Ansættelses- klausuler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelses- klausuler"

Transkript

1 Ansættelsesklausuler

2 Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning fra din lokalafdeling. 2

3 Indholdsfortegnelse Kort og godt om området... 4 Hvad er konkurrence- og kundeklausuler?... 4 Min arbejdsgiver vil have en klausul, hvad nu?... 4 Markedsføringslovens regler sikrer arbejdsgiveren... 4 Hvad er konsekvensen, hvis du ikke overholder en gyldig klausul?... 5 Lov om Ansættelsesklausuler gældende fra 1. januar Hvad er en ansættelsesklausul?... 6 Hvornår er klausulen aftalt? Det er afgørende for hvilke regler, der gælder Jobklausuler... 6 Konkurrenceklausuler... 7 Kundeklausuler... 8 Kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler... 8 Regler for konkurrence- og kundeklausuler, der er indgået inden 1. januar Konkurrenceklausuler indgået fra 15. juni 1999 til 31. december Kundeklausuler indgået fra 15. juni 1999 til 31. december Konkurrenceklausuler indgået før 15. juni Kundeklausuler indgået før 15. juni Lovgivning Relevant lovgivning uanset hvornår en klausul er aftalt Lovgivning for klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere Lovgivning for klausuler indgået i perioden 15. juni 1999 til 31. december Lovgivning for klausuler indgået inden 15. juni

4 Kort og godt om området Den 1. januar 2016 trådte Lov om ansættelsesklausuler i kraft. Den nye lov indfører yderligere begrænsninger i arbejdsgivers mulighed for at pålægge konkurrence- og kundeklausuler. De nye regler gælder for klausuler indgået den 1. januar 2016 og senere. Læs i alle fald de første 4 sider. Herefter skal du vælge: Hvis du har en klausul indgået inden 1. januar 2016, så skal du læse kapitlerne om funktionærloven og aftaleloven fra side 10 og frem. Hvis du vil vide noget om reglerne for klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere, så skal du læse kapitlet om ansættelsesklausulloven. Hvad er konkurrence- og kundeklausuler? En konkurrenceklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Det er ikke aftalens overskrift men aftalens indhold, der er afgørende for, om der er tale om en konkurrence- eller en kundeklausul, så der er grund til at gå kontraktens ordlyd nøje igennem. Min arbejdsgiver vil have en klausul, hvad nu? Konkurrence- og kundeklausuler optræder i en del ansættelseskontrakter. Klausulerne begrænser de bundne lønmodtageres mulighed for at søge andet arbejde. Klausulerne tvinger ofte de bundne lønmodtagere til at søge job uden for det område, hvor de har deres spidskompetencer. Klausulerne hindrer dem i at gøre karriere og medfører, at de får lavere løn end deres ubundne kolleger. Kort sagt undgå så vidt muligt at underskrive nogen form for kunde- eller konkurrenceklausuler. Hvis du har en kunde eller konkurrenceklausul i din kontrakt, så gennemgå den altid med afdelingen både ved ansættelse og når du forlader stillingen hvad end det skyldes din eller arbejdsgivers opsigelse. Markedsføringslovens regler sikrer arbejdsgiveren Du vil altid være underlagt en almindelig loyalitetspligt under din ansættelse. Det betyder bl.a., at du ikke må skade arbejdsgiverens virksomhed ved f.eks. at starte eller udøve nogen form for konkurrerende virksomhed, mens du er ansat. I modsat fald kan du risikere at blive bortvist. Desuden indeholder Markedsføringslovens 1 og 19 et forbud mod, at du benytter dig af erhvervshemmeligheder. Ved erhvervshemmeligheder menes: En viden, der er speciel for den pågældende virksomhed, som ikke er almindelig tilgængelig, og som har betydning for din arbejdsgivers konkurrenceevne. Eksempelvis må du ikke udnytte en viden om din 4

5 arbejdsgivers udviklingsplaner. Tegninger, opskrifter og beregninger af rabat er andre typiske erhvervshemmeligheder. Det er alene den særlige viden om erhvervshemmeligheder, du ikke må benytte dig af i dit videre arbejdsliv. Der er intet til hinder for, at du udnytter den generelle viden, du har opbygget i dit arbejde som tekniker. Det er TLs standpunkt, at Markedsføringsloven i de fleste tilfælde beskytter arbejdsgiveren i tilstrækkelig grad, og at der kun sjældent vil være belæg for at indgå kunde- og konkurrenceklausuler. Men i praksis vælger mange arbejdsgivere at lave en ekstra gardering ved hjælp af klausulerne. Hvad er konsekvensen, hvis du ikke overholder en gyldig klausul? Reglerne omkring kunde- og/eller konkurrenceklausuler gælder, selv om det ikke fremgår eksplicit af din ansættelseskontrakt, at der er tale om en klausul. Det er de indholdsmæssige formuleringer, der afgør om der er indgået en klausul og ikke overskrifterne i kontrakten. Og reglerne gælder både under og efter ansættelsesforholdets ophør. Hvis du ikke overholder den klausul/de klausuler, du har indgået, kan der ske følgende: Din arbejdsgiver kan anlægge sag ved fogedretten for at få et fogedforbud. Et fogedforbud betyder, at du øjeblikkeligt skal fratræde din nye stilling hos en konkurrent eller kunde. Arbejdsgiver kan også kræve erstatning. En erstatning kan på forhånd være fastsat i din ansættelseskontrakt. En sådan erstatning kaldes en konventionalbod. Herudover kan arbejdsgiveren kræve erstatning i henhold til de almindelige erstatningsregler. I værste fald kan du idømmes fængselsstraf. Har du en klausul, løber du en meget stor risiko ved at tage beskæftigelse hos en konkurrent eller kunde. Du kan dels miste dit job, dels blive idømt en betydelig erstatning. Derfor igen: Overvej meget nøje hvad du underskriver, og om du er indstillet på at løbe den risiko, der er forbundet med at tage ansættelse hos en konkurrent og/eller kunde. 5

6 Lov om Ansættelsesklausuler gældende fra 1. januar 2016 Hvad er en ansættelsesklausul? Ansættelsesklausuler kan deles op i følgende typer: Jobklausul: En aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Konkurrenceklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. Kundeklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Kombineret ansættelsesklausul: En aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum. Hvornår er klausulen aftalt? Det er afgørende for hvilke regler, der gælder. Lov om ansættelsesklausuler gælder for alle ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 og senere. Det medfører, at konkurrence- og kundeklausuler indgået før denne dato fortsat reguleres af de regler, der var gældende på tidspunktet, hvor klausulerne blev aftalt. Klausuler indgået inden 15. juni 1999 reguleres efter de den gang meget lempelige regler. Klausuler indgået i perioden 15. juni 1999 til 31. december 2015 reguleres efter de regler, der gjaldt i denne periode. Jobklausuler, der er lovligt indgået inden 1. januar 2016 ophører dog senest den 1. januar Loven gælder alle lønmodtagere. Som noget nyt er også ikke-funktionærer således omfattet af samtlige regler. Enkelte helt grundlæggende regler gælder tillige for direktører og klausuler udenfor arbejdsmarkedet. Jobklausuler Jobklausuler er aftaler mellem virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Jobklausuler er også aftaler med ansatte om, at når de stopper i virksomheden, så vil de ikke rekruttere medarbejdere fra deres tidligere arbejdsgiver. For virksomheder, der er omfattet af Hovedaftalen mellem DA og LO, har jobklausuler hele tiden været brud på Hovedaftalen. Sådanne klausuler vil blive underkendt af Arbejdsretten, og der kan udmåles bod. Forvaltningsrettens sagligheds- og ligebehandlingsprincip har hele tiden forbudt offentlige arbejdsgivere at indgå jobklausuler. 6

7 For de resterende private arbejdsgivere medfører ansættelsesklausulloven, at jobklausuler som hovedregel er forbudte. Dog gives der mulighed for, at der kan indgås jobklausuler på ½ års varighed ved forhandlinger om virksomhedsoverdragelse. De konkrete betingelser står i lovens 4. Konkurrenceklausuler Konkurrenceklausuler kan som hovedregel kun indgås med lønmodtagere i en helt særlig betroet stilling. Tidligere skulle lønmodtagerens stilling blot være særlig betroede. Retspraksis vil afgøre hvad præcist tilføjelsen af ordet helt kommer til at betyde. Under behandlingen i Folketinget oplyste ministeren følgende om begrebet helt særlig betroet: lovforslaget beskrives stramningen som følger: Med begrebet helt særligt betroet skal det sikres, at det i forhold til såvel funktionærer som ikke-funktionærer står klart, at der skal helt særlige omstændigheder til for, at en arbejdsgiver kan indgå en aftale med en lønmodtager om en konkurrenceklausul. Særligt skal udtrykket sikre, at en lønmodtager, som ikke er funktionær, skal have adgang til samme fortrolige viden m.v., som en funktionær skal. Graden af fortrolighed skal således vurderes ens uanset hvilken branche og arbejdsområde, lønmodtageren måtte arbejde inden for. Den ændrede formulering skal særligt sikre, at den ansatte ikke-funktionær, der er betroet andre opgaver end de øvrige ikke-funktionærer, ikke alene af denne grund kan betragtes som helt særligt betroet. Fx kan en håndværker, der også er blevet betroet at udarbejde tilbud til kunder, ikke alene af denne grund betragtes som helt særligt betroet. Ikkefunktionæren vil i lighed med funktionæren skulle have adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger såsom fx regnskaber, leverandøraftaler, kunderegister, prisaftaler, rabatordninger osv., før vedkommende vil kunne betragtes som helt særligt betroet. Med formuleringen helt særlig betroet fordres det således, at lønmodtageren via sin stilling skal besidde eller erhverve en viden, som kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren af en konkurrent, hvis lønmodtageren var ansat hos denne, eller hvis lønmodtageren selv påtager sig konkurrerende virksomhed. Lønmodtageren skal kunne komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel. Kravet om, at du skal være helt særligt betroet stilling gælder ikke, hvis du har indgået en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en opfindelse, som du har gjort. Er det tilfældet for dig, så kontakt din afdeling for vejledning. Skriftlige oplysninger om begrundelse En konkurrenceklausul er kun gyldig, hvis du skriftligt har fået oplyst: hvilket krav du har på kompensation hvilke forhold i din ansættelse, der gør det påkrævet at indgå klausulen at du ikke er bundet, hvis han fratræden inden han har været ansat i 6 måneder klausulens længde 7

8 Tidsmæssige begrænsninger En konkurrenceklausul gælder maksimalt 12 mdr. efter fratræden. En kombineret klausul kan maksimalt gælde i 6 mdr. Konkurrenceklausuler er kun gyldige, hvis du har været ansat i mindst 6 måneder. Bortfald og opsigelse Hvis du bliver sagt op uden at have givet rimelig anledning hertil, bortfalder konkurrenceklausulen (men ikke hele kompensationen) Denne bestemmelse er relevant, når du bliver sagt op p.g.a. besparelser samt hvis du bliver opsagt eller bortvist uden rimelig grund. Arbejdsgiver kan opsige en konkurrenceklausul med 1 måneds varsel. Dog frigører det ham ikke altid for at betale for klausulen. Se nedenfor. Kundeklausuler Kundeklausuler dækker kun kunder, som du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder inden opsigelsestidspunktet. Når du siger op eller bliver sagt op, skal arbejdsgiver give dig en liste over de kunder, der er omfattet af kundeklausulen. En kundeklausul gælder maksimalt 12 mdr. efter fratræden. En kombineret klausul kan maksimalt gælde i 6 mdr. Kundeklausuler er kun gyldige, hvis du har været ansat i mindst 6 måneder, når du fratræder. Har du ikke skriftligt modtaget oplysninger om samtlige ovenstående forhold, da er kundeklausulen ikke gyldig. Arbejdsgiver kan opsige en kundeklausul med 1 måneds varsel. Dog frigører det ham ikke altid for at betale for klausulen. Se nedenfor. Kompensation for kunde- og konkurrenceklausuler For en kunde- eller en konkurrenceklausul med løbetid på op til 6 mdr. får du en kompensation på 40 % af lønnen. De to første måneders kompensation udbetales som et engangsbeløb med din sidste månedsløn. Du er forpligtet til at begrænse dit tab ved at søge arbejde. Hvis du får andet passende arbejde, sættes kompensationen ned til 16 % af lønnen. Engangsbeløbet nedsættes ikke. For en kunde- eller en konkurrenceklausul med løbetid på 6 til 12 mdr. eller en kombineret klausul med løbetid op til 6 mdr. får du en kompensation på 60 % af lønnen. De to første måneders kompensation udbetales som et engangsbeløb med din sidste løn. Du er forpligtet til at begrænse dit tab ved at søge arbejde. Hvis du får andet passende arbejde sættes kompensationen ned til 24 % af lønnen. Engangsbeløbet nedsættes ikke. Passende arbejde er arbejde inden for et fagligt område, som du er uddannet til eller har haft beskæftigelse inden for, og som du har i den periode, hvor du er forpligtet af en ansættelsesklausul. 8

9 Arbejdsgiver kan opsige kunde- og konkurrenceklausuler med 1 måneds varsel. Har du været ansat i mindst 3 mdr., når du fratræder, og fratræder du inden 6 måneder efter opsigelsen, da skal arbejdsgiver dog betale engangsbeløbet på 2 måneders kompensation. Foretager arbejdsgiver en berettiget bortvisning af dig, da kan arbejdsgiver kræve, at kundeog konkurrenceklausuler overholdes, men du får ikke kompensation. 9

10 Regler for konkurrence- og kundeklausuler, der er indgået inden 1. januar 2016 For halvgamle klausuler indgået den 15. juni 1999 til 31. december 2015 gælder et sæt regler. For gamle klausuler indgået inden 15. juni 1999 gælder et andet sæt regler. Gennemgangen i det følgende er opdelt i regler før og efter 15. juni Hold øje med hvornår du har aftalt klausulen for at se, hvilke sider der er relevante for dig. Konkurrenceklausuler indgået fra 15. juni 1999 til 31. december 2015 Aftalelovens 36 og 38 Hvis en klausul begrænser din mulighed for at tage andet arbejde på urimelig måde, så kan den tilsidesættes helt eller delvist i flg. Aftalelovens 36 og 38, stk. 1. Vores erfaringer viser dog, at der skal meget til, før en konkurrenceklausul tilsidesættes af domstolene. Særlig betroet stilling Som funktionær skal du i almindelighed have en særlig betroet stilling, før klausulen gyldigt kan indgås. En særlig betroet stilling er en stilling, hvor du får adgang til oplysninger om arbejdsgiverens virksomhed, som kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren. Da du er ansat som tekniker og i almindelighed har adgang til tekniske tegninger, diagrammer, kundeforhold, priskalkulationer, budgetter, udviklingsarbejder m.m., vil du i de fleste tilfælde have en særlig betroet stilling. Kravet om, at du skal være særligt betroet stilling gælder ikke, hvis du har indgået en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en opfindelse, som du har gjort. Er det tilfældet for dig, så kontakt din afdeling for vejledning. Konkurrenceklausulens varighed Du er alene bundet af klausulen i den periode, der fremgår af kontrakten. Klausulens varighed regnes fra fratrædelsesdagen. Hvis du er blevet opsagt eller selv opsiger din stilling, regnes fristen fra din sidste arbejdsdag. Det gælder, selv om du er blevet fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden. Hvis din arbejdsgiver har bortvist dig, eller hvis du overvejer at forlade din arbejdsplads, vil det være en god idé at kontakte din lokale afdeling for at få afklaret spørgsmålet om, fra hvilken dato klausulen løber. Opsigelse og bortvisning Det følger af Aftalelovens 38 stk. 2, at en konkurrenceklausul ikke kan gøres gældende hvis: du opsiges uden selv at have givet rimelig grund hertil, eller du selv opsiger dit ansættelsesforhold på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsesforholdet. Bliver du sagt op grund af din arbejdsgivers forhold, bortfalder klausulen. D.v.s. at du ikke længere vil være bundet, hvis du opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer mv. 10

11 Der opstår ofte problemer, hvis din arbejdsgiver angiver, at årsagen til din afskedigelse er dine forhold, eller hvis du bortvises. Kontakt i disse tilfælde din lokale afdeling hurtigst muligt. Hvis du selv opsiger din stilling, er udgangspunktet, at du stadig er bundet af klausulen. Det gælder dog ikke, hvis du kan bevise, at du siger din stilling op på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side. Kompensation De nye regler medfører, at du skal have en økonomisk kompensation i hele den periode, du er bundet af klausulen 1. Det gælder dog ikke, hvis du berettiget er blevet bortvist. Kompensationen skal som minimum udgøre 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Dette skal fremgå af din kontrakt. Det er tilstrækkeligt, at der er henvist til, at der betales kompensation svarende til 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, eller at det aftales, at der betales kompensation svarende til Funktionærlovens 18. Kravet om kompensation kan ikke omgås ved, at det i stedet aftales, at du skal have kompensation, mens du er ansat. De første 3 måneder som et engangsbeløb, der udbetales på én gang i forbindelse med din fratrædelse. Resten af kompensationen udbetales månedsvis i den periode, klausulen er gældende. D.v.s. første gang den 4. måned efter din fratrædelse. Bemærk, at der ikke skal betales feriepenge af kompensationen. Modregning Din arbejdsgiver kan modregne i din kompensation, hvis du får andet passende arbejde i den periode, konkurrenceklausulen er gældende. Arbejdsgiverens adgang til at modregne gælder alene for den løbende kompensation og ikke for engangsbeløbet. Det er kun indtægter fra andet passende arbejde, der kan modregnes. Der er ikke udtrykkeligt taget stilling til, hvad der menes hermed. Domstolene vil dog formentlig skele til, definitionen af begrebet i reglerne for klausuler indgået fra 1. januar Bemærk, at du har pligt til at søge andet passende arbejde. Der er heller ikke taget stilling til, hvad der menes hermed. Et bud kunne være, at du skal tilmelde dig arbejdsformidlingen og søge arbejde inden for dit faglige område. Hvis du får andet passende arbejde, skal du huske at underrette din tidligere arbejdsgiver herom. Husk dog, at du stadig skal overholde klausulen. Korttidsansættelser Konkurrenceklausulen kan kun gøres gældende, hvis du har været ansat i mere end 3 måneder. Hvis du har været ansat mellem 3 og 6 måneder, kan klausulen kun gøres gældende i 6 måneder. Opsigelse af konkurrenceklausulen Din arbejdsgiver kan opsige klausulen både under og efter ansættelsesforholdets ophør. 1 Se afsnit om Opsigelse og bortvisning samt afsnit om Opsigelse af klausuler 11

12 Opsigelsesvarslet er en måned til månedens udgang. Hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen efter ansættelsesforholdet ophør, er du ikke længere bundet af klausulen. Omvendt skal arbejdsgiveren ikke længere betale kompensation efter udløbet af opsigelsesvarslet. Hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen, medens du stadig er ansat, er udgangspunktet, at du ikke skal have økonomisk kompensation. Din arbejdsgiver kan dog blive forpligtet til at betale engangsbeløbet på tre måneders kompensation. Dette gælder i de tilfælde, hvor du selv opsiger din stilling efter klausulen er blevet opsagt, eller hvor du har givet din arbejdsgiver rimelig grund til, at du bliver opsagt. Bemærk, at du i begge tilfælde skal have fratrådt din stilling inden 6 måneder efter din arbejdsgiver har opsagt klausulen. Særligt ved konkurs Kompensation for konkurrence- og kundeklausuler er ikke omfattet af konkurslovens 95. Du kan derfor ikke få kompensationen udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver går konkurs. Kundeklausuler indgået fra 15. juni 1999 til 31. december 2015 Ved kundeklausuler gælder hverken Funktionærlovens 18 eller Aftalelovens 38. Det betyder bl.a. at du ikke skal have en særlig betroet stilling, for at kunne indgå klausulen. Aftalelovens 36 Ifølge Aftalelovens 36 kan en aftale tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt at gøre kundeklausulen gældende. I praksis skal der dog meget til, før en kundeklausul tilsidesættes af domstolene. Opsigelse og bortvisning Du vil være bundet af klausulen, uanset om det er dig selv eller din arbejdsgiver, der opsiger ansættelsesforholdet. Det gælder også, hvis du bortvises. Kun hvis arbejdsgiveren groft misligholder sine forpligtelser, vil du i særlige tilfælde ikke være bundet af klausulen. Kundeklausulens varighed Du er alene bundet af klausulen i den periode, der fremgår af kontrakten. Klausulens varighed regnes fra fratrædelsesdagen. Hvis du er blevet opsagt eller selv opsiger din stilling, regnes klausulens løbeperiode fra din sidste arbejdsdag. Det gælder, selv om du er blevet fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden. 12

13 Hvis din arbejdsgiver har bortvist dig, eller hvis du overvejer at forlade din arbejdsplads, vil det være en god idé at kontakte din lokale afdeling for at få afklaret spørgsmålet om, fra hvilken dato klausulen løber. Erhvervsmæssig kontakt En kundeklausul kan kun gøres gældende, hvis du selv har haft erhvervsmæssig kontakt med den pågældende kunde og andre forretningsmæssige forbindelser inden for de sidste 18 måneder før din opsigelse. Hvis du får kontakt med den pågældende kunde i tiden mellem opsigelsen og din fratrædelse, vil du formentlig også være afskåret fra at tage beskæftigelse hos ham. Hvis din arbejdsgiver ønsker, at andre kunder skal være omfattet, skal arbejdsgiveren skriftligt meddele dig det inden opsigelsen. Kompensation Du er berettiget til en økonomisk kompensation i hele den periode, du er bundet af klausulen 2. Det gælder dog ikke, hvis du berettiget er blevet bortvist. I så fald bortfalder kompensationskravet, men du er stadig bundet af klausulen. Kompensationen skal som minimum udgøre 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Det er tilstrækkeligt, at der er henvist til, at der betales kompensation svarende til 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet eller at det aftales, at der betales kompensation svarende til Funktionærlovens 18a. Kravet om kompensation kan ikke omgås ved, at det i stedet aftales, at du skal have en kompensation, mens du er ansat. Bemærk, at der ikke skal betales feriepenge af kompensationen. Hvis der både er aftalt en konkurrence- og en kundeklausul, kan du alene modtage kompensation efter reglerne om konkurrenceklausuler. Modregning Din arbejdsgiver kan modregne i din kompensation, hvis du får andet passende arbejde i den periode, klausulen er gældende. Det er kun indtægter for andet passende arbejde, der kan modregnes. Der er ikke taget udtrykkelig stilling til, hvad der menes hermed. Domstolene vil dog formentlig skele til, definitionen af begrebet i reglerne for klausuler indgået fra 1. januar Bemærk, at du har pligt til at søge andet passende arbejde. Der er heller ikke taget stilling til, hvad der menes hermed. Et bud kunne være, at du skal tilmelde dig arbejdsformidlingen og søge arbejde inden for dit faglige område. Hvis du får andet passende arbejde, skal du huske at underrette din arbejdsgiver herom. Husk dog, at du stadig skal overholde klausulen. 2 jf. dog afsnittet om opsigelse 13

14 Opsigelse Din arbejdsgiver kan opsige klausulen på et hvilket som helst tidspunkt. Det kan ske både før og efter ansættelsesforholdet ophør. Opsigelsesvarslet er en måned til månedens udgang. Når opsigelsesvarslet er udløbet, er du ikke længere bundet af kundeklausulen. Omvendt skal din tidligere arbejdsgiver ikke længere betale kompensation. Korttidsansættelser Kundeklausulen kan kun gøres gældende, hvis du har været ansat i mere end 3 måneder. Hvis du har været ansat mellem 3 og 6 måneder, kan klausulen kun gøres gældende i 6 måneder. Særligt ved konkurs Kompensation for konkurrence- og kundeklausuler er ikke omfattet af konkurslovens 95. Du kan derfor ikke få kompensationen udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver går konkurs. Konkurrenceklausuler indgået før 15. juni.1999 Aftalelovens 36 og 38 Hvis en klausul begrænser din mulighed for at tage andet arbejde på urimelig måde, så kan den tilsidesættes helt eller delvist i flg. Aftalelovens 36 og 38, stk. 1. Vores erfaringer viser dog, at der skal meget til, før en konkurrenceklausul tilsidesættes af domstolene. Særlig betroet stilling Som funktionær skal du have en særlig betroet stilling, før klausulen gyldigt kan indgås. En særlig betroet stilling er en stilling, hvor du har adgang til oplysninger om arbejdsgiverens virksomhed, som kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren. Da du er ansat som tekniker og i almindelighed har adgang til tekniske tegninger, diagrammer, kundeforhold, priskalkulationer, budgetter, udviklingsarbejder m.m., vil du i de fleste tilfælde have en særlig betroet stilling. Kravet om, at du skal være særligt betroet stilling gælder ikke, hvis du har indgået en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en opfindelse, som du har gjort. Er det tilfældet for dig, så kontakt din afdeling for vejledning. Konkurrenceklausulens varighed Du er alene bundet af klausulen i den periode, der fremgår af kontrakten. Klausulens varighed regnes fra fratrædelsesdagen. Hvis du er blevet opsagt, eller selv opsiger din stilling, regnes fristen som udgangspunkt fra den dag du er opsagt til. Det gælder, selv om du er blevet fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden. Hvis din arbejdsgiver har bortvist dig, eller hvis du overvejer at forlade din arbejdsplads, vil det være en god idé at kontakte din lokale afdeling for at få afklaret spørgsmålet om, fra hvilken dato klausulen løber. 14

15 Opsigelse og bortvisning Det følger af Aftalelovens 38, stk. 2, at en konkurrenceklausul ikke kan gøres gældende hvis: du opsiges uden selv at have givet rimelig grund hertil, eller du selv opsiger dit ansættelsesforhold på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis du opsiges på grund af forhold, der skyldes din arbejdsgiver, bortfalder klausulen. D.v.s. at du ikke længere vil være bundet, hvis du opsiges på grund af manglende ordrer og lignende. Der opstår ofte problemer, hvis din arbejdsgiver angiver, at årsagen til din afskedigelse er dine forhold, eller hvis du bortvises. Kontakt i disse tilfælde din lokale afdeling hurtigst muligt. Hvis du selv opsiger din stilling, er udgangspunktet, at du stadig er bundet af klausulen. Det gælder dog ikke, hvis du kan bevise, at du siger din stilling op på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side. Vederlag Du har alene krav på et særskilt vederlag, hvis konkurrenceklausulen skal gælde i mere end 1 år efter din fratrædelsesdag. Vederlagets størrelse, for at du har påtaget dig klausulen, skal være fremhævet. Det er ikke nok, at det er angivet, at vederlaget er inkluderet i din løn. Det kan aftales at vederlaget udbetales såvel under som efter ansættelsesforholdets ophør. Hvis du modtager dagpenge i den periode, klausulen gælder, vil der som udgangspunkt ikke ske modregning, men der kan i enkelte tilfælde opstå tvivl. Kontakt derfor din lokale afdeling, før du fratræder. I de tilfælde hvor du ikke overholder klausulen, medfører det, at dit krav på vederlag kan bortfalde, selv om du stadig er bundet af klausulen. Opsigelse af konkurrenceklausulen Din arbejdsgiver kan vælge at opsige klausulen, mens ansættelsesforholdet består du er i så fald ikke er bundet af klausulen og vederlagsforpligtigelsen bortfalder. Hvis din arbejdsgiver vælger at opsige klausulen efter ansættelsesforholdets ophør, vil han måske stadigt skulle udbetale det aftalte vederlag, så længe klausulen skulle have været gældende. Kundeklausuler indgået før 15. juni 1999 Ved kundeklausuler gælder hverken Funktionærlovens 18 eller Aftalelovens 38. Det betyder bl.a., at du ikke skal have en særlig betroet stilling for at kunne indgå klausulen. Aftalelovens 36 Hvis en klausul begrænser din mulighed for at tage andet arbejde på urimelig måde, så kan den tilsidesættes helt eller delvist i flg. Aftalelovens 36. Vores erfaringer viser dog, at der skal meget til, før en konkurrenceklausul tilsidesættes af domstolene. 15

16 Opsigelse og bortvisning Du vil være bundet af klausulen, uanset om det er dig selv eller din arbejdsgiver, der opsiger ansættelsesforholdet. Det gælder også, hvis du bortvises. Kun hvis arbejdsgiveren groft misligholder sine forpligtelser, vil du måske ikke være bundet af klausulen. Kundeklausulens varighed Du er alene bundet af klausulen i den periode, der fremgår af kontrakten. Klausulens varighed regnes fra fratrædelsesdagen. Hvis du er blevet opsagt eller selv opsiger din stilling, regnes fristen fra din sidste arbejdsdag. Det gælder, selv om du er blevet fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden. Hvis din arbejdsgiver har bortvist dig, eller hvis du overvejer at forlade din arbejdsplads, vil det være en god idé at kontakte din lokale afdeling for at få afklaret spørgsmålet om, fra hvilken dato klausulen løber. Vederlag Du har kun krav på vederlag, hvis det fremgår af din kontrakt. Det gælder uanset om klausulen gælder i mere end 1 år. 16

17 Lovgivning Relevant lovgivning uanset hvornår en klausul er aftalt Markedsføringsloven 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. 19. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder. Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden. Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil. Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser. Aftalelovens En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1. tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. Lovgivning for klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere Lov om ansættelsesklausuler 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. 2) Lønmodtager: En person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. 17

18 3) Andet passende arbejde: Arbejde inden for et fagligt område, som lønmodtageren er uddannet til eller har haft beskæftigelse inden for, og som opnås efter fratræden i den periode, hvor lønmodtageren er forpligtet af en ansættelsesklausul. 4) Jobklausul: En aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. 5) Konkurrenceklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. 6) Kundeklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. 7) Kombineret ansættelsesklausul: En aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum. 2. Kapitel 3 kan fraviges ved kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Kapitel 2, Jobklausuler 3. En arbejdsgiver kan ikke gyldigt indgå aftaler om jobklausuler. 4. Virksomheder kan uanset 3 i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser indgå aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Har en lønmodtager været beskæftiget i 3 måneder eller derunder hos den overdragende virksomhed, kan lønmodtageren ikke blive omfattet af en aftale efter 1. pkt. Stk. 2. En jobklausul efter stk. 1 kan opretholdes indtil 6 måneder efter indgåelsen af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse. Stk. 3. Resulterer forhandlingerne efter stk. 1 i en aftale om virksomhedsoverdragelse, kan aftalen opretholdes indtil 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. Kapitel 3, Konkurrence-, kundeklausuler og kombinerede ansættelsesklausuler 5. En aftale om en konkurrenceklausul er alene gyldig, når lønmodtageren 1) indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en af lønmodtageren gjort opfindelse, 2) skriftligt får oplyst, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul, 18

19 3) har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder, 4) får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, efter 8, 5) ikke forpligtes af konkurrenceklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet og 6) skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr En aftale om en kundeklausul er alene gyldig, når 1) aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet, 2) lønmodtageren har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder, 3) lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor kundeklausulen gælder, efter 8, 4) lønmodtageren ikke forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet og 5) lønmodtageren skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr Stk. 2. Ved en lønmodtagers egen opsigelse eller ved afskedigelse af en lønmodtager, som har påtaget sig en kundeklausul, skal lønmodtageren have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over kunder som nævnt i stk. 1, nr En aftale om en kombineret ansættelsesklausul er alene gyldig, når 1) lønmodtageren ikke forpligtes af den kombinerede ansættelsesklausul i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet og 2) betingelserne i 5 og 6 er opfyldt. Kapitel 4, Kompensation 8. For aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler med en varighed på op til 6 måneder skal kompensationen, jf. 5, nr. 4, og 6, stk. 1, nr. 3, udgøre mindst 40 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen dog mindst 16 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Stk. 2. For aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler med en varighed på op til 12 måneder skal kompensationen, jf. 5, nr. 4, og 6, stk. 1, nr. 3, udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 12. måned efter fratrædelsen dog mindst 24 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Stk. 3. Kompensationen efter stk. 1 og 2 for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde. 19

20 Stk. 4. Engangsbeløbet nævnt i stk. 3 skal for klausuler med en varighed på op til 6 måneder udgøre mindst 40 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet og for klausuler med en varighed på op til 12 måneder udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Stk. 5. Lønmodtagerens ret til kompensation efter stk. 1 og 2 bortfalder, såfremt lønmodtageren ikke aktivt søger at finde andet passende arbejde og ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet efter stk For aftaler om kombinerede klausuler efter 7 med en varighed på op til 6 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen dog mindst 24 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Stk. 2. Kompensationen efter stk. 1 for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde. Stk. 3. Engangsbeløbet nævnt i stk. 2 skal for kombinerede klausuler udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde. Stk. 4. Lønmodtagerens ret til kompensation efter stk. 1 bortfalder, såfremt lønmodtageren ikke aktivt søger at finde andet passende arbejde og ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet efter stk. 2. Kapitel 5, Opsigelse og misligholdelse 10. En arbejdsgiver kan opsige en aftale som omhandlet i kapitel 3 med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Stk. 2. Lønmodtageren har ved opsigelse efter stk. 1 krav på det i 8, stk. 3, og 9, stk. 2, nævnte engangsbeløb ved fratrædelsen, på betingelse af at fratrædelsen sker, senere end 3 måneder efter at lønmodtageren har tiltrådt ansættelsesforholdet, og inden 6 måneder efter at arbejdsgiveren har opsagt aftalen, og fratrædelsen skyldes forhold, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen gældende. Stk. 3. Modtager lønmodtageren løn i en opsigelsesperiode efter den faktiske fratrædelse, regnes fratrædelsen fra opsigelsesperiodens udløb. 11. Opsiger arbejdsgiveren ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig anledning hertil, eller fratræder lønmodtageren selv sin stilling, og har arbejdsgiverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser givet gyldig grund hertil, er en aftale om en konkurrenceklausul, jf. 5, og konkurrenceklausuldelen af en kombineret klausul, jf. 7, ikke gyldig, og lønmodtageren vil have krav på engangsbeløbet efter 8, stk. 3, og 9, stk. 2. Stk. 2. En aftale om en konkurrenceklausul efter 5 og konkurrencedelen af en kombineret klausul efter 7 er ikke bindende for lønmodtageren, for så vidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne om arbejdsgiverens tarv eller på urimelig måde indskrænker lønmodtagerens adgang til erhverv. Der skal ved vurderingen af, om klausulen på urimelig måde indskrænker lønmodtagerens adgang til 20

21 erhverv, også tages hensyn til den interesse, som arbejdsgiveren har i, at aftalen efterkommes. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for andre end lønmodtagere, som har påtaget sig en forpligtelse til af konkurrencehensyn ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. Stk. 4. Bortviser arbejdsgiveren berettiget lønmodtageren fra tjenesten, kan en aftale som omhandlet i kapitel 3 opretholdes. Lønmodtagerens ret til kompensation efter 8 og 9 bortfalder. Lovgivning for klausuler indgået i perioden 15. juni 1999 til 31. december 2015 Funktionærloven Aftaleloven Aftalelovens 36 har været gældende med samme ordlyd også før 1999 og efter 1. januar 2016 se den mellem de første lovbestemmelser. 38. Har nogen forpligtet sig til, at han af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, er vedtagelsen ikke bindende for ham, forsåvidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. I sidstnævnte henseende skal hensyn tages også til den interesse, den berettigede har i, at vedtagelsen efterkommes. Stk. 2. Har nogen, der er ansat i en forretning eller anden virksomhed, over for dennes indehaver påtaget sig en forpligtelse af det ovenfor angivne indhold, som skal gælde efter ansættelsens ophør, bliver forpligtelsen uvirksom, hvis han opsiges eller afskediges uden at have givet rimelig anledning dertil, eller han selv fratræder sin stilling, og indehaverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet ham gyldig grund dertil. Lovgivning for klausuler indgået inden 15. juni 1999 Aftaleloven Aftalelovens 36 har været gældende med samme ordlyd også før 1999 og efter 1. januar 2016 se den mellem de første lovbestemmelser. Aftalelovens 38 gjaldt med samme ordlyd både før og efter 15. juni Du kan finde den lige overfor. Funktionærlovens Har en funktionær forpligtet sig til, at han af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, finder de i lov om aftaler m.m. af 8. maj og 38 indeholdte bestemmelser anvendelse. Den 1. punktum omhandlede forpligtelse kan med retsvirkning kun indgås af en funktionær, der indtager en særlig betroet stilling, eller som indgår aftale med sin arbejdsgiver om udnyttelsesretten til en af funktionæren gjort opfindelse. Forpligtigelsen er kun gældende for funktionæren i et år fra fratrædelsesdagen, medmindre han har modtaget eller modtager et i en skriftlig kontrakt 21

22 fastsat rimeligt vederlag for indskrænkningen i hans adgang til erhverv. Dette vederlag skal i kontrakten være anført særskilt. 22

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler)

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Indledning Juni 2017 Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive,

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Erhvervsbegrænsende klausuler

Erhvervsbegrænsende klausuler Erhvervsbegrænsende klausuler Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Udarbejdet af advokat

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Side 1 AFSKRIFT Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Herved bekendtgøres lov om retsforholdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1)

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) LBK nr 81 af 03/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0002042 Senere ændringer til forskriften LOV nr 647 af

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 8. september

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 3. februar 2009. Nr. 81. Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at FUNKTIONÆRLOV Retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med de ændringer, der følger af 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 58 i lov nr. 566 af 9.

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 20. juli 1999

Læs mere

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler,

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Sendt pr. e-mail til: bm~bm.dk aso@bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler

Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler Juridisk kandidatspeciale 2017 Ændringer i gyldighedskravene til konkurrenceklausuler efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden og tilsidesættelse af konkurrenceklausuler Af Maja Pindstrup Eksamen: Uddannelsessted:

Læs mere

Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger

Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger Konkurrenceklausuler og deres samspil med andre konkurrencebegrænsninger Kristine Toftegaard Bennedsen 14-05-2014 Titelblad Studie: Cand. merc. jur. Studienummer: 20093004 Vejleder: Bjørn Holtze Retsområde:

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere