Dine rettigheder til social sikring. i Belgien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Belgien"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Belgien

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...11 Hvornår har du ret til sygedagpenge?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...11 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...12 Hvornår har du ret til barselsydelser?...12 Hvad dækker ordningen?...12 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...13 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...14 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...14 Hvad dækker ordningen?...14 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...14 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...15 Hvornår har du ret til aldersydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...15 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...16 Kapitel VII: Efterladteydelser...17 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...17 Hvad dækker ordningen?...17 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...18 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...19 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...19 Hvad dækker ordningen?...19 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...21 Kapitel IX: Familieydelser...23 Hvornår har du ret til familieydelser?...23 Hvad dækker ordningen?...24 Hvordan får du adgang til familieydelser?...25 Kapitel X: Arbejdsløshed...26 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Hvad dækker ordningen?...27 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...28 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...29 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...29 Hvad dækker ordningen?...30 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...31 Kapitel XII: Langtidspleje...32 Hvornår har du ret til langtidspleje?...32 Hvad dækker ordningen?...33 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...33 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...35 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den belgiske sociale sikringsordning for arbejdstagere omfatter følgende forsikringsgrene: Ydelser i anledning af sygdom og barsel Arbejdsskadeforsikring Ydelser ved dødsfald Ydelser ved invaliditet Alders- og efterladteydelser Arbejdsløshedsunderstøttelse Familieydelser. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Sådan bliver du optaget i den sociale sikringsordning Så snart du arbejder som lønmodtager i Belgien, skal din arbejdsgiver sørge for, at du bliver optaget i den sociale sikring. Du behøver ikke selv at henvende dig til nogen institution. Den eneste undtagelse fra denne regel er i forbindelse med sygehjælp og sygedagpenge. For at blive forsikret mod sygdom og invaliditet skal du tilmelde dig en sygeforsikring (organisme assureur/verzekeringsinstelling) eller melde dig ind i en gensidig forsikringskasse (ziekenfonds) efter eget valg eller melde dig til et af hjælpekassens regionale kontorer for syge- og invalideforsikring (Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering CAAMI/HZIV). I Belgien er de gensidige forsikringskasser samlet i de nationale sammenslutninger af kristne, socialistiske, uafhængige, frie og liberale gensidige forsikringskasser. Du kan melde dig ud af en sådan forsikringsinstitution eller sygekasse og melde dig ind i en anden den 1. dag i hvert kalenderkvartal. Forsikringsinstitutionen kan dog nægte, at du skifter institution, såfremt du har været medlem mindre end 12 måneder. Du vil kunne få alle nødvendige oplysninger herom hos den nye forsikringsinstitution. De gensidige forsikringskasser og regionalkontorerne benævnes nedenfor "sygekassen". De gensidige forsikringskasser er almennyttige sammenslutninger af personer og har til formål at fremme den fysiske, psykologiske og sociale velfærd. Hjælpekassen for syge- og invaliditetsforsikring er en offentlig socialsikringsinstitution. Klager Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som en social sikringsinstitution har truffet, kan du indgive klage inden tre måneder fra den dag, hvor du modtager meddelelsen om afgørelsen. Hvis du har bopæl i Belgien, skal du enten sende denne klage anbefalet eller aflevere den direkte til justitskontoret ved arbejdsretten (greffe du Tribunal du Travail/Griffie van de Arbeidsrechtbank) i den retskreds, hvor du er bosat, eller møde personligt op på justitskontoret. Juli

5 Hvis du er bosat i udlandet, skal du sende klagen til arbejdsretten i den retskreds, hvor du senest har haft hjemsted eller bopæl i Belgien, eller til arbejdsretten i den retskreds, hvor du senest har haft arbejde i Belgien, hvis du aldrig har haft hjemsted eller bopæl i Belgien. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Social sikring er et føderalt anliggende, som hører ind under socialministeren (Ministre des Affaires sociales), beskæftigelsesministeren (Ministre de l'emploi), ministeren for offentlige tjenester (Ministre de la Fonction publique), ministeren for pension og storbyer (Ministre des Pensions et des Grandes villes), ministeren for anliggender vedrørende middelklassen (Ministre des Classes moyennes), statssekretæren for sociale anliggender med ansvar for handicappede (Secrétaire d'etat aux Affaires sociales chargé des personnes handicapées) og statssekretæren for social integration og bekæmpelse af fattigdom (Secrétaire d Etat à l'intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté). Sikringsstyrelsen (Office national de Sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale Zekerheid ONSS/RSZ) er en offentlig socialsikringsinstitution, som er ansvarlig for at opkræve bidrag (med undtagelse af arbejdsulykker) og fordele midlerne mellem de centrale institutioner med ansvar for forvaltningen af de forskellige grene af den sociale sikring gennem den såkaldte "globale forvaltning". Ydelser ved sygdom, barsel og invaliditet Områderne sygdom, barsel og invaliditet forvaltes af statens institut for sygdoms- og invaliditetsforsikring (Institut national d'assurance maladie-invalidité/rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV), der først og fremmest fordeler de finansielle ressourcer mellem de forskellige sygeforsikringskasser, som er ansvarlige for ydelserne (gensidige forsikringskasser, der er tilknyttet en af de fem nationale sammenslutninger, hjælpekassens regionale kontorer for syge- og invaliditetsforsikring eller sygeforsikringskassen for SNCB-Holding (det belgiske jernbaneselskab)). Der er frit valg mellem forsikringskasserne. Dette gælder dog ikke medarbejdere i SNCB-Holding. Alders- og efterladteydelser Alders- og efterladtepensioner forvaltes af den nationale pensionskasse (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP), som er ansvarlig for vurderingen og udbetalingen af pensioner. Pensionsansøgninger indsendes til den nationale pensionskasse via de lokale myndigheder i den by, hvor ansøgeren har sin bopæl. Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme Området arbejdsulykker forvaltes af forsikringskassen for arbejdsulykker (Fonds des accidents du travail/fonds voor Arbeidsongevallen FAT/FAO), hvis primære opgave er at bevilge ydelser i form af skadeserstatning til sømænd og arbejdstagere, hvis arbejdsgivere ikke opfylder deres forpligtelser. Forsikringskassen for arbejdsulykker foretager teknisk og lægelig kontrol og godkender aftalen om arbejdsulykken mellem ofret og forsikringskassen. Arbejdsgiverne skal tegne forsikring mod risiciene for arbejdsulykker hos et registreret forsikringsselskab eller en fælles forsikringskasse til fordel for deres ansatte. Juli

6 Erhvervssygdomsfonden (Fonds des maladies professionnelles/fonds voor de Beroepsziekten FMP/FBZ) er en offentlig socialsikringsinstitution, der alene forvalter hele området for forsikring mod erhvervssygdomme. Institutionen gennemfører også lovgivningen inden for forebyggelse og omfatter desuden asbestforsikringskassen, som udbetaler erstatning til asbestofre. Familieydelser Lovgivningen gennemføres på den ene side af det nationale familieydelseskontor for arbejdstagere (Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ONAFTS/RKW) og den særlige familieydelseskasse og på den anden side af den uafhængige ydelseskasse. Familieydelseskontorets primære opgaver er at fordele de finansielle ressourcer mellem de forskellige ydelseskasser og fungere som ydelseskasse for arbejdsgivere, der har tegnet forsikring hos kontoret. Kontoret fører endvidere tilsyn med ydelseskasserne. For nogle brancher er der oprettet særlige ydelseskasser (offentlige ydelseskasser), som de respektive arbejdsgivere skal tilmelde sig. De uafhængige ydelseskasser er institutioner, som er blevet oprettet på arbejdsgivernes initiativ, og som forvaltes af dem. De er godkendt af kongen og er kun ansvarlige for bevillingen af ydelser, der udbetales i henhold til loven. Arbejdsløshedsunderstøttelse Området arbejdsløshed forvaltes af det nationale institut for beskæftigelse (Office national de l'emploi/rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ONEM/RVA) og dets regionale kontorer, der træffer afgørelse om de berørte personers rettigheder. Ydelser udbetales af den registrerede fagforening, som arbejdstageren er medlem af, eller af den hjælpekasse for udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse (Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage/hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen CAPAC/HVW), som har modtaget ansøgningen. Finansiering Størstedelen af socialsikringsgrenene finansieres via den "overordnede finansielle forvaltning" (gestion globale), dvs. at en del af det samlede socialsikringsbidrag, de overordnede statslige tilskud og den alternative finansiering (VAT) fordeles til grenene ud fra deres økonomiske behov. Du skal betale et socialsikringsbidrag, der svarer til en vis procentdel af din løn. Din arbejdsgiver tilbageholder dette bidrag i din løn og overfører det til Sikringsstyrelsen (Office national de sécurité sociale/rijksdienst voor Sociale zekerheid ONSS/RSZ). Det eneste bidrag, som du eventuelt selv skal indbetale, er det bidrag, som den gensidige forsikringskasse kan opkræve, for at du kan få visse ydelser fra tillægsforsikringen. Der skal ikke betales tillægsbidrag, hvis du er tilsluttet hjælpekassen for syge- og invalideforsikring (Caisse auxiliaire d assurance maladieinvalidité/hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - CAAMI/HZIV), da den kun varetager lovpligtig forsikring. Grundbidraget, som betales af arbejdsgivere og arbejdstagere, udgør 37,84 % og suppleres af et indtægtsbestemt bidrag, der kan variere. Syge-, barsels-, arbejdsløsheds-, invalide-, alders- og efterladtepensionsordningerne finansieres også gennem andre særlige bidrag. Juli

7 Arbejdsulykker dækkes gennem de bidrag, som din arbejdsgiver betaler til arbejdsulykkesforsikringen. Juli

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? For øjeblikket dækker sygesikringen alle, der har lovligt ophold på belgisk område, herunder navnlig arbejdstagere, arbejdsløse, pensionister, selvstændige erhvervsdrivende, offentligt ansatte, uarbejdsdygtige, handicappede, huslige medhjælpere, studerende, personer, der er opført i registret over fysiske personer, samt personer, som forsørges af de pågældende personer. For at have ret til sygehjælp: skal du være meldt ind i en sygekasse må dine bidrag ikke være lavere end et nærmere fastsat minimumsbeløb. De berettigede familiemedlemmer er ægtefæller, samlevere, børn under 25 år (seks kategorier) og slægtninge i opstigende linje (i nogle tilfælde svigerforældre), hvis erhvervs- eller lønkompensationsindkomst er lavere end 2 265,49 EUR pr. kvartal. Hvad dækker ordningen? Udgifterne til ydelser, som omfatter både forebyggende og helbredende behandling, refunderes ifølge de officielle takster. Læge- og tandlægebehandling Som hovedregel refunderer sygekassen % af det honorar, som du har betalt for sundhedsydelser, såsom sygebesøg og konsultation hos alment praktiserende læger og speciallæger. Tandlægeydelser omfatter forebyggende og bevarende behandling, udtrækninger, tandproteser og ortodontisk behandling. Udgifterne til behandling, proteser osv. refunderes. Medicin For receptpligtig medicin skal du betale et beløb pr. recept, hvis størrelse afhænger af lægemidlets sociale og helbredelsesmæssige værdi. Hvor meget, der refunderes af medicinudgifterne, afhænger af, hvilken kategori lægemidlet tilhører (A, B, C, Cs, Cx eller apotekspræparat). I langt de fleste tilfælde skal du på apoteket kun betale den del af prisen, som ikke refunderes af sygekassen; det er dog en forudsætning, at du har en recept fra lægen. Hospitalsindlagte patienter betaler 0,62EUR om dagen til medicin. For refusion af udgifter til receptpligtig medicin er der fastlagt en maksimal patientandel på 1,15 EUR eller 2,30 EUR pr. forsikret person. Beløbet er lavere for patienter, der hører ind under særordningen. Juli

9 Sygehusbehandling Når du bliver indlagt, skal du betale et fast beløb. Du skal derefter selv betale et mindre fast beløb pr. indlæggelsesdag (14,71 EUR pr. dag). Du skal også betale et fast beløb til lægemidler under indlæggelsen. Hvis en patient er indlagt på en psykiatrisk institution i mere end fem år, er beløbet 24,52 EUR om dagen. Forsikringskassen betaler et fast bidrag til godkendte ældreboliger, beskyttede boliger, plejehjem, psykiatriske institutioner og dagcentre. Indlæggelsesgebyret er på 41,98 EUR. Almindelige forsikrede, personer, der hører ind under særordningen, og arbejdsløse, der kan dokumentere at have været arbejdsløse og enlige i 12 måneder eller arbejdsløse med forsørgerpligt, herunder deres familiemedlemmer, kan opnå en reduktion for børn, de har forsørgerpligt over for. Fysioterapeutisk behandling Udgifterne til fysioterapeutisk behandling refunderes kun, såfremt behandlingen er ordineret af en læge. Normalt refunderer sygekassen op til 60 % af honoraret til den behandling, der ydes af fysioterapeuter. Sygekassen dækker 75 % af udgifterne til sygepleje for modtagere, der ikke hører ind under særordningen, og som benytter en behandler uden for sygekassen. Proteser, briller, høreapparater Fuld eller delvis refusion ydes efter aftale, afhængig af ydelsens art og typen af modtager. Andre ydelser Andre ydelser ydes i nogle tilfælde i henhold til en forsikringskasses statutter. En særlig solidaritetssygekasse under statens institut for sygdoms- og invaliditetsforsikring (Institut National d'assurance Maladie-Invalidité/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering INAMI/RIZIV) yder et bidrag i forbindelse med visse dyre behandlinger, som ikke er anført på den officielle liste over ydelser, der refunderes. Højere refusion Visse forsikrede samt de personer, de forsørger, kan få udbetalt en højere refusion fra deres sygekasse. Det er typisk tilfældet for pensionister, enker, forældreløse børn, personer, der er invaliderede, modtagere af handicapydelser og modtagere af andre former for socialhjælp. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Læge- og tandlægebehandling Normalt kan du henvende dig direkte til en læge eller tandlæge, som du selv vælger, og du skal i første omgang selv betale honoraret. Læger skal være registreret hos Juli

10 lægeforeningen (Ordre des médecins/orde der geneesheren) og godkendt af sundhedsministeren (Ministre de la Santé publique/minister van Volksgezondheid). Patienten kan frit vælge, hos hvilken læge eller speciallæge han/hun ønsker behandling. Du får derefter refunderet udgifterne, når du afleverer dokumentation for den behandling, som lægen eller tandlægen har givet dig. Hvis du henvender dig til en læge eller tandlæge, som ikke har forpligtet sig til at overholde de officielle takster (uden overenskomst), skal du selv betale den del af honoraret, som overstiger den fastsatte takst. Du kan hos din sygekasse få oplyst, hvilke læger og tandlæger der overholder de fastsatte takster. Medicin På apoteket skal du kun betale den del af prisen, som ikke er dækket af sygekassen. Sygehusbehandling Hvis du skal indlægges på sygehus, skal du først henvende dig til sygekassen, som vil give dig oplysninger om, hvordan du kan få behandling. Dette er ikke nødvendigt i akutte tilfælde. Juli

11 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Alle arbejdstagere med ansættelseskontrakt og grupper, der kan sidestilles hermed, har ret til sygedagpenge, hvis: de er tilmeldt en sygeforsikringskasse og kan dokumentere indbetalingen af et mindstebeløb de har arbejdet mindst 120 dage i de sidste 6 måneder inden sygemeldingen. Visse arbejdsfrie perioder, f.eks. på grund af sygdom, ferie med løn osv., ligestilles med arbejdsperioder de er erklæret uarbejdsdygtige. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? I en vis startperiode betaler arbejdsgiveren bidragene. Funktionærer modtager 100 % af lønnen i en periode på en måned. Arbejdere modtager 100 % (i de første syv dages uarbejdsdygtighed), 60 % (fra den 8. til den 14. dags uarbejdsdygtighed) eller via et supplerende tilskud. Dagpengene kommer først til udbetaling, når perioden med garanteret løn, som betales af arbejdsgiveren, er udløbet. Dvs. efter to ugers uarbejdsdygtighed for arbejdere og en måneds uarbejdsdygtighed for funktionærer. Dagpengesatsen er på 60 % af lønnen. Den øvre grænse er 124,4894 EUR pr. dag for uarbejdsdygtighed, der er opstået siden den 1. januar Hvis du efter et års forløb ikke kan genoptage arbejdet, har du ret til invalidepension (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering).. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Hvis du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, skal du aflevere en erklæring fra din læge til den rådgivende læge i din sygekasse. Du skal aflevere erklæringen senest 2 dage efter, at du er blevet uarbejdsdygtig. Hvis du afleverer erklæringen senere, har du først ret til sygedagpenge fra det tidspunkt, erklæringen er blevet afleveret. Den rådgivende læge i din sygekasse fastsætter, hvor længe din uarbejdsdygtighed antages at ville vare. Han kan til enhver tid indkalde dig til en lægeundersøgelse. Juli

12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Alle kvindelige arbejdstagere med ansættelseskontrakt og grupper, der kan sidestilles hermed, har ret til barselsdagpenge (indemnité de maternité/moederschapsuitkering). Bemærk, at barselsdagpenge ydes til kvindelige arbejdstagere, arbejdsløse og uarbejdsdygtige kvinder. Du skal have betalt et mindstebeløb (i det indeværende eller foregående år), før du har ret til naturalydelser. Mindstebeløbet er 4 330,62 EUR (op til 21 år) og 5 774,16 EUR (21 år og derover). Endvidere gælder der en karenstid på seks måneder, hvor du skal have arbejdet i mindst 120 dage, eller ligestillede perioder. For at modtage barselsdagpenge skal du også have indbetalt bidrag i seks måneder. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Gravide kvinder har ret til barselsorlov i 15 uger. Denne ret udvides til 17 uger, hvis der fødes mere end et barn. Barselsorloven begynder, når kvinden ansøger herom, men tidligst 6 uger inden den forventede nedkomst eller 8 uger, hvis kvinden forventes at føde mere end et barn. Af disse 6 (eller 8) uger kan indtil 5 (eller 7) uger af barselsorloven tages enten før eller efter fødslen. Den sidste uge før terminsdatoen er obligatorisk. Den del af den frivillige orlov før fødslen, som ikke bruges inden fødslen, kan afholdes efter barselsorloven, eller når barnet kommer hjem efter længere tids hospitalsindlæggelse. Barselsorloven efter fødslen er på 9 uger. Barselsdagpengene beregnes som følger: for lønmodtagere: 82 % af lønnen (uden loft) de første 30 dage og 75 % af lønnen (med loft) fra og med den 31. dag eller i tilfælde af forlængelse for arbejdsløse udgør grundbeløbet de første 30 dage 60 % af den tabte løn. Grunddagpengebeløbets størrelse er den samme som den arbejdsløshedsunderstøttelse, en arbejdstager ville være berettiget til, uden for barselsbeskyttelsesperioden. Hun har også ret til et yderligere beløb svarende til 19,5 % af den tabte løn (med loft). Fra og med den 31. dag udgør det yderligere beløb 15 % af den tabte løn (med loft). uarbejdsdygtige kvinder har i de første 30 dage ret til 79,5 % af lønnen, som maksimalt kan være på 100,56 EUR, og fra og med den 31. dag til 75 % af lønnen på højst 94,87 EUR (gælder for kvinder, der påbegynder deres barsel efter 1. januar 2011). Juli

13 Naturalydelser er injektioner, pleje før og efter fødslen, monitorering og hjælp under fødslen på et hospital, på en fødeklinik eller hjemme. Faderen har ret til barselsorlov i 10 dage ved barnets fødsel. Hvis moderen hospitalsindlægges i en længere periode eller dør, kan faderen anmode om, at barselsorloven ændres til en fædreorlov. Begge forældre har ret til adoptionsorlov ved adoption af et barn. Hvordan får du adgang til barselsydelser? Fra den 7. dag før den forventede nedkomst skal kvinden ophøre med at arbejde eller med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kvinden skal til sin sygekasse aflevere en lægeerklæring som attest på, at nedkomsten forventes at finde sted ved udløbet af den orlov, der er ansøgt om i forbindelse med fødslen. Juli

14 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? En arbejdstager, der som følge af sygdom eller invaliditet ikke kan tjene mere end en tredjedel af normallønnen for en arbejdstager i samme gruppe og med samme uddannelse, betragtes som invalid. Tabet af arbejdsevne skal være på mindst 66 % for at give ret til erstatning. Hvis du gennem ét år har fået udbetalt sygedagpenge og stadigvæk er uarbejdsdygtig, er du berettiget til invalidepension (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering). Denne pension udbetales, indtil du når pensionsalderen (for øjeblikket 65 år for både kvinder og mænd). For at være berettiget til invalidepension skal du desuden opfylde følgende betingelser: Du skal være tilmeldt en sygekasse. Du skal inden for 6 måneder have arbejdet i 120 dage. Visse arbejdsfrie perioder, f.eks. på grund af sygdom, ferie med løn osv., ligestilles med arbejdsperioder. Du skal være erklæret for uarbejdsdygtig i et år. Du skal kunne dokumentere, at mindstebidraget er indbetalt. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Invalidepensionen (indemnité d invalidité/invaliditeitsuitkering) udgør 65 % af din tidligere indkomst, hvis du er forsørger. Hvis du ikke er forsørger, er dette beløb reduceret til 55 % for enlige og 40 % for samlevende. Engangsydelsen til hjælp fra en tredjepart er et tilskud, som tidligst ydes til personer, der er uarbejdsdygtige, fra den fjerde invaliditetsmåned. Beløbet udgør 16,57 EUR. Pensionen kan ikke overstige et bestemt loft. Dette loft er 126,4894 EUR for invaliditet, der er indtrådt efter den 1. januar Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Se afsnittet om kontantydelser ved sygdom. Juli

15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? I princippet er alle arbejdstagere, som har været beskæftiget i Belgien ifølge en arbejdskontrakt, omfattet af en alderdomsforsikring. Der findes dog særlige regler for deltidsansatte huslige medhjælpere. Arbejdstagere, både mænd og kvinder, har ret til førtidspension, når de fylder 60 år og efter 35 års erhvervsmæssig beskæftigelse. Den normale pensionsalder for mænd og kvinder er 65 år. Der er fastsat undtagelser fra denne regel for minearbejdere, som kan blive pensioneret tidligere. Arbejdstagere, som får udbetalt ydelser efter ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) kan ikke få udbetalt en alderspension (pension de retraite/rustpensioen), inden de fylder 65 år. Alderspensionen udbetales ikke, hvis du allerede får udbetalt ydelser som følge af sygdom, invaliditet eller ufrivillig arbejdsløshed i henhold til belgisk eller udenlandsk lovgivning om social sikring, eller hvis du får udbetalt en ydelse som følge af orlov eller nedsat arbejdstid eller en tillægsydelse efter ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Du kan få den udbetalt pr. postanvisning, som kan indløses på postkontorerne, eller du kan få den overført til en postgirokonto eller en bankkonto, der er oprettet i dit navn. Personer under 65 år, som er gået på pension fra 2011, kan kombinere pension med arbejdsindtægter, hvis de årlige arbejdsindtægter ikke overstiger 7 421,57EUR om året for en arbejdstager (bruttoløn). Dette beløb hæves til ,37EUR, hvis personen har forsørgerpligt over for et barn. Du skal på forhånd ved anbefalet brev give besked om din beskæftigelse til den nationale pensionskasse (Office National des Pensions/Rijksdienstvoor Pensioenen ONP/RVP). Du skal endvidere oplyse din arbejdsgiver om, at du modtager en pension, hvilket ligeledes skal ske ved anbefalet brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den nationale pensionskasse nationale pensionskasse. Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Der er tale om følgende ydelser: alderspension (pension de retraite/rustpensioen), som tilkendes arbejdstagere varmehjælp (allocation de chauffage/verwarmningstoelage), som tilkendes pensionerede minearbejdere feriegodtgørelse (pécule de vacances/vakantiegeld) og supplerende feriegodtgørelse (pécule de vacance complémentaire/aanvullend vakantiegeld). Juli

16 Alderspensionens størrelse afhænger dels af, hvor mange år du har været beskæftiget i Belgien (herunder ligestillede perioder med ferie, sygdom og arbejdsløshed), og dels af den løn, du har fået udbetalt i denne periode, og som tilpasses leveomkostningsniveauet på det tidspunkt, pensionen beregnes. Alderspensionen beregnes som 1/45 af den fulde pension for hvert arbejdsår for både kvinder og mænd. Særlige ordninger kan gælde for søfolk og minearbejdere. Pensionen udgør op til 60 % af den gennemsnitlige lønindtægt i den tid, du har arbejdet. Den udgør 75 %, hvis du forsørger din ægtefælle. Den garanterede laveste alderspension (pension minimum garantie/gewaarborgd minimumpensioen) efter et fuldstændigt erhvervsforløb er ,21 EUR (husstand) eller ,28 EUR (enlig) om året, som beregnes forholdsmæssigt, hvis erhvervsforløbet mindst er lig med to tredjedele af et fuldstændigt erhvervsforløb. Den højeste pensionsydelse afhænger af loftet for årsindtægten. Den højeste pensionsydelse for en arbejdstager (enlig) er 24 78,40 EUR. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Du skal indsende ansøgninger til de kommunale myndigheder på dit bopælssted. Hvis du er bosat i en anden medlemsstat, skal du indsende ansøgningen til den kompetente pensionsinstitution i dette land. For at undgå, at behandlingen af din sag forsinkes, skal du så vidt muligt indgive din ansøgning et år før, du når pensionsalderen. Du kan få udbetalt din pension på to måder. Du kan få den udbetalt pr. postanvisning, som kan indløses på postkontorerne, eller du kan få den overført til en postgirokonto eller en bankkonto, der er oprettet i dit navn. Juli

17 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Den efterlevende ægtefælle efter en arbejdstager har ret til efterladtepension (pension de survie/overlevingspensioen), når den pågældende er fyldt 45 år. Der er ingen aldersgrænse, hvis den efterlevende ægtefælle forsørger et barn, eller erhvervsevnen varigt er nedsat med 66 % eller mere, eller såfremt den afdøde arbejdstager har arbejdet mindst 20 år som minearbejder under jorden. Ægteskabet skal endvidere på dødstidspunktet have varet i mindst et år, medmindre der er født et barn i ægteskabet, eller dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, som er indtrådt efter ægteskabets indgåelse, eller afdøde på tidspunktet for dødsfaldet havde forsørgerpligt over for et barn, hvortil ægtefællen modtog familieydelser. Den efterlevende ægtefælle må ikke længere være i beskæftigelse med undtagelse af godkendt beskæftigelse. Personer under 65 år, som kun modtager efterladtepension, og hvor udbetalingen er påbegyndt fra 2011, kan kombinere pension med arbejdsindtægter, hvis de årlige arbejdsindtægter ikke overstiger EUR om året for en arbejdstager (bruttoløn). Dette beløb hæves til EUR, hvis personen har forsørgerpligt over for et barn. Pensionister kan fortsætte med at arbejde, forudsat at lønnen ikke overstiger en bestemt grænse. Du skal på forhånd ved anbefalet brev give besked om din beskæftigelse til den nationale pensionskasse (Office national des pensions/rijksdienst voor Pensioenen ONP/RVP). Du skal endvidere oplyse din arbejdsgiver om, at du modtager en pension, hvilket ligeledes skal ske ved anbefalet brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den nationale pensionskasse. Den efterlevende ægtefælle må heller ikke have giftet sig igen. En fraskilt ægtefælle må ikke have mistet forældremyndigheden, være dømt for mordforsøg på ægtefællen eller have giftet sig igen. Andre betingelser (alder, kombination osv.) er de samme som for alderspension. En efterlevende partner modtager ingen ydelser. Efterladtepensionen udbetales i op til 12 måneder, hvis du allerede får udbetalt ydelser som følge af sygdom, invaliditet eller ufrivillig arbejdsløshed i henhold til belgisk eller udenlandsk lovgivning om social sikring, eller hvis du får udbetalt en ydelse som følge af orlov eller nedsat arbejdstid eller en tillægsydelse i forbindelse med ordningen om arbejdsløshed med virksomhedstillæg (régime de chômage avec complément d'entreprise/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Der kan gælde særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Yderligere oplysninger fås hos de kompetente institutioner. Du kan også hente oplysninger i bilaget om social beskyttelse til selvstændige erhvervsdrivende, som er udarbejdet af MISSOC. Hvad dækker ordningen? Den efterlevende ægtefælle har ret til 80 % af den faktiske eller hypotetiske alderspension for den forsikrede beregnet efter satsen for et ægtepar, hvor ægtefællen er forsørget. Juli

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp

Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt N O T A T Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp i de 27 andre EU-lande Maj 2014 Sagsnr. 2014-2091

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien Dine rettigheder til social sikring i Slovenien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Bulgarien 1/37 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien Dine rettigheder til social sikring i Bulgarien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Finland

Dine rettigheder til social sikring. i Finland Dine rettigheder til social sikring i Finland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Frankrig Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Luxembourg

Dine rettigheder til social sikring. i Luxembourg Dine rettigheder til social sikring i Luxembourg Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Malta

Dine rettigheder til social sikring. i Malta Dine rettigheder til social sikring i Malta Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien Dine rettigheder til social sikring i Spanien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Irland

Dine rettigheder til social sikring. i Irland Dine rettigheder til social sikring i Irland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet Dine rettigheder til social sikring i Tjekkiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Dine socialsikringsrettigheder i Det Forenede Kongerige European Commission Employment,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Dine socialsikringsrettigheder i Det Forenede Kongerige European Commission Employment,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere