Dine rettigheder til social sikring. i Belgien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Belgien"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Belgien

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...11 Hvornår har du ret til sygedagpenge?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...11 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...12 Hvornår har du ret til barselsydelser?...12 Hvad dækker ordningen?...12 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...13 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...14 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...14 Hvad dækker ordningen?...14 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...14 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...15 Hvornår har du ret til aldersydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...15 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...16 Kapitel VII: Efterladteydelser...17 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...17 Hvad dækker ordningen?...17 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...18 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...19 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...19 Hvad dækker ordningen?...19 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...21 Kapitel IX: Familieydelser...23 Hvornår har du ret til familieydelser?...23 Hvad dækker ordningen?...24 Hvordan får du adgang til familieydelser?...25 Kapitel X: Arbejdsløshed...26 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Hvad dækker ordningen?...27 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...28 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...29 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...29 Hvad dækker ordningen?...30 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...31 Kapitel XII: Langtidspleje...32 Hvornår har du ret til langtidspleje?...32 Hvad dækker ordningen?...33 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...33 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...35 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den belgiske sociale sikringsordning for arbejdstagere omfatter følgende forsikringsgrene: Ydelser i anledning af sygdom og barsel Arbejdsskadeforsikring Ydelser ved dødsfald Ydelser ved invaliditet Alders- og efterladteydelser Arbejdsløshedsunderstøttelse Familieydelser. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Sådan bliver du optaget i den sociale sikringsordning Så snart du arbejder som lønmodtager i Belgien, skal din arbejdsgiver sørge for, at du bliver optaget i den sociale sikring. Du behøver ikke selv at henvende dig til nogen institution. Den eneste undtagelse fra denne regel er i forbindelse med sygehjælp og sygedagpenge. For at blive forsikret mod sygdom og invaliditet skal du tilmelde dig en sygeforsikring (organisme assureur/verzekeringsinstelling) eller melde dig ind i en gensidig forsikringskasse (ziekenfonds) efter eget valg eller melde dig til et af hjælpekassens regionale kontorer for syge- og invalideforsikring (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV). I Belgien er de gensidige forsikringskasser samlet i de nationale sammenslutninger af kristne, socialistiske, uafhængige, frie og liberale gensidige forsikringskasser. Du kan melde dig ud af en sådan forsikringsinstitution eller sygekasse og melde dig ind i en anden den 1. dag i hvert kalenderkvartal. Forsikringsinstitutionen kan dog nægte, at du skifter institution, såfremt du har været medlem mindre end 12 måneder. Du vil kunne få alle nødvendige oplysninger herom hos den nye forsikringsinstitution. De gensidige forsikringskasser og regionalkontorerne benævnes nedenfor "sygekassen". De gensidige forsikringskasser er almennyttige sammenslutninger af personer og har til formål at fremme den fysiske, psykologiske og sociale velfærd. Hjælpekassen for syge- og invaliditetsforsikring er en offentlig socialsikringsinstitution. Klager Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som en social sikringsinstitution har truffet, kan du indgive klage inden tre måneder fra den dag, hvor du modtager meddelelsen om afgørelsen. Hvis du har bopæl i Belgien, skal du enten sende denne klage anbefalet eller aflevere den direkte til justitskontoret ved arbejdsretten (greffe du Tribunal du Travail/Griffie van de Arbeidsrechtbank) i den retskreds, hvor du er bosat, eller møde personligt op på justitskontoret. Juli

5 Hvis du er bosat i udlandet, skal du sende klagen til arbejdsretten i den retskreds, hvor du senest har haft hjemsted eller bopæl i Belgien, eller til arbejdsretten i den retskreds, hvor du senest har haft arbejde i Belgien, hvis du aldrig har haft hjemsted eller bopæl i Belgien. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Social sikring er et føderalt anliggende, som hører ind under socialministeren (Ministre des Affaires sociales), beskæftigelsesministeren (Ministre de l'emploi), ministeren for offentlige tjenester (Ministre de la Fonction publique), ministeren for pension og storbyer (Ministre des Pensions et des Grandes villes), ministeren for anliggender vedrørende middelklassen (Ministre des Classes moyennes), statssekretæren for sociale anliggender med ansvar for handicappede (Secrétaire d'etat aux Affaires sociales chargé des personnes handicapées) og statssekretæren for social integration og bekæmpelse af fattigdom (Secrétaire d Etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté). Sikringsstyrelsen (Office national de Sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale Zekerheid ONSS/RSZ) er en offentlig socialsikringsinstitution, som er ansvarlig for at opkræve bidrag (med undtagelse af arbejdsulykker) og fordele midlerne mellem de centrale institutioner med ansvar for forvaltningen af de forskellige grene af den sociale sikring gennem den såkaldte "globale forvaltning". Ydelser ved sygdom, barsel og invaliditet Områderne sygdom, barsel og invaliditet forvaltes af statens institut for sygdoms- og invaliditetsforsikring (Institut national d'assurance maladie-invalidité/rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV), der først og fremmest fordeler de finansielle ressourcer mellem de forskellige sygeforsikringskasser, som er ansvarlige for ydelserne (gensidige forsikringskasser, der er tilknyttet en af de fem nationale sammenslutninger, hjælpekassens regionale kontorer for syge- og invaliditetsforsikring eller sygeforsikringskassen for SNCB-Holding (det belgiske jernbaneselskab)). Der er frit valg mellem forsikringskasserne. Dette gælder dog ikke medarbejdere i SNCB-Holding. Alders- og efterladteydelser Alders- og efterladtepensioner forvaltes af den nationale pensionskasse (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP), som er ansvarlig for vurderingen og udbetalingen af pensioner. Pensionsansøgninger indsendes til den nationale pensionskasse via de lokale myndigheder i den by, hvor ansøgeren har sin bopæl. Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme Området arbejdsulykker forvaltes af forsikringskassen for arbejdsulykker (Fonds des accidents du travail/fonds voor Arbeidsongevallen FAT/FAO), hvis primære opgave er at bevilge ydelser i form af skadeserstatning til sømænd og arbejdstagere, hvis arbejdsgivere ikke opfylder deres forpligtelser. Forsikringskassen for arbejdsulykker foretager teknisk og lægelig kontrol og godkender aftalen om arbejdsulykken mellem ofret og forsikringskassen. Arbejdsgiverne skal tegne forsikring mod risiciene for arbejdsulykker hos et registreret forsikringsselskab eller en fælles forsikringskasse til fordel for deres ansatte. Juli

6 Erhvervssygdomsfonden (Fonds des maladies professionnelles/fonds voor de Beroepsziekten FMP/FBZ) er en offentlig socialsikringsinstitution, der alene forvalter hele området for forsikring mod erhvervssygdomme. Institutionen gennemfører også lovgivningen inden for forebyggelse og omfatter desuden asbestforsikringskassen, som udbetaler erstatning til asbestofre. Familieydelser Lovgivningen gennemføres på den ene side af det nationale familieydelseskontor for arbejdstagere (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ONAFTS/RKW) og den særlige familieydelseskasse og på den anden side af den uafhængige ydelseskasse. Familieydelseskontorets primære opgaver er at fordele de finansielle ressourcer mellem de forskellige ydelseskasser og fungere som ydelseskasse for arbejdsgivere, der har tegnet forsikring hos kontoret. Kontoret fører endvidere tilsyn med ydelseskasserne. For nogle brancher er der oprettet særlige ydelseskasser (offentlige ydelseskasser), som de respektive arbejdsgivere skal tilmelde sig. De uafhængige ydelseskasser er institutioner, som er blevet oprettet på arbejdsgivernes initiativ, og som forvaltes af dem. De er godkendt af kongen og er kun ansvarlige for bevillingen af ydelser, der udbetales i henhold til loven. Arbejdsløshedsunderstøttelse Området arbejdsløshed forvaltes af det nationale institut for beskæftigelse (Office national de l'emploi/rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ONEM/RVA) og dets regionale kontorer, der træffer afgørelse om de berørte personers rettigheder. Ydelser udbetales af den registrerede fagforening, som arbejdstageren er medlem af, eller af den hjælpekasse for udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage/hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen CAPAC/HVW), som har modtaget ansøgningen. Finansiering Størstedelen af socialsikringsgrenene finansieres via den "overordnede finansielle forvaltning" (gestion globale), dvs. at en del af det samlede socialsikringsbidrag, de overordnede statslige tilskud og den alternative finansiering (VAT) fordeles til grenene ud fra deres økonomiske behov. Du skal betale et socialsikringsbidrag, der svarer til en vis procentdel af din løn. Din arbejdsgiver tilbageholder dette bidrag i din løn og overfører det til Sikringsstyrelsen (Office national de sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale zekerheid ONSS/RSZ). Det eneste bidrag, som du eventuelt selv skal indbetale, er det bidrag, som den gensidige forsikringskasse kan opkræve, for at du kan få visse ydelser fra tillægsforsikringen. Der skal ikke betales tillægsbidrag, hvis du er tilsluttet hjælpekassen for syge- og invalideforsikring (Caisse auxiliaire d assurance maladieinvalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - CAAMI/HZIV), da den kun varetager lovpligtig forsikring. Grundbidraget, som betales af arbejdsgivere og arbejdstagere, udgør 37,84 % og suppleres af et indtægtsbestemt bidrag, der kan variere. Syge-, barsels-, arbejdsløsheds-, invalide-, alders- og efterladtepensionsordningerne finansieres også gennem andre særlige bidrag. Juli

7 Arbejdsulykker dækkes gennem de bidrag, som din arbejdsgiver betaler til arbejdsulykkesforsikringen. Juli

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? For øjeblikket dækker sygesikringen alle, der har lovligt ophold på belgisk område, herunder navnlig arbejdstagere, arbejdsløse, pensionister, selvstændige erhvervsdrivende, offentligt ansatte, uarbejdsdygtige, handicappede, huslige medhjælpere, studerende, personer, der er opført i registret over fysiske personer, samt personer, som forsørges af de pågældende personer. For at have ret til sygehjælp: skal du være meldt ind i en sygekasse må dine bidrag ikke være lavere end et nærmere fastsat minimumsbeløb. De berettigede familiemedlemmer er ægtefæller, samlevere, børn under 25 år (seks kategorier) og slægtninge i opstigende linje (i nogle tilfælde svigerforældre), hvis erhvervs- eller lønkompensationsindkomst er lavere end 2 265,49 EUR pr. kvartal. Hvad dækker ordningen? Udgifterne til ydelser, som omfatter både forebyggende og helbredende behandling, refunderes ifølge de officielle takster. Læge- og tandlægebehandling Som hovedregel refunderer sygekassen % af det honorar, som du har betalt for sundhedsydelser, såsom sygebesøg og konsultation hos alment praktiserende læger og speciallæger. Tandlægeydelser omfatter forebyggende og bevarende behandling, udtrækninger, tandproteser og ortodontisk behandling. Udgifterne til behandling, proteser osv. refunderes. Medicin For receptpligtig medicin skal du betale et beløb pr. recept, hvis størrelse afhænger af lægemidlets sociale og helbredelsesmæssige værdi. Hvor meget, der refunderes af medicinudgifterne, afhænger af, hvilken kategori lægemidlet tilhører (A, B, C, Cs, Cx eller apotekspræparat). I langt de fleste tilfælde skal du på apoteket kun betale den del af prisen, som ikke refunderes af sygekassen; det er dog en forudsætning, at du har en recept fra lægen. Hospitalsindlagte patienter betaler 0,62EUR om dagen til medicin. For refusion af udgifter til receptpligtig medicin er der fastlagt en maksimal patientandel på 1,15 EUR eller 2,30 EUR pr. forsikret person. Beløbet er lavere for patienter, der hører ind under særordningen. Juli

9 Sygehusbehandling Når du bliver indlagt, skal du betale et fast beløb. Du skal derefter selv betale et mindre fast beløb pr. indlæggelsesdag (14,71 EUR pr. dag). Du skal også betale et fast beløb til lægemidler under indlæggelsen. Hvis en patient er indlagt på en psykiatrisk institution i mere end fem år, er beløbet 24,52 EUR om dagen. Forsikringskassen betaler et fast bidrag til godkendte ældreboliger, beskyttede boliger, plejehjem, psykiatriske institutioner og dagcentre. Indlæggelsesgebyret er på 41,98 EUR. Almindelige forsikrede, personer, der hører ind under særordningen, og arbejdsløse, der kan dokumentere at have været arbejdsløse og enlige i 12 måneder eller arbejdsløse med forsørgerpligt, herunder deres familiemedlemmer, kan opnå en reduktion for børn, de har forsørgerpligt over for. Fysioterapeutisk behandling Udgifterne til fysioterapeutisk behandling refunderes kun, såfremt behandlingen er ordineret af en læge. Normalt refunderer sygekassen op til 60 % af honoraret til den behandling, der ydes af fysioterapeuter. Sygekassen dækker 75 % af udgifterne til sygepleje for modtagere, der ikke hører ind under særordningen, og som benytter en behandler uden for sygekassen. Proteser, briller, høreapparater Fuld eller delvis refusion ydes efter aftale, afhængig af ydelsens art og typen af modtager. Andre ydelser Andre ydelser ydes i nogle tilfælde i henhold til en forsikringskasses statutter. En særlig solidaritetssygekasse under statens institut for sygdoms- og invaliditetsforsikring (Institut National d'assurance Maladie-Invalidité/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) yder et bidrag i forbindelse med visse dyre behandlinger, som ikke er anført på den officielle liste over ydelser, der refunderes. Højere refusion Visse forsikrede samt de personer, de forsørger, kan få udbetalt en højere refusion fra deres sygekasse. Det er typisk tilfældet for pensionister, enker, forældreløse børn, personer, der er invaliderede, modtagere af handicapydelser og modtagere af andre former for socialhjælp. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Læge- og tandlægebehandling Normalt kan du henvende dig direkte til en læge eller tandlæge, som du selv vælger, og du skal i første omgang selv betale honoraret. Læger skal være registreret hos Juli

10 lægeforeningen (Ordre des médecins/orde der geneesheren) og godkendt af sundhedsministeren (Ministre de la Santé publique/minister van Volksgezondheid). Patienten kan frit vælge, hos hvilken læge eller speciallæge han/hun ønsker behandling. Du får derefter refunderet udgifterne, når du afleverer dokumentation for den behandling, som lægen eller tandlægen har givet dig. Hvis du henvender dig til en læge eller tandlæge, som ikke har forpligtet sig til at overholde de officielle takster (uden overenskomst), skal du selv betale den del af honoraret, som overstiger den fastsatte takst. Du kan hos din sygekasse få oplyst, hvilke læger og tandlæger der overholder de fastsatte takster. Medicin På apoteket skal du kun betale den del af prisen, som ikke er dækket af sygekassen. Sygehusbehandling Hvis du skal indlægges på sygehus, skal du først henvende dig til sygekassen, som vil give dig oplysninger om, hvordan du kan få behandling. Dette er ikke nødvendigt i akutte tilfælde. Juli

11 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Alle arbejdstagere med ansættelseskontrakt og grupper, der kan sidestilles hermed, har ret til sygedagpenge, hvis: de er tilmeldt en sygeforsikringskasse og kan dokumentere indbetalingen af et mindstebeløb de har arbejdet mindst 120 dage i de sidste 6 måneder inden sygemeldingen. Visse arbejdsfrie perioder, f.eks. på grund af sygdom, ferie med løn osv., ligestilles med arbejdsperioder de er erklæret uarbejdsdygtige. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? I en vis startperiode betaler arbejdsgiveren bidragene. Funktionærer modtager 100 % af lønnen i en periode på en måned. Arbejdere modtager 100 % (i de første syv dages uarbejdsdygtighed), 60 % (fra den 8. til den 14. dags uarbejdsdygtighed) eller via et supplerende tilskud. Dagpengene kommer først til udbetaling, når perioden med garanteret løn, som betales af arbejdsgiveren, er udløbet. Dvs. efter to ugers uarbejdsdygtighed for arbejdere og en måneds uarbejdsdygtighed for funktionærer. Dagpengesatsen er på 60 % af lønnen. Den øvre grænse er 124,4894 EUR pr. dag for uarbejdsdygtighed, der er opstået siden den 1. januar Hvis du efter et års forløb ikke kan genoptage arbejdet, har du ret til invalidepension (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering).. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, skal du aflevere en erklæring fra din læge til den rådgivende læge i din sygekasse. Du skal aflevere erklæringen senest 2 dage efter, at du er blevet uarbejdsdygtig. Hvis du afleverer erklæringen senere, har du først ret til sygedagpenge fra det tidspunkt, erklæringen er blevet afleveret. Den rådgivende læge i din sygekasse fastsætter, hvor længe din uarbejdsdygtighed antages at ville vare. Han kan til enhver tid indkalde dig til en lægeundersøgelse. Juli

12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Alle kvindelige arbejdstagere med ansættelseskontrakt og grupper, der kan sidestilles hermed, har ret til barselsdagpenge (indemnité de maternité/moederschapsuitkering). Bemærk, at barselsdagpenge ydes til kvindelige arbejdstagere, arbejdsløse og uarbejdsdygtige kvinder. Du skal have betalt et mindstebeløb (i det indeværende eller foregående år), før du har ret til naturalydelser. Mindstebeløbet er 4 330,62 EUR (op til 21 år) og 5 774,16 EUR (21 år og derover). Endvidere gælder der en karenstid på seks måneder, hvor du skal have arbejdet i mindst 120 dage, eller ligestillede perioder. For at modtage barselsdagpenge skal du også have indbetalt bidrag i seks måneder. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Gravide kvinder har ret til barselsorlov i 15 uger. Denne ret udvides til 17 uger, hvis der fødes mere end et barn. Barselsorloven begynder, når kvinden ansøger herom, men tidligst 6 uger inden den forventede nedkomst eller 8 uger, hvis kvinden forventes at føde mere end et barn. Af disse 6 (eller 8) uger kan indtil 5 (eller 7) uger af barselsorloven tages enten før eller efter fødslen. Den sidste uge før terminsdatoen er obligatorisk. Den del af den frivillige orlov før fødslen, som ikke bruges inden fødslen, kan afholdes efter barselsorloven, eller når barnet kommer hjem efter længere tids hospitalsindlæggelse. Barselsorloven efter fødslen er på 9 uger. Barselsdagpengene beregnes som følger: for lønmodtagere: 82 % af lønnen (uden loft) de første 30 dage og 75 % af lønnen (med loft) fra og med den 31. dag eller i tilfælde af forlængelse for arbejdsløse udgør grundbeløbet de første 30 dage 60 % af den tabte løn. Grunddagpengebeløbets størrelse er den samme som den arbejdsløshedsunderstøttelse, en arbejdstager ville være berettiget til, uden for barselsbeskyttelsesperioden. Hun har også ret til et yderligere beløb svarende til 19,5 % af den tabte løn (med loft). Fra og med den 31. dag udgør det yderligere beløb 15 % af den tabte løn (med loft). uarbejdsdygtige kvinder har i de første 30 dage ret til 79,5 % af lønnen, som maksimalt kan være på 100,56 EUR, og fra og med den 31. dag til 75 % af lønnen på højst 94,87 EUR (gælder for kvinder, der påbegynder deres barsel efter 1. januar 2011). Juli

13 Naturalydelser er injektioner, pleje før og efter fødslen, monitorering og hjælp under fødslen på et hospital, på en fødeklinik eller hjemme. Faderen har ret til barselsorlov i 10 dage ved barnets fødsel. Hvis moderen hospitalsindlægges i en længere periode eller dør, kan faderen anmode om, at barselsorloven ændres til en fædreorlov. Begge forældre har ret til adoptionsorlov ved adoption af et barn. Hvordan får du adgang til barselsydelser? Fra den 7. dag før den forventede nedkomst skal kvinden ophøre med at arbejde eller med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kvinden skal til sin sygekasse aflevere en lægeerklæring som attest på, at nedkomsten forventes at finde sted ved udløbet af den orlov, der er ansøgt om i forbindelse med fødslen. Juli

14 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? En arbejdstager, der som følge af sygdom eller invaliditet ikke kan tjene mere end en tredjedel af normallønnen for en arbejdstager i samme gruppe og med samme uddannelse, betragtes som invalid. Tabet af arbejdsevne skal være på mindst 66 % for at give ret til erstatning. Hvis du gennem ét år har fået udbetalt sygedagpenge og stadigvæk er uarbejdsdygtig, er du berettiget til invalidepension (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering). Denne pension udbetales, indtil du når pensionsalderen (for øjeblikket 65 år for både kvinder og mænd). For at være berettiget til invalidepension skal du desuden opfylde følgende betingelser: Du skal være tilmeldt en sygekasse. Du skal inden for 6 måneder have arbejdet i 120 dage. Visse arbejdsfrie perioder, f.eks. på grund af sygdom, ferie med løn osv., ligestilles med arbejdsperioder. Du skal være erklæret for uarbejdsdygtig i et år. Du skal kunne dokumentere, at mindstebidraget er indbetalt. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Invalidepensionen (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) udgør 65 % af din tidligere indkomst, hvis du er forsørger. Hvis du ikke er forsørger, er dette beløb reduceret til 55 % for enlige og 40 % for samlevende. Engangsydelsen til hjælp fra en tredjepart er et tilskud, som tidligst ydes til personer, der er uarbejdsdygtige, fra den fjerde invaliditetsmåned. Beløbet udgør 16,57 EUR. Pensionen kan ikke overstige et bestemt loft. Dette loft er 126,4894 EUR for invaliditet, der er indtrådt efter den 1. januar Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Se afsnittet om kontantydelser ved sygdom. Juli

15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? I princippet er alle arbejdstagere, som har været beskæftiget i Belgien ifølge en arbejdskontrakt, omfattet af en alderdomsforsikring. Der findes dog særlige regler for deltidsansatte huslige medhjælpere. Arbejdstagere, både mænd og kvinder, har ret til førtidspension, når de fylder 60 år og efter 35 års erhvervsmæssig beskæftigelse. Den normale pensionsalder for mænd og kvinder er 65 år. Der er fastsat undtagelser fra denne regel for minearbejdere, som kan blive pensioneret tidligere. Arbejdstagere, som får udbetalt ydelser efter ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) kan ikke få udbetalt en alderspension (pension de retraite/rustpensioen), inden de fylder 65 år. Alderspensionen udbetales ikke, hvis du allerede får udbetalt ydelser som følge af sygdom, invaliditet eller ufrivillig arbejdsløshed i henhold til belgisk eller udenlandsk lovgivning om social sikring, eller hvis du får udbetalt en ydelse som følge af orlov eller nedsat arbejdstid eller en tillægsydelse efter ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Du kan få den udbetalt pr. postanvisning, som kan indløses på postkontorerne, eller du kan få den overført til en postgirokonto eller en bankkonto, der er oprettet i dit navn. Personer under 65 år, som er gået på pension fra 2011, kan kombinere pension med arbejdsindtægter, hvis de årlige arbejdsindtægter ikke overstiger 7 421,57EUR om året for en arbejdstager (bruttoløn). Dette beløb hæves til ,37EUR, hvis personen har forsørgerpligt over for et barn. Du skal på forhånd ved anbefalet brev give besked om din beskæftigelse til den nationale pensionskasse (Office National des Pensions/Rijksdienstvoor Pensioenen ONP/RVP). Du skal endvidere oplyse din arbejdsgiver om, at du modtager en pension, hvilket ligeledes skal ske ved anbefalet brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den nationale pensionskasse nationale pensionskasse. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Der er tale om følgende ydelser: alderspension (pension de retraite/rustpensioen), som tilkendes arbejdstagere varmehjælp (allocation de chauffage/verwarmningstoelage), som tilkendes pensionerede minearbejdere feriegodtgørelse (pécule de vacances/vakantiegeld) og supplerende feriegodtgørelse (pécule de vacance complémentaire/aanvullend vakantiegeld). Juli

16 Alderspensionens størrelse afhænger dels af, hvor mange år du har været beskæftiget i Belgien (herunder ligestillede perioder med ferie, sygdom og arbejdsløshed), og dels af den løn, du har fået udbetalt i denne periode, og som tilpasses leveomkostningsniveauet på det tidspunkt, pensionen beregnes. Alderspensionen beregnes som 1/45 af den fulde pension for hvert arbejdsår for både kvinder og mænd. Særlige ordninger kan gælde for søfolk og minearbejdere. Pensionen udgør op til 60 % af den gennemsnitlige lønindtægt i den tid, du har arbejdet. Den udgør 75 %, hvis du forsørger din ægtefælle. Den garanterede laveste alderspension (pension minimum garantie/gewaarborgd minimumpensioen) efter et fuldstændigt erhvervsforløb er ,21 EUR (husstand) eller ,28 EUR (enlig) om året, som beregnes forholdsmæssigt, hvis erhvervsforløbet mindst er lig med to tredjedele af et fuldstændigt erhvervsforløb. Den højeste pensionsydelse afhænger af loftet for årsindtægten. Den højeste pensionsydelse for en arbejdstager (enlig) er 24 78,40 EUR. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Du skal indsende ansøgninger til de kommunale myndigheder på dit bopælssted. Hvis du er bosat i en anden medlemsstat, skal du indsende ansøgningen til den kompetente pensionsinstitution i dette land. For at undgå, at behandlingen af din sag forsinkes, skal du så vidt muligt indgive din ansøgning et år før, du når pensionsalderen. Du kan få udbetalt din pension på to måder. Du kan få den udbetalt pr. postanvisning, som kan indløses på postkontorerne, eller du kan få den overført til en postgirokonto eller en bankkonto, der er oprettet i dit navn. Juli

17 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Den efterlevende ægtefælle efter en arbejdstager har ret til efterladtepension (pension de survie/overlevingspensioen), når den pågældende er fyldt 45 år. Der er ingen aldersgrænse, hvis den efterlevende ægtefælle forsørger et barn, eller erhvervsevnen varigt er nedsat med 66 % eller mere, eller såfremt den afdøde arbejdstager har arbejdet mindst 20 år som minearbejder under jorden. Ægteskabet skal endvidere på dødstidspunktet have varet i mindst et år, medmindre der er født et barn i ægteskabet, eller dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, som er indtrådt efter ægteskabets indgåelse, eller afdøde på tidspunktet for dødsfaldet havde forsørgerpligt over for et barn, hvortil ægtefællen modtog familieydelser. Den efterlevende ægtefælle må ikke længere være i beskæftigelse med undtagelse af godkendt beskæftigelse. Personer under 65 år, som kun modtager efterladtepension, og hvor udbetalingen er påbegyndt fra 2011, kan kombinere pension med arbejdsindtægter, hvis de årlige arbejdsindtægter ikke overstiger EUR om året for en arbejdstager (bruttoløn). Dette beløb hæves til EUR, hvis personen har forsørgerpligt over for et barn. Pensionister kan fortsætte med at arbejde, forudsat at lønnen ikke overstiger en bestemt grænse. Du skal på forhånd ved anbefalet brev give besked om din beskæftigelse til den nationale pensionskasse (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP). Du skal endvidere oplyse din arbejdsgiver om, at du modtager en pension, hvilket ligeledes skal ske ved anbefalet brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den nationale pensionskasse. Den efterlevende ægtefælle må heller ikke have giftet sig igen. En fraskilt ægtefælle må ikke have mistet forældremyndigheden, være dømt for mordforsøg på ægtefællen eller have giftet sig igen. Andre betingelser (alder, kombination osv.) er de samme som for alderspension. En efterlevende partner modtager ingen ydelser. Efterladtepensionen udbetales i op til 12 måneder, hvis du allerede får udbetalt ydelser som følge af sygdom, invaliditet eller ufrivillig arbejdsløshed i henhold til belgisk eller udenlandsk lovgivning om social sikring, eller hvis du får udbetalt en ydelse som følge af orlov eller nedsat arbejdstid eller en tillægsydelse i forbindelse med ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Den efterlevende ægtefælle har ret til 80 % af den faktiske eller hypotetiske alderspension for den forsikrede beregnet efter satsen for et ægtepar, hvor ægtefællen er forsørget. Juli

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien Dine rettigheder til social sikring i Spanien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien Dine rettigheder til social sikring i Slovenien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet Dine rettigheder til social sikring i Tjekkiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn ² Dine rettigheder til social sikring i Ungarn Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Nederland

Dine rettigheder til social sikring. i Nederland Dine rettigheder til social sikring i Nederland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Polen

Dine rettigheder til social sikring. i Polen Dine rettigheder til social sikring i Polen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Dine socialsikringsrettigheder i Det Forenede Kongerige European Commission Employment,

Læs mere

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien Dine rettigherder til social sikring i Rumænien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere