfald er blevet ændret på generalforsamlingen i november 2014. De ændrede regler får betydning

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Luxembourg

Dine rettigheder til social sikring. i Luxembourg Dine rettigheder til social sikring i Luxembourg Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Finland

Dine rettigheder til social sikring. i Finland Dine rettigheder til social sikring i Finland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovakiet

Dine rettigheder til social sikring. i Slovakiet Dine rettigheder til social sikring i Slovakiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere